Schip één ziekenboeg Rondrit begint maandag HAV R.E.T. gaat ook rondritten Europoort maken naar naar vrouwen Vraag weer toegenomen KOERIERSTERS Jubilarissen bij Vegla Waarschijnlijk laatste reis r~:~~"i Wraak van een Saraceen De Spaarbank in april Excelsior *20 junioren- toernooi AGENDA Teveel helden Vrouwenarts Kriskrasril start maandag SCHIEDAM het zonnehuis Patiënten varen een week Oversteek Verrekijker KERKDIENSTEN i i i i Automobielbedrijf WALDO NX Giiroën agent SCH1EDAMSE BIOSCOPEN Voorjaars-concert Chr. Mannenkoor vertrouwen waardï Schiedam heeft 81.585 inwoners Twee spelers van SW naar VFC OP ARBEIDSMARKT: Burgerlijke Stand Geen succes voor Fortuna-jeugd Tweede partij werd remise Kampioenschap schaken Wedvlucht van De Postduif „Schiedam" en ODI in korfbal serie-dagen Wielrennen op zomeravond LEERLING-VERKOOPSTERS VERKOOPSTERS GASSIÈRES INPAKSTERS CHAUFFEUR CHAUFFEUR (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Bijna vijftig zieken, zijn gisteren, aan een vakantie van een week begonnen. Het lijkt simpel maar eigenlijk is het ongewoon. Een aantal chro nisch. zieken, het merendeel ver lamd, die al jarenlang in huizen verpleegd moeten worden, dat na lang sparen en met Veel steun een boottocht door Nederland kunnen maken. Het zijn 43 patiënten van Het Zonnehuis uit Schiedam en drie van buiten dit huis, die dit geluk te beurt vallen. Vanochtend acht uur begon de insche ping. Voor de dertig ligpatiênien reden ambulancewagens af en aan. Uit Den Haag was een Rode Kruis-colonne ge komen om te helpen. Dankzij hen en en kele particulieren, waren alle zieken om kwart over tien al aan boord. Zij liggen verdeeld over boven en be- nedendek met vrij uitzicht op wat zich langs de oevers afspeelt Dat zal gezien de route heel wat zijn. Gisteravond werd Utrecht bereikt, vanmorgen ging het door naar Amsterdam. Vanuit de hoofdstad woidt het IJsselmeer overgestoken en stroomopwaart naar Doetir.chem gevaren, via de Betuwe en Gorkum komt de „Kas teel Staverdcn" donderdag weer naar huis. Natuurlijk kost zo'n reis veel, ƒ12 000 in het totaal en van de over heid noch van de centrale leiding van Het Zonnehuis wordt financiële steun ontvangen. Het benodigde bedrog is ingezameld met spaaracties, giften van bedrijven en de krantenactie van mevrouw A. Verhoev. Meer dan een derde van al het geld, ƒ4500 bracht deze inzameling op. Bij het zien van het resultaat gisteren kon 2ij terecht trots zijn. Twee jaar geleden is een zelfde tocht gemaakt. De heer A. de Jong heeft deze ook meegemaakt Dertien jaar al ligt hij in het huis Deze uitstapjes zijn de hoog tepunten uit zij'n voor de buitenstaander trieste leven. Metverrekijker zal hij de plaatsen waar het schip langs komt en die hij nog kent, naar zich toehalen. Ook voor het verplegend personeel der leiding van directrice zr. A. M. San ders is dit een vakantie, ondanks het vele dat er te regelen valk Hierbij kreeg men echter weer de hulp van het Rode Kruis, die een groot deel van het werk uit handen nam. Hoe geslaagd deze tocht ook zal zijn, waarschijnlijk is het de laatste geweest Als eenmaal het nieuwe gebouw in Vlaar dingen betrokken is, zal het met 200 bed- den niet mogelijk zijn zo'n reis te orga niseren. Dit zjjn echter gedachten, die men aan het begin van de vakantie naar de achtergrond schoof. N"ed. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 uur mej. ds. E. A. Bos en 7 uur dr, L. J. Caze» mier, Oecujn. dienst Bethelkerk: 10 uur ds K. W. Hemmes en 7 uur ds. R. H. Wissink Opstandingskerk: 10 uur ds. A, Hoflman en 7 uur ds. J. D. Spaling. Vredeskerk: 6 en 10 tS uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. C, v. d. Steen. Ned, Herv. Gerei. Evanjr. Gebouw Irene: 30 cn 16 uur ds. j. Bakker (Randwijk). Evang. Lutherse Gem. io uur ds. C. Schro der (Amstelveen), Ned. jprot. Bond. Westvest 92: 10 30 uur prof, dr. N. v. d. Zijpp (Rotterdam). Oud-Katü. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis, Ruptistcn-gemeentc. Lange Haven 129: uur Samenkomst. Leger des lieils. Lange Haven 27: 10 uur Heliigingssamenkomsten en. 7.30 uur Verlos- singssamenkomst. Gcrrlt Verboonstraat: 845 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o-l.v. ma)oor en mevr. S. A. Drijver, Jehovah's Getuigen. Volksgebouw: 18 uur Openbare toespraak: .De toekomst in het licht van de Bijbelse profetieën": 19.10 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 1930 uur theo cratische bedicnlngsschool en dienstvergade- ring. Advertentie l.fllJ Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 153655 OP het bovendek liggen de vrouwe lijke patiënten klaar voor de reis, die hen half Nederland voor hunraam zal brengen. LEX BARKER Is niet de nobele vech ter die wij vroeger altijd In hera moes ten zien: hij rooft op de "Middellandse Zee als kaper Dragut mooie meisjes, om, o mooi noodlot, een mooie heerseres er gens in een Afrikaanse oase te behagen. Maar „De wraak van de Saraceen" (La Sclmilarra det Saraceno) treft hera. De Saraceen (Massimo Granada) is eigenlijk ook een rotjongen. Hij wordt er door een koning op uitgestuurd om diens, van eerbaarheid bijna flauwvallende dochter (Graziella Granada) te redden uit de handen van Dragut, wil die koning eerst een hak zetten maar raakt be dwelmd door de deugd van de dochter. De mooie heerseres, die ook wat in hem ziet, vist er dan naast. En u weet hoe heerseressen dan reageren. Om dit allemaal in beeld te brengen, bad regisseur Piero Pierolti de beschik king over een aantal gevulde, maar iet wat stijve dames die ra kleurige doek jes Oosters moesten doen, over een hoop zand met bordpapieren horizon waarin men met het lijdende gezicht van een woestijndoler kan lopen en over echte schepen op een echte zee. De actie die iiij tussen deze rekwisieten brengt is met uitzondering van een onbegrijpelijk lang durig gevecht, te gering om het geheel tot middelmaat te verheffen (MONOPOLE, t/m woensdag) SCHIEDAM, zaterdag In de afgelo pen maand werd. bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam ingelegd een bedrag van 1.837.040,20, terwijl 1.571.333,80 werd terugbetaald. Een aanzienlijk Inleg- overschot dus van ƒ265.706,40. Het aantal inleggers nam In april toe tot 53.997. Op 30 april hadden 2886 deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaar- wet met 10% Rijkspremie een gezamen lijk tegoed van ƒ1.427.810,19 (ultimo april 1963 2517 deelnemers en een tegoed van ƒ1.116 042,42). De aan inleggers verschuldigde bedra gen en de reserves waren per 30 apnl voor ruim ƒ30 miljoen belegd in effec ten, voor bijna ƒ8 miljoen m hypothe ken en voor circa ƒ10 miljoen ia onder handse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen ruim 1,8 miljoen. SCHIEDAM, zaterdag. Tijdens een bjj „nkonist ten kantore van de ver. Glasfabrieken NV te Schiedam beeft gis termiddag burgemeester mr. j, w. Peek aan twee jubilarissen tn bet bedrijf met veertig jam, dienst een Kon. onderschei ding uitgereikt. De heer P van Ro«n, de algemeen technische leldef van het be drijf ontving de eremedaille in goud van de orde van Öranje-Nassan en de heer J, G. van Leeuwen chef van de expeditie de eremedaille ln zilver. De heer P- van Boon, geboren op 7 september 1900 te Schiedam en wonende aan de Bosboomlaan 16c, werd bij zijn indiensttreding ra 1924 belast met de con structie van een hangbaan over het ter rein voor het grondstoffen transport Daar naast werd hij belast met de leiding van de afdeling eleetriciteit. Aan de produc tiemachines, die in het begin van zijn loopbaan een snelle technische ontwik keling te zien gaven, heeft hij bijzondere aandacht besteed. Voorts is hij de promo tor van de in 1937 opgerichte bedrijfs brandweer. Ook de inspectie van de vei ligheidsmaatregelen op het bedrijf be hoort tot zijn taak. De heer J. G. van Leeuwen, geboren op 9 januari 1904 te Schiedam en wonen de aan de St, Liduinastraat 62a, werd ra 1924 geplaatst op de afdeling verkoop en na enige tijd overgeplaatst naar de af deling expeditie. Hij is hier opgeklom men tot dief, welke functie hij vele ja ren met grote voortvarendheid heeft ver vuld. Om gezondheidsredenen werd bij vorig jaar van deze zeer drukke en ver antwoordelijke functie ontheven en ln staat gesteld zijn, in de loop van de jaren verworven kennis en ervaring, dienst baar te maken op de afdeling verkoop. SCHIEDAM, zaterdag. Het Schiedams Christelijk Mannenkoor zal op donderdag 14 mei in gebouw Arcade om 8 uur een voorj a ars-concert geven. Het programma zal voor een dee] bestaan uit bekende opera- en operette-werken. Solistische medewerking veriaten Aukje Karsemeij- er-de Jong. sopraan, Chris Scheffer, tenor en Bram Boelee, piano. Liefhebbers van opera- en operettemuziek kunnen kaarten verkrijgen bij de leden var het koor, bij penningmeester H. J. Troost, Aleidastraat 23 en rs avonds aan de zaal. (Advertentie IJd.) MS UW (S SCHIEDAM, zaterdag De biljart cracks Cees van Oosterhout en. Ceule- mans zullen nu definitief op vrijdagavond 29 mei in. het café Heinsbroek demonstra tiepartijen spelen. Zo groot is de belang stelling voor dit duel der kampioenen dat de heer Heinsbroek toegangskaartjes moet gaan uitreiken. VERZEKERD KAPITAAL: MEER DAN.1'/4 MILJARD GULDEN! .HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) SM04 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM, zaterdag. Het moet voor de organiserende vereniging Excelsior '26 een voldoening zijn dat de zes scheids rechters bij het juniorentoemooi in Thur- lede, donderdag de meeste punten voor sportiviteit toekenden aan de teams van Excelsior "20. De voor het eerst ingestelde Thurlede-wisselbeker ging naar For tun a Vlaardingen, dat vijftien punten uit twaalf wedstrijden behaalde. Excelsior *20 werd met vijftien punten en een lager doelgemiddeldc tweede. VFC werd derde met dertien punten, VVP uit Den Haag vierde met twaalf punten, Quick Steps laatste met vyi punten. De standen zijn: A junioren: 1 Fortuna pnt, 2 VFC 5 pnt., 3 WP 4 pnt., 4 Ex celsior *20 3 pnt, 5 Quick Steps 2 pnt. B junioren: 1 VFC 7 pnt., 2 Excelsior '20 5 pnt, 3 Fortuna 4 pnt, 4 WP 3 pnti 5 Quick Steps 1 pnt C junioren: 1 Excelsior '20 7 pnt2 Fortuna 5 pnt. beter doelge- mïddele dan VVP 5 pnt» 4 Quick Steps 2 pnt., 5 VFC 1 pnt. Excelsior '20 kreeg de sportiviteitsprijzen bij de A junioren en de B junioren. Bij de C junioren kreeg Fortuna VI, de sportivi- teitsprijs. De erevoorzitter S. A. Leenderts heeft 's morgens het toernooi geopend. Hij sprak de wens uit dat de jongelui goede sport zouden bedrijven en zouden tonen dat de scheidsrechter de baas is op het veld. Voor de jumorencoramissie heeft de heer Klouwens 's avonds de prijzen uitge reikt (Advertentie l.MJ APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Jansen, Swammerd am singel 41. BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Zorro en de drie musketiers". Monopole: 7 en 9.15 uur: „De wraak van de Saraceen"; zaterdagnacht 12 uur: „Vrouwenarts dr. Bertram"; zondag- matinees: „Piefke, de schrik van de compagnie". DIVERSEN Aula Museum: 8.15 uur, Museum-concert Ned. Kamerkoor. Arcade; 8 uur, Cefa. Film „Sinaia". Musis Sacrum; 8 uur, F.V. Noordhoek. Feestavond. Obs Gebouw: 8 uur, Marimba. Dansen. Tlvoll: 8 uur, Guillaume. Dansen. **eae: 8 uur, The Starfihgters. Dansen, neatrli;; b üur, KJ.V. DDV. Bijeenkomst IN Italië wil men dat de bioscoopgan- ger tevreden thnls komt Vroeger moest men bet doen met drie mus ketiers óf Zorro, maar in „Zorro en de drie musketiers" razen ze gevieren vecht lustig over het doek. Het is een oud ver haal over onrecht dat geen duur mag hebben. De vraag of meer helden het amuse- mentspeii verbeteren laat zich na een keer nog niet met zekerheid beantwoor den. Odysseus, die samen met Robin Hood ten strijde trekt, zou wellicht nog aardi- 8e* Ziin" (PASSAGE) OM 't probleem, dat gesteld moet wor- den in „Vrouwenarts dr. Bertram" is een wat zoet verhaal geweven. Niét dat de kreten van de patiënte van een aborteuse niet realistisch genoeg zijn. Maar de toeschouwer krijgt heel wat te slikken voor de film eindelijk aan het probleem, dat in het begin even was aan geroerd, toekomt. De hoofdfiguur is een vrouwenarts (Willy Birgel), die het voor de wind gaat dank zij -zijn charmante grijzende sla pen. Zijn dochter is de mannequin, met het open hart en de eerlijke ogen, die toe-' valllg in een. romantisch vak terecht, kwam. Alle figuren op de aardige rol van een barjuffrouw na zijn zo oneer lijk dat nauwelijks kan worden aangeno men, dat het erom begonnen is een eer lijke' vraag te stellen. De vraag komt hierop neer: mag medicus abortus plegen, als hij weet, dat een meisje anders toch in handen van ondeskuadigen valt? Het wordt wel dui delijk, dat de film abortus van de hand wijst, maar nog duidelijker wordt het, dat hier de aankondiging van het pro bleem de dekmantel moet zijn voor een gezochte en onfrisse geschiedenis. „Vrou wenarts dr. Bertram" vaarr eigenlijk on der valse v1^ONOPOLe, zaterdagnacht) SCHIEDAM, zaterdag De bevolking van Schiedam Is In de maand maart met 42 personen gegroeid tot 81.585 Inwoners. In die maand was er overigens wederom een negatief vestlgings-overschot van —40. daar er 268 Schiedammers naar el ders verhuisden, terwijl er maar 228 per sonen van elders zich in Schiedam kwa men vestigen. Door bet geboorte-over schot van 82 (124 geboorten en 42 over lijdt nsge vallen) werd dit tekort opgevan- werden in meurt maar 49huwelijken gesloten, waarvan 23 tussen Schiedam mers onderling en er werden ra die maand zes huwelijken ontbonden. Bmnen de grenzen van de gemeente zajn 62 ge zinnen verhuisd en 37 alleenstaanden, ra totaal 249 personen. SCHIEDAM, zaterdag fa spoedgevallen zUn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: P. Sprey. Singel 76, tel 6 82 50: D- Houtliuysen. Marconistraat S3, tel! 6 85 16 en CU. A. Polk Tuinlaan 92. tel. 6 Geopend is apotheek Jansen. Swammer- damsingel 41. tel. 6 49 17. die de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Van een ouïer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Behalve de traditionele Kriskras-rondrit, dc negen tiende in successie, die maandag a.s. start, gaat de RET van 14 juni zus. tot 16 september met een rondrit beginnen naar Botlek en Europoort en over de Groene Kruisweg terug. Als attractie is daaraan een loer verbonden over een van de terreinen van een raffinaderij bedrijf. De gewone Kriskrasrit is voor dit sei zoen beperkt gehouden tot de noordelijke oever. Pas als de Van Brienenoordbrug is voltooid, kan weer worden gedacht aan een traject in Zuid. De opstoppingen in tunnel en op de brug maken het praktisch onmogelijk de rit op tijd. te rijden. Evenals verleden jaar is ook nu weer het metrostation aan de Leuvehaven in het programma opgenomen. Hoogtepunt is ongetwijfeld een bezoek aan de kwe kerij van de afdeling Plantsoenen in bet Kralmgsebos, waar aan elke duizendste bezoeker een bloeiende plant zal worden aangeboden. De route van de rit loopt thans van het Bouwcentrum via Wester- sragel. diergaarde, luchthaven, verlengde Schieweg, het Lage Land, Maasboulevard en Leuvehaven naar het concertgebouw. De prijs van de Kriskrasrit is verhoogd van ƒ1.50 tot ƒ2.-— per persoon. De rit beeft verleden jaar een verlies opgele verd van ƒ5.000.— cn naar de mening van de directie van de RET moet een dergelijke rit zichzelf kunnen bedruipen. "Was de rit verleden jaar 22 km lang, dit keer is het 29 km. De Ëuropoortrit bestrijkt een lengte van 100 km en zal met twee bussen wor den gereden. De prijs van deze rit is ƒ5.per persoon, voor kinderen ƒ3. Voorlopig wordt er alleen op woensdag morgen en, zaterdagmiddag gereden. De Kriskrasrit vertrekt doordeweeks om 10 30 en 14 uur; 's zondags om 14 en 17 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag De spe lers Gouweleeuw en Knaap hebben over schrijving aangevraagd van het Schie- damse SVV naar VFC te Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Het aantal geregistreerde mannelijks werklozen in het rayon Nieuwe Waterweg-Noord van het gewestelijk arbeidsbureau was eind april nog lager dan een maand tevoren. In Schiedam en Vlaardingen tezamen ston den er per ultimo april slechts 96 ingeschreven, waarvan nog dertig personen in de categorie „minder geschikten" voorkwamen. In het rayon Maassluis (omvattende de gemeenten Maassluis, Maasland, Hoek van Holland en Rozenburg) bedroeg het aantal 23. Het aantal als werkloos Ingeschreven vrouwen bedroeg in beide rayons respectievelijk 25 en 2. Het aantal openstaande aanvragen bleef in Schiedam/Vlaardingen nagenoeg gelijk bij de mannen: 2286 tegenover 22G6 een maand eerder. Daarentegen nam de vraag naar vrouwelijk personeel toe: 571 per ultimo april tegenover 506 een maand eerder. De toeneming viel voornamelijk waar te nemen in de Confectie-industrie, onder het winkel- en onder het horecapersoneel. In bet rayon Maassluis bleven nog 1410 (1378) aanvragen voor mannelijk personeel openstaan en 151 (144) voor vrouwen. De geregistreerde arbeidsreserve in de bouwnijverheid blijft praktisch nog steeds te verwaarlozen. Ook in de metaalnijverheid blijft de werkgelegenheid zich op een hoog niveau handhaven. De verwachtingen voor de toekomst, zelfs in de scheeps bouw, zijn niet ongunstig, zeker niet op korte termijn, waaraan de ondertussen al vrij algemene verbreding van de basis van onderscheidene scheepsbouwmaatschap pijen niet vreemd is. VLAARDINGEN, zaterdag De en-, kele jaren geleden bekende achterspeler van Fortuna (ex-De Hollandiaan) Gerrit Swaneveld, die naar Amerika emigreerde, komt over ongeveer zes weken met een voetbalelftal naar Europa. De bedoeling is, dat in Duitsland vier wedstrijden wor den gespeeld. Swaneveld komt ook zijn familie en vrienden in Vlaardingen op zoeken. SCHIEDAM Geboren: Marcel A. M.. z. v, A M. Neerhout en C. C. G. van Lïn- gen; Conny, d. v. J. van Bruggen en W. van Maanen; Nanda, d. v. W. Bishoff en L. Blankers; Ruthgerus J., z. v. R. J. van Roey en A_ C. Hersbach; Anita, d. v. G. H. van der Most en E, Vermeer; Leonardus W., z. v. J. Franken en J„ A. van Pelt; Maria H., d. v. B. M. Bijtenhuorn en L. G. Boers; Sabme P., d. v. G. A. M, van Wis sen en A. J. Aanhaanen; Hendrik, z. v. E Zuidgeest en J. Offerman; René R. C. H., z. v, C. van Houwelingen en R T, Kok; José, d v. J. C. Klefjheeg en P. M. Marcus. Geboren: Theodoor C., zoon van A G. H. C. Simons en G. H. Bpr; Hermanns, zoon van J. van Dijk en C. J. Roepman; Frans, zoon van M. 3. v. Dommele en J. de Bruijn. SCHIEDAM Ondertrouwd: P. God- djjn, 21 jaar en J. A de Goeij, 23 jaar; P. Haak, 50 jaar en H. G. Muller, 42 jaar, W. F. A. Holster, 27 jaar en H. Hooge- veen, 19 jaar; H, Jansen. 48 jaar en M. C. E. van der Waal, 26 jaar; P. van der Linden, 26 jaar en N. L. Carrière, 25 jaar; J. Prins, 60 jaar en J. Verschoor, 53 jaar; J. Rosbergen. 42 jaar en G. T. Windhorst, 44 jaar; C. P. Schippers, 42 jaar en P. Sohafer, 39 jaar; P. H. A. van der Velden, 22 jaar en C. M. J. Swartjes, 23 jaar; J. A. Verhoef, 18 jaar en M. P. van Smaa- len, 21 jaar; J. de Visser, 20 jaar en C. J. P. Verdugt, 19 jaar; C. C. de Vries, 32 jaar enlK Mahler, 22 jaar. Gehuwd: F. Broertjes, 24 jaar en H. C. Wigmans, 19 jaar; W. van der Twee!, 24 jaar en M. M. "W. den Besten, 20 jaar; A. de Beer, 28 jaar en J. B. I. J. van den Berg. 22 jaar; B. van Dooren, 23 jaar en A. H. Groenendaal, 22 jaar; J. G. Gouwe- leeuw, 22 jaar en I. C. Roodbol, 28 jaar; C. Linders, 27 jaar en A. C. Oosterman, 24 jaar; D. J. Schruijer, 23 jaar en S. E. Kerkhof, 19 jaar; S. J. Poot, 21 jaar en M. J. Robber egt, 19 jaar; J. Batenburg, 24 jaar en S. P. Schouten, 24 jaan H. Sonne- veld, 23 jaar en M. de Jong, 23 jaar; A. H. W. Frieds. 30 jaar en M. T. van "Vliet, 26 jaar; B. P. Dolleman, 22 jaar enE L M. van der Laar, 21 jaar; W, Overheul, 33 jaar en W. M. Kesteloo, 26 jaar. Overleden: A. AI. Quartel, 45 jaar, chtg. van P. Verkade. Overleden: A. C. Monteizo, 85 jr.: D. van der Kraan. 84 jr.; H. L. van der Ree, 70 jr.; A Rietveld, 71 jr.; F. W. J. Brók- ling,, 88 jr.; A. A te Lintelo, 56 jr. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Met drie teams (b 2, b 3 en c 2) nam Fortuna deel aan een door Spijkenisse georganiseerd toernooi. Geen van de elftallen had in de zware bezetting succes. Heel ongelukkig was de zestienjarige Leen. Muis. Hij brak een pols. VLAARDINGEN, zaterdag De twee de partij in de beslissingsmatch tussen W. F. Verburg en 3. H. de Kluyver om het damkampioenschap van Vlaardingen ein digde gisteravond in remise. De Kluyver leidt daardoor In deze barrage met 31. Verburg stootte al snel naar 6 door. Daardoor ontstond een typisch randspel-1 letje, waarin de combattanten tevergeefs naar voordeel streefden. Wel won De Kluyver bij wederzijdse doorbraak naar dam een schijf, maar Verburg had een direct remise gevende voortzetting achter d-e hand. VLAARDINGEN, zaterdag Nadat tot veler verbazing In de wedstrijd Fortuna— Telstar Henncveld werd verkozen boven de jeugdige Jungerius. is laatstgenoemde nu weer opgesteld voor de uitwedstrijd van Fortuna tegen RBC. Jansen is in de voorhoede gehandhaafd. De opstelling luidt Van Horik; Blan- kenstein, Robbemond en Brilleman; Boer en v, d. Borden; Jungerius, v. d. Berg, Bouxnan, Jansen en Don. Stand na vierde ronde SCHIEDAM, vrijdag. De stand na de vierde ronde om het schaakkampioen schap van Schiedam Is als volgt: Hoofdklasse: 1 P. P. Koozenbeek 3 uit 4; 2 en 3 A. Noordegraaf en J. Slahlïe 2Vz uit 4; 4 C. Vrijland 2 uit 3 en 1 afgebroken partij; 5, 6 en 7 J. v, d. Driessche, H. den Uijl en G. H Hermse 2 uit 4; 8 J. van Baarle 1% uit 4; 9 L, Reitsma 1 uit 3 cn 1 pfgebroken partij en 10 J. de Bruin Vz uit 4. Ie klasse: 1 C. K. Harraanny 3*4 uit 4; 2 en 3 N. v. Grcvenbroek en J. C. Holzken. Uit 4; 4 en 5 H. J. Hccsemans en H. Plan ken 2% uit 4*. 6 en 7 H. Bogers en A A v, Etten 2 uit 4; 8 J. v. Grootveld 1 uit 4; 9 W. e Bruin uit 4 en 10 H. W. Boelen 0 Uit 4. 2e klasse: 1 en 2 P. Willems en G. de Winter 4 uit 4; 3 S. Koster 314 uit 4; 4 H. van Soest 3 uit 5; 5 Ch_ de Kicvith 2 uit 4; 6 C. Groeneweg 1% uit 4; 7 en 8 A J. M. Willemse en J. Fiolet 1 uit 4 en 9 C. 1 d. Slot 1 uit 5. SCHIEDAM, zaterdag. De S.C.V. De Postduif nam. op Hemelvaartsdag met duiven deel aan de wedvlucht uit Duffel, afstand 91 km. Gelost werd om 7,30 uur; eerste duif binnen 8.19.01 uur en laatste prysduif om 8.26.03 uur. Uitslag: A. Brókling 1; G. v. d. Gryp 2 52 60 67; A. Brouns en Co. 3 17 82; A. v. d. Grijp 4 15 26; A. Boes 5 0 10 18 21 88; O. Bolkenbaas 6 41; A. Hersbach 7; F. Eykenbroek 83 71 84; I. v. d. Tuyn II; A v. Gogh 12 22 29 33; L. Vis 13 34 80; H. Crama 14 54 74; C. Paardekoper 16 63 92; J. v. Harmeien Co. 19 23 28 44 77; A, Mie den dorp 20 51; B, Borrani Co. 24 35 42 45 46 49 87; L. v, d. Mey 25 38 40 56 64 79 85 91; J. Paulussen 27; A. Kar- reman 30 86 dipl.; H. v. d. Kant 31; W, d. Kant P. Sparla 32 36 57 62 89 93; C, de Tuinder 37 55 59 68; H. Brökling 39 70; A. Vis 43 90; W. Verluieren 47 73; D. Zeeman 48; P. Gouweleeuw Co. 50 61 66 83: C. Landzaad 53; J, Terwiel 76 81; H. Blondö 65 f 72 78, SCHIEDAM, zaterdag ODI en Schie dam kunnen op prettige „seriedagen" te rugzien bij respectievelijk Thor in Rot terdam en Swift Middelburg. ODI Z ia er zelfs in geslaagd een 2e prijs In de wacht te slepen. De belde overige ODI- ploegen en alle Schiedam-teams moesten het eremetaal aan anderen overlaten.' ODI kwam tot de volgende resultaten: Thor 2—ODI 1—0, OQI—Tonegido 3 0—0, Oranje Nassau 2—ODI 0—3, ODI 2— DBT 03, Oranje Nassau 3—ODI 2 0—0, Oranje Wit 2—ODI 2 0—2, ODI 2—Thor 3 30, aspiranten ODI—Oranje Wit a 20, Oranje Nassau a—ODI a 2—1, Oranje Wit a—ODI a 1-0. De Schiedam-twaalftallen leverden de volgende prestaties: TogoSchiedam 2—0 SchiedamVolba 01, De Overkanters— Schiedam 1—2, Schiedam—Tjoba 2—1; Schiedam 2—Zeelandïa 11, HPVSchie dam 2 30, Schiedam 2—Togo 3 0—1, Blauw WitSchiedam 2 1—1, junioren SagittaSchiedam 5—1, Schiedam—De Overkanters 21, SchiedamTer Gouw 1—4, aspiranten Schiedam aTrekvogels b 01, Ondo a—Schiedam a 0—0, Animo —Schiedam a 31, Schiedam bOndo b 00, Fendrecht aSchiedam b 0—0, Schiedam bSwift d 0—2. SCHIEDAM, zaterdag De eerste wedstrijdavond van de zomeravondcom petitie van de rennersclub „Schiedam" heeft in de Calandstraat al scherpe ge vechten te zien gegeven. Na het eerste klassement zijn de resultaten als volgt: A-klasse: 1. L. de Braber (29 kilometer in 40 minuten); 2. Theo Cino; 3. A Schouten; 4. J. Franken; 5. T. Kranen burg; 6. W. van Galen; 7, W. Lepoldexj 8. J, Fluut; 9. R, Molenaar; 10. P. Hey- ster. B-klasse: 1. J. van Galen; 2. K. van der Hoeven; 3. J. van Biezen; 4. A van der Wek; 5. J. Bouwmeester; 6. J. Hanswijk; 7. H, Hoek (zelfde tijd als de A-klassers). A-junioren (15 kilometer In 25 minu ten): 1. P. Heystér; 2. A van Hamburg; 3. Pluut; 4. C. Smit; 5. L, van der Bo- gerd; 6. J. van Dam; 7. W. Straatman; A van Dun. B-junioren (7 km in 14 min); 1, A 1 75; F. Melchers Schneiders; 2. T. van 'der Leyst; 3.1J. 'Breur; 4. N. Fillekes; 5. C. van Ham. COÖP DES Wij vragen voor ons levcnsmiddelenbedrijf voor de groente-afdeling. Met vakantie-afspraken kan rekening wor den gehouden. Aanmelden dagelijks aan het kantoor Kethelstraat 10, tel. 6 45 96, Schiedam of Tweede van Leidengael- straat 14, teL (01898) 47 45 te Vlaardingen. Tehuurgevraagd Nette jongeman, 27 jr, zoekt een zit-slaapkamer in Schie- dam of westen van R'dam, Brieven onder nr. S-S77 bur.; v, d. blad. Personeel gevraagd Dames gevraagd voor alle af deling. Hoog loon. Wasse rij Nico Nijman, Stadhou derslaan 1—9, Schiedam. N.V. DISTILLEERDERIJ WENNEKER CO. - SCHIEDAM vraagt voor direkte indiensttreding Gegadigden moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B, C en. E en over de nodige ervaring beschikken. Schriftelijke sollicitaties te richten ».an afd. Perso neelszaken, Schie 98-102 te Schiedam. Persoonlijke aanmeldingen aan voormeld adres van 9.0O—12 30 uur en van 14.00—1730 uur. Permanent wave Kapsalon Bélène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor Ieder haar .lescbikt 17.50. Hélène tiède permanent, de meest tdeale natuurlijke permanent 10.- Gratls halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem brand tlaan 22. Schiedam, te lefoon 67170. fl.— reduktie op deze advertentie. Fotografie RolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto EL van Vu uren. Hoogstraat 100. Voor pasfoto naar K, van Vuuren Hoogstraat 106 tel 66720, In één dag gereed. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg f 138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge 1395.—, ook merk- machines 15 tot 30% kor ting Showroom Coja, L Haven 125. TeL 6 30 CL Diverse» Laat uw eplraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking. Ala* nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUR. Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon - 6 67 89) Ledikanten, butledl- kanten, kam peer bedden enz. a eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1