INHABE HALVERWEGE Tunnel wacht op tunnel M Vissers kunnen al zaterdag inleggen Cabaret bij P.V.-Wilton finkelchef gaf f 1700 niet terug aan baas J Duivensport mleigh rijwielen TV programma InHaBé Veel aandacht voor stands verenigingen Eerste prijs voor SYG SCHIEDAM fei ;,i,ptira<M,,r drukt j1(!t bezoekeijjfer ^landhouders zijn niet ontevreden Sporliniis Ter Braak Ut Vrijdagavond: Hermes tegen Excelsior Voor Chr. sport: f LI 13,47 Attractief Standhouders Verenigingen De Golfbrekers zwemmen weer Burgerlijke Stand KREUGER Laat de man weer lachen! KREUGER In Prinses Beatrix-park L. Slager 25 jaar bij Fontijne CONSUMENTENBEURS INHABé 1964 BROERSVEST-SCHIEDAM B0TTELG N.V. ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrouwei.) M O NO POLE kantoorruimte circa 15G-2C0m2 magazijn Girca 100 m2 Koeriersters woensdag 2? roei 1964 - pag. 5 jaar arig Ro- die de. -d. unl r2 lag I 13 "en llie oor lu id de |fu «d onzer verslaggevers) rlonZBDAtf. woensdag De officier jtsiiüï bjj de Rotterdamse rechtbank 1D de Jong eiste gisteren tegen de .sjk&erT. M. J. H. een gevangenisstraf 1 irrai maanden met aftrek. ïcaa had 1.100 van zijn werkgever t Schiedamse winkelier Van Woer- t- aader zich gehouden. Hij kwam 1 .®|twikkelde verhalen van: „Alles s voor mijn verantwoording. Een 1 ai heeft het geld op despaarbank 1820 I üadain gezet. Nee, zijn naam noem ife sd." foto meende hij. dat zyn ontslag on- i ijïss, waardoor hij een vordering op I ;*Kkgever zou hebben. Dat was ook I flfen, waarom hij de 1-700 niet terug I 4 Walen, agsHi zïjn ontslagen, omdat hij van fpnrk zou zijn weggebleven. „Ik was palis heb mededeling gedaan", ver- pi hij zich. pek stelde hij, dat al was de heer |jx foerfcom er tegen - bij wel meer mdd thuis bewaarde. Nu liad hy ook de aTratgetiomen. Pas later is hij ontsla- p Toen wilde hij het geld niet meer IVeiMte had al meerdere veroordelin- JpcpzSn straflijst staan Ijajaak over veertien dagen. P.V. Union SCHIEDAM, woensdag. De PV Union i iwl aan de wedvlucht uit SI. De- nct 3S3 duiven. Eerste duif binnen .2 uur; laatste pnjsduif 12.45 uur» Citiag: j. Wen teler 1 6: D. G- w. d. falfe 2 16 19 21; E. Sebrechts 3; P. Mtdamt en Zn. 4 18; A. Heeren 5 9 tW. Kerkhof f 7 12 15 25; Joh. Brand fan Gogh en Co. 10: mevr. vl d. Hoe- ill 21; A Faas-Weber 13; C. Verlin- iH 22; G. Breur 17; J. v, Leeuwen 23. De Postduif SCV De Postduif nam met 431 dui- i ikd aan de wedvlucht uit Chan- afstand 334 km. Gelost werd om eerste duif binnen 10.40.10 uur en 4 Ptiisduif 11.19.33 uur. A. Smits 1 3 7 1 0 1 3 49 61 87; 14 Kant en Sparla 2 4 32 43 51 82; U Kant 5 54 60 62 70 83: C. Mid- "®P 6 75 90; A. Brbkling 8 38 86; J. Hanaelen en J. Vol 9 34; H. Breu- 11 302; A. Boes 12 15 18 19 27 33 L. v. d. Mey 14 31 37 42 46 84 J. v. d. Waard 16 40 44 54 79: Jfe Tuinder 17 25 55 73 96 1Ó3 104; 20; A. Riedijk 21 29 35 57; J. 22 26 41 53 56 95; F. E.vken- f =3 28 99 101: I. V. d. Tuyn 24 88; en Co 30 58 S3; N. van Ark .S-Crama 39 S6; A. v. d. Tuyn 45 80 t» C. Landzaad 47 68 107; A, Vis 48 £T- d. Grijp 50 69 94 100; G. Meyer F Gffuweleeuw en Co. 63; A. van 71; C, Herwig 67; T. van Weel ie ^Ökling 74; A. Brou.ns en Co, 77 J®!" Hinten 78; A. Hersbach 8a; G. J*H, Blond92 97; P. van Os hu. Koeniarklbiug vannacht voor herstel (licht een onzer verslaggevers) gZrpAM. woensdag. De Koe- .7~^S zal in de nacht van woensdag "pMerdag wegens herstehverkzaam- Sesloten zijn. De sluiting duurt •«s 30 tot 6 uur of zoveel korter of werkzaamheden vergen. OOR de medewerking uan. de *S InHaBé kan het Rode Kruis t» de week, dat het collecteert ook op de tentoonstelling geld inzamelen. 'Artnertenhe M tSOÏE MARKT 3 - SCHIEDAM U-OTHEL Rembrandt, Rembrandtlaan 5. BIOSCOPEN n 8 SSV en 8 uur; Onder Piratenvlag. en 8,15 uur: Maigxet maakt ttL. diversen «Mkf.aw' 8 uuz; Vrouwenbond KW. - nur; Leger des Heïls. Ont- IT >S™. - Belangen. 8 uur: Fotokring, ï^gleenkomst .8 hun Schietvereniging. Prijs- 3& (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Ondanks de drukkende hitte bestond er een redeiyk grote belangstelling voor de laatste feest avond in dit seizoen van de personeels vereniging van Wilton FUenoord. Deze avond werd gisteren in Musis Sacrum gehouden. Het openingswoord hield voor zitter J. van de Broek, die meedeelde, dat het geplande programma van de ont- wikkelings- en amusementsafdeling voor het volgende seizoen spoedig aan de le den zal worden toegestuurd. Het gezelschap de „Top Ridders" zorg den daarna m een non-stop cabaretpro gramma voor het nodige plezier. Friti Clema praatte vlot de programma onderdelen aan elkaar en nam als lid van de Clema's hedendaagse gebeurte nissen onder de loep. Na het optreden van de Cocktails, een accordeonduo, dat zuiver en perfect sa menspeelde, waren de Anjo's aan de beurt Deze twee zangeressen zijn noj maar pas begonnen, maar zongen toch al veel top-hits op acceptabele wijze. Voor al het romantisch getinte liedje „Als jt me kuste" had veel succes. „The Blowing Bubbles", een trio ge vormd door mondharmonicaspelers wa op zijn best in bet moeilijk speelbare .Kiss of fire". Een hoogtepunt vormde het optreden van de zangeres Lome, die met haar zuivere stem het publi-k ir de,ban hield. Het slot vormde, het jptreden van alle leden van 't gezelschap in een Mexicaan se en Tiroolse show. Het publiek dankte na afloop met hartelijk applaus. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Vanavond treedt bet tienerkoor van Orpheus v»or de camera's van het gesloten t.v.-circuit van de InHaBé op. Daarvoor wordt het Schie dams nieuws besproken. De CJV besluit het programma met een cabaret. Donderdagmiddag bespeelt Ronnie van dor Moor het elektronisch orgel. Judode monstraties en een programma van het Bureau Huishoudelijke- en Gezinsvoor- lichting vullen de rest van het program ma. 's Avonds voor de tweedemaal bloem schikken na het nieuws en een summier portret van Penning. Voor de muzikale intermezzi zorgen vijf meisjes van mu ziekschool Hakkert. die klassiek gitaar spelen en de Joliclub, SCHIEDAM, woensdag De ongetwij feld zware promotiecompetitie, 3 wedstnj den in 8 dagen, begint voor Hermes-DVS op zondag, 7 juni met de thuiswedstrijd tegen Zwartemeer, de ploeg uit het Drent se Klazienavccn, die dit seizoen zo verras send sterk naar voren is gekomen. Nu Hermes tot deze datum moet wach ten op de beslissingen, die de 2 laatste clubs in de promotiecompetitie moeten aanwijzen, is het noodzakelijk dat Her mes-DVS in conditie blijft en de cadans met verliest. Daarom speelt Hermes vrij dagavond a-s. om 7 uur op „Harga" te gen de Rotterdamse le divisieclub Excel sior, De ploeg van Henk Zon komt in baar sterkste opstelling. O.m. met de Spanjaar den Marquitos en Beke, zodat het interes sant zal zijn te zien. hoe onze stadgenoten het tegen deze sterke club zullen doen. SCHIEDAM, woensdag. De bij de Chr. Sportfederatie Schiedam aangeslo ten verenigingen hebben in de gevoerde actie'„Steunt Samen Sport" tezamen een bedrag van f 1.113,47 opgehaald, welk bedrag afgedragen zal worden aan de Ned. Chr. Sport Unie. Het bestuur van de CSFS is best tevreden met dit re sultaat, te meer daar geen der lijke kerkeraden toestemming heeft Kun nen geven voor een dit doel. Wel kreeg men vIa die Kerxe raden de adressen van sympathiserend^. DOK spande de kroon door netst f 428,78 op te halen, terwijl Opl fis be trekkelijk kleine vereniging heel goed voor de dag kwam met f 367,94, Animo in Kethel haalde f 154,80 op, f 4305. De Golfbrekers f 45.5a, de Baan brekers f 25.65 en ODO i 25,65. De gif ten varieerden van f 0,10 tot f 10. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De InHaBé heeft te lijden onder het mooie, maar drukkende weer. In de grote tentoonstellingstent aart de Broersvest heerst overdag een temperatuur, die normaal is voor een broeikas. De toeloop van be zoekers, ook wel consumenten ge noemd, viel daardoor maandag en ook gisteren wat tegen. Organisa tor Tegel aar schatte hun aantal gedurende de eerste drie dagen op vijfduizend. Het is dus wel duidelijk, dat zyn schatting van 25 a 30 000 een beetje aan de ruime kant is geweest. Bereikbaar lijkt vol gens de heer G. A. Verhulsdonk, voor zitter van de middenstands-centrale, een totaalcijfer, dat tussen de 15 en 20.000 ligt. Toch noemt de heer Verhulstdonk de In HaBé tot nu toe als manifestatie ge slaagd. De presentatie van de Sehie- damse middenstanders is zeer attrac tief en nu de zandvlakte bij de ingang is betegeld krijgt ook de wat saaie trée een beter aanzien. „Het publiek is geïnteresseerd. ZU ko men niet alleen om te kijken en te keu ren, maar ook om te kopen. Daarbij valt het accent duidelijk op de lux® en duurdere gebruiksartikelen. Radio's, televisies, wascombïes en andere elec- trische huishoudelijke apparaten doen het goed. 'Het is een getrouwe afspiege ling van het beeld dat onze welvaart samenleving biedt." De standhouders zelf, die altijd met een zekere terughoudendheid over hun ver koop praten, zijn niet ontevreden. Bij de meubelhandelaren, die ervaring heb ben met dit soort exposities, is deze toon ook te beluisteren. Zij weten, dat de bezoekers vaok maanden later pas kopen. Hier wordt de voorlichting ge geven ,die de doorslag kan geven bij de latere koop. Bij hen vormen de tv-toestellen, waarop de programma's van het gesloten cir cuit te zien en te beluisteren zyn één geheel met de stand. De bewegelijk heid van het heeld vormen over het al gemeen een blikvanger, wordt het ge luid te hinderlijk dan zet men het zach ter of at Bij de verkoop hebben daar om weinigen last van deze attractie van de beurs. Voor verschillende verenigingen en instellingen betekent deze manifests- tatie een unieke gelegenheid zich te presenteren. Voor de earner's in de studio krijgen zij een niet te versma den kans propaganda te maken. Een negental stands hebben echter ook een niet commercieel karakter. Daar huizen C. J. V., Orpheus, Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde, Sporthal, Schiedam se Luchtvaart Club, Aqua-Fauna, Natuurgenot m Huis,JRoo- de Kruis en Dierenbescherming, De dierenbescherming, een zeil ingerich te stand in de entrée-hal, vindt de toe loop boven verwachtingen, Sinds za terdag beweegt de verkoop zich in stij gende lyn, zodat hun deelname nu al een succes is. Bij de andere vereni- gingstands is men ook tevreden. Voor de sporthal-commissie is het een uitgezochte gelegenheid de mensen geld uit .htm zakken te kloppen. Dat doet men ook. Met een grabbelton hoopt men een deel van de nog ontbrekende ton bil elkaar te grabbelen. U kunt er ook schieten, ƒ0135 per serie., 285.715 series en het geld is er. SCHIEDAM, woensdag. De christe lijke zwemvereniging „De Golfbrekers' gaat van start in het „Bad Groenoord" en wel donderdagavond van half zeven tot half acht. Het bestuur van „De Golf brekers 'heeft de vergunning voor dit zwemuur gekregen en onder deskundige leiding van de chef-instructeur van het „Bad Groenoord", de heer H. Houwen, kan weer worden gezwommen. De heer Houwen en het nog jeugdige bestuur van „De Golfbrekers" zijn vast van plan het ledental te vergroten. Lukt dat, dan be staat er grote kans, dat ook een uur per week in het Sporlfondsenbad verkregen zal worden. Belangstellenden kunnen zich donder dagavond om 1820 uur melden in het „Bad Groenoord". Geboren: Jenny M. T. d.v. D. van Log- chem en E. Prem: Lidewij d.v. J. W. Schroot en H. C. Moser: Johanna B d.v. H. J. J. Wansink en B. M. van den Eijn- den; Laurens z.v. J. van Geldenen en A. H. van Wijnen; Agatha A, d.v,. P. iTamens en A. A. Hersbach; Johannes P. M. z.v. M. Essens en E, J. M. Eaderaaker; Arno p z.v. P. C. A. Kohier en A> C. Donker sloot; René C. A, z v. A B Gunnewegh en C J. Schaareman; Hendrika M. d.v. M. de Jong en P. Verwiel; Yvonne d.v, G. J. Pronk en W. Speijer; Yvonne d.v. W, de Jong en W. M, E. Oosterman; Wenneke J. d.v. W. G. Swarts en J. Barzilaij; Her mann us z.v. H. de Bruine en W. ComeKs- sen; Nicolaas G z.v. G. C. P. Coevoets en p, E. T. van der Pluijm; Peter z.v. A. H. van Mil en C J. de Jonge. Overleden: A. J. L. van Veen, 59 jr. we duwe van T. M. N. Vitscher; A. v. Duin hoven, 75 jr; J. C, Blom, 77 jr echtg. van J T F. Allard. (Advertentie l.M Vrije tijd is blije tijd, is vrolijk, is mak kelijk, vól leven en kleur. Bij ons hebben de mannen goed lachen in EL-MIOR's top-a.eus uit een rijke serie voortreffelijk gesneden sportshirts. 1. Zeer knap gevonden kleurencombinaties stempelen deze shirts tot een van t*« meest exclusieve nieuw tjes in Europa. 2. Verticale strepen in donkere tinten, gedragen op donkere broek, geven mooi lang-makend silhouet. 3. Brede schouders worden extra breed door horizontale streepdessins in frisse kleuren. 4. Ruitmotief bleef favoriet sinds gold-rush in N.-Ame- rika. Nu in schitterend zachte zuïver-afgestemde tin ten. 5. Nieuwe pastel-kleuren in uni-shirts voor hen die Engels-gedistingeerd met foulard en blazer de week ends ingaan. DE HERENMODEZAAK VAN SCHIEDAM BROERSVEST 6 - TEL. 6 82 06 SCHIEDAM, woensdag. Dank z(j de welwillendheid van de minister kan het vlsseizocn dit jaar twee dagen eerder dan gebruikelijk geopend worden, name lijk op zaterdag 30 mei. Het Is dan ook te verwachten dat vele honderden van de bijna tweeduizend seinioren junior leden van de Hengelaarsvcrcnlging Schie dam en Omstreken dit weekend al naar de Kethelse viswateren zullen trekken om voor het eerst in het nieuwe seizoen de dobber uit te gooien. De verwachtin gen voor een grote vangst z^jn gunstig. Om de belangstelling nog te stimule ren (voor zover dat nog nodig is) heeft de heer Vredebregt. exploitant van het theehuss „Dc Kethel" in het Pr. Beatrix- park een beker uitgeloofd voor de groot ste karper die op de eerste visdag, dus zaterdag in de park-vijvers "wordt ge vangen. Vanaf half vier *s morgens houdt men daar in het paviljoen de meetlat al gereed en tot 5 uur 's middags toe kan men de gevangen karpers ter meüng aanbieden. Daarna wei graag de karpers weer terug zetten in de vijvers, vraagt het bestuur van de hengelaarsverenigïng Want de karpers zijn moeizaam gekweekt en erg duur. Het zal er era gaan span nen, op deze eerste visdag van het jaar. SCHIEDAM, woensdag. Tussen de Parkweg in Nfeuwland en het Prinses Beatrixpark ligt deze fraaie en heel bre de verkeerstunneï. Maar de weg die er doorheen zoo moeten lopen, ligt er nog met een w(jde bocht omheen en er is geen kans op dat die weg er dit jaar nog doorheen gevoerd zal kunnen worden. Dit tunneltje dan ligt In de toekomsti ge Rijksweg 20 en is op de afwerking na geheel gereed gekomen. De gTasrand op de voorgrond van de fotq ïs de djjk van de spoorbaan van Schiedam naar Vlaar- dlngen en er is nog totaal niets te mer ken van de geplande ondertunneling van de spoorbaan. Vorig jaar Is verklaard dat ongeveer gelijktijdig begonnen zou worden aan de ondertunneling van zo wel de Ryksweg als van de spoorbaan, doch het is er niet van gekomen. Bij de Voorlichtingsdienst vna de Ned. Spoorwegen, waar we geïnformeerd heb ben over de vertraging, gaf men ons* te verstaan „dat de formule voor de over eenkomst tussen de gemeente Schiedam en de Ned. Spoorwegen over dit bouwob- ject nog niet gevonden is". En zolang die „formule" er niet is beginnen de N.S. niet aan de bouw. Het kan zo dus nog wel even duren voor de lang aangekondigde definitieve verbinding van de Nieuwlandse Park weg met het Pr. Beatrixpark een feit zal zijn. Dat is erg jammer. "We zullen ons dus voorlopig oog moeten blij' behelpen met de tijdelijke (overigens al jaren oude) noodweg van Parkweg naar het recreatie-oord. Op warme zomerse dagen in het week end trekken duizenden Schiedammers (maar ook anderen) over de smaUc hulp- weg naar het Pr. Beatrixpark en het Sportpark Thurlede. Het is er dan een wat angstwekkend gekrioel van trage wan delaars met veel kinderen en kinderwa gens, fietsers, haastige bromfietsrijders er tal van in de laagste versnelling rij dende auto's. Er zitten scherpe bochten in en hellingen en bovendien een slechts met knipperlichten „beveiligde" spoor weg-overgang in. Het blijft wonderlijk dat in die ordeloze horden nog zo weinig ongelukken gebeuren. Het wordt wel zaak dat de gemeente en de Ned. Spoorwegen elkaar spoe dig zullen vinden voor het aanleggen van liet viaduct bi de spoorbaan. Want de trek naar het recreatie-oord wordt met het jaar groter. SCHIEDAM, woensdag. Het eerste damesteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft op het intieme toernooi van A.V. '40 te Delft wederom een eerste prijs in de wacht gesleept. De SVC-da rn es bereikten dit resultaat zonder ver lies. DEL uit Zwijndrecht, AV '40 en Prometheus uit Delft werden alle door het beslist sterkere Schiedamse zestal geklopt In het door SVC georganiseerde ne- dertaagtoernooi waren ditmaal de teams van Spel. Hilligersberg te gast. Dames 2 won zeer gemakkelijk met 30 (156, 152 en 15—1); dames 1 was er in de tweede set finaal uit, doch her stelde zich keurig- Een 21 zege via de setstanden 15—5, 915 en 159. Heren 2 leverde een fraaie prestatie door een 2—1 overwinning in de wacht te slepen: 25—13, 15—3 en 24—16. He ren 1 tenslotte zorgde voor een koude douche. Een 30 nederlaag was hier het droeve resultaat (13—15, 715 en 11—15). Vrijdag a.s, komt het Vlaardingse Ag- gredior naar de Th. a Kempisstraa t. In het SVC-jumorentoernoai tenslotte wonnen j ongens A en B met 20 van DOS A, terwijl jongens C en D met 2—0 verloren van DOS B. Donderdag a.s. krijgen deze jongelui het sterke Libanon op bezoek, wat veel spanning voorspelt VLAARDINGEN, woensdag Het hof- concert wordt vanavond door de harmo nievereniging HVO verzorgd (om 7.30 uur). Advertentie l.M.) slaapmeubels-wentel Bedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING 7?ËROEftSVESt 64-66 De belangstelling voor het vissen in het Beatrixpark onder de Schiedamse sportvissers (n iet-Schiedammers mo gen er met vissen!) is aliyd groot ge weest. Dit blijkt ook uit het feit dat van. de 1.250 senior-leden van „Schiedam en. Omstreken" vorig jaar maar 654 leden ook een vergunning aanvroegen voor de Bnelse Maas; de rest zoekt het dus maar in het eigen vis-gebied. Gestoord Nu Is het Pr. Beatrixpark niet alleen, in trek by de hengelaars, maar ook bij de rest van de bevolking. Op warme da gen, zoals wc in de afgelopen week ryke- lyk hebben gehad, komen duizenden ver pozing zoeken in ons fraaie recreatie oord. Tot verdriet van de hengelaars, vooral van de karper-vissers onder hen. Want de karper ligt graag' in ondiep wa ter tegen de kanten op, maar deze schu we vis gaat er direct van door wanneer op de kanten gerend en gestoeid wordt. Wég mooie prooi. En als de visser nog eens een mooie grote karper aan de haak slaat dan is meteen de publieke belangstelling zó groot dat de visser met meer uit de voeten kan met z'n hengel en snoer. Legio de ver halen van de vissers, die een knaap van een karper na stnjd van een uur ver speeld hebben, omdat ze geen ruimte kre gen om de vis tactisch omhoog te halen. Dit geeft dan wel eens wrevel en wrij ving, om het maar beleefd te zeggen. Een ander bezwaar van het park is dat de vijvers door de werking van de slap pe bodem, steeds ondieper worden, waar door er zich „eilandjes" zijn gaan vor men in de plassen. Het Is nog geen groot bezwaar voor de vissers, doch er is wel eens gedacht aan het uitdiepen van de vijvers. Dit gaat echter zo enorm veel kosten, dat men er maar vanaf heeft ge zien. Ook het wegwerken van de bagger specie is een probleem op zich zel£ Het ziet er zelfs naar uit dat de vijvers achter de Schiedamseweg bij de Meeu wen singel over enige tijd geheel ver dwenen zullen zijn. Ze worden steeds ondieper en uitbaggeren heeft zo weinig zin, want de werking van de bodem hljjft doorgaan en men kan niet aan de gang blijven. Dit zal dan verlies van aantrekkelijk viswater betekenen. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, woensdag. De heer L. Slager herdenkt vrijdag as. het feit, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad hij N.V. machinefabriek A Fontijne. Hij is momenteel werkzaam als voorman-bank- werkenj. De huldiging vindt plaats in de kantine van het bedrijf aan de Industrieweg om 11.00 uur. VLAARDINGEN, woensdag Dezer dagen werd een begin gemaakt met de afbraak Van de boerderij Holyweg er. 1. De sloopwerkzaamheden worden uitge voerd door de firma M. Mes te Rotterdam. VLAARDINGEN, woensdag Op het kruispunt Hogelaan—Binnensingel ver leende maandagmiddag de 60-jarige werk man J. van E. met zijn bromfiets geen voorrang aan een bestelauto. Er volgde een aanrijding. V. E. klaagde over pijn m zijn rechterknie. QJMB 3000 m2 met demonstraties, voorlichting en mode TOT EN MET 30 MEI Geopend van 25 uur en van 710.30 uur VAN DEVENTERSTR. 28 SCHIEDAM vraagt voor de afdeling VERKOOP ADMINISTRATIE van haar hoofdkantoor te Schiedam: Vereisten: leeftijd circa 38 jaar; M.U.L.O.-opleiding; eventueel kunnende typen. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de chef personeelszaken, telefoon t Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 6 88 08 Van begin tot eind zal deze film u boeien; VINCENT PRICE en RICHARD LONG in HET SPOOKHUIS OP DE HEUVEL 18 jaar. Een keiharde film over de hardste man van het wilde westen ROD CAMERON - RUTA LEE MORGAN WOODWARD in GUNHAWK Vr., za. 2, 7, 9.15 u.; zo. 7, 9.15 u.; ma., dl. 2, 8 u. wo. 8 uur 14 jaar. Zaterdagnacht 12 uur Een fel realistische film over het leven van een Call girl met o.a.< EVA BARTOK - ALEXANDER KERST e.v.a. MADELEINE tel. 13 62 11 Zo.mat 2, 4.15 uur 14 jaar 4 knappe meisjes in handen van wrede vijandelijke soldaten PATROUILLE DES DOODS Woensdagmatinee, jeugdvoorstelling, 2 uur Op avontuur met SJORS en SJIMMIE in Afrika Ga je mee 2 SJORS VAN DE REBELLENCLUB BOTTELO N.V., Van Deventerstraat 28, Schiedam. Erkend bottelaar van „Coca-Cola" en „Fanta". GEVRAAGD te huur of te koop te Schiedam (eventueel gescheiden van kantoorruimte) Brieven onder no. S .980 bureau van dit blad. I Fotografie Ro(films vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K van Vu uren. Boogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106 tel 667 20 In één dag gereed. Te koop aangeboden dbji met tobben met uw oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant De Jager. Broers, veld 105, telefoon S 97 03. Ruil uw oude televisie nu in. Nu nog fikse Inruüprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder enz De Jager, Broersveld 105. telef. 69703. Prijsopgave by u aan huis. De Jager. Broersveld 305, Schiedam. Plaats zelf uw antenne v. 2e TV-program ma. Elf elementen 16 50, 15 ele menten ƒ24 50, 23 elementen ƒ37 50. Corapl. geplaatst met toebehoren ƒ75,—-. Diversen Nette werkman, 56 jaar, zoekt nette vrouw of wedu we. één kind geen bezwaar. Brieven onder no. S 981 bu reau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1