Bijkantoor PTT geopend Schiedam A1GUS „Museum-Vrienden" groeit tegen de cultuur-malaise in ,West Side Story fascinerende dans Afscheid trainer Gosens cos® Uitreiking diploma's N. KOREN Schiedamse bioscopen Ooit voor Rotterdam en Spaansepolder Service aan het publiek Dinsdag in Kethel: Voetbal voor de bejaarden-tocht Automobielbedrijf WALDO N.V. I Ciiroën agent onderscheiden Met pensioen bij drukkerij Roelant KERKDIENSTEN Artsen op zondag Jubilarissen bij Wilton Vieririg 2e lustrum -i Tentoonstellingen van schenkingen Van Kinderen: verenigingen moeten elkaar gaan helpen Orpheus ontvangt Mannenkoor uit Bergen op Zoom Front-liefde Gun Hawk Burgerlijke stand G0NGIERGE VAN EEN SCHOOLGEBOUW JONGSTE BEDIENDE (mnl.) Koeriersters ZONNEBRILLEN vanaf ƒ2.50 19 ff Oranjestraat 9 Gem. Nijverheidsavondsclwol SCHIEDAM, zaterdag In de fraaie, na de verbouwing vergrote kantine van de algemene Technische School aan de Mgr. Nolenslaan heeft gisteravond di recteur Iff. v. d. Dool, in aanwezigheid van de gemeentelijk inspectenr voor het onderwijs, de heer C. A. Kamp aan 133 leerlingen van de Gcm. Nijverheid Avondschool het felbegeerde eind-diplo ma kunnen uitreiken. Doch 80 kandida ten moesten teleurgesteld worden. „Daar deze jongens overdag werken, moeten zij wel hun uiterste best doen om het diploma te behalen," heeft de heer Kamp uiteengezet. „Daar dienen de ouders zich geducht rekenschap van te geven. Het is dan ook pertinent niet waar. als men in het algemeen zegt dat de jeugd geen belangstelling meer heeft voor hun studie. Vele ouderen zouden dit vermogen tot doorzetten niet kunnen opbrengen," Na de geslaagde leerlingen gecompli menteerd en directeur met zijn docen ten bedankt te hebben, gaf de heer Kamp de jongens het advies: „Ga door met studeren. Dit maakt je niet alleen volwassen, maar zal je het gevoel ge ven iets te zijn in de maatschappij." Ook de heer Van de Dool sprak woor den van deze strekking. Daarna reikte bij de getuigschriften uit aan de ge slaagden van de A-afdeling (3-jarige cursus), de B-afdeling (2-jarige cursus) en de aspiranten-cursus. Als beste slaagde Henk Voerman met een top- score van 101 punten in twaalf vak ken. Ook is nog afscheid genomen, van de leraar A. Bal, die 24 jaar aan de school verbonden is geweest. SCHIEDAM, zaterdag, Ten bate van de bepaarden In Kethel, meer in het bij zonder voor het jaarlijkse „dagje-uit", zal dinsdag 2 juni een liefdadigheids voet balwedstrijd worden gespeeld op het DHS-terrem aan de Schiedamseweg. Elf tallen gevormd "uit het personeel van Bakkerij v. d. Staay en van Coekbums Ned. zullen elkaar van 7.15 uur bekam pen. Er wordt een mooi zomerfeest van gemaakt, want ook het Harmonie-orkest St Radboud zal present zijn om de toe schouwers muzikaal bezig te houden. Nog een attractie: het toegangsbewijs is te vens een lot in de tombola. A CRT ER een gordijn zat de 12~jari- ge Dickie Frings in een kinder postzegel nan J>? cent. Een umcaat memen filatelisten zoiets. t Adwertentie IM.I Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 APOTHEKERSDEENST Apotheek Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur „West Side Story". Monopole: 7, 9.15 uur „Gun Hawk"; za- terdagnacht 12 uur: „Madeleine telef. 136211"; zondag-matinees 2 en 4.15 uur: „Patrouille des doods". DIVERSEN Musis Sacrum 8 uur: Tot steun in de Strijd. ToneeL Husis Sacrum 8 uur: The Young Dancers. Dansavond. Arcade 8 uur: W. de Zwijger-ulo. Oud- leerlingen dansavond. Arcade 8 uur: Samenw. Gerepa trieerden. Bijeenkomst Mvoli s uur; Guillaume. Dansen. Ons Gebouw 8 uur: Marimba. Dansen. Hennes-kantine 8 uur: Hermes-DVS- Bij eenkomst "ene 8 uur: Starfighters. Dansen. SCHIEDAM, zaterdag De heer N. Ko ren, chef van de afdelingen hand- en ma- chinezetlerü, vormvoorbereidtng en slype van de nv Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelant, heeft gisteren wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd afscheid genomen van genoemde drukkerij. Mede namens zjjn verdiensten op sociaal-maatschappelijk terrein is hem bij dit afscheid de gouden eremedaille in de Orde v, Oranje-Nassau toegekend, die Joco-hurgemeester wethouder II. Sabel hem vanmorgen tijdens een bijeenkomst op het stadhuis heeft uitgereikt. De heer Koren is sinds 1952 bestuurslid van de Ned. Chr, Grafische Bedrijfsbond in Schiedam en had voor de Chr. Bestu renbond zitting in de besturen van Pro Juventule en De Zonnebloem. Van de op richting in 1949 af is hij bestuurslid van N. KOREN de Vereniging voor Chr. Nijverheidsscho len. Ook in de kringen van de CHIT was de heer Koren zeer actief. Van 1938 tot 1960 was hij voorzitter van de plaatselijke kies vereniging, was lid en sinds 1945 voorzit ter van de Statenkrïng te Delft van de CHXJ en was ook lid van de Unieraad. In zijn jonge jaren heeft hij lange tijd lei ding gegeven aan het plaatselijke CJMV- werk. Sinds november 1963 maakt de heer Koren deel uit van de nieuw-ingestelde gemeentelijke HuisvestLngs- en Klachten commissie. Als gevolg van zijn politieke activiteiten en zijn principiële houding is hij tijdens de oorlog door de bezetter gegijzeld ge weest. Na de bevrijding maakte hij deel uit van het Schiedamse Tribunaal. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk; 10 uur ds. Samson (Rotterdam) cn 5 uur mej ds. E. Bos. Bethelkerk: 10 uur ds. A. Hoffman 7 uur ds. R. H. Wissink. Opstandïngs- kerk: 10 uur ds. D. J. Spaling en 7 uur Oecum. dienst. Vredeskerk: s en 10 45 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. C. v. d. Steen. Herv. Gem. Kethel. De Rank: 8.30 uur ds. W. Vors en 19 uur Opendcurdienst, ds. W. Vons. Dorpskerk: 10 uur ds. W. Vons. Ned. Herv. Geref. Evans. Grote kerk: 10 uur ds. E. Samson (Rotterdam). Gebouw Irene: 16 uur ds. J. Kooien (Steenwijk). Ned. Prot. Bona. Westvest 92: 10 30 uur ds. O. S. Westerouwen van Meeleren (Rot terdam). Oud-Kath. kerk. Dam 28- 10 uur H. Mis. Leger des Heils, Lange Haven 2T, 10 uur Heiiigingssamenkomst en 730 uur Verlos- slngssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6 45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samen komsten oJ.v. majoor cn mevr. S. A. Dru- ver. jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak „Wat is Gods menmg over beelden-aanbldding? 7.10 uur Wacht torenstudie. Donderdag: 7.30 uur theocrati sche bedieningsschool en dienstvergaüering. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende art- sen te raadplegen: P. van Santbrink. Van Heuven Goedhartstraat 97. tel. 52562; C. J, M, Vlootman, Singel 151. tel. 67760; Ch, A. Poll. Tuinlaan 92. tel. 67856 en L. B. E. van Hoogenhuyze. Nassaulaan 59, tel. 68061. Geopend is apotheek Gouka. Groenelaan 127. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Oud- Nïeuw-Mathenesse, de twee wijken op Schiedams en Rotterdams gebied tussen Broersvesi en Marconiplein met 30.000 be woners hebben een eigen postkantoor, Vanaf maandag kan men terecht In het gisteren officieel geopend bijkantoor in de Daltonflat aan de Dieselstraat. Tegelij kertijd vervalt het agentschap aan de Boerhaavelaan. De opening zelf, vaak een plechtige ceremonie, was bijzonder origineel. De heer J. C. Kremer, directeur van 't Post- district Rotterdam, trok een gordijn open, waarachter een. postzegel stond. Op de plaats van de beeltenaar zat echter Dickie Frings, die heel onbevangen haar tekst op rym opzegde en vervolgens mevrouw Kremer kmderspaarzegels aanbood. BEDRIJVEN Voordat hij het bijkantoor officieel opende heeft de heer Kremer in het kort de geschiedenis ervan uiteengezet, Al enige jaren heeft men naar een plaats gezocht om het kantoor te vestigen. Toen men van de bouw van de Dalton-flat hoorde nam men contact op met de ma kelaar ën aannemer. Tegelijkertijd hield de voorlichtingsdienst een enquete bij de bedrijven m de Spaansepolder waarvan 60 pet de stichting van een postkantoor van harte toejuichte. Bij de beslissing over de bouw speelde ook het feit, dat het agentschap Boer haavelaan het enige in het gebied door de vele verkeerswegen, die het omringen vrij geïsoleerd ligt een roi.'Op 11 februari 1963 kon aannemer D. Baron met de uit voering van het kantoor, dat is ontwór pen door architct Chr. van Kluyven be ginnen. TOELOOP Het bijkantoor is geschikt om een groie toeloop op te vangen. Van de vijf loket ten zullen er voorlopig drie ongebruikt blijven. Blijkt dat beheerder W. P. H. van der Wee en zijn assistent de toeloop niet meer aankunnen, dan zullen zü wor den geopend. Het interieur maakt een frisse en open indruk en geeft alle com fort aan klant en beambte. Nieuw voor Schiedam Is de plaatsing van de automaten, bussen en telefoon cel. Deze staan in de hal van het ge bouw, die dag en nacht open zal blij ven. Een ander soort service rijn de ringen aan de straatkant, waar de bezoekers hun honden, die niet mee naar binnen mogen, kunnen vast maken. Om de beambten van het kan toor ie kunnen huisvesten heeft de PTT" drie fiats in het gebouw gekocht. Verschillende genodigden voerden het woord bij de opening. Namens de winke liers van de Dalton-flat bood de heer Van Andel een mand met verschillende producten aan. Hij hoopte, dat door de opening van het postkantoor de winkels nog meer klanten zouden krijgen. Andere sprekers waren oa. aannemer D. Baron en de heer Dessmg directeur van het district Vlaardingen. Naast de opening dus ook een afscheid van de heer Heetman en echtgenote, die vanaf 1939 het agentschap Boerhaavelaan hebben beheerd. Aangezien z|j de pen. sioengerechtigde leeftijd al hebben be reikt viel dit afscheid niet zo zwaar. De heer J. H. H. Kuiper, directeur van het postdistrict Schiedam, die de bijeenkomst sloot, dankte hen voor het vele, dat lij voor het district hebben gedaan. SCHIEDAM, zaterdag In de kan tine van de Werf Wilton Fyenoord zijn gisteren 21 leden van het' personeel gehuldigd door de directeur Ir. J„ E. Woltjer wegens een jubileum bij de werf. Van de jubilarissen waren er twee veertig jaar In dienst, te weten de Rotterdammers W. Schrler, voorman bankwerker en O. Moor, bankwerker. De anderen vierden een zilveren jubi leum. Het zijn J. C. Akkerman, perser; A. Boon, afd. werkvoorbereiding onder houd; P- G. 3. Balver, voorman schil der-spuiter; M. v. Dijk, brander; G. C. A. van Elswïjk, schetter; J. C. A. Ga- braals, werkvoorbereider-calculator; H, J. Hcyeman, koperslager-fitter; H. J. v. d. Moer, beambte bedrijfstekenkamer; J. Naring, aanhouder-klinker; L. F, Schenau, elek. monteur; P. Steenbergen, ijzerwerker-perser; allen uit Schiedam. J. van Dis, onderbaas bouwbedrijf; J, d. Merwe, voorman elektro -monteur Moerkerken, constructeur-scheeps bouwer; L. W. Posch, magazijn-bedien de; W. Post, elek. lasser; alleen uit Rotterdam. A. K. Bot, bankwerker; B. F. Brakel, frezer-kotteraar; H. N. W. Proost, ijzerwerker-mailenmaker; allen uit Vlaardingen. SCHIEDAM, zaterdag Als gast van het Schiedams Mannenkoor „Orpheus" geeft bet Bergen op Zooms Mannenkoor zondagavond 31 mei in gebouw Arcade een concert, waaraan ook het mannen koor van Orpheus, bet Jongenskoor en ook de „Orpheus Tieners" medewerking zullen verlenen. Er wordt een grote schakering van liederen gezongen. Een première vormt de zeer komische „Kantate van Sint DE glorie van de Amerikaanse musical WEST SIDE STORY heeft zich over de gehele Westelijke wereld verspreiden ook in ons land heeft men dit gedanste verhaal kunnen aanschouwen. De tallozen die intussen nog niet met het fascinerende werk van choreograaf Jero me Rohbïns en componist Leonard Bernstein konden kennismaken krijgen nu een kans. De film is opgenomen in Panavision 70 en in Tech nicolor, hetgeen dus in gewone menselijke taal wil zeggen in groot beeld en in kleur, en als regisseurs traden op choreograaf Robbins en Robert Wise, wélke laatste ook als producent fungeerde. prompt ook weer met eendere zelfver zekerdheid. Er is duidelijk geen been in gezien het allemaal zo te doen en niet anders. Op het punt van het bewust maken van deze film zoals men haar gemaakt heeft, in elk detail, in elke shot, in kleurgebruik, in belichting, behoeft geen twijfel te be staan: aan het toeval is niets overgelaten. Het is alles van een ongehoorde uitge kiendheid een verbluffende perfectie die in „West Side Story" dan precies twee uur en tien minuten aanhoudt. Voor opvallende acteursprestaties biedt de musical niet veel ruimte, tenzij dan voor de actrice die de aandoenlijke Maria mag vertolken; het was in dit geval Na thalie Wood, die het goed deed zonder meer. Een persoonlijk veel meer present wezentje is het felle meisje Anita, speeld door Rita Moreno. (PASSAGE) SCHIEDAM, zaterdag. Toen de Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum precies tien jaar geleden werd opgericht, beleefde het culturele leven in Schiedam een periode van ongekende bloei. Er was een groie belangstelling voor het verenigingsleven en de Kunstkringen moesten wachtlijsten aanhouden. Maar in die begintijd is de Vereniging van Musenm-Vrlcnden toch maar moeizaam van de grond kunnen komen, ook al waren er van de aanvang af 160 leden. Want er was toen weinig begrip voor het streven. Nu liggen de kaarten totaal anders. Ter wijl de verenigingen bijna alle een zeer moeilijke tjjd doormaken of ter ziele zün gegaan, bloeit de Ver. van Museum-Vrienden en is met bijna 600 leden vrijwel de grootste culturele vereniging |n Schiedam. Deze merkwaardige ontwikkeling is geschetst door de wethouder van culture le zaken, mr, M. J. M. van Kinderen, tij dens een jubileum-bijeenkomst in de Aula van het Sted. Museum, ter herden king van het tweede lustrum. Tevens heeft hij de tentoonstelling „Vrienden schenken" geopend, waarin alle door de Vereeniging geschonken kunstvoorwrpen (of in de aankoop waarvan is bijgedra gen) geëxposeerd zijn. Bij alle waardering voor het werk van de Museum-Vrienden, niet in het minst voor al die schenkingen („zonder de hulp van de Vrienden zou het droevig zijn ge steld met het eigen bezit van het Museum - met een gemeentelijk aankoopbudget van 7000.per jaar. bij steeds stijgende prijzen, kan je niet veel doen"), moest de wethouder toch ook de vinger waarschu wend opsteken. Als regisseur heeft Wise weinig zeer opmerkelijke dingen gedaan. Men zou kunnen zeggen dat hij tot de middenklas se van de commercieel ingestelde film makers behoort. Voor het overbrengen van een musical, met een zo uitgesproken persoonlijk cachet als „West Side Story" naar het filmdoek behoefde dit echter geen handicap te rijn de taak die Wise hier had, zal in de eerste plaats te maken hebben gehad met zijn algemene kennis van filmzaken, en in mindere mate creatieve aard zijn geweest. Het fascinerende karakter van de mu sical blijft ook in de film behouden. Men blijft de strijd tussen de twee New Yorkse jeugdbenden, met daar bovenuit de tra gisch verlopende romance op het Romeo en Julia-motief, geboeid volgen in het optreden van de dansgroepen. Hun werve lende dansen, nu eens sarrend en snee rend, dan weer dreigend en sinister, spre ken de eigenlijke taal van het drama, dat zich beweegt op de klanken en de jazz- ritmen van Berosteins muziek. Het beste dat uit de gezamenlijke krachtsinspanning van Robbms-Wise voortgekomen, is de prachtige, lange inzet waarin men de dansende nozems hun heerschappij over de straat ziet uitleven. Dat is verrassend van dynamiek, fenome naal van felle lichamelijkheid, een adem benemend schouwspel, zich afspelend in een zelfkantomgeving van Manhattan, Naast dit dwingend op u. afkomend stuk film doen andere dansen minder overtui gend aan. omdat de film, eigen eisen stel lend, vele aspecten tot hun recht moest doen komen. Een andere, grotere ver zwakkende omstandigheid is dat het dra matisch verhaaltje in volkse trant in deze film een sentimentele nadruk krijgt die het niet verdraagt. Wanneer Toni (Ri chard Beymer) en Maria (Nathalie Wood) ons op een enorm lap doek geweldig groot hun spontane liefde voorspelen of ons aanwezig doen zün bij een gezongen ster- vensscène in operatrant is er een gewel dige overdrijving aan de gang. Alleen een Amerikaanse regisseur deinst er niet voor terug zo brutaal van weergaloos gedanst ballet in weergaloze kitsch te stappen, en terug want dat laatste gebeurt dan Juttemis" van Hans Kox, die op bijzon dere wijze is getoonzet Zoals bekend zal Orpheus In septem ber een tegenbezoek brengen aan Ber gen op Zoom, waar dan ook geconcer teerd zal worden. nc showgirls zijn de inzet van PA TROUILLE DES DOODS, de film die Louis Clyde Stoumen onderhoudend en boetend, doch niet overal geloofwaardig in elkaar heeft gezet Het Is het verhaal van een beroemde showgirl, Lorry Evering (Eve Meyer), die met een groep andere schoonheden voor de Amerikaanse troepen aan het front ln Korea optreedt en onderweg naar een volgende show door de Noord-Korea- nen die plotseling aanvallen, worden af gesneden van de eigen troepen. Gelukkig is er een Amerikaanse pa trouille, ook afgesneden, die zich bij de dames komt voegen en vanaf dat momexit kan er van alles gebeuren op het gebied van de liefde en van de strijd. Wat het eerste betreft raakt Lorry verliefd op de keiharde commandant van de patrouille, sergeant Jeff Valido (Chuck Henderson) en uiteindelijk belooft dat allemaal heel mooi te worden als Jeff na de acties (licht-) gewond wordt weggedragen. Wat het vechten betreft komt men ook aan zijn trekken, want terwijl Jeff en Lorry in eikaars armen verpozing zoeken be gint er een Koreaanse sluipschutter te schieten, wordt de patrouille ontdekt en ontbrandt de strijd in alle hevigheid. (MONOFOLE - matinees) „Er zijn hogere bomen gevallen!" De Schiedamse Kunstkring heeft de activi teiten reeds moeten staken, de Katho lieke Kring weet niet meer wat haar te wachten staat na het komende sei zoen en ook de Toonkunst ziet de toe komst zeer somber in, vooral wanneer het Concertgebouw In Rotterdam ln ge bruik komt, zo verklaarde de wethou der. Daarom pleitte mr. Van Kinderen voor een elkaar helpen en voor een zoe ken van onderlinge contacten. Ontwikkeling De voorzitter van de Ver. van Museum- Vrienden, de heer A. G. Verwey had te voren een overzicht gegeven van de ont wikkeling in de afgelopen tien jaar. De stoot tot de oprichting is gegeven door de Commissie voor het Sted. Museum. Er bestond namelijk te voren een fondsj'e, gevormd uit donaties van Schiedammers die sympathie hadden voor het Museum, dat toen hoofdzakelijk een verzameling van stadshistorie was. Beheerder van het fonds was de toenmalige stads-archivaris, de heer A. van der Foest Clement, die, toen hij Schiedam ging verlaten, dit fonds een definitieve en gereglementeerde be- stemming wilde geven- Daaruit is gebo ren de Ver, van Vrienden van het Sted. Museum. Doelstelling Het doel was en is nog steeds om door activiteiten als lezingen en concerten te geven in de Aula het Museum dichter THE GUN HAWK is een knaap die PÜI- snel bij de holsters Is, zJch door nie mand iets laat vertellen, maar daarnaast toch zo sympathiek is, dat hij niet alleen een heel dorp in de Wild West geweldloos naar zijn hand weet te zetten, maar ook de sheriff van een stadje (die om de drommel wel weet wat voor dekselse schavuit de Hawk is) tot tranen ontroert vanwege zijn sportiviteit. Rory Calhoun mag deze outcast wezen. Ze kunnen met hem dollen. Maar kom niet aan zijn lorrebos van een bezopen va dertje. En schiet die man bepaald niet dood, Want dan speelt hij tweevoudig el- gen rechter. Dat kan zelfs de bevriende sheriff niet. pikken. Hij schiet hem een kogeltje na, dat in de arm blijft steken, maar later een dodelijke koorts verwekt. Moet onze held nu als een doetje naar de eeuwige jachtvelden? Hij daagt een jong schuttertje, dat hem adoreert, uit om hem in een duel het genadeschot te geven. Hetgeen onder tranen geschiedt (MONOPOLE) b(j de bevolking te brengen en de be langstelling er voor te wekken- Boven dien echter werd een deel van de (toch niet hoge) contribotie gebruikt voor het aankopen van kunstwerken, die dan aan het Museum worden geschonken. Dezu schenkingen nu zijn voor de glegenheid samengebracht en te bezichtigen tot 2® juni. Aan de lustrum-herdenking is muzikale fleur gegeven door het optreden van een klein ensemble, bestaande uit GjjS de Groot, hobo, Maria Pruyt, hobo, mevr. Van der Wel, plano en M. van der Wel» viool, die een programma van Franse Hofmuziek ten gehore hebben gebracht. (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN, zaterdag Vrijdag avond werd bij Fortnna afscheid eeno- men van trainer >L P. Gosens, die, ko mende van GW, drie seizoenen trainer v: Fortnna was. Vooral het eerste jaar was hij succesrijk; immers toen behaal-; de Fortnna het afdellngskampioenscliap in de eerste divisie. Gosens, die vroe-, ger in SW speelde, gaat nu zijn oude', vereniging trainen als opvolger van de naar HVC vertrekkende Hans Croon. De heer D. Haddeman sprak gister-? avond woorden van dank tot de schel-' den de trainer. Op deze 'n ernstig ka rakter dragende bijeenkomst wenste de heer Haddeman de scheidende functio naris alle goeds toe. Dat zijn werk bij Fortuna toch wel werd gewaardeerd, bleek uit de inscriptie van het waarde volle en praktische aandenken, dat de heer Gosens kreeg aangeboden namens het bestuur, de commissie betaald voet bal en de contractspelers en de overi gen van het eerste elftal. Jan Brilleman sprak nog namens de spelers. Op deze bijeenkomst werd tevens al min. of meer afscheid genomen van Jan Bouman, die 2elf ook nog enkele woorden sprak. SCHIEDAM. Geboren: Marleen d. v. M. Gerkema en A. Kegel; Nicole J. RL, d. v. F. I. J. van Kesteren en L. J. M. van Ger- ven; Adrians H., d. v. P. J. Elward en Napsiah; Petra A.. d. v. W. P. G. Koenen en A. Muilwijk; Michel J. J., z. v. H. J. Snel en P. W. Noordiik; Martin R., z. v. A. Luitwieler en L. C. Roeting; Cornells 2. v. J. Visser en E. C, de Glas: Johan L., z. v. J. L. Rltman en J. P. de Ruiter; Sil via Y., d. v. W, Hamel en A. C. Fossee; In- grld P. M., d. v, J. G. Wander en C. M. M. de Bok: Anna E, d. V. P. C. Koster en. A. J van Óljk. Ondertrouwd: T. van Dongen, 24 jr en M, C. Sluimer 24 jr; J. L. A. van. der Hei den 22 jr en E. H. van der Kruijt 17 Jr; H, J. M. van der Kooö 23 jr en L. L. Eouman 23 jr; A. Luijendijk 26 jr en H. J. Oosthof 28 jr; A. H. T. ven der Moer 40 jr en J. H. Harte 34 jr; J. A. M. Poxesz 26 jr en A. Zwanenburg 25 jr; H. van Rijswijk IS jr en A. P. den Boer 20 jn R. Tettelaar 31 jr en H. J. G. van der Velden 31 jr; H. van der Waal 29 en J. van der Wolf 20 jr: J. den wolff 24 jr en L. J. van Vessem 22 jr: R. Zufdema 31 jr en A. M. Meijer 2S jr. Gehuwd: M. A. Polst 22 jr on H. J. Glim merveen 21 jr; J. C. de Ruljter 29 jr en A, van Eijk 18 jr: W. F. A. Holster 27 jr en H. Hoogeveen 19 jr; T. P. J. Taverne 30 Jc en P. M. A. Hartcndorp 24 jr; H. I, Rozen berg 28 jr en T, J. Sluiters 22 jr; A, ThJjsse jr en C. Ouwendijk 25 Jr; J. P. Semeiln jr en H. W. Reurich 24 jr: W. M. van der Most 40 jr en L. van Kuijk 32 jr; K. de Winter 21 jr en S. A. de Wit 18 jr; D. A. Boonstra 35 jr en P. Mulder 30 jr; K. Oranje 34 jr en H. P. Koppenhagen 24 jr; W. M. Fischer 33 jr en W. W. Harnee tin an 24 jr; L. W. Koot 25 jr en P. M. L. Vrede- bregt 27 jr. Overleden: G. Lampen 57 jr; J. K. van den Berg, 69 jr, echtg. van A. C. van der Loot M. H. J. Stijlen. 59 jr echtg. van T. J. Se- 1; J. J. van Bochove, 67 jr. wed. van 'an Haaïj. VLAARDINGEN, zaterdag Het con cert vanavond in het Hof wordt door accordeonvereniging „Het Westen" verzorgd, ONTTREKKING VAN DE SPOORSTRAAT EN DE STATIONSTRAAT (GEDEELTELIJK) AAN HET OPENBAAR VERKEER Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ten Stadhuize, af deling Algemene Zaken, alhier, van 1 juni tot en met 3C juni 1964 ter visie zal worden gelegd een ontwerp-raads- besluit (met toelichtende tekening) om de Spoorstraat en de Stationstraat vanaf het Stationsplein, tot aan de panden, plaatselijk bekend Stationstraat 62 aan de noordzijde en Stationstraat 75 aan de zuidzijde van de straat met ingang van 1 oktober 1964 aan het openbaar verkeer te onttrekken. Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen gedurende de termijn van de ter-visie-legging schriftelijk bezwaren indienen bij de Gemeenteraad. Schiedam, 25 mei 19G4 Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. Blok h. Sabel, w_B. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Openbaar Lager Onderwijs kan een worden geplaatst. Bezoldiging per maand 383- in minimum en ƒ521.- in maximum, benevens huurcompensatie en 4 vakantietoeslag. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 14 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden bij het Bureau van de Wethou der van Onderwijs, Hoogstraat 200 te Schiedam. Zij, die reeds in november 1963 hebben gesolliciteerd, behoeven niet opnieuw een sollicitatie-brief in te zenden. N.V. Distilleerderij Wenneker Co te Schiedam vraagt voor directe indiensttreding Ook zij die niet in het bezit zijn van. het Mulo-diploma kunnen sol liciteren. Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Aanmelden aan het kantoor Sehïe 98—102 te Schiedam, dagelijks tussen 912.30 en 25.30 uur. PLAIDS EN PLAIDHOEZEN 100 zuiver wol K. SINGELSTR. 11 a-b Telef. 6 96 28 - Schfedam. ADVERTEREN DOET VERKOPEN V^iVVWWWl/VWWWIx- Permanent wave Kapsalon Uélène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Héléne béde permanent, de meest Ideale natuurlijke permanent ƒ10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélêne, Rem brand tie an 22 Schiedam, te lefoon 67170 f l.~ reduktle op deze advertentie. Uw ftlelnc advertentie ln deze Sculommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie las Te hoop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ138.-. Combinatie lang- zaam met spoel-centrlfuge ƒ395.-, ook merkmachines 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon. 6 3641. j Fotografie RolfUms vergeten? De euto maat staat voor u fclaai Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K_ van Vuuren. Hoogstraat 108 tek 6 6720. In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- ot kan tel bed. Prima afwerking. Ais i- nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Braersveldpad) telefoon 6 70 26 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi- i' kanten, kampeerbedden pit, Kom eens praten. met optische glazen Telefoon 6 64 31'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1