Problemen van de vloer Excelsior '20 overspeelde kandidaat Oranjeplein: 3-1 Doorgestikte nylon jacks 29 Lyceum werd kermis ?ryïT#j nj Samenwerking leidt tot aanvaardbare oplossing LINGERIE DRZ mist de kans bij Nestoro 75 TSF-tennis goed gestart VOETBAL IN SCHIEDAM Demos wint van Aeolus GTB struikelt toch nog tegen Energie Boys VDL speelde zich in veiligheid „HIJ LOOPT NOG SCHEEFZEI IEMAND li landen collectie reductiezegel EHBO-examens St. Christophorus AGENDA Automaat leeggehaald Schiedam wint PTT-klaverj as Politie-auto aangereden iSNÉÉü Opbrengst voor schoolvereniging Demos-Aeolus 4-2 Excelsior-Oranjepl. 3-1 Westerkw.-DTTS 2-0 Wasscnaar-SFC 2-2 DOK-SVDPW 0-1 Martinit-Rockanje 1 -0 Zaterclagvoetbal Ongeluk bij het openen portier Vlam-in-de-pan Defecte auto in beslag genomen Afdelingsvoetbal Nachtelijke aanrijding op oversteekplaats ras aan twee kanten te dragen - maten 36-46 maandag 2T april 1964 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. „Die vloer loopt scheef" zei iemand, maar hij bedoelde de houten en niet de stenen vloer van de Beurs. De heer J, Bruin, de man die als pachter van het gebouw dagelijks in de Beurs te vinden is, keek wijdagavond verbaasd naar het houten plankier, dat men bezig was aan te brengen. Was het werkelijk zo erg? Hij geloofde het nieten ging zïn waterpas halen. Toen moest hij wel inzien, dat het gezichtsbedrog was, want de nieuwe vloer lag werkelijk volkomen horizontaal- f Advertentie f M Wij willen niet beweren dat de ene aanbieding r»Dg beter Is dan de andere... neen, alleen dit willen wij zeggen, tegen Ieder een die nu of binnenkort over gordijnen gaat kopen... Laat deze extra verkoop niet zonder meer aan U voorbijgaan want morgen verkopen wij twee van de meest verkochte creton ne's voor keukens, slaapkamers, logeerkamers, serre enz., 120 cm breed, per meter voor nog geen twee gulden. OPLOSSING De heer Bruin was niet de enige, die zich liet verrassen. Ook anderen wilden de tekening zien, die alles duidelijk aan toonde: de vloer loopt diagonaal van rechts naar links vijftig centimeter (een halve meter) af. Juist de maatregelen die dit euvel moeten opheffen, maken deze verzakking duidelijk zichtbaar. VERZAKKING De verzakking Is een gevolg van de ligging van de Beurs. Deze werd n.I, In 1792 gebouwd naar plannen van de Ita liaanse architect Giudlon! naast de plaats kers klaar te zijn. De laatste ■aar tot 1779 een sluis lag, die de Oude schroef zal met de nodige feeste- hlk An n ITn^A rn.f .itrn.0 lijkheid in het hout worden ge- Samen met de gemeente zochten NOAD en TSF naar een oplossing. Een houten vloer met losse luiken (dit eiste Monumentenzorg, opdat het geheel als dat nodig is snel kan worden verwij derd) bleek een uitkomst. Toestemming daarvoor werd gevraagd en gekregen en dit weekend kon daarom worden be gonnen met het leggen van de houten vloer. Volgens de NO AD-voorzitter C. F. Marijnen is dit begin vooral te dan ken aan goede samenwerking. Met de gemeente, die de vloer financiert, waarna de tafeltennissers f 1,50 huur per uur i.p.v. f gaan betalen. Samenwerking ook onder de vijftig leden van NOAD, waarvan er vijf hun vrije tijd opofferen om van planken een plankier te maken ora de kosten te drukken. Belangrijk vooral was de hulp van het aannemingsbedrijf Gcbr. Lansbergen, dat de werkers vrijwel belangeloos as sisteert, De heer G. J. C. Lansbergen zegt op de vraag waarom: „Om iets voor de sport «e doen". Zelf Is hij geen actief beoefenaar meer, maar de tafeltennis sers vinden z|jn medewerking uiterst sportlef. TWEE WEKEN Over twee weken hopen de wer- Advertentie IM.) Sluis en de Korte Haven met elkaar verbond. Die sluis Is de oorzaak van rfe moeilijkheden. Bij de restauratie van 1951-'53 kwam de verzakking duidelijk aan het licht. De tafeltennisverenigingen, die onder tussen als opvolgers van de beursmen sen. de Stadstekenschool en Arbeids dienst, samen met de Woningdienst ge bruik maken van het gebouw, hadden de meeste last van de helling. Voor NOAD, die met haar eerste team in de landelijke overgangsklasse uitkomt, be tekende het zelfs een verbod om de thuiswedstrijden in de Beurs te spelen. Daarom moest men elke keer de tafels van cn naar 't gymnastieklokaal aan het Oude Kerkhof slepen als de ploeg in Schiedam de strijd aanbond met haar concurrenten. draaid. Dan zullen tafeltennissers de beschikking hebben over een ideale ruimte. Op vijf tafels naast elkaar zal op de veerkrachtige vloer kunnen worden gespeeld. Geen gesjouw meer, geen bezoe kende clubs, die mompelend de vloer de schuld geven van hun slechte resultaten. Ook andere ver enigingen zullen hiervan profiteren want 23 en 24 mei geeft de gym nastiekvereniging Excelsior voor de eerste keer een uitvoering in de ruime zaal. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 120 cm brede cretonne, In frJisej kleurige desi/fls, per meter voor 9 Géén tel. of schrift, best. Een presentatie van interna tionale allure (Frans, Zwit sers, Duits, Nederlands). NU MET Inwisselbaar bii volgende aan koop. U kunt ze ook opsparen voor grotere aankopen bijv. uitretten. MEENT 31 A Telefoon 1222 00 SCHIEDAM, maandag. Zesentwin tig leden van de Schiedamse afd. van de Kath. Nat. Bond voor E.H.B.O. „Si. Chris tophorus" hebben examen gedaan voor het EOBO-diploma, waarvan er 24 zjin ge slaagd. Tevens hebben 32 leerlingen een schriftelijk examen gedaan voor verlen ing van hun diploma en ook sQ rijn al len geslaagd. Examinatoren waren de artsen J. A. v. d. Berg en W. J. Franke; 'i examen had plaats in het Kuude Kruis- ftbouw aan de Warande. De geslaagden zijn de dames C. B. M. Gosens, mevr. Rijntjes-Schenk, A. Veth, C. A. Krommenhoek. W. M. Filiekes, W. M. Lunsbergen, C. L. M. Leenders, Th. M. j. Brand, F. lyL C. Collignon. HC. Porape, D. Lammers, mevr. J. M. van Waart-v. Elswijk en mevr. M. T. Lam- mers-Jansen en de heren .G v. d. Meer, H. P. G. Rijntjes, J. Geurts, A. D. Huyzer. ■T R- Koens H» M. J. Dries. w. j. de Groot, P- J Hendriks. H Jansen, A. v. Oorschot, en G. v. d. Berg t Advertentie LM.) MANNEN Ole un „EEN GOED PAK" denken denk**» aatv Hoogstraat 1*4 apotheekdiensten Apotheek: Gouka, Groen elaan 127. BIOSCOPEN rusage, 2 en 8.15 uur; „Spionage in Bong- *°ng". Jionopoie, 2 en 8 uur: „Vernietigingscom mando Bikini". DIVERSEN •uatson Westhuis. 8 uur: Expogé. Verga dering. rtne, 8 uur: Dr. de Vïsserschool, ouder avond; 8 uur D.W.S., vergadering. fl ET verloop van de houten vloer il geeft de helhng aan, die goed ta feltennis in de Beurs onmogelijk maakten. Over twee weken, sal hier dankzij het werk van de leden van NOAD en aannemer Lansbergen een einde aan zijn gekomen SCHIEDAM, maandag. De eerste zondag is voor de tennis-teams van TSF zeer succesvol verlopen, alleen het jeuïd- tcam liecft een nederlaag geleden; alle overige teams behaalden de volle winst. Het eerste team debuteerde op een prachtige wijze In de 4e klas; met liefst 80 werd het 4e team van het Dortse C—C. verslagen. Alleen Els Zwanenburg had nog enige moeite met mevr. Barge, maar ook deze partij werd met 75 en 108 gewonnen. Het tweede team, eveneens by CC. op bezoek, kwam met een grote overwin ning 71 uit de bus. Alleen. Leidij Boon moest met 6—4, 64 haar meerdere ken nen in mej. Van Twist Het thuisspelende 3e team klopte met de zelfde cijfers het 4e team van stadge noot Keep Smiling. Aanvoerder A. Schud- de'oeurs verloor met 79, 46 van Aad Zuidgeest. Vier van de acht partijen wer den in de 3e set beslist Het 4e team, uit komende in de district-competitie, debu teerde met een prachtige 32 overwin ning op het 2e team van Rhoon. Vooral invaller Henk van Waveren heeft uitste kend gespeeld. Het dames-enkel, en -dub belspel leverden overwinning op voor de Schiedammers, Het heren-enkel en ge- mengd-dubbel daarentegen werd een over winning voor Rhoon. Heren-dubbel Hans Sijerden en Henk van Waveren trokken met 1—6, 7—5 en 6—1 aan het langste eind. Het 5e team won eveneens van een team van Tough en "'el met de duidelijke cijfers 4l. Alleen de jeugdspelers van TSF, uitko mende in de landelijke jeugdcompetitie, incasseerden een 5—2 nederlaag van het team Forescate. De tegenpunten werden gescored door Han van Bezooyen in. het enkelspel en Wïm de Ruiter en Barend van de Bor in het dubbelspel. SCHIEDAM, maandag Vannacht pro beerde een Portugese zeeman de auto maat die in de poort van het Sportfond- SCHIEDAM, maandag. De klaver- jasploeg van het personeel van de PTT in Schiedam ls er wederom In geslaagd om tijdens het zaterdag In het NV-huig te Utrecht gehouden klaverjas-toemooi om het kampioenschap van de NV PTT, waar aan dus door ploegen van alle PTT-afde- lingen is deelgenomen, de titel te verove ren. Te heroveren overigens, want ook vorig jaar ging de bokaal naar Schiedam. Het team dat dit fraaie resultaat wist te boeken bestond uit de heren W. Ver- hoev. J. v. d. Valk, F. M. Jansen en M. v. Eijk, met S. J. Jansen als team-lei- der. Tevoren is eerst gewonnen moeten worden van de PTT'ers Uit Rotterdam, Alkmaar, Amsterdam, Kampen, Heeren veen en Oud-Beljerland. De bokaal en het bijbehorende vaantje werden uitgereikt door de heer J. Ver- louw, hoofdbestuurder van de NV-PTT, die tevens voor de winnaars nog een per-' soonlijke prijs had. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Op het kruis punt HoofdstraatWillem Brouwesstraat vond gisteren een aanrijding plaats tussen een surveillancewagen van de politie en een personenauto bestuurd door A. G. De politieauto was gestopt om de andere auto voorrang te verlenen. Deze reed echter niet voor de surveillancewagen langs, maar er frontaal tegenop, waardoor de auto zwaar werd beschadigd. Zaterdag vond op het kruispunt Alei- dastraatWestfrankelandsestraat een on geluk plaats waarbij twee auto's bijna volledig werden vernield. De bestuurder J. A. S, uit Schiedam verleende geen voorrang aan zijn plaatsgenoot C. H. Na de botsing bleek de wagen van S. een to tal loose, de andere auto was zwaar be schadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Als u nog nooit uw behendigheid op drie ver schillende soorten fietsen hebt beproefd, hebt u dit weekend de kans gemist. Het was n,l, één van de attracties op de fancy-fair in het St. Llduinalyceum, die zaterdag en zondag werd gehouden. De school was daarvoor herschapen in een soort lunapark met een twintigtal stands, die bedoeld waren om de bezoekers geld uit hun zak te kloppen. Om twee uur, zaterdagmiddag, opende de rector van het lyceum, pater dr. J. Lub, O.S.A. het geheel met een forse draai aan het rad van avontuur. In de toespraak, die aan deze daad voorafging, had hij zich verrast getoond over de herschepping, die zijn school in de an- senbad hangt, leeg te halen. Hij werd derhalve dag dat bij noodgedwongen af- daarbij betrapt en naar het hoofdbureau i svezig was geweest, bad ondergaan, van politie gebracht. Door het vele werk dat daarvoor door Vele andere, een van de attracties op de „voorjaars-kermis" die in het St. Liduina-lyceum i$ gehouden gedu rende het weekend. ouders, leraren en in de eerste plaats leerlingen was verzet, noemde hij de fancy-fair bij het begin al voor de helft geslaagd, „De leerlingen onderling en ook leerlingen en leraren hebben elkaar op een geheel andere wijze leren ken nen," zei pater Lub, „de paar dagen sa menwerking hebben ervoor gezorgd, dat de band tussen hen nog meer is verste vigd". De opbrengst van de kermis gaat naar de nog piepjonge schoolver eniging van dit snelgroeiende ly ceum, die er ook het initiatief toe nam. Het werk in de verschillende afdelingen van de vereniging zal er mee worden gestimuleerd. Voor dit goede doel graaiden dc be zoekers in de grabbelton, kegelden zij in één van dc gangen, bezochten zij de tot intieme cafeetjes herschapen klaslo- SCHIEDAM, maandag. Hoewel het competlUeprogramma nog niet geheel Is afgewerkt Is de animo er bü de Schie dammers volkomen uitgeraakt. Dat be wezen de meeste teams die geen belang meer hebben bjj de eindstand. Dat bewe zen echter ook GTE en DRZ die hun kampioensplannen tol illusies zagen ver vliegen. Demos speelde nog voor wat het waard was, het werd een 4Z zege op Aeolus. Excelsior "20 wilde tonen dat het even sterk ls als de kampioenskandidaten. Dat is ook zo, het werd 31 tegen Oranje plein, met als aanvullend programma dat de teleurgestelde aanhang van Oranje- plein ging vechten met Schiedammers, waarop de Schiedamse politie zich In de strjjd moest werpen. DHS, niet op schot, ging met 2—0 by Westerkwartier onder. Invaller Antoon Tetteroo jr. heeft met enkele zuivere voorzetten Demos naar.de wtnst geschoten op een verbeten strijdend Aeolug dat de punten hard nodig heeft. Zonder rechtsachter en rechtsbuiten, mei. invallers C. Vroegop en A. Tetteroo jr, trad Demos tegen Aeolus aan. Er staat voor de Schiedammers niets meer op het spel maar de roodzwarten hebben spor tief party gegeven. Na een aardig duel kon in de 2evende minuut Nelis Tetteroo scoren. Tien minu ten later kon de middenvoor de gelijk maker inschieten. Demos hod wat meer geluk zodat uit een combinatie van Jan Groenendijk en J, Falandt de voorsprong ontstond. Aeolus maakte na rust in de tiende minuut gelijk maar verder bleef het Rotterdamse enthousiasme uit. Weer liet Antoon Tetteroo de roodzwarten sco ren. zijn voorzet ging via Groenendijk naar Piet de Nijs. En ook tien minuten voor het einde kwam de voorzet van deze mvaller-rechtsbuiten op de goede plaats zodat Nelis Tetteroo de aanval goed kon afronden. De Schiedamse politic raakte slaags met de vechtlustige aanhang van Oranjeplein, die het niet kon verkroppen dat het zwak geachte Excelsior '20 hun favorieten vol komen heeft overspeeld. Tegen de aan voerder speelde Excelsior '20 geïnspi reerd. De Schiedammers kregen dan ook kan- sen genoeg voor een heel hoge score. Trainer Berry Jansse had het 4-2-4 sjv steem ingevoerd met de buitenspelers dik wijls ver teruggetrokken en de snelle Den Brinker en Huisdier vooruit geschoven. Dat bracht Oranjeplein in verwarring, de gasten drongen ver op waardoor Den Bnnker en Hulscher vele kansen kregen. Kanthalf Koos Klein goed doorzettend gaf Joop den Brinker spoedig de goede kans (1—0). In de twintigste minuut maakte de doelman van Oranjeplein hands en Westdijk schoot de vrije trap in. In de vijfde minuut na rust moest Hulscher worden vervangen door Scholte. Den Brinker maakte er daarna nog 3—0 van. Vijf minuten voor tijd had Oranjeplein eindelijk succes. Tenslotte raakte het pu bliek slaags met elkaar. Duidelijk viel te zien dat er niets meer op het spel staal, ook al werd er fn aantrekkelijke party goed gevoetbald. De Schiedammers lieten vele kansen onge bruikt. De gastheren kwamen in de der tigste minuut fraai aan de voorsprong en direct na rust werd het 2—0. Het voetbal was niet van kwaliteit maar toch werd er wel energie besteed aan dit: duel waarin Wassenaar het meest actief was. Goede aanvallen vormden de inzet totdat linksbinnen Van Beien in de der tiende minuut bij een imvorp ineens in- knalde. De defensie kon daarna de aan vallen van het doortastende- Wassenaar afslaan. Ook in de tweede helft was Wassenaar heel ijverig. Linksbinnen Van Beien straf te in de 25e minuut onvoldoende weg- :rken van de Schiedammers af. Vijf minuten later kreeg SFC een strafworp wegens hands, die igncsehoten werd door Theo Vredebregt. Uit een dieptepass in de 31e minuut lanceerde Schell Klein die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Dat inspireerde SFC om in het offensief te blijven. Als linksachter bleek Van Waarden- burg uit SVDPW 3 een waardige Invaller cn ook de vroegere eerste-elftalspeler Henk Voels maakte op de rechtsbuiten plaats een goede rentree- Het werd zoals te verwachten was een pittig duel, omdat DOK meende nog aan de degradatie te kunnen ontsnappen. De scheidsrechter hield de touwtjes stevig in handen. Uit een vrije trap genomen door Aad van der Vlist met een afstandsschot kwam SVDPW aan de winst in het eerste half uur toen DOK het overwicht had. In de tweede helft bleek SVDPW sterker. Tot vreugde van de Martinlt-aanhang Is Martinlt na een moeilijk duel nu zeker van het behoud van het vierdeklasser- schap. Reeds na vijf minuten kopte Joop Lup- ker uit een vrije trap genomen door Kop penhagen naast. Martinit bleef in de aan val maar de goed debuterende A-junior in het Voornse doel hield alle Schiedamse schoten. Goed doorzetten van de Marti- mtters in de tiende minuut leverde een doelworsteling op waarbij Van der Waal het winnende doelpunt via een tegenspe ler inschieten. Ook Martinit kreeg het nog moeilijk. De Schiedamse doelman Kuneman bewees zyn kwaliteiten. SCHIEDAM, maandag. Voor voet balclub GTB ls de competitie wel heel ongelukkig geëindigd. Wekenlang stond GTB in de tweede klas onaantastbaar bo venaan, schijnbaar zorgeloos naar het kampioenschap strevenend en nu ls GTB lak voor de finish volkamen gestruikeld. Bü Energie Boys kwam GTB niet verder dan 22 en dat betekent dat MW "27 kampioen gaat worden. De Schiedammers speelden niet best. De anders zo schotvaardige ploeg liet veel kansen onbenut Toch konden de stadge noten twee treffers plaatsen maar daar na speelde GTB zo onachtzaam, dat Ener gie Boys de kans kreeg om de achterstand weg te werken. GTB slaagde er niet in de voorsprong te heroveren. Groen-Wit R.-GSS 4-2 Met vijf invallers ging GSS naar Groen Wit R. dat onder normale omstandighe den al sterker is dan de Gustoploeg. De gastheren schoten zich dan ook vlot naar een 40 voorsprong. In de eindfase zag de Schiedamse doelman N. Mout toch nog dat zyn clubmakkers het gebied van Groen Wit R binnen drongen. Er ontston den enkele doelworsteiingen waaruit GSS tweemaal kon scoren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Onvoorzichtig openen van een autoportier is weer de oorzaak geweest van een ongeluk. Op de Nieuwe Haven deed de echtgenote van de Vlaardingse bestuurder C. M. de R, de deur van de auto aan de kant van het Üetspar plotseling open. De bromfietser H. van V. reed er tegenaan en kwam te vallen. Hy liep enkele schaafwonden op en klaagde over pijn in hoofd en schou ders. Via het gemeenteziekenhuis is hij door de GG en GD naar huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Ia een woning aan de Henri Polakstraat sloeg vrijdag avond de vlam in de pan. De bewoner W. H. wilde de brandende pan naar buiten gooien, daarbij vatten de gordijnen echter vlam. De brandweer heeft het vuur met een slang op de waterleiding geblust. (Van een onzer verslaggevers) de belangstelling van eindexamenkandi daten stond. De prijzen, die gratis door ouders en middenstand beschikbaar waren gesteld, zijn, hoe groot de voorraad 'ook was. allemaal opgegaan. Gisteravond kon het bestuur beginnen met de kas op te ma ken, waar zij nu nog niet mee klaar is De kraampjes en de achtergebleven rommel is echter wel opgeruimd, want vandaag werd m de barakken aan de Burgemeester Van Haarenlaan weer les kalen en de waarzegster, dié vooral ingegeven. SCHIEDAM, maandag, DRZ heeft de kampioenskansen verknoeid Na we kenlang aan de kop te zijn gegaan, kreeg DRZ deze week de klap doordat de pro testcommissie een protest van DRZ af wees en een protest tegen DRZ toewees zodat DRZ een punt achterstand kreeg op Wit Rood Wit en daar komt nu bü dat DRZ tegen Nestoro niet verder kwam dan een blanke stand. Daardoor heeft Wit Rood Wit met nog een wedstrijd te spelen een goede voor sprong en zuiver theoretisch komt DRZ alleen nog aan bod voor een beslissings wedstrijd als DRZ volgende week wint en Wit Rood Wit zou verliezen, wat ove rigens memand gelooft. Het harde duel heeft in Rotterdam wei nig voetbal opgeleverd. Wel kwam DRZ in hoofdzaak op de helft van Nestoro maar de Rotterdammers, die in. degradatie gevaar verkeren, trapten maar raak. Eventjes heeft DRZ het hart vast gehou den toen tien minuten voor tijd een schot van Bep Westenberg de bal op de doel- lat bracht waar het leer keurig over het houtwerk rolde maar net niet in het doel vieL Overigens kwam niemand tot een aanvaardbaar schot zodat het 0—0 bleef. Noorderkw.-Ursus 1-3 Zonder veel moeite heeft Ursus in Rot terdam kunnen winnen. Het pleit was in vijf minuten beslecht. Tweemaal schoot Ursus raak. Wel kwam Noorderkwar tier vlak voor rust nog tot een tegenpunt maar ook in de tweede helft had Ursus het overwicht. Hieruit resulteerde 'n der de Schiedamse goal, (Van onze correspondent) MAASSLUIS, zondag Door van Quick Steps met 1—0 te winnen, heeft VDL, zich veilig gesteld in de derde klas. Quick Steps—VDL was een sportieve ontmoeting. Direct na de aftrap begon Quick Steps een sterk offensief, waardoor de VDL-defensie op de proef werd ge steld. Vooral invaller v. d. Kraan weerde zich bijzonder goed. In de 30e minuut kwam VDL aan een voorsprong, toen G. v. Gijzen een prach tige voorzet gaf en evenzo mooi kopte W. Tuit de bal in het doel van Quick Steps. In de tweede heift zagen we een wed strijd, welke gelijk opgaand was en de verdedigingen baas bleven. Het slotoffen- sïef van Quick Steps bracht geen veran dering meer in de stand. Slechts één juniorenelftal kwam in het veld: VDL c3—RKWIK c3 0-1. SCHIEDAM, maandag De auto van de Schiedammer J. P. ls dit weekeinde in beslag genomen. De remmen van de wa gen werkten n.L niet goed, de man reed met te gladde banden en de stuurinrich ting was defect. Bovendien had de man geen rijbewijs maar dat zou weinig gehol pen hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Op de voet gangers-oversteekplaats bij de Koemarkt reed de automobilist J. de J. zaterdag nacht de voetganger A- Th. aan. De voet ganger stak vanaf de Hoofdstraat over en werd door de auto geschept. Van de mo torkap viel de man op een verkeersgelei der, hij liep schaafwonden op en had een pijnlijke heup. Via het gemeentezieken huis kon hij naar huis gaan. Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel onverwacht van on# is heengegaan, mijn lieve man en zorgzame vader, onze behuwd- en grootva der, behuwdzoon, broe der, zwager en oom, de heer AKIJ CORNELIS JORDAANS echtgenoot van J. H. de Jong in de leeftijd van 70 jaar. J. H. Jocdaans- De Jong Geldrop: A. J. Koster- Jordaans "W. G. oKster cn kleinkind. Schiedam, 23 april 1964 Broersvest 4b De crematie heeft heden, maandag 27 april, in alle stilte plaats gevonden te Velsen. CHR. TECHNISCHE SCHOOL Nieuwe Damlaan 762 - Schiedam Uitnodiging tot bezoek aan de OPENBARE LESSEN op dinsdag 28 april en woensdag 29 april *s avonds van 7 tot 9 uur Vrije toegang (kinderen beneden 14 jaar onder ge leide). Gelegenheid tot inschrijving van. nieuwe leerlingen voor de dagschool en de part-time cursus, Autoher- stellen Hulp «monteur VAM. IETS GOEDS VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1