Prijs-vangst op de eerste dag: karper van 81 cm Tot Steun55 met luchtig blijspel Schiedam verloor in de laatste inning Bondsmars van Thor InHaBé sluit met ruzie 90 jfieiiw vis-seizoeit - A. v. d. Zouiven trotse winnaar Archie Allen traint in Harga Trekking loterij van Pro Juventute DHS wint van ONA Wedvlucht van P. Y. Union Kind aangereden op rijwielpad Auto aangereden door tram Chr. Huishoud school heeft nieuw gebouw hard nodig Demonstratie biljarten van Ceulemans Honkbal Esperanto-asendo Slot van jubileum Rioolwater loopt woning binnen DIEFSTALLEN SVV-pupillen toernooi WKR-avond- Yierdaagse Concert van politie gaat niet door Te snelle brommers Festiviteiten voortgezet Bridgen en voetbal SCHIEDAM Mevr. W. v. d. Burg rde nieuwste dessins-alle maten 14' maandag X juni 1964 - pag. 5 fpEN heerlijk begin aan het nieuwe Hf u«$eizoen. Prachtig warm weer fmisschien warm) maakte het zitten can de kant van dc vijvers in het Pr. Beatr&park tot een genot. SCHIEDAM, maandag Het vrolijke blijspel, „Amor, vlinders en baaien" van Lode van Mare, dat door de Schiedamse irfxiderstoneelvereniging „Tot Steun in ka Slryd" zaterdagavond, in Musis Sa- (ntm op de planken is gebracht, paste ult- slriend in deze mooie zomerse dagen. ÏMr dat is wellicht ook een van de rede- wn, dat de belangstelling nn niet zo erg groot was, Verder heeft voorzitter D. D. Gotibart in zijn openingswoord moeten totgwen dat deze laatste voorstelling in btlMixoen wel wat laat is gevallen, doch dat vos onvermijdelijk om redenen van organisatorische aard. Een en ander neemt niet weg flat de aanwezigen veel genoegen «3a de oppoering- hebben beleefd. Het verhaal speelt zich af in een meis jes-pensionaat. waar directrice Louise Bergsieia de scepter zwaait. Haar positie komt echter in gevaar, omdaf de eigena resse van het pensionaat in haar testa ment heeft bepaald dat haar erfgenaam de leiding zal overnemen. Een moeilijke kwestie is daarbij dat de vertrouwensman, rotans Wets, die een voorliefde heeft voor Louise, indertijd haar sollicitatiebrief heeft vervalst. De moeilijkheden lossen zich echter vanzelf op, want de erfgenaam Peter van Hasselt krijgt een oogje op Louise en dan volgt het happy-end. Dit pretentieloze stuk, waarvan cU naam minder geslaagd is, kreeg een ver dienstelijke opvoering. Bijzondere bijval oogstte de heer P. Kreeft als de concierge, dte de meisjes een pleziertje gunt door achterdeurtjes open te laten. Mevr. H v. d. Roer-Goedhart als de moderne direc trice die de concierge onder de duim houdt, gaf vlot spel, vooral in de scène met dg notaris. Zij kreeg aardig tegenspel van de heer H, v. d. Roer als de erfge naam. De heer L, de Vogel .zette notaris Wels wat zwaar bombastisch, neer. Vermel ding verdient ook mevr. A. Iimer-Roden- bog als de spitse leerlinge Anita. In de kkkere rollen nag mej. A Rodenberg en heer D. D, Goedhart. De regie was bij de heer F. Rodenberg m Sc*de handen; hij had o.a, gezorgd voor een goede dictie. (Advertentie IM.) MANNEN "O „EEN GOED PAK" denken. denken aan: Hoogstraat 174 apotheekdiensten Apotheek Gouka, Groenelaan 12.7. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „West Side Story". 2 en 8 uur: „Gun Hawk". hhatoge.podium, ?.30 uur: Politie Mu- «ek-Gezelschap. Concert. SCHIEDAM, maandag. Voor de zeer vele liefhebbers van vissen In Schiedam wat het zaterdag een héél belangrijke dag, waar reikhalzend naar is uitgezien: de opening van het nieuwe vïsseizoen. Dank zjj de mildheid van de betrokken minister kon deze twee dagen eerder dan normaal, namelijk 1 juni, plaats hebben. In het Pr. Beatrix-park was het dan ook al heel vroeg een drukle van de hengelaars, die er voortijdig bJJ waren ora voor zich zelf een mooi „stekkie" uit te zoeken. En hun; enthousiasme werd nog geprikkeld door de beker die door de heer Vredebregt, be heerder van het theehuis „De Kethel" was uitgeloofd voor de grootste karper die op die eerste dag gevangen zou worden. Dat gaf extra-spanning. Het was zaterdag leuk visweer. Doch het werd in de middaguren wel een beetje te warm, zodat niet alleen de vis, maar ook de vissers lui werden. Het aandachtig vissen werd dan. ook door velen vervangen door een lekker luieren in de zon. Waar ze groot ge lijk aan hadden. Temeer daar in de middag de grote stroom, van parkbe- zoekers loskwam en het daardoor druk werd op de, ruime grasvelden langs de vijvers. Het was nog vrij vroeg in de mor gen toen in „De Kethel" een karper van 46,5 cm op de meetplank werd gelegd Een niet onverdienstelijk visje, maai daarna joeg de beer Fr. Giesen met een karper van 60 cm de minimumeis van de vangst sterk omhoog. Hij werd ech ter weer met een halve centimeter over troefd door de heer N. de Rauw, die «en pracht van een goudkarper aan de haak had gekregen en weten te houden. Vele vissers die daarop met een „kan jer" aan de haak vol verwachting naar het theehuis kwamen, dreven zo teleur gesteld weer af. En toen de mare rond ging van „60,5 cm is de stand", keken de hengelaars verder met enige teleur stelling naar de toch niet slechte vang sten die ze deden. Die konden echter meteen weer in het water worden te ruggezet. Het monster Het was pas tegen vier uur dat de kamploenskarper werd bovengehaald: 81 cm. De trotse overwinnaar van dit monster was de heer A, v. d, Zouwen. Met recht „de visser van de dag" Id Schiedam. Het schijnt overigens een kwestie van wonen te zijn, dit prijswinnende vissen vangen. Want de heer Van der Zou wen is de buurman van mej. Van der Velde, die vorig jaar de kampioene werd. Zij wonen Cwe zullen het maar verklappen) respectievelijk aan de Nieuwe Darnlaan Deze viswedstrijd werd plotseling af gebroken toen om vijf uur de regen be gon te vallen. Doch dat was ook de af gesproken sluitingstijd van de wedstrijd. Opvallend was overigens dat met hel warme weer ook vrij veel paling is ge vangen. Zondag zijn de vissers er onver droten wederom op uitgetogen, maar het was te warm weer om veel te vangen. Maar ook lekker vrij turen op een dob ber in het zonnetje is een aangename tijdspa sserin g SCHIEDAM, maandag De Ameri kaanse coach van de Kon. Ned. Honkbal Bond Archie Allen, zal in het vervolg elke vrijdagavond om kwart voor zeven tezamen met assistent Charles Ur- banus op de honkbalvelden van „Schie dam" in Harga aanwezig zijn om de ge selecteerde honkbaljeugd (voor de bonds- ploegen) te trainen. De jongeren zijn ge kozen uit de clubs uit Schiedam en om geving- SCHIEDAM, maandag Van de door de Vereniging Pro Juventute in Schie dam gehouden loterij heeft vrijdag de trekking plaats gehad. De prijzen, die op het bureau zijn af te halen, zijn ge vallen op de nummers: le prijs 0246; 2e prijs 2169; 3e prijs 2038; 4e prijs 1233; 5e prijs 507; 6e prijs 4042; 7e prijs 2213; 8e prijs 2706; 9e prijs 4581; 10e prijs 950 11e prijs 756; 12e prijs 205; 13e prijs 517, In beker-competitie SCHIEDAM, maandag Op fraaie wij ze heeft DHS in de bekercompetitie de eerste Mass er ONA uit Gouda verslagen. De Schiedammers hadden al gauw de voorsprong, toen Bonefaas de rechtsach ter van Ona in dc verdrukking bracht waardoor deze in eigen doel schoot. De DHS-defensie kreeg niet veel werk, Korpel scoorde in de dertigste minuut uit een pass van Van Bockom. Direct na rust liet de hoge temperatuur zich danig gelden, het tempo zakte en daarvan kon de Goudse middenvoor gebruik maken (21). DHS sloeg al spoedig weer fel terug en het gelukte Van Bockom vlak voor tyd de stand op 31 te brengen. SCHIEDAM, maandag. De P.V. Union nam zaterdag met 328 duiven deel aan de wedvlucht uit Corbeil, afstand 393 km. Gelost werd om acht uur; eerste duif "binnen 13.50.22 uur; laatste prijs- duif om 14.27,25 uur. Uitslag: W. Kerkhof 1 2 11 20 22 24 29 I 39 41 46 47 53 60; J. Wenteler 3 6 45; D. v. d. Schalm 4 5 7 8 9 15 18 26 28 30 31 32 43 52 54; A. Broeders 10; A. Hee- ren 12 17 21 27 40 42 44 49 51 57 66; Ph. Slegt en Co. 13 34 36; S, Bouwman 14 48 51; W. v. d. Hoeven 16; J. van Rossen en Co. 23; G. Breur 25; J. Pijpers 33 58: M. Broekhuizen 35; J. van Son 37 59; A. Faas en "Weber 50 55 56 63 64; Th. dc .Raay 62; J. Benningsbof 65; mevrouw v. d. Hoeven (dipL). SCHIEDAM, maandag De driejarige C. A. R. v. H. ïs zondagmiddag om 3.30 uur bij het oversteken van het rijwiel pad langs de Rotterdamsedijk aangereden door een bromfietser Het kind kreeg schaafwonden en ver moedelijk een lichte hersenschudding en is voor onderzoek, naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. SCHIEDAM, maandag De auto van de heer T.S., die zaterdagmorgen om 9.30 uur van de Rotterdamsedijk de afrit naar de weg beneden de <3ïjlc wilde inslaan, is door een tramwagen van lijn4 aangereden. De neer S. had de tram niet zien aan komen, De auto werd aan de linkerkant vrij ernstig beschadigd, de tram liep lich te beschadiging op. Eerst afbraak Vellevest SCHIEDAM, maandag De Chr, Huis houdschool- en Industrieschool te Schie dam kykt reikhalzend uit naar een. nieuw en groter gebouw, dat dringend noodzake lijk is geworden om de 180 leerlingen van deze school op gepaste wijze onderwijs te kunnen geven. Er zyn plannen om een nieuwe school te bouwen op de driehoek tussen Vlaardingerstraat, Kcthelstraat en Vellevest, maar dc voorbereidingen kun nen nog niet worden getroffen zolang de beboinving aan de Vellevest nog niet kan worden afgebroken en de grond bouwrijp gemaakt. In verband hiermede draagt dan ook de aanbieding van de grond, welke inmiddels van de gemeente Is ontvangen, slechts een voorlopig karakter. Toch wordt gehoopt dat nog in 1965 met de bouw van de Chr. Huishoudschool kan worden begonnen. Zo blijkt uit het Jaarverslag over 1963 van de Ver tot oprichting en mslandhou- dmg van Chr, Nijverheidsscholen voor Schiedam en. Omstreken, waarvan vorige week de jaarvergadering is gehouden. Het huisvestingsprobleem op genoemde school is nog klemmender geworden, daar, dankzij de inspectrice en het Ministerie van O., K. en W„ overgegaan kon worden tot een splitsing van dc 3e jasrs opleiding tot assistente in de huishouding met na druk op theoretische vorming en één met nadruk op d* huishoudelijke vorming. Door deze splitsing wordt een betere aan. sluiting voor verdere studie verkregen. Een woord van. dank werd gebracht aan de Dienst van Gemeentewerken, die geen moeite gespaard heeft het bestaande gebouw steeds weer aan te passen, zodat het onderwijs ondanks vele moeilijkheden toch doorgang kon vinden, De Chr. Technische School gaat op de goede weg voort, al Is het karakter van „streekschool" van Rotterdam-West tot aan Hoek van Holland wat vervaagd, ge zien de bouw van nieuwe scholen in Rot terdam-West, Delft en Maassluis. Het Ieerlingentat liep dan ook iets terug. Daartegenover staat dat aan de oplei-: ding Auto-herstellen een psrtime cursus verbonden werd met opleiding voor het diploma leerling-monteur VAM. Op nieuwe ivedstrijdtafel in café ;,De Sluis" SCHIEDAM, maandag Merkredon, la 3an de junio klubvespero. Baldaü estos ferio-tempo; ni do povas rakonti unu al la alia la plano ja pri. tiu tempo ce kdo H. Letsch sr Lekstraat 100 b. Raymond Ceulemans te warm SCHIEDAM, maandag De Belg Ray mond Ceulemans, wereld- en Europees- kampioen In het cadre-biljart 47/2 er driebanden fe vrijdag scpecïaal naar Schiedam gekomen om in café „De Sluis" aan de Lekstraat bet nieuwe wedstrijd- biljart officieel in te wijden met deraon- stratieparfyen tegen de bekende Neder landse cadrist en driebandenspeler Cees van Oosterhout. Een ongekende gelegen heid om in Schiedam biljarten van inter nationaal niveau te zien. De belangstelling was enorm groot en zo ook het enthousiasme; daarmee» gelijke tred hield echter ook de temperatuur in de propvolle zaal. Zo erg, dat de spelers er last van kregen. De kampioenen hebben, de punten eer lijk gedeeld, Cees van. Oosterhout won namelijk de partij over 47/2 over 300 pun ten, waarbij Ceulemans net verder kwam dan 215 punten, ook al maakte hij de hoogste serie met 120 caramboles. 300 pun ten in acht beurten mag dan geen top prestatie heten, technisch was de partij toch zeker de moeite waard, ook al kreeg Ceulemans wat moeilijk vat op de bal. In het nog steeds aan populariteit win nende driebandenspel werd Ceulemans de winnaar; hu haalde de 50 caramboles in 60 beurten, waarbij Van Oosterhout in de nastoot nog tot 47 kon komen. Het begon spannend met subtiele treffers en moyen nes boven de één, doch later deed de vermoeidheid en de hitte rich gelden. Fas laat in de nacht kwam het einde. SCHIEDAM, maandag. Het Is HMS in dc laatste inning gelukt aan Schiedam de winst te ontnemen. Hierdoor heeft Schie dam, heel onfortuinlijk, niet het herstel van vorige week kunnen voortzetten (7—6)Heel merkwaardig moesten bij het mooie weer de wedstrijden van Schiedam 2 en Schiedam 4 worden gestaakt wegens de regen zaterdag. Met een voorsprong van 5—6, verkregen in de achtste inning, behoefde Schiedam nog slechts drie slag te verkrijgen in. de laatste slagbeurt van HMS om de tweede achtereenvolgende overwinning te beha len. Onder veel spanning hield het Schie dam-veld zich dan aok gereed ora de strijd met winst te beëindigen, maar Wethley en Erede konden honkslagen plaatsen. Een korte slag van Stilting was goed voor de score van Wethley <6—6). Hierna lanceer de Steenbrxnk een korte tik die effectvol het Schiedam-veld in ketste en terwijl de Schiedam-verdediging in beweging was, sprintte Stilting scherp naar de thuisplaat (76). In de eerste inning had Werkho ven met vier-wijd gescoord op een foute aangooi van Kempen. Schiedam maakte gelijk in de tweede inning op Piet van Ruiven die een homerun met lege honken plaatste. Tonny Ebben met vier-wijd gaf m de volgende slagbeurt op een twee- honkslag van Piet van Ruiven Schiedam de voorsprong. In de gelijkmakende slag beurt draaide HMS de stand om in deze enerverende partij want Hofstee er. Weth ley met vier-wijd kregen vleugels op de tw-eehonkslag van Steenbrmk. Jan van Naamen nam als werper het werk van 'Hans de Lange over. Tot de vijfde inning handhaafde Schie dam zich, het werd zelfs 35 toen Joop Tettelaar een honkslag plaatste, Piet van Ruiven vier-wijd kreeg en Piet Tettelaar deze twee naar de vijfhoek sloeg, waarna Nico Kolmcyer voor de geslaagde sprint van Piet Tettelaar zorgde. HMS gaf Schie dam mets toe, in de zesde Inning kwam Steenbrink op de honken via een velders- fout. Versteeg kreeg vier-wjjd en Hofstee sloeg heiden naar de thuisplaat met een tweehonkslag. Nico Kolmeyer legde er in de achtste Inning het hout op en Tonny Ebben plaatste een tweehonkslag. SCHIEDAM, maandag. De jubileum mars, die THOR ais sluitstuk van de fes tiviteiten ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan organiseert, belooft een groot succes te worden. Deze Bcmdswandeldag, die ieder jaar door het Kon, Ned. Gymn. Verbond wordt gehouden en door THOR voor de kring Rotterdamse Turnbond dit jaar In Schiedam wordt gehouden, heeft het aantal van tweeduizend inschrijvingen al overschreden. Deelnemers komen oa, uit Hoek van Holland, Rozenburg, Vtaar- dingen, Rotterdam, Pendrecht en Pemïs. Veie scholen uit Schiedam en ook zes Schiedamse Turnverenigingen doen mee. Nog komen er bij marsleider Jac. van Oudhcusden inschrijvingen binnen. Wan neer het zaterdag 6 juni mooi weer zal zijn, zullen er ongetwijfeld nog wel meer by komen. Zaterdag om half drie vertrekken de 25 km lopers van start, om drie uur vol gen de 10 en 15 km lopers. Voorafgegaan door het Tamboers- en Pijperskorps „Har monie" zal het jubilerende THOR als eer ste starten met hun jubileum vlaggen- groep en letters. Op de Sportparkbrug zullen, THOR met wapperende vanen de brug overtrekt, de Schiedamse duivenver- enïgingen duizenden duiven- oplaten, ten teken dat de Bondswandelmars 1964 van start is gegaan. Verder werken, mee de drumbands van gym. ver. DOK, Excelsior en Arma. Alle deelnemers ontvangen voor de start een speciaal ontworpen THOR- jubileumvaantje, dat op de linkerborst zijde moet worden opgespeld. De marsleïding had nog diverse at tracties willen uitvoeren, oa. een ballon- wedstryd. Deze kan echter om techni sche redenen niet doorgaan, de voorschrif ten zyn zovele dat het moeilijk uitvoer baar is. Ook het plan om op de rustplaats in het Prinses Beatrix-park viiegdemon- stralïes te geven met miniatuur vliegtuig jes, kan niet doorgaan, daar zoiets volgens de betreffende instanties te gevaarlijk Is. In het Prinses Beatrixpark zullen de kinderen van de tien km rusten. De lo pers van de 15 en 25 km zullen tot aan de Kandelaar lopen en daar uitrusten alvo rens naar het Herraes-DVS-terrein terug te gaan. Zij die nog aan de start willen inschrij ven worden verzocht dit niet te laat te doen. Om twee uur is het startbureau open. SCHIEDAM, maandag De flatwoning van de heer J. J, H. B, aan de Van Maa- nenstraat in Nieuwlant is vannacht ten gevolge van de harde regen onder komen te staan. Het water uit de overbelaste rioolleiding liep door de afvoer in de douchecel naar binnen. In de huiskamer stond het vuile rioolwater 1 cm hoog!!! Advertentie l.M.i Gisteren kocht U hem nog voor 12.90, deze "hoogst mo dieuze pencil paraplu ie...eti U vond het een koopje! Wij kochten van een bekende Europese parapluie fabrikant, een grote partij paraplules, mee onverwoestbaar sterk binnen werk, 10-baans met extra sterke baleinen. Parapluies In pencil model, met modieuze knop en foudraa! 1n de mooiste ombrë-dessins, voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur'begint de verkoop van deze parapluies inombré-desslns, compleet met Tjf/ fou draal, voor Kïnderparapluies, 8-fcaans voor 2.98 Géén tuf. of «ftrIfu bat. SCHIEDAM, maandag Het bestuur van de Harmonie Harpe Davids deed aan gifte dat op de Inhabe acht a negen gra- mofoonplaten eigendom van verschillende leden, gestolen, zyn. Ze waren vrijdag op geborgen en werden de volgende dag ver mist. Van de 39-jarige W. D. F. is het polshorloge verdwenen dat hij ïn de op bergruimte van. Bad Groenoord in zijn kleding had laten zitten. SCHIEDAM, maandag De sluiting van de middenstandsbeurs Inhabe die gedurende acht dagen volgens opgave bijna 20.000 bezoe kers heeft getrokken, al dan niet betalend, is zaterdagavond in ruzie uitgelopen, waarbij het zelfs tot handgemeen dreigde te komen. Enkele standhouders wilden zaterdag avond na sluiting meteen hun stands af breken; een paar omdat zij hun kostbare artikelen gedurende het week-end niet in de tent wilden laten, anderen omdat 2ij maandag met vakantie moesten. Maar de organisator, de heer G. A Tegelaar, maakte daar heftig bezwaar tegen. Vol gens contract zou eerst vandaag worden afgebroken. Het werd een heftig dispuut, waarbij de heer Tegelaar zelfs met een eind hout zwaaide. Pas toen de gewaarschuwde politie een extra bewaking gedurende de zondag aanbood, werd de ruzie bijgelegd en kon den de standhouders die dat wilden hun stand ontruimen. BI3 JUBILEUM SCHIEDAM, maandag Het jubileum- tocmooi van SVV voor pupillen is bij zonder geslaagd verlopen in Harga. Voor zitter Maarten Eising getuigde daar zon dagavond omstreeks vjjf uur van, toen hij zyn waardering voor de organisatie, de scheldrechters, de EHBO en de spe lertjes uitte. Er namen A-pupillen deel, dat zijn jon gens geboren in 1952 en B-pupillen ge boren in 1953. De punten van de teams in de twee 'klassen werden bij elkaar ge teld en deze golden voor het totaalklas sement De heren Sey, Speyer, Van Steyn en Zonneveld verzorgden het wedstrijd schema. De kleinste voetballers smaakten het genoegen dat zelfs een scheidsrechter uit het betaald voetbal, Henk van der Veer, genegen bleek als invaller enkele wedstrijden te leiden. De eindstand is: 1. For tun a VL 17 punten; 2. SW 16 pun ten; 3. DFC 10 punten; 4. Excelsior '20 8 punten; 5. Hermes DVS 5 punten; s ADO 4 punten. Alle clubs Prijs. Van 9 t/m 12 juni SCHIEDAM, maandag Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni wordt een Avond-vierdaagse georganiseerd door de gezamenlijke wandelsportverenigingen, dfe aangesloten zijn bU de Wandelsport- Kring voor Rotterdam en Omgeving van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de organisator van de Nijmeegse Vierdaagse. Er zal iedere avond gewandeld wonden over afstanden van 10 en 15 kilometer. Dagelijks zal om zeven uur des avonds vertrokken worden vanaf gebouw „Ire ne", aan de Nieuwe Haven. Hoewel het mogelijk is nog op dinsdag avond op het startbureau in te schrijven, wordt aangeraden van te voren in te schrijven op één van. de navolgende ïn- schrijfadressen: J Weilerdieck, Dr. Kuij- perlaan 78; A. B. Ozephius, P.KO.-laan 107; J. van Mourik, Edisonstraat 58; J„ Vroon, v. Smaleveltstraat 33; M, van Koomen, Vlaardingerdyk 241; B. F. van Veer», Vriendschapstraat .6 b; H. Huijken, Lekstraat 100 en J. Bras, Ouddorpse- straat 13 te Schiedam. Vorig jaar namen te Schiedam ruim 1000 personen deel Wil echter de Avond vierdaagse uitgroeien tot een groot jaar lijks evenement op wandelsportgebied, zoals dat ook in andere plaatsen het ge val is, dan zal een nog grotere deelname wenselijk zijn. SCHIEDAM, maandag Het concert dat het Schiedamse Politie Muziek Ge zelschap vanavond in de plantage zou ge ven, kan. wegens omstandigheden niet doorgaan. SCHIEDAM, maandag Bij een con trole van de politie op de maximumsnel heid voornamelijk in de B.K.-laan gehou den. werd tegen 21 te snelle bromfietsers proces verbaal opgemaakt. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag Zaterdag werden de festiviteiten ter gelegenheid van de 350-jarige zelfstandigheid van Maassluis voortgezet In. de morgenuren was er een grote kinder optocht voor do kleinsten. Vijftienhonderd jongens en meisjes van de kleuterscholen en de laag ste klassen van de lagere scholen trokken, vergezeld van drumbands, door de stad. Allen waren verkleed. Het geheel had een f - ""V aanzien en werd besloten met het van 1500 luchtballons. Nu maar -bsen of men bericht krijgt waar ze neergekomen zijn... 's Avonds was er een groot feesthal, in de nieuwe fabriekshal van de Ver, Touw- fabrieken. Dit bal trok veel belangstel ling. Ook op het kennisterrein aan de Bilder- dijklaan was het buitengewoon druk. De belangstelling voor de tentoonstel ling .Maassluis 350 jaar", die gedurende veertien dagen was geopend en zaterdag haar poorten sloot, was groot. Ruim 11G0 bezoekers hehben nader kennis gemaakt met het kostelijk bezit van de gemeente lijke oudheidkamer. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag De sportlief hebbers zijn het afgelopen week-end vol ledig aan hun trekken gekomen. Naast de bridge-drive was het hoogtepunt de voet balwedstrijd Maassluis elftalOud-inter nationals (district Rotterdam), waarover we elders schrijven. Zaterdagmiddag werd een grote bridge drive gehouden ra „De Ridderhof", Niet minder dan 62 paren hadden zich daar verzameld, toen de voorzitter van de Maas. sluisse Gemeenschap, de heer G. v d. Houwen, een kort openingswoord sprak en mededeelde dat er zelfs paren waren gekomen uit Amsterdam, Leiden, Den Haag, Arnhem, Rotterdam etc. De bridge drive was uitstekend georganiseerd door de Maassl. Bridgeclub. Iedere deelnemer kreeg uit banden van de heer Joh. van Dijk. sectie sport van de M.G. een legpen ning ter herinnering aan de zelfstandig heidsviering van Maassluis, hetgeen op hoge prijs werd gesteld. Als klap op de vuurpijl had in de avond uren een treffen plaats tussen een Maas- suis elftal, bestaande uit eerste elftal-spe lers van Excelsior M en VDL en Gud-In- ternatlonaJs (district Rotterdam). Deze ontmoeting werd door de autoriteiten bij gewoond en met muziek opgeluisterd. VGAARDINGEN, maandag De be kerwedstrijd TSBWGZ (zaterdagvoet bal) wordt op 13 juni op het terrein van De Hollandiaan gespeeld. Zonnebloemen Voordelige zomerjaponnen met driekwart, korte of zonder mouwen. Zomerrokken en blouses in. diverse kleuren, Dok in grote maten Damesjaponnen, deux-pièces en meerdelige pakjes". L, KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel. 66135 VOOR ft IETS GOEDS j japonnen met bolero japonnen rok japonnen rechte rok ebemito P7onnen stra„dpakjeS 3-deüg *T.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1