Schiedam op „A Y-AY" Bestaande maquettes van het Kon. Bezoek Degradatie van Succes Groenoord: al 50.000 Uit Gemeenteraad: Niet drukken op de kosten! Rotterdamse jeugd won biljartstrijd Nog dit jaar Centr. antenne op gemeente woningen T.S.F.-teams aan de kop Pinksterkamp van Dilettantjes MUTATIES Esperanto-agendo Jeugd-tennis kampioenschap Schiedam Magrid Sneep en Erik v. Woerkom kampioenen Jubileum bij de - Woningdienst Fietser valt tegen vrachtauto op Zaterdag kijkdag bij politie Damsiniultaan Twee winnaars tegen ir. G. E. v. Dijk Pupillentoernooi SVV winnaar bij WIK Nieuwe spelers bij Sunlight- Vlaardingen Fietser oorzaak van aanrijding Brand onder vloer Spirit verloor Uitnodiging voor Spirit-speelsters VERLAAGDE KOLENPRIJZEN TOT 30 JUNI A.S. PROFITEER ERVAN - BESTEL NU! SCHIEDAM Koeriersters KOKOSMATTEN tinmmÈ CONSUMENTENBEURS INHABé 1964 BROERSVEST-SCHIEDAM dinsdag 26 mei 1964 - pag.5 SCHIEDAM, dinsdag. Ondanks de drukkende warmte dic sisteravond ook In je)taadszaal van het Stadhuis voelbaar was, heelt de Gemeenteraad zich met smaak a bomor (zoal» bleek uit de veelvuldige Interrupties) en In snel tempo door de jurte en weinig belangrijke punten bevattende agenda heengewerkt. Wethouder H. Sibel heeft als loco-burgemeester de met vakantie z|fnde burgemeester mr. J. W. feek als voorzitter vervangen. Typerend voor de zomerse stemming was wel dat ii deelname van Schiedam aan de komende tentoonstelling „AY-AY" te Hoek van griUnd, ter herdenking van het lelt dat honderd jaar geleden ls begonnen met de •inleg van de Nieuwe Waterweg, het hoofdpunt van de besprekingen vormde. En Hr merkwaardiger fa dat de sprekers de begroting van J 7.500 voor de Inrichting ts exploitatie van de Schiedamse stand wat erg laag vonden! (Van ten onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De Kon. Ned, Biljartbond heeft al geruime t|jd een lei der zoor het jeugdhiljarten en bezit ook rteds lal van jeugdleiders, maar een toumooi, zoals er zaterdag In Musfa Sa crum te Schiedam werd gehouden, kende ie biljarlwereld nog niet. Drie districten trpmiseerden namelijk een wedstrijd iwr jeugdige biljarters van 16 tot 18 Jaar, iftoDölig Uit Rotterdam, Delft en Scble- dim. De knapen, die niet allen even sterk nreu, moesten een verschillend aantat tirawboles maken en *t werd dus een feiodlcapwedsirjjd, waarin de matchpun- Ita de doorslag moesten geven. Ieder team bestond uit acht jeugdbil- Jarters, Schiedam kwam eerst uit tegen Delft en in die ontmoeting werd het 97 war de Delftenaren, Daarna kreeg het Boiterdamse team tegenover zich de Schiedamse ploeg, die nu op overtuigen der w|jze verloor, namelijpk met 12 tegen 1 punten. Tenslotte moesten de Rotter dammers het opnemen tegen de ploeg van Delft. Ze hadden het niet gemakkelijk, nant na zes van de acht partijen was de stand 6 tegen 6. De laatste twee partijen moesten de beslissing brengen. Een ervan won Rotterdam en de ander werd remise, zodat de uitslag met 9—7 punten in het voerdeel van de Rotterdammers eindig de, Ia totaal kreeg Rotterdam 21 punten, Detil 16 en kon Schiedam het tot 11 pun- ta brengen. Het was een bijzonder leuke wedstrijd, waarin deze jeugdbiljarlers onbevangen speelden en meermalen zelfs tot mooie re sultaten kwamen. Een hunner boekte HÜ8 een moyenne van 6,54, De belang stelling voor dit toernooi was buitenge- Toon groot en ander de aanwezigen wa ren tal van prominenten uit de büjart- organiïaties. De wedstrijd zal zeker door soortgelijke toernooien worden gevolgd en het ligt in de bedoeling om dan uitbreiding te geven »an de deelnemende ploegen. De fraaie wisselbeker, die een van de oudste leden van de Biljartbond, de heer S. Menist te Rotterdam, beschikbaar stelde, kwam dus voor de eerste keer in bezit van zijn stad genoten. SCHIEDAM dinsdag Over ODI en Succes hebben we bet gehele seizoen vr|J wmbere berichten moeten geven en dit- m"I zU« het bjjna de somberste. De de letie van Succes fa een feit door een nonstemederlaag van 201 tegen TOV. oor ODI fa de degradatie eveneens nage- Met een feit. Zelf verloren de zwartwit- *d van Snel, maar bovendien won Oran je Nassau, waardoor laatstgenoemde club ®°T slechts één punt nodig heeft om ODI «finlHef als tweede degradant aan te «Uwn. De heer G. P. Verhulsdonk (WD), die als voorzitter van de Schiedamse Midden stands Centrale momenteel expositie-er varing opdoet met de Inhabe, betwijfelde ronduit dat de gemeente met 7.500 rond zal kunnen komen, waarin hij werd bij gevallen door de heer A. Sonneveld (Prot Schiedam). „Wat mij betreft mag de begroting best overschreden, worden". Deze opmerking verbaasde weth. Sabel, die prompt te kennen gaf dat B. en W. er voor zullen waken dat de begroting niet overschreden zal worden. H|j verklaarde ook, dat voor de inrich ting van de stand gebruik gemaakt zal worden van bestaand materiaal, nJ. de maquettes van oud en nieuw Schiedam, die Indertijd zijn vervaardigd voor het bezoek van Kon. Juliana aan onze stad. Op die manier hoeft de Inrichting niet veel te kosten. „Maar die maquettes hebben niets te maken met de "Waterweg", merkte mr. J. B. Schueler <KVP) op, die niet veel ft- ducie had in het hele plan. Dat hoeft ook niet, vond weth. Sabel; het gaat om de stad Schiedam en de maquettes z|jn het aankijken alleszins waard. Dat de stand zal worden ingericht door de directeur van het Sted. Museum met zijn staf en personeel van Gemeentewer ken was een ander punt van twijfel. „Dat is vakwerk", vond d eheer Verhulsdonk, maar wethouder Sabel verklaarde dat de museum-directeur wel de meest aangewe zen man was daarvoor. SCHIEDAM, dinsdag Met het aan brengen van centrale antennesystemen op de gemeentelijke woningen die daarvoor in aanmerking komen zat op korte ter mijn een aanvang worden gemaakt Het zal enige t|jd duren alvorens allé com plexen van deze CAS zijn voorzien, aan gezien het gaat om totaal 2131 gemeente lijke woningen. Doch er zal zoveel spoed worden betracht als de personeelsbezet ting van de Installateur het toelaat. Alle complexen zullen ln elk geval dit jaar zijn aangesloten, zodat dan ook de pro gramma's van het tweede net te zien zul len z|)n. Aldus wordt opgemerkt in een rondschrijven van de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst aan de huur ders. In de complexen waar al een CAS be staat, zullen de huurders ƒ0,15 per week moeten betalen voor het geschikt maken voor de ontvangst van het tweede net Waar een nieuwe CAS aangebracht moet worden, wordt van de huurders die een tv-toestel hebben 0,50 p.w. gevraagd en als zij geen tv hebben 0,25 per —eek. Ais men een toestel aanschaft bij drage verhoogd tot 0,50. Zodra het CAS ls wor den de vergunningen voor h,., .«ebben van een privé antennemast ingetrokken. Deze eigen antennes worden meteen door de Installateur verwijderd en aan de eigenaars ter beschikking gesteld, indien men daar pr|js op stelt. Ook de huurders in Nieuwland van de woningbouwverenigingen hebben 'n soort gelijk schrijven ontvangen, doch zonder dat de bijdragen in de kosten zijn ver meld. Meisjes Succes begon hoopvol tegen TOV. wee eerste aanvallen leverden doelpun ten cp van mej. A. Kaulfman en E. Baas, na de wisseling gooide TOV er een nwanig schepje op, dat met 102 werd Berust, In de tweede helft konden alleen la Lau en Chr. Nihot treffers stellen tegenover nog eens tien-Dordtse doelpun ten. ODI heeft het Snel, dat erg zenuwachtig TO®, danig moeilijk gemaakt, zo moeilijk "rot. dat na ruim 'n half uur C. Toussaint score voor ODI opende. Met 22 voor «iel werd er gerust en in de tweede helft "®den de kampioenskandidaten nog twee pal de korf, waardoor de zege werd veï- J8 gesteld en de kampioenstitel een feit i ^LtWce overige wedstrijden van ODI Werden ook stevige nederlagen op, pueaam 2 deed weer van zich spreken p ?et 7—4 van Charlois 2 te winnen, "ro hchtpunt voor Succes is, dat de a- •spiranten het kampioenschap behaalden. 7* ov®rige uitslagen zijn: ODI 2Rotter- j*® Zuid 3 4—6. junioren KOAG—ODI aspiranten Schiedam a—Rozenburg °SCR d—Succes a 0—3 en Schie- 02111 b—Rozenburg d 50, De meeste grapjes werden echter ge maakt over het voornemen van B. en W. om drie melsjesschollcren te laten optre den als Inform atrlces In de stand. Hebben z|j we! ervaring In voorllchtlngswerk? Wat weten t|j van Schiedam? Beschikken xlj wel over de noodzakelijk parate kennis van de drie moderne talen? Kan niet beter eerst con tact worden opgenomen met de Schie damse Ver, voor Vreemdelingen Verkeer, die ervaring heeft op dat gebied? Weth, Sabel gaf iè verzekering dat de meisjes niet onbeslagen op het ijs zul len komen en beslist van te voren, goed geïnstrueerd zuilen worden. Hij was zelfs bereid contact op te nemen met de V.V.V., al zag hij er zo het voordeel niet van in. De suggestie van mr. Schueler om de meisjes (ter drukking van de kosten in eenzelfde uniform te steken als de informatrices van de stand van de an dere gemeenten, werd in gelach ge smoord, toen verteld werd dat de an dere gemeenten dit werk waarschijnlijk door oude mannen zal laten doen. Na dit speelse debat, goed voor een warme zomeravond, ging de Gemeente raad tenslotte toch akkoord met de plan. nen van B. en W. Bliksem Iets vinniger was het debat tussen mr. Jf. B, Schueler en. wethouder W. van Schooneveld over het gevraagde extra krediet van 4.500 voor de verbetering van de bliksemafleldersinstalJatle op de Koopmansbeurs en het Sted, Gymnasium. In 1955 fa er al een krediet voor verstrekt, fa er ln al die t|jd dan niets aan gedaan. Informeerde de katholieke fractieleider. De bestedingsbeperking, die van 1957 heeft toen de uitvoering van het werk opgehouden. Daarna heeft Monumenten zorg zwaardere eisen gesteld aan de blik- sem-beveiliging, gaf de wethouder te ken- nen. Vandaar nu de extra-kosten. SCHIEDAM, dinsdag Het eerste, tweede, derde en vijfde tennis team van TSF hebben ook hun vierde wedstrijd ruim gewonnen en blijven daardoor aan de kop van de ranglijst. Zo kunnen vol gende week reeds het tweede en derde team kampioen worden, terwijl het eer ste en vijfde team een week later zover kunnen z|jn- Op het tennispark Van Vliet worden zondag dan ook grote activiteiten verwacht. Het eerste team versloeg CC 4 met 6—5. Wil Baard in zijn enkelspel en Magrid Sneep/Wil Baard in het gemengd-dubbel hadden drie sets nodig voor de zege, de andere partijen werden in twee sets ge wonnen. Het tweede team werd geen ogenblik bedreigd door CC 6 en won makkelijk met 6—5. Van het derde team moest E. de Jong in de tweede dames-enkel een punt afstaan aan mevr. Spithoven; de stand werd 7—1 tegen Keep Smiling 6. Het vierde team kon het in. Rhoon te gen de plaatselijke vereniging niet tot winst brengen: 1—4. Alleen Hans Syber den won zijn partij. Het vijfde team haal de voor de vierde maal een ruime over winning; ditmaal met 4^-1 tegen Toegh/ Hilligersberg. Alleen mevrouw De Wit verloor haar party. SCHIEDAM, dinsdag De jonge leden van de Schiedamse Jeugdtoneelvereniging „De Dilettantjes" hebben afgelopen week hun tot een traditie geworden Pinkster- vakantie gehad in het kamphuis Duin- vermaak in Bergen (N.-H,). De zon heeft de Dilettantjes niet in de steek gelaten en met het prachtige zomerweer zijn vele tochten in de omgeving gemaakt, o.a, naar een natuurbad, naar de kaasmarkt in Alkmaar en naar Nederlands hoogste duin bij Schoorl, Naast die wandeltochten (waaraan een opstelwedstrijd was verbonden), zijn er ook sportwedstrijden gehouden en (uiter aard) ook een toneelwedstrijd in Bergen. Mooi bruin gebrand zijn de Dilettantjes zaterdag jj. weer in Schiedam terugge keerd. SCHIEDAM, dinsdag De gemeente raad heeft gisteravond de heer A. Kley- wegt te Vlaardingen benoemd tot haven loods bij de gemeentelijke Havendienst. Aan de heer W. Brand, hoofd van. de Jan Ligthartschool A is op veizoek eervol ontslag verleend wegens zijn benoeming tat hoofd van een school te Hilversum, Advertentie l.M.) DOOR HOOGENDAM GEKLEED ...GOED Gekleed Rotterdam: Jonker Fransstr.92 en 130 Vlaardingen: Korte Hoogstraat 29-31 Verlichting Drs. J. J. Houtman (WD) die Indertijd ernstig gepleit had voor het aanwenden van natrium-licht voor de straatverlich ting van de Burg, Knappertlaan, gaf rui terlijk toe, dat de gehouden proef-ver- lichting zeer goede resultaten heeft opge leverd. Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren verklaarde dat nu nog voor de win ter de gehele verlichting van de BK.- laan verbeterd zal worden. APOXHEEKDIENST i^roeek: Rembrandt, Rem brandtlaan 5. j- BIOSCOPEN pJï? e' 2 en 8 12Ur: Onder Piratenvlag. 5B> 2 en 8.15 uur: Maignet maakt kwaad. x,n. B DIVERSEN P® s»crum, 8 uur. P.V. Wilton F. Ca- haret. £M«ntrunj, 8 uur NCVB. Toneel, "of, g uur. pj-0 juventute. Jaarver- gadering. ■"Dwfa Deïkerk, 8 uur: Bezichtiging. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Bad Groenoord beleeft toptijden. De gok om al vroeg ln de maand mei (Hemelvaartsdag, 7 mei) te openen Is dankzij de medewerking van de zon op een groot succes uitgedraaid. Zondag draalde de 50.000ste bezoeker door het tourniquet naar binnen en dat Is ln de zeven voorgaande seizoenen nog nooit zo vroeg gebeurd. Tweede pinksterdag, niet eens zulk aangenaam weer, zochten 7505 mensen verkoeling in het water van Groenoord. In het hele pinksterweekend werden meer dan 16.000 mensen geteld. En het houdt niet op. De dagen, die nog in de vakantie vielen waren druk. Daarna zakte het even af, zaterdag bezochten vreemd genoeg maar 2700 mensen het bad, maar de 6500 van zondag bracht de handen weer op elkaar. Een unieke situatie dus in deze mei maand, die eindelijk eens het cliché stra lend waar maakt Als dit zo doorgaat en wie hoopt dat niet loopt het in 195» gevestigde record kans gebroken te worden. Voor het zover is zijn echter nog heel wat zomerse dagen nodig. SCHIEDAM, dinsdag Merkredon. la 27an de majo klubvespero. Ni kune legos la last an „DE." ce kado H. tetsch sr., Lekstraat 100b. Mi esperas, ke mi ne vanc atendos. SCHIEDAM, dinsdag Magrid Sneep en Erik van Woerkom, beiden van TSF, z|jn kampioen geworden van de Jeugd- kr in g kampioen schappen lawn tennis van Schiedam 1964, Het herendubbel werd ge wonnen door Johnny Martens en Aad Schnddebenrs (TSF!) en het dames-dub bel eveneens door een TSF-combinatle: Ad» Schouwlnk en Inge Timmer. Het ge mengd dubbel werd een overwinning voor Jaap Beyer (Keep Smiling) en Marian J is koot (Maas, Vlaardingen). Bij de juni ores tot veertien jaar haalden Marian Jis koot (Maas, Vlaardingen) en Freddy van Raamsdonk (SLV) het kampioenschap. Met de op zaterdag verspeelde finales namen, de Schiedamse Jeugdkampioen schappen een einde. Dit toernooi, voorde vierde maal gehouden en. voor de derde maal op het Tennispark Van Vliet zijn een groot sportief succes geworden. Bons gedelegeerde J. Wijlacker stak bij de prijsuitreiking éen pluim op de hoed van de tennis-afdeling van TSF voor de goede organisatie van het toernooi en ook voor het enthousiast maken van de jeugd voor de tennissport. In het dames-enkelspel behaalde de kampioene van het vorig jaar, Magrid Sneep een drie sets overwinning op Petra Spaling 36 64 6—2. Pas in de derde set speelde Magrid Sneep zonder zenuwen en gaf Petra Spaling met haar drives geen kans tot tegenscoren. Het heren-enkelspel heeft volop span ning gegeven; in de eerste set ging het spel volkomen gelijk op totdat Jaap Beyer bij een voorsprong van 87 de service van Eric van Woerkom doorbrak. In de tweede set een licht overwicht voor Beyer wat resulteerde in twoe matchpoints bij de stand 53 in zijn voordeel. Dit schud de Eric van Woerkom wakker, hij ver hoogde het tempo en Jaap Beyer had geen antwoord meer op de keiharde, services, smashes en passings van Van Woerkom. Tweede set 86, de derde set 63 voor Van Woerkom. In het herendubbel werd eveneens zeer sterk tennis vertoond, na een gelijkop- gaande strijd wonnen Jaap Beyer en Jurre de Jong de eerste set met 64. In de tweede set trokken Aad Sciiuddebeurs Johnny Martens met 64 aan het langste eind, In de derde set leek het dat de TSF- ers Schuddebeurs en Martens naar een gemakkelijke zege gingen met 4—0 namen zij een ruime voorsprong. De Keep Smi ling spelers Beyer en De Jong kwamen echter terug en bij de stand 6—5 was de strijd weer volkomen open. Jaap Beyer verloor nu echter zijn service en Martens stelde met zijn service de zege veilig 8—6. Hét damesdubbel werd een zeer gemak- kelijke zege voor de TSF-sters Inge Tim mer en Ada Schouwink op Eppe de Jong en Petra Spaling 64 6—3. Het gemengd dubbel werd een ware marathon partij. Tot de stand 1211 in de eerste set, ging partij volkomen gelijk op maar door een zeer tactisch spel van de 13-jarige Marian Jiskoot werd hierna zowel de eer ste set 13—11 als de tweede sei 63 door SCHIEDAM, dinsdag Tijden» een bij eenkomst van het personeel ten kantore van de Gemeentelijke Woningdienst werd de heer V. van der Boeven gehuldigd we gens z|jn 25-jarig dienstverband b|j de ge meente Schiedam. De heer Van der Hoeven was gedurende een 23-tal jaren werkzaam bij Gemeente werken. Hij is thans als opzichter A bij de gemeentelijke Woningdienst werkzaam voor het toezicht op het onderhoud van de gemeentewoningen. Hij was tot einde 1961 gedurende bijna 25 jaar verbonden aan de vrijwillige brandweer. Na een toespraak van de directeur van de Woningdienst, de heer J. C. H. M. Ti- tulaer, werd hem de gebruikelijke grati ficatie namens het gemeentebestuur, als mede een prismakijker namens het ge zamenlijke personeel aangeboden. Me vrouw Van der Hoeven ontving bloemen. Expositie schenkingen „Museum-vrienden" bestaan 10 jaar SCHIEDAM, dinsdag Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereni ging Vrienden van het Stedelijk Museum zal een tentoonstelling worden ingericht onder de veelzeggende naam „Vrienden schenken". De opening zal plaats hebben op vrijdagavond 29 mei door de wethou der van Culturele Zaken mr. M. J. M, van Kinderen. SCHIEDAM, dinsdag Op de "Vlaar- dingerdijk haakten de sturen van twee fietsen gistermiddag in elkaar. De Schie dammer F. C. van der G. verloor daardoor bet evenwicht en reed tegen een tegemoet komende vrachtauto, bestuurd door de Rotterdammer A. J. B. op. Hij viel met zijn hoofd tegen een achteruitkijkspiegel tje waarbij hij een hoofdwond en een her senschudding opliep. De GG en GD heeft hem via de Dr. Nolet-stlchting naar huis vervoerd. SCHIEDAM, dinsdag De politie gaat weer opruimen. Zaterdag kunnen kijkers en kopers de hele dag terecht op het hoofdbureau aan de Lange Nieuws tra at, waar voorwerpen staan, die tervergeefs op de komst van hun eigenaars hebben ge wacht. MAASSLUIS, dinsdag. De damsi- muliaanseance, gegeven door Ir. G. E. van D|jk uit Bennekom, gehouden In de kantine van de N.V. Verenigde Touwfa- brieken te Maassluis, ls een volledig suc ces geworden- De voorzitter van de Maaxslnfase Gemeenschap, de heer G. r. d. Houwen, had in z|jn welkomstwoord niets teveel gezegd, toen h|j alle deelne mers een succesvolle en prettige avond ■toewenste. Wel werd het nachtwerk, want Ir. Van D|jk had meer dan vier uren nodig om de 38 deelnemers partij te kunnen geven. Niet 2onder succes, want hij won 27 partijen, speelde er 9 remise en moest zich slecht tweemaal gewonnen geven, derhalve een zeer verdienstelijk percen tage van 83. Het tempo van Van Dijk als simul- taanspeier viel tegen. Na drie uren speel tijd waren pas acht partijen ten einde, maar het betekende voor de heer Van Dijk een buit van 18 punten. Pas om half twaalf moest hij het eerste puntje afstaan en wel aan de heer T. Zandman uit Maassluis, die niet eens by een club is aangesloten (het wordt dan uiteraard wel tijd!). De routine van de heer Van Dijk, die als tweede is geëindigd bij de wedstrij den om het damkampioenschap van Ne derland, deed zich vooral gelden in de eindspelen, waarin hij zich een meester toonde. De eerste winstpartij kwam op naam te staan van de voorzitter van de dam vereniging Maeslandtsluys, de heer Th- Buitelaar, die via een plakkertje op dam kwam en zodoende op nog onverwachte wijze een te verwachten nederlaag om zette in een zege. De andere overwin ning was voor de heer C. Wezemer te Rozenburg, die ook een dam nodig had om de witte schijven van de Bennekom- se Ingenieur tot caputileren. te dwingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. WIK hield het argelopen weekend een pupillentoer nooi met als deelnemende gasten VFC, HDVS en SVV. De organisatie was uit stekend verzorgd. Voorzitter Alb. Heü- man heeft de prUzen In deze volgorde uitgereikt: L SVV met 19 punten, 2. HDVS 15, 3. VFC 9 en 4. WIK 5. De uitslagen waren: RK WIK I—SW I 0—0; HDVS 1—VFC 1 2—0; VFC 1—BK WIK 1 2—1; SW 1— HDVS 1 1—1; HDVS 1—RK WIK 1 1—1; VFC 1—SW 1 0—0. VFC 2—HDVS 2 0—3; SW 2—RK WIK 2 2—0; HDVS 2—SW 2 0—3; RK WIK 2—VFC 2 0—2; SW 2—VFC 2 3—1; RK WIK 2—HDVS 2 0—4. RK WIK 3—SW 3 0—5; HDVS 3—VFC 3 i_0; VFC 3—RK WK 2—0; SW 3— HDVS 3 2—1; HDVS 3—RK WIK 3 4—2; VFC 3—SW 3 0—5. VFC 4—HDVS 4 1—0; SW 4—RK WIK 4 1—0; HDVS 4—SW 4 3—1: RK WIK 4—VFC 4 0—0; SW 4—VFC 4 1—0; RK WIK 4—HDVS 4 2—1. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Sunlight en Vlaardingen hebben zaterdag een oefenduel gespeeld. Beide teams hadden enkele nieuwe aanwinsten in de gelede ren, Bij Sunlight stond H. Meyer (ex- VFC) onder de lat en Du Pree (ex-Her mes DVS) middenvoor. Vlaardingen had de bekende ex-prof Roel Hlwat in de gelederen en De Oude (ex-Zwaluwen) ln het doel. Het was een sportieve, prettige ont moeting, die met 21 door Sunlight werd gewonnen; ruststand 00. Du Pree open de na de hervatting de score, J. de Heer maakte gelijk, terwijl L. v. d. Leeden de winnende treffer produceerde, SCHIEDAM, dinsdag Een onbekend gebleven fietser was gisteravond de oor zaak van een aanrijding op het Rubens plein. Hij reed vanaf de Rubenslaan zon der voorrang te verlenen het circuit op. Om een ongeluk te voorkomen remde de automobilist T. J. van K, uit Hendrik Ido Ambacht krachtig. De achter hem rijden de J. W. C. P. kon niet zo snel reageren. Bij de botsing werden beide wagens erns tig beschadigd. SCHIEDAM, dinsdag Onder de vloer van een woning aan de Mathenesserstraat brak gisteren brand uit, waarschijnlijk doordat een brandend peukje in erin luchtrooster is geworpen waar papier snippers lagen. De brandweer heeft het vuur met een nevelstraal geblust. Er was geen noemenswaardige schade. De bewo ners van het huis waren niet thuis. (Adoenentie IJH.J Falcon is mode in Tergal Texturé. Die veel zijdige stof die zo licht is en praktisch. Snel gewassen, snel gedroogd en snel hersteld van kreukels. Falcon ontwierp hierin vele, vele jas sen. Van streng-chictotenmet viot-modieus. Kies! Ook üw favoriet is erbij! Er zijn Falcon- Tergal jassen van 89.50 tot! 09.-. TEXTURÉ VLAARDINGEN, dinsdag Het eerste twaalftal van de korfbalvereniging Spint verloor te Hoogvliet zijn laatste uitwed strijd van dit seizoen, tegen "t Waterschip, met 6—3. Het was van de zijde van Spirit een matte vertoning. Spirit 2 verloor van Oranje Nassau 2 met 5-2 en deelde vervolgens met Kwiek! de punten (6—6). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Twea speelsters van Spirit, Ria Hoogwerf en Riet Poot, zijn uitgenodigd om voor het vertegenwoordigende twaalftal van Rot terdam en Omstreken tweede klasse woensdagavond uit te komen in de jaar lijkse ontmoeting tegen het Bordts» twaalftaL Leo v. d. Vaart staat reserve. Marian Jiskoot en Jaap Beyer op Petra Spaling en Jurre de Jong gewonnen. In het jongens enkelspel tot 14 jaar be haalde Freddy van Raamsdonk een zeer gemakkelijke overwinning op Benny ter Braak 60 60. Met meiges enkelspel tot 14 jaar gaf veel meer spanning. In de eerste set won. Elle Jansen (Game) met 6—3. De tweede set werd met 86 voor Marian Jiskoot In de derde set won Marian Jiskoot ech ter de service van Elly Jansen en haar eigen service en mocht zich hierna kampi oene noemen. Te koop j aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.-. Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge ƒ395.-, ook merkmachines 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 63641. voor alle merken auto's Korte Singelstraat lla-b, Schiedam - Tel. 69628 ADVERTEER REGELMATIG 3000 m2 met demonstraties, voorlichting en mode TOT EN MET 30 MEI Geopend van 25 uur en van 710.30 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1