W L. Penning: dichter van de herinnering KOELKASTEN COUZY Drie teams van T.S.F. kamp men Humanitas* won leden Tweede prijs voor ploeg van de brandweer Eerste paal blo-school Obsederende grafiek van H. v. Kruiningen Prachtige judo-avond fnwfft Grote zege van DHS op Elinkwijk Degradatie pok voor ODI Winst voor S.Y.C. VEERTIG JAAR GELEDEN OVERLEDEN LAWNTENNIS Wedvlucht van De Vrijheid Aan Schiedam zijn geboortestad Achttien geslaagden brandweer-examens HONKBAL KORFBAL Nederlaagtoernooi Afsluiting Willems brug en Beursbrug Jaarverslag 1963 Nieuw uitgezette beplanting al weggehaald Burgelijke stand Kampeeruitrusting gestolen Opbrengst collecte SCHIEDAM POETS ARTIKELEN Koeriersters fio ran Modemagazijn pis „visr muren" u to benauwd slftw dinsdag 2 juni 1964 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM moet zuinig Zijn op zijn schrijvers, want veel heeft de stad er niet. In de literatuur- boekjes, de meest betrouwbare zeef, zijn er nog maar een paar overgebleven. Poot woonde hier in de buurt, Haverschmidt schreef weinig toen hij in Schiedam stond, Prins wordt alleen nog geteld als na-tachtiger en neo-romanticus en Bordewijk werd in Amsterdam geboren en woont in Den Haag. De meer uitgebreide boeken over de geschiedenis van de vaderlandse letterkunde vermelden nog de naam van de haast vergeten Willem Levinus Pen ning jr. Veertig jaar geleden aan zijn graf bewezen slechts een paar intieme vrienden hem de laatste eer. Toen al was de naam van deze blinde „minor poet" vervaagd. Willem Levi mis Peniiin SCHIEDAM, dinsdag. Hei eerste, tweede en derde team van TSF hebben zondag op het kampioenschap van reap, de vierde erf vijfde klasse van de compe titie van de K.N.L.T.B. taeslag gelegd. Het eerste team, bestaande uit Els Zwanenburg, Ma grid Sneep, Eric van Weerkom en aanvoerder WH Baard, won rtn dte Metselaars uit Schevenlngcn met llelst 1t en doordat de bezetter van de tweede plaats Oranje T.C, gelijk speelde was bet kampioenschap een feit. Het eerste leam, dat het vorig jaar ongesla gen ïimpioen van de 5e klas werd en dainia de promotie won, moet nu op zondag' 21 juni de promotie-wedstrijd voor een plaats in de derde klasse spelen. Het tweede team heeft gisteren ook het kampioenschap behaald en wel door een 5—3 overwinning óp het vierde team van Keep Smiling. Dit team bestaande uit Leidy Boon, Nel Oprei, Wim v. d. Heu vel en aanvoerder Niek Spithoven 2al nu via promotie-wedstrijden moeten pro heren in de vierde klasse te komen. Het derde team met Nel v. d. Vaart, Henny Spithoven, Johny Martens en aan. voerder Aad Schuddebeurs heeft op een uitstekende wijze het kampioenschap van de vijfde klasse behaald. Van de 40 tot nu toe gespeelde partyen werden erslechts twee verloren. Ook gisteren werd er door team weer een monsterzege op het derde team van Leonidas behaald: 80. Ook dit team zal d.m.v. promotie-wedstrij den proberen de vierde klasse te berei ken. Het vierde team heeft het deze week niet tot 'n overwinning kunnen brengen; met 0—5 kregen zij van Krimpen klop.. De wedstrijd van a.s. zaterdag tegen Barendrecht, is belnagrijk voor het vei lig stellen in de tweede klasse zaterdag competitie. Het vijfde team heeft de vijf de wedstrijd in successie gewonnen; nu werd Unilever 6 met 50 geklopt. Indien de wedstrijd van a.s.. zaterdag tegen R-O.V.s. wordt gewonnen is ook dit team kampioen. Het jeugd-team uitkomende in de lan delijke jeugd-competitie heeft een prach tige overwinning geboekt, met 7—0 ver sloegen Wim de Ruiter c.s. de jeugd-spe- lers van Relax uit Lisse. „SCHIEDAM, dinsdag. De SP.V. „De Vrijheid" nam met 300 duiven deel aan de wedvlucht uit CorbeiJ. Gelost werd om 8 uur; eersle duif binnen 14 uur; laatste prysduil 14,30 uur. Uitslag: 1, 10, 52 P. Pols; 2, 30, 47 J. v. Ent; 3, 33, 41, 49 G. Barzilay; 4, 23, 28 E- de Potter; 5, 14, 21, 59 A. v. Limborg; wl5, 32, 50 K. van Muilwijk; 7, 39 L. Wijnen; 8 25, 27. 57 Jan Doejaaren; 9, 20, 51 D. Ram; 11 M. Kmk; 12, 29, 37 F. Wij- zenbroek; 13 Jac, Duimcl; 16, 25, 34, 36 W. de Winter; 17 Joh. Bakker; 18,31 Fr. Doe maren; is, 38, 55 gebr. v, d. Windt; 22, 46 D. Bakker; 24, 44 M. Putters; 35, 58 C boogje; 40 M. de Ruiter; 42, 54 H. v. d. 6teen; 43 J. Westerhalt; 45 M van Bue- «n; 48_M. de Rouw; 53 H. Overheul; 56 v- Heiten, Diploma W. Poort APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Groenelaan 127, BIOSCOPEN EwaaRe, 2 en 8 uun „West Side Story". ■Monopoie, 2 en 8 uur: „Gun Hawk". DIVERSEN B.qö uur: Schied. Waterscouts. Bij eenkomst Willem Eevlnus Penning jr. was geen Homerus, geen ziener. Zijn kunst was be perkt en had geen ruimte nodig. H(j hoorde thuis in de huiselijke sfeer uit de laatste helft van de vorige eeuw, die de Tachtigers met hun in wezen romantische woordkunst doorbraken. Penning, be schermde in zijn gedichten het gebied, dat hem dierbaar was; de herinnering. Pas op later leeftijd blind geworden gaat hij in zyn gedichten na die tfjd terug naar zijn kinderjaren, die toen meer dan ooit een verloren paradijs vormden. Heelw Penning werd in 1849 geboren als zoon van een ambtenaar hij de gemeente. In Musis Sacrum maakte hij voor het eerst kennis met dichters, die In de zaal uit eigen werk kwamen voordragen. Zelf uitte hij zijn gevoelens, meestal van ver liefdheid, toen al in gedichten. Later heeft hij die eerste probeersels allemaal verbrand. Hofpredikar.t Nicolaaa Beets heeft in die beginperiode de meeste in vloed op hem, daarna neemt Vosmaer heyi in bescherming. Zijn eerste officiële bundel „Tienden van de Oogst" krijgt wisselvallige re censies. Busken Huet, en Haverschmidt zijn er niet zo over te spreken. In de Ne derlandse Spectator van Vosmaer schrijft Ising: ,,-er tintelt hartstocht, beeft wee moed, siddert wanhoop in dit werk". De niet erg voornitetrevende Van Hall zegt over de 377 bladzijden tellende bundel: „spraakzaam Is hij, vaak al te spraak zaam". Verwey Na 1882 wordt zijn gezichtsvermogen minder. Penning hoort van de nieuwe generatie schrijvers en dichters, die zich de Tachtigers noemen. Eén van hen. Al- bert Verwey, zal later als hij de groep heeft verlaten, zijn vriend worden. De toon in het werk van Penning verandert niet. Hij was geen voor loper van de Tachtigex-s en sluit zich daardoor ondanks zijn bewondering van het werk van sommigen van de jongeren niet bij hen aan. Zijn ge dichten behouden hun boodschap. Hij blijft de schrijver van het gelegen heidsgedicht en de lange episeh-Iy- nsche werken mei opdracht. In 1898 verschijnt „Benjamin's vertellin gen", de eerste bundel gedichten over zijn jeugd en na „Kamermuziek" volgt in 1906 „Sintjans-lot". Vooral door deze bundel is Penning de meest Schiedamse van die kleine groep schrijvers en dich ters, die in deze stad leefden. Herinneringen „Sintjans-lot" noemt hij zelf „Geboor testad-herinneringen" en het is de berij ming van het Schiedam van zijn jeugd. Bijna zeventig jaar oud schrijft hij: Verrast ontwaarde ik in. dien jongen mijn vroeger Ik. Penning woont niet meer in Schiedam. Hulpbehoevend en weduwnaar was h|j aangewezen op de verzorging van fami lieleden buiten de stad. „Sintjans-lot" is een weerzien en tegelijkertijd een af scheid van zün geboortestad. Een laatste rondkijk zegt hij zelf: Nog eens terug in mijn geboortestad, Nog eens op kruistocht onder hulpgeleide Zag 'Je op Sint Jan iets van zijn kcrk,_ [voor 'l laatst; Dra heel niet meer zou 'k zien; en tvreemd gehaast Zocht ik een puikplaats om van zien [te scheiden.. „Het kind is de dichter" staat in één van zijn gedichten en het beschrijft het Schiedam van de eerste, nu vergeelde foto's. Met de havens, de branderijen en de sleperswagens waarop de jenevervaten liggen. De titels van deze gedichten geven de strekking duidelijk weer: „Voor het eerst alleen naar school", „Knapen-spel „Uit school bij zonsondergang". Sympathiek In februari veertig jaar geleden stierf de dichter. Hij was niet groot, maar zijn kunst was sympathiek. Tegen de tijd was het echter niet bestand. Zijn dikke bundels zijn vergeten en nog maar af en toe worden „Sintjans-lot" en „Benja min's vertellingen" te voorschijn gehaald. Het zijn teksten bij vage plaatjes uit de vergeelde albums. SCHIEDAM, dinsdag. Iu de Brand weerkazerne zijn onlangs de examens af genomen voor het rijksdiploma chauffeur pompbediende en brandwacht 2e klas. De instructielessen, gegeven door de bevel voerders van het eigen korps, hebben wej succes opgeleverd, want alle 18 deelne mende brandweerlieden zijn geslaagd. Dit zijn voor chauffeur pompbediende: Dekker, H. J. Oostervoor, M. L. de Bruijn, A. van Eijk jr.. J. P. van E«k, J. H. Oostervoor, P, Kok, P. H. J. van Beurden N. W. Jansson, J. "W. van Eijk, M. Blommesteijn. Voor brandwacht 2e klasse: Ctar. Uieze, W J. C. Sjoerdsma, C, H. Kok, H. Smrts, C. Hamerslag, W. van der Most, J. w. van Eijk, M. Dolstra. (Advertentie IM.) REEDS VANAF FL. 288.- (125 LTR.) ALLE GOEDE MERKEN VOORRADIG BIJ 1e MIDDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 SCHIEDAM, dinsdag. Met een da verende 41€ overwinning In Utrecht is DUS' er zondagavond tegen Elinkwijk in geslaagd afstand te bewerkstelligen tus sen DHS als leider en de volgers. Met vijf overwinningen in successie gaat DUS nu fraai aan kop. DHS miste werper Jaap Verbeet eet H.; Korpel. Toch werd het weer een grote zege. Het duurde tot de derde inning voor dat DHS kon scoren (0—3), het werd 0—4 in de vierde inning maar in de ge lijkmakende slagbeurt kwam Elinkwijk op 34. Resoluut sloeg DHS zich in de vijfde inning met 38 in veiligheid op goede honkslagen van het gehele negen tal. Elinkwijk was de geslagen 'ploeg en moest toezien dat DHS in de zesde en zevende inning de stand op 4-16 brachten. Elinkwijk besteedde meer aandacht aan het praten, dan aan het hanteren van de honkbalknuppel. De beste slagman bij DHS was de ex-SVV-er Lou van der Ha mer. Werpersresultaten: De Ruiter (Elink wijk) zeven 3 3-siag, driemaal vier wijd en tien honkslagen tegen; Lou van der Hamer (DHS) tienmaal drieslag, drie maal vierwijd en drie honkslagen tegen. Zondag heeft DHS een vrije dag. SCHIEDAM dinsdag. Ook 'voor O.D.I. is het doek thans gevallen. Door de ne derlaag tegen K.O.A-G. is de degradatie naar de 2e klasse een feit geworden. Dc laatste wedstrijd van Succes heeft geen doorgang gevonden, doordat tegenpartij T.O.G.O. met autopech onderweg is bljj ven steken. In het begin van de wedstrijd O.D.I.- K.O.A.G. leek het erop, dat Ö.D.I. kans op winst zou maken. C. Toussaint be zorgde zijn club al m de eerste minuut een 1—fl voorsprong. Tien minuten later was het 11, maar na de vakwisseling en de daarop volgende uitworp schoot Mej. Th Sluimer onmiddellijk in C1). K.O.A.G. bracht de stand weer in evenwicht (22) maar spoedig daarna moest de wedstrijd worden onderbroken voor een stortbui. Toen deze voorbij was is de wedstrijd zo goed en zo kwaad het ging uitgespeeld, maar nu bleek K.O.A.G. op het moeilijk te bespelen veld de beste balcontrole te hebben en daardoor wonnen de be-i zoekers met 25. Verder is nog gespeeld de juniorenwed strijd O.D.I.K O.A.G.. waarin K.O.A.G. eveneens aan het langste eind tr>jk enwel met 4—8. SCHIEDAM, dinsdag. In het door de Schiedamse volleybalclub georganiseerde nederlaagtoernooi zegevierden ditmaal al le teams op het eerste damesteam na, tegen Aggredior. Dames 1 speelden dit maal bijzonder slecht. Aggredior, zelfs met twee invasters, won met 30, na de satstanden 15—12, 159 en 15—19. De Schiedamse meisjes speelden zonder ent housiasme en erg rommelig, waarmee het team nit Vlaardingen weinig moeite had. Dames 2 bleek veel te sterk voor het jonge Aggredior 2. Hier won SVC met 30, terwijl de satstanden voor zichzelf spreken: 156. 157 en 152. Bij de be renteams wonnen, enigszins tegen de ver- wachting in met 21. Heren 2 begon zo goed dat al spoedig twee sats in winst werden omgezet: 155 en 150. In de derde set wreekte zich de vlotte start en deze ging dan ook terecht naar Aggredior 2 met 715. Heren 1 begon slecht en moest de eerste set met 815 aan Aggredior laten. Wak ker geschrokken gingen de Schiedam mers toen. beter in de aanval en zegevier, den in de beide laatste sets na veel span ning met 15—9 en ,1513. Vrijdag a.s. kamt het sterke MVC uit Moordrecht naar Schiedam, wat een felle strijd voorspelt. SCHIEDAM, dinsdag. In verband met herstelwerkzaamheden zal de Wil lemsbrug over de Westerhaven worden afgesloten voor alle verkeer vanaf woens dag 3 juni van 8 a.m. tot en met vrijdag o juni 17 uur pun, of zo veel langer of korter als de werkzaamheden zuilen du ren. Eveneens ln verband met herstelwerk zaamheden zal de Beursbrug in de nacht van woensdag 3 juni op donderdag 4 juni vanaf 20 uur p.m. tot 6 uur pjn. voor alle verkeer zijn gesloten of zo veel langer of korter als de werkzaamheden zullen du ren. SCHIEDAM, dingdag. De Ncd. Ver. voor Maatschappelijk Werk „Humanitas" afd. Schiedam houdt op woensdag 3 juni In het Wijkcentrum Nieuwland de jaar vergadering. Daarbij zal de heer Dijkers, directeur van Homanitas-Rotterdam spre ken over „Enkele facetten van de alg. Bijstandswet". Ook zullen mededelingen worden gedaan over de stand van zaken tia.v. het bejaardencentrum „Thurlede" van Humanitas, dat aan de Burg. Hon- nerlage Gretelaan zal verrijzen. Uit 't jaarverslag blijkt dat Humanitas in het jaar '63 zich gunstig verder heeft ontwikkeld; het ledental steeg van 160 tot 205. Op het terrein van de gezinszorg, de bejaardenhulp en 'de reclassering zijn activiteiten ontplooid. De gezinsverzorging is goed van de grond gekomen, al wordt de basis met slechts één verzorgster „wat wankel" ge noemd. Krachten in vaste dienst kon men niet en helpsters in los verband wil men niet aantrekken. Het Groene Kruis Schiedam heeft 1962 de Stichting Bejaardenzorg in het leven geroepen, waarin alleen nog Hu manitas samenwerkt. De Stichting ver leent bemiddeling bil het plaatsen van huishoudelijke hulp en het leggen van gezelligheids-contacten, in 27 gezinnen van. bejaarde Schiedammers werd en wordt hulp verleend door zes bejaarden huipen. De voorbereida.„en van het Humanis tisch bejaardencentrum, waarin Humani tas en het Humanistisch Verbond partici peren vorderen goed. Reeds 300 bejaarden hebben zich opgegeven voor huisvesting in dit centruhi. SCHIEDAM, dinsdag. Jn de afgelo pen week ztfn honderden bloembakken In de stad met zomerplanten. gevuld en duizenden jonge planten zijn in de par ken en plantsoenen uitgezet. De Plant soenendienst heeft echter nu reeds he laas moeten constateren dal vele plan ten uit bakken en bloemvakken verdwe nen zyn. Waar de bloemversiering beoogt het stadsdeel te verfraaien, dient tegen het wegnemen van planten te worden opge treden. Een ieder wordt verzocht in de ze medewerking te verlenen en er ook voor te waken, dat bloemen en planten verdwijnen. Vooral op de jeugd wordt een ernstig beroep gedaan de bloemen en planten ongemoeid te laten. SCHIEDAM, Geboren: Cornelia, d. v. J. Kempeneers en J. van der Geer; Fran- riscus J., z. v. J. P. M. van de Laarschot E C. M. Steens; Anne S. M., d. v, W. J. Hollander en G. A. M. van Kampen; Geertrudis C. M., d, v. T. L. Timmers en M. C. van der Meer, Overleden: A. van der Dusse, 67 jr., we duwe van A. Maasdam; F. Bos, 66 jr. SCHIEDAM, dinsdag. Chauffeur G.v.S. deed aangifte van de diefstal van twee slaapzakken, twee luchtbedden en een vierdelig rubbermatras uit zijn af gesloten auto, die op het parkeerterrein bij het station stond, de deur van de auto was met een scherp voorwerp openge maakt, De schade wordt geraamd op honderd gulden. SCHIEDAM, dinsdag. De collecte ten bate -van de sanatoria Sonnevanck en Zonnegloren heeft in Schiedam het prachtige eindbedrag van ƒ5.825.59 op geleverd. Aan alle medewerkenden wordt dank gebracht. (Van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Een ploeg van de Vlaardingse vrijwillige brand weer Is doorgedrongen tot de provinciale wedstrijd op 4 juli te Hellevoetsluls. Dat gebeurde zaterdag tijdens regionale wed strijden te Rccuwwtjk. De Vlaardingse vrijwillige brandweer nam met twee ploegen in de tweede klas se deel. Uit een totaal van 28 deelnemen de ploegen kwam het team, dat onder leidmg van brandmeester C, L. J. v, d. euvel stond, als tweed uit de strijd (ach ter Ridderkerk). De ploeg onder leiding van onderbrandmeester P. Broek bereik te de ook nog alleszins eervolle zesde plaats. Deze laatste gaf echter geen recht van deelneming aan de provinciale wed strijd, wel de prestatie van de ploeg van brandmeester v. d. Heuvel. Zaterdagavond hebben burgemeester mr. J. Heusdens en commandant H. Groe- neveld de succesrijke „spuitgasten" ge complimenteerd. 4.a-« VAN de etsen van Harry van Kruinin gen, de Amsterdamse grafieus, gaat iets obsederends uit. Of hij nu de nuch tere maar in wezen toch wel heroischc Deltawerken uitbeeldt, dan wel de be roemde Babylonische koningsstad Ur met haar profeten en godinnen, steeds v/eet hij een sfeer te scheppen die ons onrustig maakt en beklemt. Het lijkt soms alsof hy die oude Sume-i riërs en Chaldeèrs persoonlijk beeft gekend en getuige is geweest van hun: dramatische conflicten. Imponerend wordt hij als hij in overwogen contras terende partijen de sfeer van dood en naderende ondergang oproept of als hij „De opstand van het grauw" in ex pressieve lijnen weergeeft. Dc laatste, een bibliofiele uitgave, is ge baseerd op een pamflet te Valéncien-' nes uit 1563. Van Kruiningen lijkt dan op een gemoderniseerde Kollwit2, met wie hij sociale bewogenheid als motori sche drijfkracht gemeen, heeft. Dit grafische oeuvre, dat tot 13 juni a.s. in het Stedelijk Museum van Schiedam II. van Kruiningen teerpotten wordt geëxposeerd, is ook uit tecbniseh oogpunt interessant In de eerste plaats zijn daar de zeer kloe ke formaten die aan sommige etsen de werking verlenen van schilderyen in zwart en wit, en in de tweede plaats het procédé dat vol wonderlijke ef fecten zit Van Kruiningen zelf zegt er van dat hij in vele gevallen niet in de etsgrond is gaan tekenen, maar mét de etsgrond. Ook gebruikte hij een schraapstaal om gedeelten weg te schrappen en nieuwe partijen er in te etsen. Maar hij vindt dat men dé techniek maar zo gauw mogelijk moet vergeten om dat het in de beeldende kunst om ge heel andere waarden gaat. Die andere waarden zijn, naar ik meen, in dit be zielde werk voldoende te vinden om van zijn kunstenaarsschap te kunnen overtuigen. L. W. SCHMIDT. Maassluis 350 jaar (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag De judo avond is een succes geworden. Er waren ruim 300 belangstellenden. Er werd prachtig judo gedemonstreerd, o.ra. door de Japanner Marioka, samen met de heer T. Henneveld: Leden van het team uit Rijnland (West-Düitsland) moesten hun meerdere erkennen in het jeugdteam van Maassluis, bestaande uit vijf judoka's van sportschool Henneveld. Met 3—0 werd van de gasten gewon nen; twee ontmoetingen bleven onbeslist. B. Oosterman won met een houdgreep van Post; Van Gastel won met een eerste beenworp van Gemein en T. Rietdijk won op beslissing van de scheidsrechter over Chafer, Ook de senioren behaalden succes; zij wonnen met 60, terwijl geen party werd verloren. et Maassluïsse team was versterkt met enige gasten. T. Hoogendijk uit Vlaardm- gen won op beslissing van de scheids rechter van Gemein. 3. Valk uit' Schie dam won met een 10e linkse heupworp van Janssen. A. van Dorp uit Maassluis won van Kopp; Joh. Rietdijk, kampioen, van Maassluis 1964, won met een 3e heup worp van Brand; W. v. d. Knijlf won met een 8e heupworp van Gruneweg en J. Gouweleeuw uit Delft won met een. Ie schouderworp, gevolgd door arm klem van Post. De wedstrijden R. v. <L Steen. (Maassluis) tegen Safer cn P. Firet (Maassluis) tegen Kasper bleven onbe slist. VLAARDINGEN, dinsdag De Vlaar dingse Hengelaars Vereniging „De Zwer vende Visser" organiseerde in de wateren rondom Maasland al het eerste seriecon- cours. De vangst wafe matig. Uitslag: 1. G. v. d. Zwart 273 gram; 2. M. R, de Bruin, 264; 3. S. v. d. Arend 202; 4. NN 188; 5. M. Groen 187; 6. H. Boomert 115; 7. J. Buys 116 (contr.); 8. D. Ver- burgh 116; 0. H. Vink 74; 10. W. van Veen 57 gram. KENNISGEVING WEGENLEGGER Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen op verzoek van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Hol land ter kennis, dat een. exemplaar van het door dezen in gevolge het bepaalde bij de Wegemvet opgemaakte ont werp van de tweede wijzigingslegger, alsmede een ont werp van de wijzigingen, welke Gedeputeerde Staten voor noemd voornemens zijn daarin aan te brengen, op 5 juni 1964 ten Provinciehuize, Koningakade 3 te 's-Gravenhage, zijn nedergelegd. Beide ontwerpen liggen aldaar van die dag tot 7 juni 1964 ter inzage voor een ieder. Bezwaarschriften tegen de voorgenomen wijzigingen wor den bij Gedeputeerde Staten ingediend en bij het ontwerp den bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend en bij het ontwerp van de wijzigingslegger en het ont werp van de daarin aan te brengen wijzigingen voor een ieder ter inzage gelegd. De bezwaarschriften kunnen wor den toegelicht en bezwaren tegen de voorgenomen wijzi gingen kunnen mede worden ingebracht in een zitting van een door Gedeputeerde Staten uit hun midden benoemde commissie. Deze zitting zal worden gehouden ten Fro- vinclehnlze. Koningskade nr. 1 te 's-Gravenhage, op dins, dag 7 juli a.s. des voormiddags 1030 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, M J. Blok H. Sabel, wJ. diverse merken Korte Singelstraat 11 a-b Schiedam - Tel, 696 28 Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.-. Combinatie lang- j zaam met spoel-centrifuge ƒ395 -, ook merkmachines 15 tot 30% korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 6 3641. fioranl model Levari to Egyptische katoen satin Zwitsers brodö prijs: 59.75 van elk modal slechts enkele «tok» •S61 li"» K "w „ejiaqrj" Koo o& BROERSVEST 111 - TELEFOON 67416 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag et is thans definitief, dat de eerste paal voor de nieuwe blo-school aan de Delftseveerweg donderdagmorgen zal worden geslagen. Dat zal geschieden door twee leerlingen. I b* WsilapeflCTGnHiJïC i firw* mentiaswerk bwft 'oi "...ufxjor N.V, ti Utrecht ««a moeiend wn'jrf montage-opdrachten Ie binnen- en buitenland,! Sgveortweld; ^KemmcAof - W» Brogarn to.SulktrtbfefWc - fran OWeraffl nadert-'Soedan Bensiuxciiimliche InstalfsjFes— Temeiuwi OHeraffl nadeden «rt chemische Inrtallatio» SItbU,- Eiio eo Ca!te* - Botlek gebied Chooojadefebtidc Mare - Yeghel Ocibekvoject - Slechtere». opleiding tot ntmu: vow electrlwhi autogeens o< rjOMtc lower I pQpfHtwrs vow Pïpftttw I rnordogoMrorirarfl I banhwtrkor» Voor het werken op Mrvmi Mw opecM* vergoeding «fc, Nadere Inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 3 juni a.s. tossen 7 en 8 uur n.m, bü het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een werkspoor-vertegenwooradiger aanwezig i*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1