Fraaie Lichtstoet trok grote belangstelling Spaanse schilder in de Visbank deze week... Iets minder deelnemersv leuke wagens en wat erg weinig groepen AGENDA Galerie loopt goed Gentenaren bekeken Schiedam Ovaties voor de DSC Boottocht voor invaliden van Rode Kruis Regen brengt moei ilijkbed en Dubbele winst Juliana-heren Rennersclub met zomercompetitie Geldkistje van schip gestolen Record aantal deelnemers aan vierde wandeltocht *3 SCHIEDAM Mevr. W. v. d. Burg P«evBer59 We confe. ro^a«mid- fntvangen. ft Walsuni [in zijn in pmgswocrd ^rste stad ftt van da [pit appa_ 0 °mvang. van de fes-i feci by de fticulieren. JT fig was de ;»ti Nr. die in fv tdit noem. 1)3 voor de [eer Veuil- Itionale or- [ntebestuur pden toon. pftBeboden pbijgedrti- 1 p te gcven li.de op 27, Imen8 voor Dijkzigt pn- de lus- fcde, A. G. pen, F. a pa, H, M. pjBmin, J. p. W. deu l-Duininck, |y, H. Ger- pom, A. C. W. J. B. [t, A. T. W. L.-van der [W. Renes, [Bijneveld, pt; A. stri ken, P. c. pi- A. Vis- u. Verwii* DE olpemene Huishoudschool en de Technische School hebben in de Lichtstoet icederom eer geoogst (en een eerste prijs getvonnen) met deze grootse praalwagen: god Neptunus am. geven, door een stoet pan zeemeermin nen. weer President werkzaam- '.'premier '•mede dat ik een de- hbond in eeds voor Irker) pe Neder- thoff heeft looi om het [een adem- UV hetwelk [itniet de piKerkhoff leelt als z'u moedeloos 'f,_wos Jie£ jsfor onder .dr. Bergs nelschaak- loken party Ken.miniem pe> remise, |p,5i/, uit S. Riten tal ha- ■iesVrceken |S behoeft te hing Jn de tot geweest EyilUjkheid ti'; en Kun- Itste). ronde phyn) heeft 3 J$f hetgeen dag worden (den Pergh la)I4deelne- kóldegrade- [jhi ervoor in Itgsma. BM- IWind, Koe- Ihten Corrie run' afgebro ken kunnen tardea toe- drti ken tlooKsLr^i lI4 trcnchcoat-madel - blauw en bruin _||Wincl op ■tftfgebroken situatie, n enorme ftten.., remise, pries—Van SCHIEDAM, k jandag. De lichtstoet Is ook dit jaar weer een prachtig spek- kktl-stnk geworden, dat terecht enorme mensen-menigten op de been heeft ge- lacht. Vooral in Nieuwlaaa was het zeer druk en op de Grote Markt, waar bur- ft meester en mevrouw Peek In gezelschap van. de heer L, Kamp, voorzitter van de organiserende Ver. Mat. Feest- en Gedenkdagen de feestelijk verlichte stoet pdwlaegen. Op het stadhuis stonden ook de vertegenwoordigers van Philips en. nu de gemeente Eindhoven, die speciaal naar Schiedam zijn gekomen om te kijken of ook In de Elndhovense Liehtiveek geen Lichtstoet ingepast kan worden. Want hiermee heeft Schiedam wel een landelijke primeur, Nolensloan toonden wat er al zo te krijgen is in doze winkelgalerij. Veel by- val kroeg ook de 'oaby-box met teddybeer van Forehead, die de ere-prys verwierf voor de inzending die het best het bedrijf typeert. Dit waren dan enkele van de meest opvallende inzendingen. Winnaars De prijswinnaars zijn: Verenigingen, enz.: I Huishoud- en Technische school, 2 VNFG-Vmk, 3 Opgeruimd staat netjes, 4 R.K. Excelsior, Grote bedrijven: 1 Ve- veo. 2 Werf Gusto, 3 Schied. Cartonna- gefabriek en 4 Gulf Oil. Kleine bedrijven: 1 Waldo, 2 Eurotax en 3 Accu-verkoop, Middenstand: 1 Forehead, 2 winkeliers Noïenslaan, 3 winkeliers Schiedam-Zuid 4 Landman-garage, 5 Koogje autover huur; 6 Adr. Aandewiel, 7 Boekhandel Mercurius; 8 Van Krogten en 9 fa. B. Hosman. Overigens is het aantal deelnemers dit ial iets geringer dan vorig jaar, n.l. wat waarschijnlijk is te wijten aan bet feit dat een aantal middenstanders ver- beeft laten gaan. omdat zij gaat exposeren op de middenstandsbeurs In- habe '54 en tweemaal demonstreren wat tastbaar vindt. Jammer vinden wy het ook d3t het a*n- dee Ine mende groepen en verenigingen geringer wordt, waardoor de com- kant aan de Lichtstoet wat erg r voren springt. Ook ai zijn juist ieze groepen (vooral als er veel kinderen meelopen) organisatorisch lastig te han- Itten. Zo werden de dappere Schledam- le Tippelaars eigenlijk de enige grote lo pende groep in de stoet. Zelfs de R.K. Gymnastiek ver. Excelsior had het dit maal afgedaan met een (overigens wel fraafel lichtwagen. Ce Rennersclub „Schiedam", vertegen woordigd met twee renners op de rol len", zes renners op de fiets en een ko misch in rok met hoge hoed gestogen paar op de tandem, heeft dit manko niet kunnen opvangen, al deden ze hur» best. Leak onderdeel was ook de dappere jon geman In de versierde skelter, die echter voort geduwd moest worden! Weinig licht Aan de andere kant zijn de commerciële deelnemers uitstekend voor de dag geko men. Jammer Is echter dat nog te velen niet Inzien dat het bij een Lichtstoet In de eerste plaats om de verlichting gaat. Zo vlei de heel aardige deelname van ca fe-restaurant „Europoort", met een ta- felije dineerden», met kelner en twee koks (waarvan een heel kleintje bü het Stad huis bet burgemeeslerspaar flensjes z« ran het vuur kwam aanbieden!) buiten dt prjjzen. Dat geldt dan ook voor de dwaze rijden de ton van Hcinekenbter, die wel afgrlj- lelijk veel lawaai met een schorre toe ter maakte, doch maar één knipperend licht voerde; voor de Chr. Technische school die de „goede start in de oplei ding" aantoonde met een raket met mars mannetjes en de Maasruiters van rij school Van Geijl met een leuk wagentje en twee amazones en twee heren-rijders te paard. Of de „prinsheerlijk" zittende Prins op de stoelen van Adr. Aandewiel. Te weinig licht. Dit was beter begrepen door de alge mene Huishoudschool die weer samen- Werkte met de alg. Technische School en een prachtige praalwagen instuurde van h'eptunus omgeven door aanvallige zee meerminnetjes. Actie „Opgeruimd staat netjes" heeft bet dit jaar wat kalmer-aan gedaan met een met bloemen en planten volgestouwde en met affiches volgehan gen reiöigjjjgswagen. Verffabriek Veveo baalde terecht een eerste prijs met een magistrale wagen, Waarin de kleurenfee hoog prijkte boven sen brede verfstioom van bloemen. Daar werd langs de weg veelvuldig voor geap- P'aiidiseerd. Werf Wilton Fijenoord, ge regelde prijswinnaar, ontbrak ditmaal «n liet de weg vrij voor een wagen van de Bedrïjfsscbööl van Werf Gusto. De Middenstandsbedrijven in Schiedam-Zuid kwamen met een artistiek tableau van een enorme hand met bloemruiker, waar in de namen van de deelnemers waren verwerkt en de winkeliers aan de Mgr. AFOTUEEKDIENSTEK Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. BIOSCOFEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Wedren mek de ooievaar". Monopole, 2 en 8 uur: „Gunfighl at Com- manche Creek". DIVERSEN Gerrit Verboonstraat, 7.3(1 uur: Herden king gevallenen. Grote Kerk, 8.30 uur: Dodenherdenking, [PEN paar jeugdige Maasntiiers, in Es de Lichtstoet, die het uersierde ■wagentje .Hebben verkozen boven de gezadelde paarden, die er ook waren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De afdeling Schiedam van het Nederlandse Rode Kruis organiseert met enkele andere ge meenten op maandag 20 juli een gratis boottocht van een dag voor hen die door gebrek uf invaliditeit aan huis zijn ge bonden en niet door andere Instanties aan enig vertier worden geholpen. Aangezien op de boot slechts enkele bedden aanwezig zijn, moeten vrijwel al le deelnemers de dag zittend kunnen doorbrengen en ook wat kunnen lopen. In totaal zijn er voor Schiedam veertig plaatsen beschikbaar. Voor vervoer naar en van de boot kan eventueel worden ge- zorgd. Bij het inschepen en aan boord is natuurlijk hulp aanwezig. Zij die aan deze boottocht willen^deel- nemen, kunnen zich tot uiterlijk 15 mei a.s, schriftelijk opgeven aan het bureau van het Rode Kruis, Warande 95 te Schie dam, onder vermelding van naam en adres, waarna men een invulformulier krijgt toegezonden. Reinig voetbal (Advertentie t M 9 MANNEN die aan „EEN GOED PAK" dent -- ian VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag. Het heren- team van Juliana beeft de onaangename herinneringen aan de twee voorgaande promotie-wcdstrUden volledig uitgewist. Vrijdag ging de ploeg op bezoek bij het Lcidse VVS. Het spel van ile oranjchem- den was in deze wedstrijd nog lang niet perfect, maar een positief resultaat was het vertrouwen tussen de spelers onder lings, De 3-1 overwinning werd bereikt via setstanden 15-10, 8-15, 35-12 en 15-11, De overwinning heeft de Julianaspelers ongetwijfeld geïnspireerd tot de grootse daden welke in do daarop volgende avond werden verricht. Het sterke Achilles, dat zeker tot een der gegadigden voor de eer ste drie (promotie-) plaatsec behoort, vond een tot het uiterste geladen Juliana tegenover zich. Vanaf het eerste fluitsignaal is het een boeiende wedstrijd geweest. Aanvankelijk lukte het bij Juliana in de aanval nog met zo best waardoor dc Delftenarcn de eerste set met 15-—II voor hun rekening namen Pas in de daarop volgende sets kwam de Schiedamse ploeg tot volle ontplooiing. Via 15-5 en 15*7 stelde Juliana de zege veilig. Door deze overwinning zijn dc kansen op promotie aanmerkelijk gestegen Ju liana in deze vorm moet in staat zijn de overgangsklasse te bereiken. SCHIEDAM, maandag. Slechts za- terdagclub GSS kwam dit weekeinde aan bod. AJJe overige Schiedamse wedstrij den werden afgekeurd. Dat is aan het slot van de competitie een wat onver wacht effect van de overvloedige regen val. Zelfs SW kon op het meestal wel ge schikt c hoofdveld aan de Bosrand niet voetballen. GSS speelde de laatste wedstryd met tegenzin. Het bestuur had dc bond ver zocht de wedstrijd maar te laten verval len, omdat er toch niets meer op het spel staat. De bond stond dat met toe zodat GSS met vijf invallers naar Nutnansdorp trok waar NBSVV al spoedig het over wicht had, voor rust tot een regelmati ge 3—0 voorsprong kwam en tenslotte ongehinderd met 5—0 won. Het afkeuren van de wedstrijden brengt enige extra moeilijkheden met zich voor de Plantsoenendienst, het Bureau van de Gemeentelijke Sportraad en dc betrok ken clubs. De Schiedamse voetbalvelden moeten voor herstel uit de roulatie, maar er moet nog heel wat sport bedreven worden op deze velden, vooral veel zo mersport als honkbal en de overmaat van zomeravondeompetitics. i fjEZE raket met Mars-mannetjes moesten de „goede start" «im de Chr, Technische School demonstreren, Een. aardige groep, die echter buiten de prijzen is gevallen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Galerie Punt 4, 10 april geopend in een oud pand, zeg maar krot, in een slop aan de Buiten- havenweg, Is aan zijn twceilc expositie begonnen. De eerste, schilderijen en te keningen van roedeop- en fnrichter Frans van der Heide, was een verrassend succes. Schiedams nieuwste ienloonstel- lingsruimte trok In 15 dagen 350 bezoe kers, de 160 van de openingsavond mee gerekend. Bovendien, en dat is wel het belangrijkste, er is goed verkocht. Gewassen tekeningen van de Rotter dammer Willem Kok vullen nu de klei ne „zaal" in de woning van de andere initiatiefnemer Cor van der Linden. Sies Hofman opende deze expositie, die als verzameltitel „de mens van nu" heeft Kok is een dertigjarige schilder en teke naar, die zijn opleiding aan de Rotter damse Academie voor Beeldende Kun sten heeft gehad. In de Mensae in Delft en op de Salon der Maassteden hing al werk van hem, de tentoonstelling, die nu in Punt 4 hangt was daarvoor al In *t Constich Werck te ïien. De expositie geeft de schilder weinig kosten. In feite is het niet meer dan wat huur en elektriciteit De rest is pro deo, omdat de opzet van de galerie is kunste naars gelegenheid te geven hun werk aan het publiek te tonen en te verkopen, „want," zei museumdirecteur J. Paalman, „kunst fs ook koopwaar." Door deze opzet hebben de twee Schie dammers voor dit jaar al voldoende ge gadigden. Woody van Amen en Ton Ort zullen het eerst aan de beurt komen. Dan sluit Punt 4, omdat in de zomermaanden waarschijnlijk te weinig publiek zal ko men. Begin september nemen zij de draad weer op, want daar geeft die ene maand alle aanleiding toe. Serenade voor ir. B. Wilton SCHIEDAM, maandag. De Harmonie Wilton Feücnoord heeft zaterdag directeur ir. B. Wilton een serenade gebracht in zijn woning aan de P. Bernhardlaan om hem zo muzikale hulde te brengen in ver band met de hem verleende Koninklijke onderscheiding. .Jullie zijn te bescheiden'f j SCHIEDAM, maandag. Jullie zün veel te bescheiden met jullie stad Schie dam. Die is veel rijker en mooier dan jullie burgemeester het heeft doen voor komen. En die wijken met allemaal nieu we mooie woningen, die hebben we he lemaal niet In Gent". Zo was In het kort het commentaar van de Gentse toneel spelers, die een tegenbezoek hebben ge bracht aan Gcron in Schiedam. Want de Gentenaren hebben niet alleen vrij dag een toneel-uitvoering gegeven, zy heb ben ook de stad kunnen bekijken. Op de- deze wijze is de toneel uitwisseling vol gens het Belgisch-Nederlands Cultureel Akoord tevens geworden tot een demon stratie van vriendschap. De besturen van Geron en van de afd. Schiedam van de Tïed. Amateur Toneel Unie hebben hun best gedaan om het de Gentcnaien naar bun zin tc maken, zo als dc Schiedammers indertijd in Gent bcel royaal en gastvrij zijn ontvangen. De toneeluitvoering met bal-na tot diep in de nacht heeft, evenmin als de druil- regon van zoterdag, de 36 Belgische gas ten. die hierbij vergezeld waren van een twintigtal gastheren en -vrouwen, niet kunnen weerhouden om al vroeg op stap tegaan om Schiedam te bekijken. Met hun enorme touringcar (die achteraan een bar-tje heeft met koffie-machine!) zijn rond getrokken, al kon die lange wa gen ook niet door alle straatjes komen. Het stads-ccntrum is bekeken, met de havens, dc ruine van het Huis te Riviere en het moderne station, het industrieter rein en ook de wijk Nieuwland, die grote bewondering trok, verder oud on nieuw Kethel (waar men de regen trotseerde om polder landschap te aanschouwen, cn de recreatie-gebieden. Dit alles is toege licht door de Schiedamse journalist Nic. van Loopik. Ook de Werf Wilton Fije noord had de volle belangstelling, waar bij de heer Van Vliet van W, F. voor een toelichting zorgde. Na de koffie in Europoort en de lunch in de goede Haven-kerk (waar Geron's voorzitter A. Kegel een uiteenzetting gaf over de geschiedenis en betekenis van de Reformatie) ging het naar distillerderij Ityn bende, waar de hee- Elshof een toe lichting gaf op het typisch Schiedamse produkt, waar de Belgen met genoegen van geproefd hebben. In Musis Sacrum was tenslotte het fees telijke einddmer, met veel speeches en waarderende woorden. Eerst tegen half negen werd de terugreis begonnen. SCHIEDAM, maandag. Rennersclub Schiedam gaat een zomeravond competi tie organiseren in Schiedams Industriege bied. Begonnen wordt woensdagavond 6 mei in do Calandstraat De aspiranten starten om zeven uur en de B-klassevs om half acht. Aan deze competitie zullen ren ners uit Vlaardingen cn Rotterdam deel nemen. Iedere woensdagavond (6, 13, 20 cn 27 mei en 3 juni) worden de series ver reden voor het totaalklassement_ Op de woensdagavond 10 en 17 juni komen al leen renners van de r.c Schiedam aan bod voor het klassement voor het clubkain- p menschap. (Van een onzer verslaggevers» SCHIEDAM, maandag. Uit de ka juit van het binnenvaartschip „Tramp" is een geldkistje met vier spaarbank boekjes en alle scheepspapieren gestolen. Het schip ligt in de Buitenhaven, de inbrekers konden de ruimte binnendrin gen via een niet afgesloten ontluchtings- ruim. antha ontving Poly voor twee-kamp Belgische gasten SCHIEDAM, maandag. De R.K. Gym- d3Stiekvcreniglnf» Folyantha heeft dl weekend Belgische bezoekers gehad, waarmee een tweekamp Is gehouden. Hei waren de leden van de Kon. Turnvereni ging Amarilles" uit Deurne bij Antwer pen, waar vorig jaar Folyantha te gast Is geweest, Maar evenals vorig jaar bicken de Belgen ook ditmaal veel te sterk: van de twaalf prezen (uit vier groepen) kon Pclyanthc slechts twee veroveren. De wedstrijden hadden plaats in de kantine van do Cartonnagcfabnek, waar de Belgische meisjes ook een indrukwek kende demonstratie ritmisch dansen heb ben gegeven. Als aandenken aan het be zoek bood voorzitter M, Fransen van Po- Jyaniha een boekwerk aan, terwijl voor zitter Deiafille een wandbord ais tegen geschenk overhandigde. Onvoorzichtig rijden: zware botsing (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Een poging om een bocht van de Provincurieweg 15 af te snijden kwam de automobilist C. van T, gisteren duur te staan. Hy pas seerde een verkeersgeleider links en kwam daardoor in botsing met de auto van Je heer J, C. B. Beide wagens wer den zwaar beschadigd, persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De com missie voor beeldende kunsten besluit 't seizoen met een schilderijententoonstel ling van de Spaanse schilder Jnan Sala! Santonja. Een Internationale expositie I velke tot cn met dinsdag 19 mei in' de visbank wordt gehouden. Zaterdagmïd-1 werd deze tentoonstelling geopend de beer W. G. J. Calleiibacb, kunst-1 criticus te Utrecht. Juan Sala Santonja. die in 1923 in de' provincie Barcelona werd geboren, begon reeds op 13-jange leeftijd met schilderen.! Vrijwel zonder leermeester zoch bij zijn j eigen weg. Wel kwam hij vanwege een aantal studiereizen, naar Parijs in contact met de allergrootsten, maar Sala San tonja ging door op zijn eigen wijze. Op Mallerco trok hij zich jaren terug als een eenzaam mens in zijn atelier in de bergen boven de zee. Zijn vreugde bestond uit werken. Deze woorden sprak de heer Cal- lenbach toen hij in zijn openingsrede iets vertelde van de achtergronden van de tot standkonung van de expositie. j De -heer Callenbach zei, dat Sala San-' tonja snel werkt, maar zeker niet driftig, j Ala de klassieke Japanners weet hij te ob serveren. Zijn visie Iaat hy rijpen on tot concrete vorm komen. Dan begint hij, zonder voorstudie, te schilderen tot er een uitgewerkte schets klaar is. ïn wezen is het schilderij voor hem dan af. Wat dan nog volgt is overwegend techniek. Zelden werkt de exposant met een ma ger penscel; het liefst boetseert hij als: het ware met verf. De visie is pnmair! gesteld, de techniek het middel om de visie weer te kunnen geven, aldus de. heer Callenbach, die daarmede het we zenskenmerk raakte, waarom Sala zo boeit en zijn werk zo bewondert wordt. Aan het schilderij herkent men steeds de werkelijkheid, meer nog dc essentie daarvan, ontdaan van alle franje. Als voorbeeld noemde en wees de heer Cal lenbach naar het schilderij „Het Sluisje" te Amersfoort (prijs 1.300,We er varen bij het zien niet alleen, een herken nen van het beeld, maar vooral een er kennen va» het wezen, aldus spreker. Aan het slot van zyn toespraak advi seerde de heer Callenbach om dc expo sitie in etappes tc bezichtigen, hetgeen hij nodig achtte om een goede indruk, van het werk te krijgen. Bezichtigen zo-1 als het in etappes ontstaan is, van kijken,! schilderen, glazuren, afwerken en herzien en dan weer glazuur opbrengen. Onder dc vele belangstellenden bevon den zich wethouder H. K. van Minnen,1 de commissaris van politie dr. C. N. Fey-, ster met echtgenote en enkele personen; van het Spaanse consulaat. Via de be-1 drijven waar Spanjaarden tewerk zyn ge steld, waren deze allen persoonlijk voor dt opening uitgenodigd, maar geen van hen verscheen op het Spaanse appél in de visbank. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De vier de bevrijdingstocht, georganiseerd door de Vlaardingse Wandelsportverenigmg ..Liberty", is ondanks de minder gunstige weersomstandigheden een goed succes gebleken. Wel lieten diverse deelnemers' zonder meer verstek gaan, maar hun aan tal was nog vrij hoog. Ongeveer 1400 lief hebbers van wandelen In georganiseerd verband deden mcc aan één der parcour- sen, hetgeen een nieuw record betekende. Want, tijdens de voorgaande tocht, die in 1962 werd gehouden, waren er 1035 deel nemers. De wisselprijs kwam in het bezit van de WSV „DIO" uit Noordwijkerhout. die met 632 punten het hoogste aantal wist te be halen. De uitslagen waren: Bijzondere groepen 5 km: 3. SavioschooJ Vlaardingen; 2. Weteringschool te Vlaardingen. Wandelgroepen 5 km: 1. WSV „Indie"! te Gorinchem. Bijzondere groepen 10 km: 1. Chr. Huish.- en Industriesch. Schiedam; 2. Ka- meclLngh Onnesschool te Vlaardingen; 3. Gymnastiokver. Hollandia te Vlaardingen. Wandelgroepen 10 km: 1. Blauw-Wit te Berkel; 2. Willem van Arkel te Gorin chem; 3. Indië te Gorinchem; 4. MAVA te Maassluis. Wandelgroepen 15 km: I. WSV „DIO" te Noord wijkerhout; 2. Indië te Gorinchem; 3. Sabina te Oud-Beierland. Bijzondere groepen 15 km; 1. Willem van Arkel te Gorinchem; 2. Chr. Techn. School te Schiedam. Wandelgroepen 25 km: 1. Nationale Re serve te Schiedam; 2. BICWJK te Vlaar dingen. Vrouw gewond bij val (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Doordat zij niet zag dat het voetpad van het Groen- wegje was opgebroken, stapte zaterdag avond de 53-jarige G. A. N. van V. in een gat. Zij kwam ten val en liep daar bij enige schaafwonden op. In de Dr, Noletstichting is zij behandeld, waarna zij naar huis kon gaan. VLAARDINGEN, maandag. Alvorens een grote toemee te maken naar Zuid- Af rika beeft The Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schil- peroort in Vlaardingen het laatste con cert op vaderlandse bodem gegeven. Een concert, dat zeker aan de verwachtingen heeft voldaan, zij het dat dc belangstel ling te wensen overliet. Ruim driehon derd bezoekers bevonden zich in de Stadsgehoorzaal. Niemand voelde zich echter miskocht, want het applaus dat telkenmale op klonk, loog er niet ora. Zo gaven de mu sici een uitstekende vertolking van de Basin Street blues en andere succesnum mers, zoals William Tell, Bei mir bist du schön, Tennessee Rork en Bye. Bye blues, erfi nummer met een geweldige banjo solo van Arie Ligthart, die tot een her haling leidde. Talrijke improvisaties brachten even zoveel open doekjes op; met name voor de drummer Lu Sanet, die tevens als zangsolist een spiritual ten beste gaf. Dat ook de Tiger Rag nog niet vergeten is, bleek uit het- slotnummer, dat de D.S.C. een staande ovatie opleverde. VLAARDINGEN, maandag. - De „ge boortedatum" van de pop ..Bobby" op het Jeugdspektakel was 6 juli. Deze da tum is geraden door twee mensen, n,L door mevrouw Timmer, Sweelinckstraat 172, en door de negenjarige Hannie Ha- ge, Spoorsingel 57. Aanvankelijk werd mevr. Timmer door loting de winnares, maar daar zij de pop aan Hannie afstond, werd Hannie uiteindelijk de trotse eige naresse van „Bobby". VLAARDINGEN, maandag In ver band met Hemelvaartsdag zal het maan delijks inentingsspreekuur bij de huisart sen niet worden gehouden op donderdag 7 mei, maar op donderdag 14 mei 1964. Het gezegde:... „wac er onder zie komt er niet op aan..." gaat a! lang niet meer op. Want Uw nieuwe japon of pakje komt beslist beter tot recht met «en goedpassende BH. De grote mode van dit jaar: Fantasie BH's fn tientallen kleu ren en dessins, o.a. in de uiterst modieuze tijgerdessins. Diverse modellen, o.a. In 3/4 cups, voorgevormd, met en zonder beugels, du$ ook, door dat ze zo fantastisch Jeuk zijn, te dragen bij een effen Bikini broekje. Gekleurde fantasie beha's uit de normale series van 4.95 en 5.95, voor al onze klanten en hun tienerdochters, voor nog géén drie gulden! 4 ><ri- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van fantasie Beha's In B-cup en in de japonmaten 35-4042-44, met verstelbare achtersluiting en schouderbandjes, per stuk ?s>' Géfn tri. of schrift, fceit. VLAARDINGEN, maandag Op don- dez-dag 7 mei (Hemelvaartsdag) zullen de bureaus van de gemeentesecretarie en de gemeentelijke diensten voor het publiek gesloten zijn. Die dag zal ook geen huis vuil worden opgehaald. ML WEEKSMA neuro chirurg SPREEKUUR Gemeenteziekenhuis, Schie dam op woensdag 6 mei van 4 tot 5 UUr, Moederdag Geschenkendag Dames japonnen dcux-picces. blouses, rokken enz. Lange Kerkstr. 19, Schie dam, telefoon 6 6135. Personeel ge,.„d9d Dames gevraagd voor alle af delingen. Hoog loon. Wasse rij Nico Nijrasn, Stadhou- dersiaan 1—9, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1