Jenever is in buitenland niet zo bijster populair house house KOERIERSTER In Nederland zelf ook in afnemende mate Hermes DYS begint tegen Zwartemeer Dienst B.B. in Schiedam onderbezet Een sportkolbert is een sport- kolbert. Tot House er zich mee bemoeit en déze stof met dit dessin laat verwerken. En dan wordt een sportkolbert opeens een subtiel "objet d'art". Zó mooi! Voetbalscheidsrechters hadden goed jaar Concerten op Carillon SCHIEDAM liever whisky of cognac iWelrnart doet drankgebruik stijgen Promotie-competitie Wedvlucht van De Postduif Voetgangster liep tegen scooter op Burgerlijke stand Twee inbraken SLEIGH RIJWIELEN Sporihuis Ter Braak Kano gestolen Rijkspremie voor bouw Hervormd Bejaardencentrum Orgelconcert in Oud-Katholieke kerk Prijsuitreiking van 'de V.N.F.G. Cefa: film met de Sangerknaben Jaarverslag '63 if OliQI^inri Hoogtepunt was Brielle is zuinig op (lekker) drinkwater Journalisten uit Duitsland komen in Vlaardingen Jeugdbrandweer naar Apeldoorn viering van vierde lustrum Postduif gevonden Op 24 juni; Weens Mannen koor zingt in Grote Kerk Avondvierdaagse m O N O P O L E' woensdag 3 juni 1964 - pag, 5 SCHIEDAM, woensdag. Hertnes-DVS bsgint zondag aan de nacompetitie om êen plaats In de eerste divisie- De tegenstan dera zullen ztfn Zwartemeer, Alkmaar en Roda JC, Ieder elftal speelt drie wedstrij den en wel één thuis, één uit en één op neuiraal terrein. Het programma is zondag 7 juni Alk maar—Roda JC en Hermes-DVSZwar temeer: woensdag 10 juni; Roda JC—Her. mes-DVS on Zwartemeer—Alkmaar; zon dag 14 juni: Hermes«DVSAlkmaar en Roda JC—Zwartemeer op nog nader vast ie stellen terreinen en aanvangsuren. Dit zyn dus drie wedstrijden in acht dagen en het behoeft geen betoog, dat dit wel een bijzonder zware opgave is. Het is wei gunstig, dat Hermes begint met een thuiswedstrijd, tegen Zwartemeer. Onze stadgenoten hebben met deze oostelijke club nog nimmer contact gehad. Zwarte meer, dat in het behaalde voetbal steeds een bescheiden rol gespeeld heeft, is dit seizoen, verrassend op de 2e plaats geëin digd. Zij moeten dus over een sterk elf tal beschikken en Hermes zal er goed aan doen hiermede terdege rekening tc hou den. Goede voorbereiding en instelling is jeker nodtg. vooral omdat in een dergelij ke kleine competitie de eerste klap een daalder waard is. Het zal dus spannend worden op „Har- ja", waarbij Hermes de morele steun van de aanhang zeker nodig zal hebben. In tegenstelling tot het normale aan- vangsuur, begint de wedstrijd a.s. zonda? om half drie, waarbij het publiek wordt geadviseerd zich bij de voorverkoop van plaatsbewijzen te voorzien en tijdig aan wezig te zijn. Dit laatste is tevens van toepassing op leden van Hennes, die per rijwiel plegen te komen. Vanaf een half uur voor de wedstrijd is het voor de po litie een onmogelijke taak hen nog door le laten. SCHIEDAM, woensdag. De S.C.V. Dt Postduif nam met 330 duiven deel aan de wedvlucht uit Orleans, afstand 480 km. Gelost werd om 7 uur; eerste dutf bjnnea 14.J2.21 uur; laatste prijsduif 152935 uur. Uitslag; C. v. d Grijp 1, 12, 15. 37, 38, 41, 76; A. Smits 2, 4. 6, 7, 28, 30, 65, 80; A. Vis 3, 19, 23,79; A. Middendorp 5. 36; W. v. d. Kant Sparla 8, 43, 63; h. Borrani Co 9, 25, 47, 49; U v. d, Mey 10. 24, 29, 66; C. de Tuinder 11, 35. 39, 58, 67; J. v. <3. Waard 13,18, 27, 34, 64; A. v. d. Tuyn 14, 45, 69; A Boes 16, 22, 48, 62, 73. dipl.t I. V. d. Tuyn 17, 40. 68; H. v. d. Kant 20. 42, 51, 60,75; L. Vis 21. 55; A. Riedijk 26, 54; A, v. d. Grijp 31; J. Koffyberg 32, 74, 73; N. in 'tHol Co 33; A. Karreman 44, 82; J. Overgoot 46; P. Hinten 50: A. Hersbach 52; A Brouns Co 53; W. Poelman 56, 59; K, Crama 57; J. Siivius, 61; F. Eijkenbroek 70. 72; N. v. Ark 71; W. v. Deurzen 77; A. v. Gogh 81; P. Gouweleeuw Co 83. SCHIEDAM, woensdag. Op de Dam, ter hoogte van pand no. 18, is gistermid dag om 16,30^uur de I8-jarige vqetgang- der M. M. K, tegen een scooter opgelo pen. Mejuffrouw K. stak de rijweg over maar werd duizehg, zodat ze halverwege even bleef staan. Toen ze verder liep kwam ze j] aanraking met de passerende scooter van de heer N. Z., die kwam te vallen, Zowel mejuffrouw K. als de heer Z. liepen lichte verwondingen op. SCHIEDAM, woensdag Het mag dan zijn, zoals de Schledamse distillateurs stijf cn strak volhouden, dat wanneer In het buitenland de naam „Schiedam" valt, meteen het bekende gebaar met-het-kleine-glaasje wordt gemaakt, toch is het een feit dat het typisch Scbiertamse vocht en oud-Hollandse drank, de jenever. In hel buitenland niet bijster populair Is. Elgenlyk nooit geweest ook. Alleen de oude koloniale gebieden in de tropen, zoals het voormalige Ned.-ïndiê en de westkust van Afrika, waren rijke afzetgebieden voor de jenever. Maar de Indonesiërs hebben deze niet zo bijster gezonde traditie niet overgenomen en de jonge staten in West- Afrika hebben In de sterke drank een goede bron van Inkomsten gevonden: ze maken de drank zelf of heffen zó hoge invoerrechten dat er voor de exporterende distillateurs geen grap meer aan Is. Maar in Europa, waar dank zij de ge stegen welvaart het gebruik van sterke drank, weer stevig „in" ïs geraakt, komt de jenever er met of nauwelijks aar te pas. Het zijn hoofdzakelijk Engelse whis ky en Franse cognac die de welvaarts- toon aangeven. Het Productschap voor Gedistilleerde Dranken ziet er. zoals uit het Jaarver slag over 1963 blijkt, verder geen brood in om in het buitenland een grote col lectieve reclame-actie te voeren om ze daar te wennen aan de Nederlandse dran. ken. Het komt te duur uit en er zijn geen voldoende verkoop-punten. Iets anders is, en daar zitten wél mogelijkheden in. om via propaganda onder de vreemde lingen die Nedrtlprtd bezoeken (en dat zijn er miljoertm et Nederlandse ge distilleerd mee- pop .ariteit te geven. SCHIEDAM. Geboren; Boel, z. v. C. J. Scbrejj en N. van Breda; Jacob, z. v, n- J. Lïjbers en C. M. J. Stap; Johannes E H. Brandenburg en M. E. Koud- d**!: Andreas A. M., z. v. A. J. M. van Krugten en S. P. Huijsdens; Miranda, d. L. M, Horsman en P. M van Heiten; «alter P., z. v. R. K. F. Grimm en W. R ~a*5' I3aos- z- v. D. Sterrenberg en J- amit Overleden: M. A, Donker, wed. v. W. H. bagewaard, oud 80 jr.; J. P. van Velzen, oud 65 jr., wed. v. J. G. Vermeulen. Veeg teken Het zal echter bijzonder* moeilijk zijn voor de traditionele Nederlandse gedis- tllleerd-producfen een plaats in het „con sumptie-patroon" In de meeste Euro- marktlanden te veroveren. In België is de Import van gedistilleerd in de laatste zes j'aar verdubbeld en In West-Dults- land zelfs ver-acht-voudigd. In Nederland zelf steeg de import met I8S procent. Doch de export van het Nederlandse ge distilleerd naar de Euromarkt-Ianden steeg En die periode maar 22 procent! Een veeg teken. Ook in Nederland zelf ondervindt het gedistilleerd zware concurrentie van de import. Er is bovendien een toenemende concurrentie van de z.g. aperitief-wijnen. Een voorbeeld is de vermouth, In 1961 werd maar 10.600 hl vermouth in Neder land ingevoerd; in 1963 reeds 36.000 hl. Het is bovendien erg moeilijk van te vo ren te bepalen in welke richting de smaak van. het publiek zich zal ontwikkelen. Neem de „vieux" of niet-Franse cognac. Niemand had het verwacht, maar de om zet daarvan is de laatste jaren zeer sterk gestegen. Nu is er ook een stijgende voor keur voor het gebruik van „Iong-drinks", mogelijk dat het Nederlandse gedistil leerd zich daarin een plaats kan verove ren, aldus het Jaarverslag. Export-stijging Bij al deze berichten In mineur moet orden opgemerkt dat de export van ge distilleerd In '63 toch weer Is gestegen met 9 procent tot een bedrag van ƒ265 mil joen, waardoor het top-niveau van I960 en 1961 weer Ig geëvenaard. Doch hierbij neemt de al-oude jenever maar de derde plaats tn met 23 procent van de waarde van 6,1 miljoen. Dit is een verdergaan de daling vergeleken bU de vorige jaren. Nee, dan gaat het beter met de likeu ren, die in dc export de eerste plaats in neemt met 32 procent of een waarde van ƒ8,4 miljoen. Likeur wordt op de voet gevolgd door de typiseh-Nederlandse' drank, de advocaat. Daarvan ging voor ƒ8,3 miljoen (of 31 procent) naar het buitenland. Engeland Nu moeten we met dat begrip „buiten land" een beetje voorzichtig zyn, voor wat de gedistilleerd-export betreft. Want 45 procent van dat buitenland is Engeland, veruit de grootste afnemer van het Nederlandse gedistilleerd. Niet van de jenever echter (hoe kan dat ook bjj een whisky drinkend volk) maar van de zoele likeuren en vooral van de advocaat. Daar drinkt men echter oen meer vloeibare vorm van deze eler-drank en lepelt het «iet op, zoals by ons gebruikelijk is. Vergeleken met Engeland nemen de andere landen maar heel weinig af. West- Duitsland komt op de tweede plaats met iets meer dan ƒ2 min, doch daar gaan de Nederlandse dranken voornamelijk naar de buitenlandse troepen. België volgt met bijna ƒ2 min, doch de in de andere EEG-landen, Frankrijk en Italië, houdt men niet van Nederlands gedistil leerd. Dan doen Brazilië (hoofdzakelijk met door-gevoerde whiskey Noorwe gen en Canada het beter;'die nemen ten minste voor meer dan één miljoen gul den af, Advertentie I M GROte MARKT 3 - SCHIEDAM APOTHEEKDIENSTEN APotheek Gonka, Groenelaan 127 2 en 8 uur: „West Side Story", «onopoie, 2 en 8 uur; ..Gun Hawk". 8 uur; P.v.dA Lezing, ^centrum, 8 uur: Humanitas. Jaarver- Smering uitreiking Afschouw,'2—5 en 7- ^rirtrijing. uur: V.N.F.G. Pnjs- -10 uur; BJ3.-ten- Héél sober Om geen verkeerde indruk te wekken willen we dit „drank-zuchtige" artikel besluiten met de opmerking, dat 't drank gebruik üi Nederland bepaald niet hoog Is vergeleken bij andere landen. Met 2,6 liter gedistilleerd, 37,7 liter bier en 3.1 liter wijn per hoofd van de bevolking per jaar, zijn wy Nederlanders uiterma te sober, vergeleken bil bv. buurman Belg met 2,70 liter gedistilleerd. 112.5 liter gedistilleerd. 27,7 Bier bier en 3,1 liter bier en 8 liter wijn en hele maal bij de goed-drinkende Fransen, die per hoofd 2,9 Bier gedistilleerd, 38,3 liter bier en 135 liter w«n (ja zeker) per jaar drinken. En mogen we er ook op wyzen. dat terwijl er in 1883 in Nederland 32,422 drankwetvergunningen waren (of 7,77 per duizend bewoners), dit aantal in 3950 terug liep 'tot 16.789 (en 1.67 per duizend inwoners) en in 1962 bedroeg 18.140 ver gunningen of 1,55 per duizend Nederlan ders. De kreet „Sluit Schiedam" van een halve eeuw geleden, heeft zo te zien echt wel gevolgen gehad! SCHIEDAM, woensdag. De 16-jarige R. A. M. J, V. deed aangifte van vermis sing van zijn tweepersoons kano, mabo- niehou(kleurig en van een tentje voor zien, die in de Foldervaart had gelegen. SCHIEDAM, woensdag. In het Las- en Constructiebedrijf Kol Ier aan de Nieuw Mathenesserstraat is Ingebroken. De da ders zyn eerst over het drie nieter hoge hek geklommen en zijn toen vla een "IVC- raam binnengekomen, De stortbak in de WC werd daarbij gebroken. Er wordt niets vermist uit het bedrijf. Ook de Limonadefabriek Franks aan do Calandstraat heeft bezoek gehad van in brekers. Deze zijn over de twee meter hoge betonnen schutting geklommen. In het fnbriekskantoor werd uit een bakje, dat n een. bureaula lag, zestig a zeventig gulden vermist. Verder is uit een cabine van een vrachtauto ccn transistorradio meegenomen en uit hot ketelhuis twee koperen onderdelen van een ontdopma- chine, ter waarde van negentig gulden. SCHIEDAM, woensdag. De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft bij beschikking van 29 mei 1964 aan de Stichting Bejaardentehuizen uitgaan de van de Diaconieën van de Nederlands Hervormde Gemeente van Schiedam en van de Nederlands Hervormde Gemeente van Kethel premie toegekend voor de bouw van een woongebouw, bestmd voor de huisvesting voor bejaarden. Zoals be kend zal dit gebouw worden gesticht in de nieuwe wijk Groenoord. SCHIEDAM, woensdag. De Rotter damse organist Henk Korteweg geeft zon. dag 7 jut-i weer een orgelbespeling op het ruin, 100 jaar oude Batz-orgel van de Oud-Katholieke kerk, Dam 30. Op het speciale Barok-programma ko men enkele interessante werken voor, o.a. een ^artita van Kuhnau cn een Sonatina van Ritter. Verder zullen werken uitge voerd worden van Pachelbel, S. Scheidt, J. S. Bach en C. Ph. E. Bach. Het con cert begint om half acht. SCHIEDAM, woensdag. De Ver. Na tionale Feest- en Gedenkdagen gaat van avond, tydens een bijeenkomst om 8 uur in het gebouw voor Chr Soc. Belangen, de prijzen uitreiken aan de winnaars van de Lichtstoet en van de op 30 april ge houden schietwedstrijden. SCHIEDAM, woensdag. De Chr. Film Actie 'chiedam vertoont op zaterdag avond 6 juni in gebouw Arcade, de zang film „De mooiste dag van mijn leven", waarin ook de Wiener Sangerknaben een grote rol vervullen, naast Paul Hörbiger, Ellinor Jensen en Miehae! Arrde. Nieuwe schuilkelder gereed gekomen SCHIEDAM, woensdag. Met de per soneelsbezetting voor de georganiseerde Zelfbescherming van de Dienst Bescher ming Bevolking lit Schiedam gaat het niet naar wens. Er worden 767 nood wachters nodig geacht, doch maar 367 plaatsen zftn vervuld, wat minder dau de helft is. Bö de wllkploegcn gaat het nog wel met 312 personen voor 367 plaatsen, doch de blokploefen zijn heel sterk onderbezet: 55 nood wachters van de nodig geachte 400. Zo blijkt uit het Jaarverslag 3963 van de Dienst Bescherming Bevolking In de A-kring Zuid-Hol land C, dat het ge bied van de Nieuwe Waterweg omvat. Door werving in Schiedam werd een vrij sterk verloop opgevangen, waardoor de wijkbezetting niet m sterkte terugliep, maar met 24 leden toenam. Voor de blok- bezetting bedroeg de toename zelfs 35 personen. Toch is het aantal vacatures nog groot. In augustus is een gïote en fraai opge zette tentoonstelling in Schiedam gehou den, die tevens werving tot doel had. Maar de belangstelling was gering, waar door ook de wervings-resultaten beneden de verwachting bleven. Ook onder ca. 800 buitengewoon dienstplichtigen is eind vo rig jaar een wervings-actïe, die 180 aan meldingen tot gevolg had, waaruit 144 nieuwe verbintenissen voortkwamen. De ze vrijwilligers zijn onmiddelijlk in op leiding genomen. Ook onder de padvin ders is op hun verzoek een voorlichtings avond gehouden. Oefeningen Wat de oefeningen van de B.B. in Schiedam betreft, was de opkomst in het voorjaar gering wegens de sterke vorst. Om voldoende oefenslerkte tc krijgen zyn de ploegen van verschillende wijken ge combineerd. In het najaar zijn tesloefe- ningen gehouden om 'n juiste indruk van de geoefendheid te verkrijgen. Deze had den een bevredigend verloop, meldt het jaarverslag. Uit de cijfers blijkt dat bij de totaal 16 oefeningen, waarvoor 1.227 personen w erden opgeroepen, er maar 450 opkwam of 36,5 procent. Burg. Peek heeft aan 39 Schiedamse noodwachters de Vrijwilligers-medaille uitgereikt. Wat het materiaal betreft het volgende. De pogingen tot het verkrijgen van. betere opslagruimten voor de vakmagazijnen aan de Lange Achterweg hebben nog geen resultaat opgeleverd. De verdere uit breiding ven bet aantal sirenes voor waarschuwing en alarmering wordt ur gent geacht, vooral in nieuwe wijken als Nieuwland. In Schiedam is nog geen verbetering tot stand gekomen in het plaatselijke blus waterplan, zijnde het hebben van water reservoirs, waarvoor ook het Sportfond- senbad in aanmerking komt. Dit kan bij eventuele calamiteiten ernstige gevolgen hebben, staat in het jaarverslag. Vorig jaar Is een schuilplaats aan dc Burg. van Haarenlaan gereed gekomen, die ook van zandfllters is voorzien ter aanpassing aan de thans gestelde eisen iv.h. met bescherming tegen „fall-out" of radio-actieve stof. (Advertentie tMJ Kamgaren in glen- checK-dessin met een zachte, rode overruit. v.a. 94,50-174,50 BRIELLE, dinsdag. „Elk litertje Brlels water, dat ongebruikt verdwijnt, is een kostbaar verlies. Wij zullen de uiter ste zuinigheid met dit water betrach ten", aldus burgemeester H. van Es gis teravond tijdens de raadsvergadering. Hij zei deze woorden tijdens de verde diging van een voorstel om een nieuwe reimvaterkelder en een persleiding bij de watertoren aan te leggen. Het Brielse win- en distributieapparaat voor water smakelijk water uit de duinen bij Oost- voome kan namelijk wel in de behoef te van 5000 inwoners voorzien, doch niet in die van bijvoorbeeld 8000 inwoners En behalve met groei heeft Brielle ook rekening te houden met afname van wa ter door anderen. (Rotterdammers haleti gaarne wat water in Brielle. Red.). Het verdedigen van het voorstel kostte weinig moeite. Het voorstel boekte name lijk veel instemming1, van de raad. Vlot werd het gevraagde krediet van 340.000,- ter beschikking gesteld en over een toe komstige mogelijke tariefsverhoging maakte men zich weinig zorgen. Want het alternatief: drinkwater betrekken van Rotterdam, is uiteraard een groter schrikbeeld voor elke Briellenaar. tVan een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Een. ge zelschap van ongeveer zestig Duitse jour nalisten zal op 22 en 23 juni ons land be zoeken. Voor deze persvertegenwoordi gers is door de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten een „Fliegende Pressekonferenz georganiseerd ter be studering van de ruimtelijke ordening in Nederland. Onder de gemeenten, welke zullen wor den bezocht, behoort ook Vlaardingen, Op 23 juni zullen de deelnemers aan deze „Fliegende Pressekonferenz" ten stadhuize worden ontvangen, Burgem. mr. J. Heusdens zal bij deze gelegenheid een toespraak houden over „De proble men van de middelgrote Nederlandse stad". Het bezoek aan Vlaardingen zal wor den besloten met een rondrit door de ge meente. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Op za terdag 6 juni zal de Vlaardingse jeugd brandweer deelnemen aan de landelijke wedstrijden jeugdbrandweer. Deze wed strijden zullen worden gehouden te Apel doorn. De Vlaardingse ploeg staat onder lei ding van Andries Booij. (Advertentie LM.) fnstho (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging heeft een goed Jaar achter de rug. Diver se nieuwe evenementen vonden plaats en konden naar verwachting worden afge werkt. Vooral de spelreg «[wedstrijden tegen de arbiters uit Schiedam werden een succes voor de VSV-ers, die heide malen wonnen. Het hoogtepunt beteken de de viering van het 20-jarig bestaan, waarvoor bijzonder grote belangstelling bestond. De spelregelwedströden voor nioren cn voor junioren (belde evene menten door Zwaluwen gewonnen) wa ren voor de deelnemers bcfaugrijk ge noeg om hun kennis ie vergroten. Helaas- was de belangstelling van de scheids rechters zelf aan de lage kant. Dit alles bleek uit het jaarverslag van de secretaris van VSV, de* heer H. W. de Korte, tijdens de dinsdagavond gehouden algemene ledenvergadering m het club lokaal aan de Hoogstraat. rapportenbespreking door de scheidsrechterscommissie van de afde ling Rotterdam van de KNVB viel wat tegen, omdat er, zoals altijd, weinig rap porten waren uitgebracht. Toch is ge bleken, dat er wel terdege rekening is gehouden met de Vlaardingse scheids rechters. Zo kregen dc VSV-ers A. Bra ven boer, K. van Noord en J. van Tour dezer' dagen bericht dat zij tot del KNVB waren toegelaten. Tevoren hadden zij een condiiieproef met succes afgelegd. Voor het eerst in het twintigjarig be staan van de vereniging werd een onder afdeling ïn het leven geroepen. Teneinde het onderlinge contact te bevorderen werd een reïsvereniging opgericht, waar van het bestuur tijdens deze jaarverga dering officieel werd geïnstalleerd. Het ledental ging met tien leden om hoog, terwijl zich acht donateurs lieten inschrijven. Door dit alles gaat het de Vlaardmgse scheidsrechters vrij goed. De bestuursverkiezing had tot gevolg, dat de heren C. Bakelaar, H. W. de Korte en L. v. d. Linden bij acclamatie werden herbenoemd. De penningmeester, de heer v. d. Lin den, bleek geen financiële moeilijkheden te hebben ondervonden, maar om deze het komende verenigingsjaar te voor komen, werd de contributie verhoogd van 7AO tot ƒ10,per jaar. Dat men zich bewust is van een stijging van de kosten bleek wel uit het feit, dat niemand van. de vele aanwezigen bezwaren koesterde. SCHIEDAM, woensdag. De heer Wil- lems uit de Lange Niemvstraat heeft in het portiek van zijn woning een vermoei de postduif gevonden, die zich liet van gen.. De duif droeg een rmg met het num mer Holland-60-156774 cn is naar het Die entehuis gebracht. SCHIEDAM, woensdag. De Wiener Mannergesang Vereln, die deze maand met een groot en klein koor een tournee maait door Nederland, zal op woensdag 24 Juni ook In de Grote Kerk in Schie dam een uitvoering geven, samen met het Schiedams Mannenkoor Orpheus overi gens, maar dc Weners nemen loch het leeuwendeel van de te zingen werken voor hun rekening. Het zal' een echt Weens programma worden. De Maxmergesang Verein telt 280 leden, waarvan 130 nu naar Nederland komen, voor concerten om. in Rotterdam, Den Haag, Emcüioven, Amsterdam, Hilversum en Paleis Soestdijh. Di. Wee use mannenkoor bestaat al 129 jaar en is dus 23 jaar ouder nog dan Or pheus. Het doel is niet alleen de verzor ging en de veredeling van de mannen- zang, maar ook de dienst ba armaking aan humanitaire doelen. Tevens is tot taak genomen de muzikale nalatenschap van Franz Schubert tc boeden en bekend te maken, door minder-bekende nummers te le.ten horen. Het koor heeft in de voorbije tijden steeds de. belangstelling en de be scherming gehad van de Oostenrijkse kei zers. De vereniging heeft zich ontwikkeld tot :n „zendbode" van de Weense cultuur en uitgebreide reizen in het buitenland zijn onder omen. Vele beroemd geworden Weense muziekwerken zijn aan de ver eniging opgedragen geweest. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. In de maanden juli en augustus zal het Oranje- carillon in dc toren van de Grote kerk op de Markt weer in het teken van de gastconcerten staan. Te beginnen op vrijdag 10 juli zal van 20 06—21.00 uur Leen *t Hart, directeur van de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en stadsbeiaardier van Amersfoort, Delft, Leiden en Rotterdam, het carillon bespelen, gevolgd op 17 juli door Daan van Hoecke uit Arnhem en op 21 juli door Mar Bruinzeel uit Delft. Het laatste concert in juli (vrijdag de 31e) wordt verzorgd door onze stadge noot Hein. de Ligt, die als beiaardier de Westertoren in Amsterdam bespeelt. Op vrijdag 7 augustus speelt B. Oomen, de stadsbeiaardier van Valkenswaard, terwijl de serie concerten op 14 augustus wordt besloten door Herman Bonenkamp uit Oisterwijk. Alle concerten beginnen om 20.00 uur cn duren een uur. MAASSLUIS, woensdag. Voor de 9e maal wordt in Maassluis de avond vierdaagse georganiseerd door de plaat selijke wndelsportvcrenigingen V.T.M. en de Mawa's. Vorig jaar waren er 875 deelnemers, nu worden er zeker 1000 verwacht. Iedereen van 8 jaar en ouder kan meedoen, hetzij individueel if in groepsverband. Een groep moet bestaan uit 11 perso nen plus leiderster). Men "kan zich nog laten, inschrijven by: J.' Kolenbrander, Guido Gezellestraat 54, J. de Jong, We verskade 24,. H. B. ,D. Morel, Ruysdael- straat 16 d. GEHUWD: der Sar, 22 j. J. Romers, 32 j. en P. van OVERLEDEN: G. van der Valk, 62 j., echtg. v. J. dc Breems, Mahlerstr. 4; P. Zonneveld, 77 j„ echtg, v. M. de Bloois, Weslnieuwland 78; A. J. van Tienen, 68 j-, echtg. v. H. Mennema, Soendalaan 83. ^Hoogstraat 2 .;- Schiedam - Tel. 6 88 08 Donderdag z en 8 uux* Actiefilm - speelfilm - schouwspel, alles ineen GLENN FORD - BARBARA STANWYCK EDWARD G. ROBINSON HEBZUCHT In technicolor 18 jaar Vrijdag en zaterdag 2 en 8 uur; zondag 8 uur; maandag cn dinsdag 2 en 8 uur; woensdag 8 uur De film die u moet zien en herzien JACK HAWKINS - WILLIAM HOLDEN ALEC GUINNESS THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI Technicolor 14 jaar Zaterdagnacht Een zeer ongewoon filmwerk, dat u met stijgende beklemming volgt ELISABETH TAYLOR - KATHARINE HEPBURN MONTGOMERY CLIFT SUDDENLY LAST SUMMER 10 jaar Zondag matinee 2 en 4.15 uur Een spannende episode uit de laatste oorlogsdagen met veel bekende binnen- en buitenlandse sterren THE LAST BLITZKfUEG 14 jaar "Woensdag matinee 2 uur - jeugdvoorstelling RUSTY EN DE VLUCHTELING Alle leeftijden Personeel gevraagd Gevraagd actieve dagbladbe zorger (ster) voor Schiedam Aanmelden De Schiedam mer, Lange Haven 103, tele foon 67279 en 66505. Te koop aangeboden Te koop: 1 Aqu, aüneüng 110x30x45 4- 26 cm voedings bodem, op meubelstuk. - 2 Aqu geraamtes, afin. 100x 25x25. - 1 Aqu, afm. 50x40x40 Alles voor elk aannemelijk bod. Na 6 uur: Engels, J. A. Alb. Thijmstraat 60a, Schie dam. j Fotografie Kolfflm» vergeten? JJe auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto S» van Vu uren. Hoogstraat 106. Voor pasroto naar K van Vuuren. Hoogstraat 106 teL 66720. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1