Wat hebben wij met onze vrijheid gedaan Eén bezwaar tegen ontwerp-streekplan fjjij Si et monument Sobere, aangrijpende plechtigheid Ned, Kamerkoor geeft Museum-concert Zeehavengeld gaat omhoog Samenkomst in Grote Kerk Ruim 6 ton voor straat verbetering Koeriersters Vergeten film van Antonioni bij Filmkring Ster-lampion optocht Verstoord Boerderij'en worden niet gerestaureerd Burgerlijke Stand Esperanto-agendo G. F.G. HERMES-D.V.S. (Advertentie IJS.) DOOR HOOGENDAM GEKLEEO ..GOEO GEKLEEO Rotterdam: Jonker Fransstr.92 en 130 Vlaardingen: Korte Hoogstraat 29-31 (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN, dinsdag. Evenals in enkele andere Waterweggemeenten reeds aan de orde is geweest, is thans ook bij de Vlaardingse raad het voorstel aaü- hangig gemaakt de zeehavengelden met 25% te verhogen. Deze verhoging zal Ingaan per 1 lull 1354. Ook Vaughan Williams geeft in zijn drie Shakespeare-songs zijn aandeel m de her denking van. de grote toneelschrijver. Het concert besluit met koormuziek die In Shakespeare's tijd heeft geklonken. (Farmer, DowLand en Mortey). SCHIEDAM, dinsdag Voor de negentiende maal heeft gisteravond de Herden king der Gevallenen plaats gehad en wederom was de plechtigheid bij het Bevry- dlngsmonument aan de Plantage er een van aangrijpende soberheid. Het Is al zo raak gebeurd en steeds met vrijwel gelijk ritueel, en toch roepen deze korte mo menten van stilte, met een climax ln de twee minuten algehele stilte rond acht uur, dringend op tot bezinning. Op Wat gebeurd, ts, toen, vóór negentien jaar. Het is joed, dat hier de hand aan wordt gehouden, om te herdenken, zo in het openhaar, il die ontelbare velen die gevallen zfjn ln een gruwelijke strijd. Hatuurlijk, er Is veel traditionele plichtmatigheid by en velen zien dc her- f Advertentie i ui jdenkmg ook als een spektakel-opvoering ij met een trieste achtergrond. Doch het blijft opmerkelijk dat zovele duizenden jzijn gekomen naar dit monument. Zij, die meeliepen in de stoet en zij die stil op straat stonden toe te kyken. De vinnig striemende wind ten spijt, die de vlag gen, in rouwstem d gehesen of met rouw floers bekleed, deed klapperen. Het mag dan zijn dat het er niet meer zó velen waren als vroeger, »het waren er toch zeer velen. Een verheugend groot aantal jongeren onder hen. Als twee machtige golven» naast elkaar, kwam de stoet van de Broersvest af, voorafgegaan door de muziekkorpsen ,met de gedekte trommen en trompetten. jDe stedelijke autoriteiten en de verte genwoordigers van de organisaties en 'verenigingen, zij Hepen mee in de stoet, de bloemen met zieh meedragend. Niet zo plechtig van uiterlijk, maar eigenlijk aangrijpender was die stoet van kinderen, van scholen en clubs, die ook optrok om te herdenken. Iets dat zij niet gekend en beleefd kunnen hebben. Door een kleine verschuiving in de tijd, Iwas het mogelijk gemaakt dat de blos- imendragers hun tedere betuigingen van eerbied, rustiger konden aandragen, waarbij alle organisaties correct afgeroe pen konden worden. Als steeds ging bur gemeester mr, J. W, Peek hen voor. Het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus door de kapel van het Leger des Heils, door niet velen niet luid mee gezongen, beëindigde deze Herdenkings plechtigheid. F) plechtigheid bij het Beurydings- monument aan de Plantage. (Advertentie 1.1W.J Morgen begint de verkoop van een grote partij luxe venster- valien voor een prijs, waar wij eigenlijk niets aan toe te voegen hebben. Denkt U eens ïn, luxe Terlenka vensterval van Polyester fan tasie marquisette, met brede dubbele onderzoom, 36 cm hoog, in een hele serie moderne, nieuwe dessins, van 1.85 per meter. Luxe venstervallen, kant en klaar met zoom en hoofdje, om zó op te hangen, nu per meter voor nog géén gulden. Falcon is mode in Tergal Texturé. Die veel zijdige stof die zo licht is en praktisch. Snel gewassen, snel gedroogd en snel hersteld van kreukels. Falcon ontwierp hierin vele, vele jas sen. Van streng-chic tot en met. m.,, vlot-modieus. Kies! Ook Ciw j npJWH I favoriet is erbij! Er zijn Falcon- l i |j£MDI||l I Tergaljassenvan69.50tot109.-. BUI lilliiilÖBIIIIili Heden ontsliep na een langdurig lijden, nog on verwachts; onze lieve Tante, Oudtante en Be huwd tante, Mejuffrouw DIENA VAN DEK KRAAN m de ouderdom van 84 jr. Uit aller naam: D. J.E.v. d. Groen - v. d. Lelij Rotterdam Schiedam, 3 mei 1964, St. Jacobs Gasthuis, Burg. Knappertlaan 59. De begrafenis zal plaats vinden op woensdag 6 mei te n.m. 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Schiedam, Vertrek van het sterfhuis te n.m. 1.45 uur. Te koop I aangeboden j Droogproblemen* Centrifuge 4 kg f138.—. Combinatie langzaam met spoel.centri fuge f395.—, ook melk machines 15 tot 30% kor ting Showroom Co ja. Lange Haven 125 Te) 8 36 41 Personeel gevraagd Nette jongeman, 27 jaar zoekt een zit-slaap kamer in oost of west Schiedam. Br. ond. ar. S-975 bur. v. d. blad. SCHIEDAM, dinsdag. Voor de Stcr- lamplon-optocht die vanavond wordt ge houden Is de volgende regeling getroffen. De stoen, welke van de verschillende delen van de stad naar het parkeerplein aan de Broersvest komen, stellen zich op en volgen de routes, zoals hieronder is {Fan een onzer verslaggevers) FILMIMPORTEURS zijn machtig. Zij kunnen zelfs het beeld van een regis seur bepalen door hun voorzichtig beleid. Dat is met Antonioni gebeurd, die on danks de grote belangstelling voor zijn films toch een onbekende bleef, omdat zijn eerste, in de ontwikkeling van elke filmer belangrijke, films kier nooit in de roulatie kwamen. De Italiaanse ambas sade geeft nu Film kring en liga-leden tn ons land de kans ook het vroegere werk van de Italiaan te zien. In Schiedam zat dat woensdagavond 8 uur in Monopole- theater, voor de Schiedamse Filmkring Le Amiche syn, dat hij vijf jaar na zijn late speelfilmdebuut in 1950 realiseerde Vaak is de nu 51-jarige Michelangelo Antonioni ervan beschuldigd zich zelf te herhalen. Niemand wist echter of dit gold voor zijn eerste films. Ook uit Le Amiche bhjkt, dat hij vroeger dezelfde thema's behandelde als in zijn magistrale „trilo- gi" l'Awenture, La Notte. l'Eclisse. Zij beschrijven alle de eenzaamheid, het men selijk onvermogen lief te hebben door het gebrek aan contact mefc de ander. Niet In wat hij te vertellen heeft, maar In hoe hü 't vertelt is een ontwikkeling te zien. De diepte, die zjjn latere films ver tonen mist Le Amiche. Zo zeer zelfs, dat het onbegrijpelijk Is dat tussen deze film en het veel gavere II Grido maar een jaar ligt. Dames gevraagd voor alle afdelingen. Hoog loon, Was serij Nico Nijman, Stadhou dersla an 1-9, Schiedam. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Terlenka venstervallen» toppunt van gemak en verfijnde luxe, ln diverse dessins, jf per meter voor Itecognlticdicnst BEKENDMAKING Onteigeningsplan Sint Liduinastraat Het HooM van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde In artikel 80 der Ont eigeningswet bekend, dat ingevolge bovengenoemd wets artikel een uitgewerkt, bij besluit van de Gemeenteraad van 27 april 1964 voorlopig goedgekeurd, plan tot ont eigening in het belang der volkshuisvesting ten name van de Gemeente Schiedam, ter verkrijging van de beschik king over ongebouwde en gebouwde eigendommen, gele gen aan een gedeelte van de Sint Liduinastraat (noord oostelijke uitmonding), een gedeelte van de Waranda en een gedeelte van de Nieuwe Haven, in 'verband met de vaststelling van voorgevelrooilijnen voor een gedeelte van de Sint Liduinastraat (noordoostelijke uitmonding), een gedeelte van de Waranda cn een gedeelte van de Nieuwe Haven bij raadsbesluit van 15 december 1961 nr, 304b, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit d.d. 28 februari 1902 nr. 296, met de bij het onteigeningsplan behorende kaart, een grond tekening en. verdere bescheiden op 5 mei a^. ter secretarie dier gemeente (Afdeling Algemene Zaken - Stadhuis) zal worden nedergelegd om aldaar tot en met 3 juni a.s, voor een ieder ter inzage te liggen en dat vol gens artikel 81 van bovengenoemde wet; de belangheb benden uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn, voor nederlegging hunne bezwaren schriftelijk aan het Gemeentebestuur kunnen opgeven. Schiedam, 28 april 1964 De Burgemeester van Schiedam, J. W. PEEK. Kinderen uit Nieuwland Oost kunnen zich tijdens de route van groep Nieuwland komende van het Dr. Wibautplem, nog wel aansluiten. Kinderen uit Kethel kunnen zich ver-; voegen op het Dr. Wibautplein. Er wordt om 2Q 5 uur precies vertrok ken. Aankomst op plein i 21,10 uur. Op het plein wordt, als allen staan op gesteld, het Wilhelmus gezongen en eeri driewerf hoera voor H.M. de Koningin uitgebracht. Daarna een gezamenlijke rondwandeling door de Lange Kerkstraat en de Hoogstraat, Routes héén: Nieuwland: opslelplaats Dr. Wibaut- plein-Mgr, Nolenslaan. Route: Mgr. Nolenslaan, Parkweg. Spmhuispad, Grote Markt, Lnnge Kerk straat Parkeerplein, 1600 M. Het Westen: opslelpladts Vondellaan tussen Graaf FJorisstraat en Westfran- kelandsestraat, kop bij de Westfranke- landsestraat. Route: Westfrankelandsestraat, Brug manstraat, St. Liduinastraat, Warende, Burg. Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Broersvest, parkeerplein 1700 M. Zuid: opstelplaats Nieuwe Maasstraat. Route: Nieuwe Maasstraat Rozenburg- sestraat, Stadhoudexslaan N.Z., Wm, de Zwijgerlaan, Nwe Haven, Oranjestraat, Broersvest, parkeerplein 1700 M. Het Oosten: opstelplaats: Dieselstraat, vóór de „Daltonflat". Route: Buys Ballotsingel, v. 't Hoftplein, Boerhavelaan, Prof. Kam. Onneslaan, Stephensonstraat, Villastraat, van Swin- densingel, Marconiweg, Korte Singel straat, Broersvest, pBrkeerplem, d: 1800 M, Terug: De ófmars van het Plein is in de vol gorde: 1 Nieuwland; 2. het Westen; 3, Zuid 4. het Oosten. Uitgang bij de Ruïne, waarna rondwan deling door de Lange" Kerkstraat en de Hoogstraat, in één lange stoet CVan een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Het col lege van b. en w. heeft de raad meege deeld, dat tot sloop van de boerderijen Holy weg nrs. 1 en 21 zal worden overge gaan. Het is enige lijd de bedoeling geweest deze boerderijen een bijzondere bestem ming te geven. lan- slch, iven Giêty tri, of schrift, best. j;i GEBOREN: Petrus D, z. v. D. Weber l ®Ji A, Geclen; Bernadette L., d, v. R. A. r Houtsma en A. M. Hengst; Jolanda C., d. v. P, J. Barto en L. Westdijk: Ene F., J. v, A. S, van der Plaat en M. H. van (iWijk; Gerald me C., d. v. G. A. Slaven- |»urg en N. Pil; Hendrika M., d, v. A. M. ^Steijger en j. A. M. Remmerswaal; Jo- :!osnaa H., d. v. F. van Dijk en J. H. Es- Jjoach; Richard L,, z. v. A. Snellen van tyVolierihoven en J. M. Kraag, a. OVERLEDEN: H. Lansbergen, 78 jr.; j£C. den Ouden, 71 jr.; W. Coppens, 72 jr., p Weduwe van J. T. Vestering; G. Schef- £«r, 98 jr., weduwe van A. J. Frudïger; ,~2 C. J, Witte, 46 jr. 'i Werkredon, la 6an de majo klubvespe- j Ni kune legos Ia lastan „L.E." ce fcdo H «.Letsdi sr., Lekstraat 100 b. 3 Venu por ke vi estu dun. mallonga tempo en Ssperantujo, SCHIEDAM 4% Obligatielening 1938 Het Bestuur brengt ter kennis dat, overeenkomstig de voorwaarden, de uitïoting van ƒ3000.— obligaties heeft plaatsgevonden. Uitgeloot zijn de nummers: 011, 019, 038,048, 063, 086, 098,121,142, 155,166, 195, 230,285, 299, alle aflosbaar met 100.— Serie A: 306,314, 317, 324, 330, 341, 358,367, 379, 383, 392, 406, 414 418, 423, 428, 431, 434, 440, 444, 453, 461, 468, 470, 474. Serie D: 302,306, 309,314, 322, 323, 337,341. 342, 345, 358, 372,390,393, 406, 410,422,442, 445, 449, 456, 463,' 480, 483,496, 506, 516, 523, 535, 537,544. 554, 570, 585, 594, alle aflosbaar met ƒ25.— Bovenvermelde uitgelote obligaties zijn per 1 juni 1964 aflosbaar gesteld en kunnen ter verzilvering worden aan geboden v.a. zaterdag 6 juni 1S64 in 't Clubhuis Sportpark Har ga, Schiedam, tussen 4 en 5 uur nm., of na telefonische afspraak» uitsluitend onder no. 15 33 28. HET BESTUUR. TEXTURÉ Le Amiche speelt zich af in vertrouwd milieu: de Turijnse high-society. Hoofd persoon is de Romeinse Clelia, maar naast haar krijgen vier andere vrouwen zoveel aandacht, dat het evenwicht m de op bouw van het verhaal wordt verstoord. De vriendinnen vervelen zich, hun le ven is liefde- en nutteloos, één van hen pleegt zelfmoord, de ander ontvlucht het huwelijk en niemand is tevreden. Alles in dialoog, ellenlange slechte dialoog, die nogal literair is, te wijten aan de schrij ver Cesare Favese van wie verhaal en stijl is. Geen geslaagde film, maar toch meer dan de moeite waard om te gaan zien, want deze filmer maakte ook La Notte en dat kon gebeuren k. APOTHEEKDIENSTEN Xt-Apotheek 't Gouden Hert. St. Liduïna- straat 58. BIOSCOPEN passage, 2 en 8.15 uur: „Wedren met de ooievaar". f rionopole, 2 en 8 uur: „Guniight at Com- manche Creek". DIVERSEN f "fscbillende wyhen, 8.45 uur: Ster-lam- pionoptocht. 'I ar- Sociale Belangen, 8 uur: Fotokring. n. Opening tentoonstelling. Lar. Sociale Belangen. 8 uur: Chr. Bestu- js ren Bond. Vergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1