Zomeravond competitie een succes Sporfcóïbëris ih Trevïra is topmode WIELRENNEN Ook wormen in water in en om Rotterdam Strijd over vraag naai zij vandaan komen WEEMaJFP) Telefoonverkeer met Xelhel was gestremd HONKBAL Schiedam kan nu winnen Volksdansdag in Schiedam Uitslagen van de zomercompetitie Vrouwenbond NVV sluit TUiNSLANG Schiedamse Boys moeten winnen Geen ivormpjes in Amsterdam GRASMAAIERS TËEMAN's 1 v -programma v oor InHaBé seizoen Burgerlijke Stand CONSUMENTENBEURS ASSISTENT® „GROTE DRIE" VAN DE MAAN OP VAKANTIE BIJ PROF. ARIËNS FAGTURISTIE) EN STENO-TYPISTE INHABé 1964 BROERSVEST-SCNIEDAM ERVAREN CHAUFFEUR vrijdag 22 mei. 1964 pag, ...5 (Advertentie (M.) (Advertentie LM.) WONINGINRICHTING N BROERSVEST 64-66 lc wormenverschijnsel niet zo opzienba rend is: „Normaal komen borstel wonnen voor in een aantal van één op één of meer ku bieke meters water. Dan valt het niet op. We hebben'geschat dat er nu één worm op 50 glazen water (ongeveer 12% 1) voorkwam. Maar dat is al veel minder". Als een van de oorzaken voor de snelle toeneming van het aantal wormen ziet de heer Boorsma de breuk in de Delftse wa terleiding op 9 mei, die was ontstaan, door toedoen van de Technische Hogeschool Hierdoor zijn de wormen in de buis los- gcspoeld. Zodra dc snelheid van het water weer normaal is, zal het aantal wormen weer afnemen" zo zei hij. De breuk in de waterleiding kan vandaag of morgen zijn hersteld. Maandag zou alles weer nor maal kunnen zijn. „Maar het blijft onbekend hoe de grote bloei van de wormen is ontstaan. Want we hebben de aanwezigheid ervan a] ge constateerd op de dag voordat die buis brak. Tien jaar geleden, hebbeti we ook. eens iets dergelijks gehad. Ze komen veel voor, maar het is een kwestie van kwan titeit", aldus drs, Boorsma. Kamgaren Hfriyil'.Til' TREVIRA mËgjpP^ met45%wol de uitverkoren stof kleurecht gemakkelijk reinigen blijvend correct (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De zomer avondcompetitie van de rennersclub „Schiedam" wordt een groot succes, De belangstelling voor deze wedslrfldense- rie op het parcours lit Schiedams In dustriegebied wordt Iedere Woensdag avond groter en bovendien leveren de wielrenners felle strijd. Het Is nog niet te zien wie de winnaars worden in het totaalklassement. Nu het geleidelijk des avonds wat langer licht Is, gaat de r.c. Schiedam het parcours ook verlengen. Woensdagavond werd 36 kilometer ge reden. De rennersclub Schiedam organiseert deze week nog een evenement Zater dagmiddag om drie uur zijn de renners in de tv-studio van de XnHaBë '64. Daar worden hometrainers gezet en geoefende wielrenners zullen eerst demonstreren welk tempo zij op de rollen kunnen, ha len. Daarna mogen bezoekers uit de stu dio deelnemen aan deze wielerwedstrij den voor ongeoefenden. (Advertentie JJUJ Advertentie LM. 1 Een warme zomer is er voor speld, maarof't waarisof niet... toch zullen er weer drommen naar zee en strand gaan en de warme stad ontvluchten. En voor hen houden wij deze bijzondere aanbieding tent linnen. Tentfinnen, 140 cm breed, in een bijzonder fris, kleurig streep- dessln, voor wind- of zonne scherm, strandtenten, enz, kooptU nu voor nog géén twee gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Bor- stelvvormpjes blijken niet alleen in het Delftse drinkwater voor te ko men, maar zü" sinds enige dagen ook gesignaleerd in het water dat in Rotterdam, Vlaardingen, Roe kan je en Oostvoorne wordt gedis tribueerd. De directeur van de Gemeentelijke Drinkwaterleiding in Rotterdam, Ir. J, J. B, BUker. die ons deze mededeling deed, verklaarde dat het verschijnsel b(j uitstek la de uithoeken van het water leidingnet is geconstateerd. Hjj gaf toe al enige dagen op de hoogte te ziin. Ove rigens verklaarde b(j dat deze wormpjes, roodbruin en wit van kleur, vroeger ook al In het water gesignaleerd zijn. „Het verschijnsel is niet nieuw en het is bepaald geen typisch Rotterdamse zaak. Ik weet dat in andere steden ook wormpjes in het water voorkomen, maar waar precies zeg ik liever niet, hoewel ik de plaatsnamen wel weet". De heer Bijker zei dat het verschijnsel op bepaalde tijden van het jaar voor komt, ,3 et zou nu wel eens aan het voorjaar kunnen liggen". Het leek hem niet waarschijnlijk dat de wormpjes door de Rotterdamse pompinstallatie gaan. Hij zei: „Ik geloof niet dat ze bij ons weg komen". Evenals over de Delftse wormpjes is meegedeeld, zei ir. Bijker, dat de wormpjes, die volkomen identiek zijn aan die welke In Delft zijn gesignaleerd, volkomen onschadelijk zijn, .Het is on esthetisch, maar een ongevaarlijk ver schijnsel," aldus ir. Bijker. Dr. Ii. Burema. de directeur van de G.G, en G.D. in Rotterdam, die sinds gistermiddag pas op de hoogte is. ver klaarde ons: „Ik moet voorop stellen dat ik de wormpjes zelf niet heb gezien. Ik moet afgaan op wat mij van de zijde van. de drinkwaterleiding is meegedeeld. De wormpjes zijn onschadelijk. Zodra ze in aanraking komen met het maagzuur, vallen ze uit elkaar. Nadat ik op de hoogte ben: gesteld van deze betreu renswaardige zaak, heb ik er onmiddel lijk enige lectuur op nageslagen. Ik weet dat het verschijnsel in New York be kend is. Daar heeft men het met chloor bestreden. Het is bijzonder onsmakelijk en zo'n zaak spreekt geweldig emotio neel". Dr. Burema sprak van wormpjes die een lengte van wel een paar centimeter kunnen bereiken. Zij zijn van zichzelf wit, maar kunnen roodbruin worden door het tot zich nemen van roet deeltjes in de waterleidingbuizen. Welis waar wordt het Rotterdamse drinkwater gechloord, maar het gehalte Is naarmate het water verder van de pompinstalla tie wordt gedistribueerd, minder. In de ze contreien is ook sprake, van stil staand water, d.w.z.: minder snel stro mend water. Juist daar zouden de wormpjes dc meeste kans hebben, Rotterdam cn Delft zijn het er nog niet over eens waar de wormpjes vandaan komen. Volgens ir. Bijker zijn ze niet uit Rotterdam afkomstig. Van gemeen telijke zijde in Delft wordt ontkend, dat de wormpjes een oorspronkelijke Delftse bron hebben. In andere plaatsen in ons land zijn geen klachten over wormpjes in het drinkwater bekend. De chef van de chemische afdeling van het Rijksinstituut voor de Drinkwater voorziening. dat is belast met het onder zoek naar het Delftse wormenverschijnsel, drs. H. J. Boorsma, verklaarde vanmorgen tegenover onze Haagse redactie dat de wormenplaag al „bijna bedwongen" Is en dat in ieder geval het aantal borstel- wormen „sterk verminderd" isr. ondanks hun nu ook geconstateerde aanwezigheid in het Rotterdamse en Vlaardingse drink water. Dit optreden noemde drs. Boorsma, 'die vandaag op dienstreis was In Dordrecht (niet in verband met de wormen) „niet zo vreemd", omdat Delft zijn drinkwater betrekt van de Rotterdamse waterleiding. ..Dit was haast niet te voorkomen", aldus drs. Boorsma, die verder zei dat het gehe- daarvoor enlijke tot een UITSLAGEN (Advertentie IM.J De uitstagen van woensdagavond rijm A-klassers: 1 Boy Kanselaar: 2 T, Kra nenburg; 3 L. den Braber; 4 C. Smit; 5 J. Franken; 6 J. Kranenburg; 7 T. Ci- no; 8 A. Bakker; 9 K. Huisveld; 10 H. Schouten; 11 P. Heyster; 12 R. Molenaar- Nieuwelingen: 1 H. Stolle; 2 S. Pie- ters; 3 H. Bosman; 4 J. van der Engel; 5 J. van Galen; 6 J. van Biezen; 7 L, Toer; 8 H. Hoek; 9 drie renners, n.l. F. Gouka, Van der Lugt, Gouma en. 12 Ro- zenbrand. A-junioren: 15 kilometer: 1 C. Smit; 2 P. Heyster; 3 W. Straatman; 4 A. Stuit; 5 A. Pluut; 6 G. Pijnenburg; 7 A, van Dun; 8 L, van der Bogerd; 9 R, Gouma. B-junioren: 7.5 kilometer; 1 N. FjLl- lekes: 2 A, Snijder; 3 T. van derLeyst; 4 J. Breur; 5 J. Keizer. Zaterdagmorgen begint de verkoop van een grote partij kunstleer met textïelrug. De meest bekende soorten ("nor male prijs 7.95), waarvan de naam 'in verband met de vast gestelde verkoopsprijs niet ge noemd mag worden. Voor meubelbekleding, wand en tafelbedekking, autobekle ding, koffers, tassen en tientallen andere mogelijkheden, is dit leerdoek ideaal. IJZERHANDEL J SHm 52 TaLS7594 K.E.S.-zegeIs Böfflmrwa. re® iitMafflaiiaiisaiaiH l'R dam IGEL 10-1 US 249 ;0 8179 139000 21 01 s Sportieve VRIJETIJDSKLEDING in plezierig vlotte pas vormVe r- rassend grote keus. ITK EVlKA j SPORT COLBERTS 69.BO] 79.S", S9.5° ITstViea"! STORTPAMTALONS 39.7S, 40..76, 2975 KLASSEMENT SCHIEDAM, vrijdag Twee mannen, dt 21-jarige H. P. R. en de 44-jarige Z*ilSO;A. D. G. hebben vannacht joy- ridtoë gepleegd met een auto, die op de BHniandilaan etond. Voor zij wegreden raakten; zü eerst een huis, waarbij de uita kan de achterzijde werd beschadigd. Op weg naar Wilton, waar hun schip Jigt, boten zij ternauwernood een paar ge- psüteerd staande wagens ontwijken. Bij «rotatie bleek, dat zij dronken waren. 4. Ijelempsii, 28 t-S-'M Hart. 20 j, ik," 20 j. 20-5-'M K. Vrauwdeunt. ;14-5-*6t U Tanghe, n H-5-'64 teling, tg j, 14-5--84 de Jong, 131. 15-3-'64 -farij nissen, 2S1. ao-s-'w r: B. c. Vcnis, Si te 20 L; W. K. tastende, ID t, K H-S-'H C. Stmib, 20 j.t UI M. O. L. ftl-j odegravcn, 26 1. <m. w. pfagfl*; A. van MJW-'; ïJ:iS-5-'W aa.'J. Sehepepv I. de Rie. 23 J4' raanse. 21 j. ::20-s-'64 .i'ï Hoogakkcr, 21 J.- en. C. s. 23 J. en P. M. ter, 24 j. cn G.v Tussenklassement na vier wedstrijden: A-klassers: 1 T. Kranenburg ID punten: 2 T, Cino 11 pnt; 3 L, den Braber 14 pnt; 4 H. Schouten 20 pnt; .5 R- Mole naar 32 pnt; 6 P. Heyster 33 pnt. Nieuwelingen; 1 Jan van Galen. 10 pnt; 2 J, van Blezen. 17 pnt; 3 H. Stol le 27 pnt; 4 S. Picters 29 pnt; 5 H Bos man 30 pnt, H. Hoek 30 punten; 5 F. Gouka 42 pntr 7 L. Toer 43 pnt; 8 J. van der Engel 59 pnt. A-junioren: 1 Piet Heyster 5 pnt; 2 C. Smit 6 pnt: 3 A, Pluut 4 pnt; 4 W. Straatman 16 pnt; 5 A. van Dun 19 pnt; 0 L. van der Bogert 22 pnt; 7 G Pij nenburg 28 pnt; 8 A Stuit 23 pnt; 9 J. Hamburg 39 pnt; 10 M. Spijkers 45 pnt; 11 R. Gouma 49 pnt, B-junloren: 1 A Snijder 4 pnt; 2 Nico Fillekes 7 pnt; 3 T, van der Leyst 3 pnt; 4 J. Breur 12 pnt; 5 J. Keizer 27 pnt; 6 Van Ham 28 pnt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit tentlinnen. In leuk, fleurig streepdesiin, 140 cm breed, per meter aw J%r Gééf» tel. of schrift, bttu •'SCHIEDAM, vrijdag Het ielefoon- rukter met Kethel is gistermiddag en gestremd geweest. Bij graafwerk- aanbeden had een grondboor de kabels üiuflg beschadigd. Vannacht was alles snrjjiiersteldi. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit prach tige kunstleder, met linnen rug, In moderne kleuren en ook wit voor tafelbedekking, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén twee gulden. Géén tet. of schrift, best. m ROTTERDAM W«j»-1CfuIttnd» ROTTERDAM Korl» Hooaltfca» ROTTERDAM ROTTERDAM K«Undr. laatdlik HOOCVIUT WinV*]e(nt(um VIAARDIHOEN: LIésv-14 VHDtH :Haailinn«Illllit ZEIST Sloilaan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Niet alle wed strijden die in de Schiedamse zomer- avondcompetitïe al afgewikkeld hadden moeten zijn, zijn al gespeeld. De uit- slagen van de wedstrijden die wel door gang vonden, zijn: Poule 1 HBSS 3—Martinit 2 3—2; jSW 5Demos 2 0—8; PPSC 2—Excel sior 4 32; Scliiedamse Boys 2HBSS 3 2—3, Poule 2: SFC 3—GSS 2 2—1; SW 6 GTB 2 0—2: GTB 3—GSS 2 3—1; Schiedam 3—SW 6 1—3; SVDPW 2— SFC 3 7—0. Poule 3: HBSS 4—Schiedam se Boys 50 (S.B. n.o.); Demos 3GTB 3 4—1; WF 2—SVDPW 3 2—5; GTB 3— HBSS 4 4—2. (Adnertentle X.M.) .'64,-. Botterdam,; ew.m. N, den- nk, man V. C,< man v. M. S.>' enbuxg, man v, rbolte. vr. gch.- w. Ketting, man; •v. R. E. Betie. nan v. G, v«n man, 25 J.;Cr; Z.'J;; 'it.- Ben'^vf erom, vr, gdu;; fL. P. Pasy, vr.;-i i.: P. van J, HükhMkï 'r-Pol. 72 j.: Kk twens, 63 J. j,*. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, De Schiedam se Arbeiders Gymnastiekvereniging Ar- ma. organiseert a.s. zondag een volks dansdag. Dansers «til Den Haag, Delft, Dordrecht, Rotterdam en natuurlijk Schie dam zullen hieraan meewerken. Het 2ijn alle leden van de Culturele Sportbond, gewest Zuid-Holland onder wiens auspiciën de dag plaats vindt De muziek zal worden verzorgd door een volksdansgroep uit Den Haag. Leider is de Schiedammer Marius Korpel. Er wordt gedanst in dé Tborbeckeschool van 101 en van 24. ZACHT plastic 0.05,0.75,0.90 per meter Svédrak lh" 1.65 per meier fbrflc slang van 3-38 mm voorradig WraSPROElBRS vanaf1.35 ÉTOBORSTELS 8.95. 10.95, 11.50. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Tegen het vrj) onbekende HSC Tilburg moet Schiedam zondagmiddag op eigen terrein de goe de vorm vinden. Honkballend Schiedam is ongetwijfeld sterker dan HSC Tilburg, maar bet ontbreekt de nieuwe formatie nog aan homogeniteit en zelfvertrouwen. Schiedam moet zondag winnen' anders komt Schiedam in aanmerking voor een abonnement op de laatste plaats en dat is heel ongewenst voor de club, die als favoriet de competitie in ging. Het ziet er wel naar uit, dat derdeklas ser DHS ongeslagen aan kop blijft ook al krijgen zij het zaterdagmiddag bij Trek vogels heel moeilijk. Schiedam 2 kan bij Sparta 3 een licht overwicht hebben zon dag. Voor het Rayon Rotterdam gaat Schie dam 3 zaterdag naar The Hawks 2. Schie dam. 5 ontvangt VFC 2. DHS 2 is zondag gastheer voor Neptunus 2, Schiedam 4 speelt in Harga tegen RFC 3. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Dc voetbal restanten leveren toch nog merkwaar dige duels op, omdat Schiedamse Boys zondagmiddag in Harga van het sterke Voorwaarts moet winnen om niet alsnog In degradaticmoeUiikheden te komen, zy zullen er wel In slagen de boot af te houden. Thuis speelt Wilton F|jen- oord de laatste wedstrijd als eersteklas ser tegen het. weinig fortulniyke Bol nes. Verder: Sparta 5—Hermes DVS 5; OW 2—Hennes DVS 6; Coal 4—DHS 3; PFC 2—Demos 2; Belvédère 3—SVDPW 2; Overmaas 6SW 5; Excelsior '20 4— Dirksland 2; ODI 3Excelsior *20 5; Ur- sus 2Het Noorden 6; SFC 4Sportiefia 2; De Hollandiean 5—SFC 5; SVDPW 3 The Rising Hope 3; Aeolus 5-Wilton Fijenoord 3; Excelsior '20 6—Fortuna 5; Excelsior R 9—Herraes DVS 8; SW 10 Hillcsluis 6; Martinit 5—Voorwaarts 5; Germinal 4-Demos 6; VFC 8Schie dam 7; DHL 6—DHS 9; SC Maas 3— Schiedamse Boys 4; SVDPW 7TOGZ 3; NEC 6—SVDPW 8; Groen Witten 7—Ur-: sus 5. Zaterdag: promotie geselecteerde jeugd Quick BoysHermes DVS. DivV,merken vanaf AMSTERDAM, vrijdag Ir. C. Bie- raond, directeur der gemeentelijke water leiding te Amsterdam, zei ons dat er in het Amsterdamse drinkwater geen wormpjes voorkomen. Het moet als een grote zeldzaamheid worden beschouwd als er in het water organismen zientbaar zijn. Diertjes, die met het blote oog zijn waar te nemen, kunnen namelijk de snelle stroming in de leidingen niet verdragen. Wel is het denkbaar dat zulke organismen in z.g. dode hoeken van de leidingen aanwezig zijn. Het waterleidingnet Is namelijk niet steriel, maar men beperkt het voorkomen vah levende organismen door de voed zaamheid van het water zo gering moge lijk 1e houden. Het Amsterdamse net wordt geregeld gecontroleerd op de hoe veelheid der organismen in de dode hoe ken der leidingen. Als hiertegen maat regelen nodig zjjn, worden die genomen zonder dat het publiek daarvan iets merkt. SCHIEDAM, vrijdag. Programma gesloten fcv-rircuit InHaBé voor vrijdag avond: 20 uur: Achtdr het Schie, actualitei ten-programma. 20.15 uur; Gesprek met draaiorganist Albert Teunissen. 20.25 uur; Sportforum o.l.v. de heer J. C. Bronneman. 20.55 uur:. Cabaret C.J.V. Zaterdagmiddag vanaf 15 uur zal er op home-trainere warden gereden, des avonds vanaf 20 uur treden dansers en danseressen van dc Samenwerkende Ge- repatrieerden Schiedam op. mm BrofrmttSZ Ta). 67594 Wij geven 1LE.S.-zegels -!25gul- Ivbréen. tie U In j [gen lijk nü mee teèra/kt fcHlÈDAM, vrijdag. GEBOREN: Dwewijk A. T., z. van L. J. Kerkhof en M. H, Lansbergen; Jeanine, d. van H. T-van der Vlerk en J. M. Bol; Petra R, d, van p. Verhagen en J. M. Sehu- ®|R Tngrid J., d. van J, W. Leerent- rdd en P. J, van Doorn; Vincent P., z. p-G. Handstede en M. W. Willems; «oberUis p., z. van p, j. Putters en E. Mep Boef; Martine, d. van J. Meijer en Köoke. OVERLEDEN: C. Dekker, 64 jaar; S. ttV. Nauta, 61 jaar, 'echtg. van J. W. «xker; j. b. E. Zuure, 75 jaar, weduwe Jte G.J, Vincent; P. Heilker, 81 jaar. (Advertentie tM.i CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Ook voor de Vrouwenbond van het NVV is het seizoen afgelopen. De sluitingsbijeenkomst zal woensdag 27 mei, om 20.00 Duur in het Volksgebouw plaatsvinden. Hoofdschotel vormt het toneelstuk „Amor, vlinders en haaien", dat door „Tot steun in de strijd" zal worden gespeeld. Ook echtgenoten zijn welkom. Zij, die al jarenlang sukkelen mee het probleem... een sterk en toch smaakvol karpet— en bovendien voor een prijs die te betalen Is.., vinden morgen in onze karpetten-afdeling een oplossing. Want morgen verkopen wij zuiver wollen Wilton kar petten... uit de prijsseries van 140.-» voor nog géért honderd gulden. MEEK KEUS BETERE PASVORM N.V. Traditie - Schiedam Hijs-, Hef- en Transportwerktuigen, Bettoweg 19, Spaansepolder, 3e straat achter het station, vraagt voor spoedige indiensttreding voor de boekhouding en algemene administratie (Advertentie tM 3000 m2 met demonstraties, voorlichting en mode TOT EN MET 30 MEI Geopend van 25 uur en vari 7—10.30 uur Ariërs' maan expeditieafdeling, c cm trolestation Ster- rebos-Schïedam, heeft een telegram ontvangen van de „GROTE 3 VAN DE MAAN", dat deze hun vakantie zullen* doorbrengen op het kasteel bij de Fam. Ariëns. Tijdens hun bezoek zal er gesproken worden volgens welke route er met het Arimaanprojectiel gevlogen zal worden, om vooral verzekerd te zijn de kortste route te vliegen. Deze geheel nieuwe non-stop maan- vlueht volgens de laatste principes, door prof. Dr; Ariëns uitgewerkt, staat in de gehele publieke be langstelling. Dit wereldgebeuren zal van Schiedam, een der belangrijkste plaatsen van de wereld maken'. Deze maanvlucht zal hier waarschijnlijk al vlug be waarheid worden, men fluistert zelfs dat prof. dr, Ariëns zijn Ibgé's na hun vakantie „even thuis": zal brengen. ïn afwachting van de aankomst van de maanmannen, zaterdagmiddag 2 uur aan de Broersvest-54, krijgen, uw kinderen bij aankoop van pasvormschoenen een originele ARZMAANNONSTOPMAANVLUCHTPRO- JECTIEBALLON gratis. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres. Ruil uw oude televisie au In. Nu nog fikse inruilprjjzen. Grote keus radio, televisie» bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 105, telef, 0 9703, Prijsopgave by u aan huis. Te koop aangeboden gróót blauw slaapbankstel ƒ225.-, 2 formica eettafels ƒ65.- en ƒ40.-. Telef. 5 3144. V De Jager, Broersveld 105, Schiedam. Plaats zelf "uw antenne v. 2e TV-programma Elf elementen ƒ16.50. 15 ele menten ƒ.24.50, 23 elementen ƒ37.50. Com pi geplaatst met toebehoren ƒ75.— APOTHEEKDIENST Apotheek: Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN 2, 7, 9.15 uur; „Onder piraten- en 8.15 uur: ,^Vlaigret maakt Zaterdagmorgen om 9 uur b«|- glnc de verkoop van- deze zuiver wollen Wilton Varpetten, 200 x 260 cm, In** fLÜA beige en terra fMMMQV fond. voor *V7^i<7 Personeel gevraagd Distilleerderij WCNNEKER Schiedam vraagt voor direete indiensttreding in het bezit van een geldig rijbewijs' B, C en E. Persoonlijk aanmelden aan óns kantoor Schie 98 -102 van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.30 utir. Vakantie-brommers'in pröna staat. Union ƒ95.-. Avaros 1963, 3 versnellingen, ƒ185-. Van Hogendorpstraat 17, Schiedam (Nleuwland) Aankomend bediende, leer ling verkoopsters. Hoog sala ris. 5-daagse werkweek. Aan melden v. d. Graaf (zelf ser vice), Singel 146, Schiedam. Telef. 6 89 74, na 9 uur 632 02. tl™ Kleine advertentie in flete' kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie Ia». 1 Blijf niet tobben mei uw oude stofzuiger. Wü' hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. .10% contant De Jager. Broers, iveld 105, telefoon 6 97 03. g DIVERSEN Ij-Bé,2 tot 5, 7' tot 10.30 uur: Mid- faenstandsbeuw. ?&;8 UUt: Vergadering sectie Vrije- tydsbestcding S.G.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1