Festiviteiten trokken overal veel aandacht mwz- DKWF11 f 5695,- Vuurwerk vormde een kleurrijk slotstuk RHBS wint toernooi I Bonderden mensen brachten burgemeester een aubade -jubile SYY- programma van Anael Handbal weer voor een deel afgelast beddenreparatie OPVALLEND VEEL VLAGGEN WEER OP TIJD BIJGEDRAAID TUINGEREEDSCHAPPEN WEEMAN's SVV 2 wint van GVAV 2: 5-1 SiERGAAS JeematEG, uzE/mmU SAKOR-collecte TAXI? EUROTAX 69460 inn Afscheid bij de Reinigingsdienst 1 Koninginnedag te Maassluis Jong en met de tijd mee Geen wielerronde bij InHaBé OmiQllE BMEIEBg Muzikaal H. E; van Tol is 40 jaar bij Esso SCHIEDAM hgrLT.LPha winkeljuffrouw ghszuïbie: VAN DER ENDE I A- .A' to/?*11 vrijdag 1 mei 1964 - Anri-rii'tiiie i Ai j t Advertentie LM.) Harken, schoffels, schrepels, hakken, pool^chopjes, onkruidwieders enz. Gr «scharen vanaf 4.95 GRASMAAIERS vanaf35.75 Spaden vanaf 4.95 Spitriek (open spade) 25.75 Grote sortering tuinslang r"**# UZERHANDEl J MÉ Brotrmn 52 I«l. 67534 Wij geven K.E.S.»zegels (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Zon was er in overvloed gisteren, want het veer had zich net op tijd van een dagenlang durende inzinking hersteld, al werd het door de schrale wind net geen lente. Het weerbeeld kwam dus met andere jaren overeen, wat afweek was het beeld van de stra ten. Opvallend veel mensen hadden op deze Koninginnedag de vlag uit gestoken, waarschijnlijk als reactie op de verwikkelingen rond prinses Irene. De stad zag: er daardoor feestelijk uit en veel mensen hebben zich daardoor laten inspireren. De sportwedstrijden en de marsen van de muziekverenigingen door de stad trokken veel aandacht, ter wijl de demonstraties van .Icarus" met modelvliegtuigen op het terrein bij de Marconistraat veel kinderen, maar ook volwassenen boeiden. AUBADE Enkele honderden Schiedammers, voor het grootste,deel kinderen, waren al vroeg in de ochtend naar de Grote Markt gekol men om deel te nemen, aan da volkszang. Burgemeester mr. J. W. Peek stond op het bordes van het Stadhuis om de auba de aan te horen. Op het programma ston den naast, natuurlijk, het Wilhelmus be kende Nederlandse volksliedjes. In het begin wat aarzelend, waardoor het nauwelijks boven de muziek uit te horen was, maar al gauw luid en duide lijk zongen de aanwezigen mee. De twee begeleidende korpsen, de muziekvereni ging Crescendo en het Muziekkorps van het Leger des Hells zorgden voor afwis seling met instrumentale intermezzi. Om half tien was deze feestelijke inzet van de viering van de verjaardag van de ko ningin ten einde. De meeste jongeren en ouderen verspreidden zich daarna over de stad om ïo de verschillende wijken de buurtfeesten bij te wonen. KINDERSPELEN Voor de jeugd begonnen daar de kin derspelen, als steeds een belangrijk en ook omvangrijk deel van het feest-pro- graroma. De belangstelling was ook dit jaar groot, zo te zien zelfs groter dan vorig jaar. De spreiding over de wijken, vorig jaar begonnen met medewerking van de ver. Het SLngelkwartler en van de Middenstandsbedrijven „Schïedam- Zuid", bleek ook dit jaar plezierig uit te, pakken en tot deelneming te inspireren. Een nieuw centrum van kinderver- maak was de Prof. dr. Gimningsehool, waar met een goede voor-propaganda elf honderd feestelijke getooide kinderen el kaar de loef probeerden af te steken mot autoped-rijden, tonnetjes tollen, blokjes rapen en hardrijden Dp driewielertjés De Oranje Garde met een uitgebreide staf van medewerkers had de organisa tie straf in handen en de stemming was ontzaggelijk leuk. „BOOMSTAMMEN" Het Dr. Wibautplem was het terrein van de vijfkamp, waarbij de leden van het Clubhuis St Joris Doele de ruim twee hond erd jongens en meisjes behulpzaam waren by de verbeten strijd in het schie ten met pijl en boog (wat moeilijker ir dan het lijkt!), het gooien naar bussen en met hoefijzers, het werpen met „boom stammen" tnou ja, kleine boompjes dan) en racen met ballen. In de Lange Nieuwstraat, van politie bureau tot Hoofdbrug, reden vijftig kinderen om het hardst op de rol- schaaus, om Zn de armen van een stoere politic-man te eindigen. De Stichting „De Jeugdhaven" in dc Westfrankeland se straat heeft er weer een. leuk buurtfeest van gemaakt in dc vrolijk met vlaggetjes versierde straat Daar konden niet alleen de kleine meis jes elkaar bekampen in het snel ophan- (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Onder grote be langstelling heeft SW 2 donderdagmid dag aan de Bosrand GVAV 2 met 51 geslagen. Reeds na vijf minuten stond SVV 2 met 2—0 voor. De Schiedammers Jregen twee strafschoppen toegewezen. Helaas moest de bekende Groningse doel man Roffel na een botsing met de bran card van bet veld worden gedragen. t Advenerute i.M.) 40 cm hoog 2.19 p,m. 65 cm hoog 2.39 p.W. 90 cm hoog 3.25 p.m. VOLIlSltEGAAS 50 - 100 en 150 breed 95 ct - 1.75 en 2.65 p.m. NYLON IIORRENGAAS groen, en crème 50 - 60 -70 - 80 -5)0 en 100 cm breed 4.en 4.25 p.m2 f B roemer: 52 Tet 67594- Wij geven K-E.S.-zegeEs SCHIEDAM, vrijdag De samenwer kende kinderbeschermings organisaties (S.A.K.O.R.) houden op zaterdag Z mei «en straatcollecte. Zij, die aan deze col-, k?te hun medewerking willen geven minimum leeftijd 14 jaar kunnen op j vrijdagavond van 7tot 9 uur een col- «ctebus verkrijgen in het oude school gebouw in de Lange Nieuws traat, naast «t gymnasium. Ook op de collectedag binnen nog bussen worden afgehaald, 's morgens 8 uur. (Advertentie I M EUROTAX TELEFOON gen van de poppewas, maar ook de „jeugd van 16 tot 64 jaar" de krachten meten in het voortrollen van de kleurige hoepels. De stemming was prima, en niet alleen de kinderen, maar ook de leiders hadden er plezier in. GEKOSTUMEERD Hoogtepunt van de viering m het Sin gelkwartier was de gekostumeerde op tocht met versierde autopeds en rijwie len laat in de middag. Ook het program ma daarvoor echter was meer dan de moeite waard en had dan ook bijna zes- honderd kinderen gelokt, die elkaar in1 verschillende spelletjes bestreden. Een van de moeilijkste was wel de hindernis loop, een gegoochel met een balletje op een lepci, glaasjes water en een ton. In Schledam-Zuid troffen de tweehon derd leerlingen van de lagere scholen elkaar op de speelweide aan de Maas boulevard. Spreekkoren moedigden de favorieten aan bij hel blokjes-rapen, zak- lopcn, en hardlopen met hindernissen. De winnaars zullen in de Pinkstervakan tie een bustocht maken, een vooruitzicht, i dat de strijd bijzonder aantrekkelijk maakte. TEKENWEDSTRIJD] De straattekenwedstrijd is al een vast! punt geworden op het programma, ook ditmaal gehouden in de Mgr Nolenslaan voor de winkel-galery, Er werd getekend in twee groepen. Naast de bevredigende deelnamen van 52 leerlingen van de lage re scholen, staken de elf uit het voortge zette onderwijs wat armetierig af. De leiders C. v. d. Most en p. j. Drenth had den geen moeite om de kinderen aan het tekenen tc krijgen. De jury, bestaande uit de heren Slot, De hooper en Jaap de Raadt kreeg het veel. moeilijker by de beoordeling van de zeer kleurige teke ningen, waarvan meerdere onmisken baar talent verraden. In do Beurs tikten dc hele dag fel dc kogeltjes tegen de vangers. Tikje wijd beens, geweer aan de schouder stonden de vele mannen en weinige vrouwen ach ter de tafels op goek naar de roos. Ve len streden om de eer van beste schut ter van Schiedam en de wisselbeker, an deren vonden hun plezier in het schieten zelf. Voor niet ingewijden in deze sport was er deskundige hulp van de zijde van de Schietvereniging „Schiedam", die ook haar outillage afstond, omdat zij beseft, dat dit sehuttersfestijn een grote propa gandistische waarden heeft. Ora zes uur sloot men ook hier de deuren. Het zal nog wel enkele dagen duren voor de wed strijd leiding uit de veelheid van kaarten heeft kunnen opmaken wie zich kampioen an Schiedam mag Ut«r> lel, of tehrSft. feest neurie l Af j APOTHEEKDIENSTEN «Potheen Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN "■««e, 2 en 8.15 uur: „Wedren met dc .ooievaar" ooopole, 2 en 8 uur: „Carthago in vlatn- .men". l£t' DIVERSEN «Wij' Sacrum, 8 uur: NATU/Gentse To- Aw^elgroep- "Bushalte". l,®*".8 uur: Marimba. Muziekfeest 3 uur: PV Gusto. Feestavond, "vxtentruni, b uur: PSP I mei-feest. SCHIEDAM» vrijdag De voetbalver eniging SVV, die op 8 mei zestig jaar wordt, heeft een uitgebreid, jubileum programma vastgesteld. Op vrijdag 8 mei; wordt ccn buitengewone algemene leden- vergadering gehouden in Musis Sacrum,! bedoeld voor de leden boven de 18 jaar.; Scheidsrechter Leo Horn en Herbert Joeks zullen aanwezig zijn, terwijl Koos; Vermeulen voor een muzikale omlijsting zal zorgen. De Jubileum-receptie heeft de volgende dag, zaterdagmiddag 9 mei plaats in Café-restaurant Europoort, van, 3 tot 5 uur. j Voor de senior-leden is er dan nog een j soiré-darisant in Musis Sacrum op 2ater-| dag 16 mei. Rita Conta, the Crocksons, George Amelung en het dansorkest The) Jerry Jox zorgen voor de entertainment! Het voetballen wordt niet vergeten.! Op 10 mei in Harga een jeugd-toemooi voor de A-, B- en C-junioren; op 31 mei een groot pupillentoemooi in Harga en verder in de maanden mei en juni nog jubileum-wedstrijden voor het eerste elf tal en bet jeugdelftal» plus nog een ge kostumeerde wedstrijd. In juni tenslotte nog vaardigbeidswedstrijden voor alle SVV-junioren. SCHIEDAM, vrijdag. Het personeel van de Gemeentelijke Vervoers-, Reïni- gingS- en Ontsmettingsdienst heeft af scheid genomen van.de heer J. van Klin ken. De heer Van Klinken die straatrei- niger (motortruck) bij deze dienst was. heeft in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd na een ruim 31-jarige diensttijd de gemeente verlaten. Dit Is geen aanbieding van plaids zonder méér neen» dit is een aanbieding van de veel gevraagde plaids In Ocelot dessin. Bijzonder feuk en modern zijn deze fraaie plaids... kort ge schoren, dus geen pluizen of haren. Geweven van soepele garens In een grote maat. Ook voor U zo'n gezellige spor tieve plaid... prettig om in de auto of met vacantle te hebben... 'n betaalbare luxe voor af onze klanten. Voor hen, die weten dat een modieus voorjaars-coiletje ora handschoenen vraagt... liggen er morgen honderden paren zomerhandschoenen klaar. Géén goedkope handschoenen, neen. Simplex Nylon dames- handschoenen, in een elegant, lang over de pols vallend model, luchtig en chique. Morgen koopt U ze uit dc nor male series van rond de vier gulden, per paar voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Simplex Nylon dameshandschoenen, in de maten 7-A-9 en In de nieuwe modekleuren, per paar voor MAASSLUIS, vrijdag. Koninginnedag werd te Maassluis gevierd met een Feest programma hoofdzakelijk voor de jeugd. Na klokkengelui was om 9 uur op de markt, een groot aantal mensen bijeen, om te luisteren, naar de aubade van ruim® 2000 schoolkinderen, onder bekwame lei ding van de heer F. P, van Westenbrugge en begeleiding van de muziekvereniging „Kunst na Arbeid". Vooraf sprak burgemeester W. J. D. v. Dijck. (Advertentie LAfJ MAASSLUIS, vrijdag. In sportschool Henneveld werd de donderdagmiddag de wedstrijden om het kamptoenschap judo van Maassluis bestreden. Groot was de belangstelling en 60 judoka's kwamen op de mat. terwijl de prestaties op hoog peil stonden. Joh. Rietdijk van Maassluis werd algemeen kampioen. ALS EERSTE EN ENIGE IN ROTTERDAM PRE SENTEERT JUWELIER VAN ANDEL U: DE GLADDE VERLOVINGSRING 10 EN 12 MM. BREEDTE, VLAK EN BOL Bovendien, onze precis!e-vakmensen staan steeds klaar als het gaat om graveren polijsten, vergroten en verkleinen van Uw verlovingsring. rr - HOOGSTRAAT 164 ATI HOOGSTRAAT 1S2 TAPTOE VKAAI.I EEN A.MH II TE11HEE* (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. „Leve de Koningin" geschreven in lichtende iletters was het stuk, dat het vuur werk en daarmee de viering van Koninginnedag besloot. Bijna tien duizend mensen waren er voor naar het terrein aan de Vlaardingerdijk gekomen. Om de fonteinen en wa tervallen. van licht te zien, maar ook om te luisteren en kijken naar de taptoe, die daarvoor anderhalf uur lang de aandacht had gevraagd. Deze muzikale show droeg voor de perste keer een bewegelijk uniform, dat speelser en daardoor ook boei ender was dan de statische uitvoe ringen van de vorige jaren. Toch was deze taptoe nog lang niet ideaal. Het duidelijkst was dit tc merken aan de slappe reacties van het toch tal rijke publiek. Niemand applaudisseerde, op twee of drie mensen na, en al kan, men de belangstellenden een gebrek aan Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote Ocelot luipaardplaids, 130x159 cm. Cére te), of tchrift. heit. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag-. Dc wielerron de die op zalerd3g 23 mei ter opluistering van dc middenstandsbeurs InHaBé '64 in Schiedam zou worden gehouden, kan geen doorgang vinden. De verkeerspoli tie heeft n.l. geen toestemming verleend voor een parcours dat langs deze beurs zou leiden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag HoewcJ enkele voetbalterrelnen niet gebruikt konden worden "wegens de gevallen regen heeft het schoolvijetbaltoernonï op Koninginne dag In Harga een goede finale met veel belangstelling gehad. Dc Kjjks-HBS ver overde ditmaal de wisselbeker die vorig jaar in handen was van Wilton Fyenoord en die vroeger zo dikwijls door de Willem de Zwijger ULO werd gewonnen. Tweede werd de Rehoboth ULO, In de ere wedstrijd van het Schiedamsc selectietoam speelde Delft iets beter, de gasten namen een 1—2 voorsprong maar Schiedam ditmaal zonder uitblinkers maakte toch gelijk 2—'2 Burgemeester mr. J. "VY. Peek heelt aan het slot de prij zen uitgereikt waai by hij wees op de be- tekenis van de vieimg van Konmginne-1 dag. Hij stelde dat het volk een grote ver- bondeiiheid met het vorstenhuis heeft ge- f :toond en dat de spelactiviteiten ook in i het kader van het huldebetoon moeien l worden gezien. Mr. Peek zei dat het win-1 nen niet belangrijk is maar dat van be- i lang is dat in goed samenspel sport be- □efend kan worden. De finalewedstrijden hadden als bijzon derheid dat de krachtsverhoudingen elkaar niet ontliepen zodat de gelijke spelen gevolgd moesten worden door hst' nemen van series strafschoppen i De uitslag enzyn: TSS 3Gusto 1 1—4. r Rehoboth—Rïjks-HBS 0-3: Willem de 1 Zwijger A5 iwnsl—W. de Zwijger A3 2-2: [Gusto 2 (wns)—'TSS 2 2—2: J. H. Gun-, ning—St. Alcysius (wns) 1—1; St. Bern ar- dus—St. Jozef (wns) 2—2; W. de Zwijger AG—TSS 10 (wns) 0—0; Dom Savio—Alb Magnus 0—2; W. de Zwijger A6Stedelijk Gymnasium 0—2; TSS 7—BK Lyceum 2 0—1; TSS 10—Stedelijk Gymnasium 0^-0. Do eindstanden zijn: Poule A; 1. Rijks HBS: 2, Rehoboth ULO; 3, Gusto; 4. TSS. Poule B: 1. Gusto 2; 2. TSS 2; Poule C: 1. W. de Zwijger A5; 2. W. de Zwijger A3; 3, BK Lyceum 3; 4. TSS 7. Poule D: 1. Ste delijk Gymnasium; 2. TSS 10; 3. W. dc Zwijger A6. Poule E; t. St. Aloysius; 2. J. H. Gunning; 3, Alb. Magnus. Poule E2: 1. Alb. Magnus: 2. St. Aloysius; 3. Dom Sa vio; 4. J. H. Gunning. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De poging van de Schledamse Schoolsportcommissie om de tijdens de Paastoemooïen afgeïasle hand ba lived strijden op Koninginnedag tc doen houden is mislukt. De velden waren ook ditmaal verregend. De voetbalfinales moesten gehouden worden op het handbal- veld van ÜVG en op het voetbalveld van GTB. Er kon gehandbald worden op de ter reinen van SVDPW omdat de velden van HDVS (2), van Demos en Ursus onge schikt waren. De commissie zag zich dan ook genoodzaakt om de poules jongens ULO en meisjes reserve ULO handbal wederom af te gelasten. Wel aan bod kwa men de twee poules C. van ieder vier teams, voor de meisjes ULO. De teams van ds Willem de Zwijger ULO plaatsten zich als eersten en in de finalewedstrijd won Willem de Zwijger A2 met 2—1 van Willem de Zwijger AI. Voorzitter J. van de Griend heeft op het SVDPW-veld de twee prij en aan deze finalisten uit gereikt. (Advertentie i M l Exclusieve jumpers vesten en twinsets KORTE HOOGSTRAAT 22 TEL. 119000 ROTTERDAM enthousiasme verwijten, verschillende factoren maakten deze lauwheid wel be grijpelijk. De ligging van het terrein is nj. niet zo erg gunstig. De toeschouwers kunnen maar langs één zijde helemaal en langs een andere voor de helft staan. Hun po sitie is dan zo, dat muziek die enigszins pianissimo wordt gespeeld nauwelijks tot hen doordringt Bovendien liepen de korpsen vrijwel altijd langs het publiek en niet er op toe, wat door een kleine verlegging van het terrein verholpen had kunnen worden. SCHIEDAM, vrijdag. Door in ^Je breken bij Distilleerderij Visser en Go. hebben onbekenden zich een behoorlijke vooiraad licht alcoholhoudende en fris dranken verschaft- Zij drongen een pak huis door een raam binnen en stootfèn en passani een aantal vaten om, die eni£e kratten met flessen vernielden. Hun buit bestond uit 25 flesjes pils, 24 flesjes li monade en een paar flesjes choeomeL Voldoende om een aardig feestje mee ta beginnen. f Aduerrentte I.M.J Over de show verder niets dan goeds. De zeven korpsen hebben afzonderlijk ca met elkaar voor een zeer muzikale taptoe gezorgd, die naar uitvoering en keuze van muziek voldoende afwisseling bood. Lichteffect en fakkels, al werden z\j niet overvloedig gebruikt, gaven het geheel nog meer reliëf. Tijdens het slotoptreden waren de har monieën samengevoegd tot een groot korps dut onder leiding stond van de heer L. T. H. Janssen. De heer B. den Breey^n dirigeerde daarbij de tamboerkorpsen. Ondanks de veelheid aan instrumenten gmg juist bij dit optreden het grootste deel van de muziek verloren, ook al door enkele ongeorganiseerde pogingen, uit het publiek deze te overstemmen. Bij het vuurwerk konden zij zich daar- ,i vrij uiten. Onafgebroken schoten de vuurpijlen de lucht io om uit tc waaieren in feestelijk gekleurde sterrenregens. Zij werden afgewisseld met gecompliceerde grondstukken, die begroeiing en huizen op een bizarre wijze verlichten. Het pu bliek reageerde op at dit vuur zoals van hen werd verwacht met „oh" en „ah" ge roep, DEN HAAG, vrijdag. De heer H, van Tol heeft vandaag het feit herdacht dat hij 40 jaar werkzaam was bij Esso- Nederland. Hij begon zijn loopbaan op de afdeling boekhouding en is opgeklommen tot ver koopleider. Hij werd vanmorgen toege sproken o.a. namens de directie door >r. D. A. V. de Kamper. Van vele kanten werd de jubilaris lof toegezwaaid. Van middag werd hem een receptie in het Kurbaus aangeboden. Wat een uitgezocht cadeau straks voor. Moederdag.,, zo'n practische rol veger, mee brede rubber stootrand, sterke haren borstel en handige* lange steel. Een ongelukje met de asbak?... een kamer vo! visite??... even de rolveger erover en alle as, pluis jes en stof wordt met één ruk meegenomen! Kruimel vegers, een uitkomst ook voor her, die niet zo ge makkelijk meer bukken, In zeer fraaie, geheel gemoffelde uit voering, uit de serie van ruim tien gulden, nu voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze handige rolvegers, makkelijk te ledigen, guldens goedkoper dan normaal, ^Êft Gten UI. of schrift, bul. N.V. Tank Transport Maatschappij T.TAï., A'dam, vraagt: CHAUFFEURS voor het rijden met tankopleBgerg. Geregelde werktijden. Standplaats Vlaar- dingen. Grondige ervaring met opleggers vereist Brieven met opgave van plaats en geboorte, diplo ma's. rijbewijzen en omschrijving van vroegere werk zaamheden te richlen aan T.T.M., flfd. Vlaardingen, Nassaulaan 15. Te koop aangeboden blyl mei tobben mei oude stofzuiger Wtj heöben enorme keuze Eventueel ge makkehiKe betaling 10% contant De Jagei, Broers, veld 105 telefoon 0 97(13 Te koop motor Matchless, 500 cc, I cil., type G 80S (zeer snei). Hollander, Singel 123A, Schiedam. De Jager, Broersveld 1G5, Schiedam. Plaats zelf antenne v. 2e TV-programma Elf elementen ƒ15,50. 15 ele menten ƒ24 50, 23 elementen ƒ37.50. Compl geplaatst met toebehoren ƒ75. (Advertentie UW f N.V. PIST. M. DIRKZWAGER Az. - SCHIEDAM f Advertentie t Af [j Formule I aanbouwmeubeFen WONINGINRICHTING SRDER5VEST 64-66 VLAARDINGEN, vrijdag „De Cou- reur"-renner Huisveld won gisteren op bijzonder fraaie wijze de Ronde van Feije, noord voor amateurs en nieuwelingen. Hij had het gehele veld gedubbeld. Sj. Koevermans werd m deze cours derde. Ruil uw oude televisie nu In, Nu nog fikse in rui lp rijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 105, lelef. 6 S7 03, Prijsopgave bij u aan huis. Gevraagd netle leeftijd IS 16 jaar. Mevr. v. Enk, Frans Hals- plein 9a. Aanmelden na 7 uur, telefoon 6 5fi 80. MEER KEUS BETERE PASVORM SMALLE PVW w ïoe we TM HOPMW» PESSIM'S AUTO UNION 0000 DKV\|. Snelle, comfortabele en laaggeprijsde familie wagen met enorme kofferruimte voor bagage van 5 personen. Felle motor met laag benzine verbruik. Veilige voorwieiaandrijvJng. Inspectie- beurten om de 10.000 km. Veel ruimte voor 5 personen. Airconditioning, verwarming en defrosters. Gesynchroniseerde 4-versne!lings- bak. Stuurschakeling. Sublieme wegligging. MAAK 'N ONJDEKKINSSRIT BIJ: AUTOMOBIELBEDRIJF Mgr. Nolenslaan 458 Telefoon 6 22 38 - Schiedam DRANJEGALERrj 31 m. 67844/63844

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1