Twaalf Schiedammers zijn Kon. onderscheiden Zo kunnen kinderen koninginnedag vieren KOERIERSTERS A llebei 95, en 73 jaar met elkaar getrouwd Sport op 30 april Officier OON Comm. Rijpma ir. R. Wilton Ridder OON mevr. Holstege H. Liebeek Wilton-lieren op de tweede plaats Duivensport Per trein naar Lombar dij en W. van Ravens nam afscheid van het G.A.B. Sluitstuk op koninginnedag 6 eremedailles uitgereikt Barrage van drie partijen LINTJESREGEN BIJ KON. VERJAARDAG jHandbal AGENDA Post-uitbetalingen verschoven Binnenbrandje in achterkamer Burgerlijke Stand Taptoe en vuurwerk: Mej. E. Verkade onderscheiden Nederlaagserie van SVC Oplegger raakt fiets op voetpad SVV 2-GVAV 2 Demonstratie Kwriersterl Telefoon 135430 MONOPOLE woensdag 29 april'1964 - PaK- 5 '--MM SCHIEDAM, woensdag. Ter gelegenheid ran Haar verjaardag heeft Koningin pf" twaalf yerdlenstelUke Schiedammers een Kon. Onderscheiding toege kend. TUaens een byeenkomst In de Aula van het Stedelijk Murseum heeft burge meester mr, J. W. Peek vanochtend persoonlek aan zeven van hen de K.O. uitge reikt. Tot Officier in ae Orde van Oranje Nassau zijn benoemd Commissaris K. Büpma en jr. B. Wilton, directeur van de Werf Wilton Filenoord. Ridder In de O.ON. werd mevr. drs. W. Holstege-Teunlssen, lerares aan de RHks-HBS en MMSi de Ere-medaille In zilver va» de O,ON. Is toegekend aan de heren J. Schiller, chtf- jetterij van Drukkerij ..De Eendracht", J. C. Koodenburg, vertegenwoordiger van H. Hartog*s Fabrieken In Oss; J. van Ravens, fntem Controleur bij de Spaarbank Anno I»ZO. De Ere-medaille In brons la toegekend aan W. O. Harlaar, kantine-bedien de bU Shell Pemts. V(]f Schiedammers hebben hun onder scheiding elders ontvangen. Ridder In de Orde van Oranje-Nzssau werd de heer H. Liebeek, gepns. technisch hoofdamb tenaar van Rijkswaterstaat, directie brug gen. De Ere-medaille ln goud van de O. O. N. Is toegekend aan. Emming, tech- nisch-assistent by de Ned. Spoorwegen en de Ere-medaille in zilver aan W. A. v. d. Melden, assistent A. by Rijksbelas tingen, Invoerrechten en AccUnsen; J. C. van Bouwelen, bedrijfsleider Inverpak N.V. te Rotterdam en MLA.C. Scherfers, werkmeester bjj de RJO.M. Commissaris K. RIJPMA, geboren op 1 juli 1807 te Beverwijk en wonende aan de Jac. Caislaan 13, begon zijn loopbaan op 1 september 1931 als klerk 2e klasse by de Gemeente-Politie in Haarlem. Van sept 1940 tot augustus 1946 was hij districtsinspecteur van de Luchtbescher ming in het district Noord-Holland en Utrecht Van augustus 1946 tot 1 febru ari 1951, was hij Commissaris van Poli tie in Den Helder. Na 2'un werkzaamheid als onder-directeur van de Stafschool B, B. te Barneveld werd bij m.iv. 16 novem ber 1952 benoemd tot commissaris van politie ln Schiedam. De heer Rijpma is een voortreffelijk commissaris, die in hefc Korps een goede geest heeft geschapen. Hij onderhoudt goede contacten met de burgerij en hij heeft zich in de stad een groot prestige verworven. IR. B, WILTON geboren op 14 mei te Rot terdam en wonende aan de Prins Bern- hardlaan 100, werkte als werktuigbouw kundig ingenieur oon. bij de Artillerie-in richtingen Hembrug en een Bureau voor Bedrijfsorganisatie in Amsterdam. Op 1 april 1942 werd de hr. Wilton assistent be drijfsleider in de machinefabriek van de werf Wilton-Fijcnoord en enige tijd leier chef van deze fabriek. Op 1 januari lból werd hij opgenomen in het drie leden tel lende directorium van dit wereldbefaam- de bedrijf. De heer Wjlton neemt een vooraanstaande plaats in op sociaal en maatschappelijk gebied. Zo is hy o.m.: Voorzitter van de afd. Rotterdam, van de Metaaibond; lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor di Maas. Voorzitter afd. Schiedam v. d. Ned. Mij. voor Handel en Nijverheid; voorz, Rotterd. Comité Missions to men; lid v. h. Bestuur v. d. Verg. De Techn. School Schiedam; lid Curatorium Havenziekenhuis Rotterdam; Lid v, h. Bestuur van de Spaarbank Anno. 1820; lid v. h. Bestuur van afd. Schiedam Pro Juventute; lid v. h. Bestuur v. d. afd. K'dam v. d. Volksbond tegen. Drank misbruik; lid v. h. Bestuur van Hospi taalkerkschip „De Hoop". Zijn. daadwerkelijke steun maakt vele kleinere initiatieven mogelijk en houdt aangevangen arbeid In stand. Mevrouw drs. W. Holstege-Teunissen, geboren op 12 september 1899 te Arnhem, en wonende aan de Broersvest 31 III is lerares aan de Rijks HJ3.S, en de M,M S. in Schiedam. Voor haar huwelijk was zy onderwijze res en hoofd bij het lager onderwijs, In 1934 keerde zij by het onderwijs te rug. Zij volgde de studie aan de Ned. Eco nomische Hogeschool tc Rotterdam. In 1942 werd zij in haar huidige functies be noemd. De excursies met leerlingen en de regeling der studieweken hebben haar speciale aandacht. Van de examencom missie boekhouden en handelswetenschap pen m.o. is zij secretaresse en voorts is 'j betuurslid van het Peroneelsfonds an het Miniterfe van O.-K. en W. H. LIEBEEK, geboren op 5 augustus 1898 te Ridderkerk, en wonende aan de Burg Honnerlage Gretelaan 233, was be last met het toezicht in fabrieken in Rot terdam en omstreken bij" het vervaardi gen van staalconstructies en machine- werken (zoals bruggen, sluisdeuren en stuwen). f Als zeer grote werken kunnen worden genoemd vrijwel alle bruggen over de grote rivieren, (o.a. Zaltbommel, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht Moerdijk, Rhenen, Gorinchem, Van Brienenoord) cn de uit wateringssluizen^ het Haringvliet G. EMMING, geboren op 18 april 1902 te Haren (Gr.) en wonende in Schiedam aan de Marconistraat 101c, heeft zich door kundigheid, ijver en in de praktijk ver worven bekwaamheid opgewerkt tot tech' nisch-assistent van het brugonderhoud van de N.S. in Rotterdam. W, A- VAN DER MEIDEN, geboren op 16 augustus 1899 in Hurwenen (Gld.) en wonende aan de "Westfrankelandsestraat 26c, geniet in de eerste plaats vanwege zyn functie als assistent A bij 's Rijks Belastingen (Invoerrechten en Accijnzen) een goede bekendheid. De Christelijke Vakbeweging heeft in hem een harde wer ker. Ook de Anti-Revolutionaire Kiesver eniging profiteert op bijzondere wijze van zijn werkkracht. SCHIEDAM, woensdag. De DWS da mes hebben zondag tegen VHC uit Val- kenswaard wederom een nederiaag ge leden en staan nu nog wat vaster op de onderste plaats. De verdediging is wel het zwakste gedeelte, de VHC voorwaart- sen hadden niet veel moeite om deze t< passeren. Ook in de voorhoede lukte het niet erg best, er werd totaal zonder sy steem gespeeld. Voor rust konden zjj de stand nog wel bijhouden 45, maar In de tweede helft kwamen zfj er niet meer aan te pas. VHC won verdiend met 610 De Wilton-dames hebben op het Haag se Hellas de volle winst weten te beha len. Na een geüjkopgaande wedstrijd had den zij bij de rust een 3—2 voorsprong. In de tweede helft kregen onze stadge noten legio kansen, maar vele werden onbenut gelaten. Een 5—S overwinning, waardoor Wil ton twee plaatsen op de ranglijst is ge stegen. De UVG-dames hebben kans ge zien een 2—4 overwinning te behalen op SVLV. Met de rust hadden zij al een 1—2 voorsprong en ook in de tweede helft hielden zij het heft in handen. By de heren heeft Wilton Fijenoord de breede plaats weer overgenomen van Snelwiek. De Rotterdammers verloren van Schutters en Wilton won van Vires et Ce- leritas, in een strijd, die arbiter Keehnen, met geheel aankon. Wilton had beter ver diend dan met 107 te winnen. De Schie dammers hebben wel de gehele wedstrijd door het heft m handen genomen, maar vele aanvallen, werden onnodig door de arbiter afgebroken. De DWS-heren begonnen tegen Actief zeer verrassend, Na een tien minuten spelen hadden zij al een 0—5 voorsprong. Hierna kwamen de Rotterdammers even goed terug maar DWS zorgde voor een 4—9 ruststand. Het einde kwam met een verdiende 8—14 overwinning voor DWS. De herenwedstrijd TJVG—Hoogvliet is voor onze stadgenoten een ommekeer ge worden. Wel verloren de groen-witten we derom, met 810, maar met de nieuwe jonge spelers is het niet nodig om te de graderen. P.V. Union SCHIEDAM, woensdag. De P.V. Union Ram met 643 duiven deel aan de wedvlucht uit Duffel, afstand 93 km. Geloat word om B 30 uur; eerste duif binnen 9.28.39 uur; laatste prljsduif 9.44,16 uur. Uitslag: \V Kerkhof 1, 3, II. 29, 30. 47, 49, 64, 70. Ï2, 76,300; F. SchOJte 2; A. Heeren 4, 12, 21, 31, 42. 59. 63. 81; J, v. Leeuwen 5.7, 13. 50, 83. S3; w. Balvers 6. 106; C. Verlinde 8. 43, 89, 30, 94. 99; S. Bouwman 9. 34, 114; H. v. Gogh en Co. 30. 25; A. Broeders 15; A. Faas en Co. 16, 36. 41. 53. 56; Th. de Raay 17. 20. 34: 3. Snijders 30. 60; P. Ilmer 19; "W. v, d. Hoe ven^. 125; Chr. Zantboer 23. 44, 5J. 78. 115; 33. 45, 116; C, v. Saus 35. 40, 109; M. Noordljk en Co. 37. 1CH; Ph Sleet en Co. 38. 69. 75. 87; P van Eljk 39. 83. 103; C. v. Loopik 45, 52. 92, 96; F. da es 54, 122; J. v Opijnen 55, 66, 321; P. Vrauwdeunt en Co. 57, 80, 105: H. Stuart 62, 124; Th. Stleber 63; C. Verboom 65; D. v. d Schalk 67, 73. 82. 118, 323. 129; B. Rokers 68. 107: mevr. v. d. Hoeven 71, 84; H. v. ÏCu- ük 74; Hossen en Co, 77; Joh. Brand 79, 86, 102, 339; Fister 85; J. Bcnninghof 91. 126, 327; M. Broekhuizen 07; J. Martljnse 101; H. BrÖkling 303; A. V. Dienst 131; K. v. Loopik 132, 113; W. Rissema 117, 128 (dopl.J; H. Vcxmeljer 120. De Vrijliei dl Ook de S.P.V. De Vrijheid vloog uit Duffel, met BOO duiven Eerste duif binnen 9.30 uur; laatste prljsduif 9.42 uur:. Uitslag; 1. 3. 8, 43. 46. 57. 59. 109 E. de Pot ter; 2. 18. 37, 102. 111, 129, 132 M. Putters; 4, 47, 91 L. Wijnen; 5, 53 D. Bakker: 6, 12, 13. 24, 32. 34 56. 57. 70, 84. 94 J. Doejaaren: 7, 54. 83 J. Westerho»; 9, 29. 66. 97. 116 A, v. Llmborg: 10, 16, 21, 39, 92, 104. 112 mevr, v. d. Windt; 11 D. V. d. Moer; 34, 27. 35. 37, 89, 130 H. v, d. Steen; 15, 19. 31, 49, 134 F. Grandtia; 17. 50, 73. 78. 80, 99. 105 107. 125 p. Pols; 20. 103 K. Muil wijk: 22. 59 Gebr. v. d Windt: *23, 25. 56. 65, 72. 123 J. W. Blom: 25.'319 C. RJgters: 30. 45, Si, 68 H. Hagen; 33. 44. 81, 114, 124 W. de Winter; 36. 90 M. Rink- 38 W. Poort: 40. 86 Th. Juijn; 41. 74 F.. Wiizenbroek; 42 C. Lems; 52, 61, 98, 117 G. Barzllay; 55. 58, 63 M. de Jong; 57 A. Houtsma: 62, J v d. Ent; 64. 95, 121 J. Kazenbroodt; 69. 128 c. Koopje; 75, 82 L Tromp; 76 A. Westerbolt; 85 J. Schrumpf; 88 A. v. d. Berg; 93 D. Ram; 100. 125 W, v. Bue- ten; 101 A. overheul: 106 IDS D. Luyten; 113. 120 S. de Rauw; UB, H. Tjaden; 118 A. Ver haal; 131 A. de Bie; 133 M. de Ruiter. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2 en 5.15 uur: „Spionage in Hong kong". Monopolc, 8 uur; „Vernietigingscommando Bikini." DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; SG-toneelwedstrijd, Bred erode Wijkcentrum, 8 uur: Oranjebal, Samen werkende gerepatriëerden. Irene. 8 uur: P.V. Gusto, feestavond. De Belangen, jaarvergadering. Ouderver eniging Stedelijk Gymnasium, ouder avond. beschermingsdienst in het westen, waar enkele malen bommen zijn gevallen. Van 1949 1957 lid van het bestuur van de afd. Schiedam van de Alg. Ned. Gra fische Bond. Vanaf 1947 voorzitter van de afdeling Schiedam van het Centr. Genootschap van Kinderherstellingsoorden en -Gezond- heïdskolonïes. Vanaf 3 nov. 1939 maakt hij deel uit van de ledenraad van de Coöp. DES. Sinds 31 maart 1958 is hy bestuurslid. 3. VAN RAVENS, geboren op 14 juli 1906 te Schiedam en wonend aan de Geert Reinderstraat 1 b is veertig jaar in dienst bil de stichting Spaarbank Anno 1820. Hij heeft de controle op de werkzaam heden die worden verricht aan de boek houdmachines en op het werk van de loketbeambten aan het hoofdkantoor en de vy'f bijkantoren. J. C. ROODENBDRG, geboren op 30 november 1899 te Leiden en wonende aan de Rembrandtlaan 28b, trad op 3 januari 1924 in dienst bij de N.V. Bakhuis Olba Fabrieken in Olst als vertegenwoordiger. Deze N.V. werd door H. Hartog's Fa brieken N.V. in Oss overgenomen, zijn chef laat hem de vraagbaak zijn voor de jongere vertegenwoordigers, waar door hij door zijn ervaring en bezonken inzicht daadwerkelijk bijdraagt in de vor ming van deze medewerkers. W. O. HARLAAR, geboren 25 februari 1906 in Nieuw-Lekkerland, wonende aan de Paulus Potterstraat 49, trad op 8 ok tober 1920 in dienst van de Koninklijke Shell Groep, Thans vervult hij de functie van bediende in de bedrijfskantine in Per nis. In continudienst verzorgt hij onder meer het zetten en distribueren van koffie voor een zeer groot aantal werknemers. T~\E 212 meter lange perrons, het hofi- LA.en wachtlokaaltje, de afrit naar de Sraeetlandsedylc. Het begint al hele- inaal een station te worden Met ingang van 31 mei zal Lombardyen in de dienstregeling unn de Ned. Spoorwe gen worden opgenomen. De snel Broei ende wijken IJsselmande en Lombar- dijen krijgen dun. een rechtstreekse 'atlverbinding met het centrum. Ttfd: 2 minuten; kosten tweede klas: enkele reis 45 centretour 70 cent. Vier jaar tal het houten noodstatian dienst doen. Inmiddels wordt gebouwd aan het de finitieve station, 300 meter zuidelijker. SCHIEDAM, woensdag Van de zijde van het postkantoor verzocht men ons mede te willen delen dat de uitbetalingen van AOW, AWW, invaliditeitswet en on- gevallenwetverzekenng, welke zouden plaats hebben op 6 en fl mei, uitbetaald worden op 4 mei. De uitbetalingen van 7 en. 10 mei zullen op 6 mei plaats vinden en die van maandag 18 mei, tweede pink sterdag, worden vnjdag 15 mei uitbetaald. I Advertentie IM.j fristho BRIELLE, Allebei 93, allebei wat vergeetachtig maar goed gezond en allebei het middelpunt van de belangstelling. Want op donderdag 30 april hoopt het echtpaar Teunes van der Hcyde en Johanna van der Heijde-Steensel de dag te vieren, waarop zü73 jaar geleden in het huwelijk tTaden, 3. C. VAN BOUWELEN, geboren op januari 1898 te Rotterdam en wonende aan de Jan Oudegeeststraat 26 is bedrijfs leider van de produktie afdelingen bij de N.V. In verpak. Industriële Verpakkings middelen un Rotterdam. A- C. SCHEFFER5, geboren op 5 januari 1902 te Rotterdam wonende aan de Hoogstraat 133a is werkmeester by de Rott. Droogdok N.V. in Rotterdam. J. SCHILLER, geboren op 11 april 1901 te Schiedam en wonende aan de Broers- vest 49b, trad op 12 april 1914 als zetter in dienst bij N.V. Drukkerij „De Een dracht" waarna in 1947 zijn benoeming tot chef volgde. Ook het maatschappelijk leven profi teert men van zijn werkkracht Van 1933 1945 blokhoofd bij de Lucht. Een zo lange huwelijksverbintenis komt vrijwel nimmer voor in de Neder landse burgelijke stand. Beide echtelie den moeten dan wel een zeer hoge leef tijd bereiken. Het dan ook inderdaad hoogbejaarde echtpaar geniet nu van een plezierige levensavond in het streekverpleeghuis „De plantage" te Brielle. Bijna zijn leven lang heeft de heer Van der Heijde aan de haven van Oud- Beijeriand gewerkt. Waar hij met de hand stenen loste. In de gehele omtrek was hy bekend door zijn geweldige kracht Me vrouw Van der Heijde was jarenlang schoonmaakster van de openbare school in O.-BijerJand. De heer Van der Heide is in Oud-Beijerland geboren, zijn vrouw komt uit Mijnsherenland. Het huwelijk werd verrijkt' met zeven kinderen. SCHIEDAM, woensdag In de ning van de familie In 'tV. aan de Nie. Beetsstraat 49 a is gistermiddag tegen een uur een brandje geweest in een achter kamer, waarbij voor ongeveer tweehon derd gulden schade werd aangericht o.a. aan een ledikant. Vermoedelijk moet de oorzaak gezocht worden in het feit dat de bewoonster, die om elf uur de woning verliet, In die kamer heeft gerookt en de peuk niet heeft gedoofd. SCHIEDAM. Geboren; Edwin, z v. J. Merk en W. 3. Brinkman; Dorotheus A. F„ J. ter Braak en A. Q. M. Hengst; Robertus J-, z, v, J. L, van Giels en P. M. T. van Alphen; Ruud, z. v. J_ van der Graaff cn A, T, Stmissen; Hermanus F„ z. v. J. N. de Bruin en J. H. Witjes; Elisa beth, d. v. M. Heijboer en F. Blom; Rom- bout, z. v. R. de Hek en A. M. Storm; Ri chard, z. v. N. J. Zijlmans en D L. Vis. Overleden: A. C. Zijdenbos, 65 jr., echtg. van J. A. den Boogert; P. Steens, 77 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woeusdag, Op een druk bezochte receptie in hel gebouw voor Christelijke Sociale Belangen heeft de heer W. van Ravens gisteren afscheid ge nomen van de grote relatiekring, die hR In meer Jan veertig jaar heeft opgebouwd. Deze receptie werd hem aangeboden door het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Walerweg-Noord en het georganiseerde bedrijfsleven, waarvoor hij als consulent bijzondere bemiddeling heeft gewerkt. In 1922 kwam de heer Van Ravens m dienst bij het arbeidsbureau, dat hij m.i. v. 30 april met pensioen gaat verlaten. Door de lange tijd, die hij bij de dienst heeft gewerkt noemde dr. W. A van der Berg, hoofdinspecteur-directeur van de dienst arbeidsvoorziening voor Zuid-Hol land hem één van de landelijke record houders. Dit komt ook, omdat Schiedam als eerste gemeente in het land met de openbare arbeidsbemiddeling begon. De heer .J J. Hoogcarspel, directeur van het Arbeidsbureau merkte op, dat dit werk veel betekend heeft. Als consulent bijzondere bemiddeling besteedde hij al zijn aandacht aan de minder-validen en gehandicapten, die hij door hen m het ar beidsproces te* laten opnemen zelfstan digheid hoopte te kunnen geven. Mr. G. Roelofsen, directeur van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sprak na de heer C. P. J. dc Bree, een van de collega's van de scheidende con sulent. De heer C. M, de Jongb, sprak voor de Vlaardingse dienst Ook de vertegenwoordigers van dc or ganisaties waar de heer Van Ravens sti mulerend werk verrichtte, mr. J. Knape van Ned. Christelijke Bond voor Over heidpersoneel en de heer P. van der Spek van de Christelijke Besturenbond Schie dam, vertrouwden er op hem nog vaak terug te zien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De climax van de viering van de verjaardag van de ko ningin beloven de taptoe en het vuurwerk te worden. De taptoe vindt plaats op de speelweide aan de Dr. Schaepmansingel van 20.08 tot 21.30 uur. De medewerk- kende harmonieën, korpsen en muziekver enigingen zyn: Harpe Davids. Gnsto, Har monie, Leger des Hells, Oefening Baart Kunst, St. Ambrosius en Wilton F(jenoord. De gezamenlijke drumbands zullen on der leiding staan van de heer B. den Breejen, tamboer-maïtre van „Harmonie". Tijdens het slotoptreden staan de Schie- damse korpsen o,l.v. de heer L. T. H. Janssen, dirigent van Harmonie Wilton Fijenoord. Hel vuurwerk zal worden afgestoken om 21.45 uur op de bekende plaats aan het einde van Vlaardingerdyk en Burge meester van Haarelaan, Als het aller laatste stuk is gedoofd is ook Koninginne dag achter de rug. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In een spe ciale huldiglngsbyeenkomst in het stad huis heeft burgemeester mr. J. W. Peek gisteren mej. E. Verkade de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau tn goud uitgereikt. Deze plechtig heid is een van de hoogtepunten waarmee het afscheid van deze onderwijzeres, die meer dan 45 Jaar x'oor de klas stand, wordt gevierd. Mejuffrouw Elisabeth Verkade is op 30 april 1899 in Schiedam geboren. Als onderwijzeres was zij werkzaam bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolon derwijs, bij haar afscheid op de Dr. A. KuyperschooL Naast haar werk op school heeft zij zich verdienstelijk gemaakt door de voortreffelijk declamatie, waarmee zij vele avonden opluisterde. SCHIEDAM, woensdag De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben de eerste serie wedstrijden in het door deze vereniging georganiseerde nederlaagtoer- nooi gespeeld tegen het sterke Delta uit Zwijndrecht. Dames 1 toonden zich voor al aanvallend de betere ploeg en ivon met 30; setstanden waren 157. 15—ll en. 1513. Dames 2 zegevierden met 2—1, na de setstanden 1416, 1510 en 15—9, Het eerste herenteam verloor van het in de overgangsklasse spelende Delta 1 met 12. De Schiedammers demonstreer den m deze wedstrijd hun vooruitgang door de eerste set te winnen. De tussen standen waren 1510. 1315 en 6—15. Het pas naar de tweede klas gepromo veerde tweede herenzestal verloor van Delta 2 met miniem verschil: 12. De set standen waren 1517. 1315 en 3532, Het spel van deze reserves belooft veel -oor de toekomst. SCHIEDAM, woensdag Mevr. M. van de L„ die roet haar fiets stond op het voetpad langs de Singel, is gewond ge raakt toen een oplegger van een truck in aanraking kwam met haar fiets. Truck chauffeur C. L. N. wilde enkele stilstaan de auto's voor by rijden en daarbij schoof de oplegger naar links, waarbij het ach tereind de fiets raakte. Mevrouw Van de L. kreeg een snijwond boven het oog, die in het gemeenteziekenhuis is verbonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag.— Hoofdbestanddeel van het programma op Koninginnedag vormen weer de kinderfeesten. Zü wor den gedecentraliseerd tn de verschil lende wijken gehouden, zodat iedereen dicht bjj huis kan bRjven. Dc stichting „De Jcugdhaven" verzorgt het programma in de Westfrankeland sestraat op het gedeelte tussen Fabri- straat en Kortlandstraat De spelen, voor de 6- en 7-jarigen van 9.00 uur tot 9.30 uur, voor 8_ en 9-jarigen het volgende half uur. voor 10- en Il-jari- gen van 10.00 uur tot 10.30, voor 12- en 13-jarigen van 10.30 uur tot 11.30 uur en voor ouderen van 11.30 uur tot 12,30 uur gehouden. Op de Lange Nieuwstraat worden om tien uur tussen het hoofdbureau van politie en dc Hoofdbrug rolschaatswedstrij- tfcm gehouden. Op het Dr. Wibautplein vindt een vijfkamp voor jongens en meisjes plaats, terwijl ook op de speel plaats van de Prof. dr. "J. K. Gunning- school en de grasvelden in de Min. Don kerstraat wedstriiden worden gehou den. Begintijd ook hier 18.00 uur. Onder de luifel in de Mgr.' Nolenslaan vinden om 11.00 uur voor leerlingen van scholen tekenwedstrijden plaats. De jongeren ziin oer schoolvorm in groe pen verdeeld. Kinderen van. 6 tot 14 jaar die graag tekenen, kunnen ook op een andere manier hun hart ophalen. In het programmaboekje voor de feest dagen zit n.l. een bon -waarop zij eer tekening kunnen afhalen, die rij mo gen kleuren met potlood of verf. Aan de wedstrijd zijn mooie prijzen verbon den. Gekostumeerd In de Singelwyk vinden kinderspelen aan de Hogenbanweg bij de Rotterdamse- dijk plaats. De verschillende wedstrij den vinden om 9 uur. 11 uur en 13.30 uur plaats. Bij voldoende deelname zul len ook gekostumeerde voetbalwedstrij den voor jongens en een gekostumeer de optocht met versierde autopeds en rijwielen worden gehouden. Een optocht van deelnemende scholieren zal in Schiedam-zuid het bag In vormen van de spelen daar. Om 12.30 vertrekt de stoet van het Rozenburgerplein naar de Maasboulevard waar ora 13.00 uur de spelen beginnen. Bij slecht weer worden deze ln enige gymnastieklokalen ge houden. Bijzonder aantrekkelijk voor kinderen, maar niet voor hen alleen, zijn de vlleg- demonstraties, die „Icarus" op 30 april houdt. De Schiedamse Luchtvaart- school zal om 12.00 uur op het terrein aan de Marconistraat laten zien wat de verschillende modellen kunnen. In Kethel kunnen de kinderen van eerste klassen elkaar op de autoped bestrij den, Plaats: Meeuwensingel, tijd: 9.00 uur. Dan beginnen ook de wedstrijden in het touwtrekken voor de 2e en 3e klassers op het grasveld van de Open bare School en het ringsteken op de fiets voor de leerlingen van de hogere klassen. Vanaf 11 uur vinden zij elkaar op het terrein aan de Molensingel waar zij kunnen schatgraven, 's Avonds om 20.30 uur begint de lampionoptocht waaraan de muziekverenigingen „St, Radboud" en „Crescendo" meedoen. Op stadhuis te Maassluis (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, woensdag Burgemees ter W. J. D. van Dljck heeft vanmorgen tfjdens een plechtige bijeenkomst in bet raadhuis aan zes inwoners een koninklUke onderscheiding uitgereikt. De eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau, in zilver, werd toegekend aan H. B. Ketting; In brons aan H. Brinkman, C. Diepstraten, C. Kloppenburg, W. Kok en C. van der Valk. De heren Brinkman, Diepstraten, Klop penburg, Kok en "Van der "Valk 2ijn rilen ruim veertig jaar in dienst van de N.V. Verenigde Touwfabrieken. Burgemeester Van Dljck wees in een hartelijk toespraak je op de grote plichtsgetrouwheid van de ze werknemers. De heer Ketting is gepen sioneerd walstuurman bij L. Smit Co's Internationale Sleepdienst. SCHIEDAM, woensdag. Voor Ko ninginnedag is ingelast de wedstrijd tus sen S.V.V. 2 en G.V.A.V. 2. Dit wordt een bikkelhard duel. want de noordelingen spelen een fors partijtje voetbal, hetgeen in Groningen reeds is ondervonden. De wedstrijd vangt om 2 uur aan. De jeugd van S.V.V. speelt op Koningin nedag een uitwedstrijd In Tilburg tegen de N.O_AD.-jeugd, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Op een par cours gevormd door de Vlaardlngerdyk, Nieuwe Damlaan en Burg. Hoimerlage- laan vindt "p 30 april een wielerwedstrijd plaats. De „R. C. Schiedam" organiseert deze ronde voor B-aspiranten, die om 34.00 uur starten over 15 km en voor ama teurs en nieuwelingen over 75 km, start 14.15 nar. Op Harga hebben op Koninginnedag de finales van het schooLvoetbal toernooi plaats. Ook de handballers voor wat de ulo en middelbare scholen betreft slui ten op deze dag hun competitie af. De wedstrijden beginnen om 8.30 uur. Burge meester mr. J. W. Peek zal na afloop de prijzen uitreiken. Het voetbaltoernooi zal om 12.15 uur worden besloten met een wedstrijd tussen het Schiedamse school- combinatie-elftal en de schoolkampioen van Delft. Op verschillende plaatsen in de stad zullen sportdemonstraties plaats vinden. De dames- en herenteams van Wilton Fijenoord zullen in twee handbalwed strijden uitkomen tegen Quintus uit Kwintsheul. Op het Edïsonplein spelen om 13.00 uur de heren een wedstrijd, terwijl een uur later de dames in het „veld" zul len treden. Op de speelweide Nieuwland ter hoogte van de kruising Vlaardingerdijk-burg. Van Haarenlaan organiseert SVC volleybal wedstrijden met als tegenstander het Vlaardingse Aggredior, Na een korte de monstratie om 14.00 uur spelen om kwart over twee de damesteams tegen elkaar. Om 15.00 uur zullen de heren elkaar de winst betwisten. In de Koopmansbeurs komen de man nen-me I-de-vas te-hand tegen elkaar uit om het schietkamploenscbap van Schie dam. De slrjjd om de wissclbeker is ech ter maar een onderdeel van dit festijn. Van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur kwam iedereen boven de 14 jaar zijn of haar schuttersgeluk in de Beurs beproeven, indien noodzakelijk onder des kundige leiding. Om damtitel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Er komt een barrage van drie partijen tussen ff. F. Verbnrg en J. H. de Kluyver om het dam kampioenschap van Vlaardingen. Zij zijn in, de finale met zeven punten, gelijk ge ëindigd. Dat was het uiteindelijke gevolg van de reeks positieve beslissingen, die gister avond viel in de laatste ronde. D. v. d. Kerkhoff, die met drie winstpartyen was gestart, verloor andermaal, ditmaal van Verburg. Reeds in de opening kwam v.d. Kerkhoff moeilijk te staan. Tot overmaat van ramp maakte hy, toen hij zich inmid dels enigszins hersteld had. een. ernstige foutzet 3. F, van Deventer, die tegen J. H. de Kluyver alleen met winst gebaat was, bood ln een klassiek genre geducht te genstand. In het middenspel bezorgde De Kluyver hem een- economische opstelling aan de lange vleugel, waaraan Van .De venter tenslotte bezweek, J. J. van Leeuwen won van'C. Biel ui een lang niet vlekkeloze partij. De eindstand luidt; 1/2. J. H. de Kluy ver cn W. F. Verburg 7 punten; 3. D. v. d. Kerkhoff 6; 4. J. F, v Deventer 5; 5. J. J. v. Leeuwen 4; S. C Biel 1. De Kluyver was kampioen van Gaar dingen in 1959. I960 en 1951, Verburg m "163. De eerste party wordt op 1 roei ge-r speeld. ROTTERDAM, woensdag (ANP) De scheepvaartmaatschappij „Triton" heeft een bulkcarrier (35.0C0 ton) besteld bü de werf 4un van der Giessen-De Noord te Krimpen aan den IJssel. Het schip zal eind 1965 gereed zijn. De „Triton" is een dochteronderneming van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd- ter uitoefening van de wilde vaart Ze heeft sinds 'vorig jaar .reeds twee bulk carriers de „Goeree" en „Schouwen" in de vaart Elk van deze schepen meet 19.900 ton. Te koop aangeboden Ruit uw uude televisie nu iü No nog fikse mruilpnizen Grote keus radio, teievisie bandrecorder enz l> Jager Broersveid 105. teiei 6 97 tó Pntsongave by u aan huis Te koop aangeboden 8-pers bung-alowtent met luifel Slechts 1 keer gebruikt. Nieuwprijs ƒ200—, thans 115.Burg. van Haren laan 542. Zachtboard- en plastic pla fonds inleggen: binnen halve dag gereed, met garantie. Ook vakkundig behangen en witten. Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Tel. 5 60 57 öliil niet tobben met uw oude ■ttofxnlger Wy hebben enorme keuze Eventueel ?a. 10b De Jager, Broersveid boluedam Plaats sell uw antenne v. 2e TV-proenuniö» EU eiementen /105U 15 ele menten ƒ24.50, 23 elementer ƒ37 50 CornpL geplaatst met toebehoren i 75.—. Fotografie Koifilm* vergeten? De auto maai ^taat vnoi o klaar Alle «(Mirten films Foto K van Vuuren Hoogstraat Itlö Voor pastnto naar K vao Vuuren Hoogstraat lüfe t 67 2(1 Ln een dag gereed Schilder heeft nog vrije tijd beschikbaar voor witten en schilderen. Ook op de makkelijke betaling 10% I dag. Telef. (01898) 6833 of contant De Jager. Broers.' br. ond. nr. S-974 bur. v. d. veld 105 telefoon 89703 'blad. Donderdag Z, 4.15, 7, 9.15 uur ANNE HEYWOOD en DANIEL GELIN ln een groots opgezet schouwspel met prachtige kleuren. CARTHAGO IN VLAMMEN *14 Vry„ zat. 2, 7, 9.15 uur; zo, 7. 9.15 uur; ma. 2, 8 uur Een nieuwe keiharde AUDIE MURFHY-filin m.o.a. Ben Cooper en Colleen Miller in GUNFIGHT AT COMANCHE CREEK 14 j- - Zo.mat. 2, 4.15 urn- Op de ski's en met de wapens waren zij de meesters in het land v. d„ vijand SKITROEPEN VALLEN AAN 14J- Zamacht 12 uur Argeloze vrouwen ten prooi, van een dokter. DE MOLEN DER VERSTEENDE VROUWEN iw. Dinsdag 2, 8 uur Een film die iedereen zal imponeren en bekoren ORSON WELLES en EDWARD HILTON in DAVID EN GOLIATH 14 j. Wo.mat. 2 uur jeugdvoorst. Daar is hjj weer. Kom je ook naar DIK TROM EN HET CIRCUS Woensdag besloten avondvoorstelling. - IV t-riv,;-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1