S.V.V. JUBILEERT lumpers Schiedam-SVV comb, blijft nog beneden verwachting Voetbal-restanten rnstig opgeruimd Tegen achtergrond van sterke fusie-plannen Toekomst is nog duister voor SVV geceptie in Europoort j Met de blik op de toekomst j Concentratie in gebied van Waterweg Geld lag voor het grijpen HONKBAL Tweede no-run zege van DHS is? Schiedam 1-CTC 2-3 Eén hoofdveïd TENNIS Sublieme zang jti Kamerkoor Keep Smiling I speelt gelijk Promotie voor PPSC 2 Meersamenwerking Onjuist toepassen I voorrangsregel twee aanrijdingen Schoolhandbal toernooi werd ™5L« vom .w »n: ""tSÏÏïïtsïhóJ ÏSÏÏK SS ingelast Belangstelling jeugdfestival viel tegen Brielse Meer verlegd Omvangrijk werk nu voltooid Auto-rally Espevan to-agen clo PER STUK STUKS 25.-) maandag 11 mei 1964 - pag. 5 SCHIEDAMmuaikc- D. «hl.rtrenamnilet voor do rcceptlo vin hot irat!,- jarige hV zaterdagmiddag in de bovenzaal van restaurant Europoort, werd re. rormd dmr de melodie van de „Telstarfusie-. Die achtergrond klonk ook door in de i woorden van de voorzitter van SVV. de heer Maarten Eising, en in de woorden van de tegenpool, tevens medestander, voorzitter Aad Stouthandel van Hermes DVS. Doch ook in de woorden van overige sprekers, speciaal in de rede van de afgevaar digde van de Belangenvereniging Betaal Voetbal, de heer D. Ifaddeman voorzitter van het Vlaardtngse Forttma, die liet horen niet onwelwillend te staan tegen een conrr ntratie van de krachten van SVV, IÏIÏVS «n For tuna ter verkrijging van een iterk bastion van semi-professionalisme voor het gebied van Schiedam en Vlaardin- Itn. Het gehoor van vete voetbalfunctïonarisswj bleek niet onwelwillend te staan legen deze toekomstmuziek. SCHIEDAM, maandag. Een fors be drag dat in een kas van een kantoor van Slmca-Nederland S.V, aan de Van Rie- beeckweg lag, is dit weekend verdwenen. De Inbrekers drongen het gebotrw binnen door een ruitje kapot te slaan. Zij door zochten verschillende bureaus voor zij hadden. De buiten bedroeg ƒ4500. f Advertentie I M Kemi SCHIEDAM, maandag. Het Is nu toch wel duidelijk geworden, dat de nieu we honkbalcombinatie Schiedam en SVV geen walk-over zal krijgen in de twee de klas van de honkbalcompetitte, Want tegen de verwachting in verloor Schie dam wederom. Ditmaal bleek CTC met 23 sterker. Schiedam 2 heeft zich her steld van het slaggeweld van Haarlem Nichols 2; ditmaal won Schiedam 2 in Heemstede met I3 van RCH 2. Schie dam 3 behaalde een 14—b zege op stad genoot DHS 2. Schiedam 5 verloor met 9—6 van RFC Z., Met het eveneens versterkte DHS gaat het evenwel wonderbaarlijk goed, DHS won de eerste wedstrijd met een mon- stersccre 170 maar ook de tweede wed strijd werd een daverende zege. In Hil versum werd HBC met 15—0 geslagen. Wees er vroeg bij... zodat wanneer de zon gaat schijnen. Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alléén... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de grootste stoffenfabrleken met Internationale vermaardheid het hele magazijn van dc over schotten van de voorjaars- collectre 1964, voor bijna de helft van de prijs. Pracht kwaliteiten in 100% katoen, ftbranne en Denim de grote mode, in de nieuwste voorjaars-desslns. Denim IrnpHrné breed l Het was Henk Zon die voor de KNVB als eerste sprak over de vele verdiensten van de zestigjarige, waarbij hij het hoog tepunt van hel landskampioenschap in 1949 memoreerde. SW heeft veel voor dc jeugd gedaan en leiding gegeven die er wezen mag." Er wordt veel gesproken over fusies, overeen Telstarfusie in de top, wij hopen dal dc clubs als het mo ment daar is bet versland laten werken en niet het gevoel," *ei de heer Zon. Hij bracht hulde aan de spelers, spe-: ciaal aan oud-inter nationaal Jan van Schijn dei. Hij bood namens dc KNVB een Delfts blauw bord aan De heer EI- sing antwoordde dat aan een fusie vele facetten vast zitten en dat hij daarom wenste dat de KNVB wat duidelijker ten opzichte van deze toch moeilijke materie; zou ztjn Tom van der Kui] wees voor net be stuur van do Afdeling Rotterdam van de KNVB op hel vele baanbrekende werkt dat SVV heeft verricht. Hij meende dat! do plaats op dc compctitieraiiglijst var. j minder belang is, de standing van ccn vereniging wordt bepaald door de geest die do leiding toont Hij bood de vlag van de afdeling aan Burgemeester tnr. J. W. Peek gewaagde' van dc eervolle en belangrijke plaats die 1 SVV heeft veroverd. SVV heeft ttendui- j zenden een uitnemende vrijetijdsbesteding bezorgd. De burgemeester herinnerde aan« de vreugdevolle dag toen Schiedam de landskampioen binnen zijn muren kreeg. Hij zei dat een bloeiende stad niet harmo nisch kan zijn zonder een dergelijke! IV. Peek Jciram persoonlijk rnorzirter M. Eising van SVV gelukwensen met het G0-jarig bestaan van dc i oeibal-vercm- ying. Achter de tafel de bestuursleden en op dc tafel de door de njd. Rotter dam pon de KNVB aangeboden dag. Artvrrimtl* r M m MANNEN die urn „EEN GOED PAK" denk-i Het betere slagwerk van CTC bezorg de de bezoekers de overwinning. Toch nam Schiedam in de eerste inning de lei door Joop Tetteiaar op vier wijd die scoren na een honkslag van Henk Kempen. In de tweede Inning bracht IVapperom de partyen weer naast el kaar met velderskeurs en de 'goede honk- slag van Kuiper. Schiedam greep weer de voorsprong in de derde inning toen Kempen door een fout op de honken kwam en Piet de Brum, de honkslag plaatste. CTC maakte gelijk in de zesde inning met een honkslag van Van Duinen waarna pinchhitter Koppen- draayor zijn waarde bewees door de sco rende honkslag te plaatsen, In de zeven de inning sneuvelde Schiedam, cp een tweehonkslag van Ruivenkamp waarna het Schiedam-veld in. paniek raakte op. een onverwachte stootslag van werper Rietdijk, Daardoor kon Ruivenkamp heti winnende derde punt scoren. Wel zette Schiedam in de laatste inning de gerou- tineerde Cor Bras als pinchhitter in. Hij sloeg zich met Hans de Lange naar het vierkant maar werper Rietdijk nagelde de tegenstand als ongevaarlijk muur vast. Werpersresultaten: Rietdijk 'CTC) 14x3-siag, 4x4-wyd en vier honkslagen Hoogstraat 1*4 O i g' Yoorz'V. Elsing op -Oudjaarsfeest'* SCHIEDAM, maandag. Met niet te eel inspanning werken de Schiedamse voetbalclubs het staartje van de compe titie af. Voor Excelsior *20 was dat heel gemakkelijk want het gedegradeerde j's Gravenzande bood geen verweer <07). jVoor SVDPW leverde de strijd nog wel 'moeilijkheden op, want kampioen Hli- legersberg achtte zich verplicht te win- cu It urelc ver en «fli ngen, de afd. Sch ie-, nen, Dat gebeurde dan ook (20). De- dom van de My. tot bet?, der Toonkunst mov-Delft ro—en DHS—VDL IZ—2j en de Vcrentoino Vrienden won het Ste-i deUjk «lm Iiebbe» de Sollied»™.-1wtrd™ oolrooeltoecn. MG muziek minnaars zich zaterdagavond Luw- j liet VOC nog eenmaal zien dat de jonge tien laven aan koormuziek van de edelste derdeklassers kwaliteiten hebben (15). soort, gebracht door bet onvolprezen Ne- derlands Kamerkoor onder leiding can j FTTJQ VTTT O O Felix dc Nobel, Helaas was de aula rartj uno-Y xJi-i het museum een s/eervolle en i?oer 'f kleine koren zeer yeeigende ruimte j Hoewel DHS iets sterker was, deelden niet tot de laatste plaats bezet. DHS en VDL in een sportieve en rustige SCHIEDAM, maandag. bloeiende Verenijln,. Wijeenile op bel ""f*!"1" telt dot hel hoofdveïd ven SW ,eoffeed ,""1 •"Udasavond .n Muiis bncrurn se- party de punten. Maassluis nam m de vyïde minuut de voorsprong via de links buiten maar Bonefaas scnoot DHS een kwartier later naar 11 uit ccn voorzet van Roozen. DHS behield een licht over wicht zonder dat cr wijziging kwam m de standn In de vijfde minuut van dc tweede helft kreeg DHS een strafschop wegens hands te nemen. Cock de Zwart iÊa£ DHS de voorsprong. Vlak voor bet iticus die oen een grote ontval kc- het onIortulnlljk 2_2. toe„ tukheid voor demuaetatnleit v»n voora, va„ de Maassluisse Imksoui- een gevoel voor de muzikale folklore van 1 - - zijn land paart, en Martin als dc meer ntelleetuahstische kunstenaar, die Men hoorde muziek uit twee perioden der muziekgeschiedenis, nl. de renaissan ce en de twintigste eeuw. TL Vaughan Williams en Frank Martin, hier vertegen woordigd met composities op teksten van Shakespeare een hommage van het. ka merkoor aan de grote Engelse poeettonen zich hier nogal ongelijk van zeggings kracht. Vaughan Williams nl als de Iaal- ------ intetiectuaiisuscne Kunstenaar, aie orden aan het Deltaplan, zei tnr. Kenmerkt door een blik op de toekomstknapper doonvruchte zettingen het sprook-doel ketste. Peek dat SY'Y' tezamen met Hermes DVS 1 f,e ®nda"^s L. e, Pla""®n n®F dulster jesachtige klimaat toch minder duidelijk Vworïitter Hult, EbHW totft „mi mvm. De vertol- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze enorme collectie voorjaarsstoffen, hon derden rollen voor japonnen, deux-pleces, rokken, kinder jurkjes en scrandpakjes, In was- en zonechte kleuren, door elkaar per meter vooi Gé®" xtl* Kl,rik- het hoofdveïd van ÏÏDVS zal gaan bespc- 1 Irn en dn, er mojeltfk „„r „ringen-i»v"llcM S.!?"'"' va" a.e..1?n?f e?501"? ter vorm van samenwerking zal worden en .an Y "a0r d Demos-Delft 0-0 Het duel DemosDelft leverde weinig op. Er werd prettig ge- in noten weet weer te geven. De vertol v, kingen door deze uiterst getramde vo- u I cal is ten kenmerkten zich door een gepo-H ri n gevonden. HU hoopde dat de clubs zullen1??.1 *1 optreden van bV\ er toe heeft J te afwerk,ng t.n ^oor ecn expressivi- h.i.nnHprhe-dpn sl»K«n. ibteedr.se,, d.t een hr.k jewhiedenis !toJ„ alle gSveelsnuanees recht deed >S" if vS ra„ u.u, net re.e.L werd geschreven in de annalen van het H „.t4.nln.n chhiepen«j,™ nmwatiei voor rust was went net meest Maarten Eising antwoordde dat de clubs INederlandse voetbal. SW leverde in lietjj^ enkoi? fra'^e songs en maScn ^n^al L"d »rna Ddraos de jeugd alleen van dc straat konden hou-verleden voeitaWrfld die nu nog in de t Shakespeare» tyd. nl. van Farmer,^vot^iïïe stootkScht den dankzij de steun van het gemeente- herinneringen ieefl. [Dowland en Morlej. ter voIdocnde stootkracht, bestuur, De heer Eising noemde de aan- 1 voorzitter Elsine do selrouwen er i Voor de Pauze brachten De Nobel en leg Van de sportparken uniek. ..Wij zijn iQo dal men in Sdbmd^m hiel bhnd d"ent Zlin «ore« van menselijke stemmen" hul-, s GraveilZ.-ExcelMOf 0-1 trots op ons gemeentebestuur." Lnï2 m da ton'do aan Orlando di Lasso, die de koor- Voorzilter A de Jong van de SBLO her- ;»üssen SW en Hermes DVS Dat kan om I literatuur een schier onuitputtelijke rijk- Tegen een gedemoraliseerd 's Graven- SSTmK hLnhïmJSïllt'So-Hpt"a lterlet'rattenen een noodzaak eijn. Mm, :dw" meerstemmige rehBieuze en ,0I,de.- dat al gedeïrwletrtl ,s. heelt E.v- eiaal wijlen penningmeester J P Hof- dient daarbu te beseffen dat de overheid i wereldlijke zangstukken heeft geschon- celslor'21) een zeer eenzijdige strRd gc- Kt' ^Si^n*001r W van de SBLO l(J11 hct betjryfslcven sicchts steun zullen 1 |5cn- 2lJ" eerst? boelpsalm, bestaande uit speeld. Voor rust vlotte het nog wel. An- neeit aigestaan, n u^r7„n uiptiI tvei hi^t hr,rt(*twiiirtt van Hm fimiira h, ma,, ma, SCHIEDAM, maandag Van de In de landelijke competitie van de KNLTB spelende Schiedamse vereniging Keep Smiling heeft het eerste team met 4i verdienstelijk gelijk gespeeld tegen Oranje TC Z. Opmerkelijk was hier de prestatie van de 17-jarlge juniorspeler Jaap Beyer, dit seizoen overgekomen van de öe raar de 2e klas, die alle drie par tijen won. Voor K.S. is het pretlig, dat deze veelbelovende speler nu ook kan gaan deelnemen aan districts-training voor junioren in Rotterdam. De verdere uitslagen van de in het Tennispark Spieringshoek spelende Keep Smiling zijn: K.S. 2—DES Z5 2—6; K.S. 3—Park Marlot 6—2; KS. 4—CC 5 8—0; K.S. S—os Bigotes 7—1; K.S. 5—Leonidas J44 en K.S. 7Toledo 08. Vice Versa Ci4"i Het eerste *am van Vice Versa- spe- nr!rr c t tegen. .lende m de districtseompetiüe, is hard RCH 2-Scmedani 2 1-3 l®P weg naar een kampioenschap. Zater- Fraai haalde Schiedam u Heemstede ,dae '"rd 3eL4_lS'™"Cn S" Um' do eerste sese. In de vierde inning krees '«Y." 5-,J' ESk5M he«f' P«f" Nico Kolme.jer vier wijd en een slag van I 'f11? «eleverd door ,n twee seis van de Houd van Donsen werd verkeerd heoor-l5,e'k« s^lw Zwkrts. i j t i tï/a uerrlhre IIirttl3lf«n Tim* v\ deeld. Beiden kwamen naar de vijfhoek op een slag van Cees Abresch. RCH bracht het m de gelijkmakende "slagbeurt terug op 12 met vierwijd van Leyenaar en *n daarop gevolgde verre slag van Tromp, Jan Keyniersse hield daarna de Heem- steedse slagploeg in bedwang. De Schie- damse werper bracht zelfs de Schiedam se zege in veiligheid toen hij «iet vier wyd in de achtste inning op een honk slag van Wout van der Have kon scoren slag, 5x4-wijd en drie honkslagen tegen; Leyenaar (RCH 2) llx3-slag, 3x4-wijd en Yeafl vier honkslagen tegen. [jeugd-team heeft het nog niet tot flJoY-iJilo U-lo loverwinning kunnen brengen, maar start DHS heeft het toch sterke HBC totaal jde tweede helft vol optimisme, overspeeld. Deze wedstrijd werd geken-i TSF 1 won van het eveneens nog on- merkt door de drie home-rans van Abfgeslagen Oranje TC met 6—2. De heren Bons, Gerard Gommel en Lou v. d. Ha-1E- van Woerkom en W. Baard wonnen mer. In de tweede inning werd de score alle spelen; de dames verloren de enkel- opgevoerd van 0—2 tot 08 II. Korpel. II. de Jong, Gerard en M, Gommel, B. Sondijn en A. Bons. de gastheren konden maar geen vat krijgen op het uitsteken de werpen van Jaap Vnbeet en tc( aar de vierde inning konden zij zelfs geen honk bezet krügen. Daarna lukte het wel, doch verder dan het 2e honk kwamen zij ook niet. En toch had DHS de score al opgevoerd, tot 0—15 door de drie bovengemelde» prachtige homeruns, in de vijfde inning maakte DHS een fraai dubbelspel, zodat de HBC op de 3e honk toch naar de bank verwe zen werd. Tot aan de 7e inning js niet meer ge scoord, omdat DHS minder geconcen treerd naar de plaat ging, doch de ver dediging werd goed gesloten gehouden. Dit is al de tweede no-run zege van DHS in het nieuwe seizoen. Werpers-resultaten: Bottenheft (HBC) 6x3-slag. 3x4-wijd en 11 honkslagen tegen. Verbeet en Van de Hamer (DHS): 8x3- slag, 2x4-wijd en vier honkslagen tegen. De verdere uitslagen zijn: W 2—Be Quick 3 32; W 3—Dues Again 3 2—3: VV LVS 3—2; W 6—SLV 1-4 en W 7—Unilever 6 32. TSFkansen Van de op het tennispark Van Vliet spelende tennls-afd. van TSF zijn het eerste, tweede, derde en vijfde team na de eerste helft van de competitie nog ongeslagen gebleven en nemen daarmee de kop In de afdelingen In. Het vierde team verloor één wedstryd, maar houdt kans op het kampioenschap. Het spelen, doch wonnen het dubbel. Verdere uitslagen: TSF 2—Suntha 8—0; TSF 3—Lommerrijk. 80; TSF 4Baren- dreebt 3—2: TSF 5—ROVS 3—2; TSF- jeugdTC Noordwijk 25. gezamenlijk optre- Hermes DVS en SVV zullen als clubs Herinnerende aan de animositeit in het autonoom kunnen blijven. Overigens is verleden zei Hermes' voorzitter Aadjde toekomst nog moeilijk omdat het niet Stouthandel dat er de laatste tien Jaar een .alleen de kwestie van het samenspel zal .prettige geest van samenwerking Is ge-'zUn maar ook Is er o.a. het feit dat SVV grpeid. „Samenwerking is meer dan ooit in de komende maanden de totale ver- geboden," zei de heer Stouthandel „naar[huizing naar Sportpark Ilarga moet gaan alle waarschijnlijklieid gaan wij samen opverwezenlijken, Zo n Inzet vraagt de steun |hefze!fde veld spelen, fk geloof dat de van de getrouwen. I samenwerking nog inniger moet zün. Dat is voor de stad van belang. Het betaalde' Internationale scheidsrechter Leo Horn "voetbal moet behouden blijven en dit doel"!et tDl vermaak van de toehoorders wel kunnen alleen maar nastreven als er (blijken dat hu er van overtuigd is tot de 'n concentratie komt met beter voetbal eot'bestc arbiters le behoren. Hij releveerde betere onder bouw, wjj dienen daarbij de feiten uit zyn loopbaan tijdens het ge- SCHIEDAM maandag Op de krui-overheid en het bedrijfsleven te Interes- zellige programma dat tot het nachtelijk I'S 1 9 verzen, werd wel het hoogtepunt vaii'dré Gouka gaf de Schiedammers met een de avond, die als geheel een staal vanjknpbal de voorsprong, tof maakte koorzang is geworden. I De Nobel, die de werken op zeer per- In de tweede helft scoorde Holscher. soonlijke wijze toelichtte, liet zijn pu-'die voor rust was ingevallen voor Koos bliek aan het slot zelf kiezen van welk'van der Kemp, Daarna schoot 'sGraven- genre het toegiften wenste. Het werden zande ui eigen doel. Holscher, Gouka <2> De Nobels bewerking van „Driekusman" ,cn Hans Scholten brachten de stand op en een negro spiritual. jtiög BK-Jaan-VondellaatVJacob Catslaan seren". ^verleende een auto bestuurd door de ^Schiedammer Tb. S. zaterdag geen voor- jlraog aan de scooterrijder A. E. K, uit "|.Zaltbommel. Bij de val liep de scooter- LJtljder een schouderfractuur en schaaf- -Awonden op. Hy is in het gemeentezleken- - 'hois opgenomen. Een zelfde soort ongeluk deed zich jjjOp de kruising Viaardmgerdyk-Hobbemsu kfstraat voor. De automobilist A. v. D. uit (fe^yiaardwgen liet de tegemoetkomende ^bromfietser J, H. niet voorgaan. Bij uur duurde, waarbij o.a. Herbert Joeks rgeen bijzonder geslaagde show bood. Voor Maarten Eising sloot zich hierbij aan ,de oude getrouwen, de gehele roodgroene Af- TV mwt, rfaf - jO7. Tien minuten voor tijd speelde 's Gravenzande met tien man, er was geen invaller, en de stemming by de gastheren was dusdanig onder het vriespunt dat de doelman vijf minuten voor tyd boos het veld verliet. Hilliwrtb.-SVDPW 2-0 Tegen kampioen Hillegersbcrg heeft 'r» gewyzigd SVDPW pittig verweer gebo den. De Rotterdammers waren echter j sterker zodat SVDPW met ere ten onder (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. maandag. Het Le ger des Heils kent ook een Bond van Stu derenden, die wordt aangeduid als L-B.S Ongeveer honderd leden zijn daarin ver enigd, welke verdeeld over diverse groep jes in verscheidene districten optreden. Zaterdag en zondag bevond zich een groep in Vlaardingen. In de Leger des Heils- zaal aan de Baanstraat werd medewer king verleend aan een groot jeugdfesti val. Tenminste, het had een groot jeugd festival kunnen worden als er zoveel be- mrift tf langstelling voor zou zijn geweest als ver- u-acht wefii. De animo was echter vrij Brle,sc M«r gering zaterdagavond, iets waaraan hetj SCHIEDAM, maandag In het PPSC- kamp heerste zaterdag grote vreugde. Het tweede team overspeelde superieur Rozenburg 2, de Schiedammers schoten zleh naar 7—2 en dat leverde later de promotie naar de KNVB op. omdat bleek dat concurrent DVO 2 met 10 had ver loren van Heinenoord 2, waardoor PPSC met nog een wedstrijd te spelen drie punten voorsprong had gekregen. Van de Schiedamse zaterdagciuba heb ben nu zowel HBSS ais PPSC twee teams in de KNVB. De vreugde werd versterkt doordat ook het A2 en het C-team kam pioen werden, zodat ook de jeugd van PP van ZKh laat spreke», In het toernooi van Altius te Hilversum liet PPSC 1 een goede indruk achter. PPSC veroverde de vyfde prijs met een 23 nederlaag tegen het sterkere Huizen, een 31 nederlaag tegen Desto, en met wei zeer fraaie overwinningen van 30 tegen het befaamde Quick Boys en 31 tegen CSCV. Hierop Inhakend zei de heer D. Had-j deman beluisterd te hebben dat het be taalde voetbal bestaande uit 64 clubs wel zal verminderen tot 63 en „dat het en misschien wel 62 worden" om met deze' geheimtaal duidelijk te maken dat hy per- soonlij'k een heel goed plan heeft voor j deze omgeving. „We moeten eens met el-1 Aanrijding liepen de bromfietser en zijn j kaar babbelen over mijn visie jSSrrouw, die op de duozit zat. Jetsel aan, „/J 1 jannen en benen op. Zij konden naar huisj CLllUl lGTCtP gorden gebracht De heer nadderaan had al gesteld dat, .een bijzonder geslaagd Ingelast school-berg op fraale wyM de score maar "ver- Atohcu „c,d e„r,„ v?n ae «lïSL'fifÏÏLT'n.'S k"»™- succcsv.Hc jonse ocfenmcc.ster ïlïui, van Crietifl '.avonds om.ireeks half Croon (lie naar Anrer.ioar, rerbu,,,. en ,cs pr,jr,n uitreikte in de kantine van- YOC-SFC 1-D verwelkonid werd "k •«'"•IBtrmtl DVS heelt hij dan ook met w-aar. meester Kin us Goscns. die deel uitmaak- bering kunnen spreken over het werk van op overtuigende wij2e heeft SFC het de liandbalorganisatoren G. Fens en se- Rotterdamse VOC geslagen. Klein scoor- (cundant J. Verhoef, de medewerking van pe )ft de vijftiende minuut en daarna voi- (de scholen en in het bijzonder van de bracht hij zyn hattrick. De goed debu- -- -- - - - jWHlibrordusslichting die de scholieren ,ter£.nde Kooymans had m twee van de|2oortd5 3£.u!?,ge muzikanten uitstekend 'speciaal vrijaf heeft gegeven om dit res-^no doelpunten een goed aandeel. Hel fCjfrhwas S^en rekening ge- i de gouden ploeg v i 1949, mooie weer waarschijnlijk niet vreemd was. Niettemin hebben de studerende jon gelui uit Amsterdam er voor gezorgd, dat het festival op vreugdevolle wijze werd gehouden. De bezielende leiding van ma joor C. Nleuwland betekende voor de jeugdgroep voldoende om m de allerbes te stemming bijeen te zijn. Muziek en zang vormden de hoofdzaak van het programma, dat werd onderbro ken door een korte inleiding. Met de pit tige „Amsterdnm-Congresroars"' werd dc spits afgebeten van de bijeenkomst, die bijzonder vlot verliep. Het jeugdmu- ziekkorps toonde heel wat in zijn mars tc hebben, hetgeen ook wel naar voren kwam in de werken, die daarna nog wer den uitgevoerd. Ook de samenzang werd ihet gebrek aan clubliefde bij de hetaaldej TJTa HVQ Ispelers, getoond bif de degradatie van Vail JTieriIieS-JL' V O jzyn club Fortuna dezer dagen „een te- .-j- "J" aan,de Yamt ls" ,HÜ het,-orde het SCHJEDAM. maandag. Ter gelegen- m APOTHEEKDIENSTEN daarom da, dc heer EMac "ml M;hcid van het SO-jang butaan houdt Her- ■5Sj concreet voor tele nlUprak als de heerimes.DVS dinsdagavond 12 mei eer, auto- ytApoiheek Jansen, Swammerdamsingel 41. j Stouthandel. 'en motorrally waarvoor reeds een 50-lal „BIOSCOPEN i.Pzsi.age: 2 en 8.15 uur: „Zorro en de dn musketiers". 'y Mono pole: 2 en 8 uur: „De-wraak van d Saraceen". r* DIVERSEN Arcade 8 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs Irene 8 uur: Aqua Fauna. Lezing. Verder spraken nogj!aopjvan_der Touw automobilisten zyn ingeschreven. Ver- t»_! 'trojtfceu wordt op 7 uur vanuit sportpark Harga, er wordt gereden door de omge ving van Schiedam en bet "Westland. Aan de tocht nemen ook twee heel oude auto's deel. een Renault van Unique met be manning in klederdracht uit het „Fin de siècle" en een Opel uit Vlaardingen. Ge zien hun snelheid geldt voor deze deel nemers een aparte puntentelling. Om streeks tien uur begint een gezellig sa menzijn'waarop de prijsuitreiking volgt. van de s v h v. „Schiedam", C. A. Prins jvan Feijenoord, L Schotting van de SSV i en J. A. M. van Geexie van de Schiedamse j Boys SCHIEDAM, maandag. Merkredon, la 13 an de majo klubvespero, kiu oka- zos ce kdo H. Letsch sr Lekstraat 100 b. Kunportu la lastan „Sennaciulo'n". 1 tam van het Paastoernoi alsnog te kun- was Groen, die vlak voor rust kon tegen- nen houden. scoren, In de tweede helft schoot Klein ivoor de vierde maal raak en Vredebregt De lagere «choheren speelde» 116 ived-!b h d tensLotte op 1-5. strijden op twee velden van HermesDvSj in Sportpark Harga, De twee velden j waren verdeeld jn acht veldjesgeschikt; voor zevenhandbal Dit toernooi heeft heel'naars hiervan kwamen als finalisten wat van het vermogen van de functions- ecn halve competitie tegen elkaar voor rissen ïfeeist maar punctueel en in snel'de prijzen. Eindstand: 1. Comenius A 5 tempo werd het geheel afgewerkt. !pnt.; 2. St. Martintis 4 pnt.; 3. Albertus - erd uitstekend gehandbald, dui- Magnus 2 pnt.; 4. Burg. Verveen 1 pnt. De jongens speelden m twee poules van vijf teams. De winnaars kwamen te gen elkaar uit. St. Martmus won de eer ste prijs met een 32 zege op St. Bor- nardus dat de tweede prus kreeg. Bij (de reserve teams wend by de meisjes WINNAARSAibertus Magnus 2 prijswinnaar en twee- Bij de meisjes werden in vier poules de Maria Goretti 2. Bij de jongens: 1. m teder zes teams gespeeld gn de win-Albertus Msgnus 2; 2. St. Aloysius 2. delijk was dat de teams goed haddon geoefend, dat was zeker het geval bij de zeventallen van de r.k. scholen en bij de Burg. VerveenschooL Ook dit maal werd de Comemusschoot weer prijs winnaar. houden met de hoeveelheid van de aan wezigen, want de muziek overstemde de samenzang meerdere malen. Een cornetsolo door een lid van dc Rot terdamse Congreszaal, begeleid door majoor Nieuwland aan het orgel, kreeg de nodige aandacht. Verder werd mede werking verleend door een vocaal kwar-, tet met gitaarbegcleiding van het korps Vlaardingen van het Leger des Heils. Hel nieuwe goed als gereed. De Rotterdamse havenuitbreidmgen op Rozenburg maakten het noodzakelijk, dat een groot gedeelte van het Bnelse Meer in zuidelijke richting werd ver legd. In oktober 1963 begon men daarom met de doorgraving van de polder Kleïj» burg, het noordelijke gedeelte van het eiland Voorne. Dit omvangrijke werk is thans voltooid. Voorts zijn aan de zuide lijke oever van het nieuwe Brielse Meer vier insteekhavenijes aangelegd ten be hoeve van zeilscheepjes. Ook het rijwielpad langs het meer ts verlegd. Momenteel is men bezig met het aanbrengen van beplantingen aan beide zijden van het Brielse Meer. De dijk, die het vroegere Brielse Meer zal afsluiten, nadert zijn voltooiing. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag. In verband met de herdenking van de 350-jarige zelf standigheid van de gemeente Maassluis zullen alle gemeentelijke diensten op don. derdag X4 mei de gehele middag geslo ten zijn. Voor het ophalen van huisvuil zal de route van donderdagmiddag gereden wor den op donderdagochtend. MAASSLUIS, maandag Het was tus sen VDL en DHS een wedstrijd, waaruit bleek dat voor beide teams niets meer op spel stond. Het werd tenslotte 2—2 Overige uitslagen: VDL 2 won met 4—1 in DZB 2, VDL 5 kwam ook in het bezit van beide punten door een overwinning, van 54 op Voorwaarts 6, terwijl VDL 4 gelijkspeelde tegen DHS 4, n.L 3—3, Personeel gevraagd Dames gevraagd voor alle af deling. Hoog loon Wasse rij Nico Nijmars, Stadhou derslaan 1—9, Schiedam. VOOR IETS GOEDS dralon9 moderne streendesstn»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1