I ■I 1 Nog ongestoorde landelijke rust in oud-Kethel R.Ph. Omet pianoduo BOVEMKAMP FURNITURE Savannah komt eind september in Rdam 9 I II Uitvoering van CJV-Bravo Hermes-NEC 'n topdnel Toneelavond Gem. Werken Zondares Commando op Bikini Spionage in Hongkong Het handbal programma SCHIEDAM ;-'!l W iii Uil Moeder Geerte" Gratis bezoek aan Sted. Museum In Passagetheater Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Zomeravondvoetb al- competitie gaat van start Openbare lessen op Ghr. Tech. School Harpe Davids Films in Schiedam Herv. Gemeente heeft vele bouwplannen Aankoop van panden Burgerlijke Stand SVY gaat naar Longa Wie heeft iets verloren KERKDIENSTEN Uitbreiding van De Mol Jansen Artsen op zondag Auto tegen boom: bestuurder gedood KERKDIENSTEN ERVAREN STENO-TYPISTE (Ned.) GORRESPONDENT(E) Koeriersters feil iSl ff[ til J|i| zaterdag 25 april 1964 - pag, 5 SCHIEDAM, zaterdag De CJV-mond_SCHIEDAM, vrijdag. Hermes-DVS accordeonvereniging „Bravo" was goed' - op dreef op de gisteravond In gebouw Irene gehouden feestavond. En voorzitter G. J. Koppenot een verheugend groot aan tal belangstel lenden welkom kunnen he ten. p EMJDDEN van de baaierd van het nieuwe bouwen dat zich in deze streek overal voltrekt, is het oude Kethel nog, voor-wat betreft de omgeving van de viersprong, een welkome adempauze. Rondom de hervormde kerk staan vele zeer oude huisjes, die door hun onregelmatige groepering bijdragen tot het be koorlijke van dit buurtje. De tekening laat de buisjes zien die dichtbij de toren voet en aan het begin van de Harreweg staan. In hun welbehagen staan de huisjes cd sinds eeuwen te slapen, ongestoord door wat om hen heen gebeurt. OCTAVE DECON1NCK SCHIEDAM, zaterdag Er bestond zeer grote belangstelling voor de toneel avond die de personeelsvereniging van Gemeentewerken gisteravond in Musis Sacrum heeft gegeven. In rijn openings woord heeft voorzitter» de heer H. M, van Pimme onder meer de besturen van de zusterveienigingen van de GTB en de Rei- ningsgdienst kunnen groeten. Onder leiding van regisseur Joost van Tilborg i5 met groot enthousiaste het to neelstuk „Moeder Geerte'" van Jan Ub- bink, naar de gelijknamige roman van H. J. van Nijnatten-Doffegnies ten tonele ge voerd. Een echt volksstuk, dat zich af- sppelt rond de figuur van Moeder Geerte. Leeft haar man nog onder de ban van oude tradities, de kindexen hebben een moderner kijk op het leven, wat niet de 'gwdkeurig heeft van conservatieve dorps genoten. Zo komt Geerte, na de dood. van haar man, alleen te staan in een vijandige buurt. Dit nogal melodramatische stuk kreeg van de spelers een aanvaardbare opvoe ring. Mevr. de Jager speelde de straffe moeder en de heer J. F. A. Scholten had eer met zijn creatie van de vader. Jacques de Jager, Jaap Jordaan en de heel vlotte Jeanne van de Bout hadden de kinderrol. len. Een roddelende dorpsvrouw was Co- by van Schig. Na afloop was er bal met muziek van de huisband van de persvereniging. SCHIEDAM, zaterdag Het Stedelijk Museum te Schiedam zal zondag 26 april 1964 gratis toegankelijk zijn. Hierdoor wordt men in de gelegenheid gesteld nog een laatste bezoek te brengen aan de ten toonstellingen. „Het werk van 5 moderne architecten" en „Wandkleden van W. Fruytier". Tevens kan men de schilde rijen en gouaches bezichtigen van de ïn Mexico wonende Nederlandse schilder Bart van der Schelling, welke tentoon stelling nog tot 3 mei 1964 in het museurn blijft. Van 29 april 1934 al zal een gedeelte van de eigen verzameling sculpturen en schil derijen worden geëxposeerd» (Advertentie lM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 LI ET programma van het drukbezochte IJ laatste abonnementsconcert in het Schiedamse Passage theater gelijk aan het concert van woensdag in de Stads gehoorzaal te Vtaardingen verdiende ten vallede grote publieke belangstelling. Het Rotterdams Philh. Orkest speelde nl. onder leiding vaxi de jonge tweede diri gent van de Nederl. Opera, Leo Driehuys, drie werken die het orkestpalet to el zo: •codedig mogelijk; deden uitkomen en die vanwege hun vakkundige en muzikantes- ke factuur gemakkelijk het publiek voor zich winnen. Het waren Beeth ovens derde ouverture Leonore, l'Apprenti Sorcier van Dukas, een werk waarmee het orkest op het laat ste Pinmenadeconeert in zijn stad veel succes oogstte, en de aanstekelijke suite „Spirituals" van Morton Gould, de Ame rikaanse componist/dirigent wiens werk en muziek zich als het ware afspelen „er gens tussen Broadway en Caraegie-Hall" Gould heeft voor deze pakkende suite melodische, harmonische en ritmische ele menten uit de religieuze gezangen van de Noord-Amerikaanse neger aangewend, zonder nochtans bestaande negro-spiritu- geheel of gedeeltelijk te „citeren". De niet steeds gemakkelijke strijkersfigura ties kon men zich gaver gespeeld wen sen, maar de totaalvertolking, profiterend vooral van de uitstekende verrichtingen der blazers en de leden der slagwerk groep, droeg onmiskenbaar de tekenen van een grondige instudering. Zo moge lijk nog gaver klankresultaat bereikte Leo Driehuys in het werk van Dukas de ouverture van Beethoven. De aantrekkelijkheid van dit concert werd nog verhoogd door de medewerking van twee solisten voor de vertolking van Mozarts Concert in Es, KV 365 voor twee piano's en orkest. In doorgaans grote eensgezindheid kweten zich mr. A. S. H. A. Blaisse, voorzitter van Toonkunst- Schiedam, en Marinus Flipse van hun pre caire, maar belangrijke taken. Enkele lichte ongerechtigheden in het weergeven van het zuivere notenbeeld kon men al leen bij Flipse opmerken, maar deze de den hoegenaamd geen afbreuk aan de ani merende vertolking, waarin Mr. Blaisse zich dus zeer onderscheidde. Het werk heeft een reproduktie gekregen die ook „de goed sluitende orkestbegeleiding zijn feestelijke karakter goed gestalte gaf. S. NIEBOER- APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Gouica. Groenelaan 127. - BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en S.3,5 uur: „Spionage in Hongkong', Monopolc, 7 en 9.15 trur: „Vernietigings commando Bikini"; zaterdagnacht 12 uur: „Bekentenissen van een zonda res"; zondagniatin.ee 2 en 4,15 uur: „Kaarten, kussen, kogels". DIVERSEN blusis Sacrum, 8 uur: Bonaventura. To- a-eeL Tlvoli, i uur: Guillaume. Dansen. Ons Gebouw» 8 uur: Marimba. Dansen. Irene, a uur: CJV-Ontmoeting. Feestavond. Irene, g uur: HBS-ver. Onder Ons. Klasse- avond. Arcade, 8 uur. DOK. Feestavond, SCHIEDAM, zaterdag De Schiedamse Zomeravond-competitie gaat op 5 mei van start en er wordt gespeeld tot eind juni. De twintig deelnemende elftallen spelen in drie poules een volldige competitie, waarna tussen 24 en 30 juni de finale wedstrijden plaats hebben tussen de pou le-winnaars. De inzet is de wisselbeker, die ln 1961 bij het ontstaan van de SZAC ter beschikking werd gesteld door de heer Vac Mil van Excelsior "20. In poule I spelen: Demos PPSC 2, SVV 5, Schïed, Boys 2, Excelsior 4 en Martinit 2. In poule II: SFC 3, PPSC 3, SVV 6, GTB 2, Schiedam 3, SVDPW 2 en GSS 2. In poule III: GTE 3, HBSS 4, Schied. Boys 3, Demos 3, WF 2 en SVDPW 3. SCHIEDAM, zaterdag De Chr. Tech nische School aan de Nieuwe Damlaan zal evenals vorige jaren, op dinsdag 28 en woensdag 29 april van 7 tot 8 uur open bare lessen geven. Ouders van leerlingen en vooral aspirant-leerlingen en andere belangstellenden kunnen dan de jongens aan het werk zien. SCHIEDAM, zaterdag De chr. mu- ALS de Mexicanen een drama aan vatten, doen ze geen half werk. „Sen- sualidad" {Bekentenissen ener zondares) is weer zo'r fataal verhaal van een fatale vrouw i; 3ar werkelijk geen zonnestraal tje doorheen schiet. Een nachtclub-danseres, die wegens een niet ernstig vergrijp tot een flinke gevan genisstraf werd veroordeeld, neemt later wraak op de strenge bejaarde rechter, door deze rechtschapen grijsaard op de haar volkomen toevertrouwde manier in te palmen. De oude, die zijn zinnen vol komen kwijt is, pleegt zelfs een. diefstal om de steeds meer eisende feeks voor zich te behouden. Zijn zwakke vrouw, van wie hij zich wil laten, scheiden sterft tengevolge van de emoties en tenslotte doodt de oude rech ter, die na een verblijf in een ziekenhuis, opeens wonderlijk vitaal is geworden, zo wel de fatale vriendin als haar ongure handlanger. (MONOPOLE, zaterdag-nacht). IN augustus 1944, toen Bikini voor een groot deel van de wereld nog onbe kend was, toen er hog geen bikini's wa ren en geen atoombommen, kon de naam van het eiland bU een Amerikaanse mi litair nog de associatie opwekken van een middel tegen maagzuur. Hij zei dat althans tegen zijn zes ka meraden toen hij hoorde dat zc in de buurt van dit door de Japanners bezette eiland een gezonken Amerikaanse onder zeeër zouden moeten gaan vernietigen. De Jappen mochten de er in aanwezige aller nieuwste radarapparatuur niet in handen krijgen: ze zouden er wat van kunnen leren. Bikini bleek echter geen geneesmiddel te zijn tegen een maagkwaal, eerder een middel om er een te krijgen. Hoe dit zo veelste oor! ogsavontuur zich afspeelde kan men dan zien in de film „Vernieti gingscommando Bikini". Het is een werk je van Amerikaanse makely, met Tab Hunter in de hoofdrol als de aanvoerder van het vemietingscommando. De Amerikaanse militairen blijken deze, zich makkelijk ontrollende, met wat soldaten-humor gekruide film, lang niet mis te zijn, evenmin trouwens als de niet in bikini gekleed gaande guerriltameis- 3es. (MONOPOLE, t/m woensdag) verwarrende Hongkong vormt een pasklaar decor voor elk soort misdaad, van pinda's stelen tot moorden. Ook voor „Spionage in Hongkong", spionage in de handelssector wel te verstaan. Het gant om een microfilmpje met che mische formules dat op het vliegtuig een journalist (Klausjuxgen Wussow) in han den wordt gespeeld in plaats van de man die ze hebben moet. TJ weet wat een jour nalist dan wordt verondersteld te doen, vooral als er twee moorden op de vergis sing volgen: hü gaat spoorzoeken. Om de romantiek van het vak compleet te ma ken zelfs met een vrouwelijke collega (Marianne Koch). Pas als het paar in het hol van de leeuw is doorgedrongen hoewel het een wespe nest lijkt, komt de politie voor de goede orde. De boosdoener (Horst Frank) en zijn eigenwijze liefje (Dominique Bosche. ro) vinden de dood, en de toeschouwer heeft een film gezien met veel vaart, veel mooie Hongkongse hoekjes en net te wei nig spanning om helemaal te bevredigen. (PASSAGE) Dit keer dirigeerde de heer A, N. van Daaler» het concert van Bravo, maar voor het eerste nummer, Koraalmuziek uit de i Cantae 147 van Bach gaf hij de leiding 1 over aan de onder-dirigent Willem Mak. Zeer goed klonk de „Concours-fantasie" van P. F. de Kort. met een opvallend goed samenspel van de musici. Sfeervol, soms melancholisch klonk de „Old American Suite" en plezierig was de msrs „Ricor- denza". Verdienstelijk was zeker ook de uitvoering van de „Hymne an die Nacht" van Beethoven in een arrangement van P. F. de Korte. Vervolgens traden op Dick Rector en mr, Koveto, één en dezelfde persoon, met komische manipulaties. Na de pauze voer de de CJV-toneelgroep ODG het blijspel „Vreemde broeders" op, dat zich afspeelt in een studentikoze sfeer. Een geanimeerd bal besloot de avond. In 1935 organiseert „Bravo" een grootse uitvoering ter viering van het 35-jarig be. staan. SCHIEDAM, zaterdag. In de bestaan de bouwplannen voer ecu Kerkelijk Cen trum van de Herv. Gemeente In Schle- dam-oost, is een wijziging gebracht, om een besparing op de kosten te verkrijgen. De Bouwcommissie zal het gewijzigde plan met de architect bespreken, die een nieuw schetsplan en kostenberekening zal opstellen. Belangrijk is ook het besluit van het College van Kerkvoogden om de finan ciële commissie, samengesteld met het oog op de bouw van dit kerkehjke Centrum, uit te breiden. Deze commissie zal nu uit de gehele gemeente gelden gaan inzame len voor alle bouwplannen die op het programma staan. Dat zyn er niet weinig: na het kerkelijk centrum een nieuwe Vxedeskerk, vervol gens een wijkcentrum ia wykgcmeente 2 ter vervanging van de oude Westerkerk, vergaderruimten in Nieuwland en 'sGra- veland en tenslotte, zo lezen wij In de „Zondagsbode", de restauratie van het or gel ln de Grote Kerk, SCHIEDAM, vrijdag B. en w. willen ln verband met het Onteigeningsplan „Kreupelstraat" van de Distilleerderij Wenneker en Co. een complex pakhuizen, woningen en erf, genummerd Kreupel straat 38 t.m. 44 aankopen voor 100.000. De distilleerderij kan een deel van de op stallen gebruiken tot 1 oktober 1965, een deel wordt direct overgedragen. Eveneens voer het Onteigeningsplan Kreupelstraat willen B. eo W. verder het. pand Lange Kerkstraat 18 aankopen voor 5.500. Dit pand kan voorlopig verhuurd blijven. In aansluiting op de reeds aangekochte percelen in de Willem Brouwerstraat, wil- en W. voorts ook het pand Willem Brouwerstraai 5 aankopen voor ƒ18.050, Dit is van belang voor de bouw van het nieuwe school-complex en eventueel voor aanleg van do nieuwe waterkering. Eerlang moet die buurt toch gesaneerd worden. Van de Gemeenteraad wordt de goed keuring gevraagd voor die aankopen. SCHIEDAM Ondertrouwd: A. J. Durluck. 2i jr. en J. C. van Buijtenen, 22 jr; J. A. Èljkenbroek 24 jr. er M. L. van Leeu wen 21-3r.; A. H. W. Fnends, 30 jr. cn M. T. van Vliet, 26 jrj J. T. de Jong, 27 jr. on N. W. Reedijk. 22 JrJ J- M. Luchles, 31 jr. en C. A. Pesman, 30 jr; A. Monster, 21 jr. en L. J. Boelhouwer, 22 jr; J. C, de Ruijter 29 jr. en A. van Etfk 17 jr; J. C. Schouten. 28 jr. en A. D. van der Zo uwen. 23 jr; 1». J. Stleber, 25 jr. en F. Boes. 23 jr. T. de Voo- gel 20 jr. en E. W. Clemens, 17 jr; F. J Zuldema, 22 Jr. en S. Sol. 18 jr.: W, van Dijk, Jr. en L. Prein 18 jr. Gehuwd: L. Dekker. 21 jr. cn C. A. C. van Hoewtlk M jr: M. A, T. A. Overheul, 22 Jr. en J. Bals, 23 jr; J. J. den Uöl, 25 jr. en C, M. B. Broekhuizen, 19 jr; C. Christen, 28 en G, Jansen. 29 jr; A. den Hortog, 21 en C. H. van der Raaf. 17 jr; J. Timmer mans, 25 jr. en K. P. van Henten, 21 jr; E. C. Manuel. 36 jr. en J. Smits, 44 jr; ,1. p. van der Stap. 25 jr. en H. A. M. de Wilt, 19 jr; W. Mazowiecki, 30 Jr. en W. M. van Huizen. 29 jr: J. J- van Moordt, 25 jr. en C. M. J. Smits. 21 jr: C. P. J. M. van de Kamp 29 jr. en C. M. L. Kölmeijer, 21 jr. H. J. Mathlener. 23 jr. en J. Bekker. 18 jr; F. Sonneveld, 25 jr. en J. J. P, van Waalwijk van Doorn. 23 jr. speelt zondag ln Harga om 2 uur een top-duel tegen koploper NEC, dat terecht beschouwd wordt als de beste ploeg van de afdeling, waarin ex.Feyenoorder Fau- ke Meyer meespeelt. Maar Hennes heelt in de laatste tien wedstrijden liefst 19 punten verzameld cn zon ploeg kan toch. beslist niet als kansloos worden beschouwd. Het wordt een wel heel spannend slot van dc com petitie voor de blauw-witten die na NEC ook nog Xerxes zal ontmoeten. Deze wed strijden beslissen om het kampioenschap. Het zal zondag dus terdege spannen. De belangstelling is uiteraard zeer groot Ook uit Nijmegen zijn zeer vele kaarten aangevraagd, zodat het zaak wordt zich toegangsbewijzen te verschaf fen in de voorverkoop. De C-junioren spe len een voor-wedstrijd tegen Feyenoord, dat kampioen is maar de wedstrijd toch verloor van Hennes. Verder staan op genoteerd NEC 2 Hermes 2; DHZ 2 Hennes 3 en Her mes 4 Leonidas 2. SCHIEDAM, vrijdag. SVV, dat zon dag een lelijke veer liet vallen door zon dag van Baronie met 3—0 te verliezen, ontvangt nu Longa. Het is de hekkeslui- ter van de afdeling, wat niet betekent dat het een makkelijke wedstrijd zal wor den. SW2 speelt bij de PSV-reserves, las tige tegenstanders waarvan het niet mak kelijk winnen is. Het SW-Jeugd-elftal speelt zaterdagmiddag om 4.15 aan de Westfrankelandsedijk tegen Sittardis. Een goed jeugd-duel is te verwachten SW 3 speelt om 10 ln Harga tegen Uni tes en SW 4 gaat op bezoek bij DFC 4. SCHIEDAM, vrijdag. In de handbal competitie staan zondag belangrijke wed strijden voor de Schiedamse clubs op het programma. De DWS-dames, op de on derste plaats, ontvangen VHC uit Valkcns- waard, dat ook niet veilig Is; verlies maakt de zaak voor de blauw-witten erg triest. De dames van Wilton ontvangen de eens zo gevreesde Hellasploeg, die nu onder "Wilton is geklasseerd, maar de laat ste drie wedstrijden heeft gewonnen. Winst bekent belangrijk stijgen op de lijst. De UVG-dames, voor het eerst ln de districts 2e klas spelend, doen het niet slecht. In Den Haag moeten ztf spelen tegen SVLV, op de tweede plaats, Niet-verwachte winst brengt UVG aan de kop. De DWS-reserves spelen in Rotterdam tegen het gelijkwaardige Aetivitas; Da mes 2 van Wilton moet volle winst kun nen halen op Rotterdam. Bij de heren moet Wilton thuis winst kunnen halen op Vires et Celeritas uit Gouda; de scheepsbouwers hebben wei nig kans meer op de titel, maar kunnen mogelijk op de tweede plaats komen. De DWS-heren, met drie punten achterstand op leider HVL, moeten de twee punten op Aetivitas veroveren willen ze blijven meedraaien voor de titel. Het kan wel. De UVG-heren, op de laatste plaats heb ben weinig kans legen Hoogvliet; toch is de zaak nog met hopeloos. Wilton 2 dat mooi van Roda 2 won, heeft goede kans op winst tegen WIK 2 ln Vlaar- dingen. DWS 2 bezoekt leider Olympla, dat verwoed bezig de concurrenten af te schudden. iboren! Gwendoline d.v. B. R. Has- linghuls en E. ten Bokkel Huitunk; Theadora d.v. M, A. Ouwens en J. van Wltzenbure: Ri chard, z.v. G. Mulder en M. F. H. van Waas; Bianca, d,v. J. C. Dolman en L. H. Ebch. Overleden: A. C. Metzger, 69 jr.. we duwe van J. G. Durivou: J. Koster, 82 jr., J, Sprang, 70 jr; C. A.M. Groenewegen, 91 jr, SCHIEDAM, zaterdag Het Elektr.-5n_ stallatie Bureau De Mol Jansen aan de Lange Kerkstraat heeft een. aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Door de steeds gro ter wordende sortering elektrische appa raten, maar vooral ook door de uitbrei ding van het assortiment artikelen met koelkasten, wasmachines enz, was een grotere expositie en verkoopruimte onont_ heerlijk. Daarvoor is het naastgelegen pand aangekocht en zijn beide panden herbouwd, die nu één gevel hebben gekre gen. De fa. Baron heeft het werk uitge voerd naar ontwerp van architect M. A. Rosinga. Opvallend zijn de toepassing van kleuren in het interieur, dit om de meest zièkver. „Harpe Davids" heeft op het jaar-witte apparaten goed te doen uitkomen lijkse concours in Sassenheim, uitgaande Gistermiddag had de feestelijke herope- van de Chr. Bond voor Harmonie- en Fan- ning plaats, waarbij vele relaties en vrien- farekorpseri een Ie prijs gewonnen met den de heer en mevr. Mol Jansen kwa- punten. men gelukwensen. Ned. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 uur ds, R, H. Wlssink en 5 uur <ls. A. Ie Coq, Bethelkerk: 10 uur ds. C. Spilt (Utr.) en 5 uur ds. R- H- Wisslnk. Opstandingskerk 10 uur dr. L. J. Cazemier en uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds. J. G. Jansen. Ned. Herv. Geref. Evaug. Bethelkerk; ds. G, Spilt (Utrecht). Gebouw Irene: 330 uur ds. Biebroek (Vlaardingen). Evans. Lutherse Gem. 10 uur ds. S. G. v. ei. Haagen. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds G. S. Westerouen van Mee teren (Ritterdam). Oud-Ka Ui. Kerk. Dam 28: 10 uur H Mis. Leger des Ileils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7,30 uur Verlös- smgssamcnkoimt. Gerrit Ver boonstraat: 6,45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o.l.v. majoor en mevr. S. A. Drijver. Baptisten-gemeente. Lange Haven 129: 7 uur samenkomst. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak; „Heelt God een naanv?" 7.10 uur wachttorenstudie. Donderdag: 7JO uur theocratische bedlenlngsschool en dlenstverga dering. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekeinde de vol gende artsen te raedplegen: W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43. tel. 69696; F. Jungerius, Jac. Catslaan 8, tel. 67355 en P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 68904. Geopend is apotheek Gouka, Groene- laan 127, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. SCHIEDAM, vrijdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur, behalve op zaterdag an zondag; kinderregenjas, grijze regenjas, vulpen, kinder tas je met snoep, parapluhoes, dï- plomatentas met inhoud, geborduurde omslag-kussen, paspoort, 1 paar stoffen dameshandschoenen, autowieldop, ket tinkje met beeldje en hartje. Te bevragen bij de vinders: muntbiljet. Schouten, EerkcnLaan 16; Cheque, Klaas- se, Ridderkerksestraat 14, armband. Dui- keren, Brugmanstraat 34b; ratelsleutel, Zuijderwijk, E, Polakstrsat 304, 2 ruiten wissers, wed. De Wolf, Galileistraat 71b, ampèremeter, hoofd r.k. ulo, Mgr. No- lenslaan, molorbandschoen, Driessen, Ho- genbaruveg 3ib; 1 paar lederen hand schoenen, v. Noort, Hobbcmastraat 5b, stalenboek. B. Os, Nieuwe Mathenesser- straat 90, melkbus, opzichter Koter, Alg. Begraafplaats, Vlaardingerdijk, houten kinderstepje, De Gids, Vondellaan 43a, paar rolschaatsen, Nijman, Alph. Ariëns- straat 112, skelter, r. k. Technische school, Mgr. Nolenslaan 99, autoped. Prins, Burg. van Haarenlaan 763, kindertasje, v. Vliet, Broersveld 180, weekendtas met inhoud. Bijl. Hargsingel 33, 2 autosleuteltjes, Meijer, B. K. laan 234, vuljen, potlood en briefopener in etui, Schoenmakers, Fabri- straat 49, ring met 3 sleutels, D. Baron, L, van Spieringshoek 3, etui met inh., Hag- man, Maasdamstraat 6b, lipssleutel. Spek snijder, Nassaulaan 11, 5 sleutels in etui, v. Palt» v. Duijn van Maasdamstraat 1, ring met 4 sleutels, plaatje PAM, Keeke- ne. Donker Curtiusstraat 33, ring met 5 sleutels, De Jong, Boerhaveplein 11a,- overall, Heinsbroek, Caestraat 27. kinder schoentje, Schwagermann, Boerhaveplein 13, jongenspetje, v. Vliet, Edisonstraat 60, overhemd en. siagersjas, v. d. Hoeven, Fahrenheitstraat 11a, ketelpak, Van Lent, (Advertentie LM.) Fauteuil: EDITH official DANSK STIL MOB EL dealers In uw omgeving ino foVkelman c.v, weg 290 h. h. ds Werk zn. binnanwefl 7 h. pander A zon coolrlnpel 53 ln etalages en showruïmten van bovenvermelde official dealers vindt U het door Madsen en Schubell ontwikkelde original dansk stil mobel. Meubelen, die U een weergaloos zitkomfort bieden en zich laten kombïneren tot een bij uitstek individuele woonwijze, waarbij uw eigen smaak en Inzicht volledig tot uiting komt Vanzelfsprekend zijn de official dansk stil mabel dealers U bij het maken van uw plannen gaarne deskundig van dienst fauteuils banken tafel» ROTTERDAM, vrijdag. Op z0n eerste goodwillreis naar Euro pa zal Bet nucleaire Amerikaanse koopvaardijschip Savannah eind september een bezoek van een week aan Rotterdam brengen. Het schip maakt onder commando van kapitein David D. Michaël drie trips naar Europa- De eerste reis in juli gaat naar Bre- mershaven, Hamburg, Dublin en South ampton. lx. augustus gaat de Savannah naar Oslo, Kopenhagen en Gothenburg, In september worden de havens Le Ha vre, Antwerpen en als laatste Rotterdam bezocht. Het atoomschip wordt op 30 sep tember hier verwacht De ligplaats in de Maasstad is nog niet bekend. Daarover wordt nog overleg ge pleegd tussen de rederij van de Savannah, American export and Isbrandtsen lines (in Rotterdam vertegenwoordigd door Trias scheepvaartmaatschappij) en de havenautoriteiten van Rotterdam. Ver moedelijk komt het schip aan de Park kade te liggen, die speciaal bestemd is voor buitenlandse vlootbezoeken, nieuw gebouwde schepen e.d. De komst van de Savannah is al meer dere malen aangekondigd, maar steeds sprong een bezoek aan Europa af. Ver schillende havens weigerden toestemming de Savannah te ontvangen in verband met de gevaren, verbonden aan met kern' energie voortgestuwde schepen. Ook waren er moeilijkheden met het berederen van de Savannah. De United States marine droeg eind 1963 de exploi tatie over aan de American export and Isbrandtsen lines. Aan de Kingspoint U.S. Merchant Marine Academy moesten 24 officieren worden opgeleid, waarmee enige maanden gemoeid waren, In de week, dat de Savanaah ln Rotter dam verblijft zal het scliip bezichtigd kunnen worden. Op welke w$jze diit zal gaan (WV-trips, vrije bezichtiging?) Is nog niet bekend. De Savannah is het eerste atoom-koop vaardijschip ter wereld. Het schip ig ge noemd naar het eerste schip dat in 1819 met atoomkracht de oversteek over de St Liduinahof 13. overall, Rijkuiter, J. Targelstraat 8a, badhanddoek met zeep en kam, Tiersma, Ver. Glasfabrieken, Buitenhavenweg, meisjeswindjack, De Groot, Fabristraat 91a. Atlantische Oceaan maakte. Het zal de oversteek in ongeveer zeven dagen ma ken. Afgezien van de kernenergie en de buitengewoon sterk gebouwde romp on derscheidt de Savannah zich slechts wei nig van andere moderne vrachtschepen met passagiers-accommodatie. Het is een middelgroot zeeschip, 178 meter lang met een grootste breedt van 23 meter. Het biedt plaats aan 60 passagiers en heeft een bemanning van 110 koppen. De bouw kosten bedroegen 40 miljoen dollar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Om kwart voor acht vanmorgen Is op de kruising Kortekade/Kraltngse Piaslaan de28-]arIgo werkvoorbereider C. E. Bont uit de Dirk Smitstfraat met zijn Volkswagen tegen een boom gebotst cn verongelukt. De heer Bont zag zich, nadat hij een personenauto had ingehaald, genoodzaakt snel naar de rechterkant van de weg te rug te rijden aangezien er een tegenligger naderde. Bij deze manoeuvre kon de be stuurder een boom niet ontwijken. Het slachtoffer raakte bekneld achter het stuur en moest, met behulp van de brand weer, uit het wrak worden gezaagd. Bij aankomst in het Bergwegziekenhuis bleek te zijn overleden. MAASSLUIS, zaterdag Ned. Herv. Kerk. Extra collecte voor het fohds Christelijke Be- Jangen, Grole Kerk, vjtu 10 uur ds. Vogel, lut, 7 uur ds. Meyer: Herv. Rusthuis, v.ra. 10 uur ds, Meijer. Jeugd- en Kinderlcerk: Sursum Corda, v.m. i0 uur de heer L. v, d. Pol: Cat. loknal Grote Kerk» v.m. 10 uur mevr. Meijer: Gen. de Wetstraat, v.m. 10 uur de heer M. J. stepman. Geref. Kerk: Im- manuelkerk, van. 9-30 Uur ds. K. W. Derck- sen, nm. 4.30 uur ds. F. de Jong van Maas land. Maranathakerk, vun. 8,30 ds, F. de Jong: n.m. 4.30 uur ds. K. W. Dercksen. Geref, Kerk (vrijgemaakt), van. 8.30 uur en n,m, 2.30 uur ds. o. Moolweer, van Leer dam, bediening H. Avondmaal en dankzeg ging. Chr. Geref. Kerk. v.m. 9-30 uur Dienst des Wo^rds, non. 2.30 uur ds. L. S. den Boer, van Sassenheim. Ned. Fret» Bond. v.m. 10.15 uur ds. L. v, Os, 12 zon dagsschool Leger des Heils-. v.m. 10 uur heillgendienst- n-m. 6.45 uur openluchtsa- nvenkomst op de Markt; njn. 720 uur verlos- singssamenkomst oXv. van kapt.e. J. Arisse: 12 uur zondagsschool: non. 4.30 uur kinder samenkomst. Woensdag 29 april bezoekt een groep ge pensioneerde officieren ons korps. Onder hen zijn enkele officieren die jaren geleden het bevel voerden over het korps te Maas sluis, samenkomst non. 7.30 uur. Veel zang getuigenissen. MAASSLUIS, zaterdag Van zaterdag middag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur, D. Elsman, arts, Haven 40, tel. 2108. Verloskundige: mej. J. Y. v. d. Veen, Jac. Catsstraat 24, teL 2376. Gevraagd voor 20 spoedig mogelijke indiensttreding: die tevens bereid is bijkomende kantoorwerkzaam heden te verrichten. Prettige werkkring, goed salaris, 5-daagse werkweek. Met gemaakte vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Sollicitaties te richten aan het Secretariaat van de B.BM. (Werkgeversvereniging), Heemraadssingel 167, Rotterdam. Op middelgroot handelskantoor te Schiedam gevr. Liefst zelfstandig kunnende corresponderen in Frans, Duits en Engels. Bij voorkeur steno. Prettige werkkring, goed salaris. Brieven onder nummer S-973 aan bur. van dit blad. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg i 138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentrl- fuge f395.—, ook merk machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 128 Tel. 6 36 41. Fotografie Rolfitnu vergeten? De auto maai slaat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van V uur en, Hoogsttaat HJB. Voor pasfoto naar K» van Vuur en Hoogstraat 106 tel 6 67 20, In êên dag gereed. Permanent wava Kapsalon Hélène. de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7,50. Hélène uéde permanent, de meest Ideale natuurlijke permanent Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem brand tiaar» 22. Schiedam, te lefoon 6 7170. ƒ1.— reduktie op deze advertentie. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed- Prima afwerking Ala nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 6 79 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, tautledj- kanten, kam peer bedden enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1