INHABÉ BIJNA KLAAR B w Korfbaltoernooi door weer succes house Organisator verwacht dertigduizend mensen DWS-heren wonnen GEHA VEND EILAND Dertienhonderd huizen zijn in uitvoering {landsteden en Miss Schiedam voor tv Vijf finalisten zijn bekend ODI won op de 37e Bondsdag Wilton won in West-Duitsland RALEIGH RIJWIELEN Sporihuis Ter Braak Burgerlijke Stand ONBEKENDHEID HANDICAP Verlies voor selectieteam Hulde Resultaten van SVC-dames weer beter Herstel duurt twee weken Fundering 15-de eeuwse boerderij gevonden Politienieuws Pupillen toern ooi vanR.K. WIK "Ambivalent" noemen wij dit pak. Het verenigt 2 tegengestelde waar den in zich. Het is n.I. één van onze mooiste en toch lang niet één van onze duurste. Zó gezien is ambi valent een prachtig zomer-mode- woord! Klaverjassers weer naar rïaringconcours SCHIEDAM M O NO P O L E (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. - Van buiten lijkt de Inhabé-expositiehal (de grootste transportabele van Europa zegt organisator Tegelaar) een dood ding. Binnen wordt druk gewerkt. Timmerlieden, electriciens en anderen die bij.de opbouw van de stands zijn betrokken zijn bezig de beurs klaar te maken voor de opening op vrijdag. De laatste fase van de maandenlange voorbereiding is ingegaan. De verwachtingen zijn nog steeds hoog gespannen. De heer Tegelaar rekent op 25 a 30-000 bezoekers. In acht dagen. Als enkele standhouders hun zin krijgen wordt deze commerciële expositie zelfs ver lengd, maar daarover zullen B W. moe ten beslissen. Het gros der bezoekers zal uit Schie dam moeten komen, omdat de midden stand, die 85 van de stands huurde de ze mensen als consument heeft. Ondanks het voorlichtend karakter van de Inhabé is het een verkoop-expositie met de na druk op verkoop. De voorlichtende taak zou men meer als het scheppen van nieu we behoeftes kunnen zien. Jeugdtennis- kampioenschappen (Van een onzer verslaggevers] SCHIEDAM, woensdag. Dankzij het prachtige weer zijn er al zeer veel par tijen voor het jeugdtennlskampioenschap van Schiedam op de tennisbanen van Vliet gespeeld. In v|jf nummers 2(jn er *-eeds finalisten bekend. In het dam es-enkel voor meisjes 14 tot 18 jaar heeft Magrid Sneep zich erenals het vorige jaar weer in de finale geplaatst. In de halve finale versloeg zü Eppe de Jong met 6—1,6—2. in het meis jes enkelspel plaatste zich Marfan JJs- koot door In de halve finale met 4—6, 6—3, G4 Saskla ter Braak te verslaan. Tn het jongens-enkelspel tot 34 jaar speelde Ferry Raamsdonk via een 6-—2, 62 op Theo Oyen zich eveneens In de finale- In het herendubbel plaatsten Jaap Beyer/Jurre de Jong zich tegen Dos- fju/Lenseiink in de halve finale. Vooral het spel van Jaap Beyer, de sehiedam- ss jeugdkampioen van het vorige jaar, was van sterk gehalte. Hierdoor wisten Dossin/Lenseling het niet verder te bren gen dan een 2—6, 3—6 nederlaag. Tegen wie Jaap Beyer en Jurre de Jong het in de finale op zullen moeten nemen is nu nog niet bekend. In het gemengdubbel zijn de winnaars van het vorigejaar Magrid Sneep en Aad Schudde beurs in de halve finale door Jaap Beyer en Marian Jiskoot uitgescha keld. In de eerste set leek het er op dat Magrid Sneep en Aad Schuddebeurs naar een ruime overwinning zouden gaan 6—1. In de tweede set ging vooral Marion Jis koot veel beter spelen. Met listige lobs en keiharde smashes wonnen zij de 2e en 3e set met 63, 64 en plaatste rich hierdoor in de finale. De finales zullen vrijdag-avond en zondagmorgen plaats vinden, r Jubileumhandbaltoernooi (Van een o verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. ODI heeft op Je pinksterdag deelgenomen aan de 31e Bondsdag van de CKB. Xiet minder dan 446 twaalftallen on 40 achttallen heb ben er *an deelgenomen en dat betekent, dat een kleine 6000 korfballers een fijne sportdag in Utrecht hebben gehad, mede dank zij de gunstige weersomstandighe den, ODI heeft cr bovendien geen on gunstige resultaten geboekt. Het Ie twaalftal en de aspiranten legden beslag op de eerste prös van hun afdeling. De uitslagen waren: ODI—TOG 3—0; Oranje Nassau (Amsterdam)ODI 04; CSP—ODI 0—1; ODf—HKC I0; ODI 2— SEV l0: NozedoODJ 2 11: Fidicia 2 -ODI 2 2—1; ODI 2—Be Fair 0—3. Junioren: ODI—Avanti 14: O DIK— OOI 22; KinderdijkODI 4-0r Climax -ODI 2—2. Aspiranten: ODIOranje Nassau b 'A'daroV 3—1; Fidicia b—ODI 0—3; DBT -ODI 1—3; ODI—ASWH b 2—0. Voorts werden zaterdag nog voor de competitie gespeeld ODI 2—Spirit 3—5 en aspiranten Schiedam a—Schiebroek 0—11. fVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag, De damer- P'oeg van Wilton Fijenoord heeft fn een "^Udbaltoemooi in het Duitse Lohne be- dag weten te leggen op de eerste plaats, «et team was met een herenploeg op be- ^ck by Blau Wetss. Zjj hebben zowel Ttld. als zaalhandbal in de prachtige Ittlstumlulle gespeeld. De damesplceg won van Blau Weiss «et 4—0. VAHR werd met S-r-0 versla- gerï en Diepholr. met 3—0. De kleinste overwinning behaalde het team op HHK. de 1—0 zege betekende toch, dat öe verdediging van Wilton bijzonder hecht De heren verloren zowel van Blau weiss als van Diepholz. f Advertentie M GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM T.V.-CIRCUIT Ook één van de voornaamste attrac ties van de beurs, het gesloten tv-circuit is commercieel, en specifiek Schiedams Aan het al vrij uitgebreide programma van dit net zijn nog enkele onderdelen toegevoegd. Het zijn producten van de forum-cultus (zelfs hier), die echter vol doende gewicht lijken te hebben om in teressant te zijn. Op de openingsavond houdt sportambtenaar J. C. Bronneman bestuursleden van Hermes, SW, Animo en 1VG in goede banen. De' fusie zal ze ker één van de onderwerpen, zijn. Een week later geven gemeenteraads leden antwoord op vragen die schriftelijk kunnen worden gesteld. Alle fracties, zelfs die van de CPN zijn vertegenwoor digd en forumlelder is hier journalist Ntc van Loopik. Op de stotavond Is er de Miss SCHIEDAM-verkiezing waar een leder, die zich mooi genoeg vindt zich voor kan melden als de beurs la begonnen. Aan; andere wedstrijden, waar onder die In heemkennis kunnen bejaarden meedoen. STANDS Dc 3000 m2 van de vier hallen, hoofd- hal, entree. restaurant cn tv-s:udio wcr. den ingenomen door 39 commcieiele standhouders en negen instellingen cr verenigingen. Hierbij zijn honderdjarig Orpheus, de Sporthal teen ton tekort' het Koode Kruis. Dierenbescherming en CJV. Grootste standhouder is Havenbe drijf Vlaardingen Oost die een oplei dingsschool inricht. Een aparte plaats nemen üc sumenwerker.de woningin richters in. die een speciale deel van dc hal bewonen. Er is naar gestrccft de bezoeker zo- vee) mogelijk ni*uws voor 2ijn geld te bicden. Vrijwel a'.lc middenstandsgroe- pt'ii zijn vertegenwoordigd. Zij komen met het ..doe-hct-zclf-bouwpakket voor jalouziën, met een modcshow-in-minin tuur (een 20 cm hoge tiener-pop, volgens mensen-die-het-kunnen-weten een groet succes in de Ver; Staten). Ook zullen aardgas-kachels worden getoond. Niet gedemonstreerd, want de brandweer bood gasflessen in de hal. «Toch ruik ik gas" merkte iemand op. ..Komt uit de grond", verontschuldigde een midden stander. PROPAGANDA Een dezer dagen en misschien is dat wel een beetje laat zal ook de propagan da-machine gaan draaien. Zeshonderd aanplakbiljetten zullen worden verspreid Overal in de stad zullen pijlen naar de Broersvest wijzen en bij de opening zal een luidsprekerwagen de bewoners vzrt deze stad een bezoek proberen aan. te praten. Zij kunnen dan tot 31 mei van 2 tot 5 en van 1 tot 10.36 uur terecht. Bejaarden in groepen en kinderen onder de zes jaar hebben gratis toegang. De overige 25.000 moeien ƒ0,75 betalen en door deze be-, (rekkelijk lage toegangsprijs hoopt del heer Tegelaar, dat de mensen zelfs meer- derc malen komen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het jublleum- veldhwidbaltoemooi van DWS is 'n groot succes geworden. Het hele Pinksterweek- einde is in het sportpark Thurlede door vijftien verenigingen gestreden om de prijzen. Zondag waren de wedstrijden van de hoogste teams. Bij de dames won Athle- ta. met de nationiale doel vrouwe Gien van Ma aJe dc eerste prijs. Amstel werd twee de, DWS derde en Blinkert eindigde op de vierde plaats. De heren van DWS zege vierden over Hellas, dat tweede werd, Am- stel en dc Blinkert. Zaterdag wonnen de volgende teams hun poule: meisjes-aspiranten; S.E.P, VVG 2 en TJnitas 2, jongens aspiranten Dynamo en dames junioren UVG 2 en Unitas. Zondag: dames juniores Hellas, heren junioren DWS. Maandag: dames senioren: Minerva en De Jagers 2„ heren senioren DWS 2 cn Atomism 2. dames junioren DWS 2 en heren junioren VETO. Geboren: Robert.B. z. v. B. M. Rascnberg i A. St. J. Schachtschabel: Annechiena A. R. M. d. v. W. Schriemer en M. 3. A. T. Pal men; Margaretha 3. d. v. M. Verwaal en E. S, de Vries: Johanna d. v. T. J. G. Gcrrits en E. JongeneeJ; Tjltske L. d. v. J. A. Ciere- mans en F. M. X. van I-eeuwen; Caspar z. w. A. link en J. A. van Vliet; Marja d. .1 E, H. Knol cn M. Donkervoort: Johannes v. H. 3. van Dijk en C. van Bedaf; Cornelia M. d. v. P. J, Jaglman cn C. M. van Wijk. Overleden; S. Jonkman. 83 Jr. wed. V. Robbemond; H. Schotman 56 jr; D, Krom menhoek, SB jr; T, van der Most, 63 jr; A, C. Olathoom, 7j jr. wed. v, C. de Vette. (Van een onzer Verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Onder zeer gunstige weersomstandigheden Is het iijkse schooikorfbaltoernooi op de HBSS- veld-en In Sportpark Hai-ga een groot sec ces geworden. Er werd prettig gespeeld. Er bestond een goede belangstelling. Ou ders. kinderen en leden van de ouder- commissJe hebben de wedstrijden die op vijf terreinen (uitgezet op twee voetbal velden) werden gehouden gevolgd. Ooki de inspecteur van het onderwijs de heer C. A. Kaïnp heeft blijk van belangstelling gegeven. Uiteraard heeft hetkorfbal in Schiedam nog steeds de, handicap dat niet alle kin deren deze sport kennen. In Leiden is korfbal bijzonder populair Daar zijn vele clubs, maar in Schiedam, waar het korf bal geboren werd, waar yele korfbalpio niers het korf bal voor het gehele land pro pageerden. is het korfbal nog steeds een vreemde. Duidelijk is bij een schooltoer- nool te bemerken welke scholen contact hebben met een van dc drie Schiedamse korfbalclubs. Even duidelijk welke deze niet hebben. De deelname van de rooms-katholieke scholen is in verhouding tot de grote ver tegenwoordiging bij schoolvoetbal cn -handbal opmerkelijk gering. Overigens was de totale deelname van teams ditmaal minder dan vorige jaren. Zo ontbraken de reserveteams bij de lagere scholen geheel. Aan bet slot van het toernooi heeft de heer M, van der Kraan als huldebetoon voor het feit dat hij een „nieuw schoolge. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In het door SVC georganiseerde nederlaag-toernooi hebben de dames het weer beter gedaan dan de heren. Het eerste damesteam won van AMVJ. De zware tegenstand waar men In deze wedstrijd op bad gerekend bleef uit, omdat AMVJ met drie Invalsters verscheen- Setstanden waren 15J5 5 en 15-—8, Het tweede team van de Schie damse volleyballers wor volgens ver wachting van AMVJ 2, Ook hier was de uitslag 3—0. APOTHEEKD1ENST Apotheek: Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: .Koningen van de Zon" «onopolé, 8 uur: Chaplin Koiderparade. DIVERSEN ^usls Sacrum, 8 uur: Hervormd Kerk- wu,Jcoor- toneelavond. n«kcentnim, 8 uur: Sluitingsavond. vrouwengroep P.v.dA. Het eerste herenteam viel net als vori ge keren tegen. Van het niet al te sterke AMVJ werd met 2—1 verloren, nadat eerst de eerste set overtuigend met 1510 was gewonnen. AMVJ won echter de twee volgende sets met 15—7 en 1614. Reden van dit verlies is het gebrek aan vechtlust, dat het team vertoont en het vrij eenzijdige aanvalsspel. Misschien,; dat vrijdag tegen Sportclub Hillegersberg betere resultaten zullen worden ge boekt. Ook het tweede berenteam, dat net als de anderen AMVJ tot tegenstander had, kon het niet tot winst brengen. Het kJas- scverschil, SVC speelt tweede AMVJ eer ste klasse. was met geestdrift alleen met weg te spelen. Toch is de 2—1 nederlaag een verdienstelijk resultaat. Donderdag begint het toernooi voor de juniores. De jongens van DOS zullen dan in Schiedam de strijd aan binden met de verschillen de teams van SVC. Collecte voor bejaarden braclit bijna 1000,- op VLAARDINGEN, woensdag. De za terdag gehouden collecte voor de Vlaar- dingse Bejaardenzorg heeft een bedrag van f 917.83 opgebracht. bouw" heeft, de Willem de Zwijger 2, de prijzen uitgereikt. De organisatoren B. Jeene, F. Bogaers, C. Toussaint, A. Valk kregen veel waardering voor hun arbeid. Naar traditie speelden scheidsrechtsters en scheidsrechters na afloop tegen een team van scholieren. Dat was nu niet de kampioen, maar een selectieteam met de drie sterkste speelsters en spelers van elk ULO-team om ie trachten zo een gelijk waardige partner voor de leidsters en lei ders te krijgen. De volwassenen waren ook ditmaal te sterk. Met doelpunten van mevr. Van der Berg, Van der Kraan en Toussaint wonnen de arbiters met 4—1 van de schooljeugd. De prijzen gingen naar: Afdeling A le HHTS, 2e Willem ae Zwijger BI; Afdeling B le Rehoboth ULO, 2e Willem de Zwij ger A2: Afdeling C Willem de Zwijger A3. 2e HHTS 2: lagere scholen: le Thorbecke, 2e Agnes-Bernardus, 3e Erasmus vierde prijzen: Comenius B, Klaas de Vries A, Klaas de Vries B, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Twee we ken zal de aanvaring met de Franse tan ker „Amphlobe" het kraaneiland „Lepe laar" minstens ophouden. Zolang blijft de „Lepe'aar" die eigenlijk gisteravond door de sleper „Gelderland" naar Umuiden gebracht zou worden, bij de bouwer, de werf Gusto liggen, In die tijd zal de ont stane schade worden hersteld. Als het ei land weer gereed Is zal het worden Inge zet by de vergroting van de havenmon ding van het Noordzeekanaal. Deskundigen o.a_ van de eigenaars Rijkswaterstaat hebben zich over de scha. de, die de „Lepelaar" opliep gebogen. Do conclusie was, dat de achtpoot alleen plaatschade had opgelopen en het vitale vsjzelsysteem niet was getroffen. De ver nielde hoeksectie zal worden afgebrand, waarna de grote kraan zelf het nieuwe stuk zal inzetten. Hoe groot de kosten van deze reparatie zijn kon nog niet worden gezegd. De aanvaring van maandagavond zelf blijft een beetje mysterieus. De ,Am- phiobe" maakte de manoeuvre op het moment, dat de zeeloods plaats maakte voor de havenloods en sleepboten bezig waren vast të maken. De tanker is zo ver van zijn koers afgeweken, dat hip zich tussen wal en eiland wrong. Het on-: derzoek van de Rijkspolitie te water is nog niet afgesloten. Eén ding is door dit ongeluk duidelijk komen vast te staan: de „Lepelaar" staat stevig op zijn poten. Voor do bouwers is het altijd een open vraag geweest wat er zou gebeuren als zo'n kunstmatig ei land wordt aangevaren. De „Amphiobe" zorgde als schrale troost vour de oplos sing. (Van een r verslaggevers) VLAAKDINGEN. woensdag. Arbei ders van het aannemingsbedrijf Gebr. Van Heeswijk uit Eindhoven stootten gis termorgen by graafwerkzaamheden in de bouwput bij het liesveld viaduct op de resten ran een boerderijtje, dat vermoe delijk dateert uit de vijftiende eeuw. De fundering van deze archeologische vondst bleek te zijn opgevuld met puin, waarin men een natuurstenen vijzel vond. De vondsten zijn gedaan op de plaats, waar binnenkort de eerste paal wordt geslagen voor het gebouw van C. en A. De voorwerpen zullen nader worden on derzocht door de specialist in het mid deleeuwse tijdperk van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de heer Renaud. ft MAASSLUIS, woensdag. Te Maas sluis is aangehouden H. P. (21). Hij wordt verdacht van diefstal van löfl ten nadele van een medeopvarende van een te Rot terdam liggende coaster. Hij is te Rotter dam aan het hoofdbureau in bewaring gesteld. Zondagmiddag is omstreeks te 15.30 u. door de politie te Maassluis van de veer boot de 18-jarige J. Hollander uit Rotter dam per brancard tiaar het politiebureau vervoerd. Hij bleek op Rozenburg een verkeersongeval te hebben gehad en dok- leishulp nodig te hebben. Dr, Mclcliior constateerde een hersenschudding. Uitslagen De uitslagen zijn: Willem de Zwijger Al—HHTS 0—1; Willem de Zwijger Bl— Pr. Irene Bl 0—O; HHTS 1—W, do Zwij ger Bl 20; Pr. Irene BlW. de Zwijger Ai 0—3; HHTS—Pr. Irene Bl 0—0: ~W_ de Zwijger AlW de Zwijger Bl 0—0: Pr. Irene Bl—HHTS 1 0—5; W. de Zwijger Bl W. de Zwijger A3 10: W. de Zwijger 1Pr. Irene Bl 4—0; W. de Zwijger Bl -HHTS 10—1; Pr. Irene Bl—W. de Zwij ger Bl 0—1; HHTS 1— W. de Zwijger Al 2—0: St, LiduinalyceumW. de Zwijger A2 5—1; Rehoboth"VV. de Zwijger B2 2—0; W. de Zwijger A2—Rehoboth 0—0; Zwijger B2St Liduinalyceum 03: Rehoboth—St, Liduinalyceum 20; W. de Zwijger A2—W. de Zwijger B2 20: W, de Zwijger B2—Rehoboth 0—4; St. Li duinalyceum—W. de Zwijger A2 02; St. Liduinalyceum—Rehoboth 01; W. dc Zwijger A2W, de Zwijger 32 40; Re hoboth W. de Zwijger A2 1—0; W. de Zwijger B2—St. Liduinalyceum 0—1: W de Zwijger A3—HHTS 2 0—.1: W. de Zwij- (ger B3—Rehoboth 3 0—0; Rehoboth 2— W. de Zwijger A3 0—1; Rehoboth 3—Re hoboth 2 0—1; W. de Zwijger A3—W. de Zwijger B3 3—0: Rehoboth 2HHTS 00: Rehoboth 3W. de Zwijger A3 0—3; W. de Zwijger B3Rehoboth 2 03; HHTS 2~Rehohoth 3 11; Comenius Oranje Nassau 0—0; Jan Ligthart B— Erasmus 02: Agnes Bemardus 2—Come nius B 02; Oranje Nassau—Jan Liglbart B 11: Agnes Bemardus 2 21; Comenius B—Jan Ligthart B 00; Oranje Nassau— Erasmus 03; Jan Ligthart 8—Agnes Ber. nardus 2 00: Erasmus—Comenius B I—0; Agnes Bemardus 2—Oranje Nassau l0: KI de Vries A—Thorbecke 11: Jan Ligt hart A—KI de Vries A 02; Kon. Juliana Jna Ligthart A JSD; ThorbeckeKon Juliana 20; Kon JulianaKt de Vries A 11: Jan Ligthart AThorbecke 0—3; Kl de Vries B—Comenius A 2—0: Agnes Bemardus 1—J H Gunning 10; Kl de Vries BAgnes BernaTdus 1 0—1: Come nius A—J H Gunning 11; J H. Gunning Kl de Vries B 11; Agnes Bemardus 1 Comenius A 01. Kampioensstrijd; ErasmusAgnes Ber nard us 03: Agnes Bemardus—Thorbecke 02: Thorbecke—Erasmus 10 In totaal werden zestig wedstrijden gespeeld. (Van e«n onxer verslaggevers) VLAABDINGEN. woensdag. De jeugdcommissie van RK WIK organiseert zaterdag 23 mei op haar sportcomplex poplllentoemool. De volgende ver enigingen nemen er aan deel: Hennes DVS, SVV, VFC en KKWIK. Iedere vereniging speelt met vier elf tallen. Aanvang 9 uur. Eind omstreeks 15 uur. Het wedstrijd programma ziet er als volgt uit: Veld 1: 9 uur: RKWIK 2—SW 1; 9.30 uur: Hermes DVS 1VFC 1; 10 uur: RK WIK 3—SVV 3; 10.30 uur: Hermes DVS 3 —VFC 3; 11 uur: VFC 1—RKWIK 1; 1130 uur: SVV 1Kermes DVS 1; 12 uur: VFC 3—RKWIK 3; 12.30 uur: SVV 3— Hermes DVS 3; 13 uur: Hennes DVS 1— RKWIK 1; 23.30 uur: VFC 1—SW 1; 14 uur: Hermes DVS 3—RKWIK 3; 14.30 uur: VFC 3-SW 3. Veld 2: 9 uur: VFC 2—Hennes DVS 2; 9.30 uur: SW 2—RKWIK 2; 10 uur: VFC 4—Hermes DVS 4; 20.30 uur: SW 4—RKWIK 4; 11 uur: Hermes DVS 2— SVV 2; 11.30 uur: RKWIK 2—VFC 2; 12 uur; Hermes DVS 4—SVV 4; 12.30 uur: RKWIK 4—VFC 4; 13 uur: SW 2— VFC 2; 13.30 uur: RKWIK 2—Hennes DVS 2; 34 uun SW 4—VFC 4; 14.30 uur: RKWIK 4—Hermes DVS 4. (Advertentie AM.) Kamgaren natuurlijk. Zeer dun, zeer fijn, zeer vast geweven. Meteenbijzondersub- tiel en verkwikkend zomers dessin. 199,50 (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN. woensdag. In dc maand april kwamen in V) aar dingen geen nieuwe woningen gereed. Wel werd met de bouw van 282 hulzen een begin gemaakt (volgens de gemeente „ein An- fang gemacht"), waardoor er per 1 mei 1304 woningen in uitvoering waren. Daar van waren er 817 in opdracht van parti culieren en 487 woningen tn opdracht van de gemeente. De 282 woningen, waarvan met bouw werd begonnen, waren: 102 aan de Van Baerlestraat boven het winkelblok van N.V. Bouw, en Aannemingmaat- schappij Both N.Vn 72 woningen aan Dirk de Derdelaan (flatgebouw Bouwcombinatie Hemmes en Van Tilburg, te Rotterdam) en 108 woningen in Holy (een onderdeel van het tweede complex va« 288 PN.L.-huizea). In de maand april werden zeven ningen aan de woonruimte onttrokken en werden cr slechts dertien gesloopt. Het stopen in de binnenstad gaat overigens onverminderd voort, terwijl ook een be gin is gemaakt met de sloop van de op stallen van de voormalige vatenfabriek van C. v, d. Burg Zonen aan de Eerste Van Leyden Gaelstraat Bij het bureau huisvesting stonden eind april 3.087 woningzoekenden ingeschre ven tegen 2,773 op I januari 1964. VLAARDINGEN', woensdag.De Kla- vcrjasvcrenlglng van het Havenbedrijf Vlaardingtn-Oost organiseert dit jzar voor de twaalfde keer een „Karingcon- cours" en wel op 28 mei, 4. 11, 18 en 2S juni en 2 juli. Op donderd3g 9 juli wordt de finale gespeeld. De speelavonden be ginnen om 20 uur. Aan dit concours kunnen alle klaver- jarvereniRinficn deelnemen met teams van zes personen. Het inschrijfgeld be draagt f 0,30 per persoon. De hoogst geklasseerde vereniging van iedere speelavond komt m dc finale om dc H.V.V. Haring Wisselbeker, die thans in het bezit is van de KU.V.O.G.W. te Schiedam. Als dagprijs voor het hoogste koppel wordt eon vaatje nieuwe harir.g beschikbaar gesteld. Speelwijze: twee keer twintig beur ten. He: concours wordt gehouden in de achterzaal van dc kantir.e va» hei Ha venbedrijf VLardingen-Oast Inschrij vingen bij het secretariaat klaverjasver- eniging H.V.O.: J. O. van Broekhoven, Rotterdamsedijk 92 B, Schiedam. Directie en gezamenlijk personeel geven hierbij kennis van het heengaan van hun trouwe mede werker en collega, de heer CORNELÏS DEKKER Hij heeft gedurende b«na 25 jaar op buitengewoon energieke en kundige wijze de belangen van het bedrijf behartigd. Wü verloren in hem een goede vriend. Lenderink en Co. N.V. Schiedam, 16 mei 1964. Te hoop aangeboden - j Ruil uw oude televisie on In. Koeriersters nog fikse im-mlpryzen. Grote keus radio, televisie, 'bandrecorder, enz, De Jager. Broersveld 105, telef. 607O3 Prijsopgave bij u aan buis. I Groot, blauw slaap-bankstel j j225.—2 formica eettafels,' Blijt mei tobben mei Uw 65.en 40.— TeL 53144. oude stofzuiger Wil nebben enorme Keuze. Eventueel ge makkelijke betalmg. 10% contant. De Jager. Broers, veld 105. telefooD 6 97 U3, De Jager, Broersveld 105. Schiedam. Plaats zelf uw antenne V. 2e TV-programma Elf elementen 16.50, 15 ele menten 24.50. 23 elementen ƒ37.50. Compl. geplaatst toet' toebehoren 75.—. 1 Fotografie Koirilm* vergeten? De auto maal staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vu uren Hoogstraat HIS Voor pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat 106 tel 667 20. In één dag gereed. Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 6 88 08 Het grootste spektakel ter wereld verandert in eea DODEN-ARENA ARENA DER VERSCHRIKKING donderdag 2 en 8 uur -18 jaar Geen schip en geen vrouw was veilig voor de piraten ONDER PIRATEN VLAG Vrij., zat. 2, 7. 9.15. Zo. 7, 9.15. Ma, di. 2, 8. Wo, 8, 34 jaar. Een Italiaanse film, nog grootser dan Bittere Rijst SILVAN A MANGANO en VITTORIO GASSMANN in GEVAARLIJKE LIEFDE Za.nacht 32 uur 18 jaar. Een pittige avonturenfilm uit het Mexicaansê~~ grensland. JACK DE ZWARTE VECHTER Za. mat. 2,4.15 14 jaar. Roy Rogers met oude en nieuwe liedjes v, d. prairie ONTMASKERING DER VEEDIEVEN Wo. mat. 2 uur jeugdvoorst -■ Allé leeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1