B.B.-EXPOSITIE CHIEDAM Zonder rijbewijs en rem achter t stuur Massaal toerisme in Deltagebied verwacht Prijzen van Lichtstoet en schieten mWM „Géén aversie, wel onbekend heid bij de bevolking" De tentweek start op zaterdag Afscheid van brigadiertjes Het honkbal programma Politie houdt inbreker aan Loterijclub in Schiedam wint hoofdprijs De voetbal rolt nog Jn Eoopmansbeiirs Wat de overheid doet en iaat de burgerij zelf moet doen Uitreiking V.N.F.G. AGENDA Burgerlijke stand In We Plantage Icarus geeft toch demonstratie Het probleem van het slechte drinkwater opgelost! SANAFILTER VOOR DE KANTONRECHTER WAAR DAT WIEL DRAAIT Bromfietser brak been bij val Conferentie in Mara nathakerk Excelsiornieuws Wielringen 20.- Koeriersters r VERLAAGDE KOLENPRIJZEN TOT 30 JUNI A.S. PROFITEER ERVAN - BESTEL NU! SECRETARESSE donderdag 4 juni 1964 - pag. 5 SCHIEDAM, donderdag. —.Het bescher men van de bevolking in oorlogstijd is eeo omvangryke taak. Hóe omvangrijk, blijkt wel op de voorlichtende tentoonstel ling die tot en met dinsdag door de Dienst Bescherming Bevolking in de Koopmans beurs In Schiedam wordt gehouden. In «n stand staat centraal opgesteld een note kaart van A-Kring Zuid-Holland C omvattende het gehele gebied i'an de Menwe Waterweg, waaronder dus ook Schiedam valt. Onder de knipperende cen trale ster van de Hoofd-commandopost (gevestigd aan de Hoflaan In Overschle) kan men door een druk op diverse knop pen te weten komen waar tn dit gebied alle wijkposten, de opvangcentra voor hnlpbeh neven den, de commandoposten roer brandweer, reddingsdienst, de mo biele geneeskundige posten, enz. zich wel allemaal bevinden. Het zijn er héél wat Ook in Schiedam. „Wij willen het publiek eens duidelijk laten, zien wat in tijd van oorlog of andere rampen wel gedaan wordt door de over heid, maar ook wat de bevolking zélf moet doen om xich te beschermen," zo ver klaarde oos de heer J, Vogelezang, het Hoofd Zelfbescherming van de B.B. in Schiedam. Op losse schermen, in het centrum van de ruime Beurs-hal geplaatst staat dan aangegeven wat verwacht wordt dat de burgerij zelf moet doen <met een visuele uiteenzetting waarom) en daaromheen staat de stand met welke hulp de over heid biedt. Wijkposten Bij de t.g. Zelfbescherming spelen de wijkposten (er zijn er vijjf In Schiedam) csn grote rol. Deze door de noodwachters bemande posten zijn voorzien van een vrij volledige uitrusting voor het verle- otn van Eerste IIulp Bij Ongelukken in uitgebreide zin (waarbij het gedemon streerde. systeem van mond-op-mond-be- idemlng voor het bijbrengen van bewus telozen het meest spectaculair is), maar ook van grote mobiele kisten met licht ui zwaar materiaal van de reddingsdienst en zelfs van een klein brandspultje, dat toch nog altijd 400 liter water per uur kan Daarnaast is een complete mobiele ge neeskundige post ingericht, met onder- zoeb-afdelmg en ook de zeer belangrijke afdeling voor de shock-behandeling. Ook wordt een beeld geboden van wat er al vereist is voor de inrichting van een cpmg-centrum, fin Schiedam zal dat do "EEK. Huishoudschool aan de Mgr. MoVenslaan zijn). Daar kunnen hulp-be- homrilen, kinderen, bejaarden opgevan gen en verder geholpen worden. Met zo- veej mogelijk moeilijke omstandigheden j's rekening gehouden. een water-ballet geven, Het had ook in de bedoeling gelegen er gelijktijdig een red- dings-demonstratie van een brandend schip van te maken, doch dat is niet mo gen doorgaan, Werving Naast voorlichting is ook werving van nieuwe noodwachters de bedoeling de expositie. „Het ls niet waar dat de vol king een aversie heeft tegen de is de stellige mening van de heer Vogele zang,men Is niet bekend met het werk van de BB- en neemt daarom een af- weer-houding aan". Deze afweer moet doorbroken worden, is zijn opvatting. Hij wijst er op dat wijkploegen in Schie- dam voor 2eker 85% zijn bezet met vrijwil lige noodwachters, die in geval van nood in eerste instantie het werk zuilen moeten aanpakken. Alleen een blok-hoofden en plv, blokhoofden, die voornamelijk een voorlichtende taak hebben, is nog een sterk tekort m Schiedam. SCHIEDAM, donderdag Tijdens een drukke bijeenkomst van de Ver, Natio nale Feest- en Gedenkdagen (v.m. Oran- je-ver.) gisteravond In het gebouw voor Chr. Sociale Belangen gehouden, heeft voorzitter J. Kamp de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Lichts toet Ï9C4 en ook van de op Koninginnedag gehou den schietwedstrijden. „Door de mede werking van bet publiek zijn ze een succes geworden", constateerde hij, [De voorzitter van het Lichtstoet-comiié, Dit is dan algemene voorlichting aan de heer J. v. d. Griend, verklaarde dat de J~i EZE opvallende gesverkenner op ■IS zijn bromfiets, van top tot teen in gaskleding gestoken, kreeg als bizarre figuur op de B.B.-tentoonstelling de aandacht, ook van meisjes. „Eén op vijf'' de bevolking. Doch er is er ook een, spe- tiaai afgestemd op de vrouwen. Deze ls georganiseerd door de Stichting Ned. Fed. roor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverle ning en in Schiedam zwaait mevr. I. Kis- lemaker er de scepter over. De bedoeling is om in gespreksgroepen de vrouwen in It lichten wat zfj kunnen doen aan Indi viduele zelfbescherming. Niet Ieder vrouw »i bereikt kunnen worden, begrijpt men. boel*één op de vyf toch wel, vandaar dat de actie „Eén op vijf" fa genoemd. Spuit-demoustratie N'aast de praktische demonstratie op het gebied van EH.B.O. en E.H.I.O. (eerste tulp In Oorlogstijd) die elke avond van 7 tot 8 uur in de expositie wordt gegeven, is er ook een grote brandweer-demonstra tie op maandagavond 8 uur. Dan zullen oe pMoji3 3 en 4 van de B.B.-brandweer m Schiedam in de Korte Huven met 7 blus fenced en (en zo ook zeven brandspuiten) n E mond-op-mond beademing, de nieuwste methode van het opwek ken uan de levensgeesten, werd op de B B.-tentoonstelling zeer realistisch ge toond op een pop, uiel te verstaan. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Góuka, Groenelaen 127. en 8 uur: „West Side Story". Mnnopoie, 2 en 8 uur: „Hebzucht". Btürageb0UWi 2—5 en 7—10 uur: B.B.-ten- .tonsteihng. ar«we, 7_3q uur. gebied. Muziekschool. Werkenci- Rt rS®*' Bijeenkomst J_or's Doele, 7.00 uur; Jeugd-recreatie. - «etstochL belangstelling voor dit evenement wat minder is geweest dan vorig jaar. Waar schijnlijk hebben meerdere middenstan ders van de (vrij kostbare) deelneming afgezien wegens de toen op komst zijnde Inhabe. Dat grote bedrij%ren als Wilton Fijenoord niet hebben meegedaan, vond hij teleurstellend. Maar de kwaliteit van de deelnemende wagens wordt steeds beter. Men gaat be grijpen, waar het opaan komt, n.l. een goede verlichting, de versiering en de presentatie. De vaststelling van de route blijft een moeilijke zaak. wegens de ver binding met Schiedam-Zuid, Daar zal bij zondere aandacht aan besteed worden volgend jaar. Ook de voorzitter van het comité voor de schietwedstrijden, de heer J. Bosman, was tevreden over de resultaten van het schletfestUn in de Beurs. Alleen de be langstelling voor de Geiuksbaan-wed- strijden waren wat tegengevallen, moge lijk is dat tc wijten aan de onbekendheid bij het publiek. Winnaars Schie-kampioen werd D. van Loopik met 46 punten, hij kreeg een wisselbeker. Vrije-baanwedstrijd: 1. H. Ruseier 47 p. (medaille van de gemeente Schiedam); 2. C. Ooms 46 p; 3, K. J. van Hartingsveldt (46), 4. J". C. J. van Geloven (45), 5 mej. M, Couvée (44 p.) 6. T. Wiegel (43), 7. H. P. Willems (43, Rotterdam); 8, Chr. J. Breur (42), 9. G. van Doom (42, Vlaar- dingen); 10. B. Wasman (42), 11. D. van Loopik (41), 12. J. C. Mekes (41), 13. L. v. d. Brugge (40), 14, J. J. M. de Groot (40), 15. P. Bul (40), 16. J. Kunst (40), 17, J. Groenewoud (40). Geluksbaan: 1. M. Fillekes (289 p.), 2. Chr. J. Breur (221 p.) 3. A. Hollemans (216 p.). Lichtstcet. Ver. en scholen: 1. Huis houdschool met Technische School, 2- Gymnastïekver. Excelsior. Middenstand: I. Forehead (ere-prïjs voor hoogste aan tal punten plus wisselbeker), 2. Winke liersver. Mgr. Nolenslaan, 3. Winkeliers ver. Schiedam-Zuid; 4. Fa. Koogje, 5. Fa. Aandewiel. 6. Boekhandel Mercurius, 7. Fa. van Krogten, 8, Fa. Hosman en 9. Kapsalon Martina. Klein-bedrijf: 1. Garage Waldo (wis selbeker), 2. Euro tax, 3. Accufabriek. Grootbedrijf: 1. Veveo verffabriek (wis selbeker), 2. Bed rij fssc hooi Werf Gusto, 3. Schied. Cartonnagefabriek, 4. Gulf OiL Presentatieprijs: Rijschool Kiela. Pech- prijs: Fa. v. d. Bor. Van verst komende deelnemer: Hero uit Breda. Voor het eerst kregen drie kinderen van de familie Koelman en Gerard v. d. Vlies prijzen als de beste deelnemers aan de Lampionoptocht. De vijE mannen die al jaren lang de ere-wacht vormen bij de dodenher denking bij het monument op 4 mei ontvingen een geschenk. SCHIEDAM Geboren; Monique, d.v. H M van der Tuijn en M. C. Kruithof; Claire L,. H„ d.v. J. J. F- Morel en I. M. Vrèke; Ludenne M., d.v. A. J. P. Sebel en J. C. Slavenburg: FetronelLa A. H.. d.v. W, C. Stegman en A. H. Ham: Ricardo. z.v. J. G Steinmeler en A, M. Scheffers; Adrians E M., d.v. J. F. KruijswUk en J. J. F. Schiler; Esther D. M. J.. d.v. P. J. Mettes en J, M. W. L. Krowinkel. Overleden: M. Berkhout, 90 jr.. we duwe van A. van der Waal; E. Visser, 27 jr., echtgen. van J. Kusters. SCHIEDAM, donderdag. Het comilé Schiedam voor Christus organiseert van zaterdag 6 juni tot en met zondag 14 juni haar jaarlijkse lentweek. Vandaag Is be gonnen met het plaatsen van een tent op het tweede terras bil het podium in de Plantage. Vrijdag zullen er de benodig de zaken als een podium en stnelen In worden geplaatst zodat het comité zater dag over een goed ingerichte tent beschikt om het publiek te ontvangen. Voor ledereen is er plaats en ruimte, elke dag opnieuw kan men hier de ver kondiging van het evangelie horen en be leven. 's Middags om kwart ovr vir wor den eike dag de kindersamenkomsten ge houden waar alle kinderen welkom zijn. De avondsamenkomsten vangen aan om 20 uur. Voor deze samenkomsten is een groot aantal medewerkers en sprekers uitgenodigd zoals ds. Aalbersberg uit Vlaardingen, Majoor Hoevers, dlvisieof- fivier van het Leger des Heils, ds. A, van Gent uit Kampen, dr. K. J. Kraan uit Rotterdam en de voorzitter van het co mité ds. W. A. Krijger. Muzikale en vocale medewerking zul len verlenen. Het Muziekkoprs van Het Leger des Heils, het I. J. E.- Koor, John Buurman, Fracmle Faasen, Willi e Klein geld e.a. Vanaf zaterdag zal er een auto van dc landelijke vereniging voor de autozending door de stad rijden voor de bekendmaking van de samenkomsten. De evangelist van de autozending, onze stadgenoot Bert Ras- ker, zal op verschillende plaatsen van de stad korte toespraakjes houden. (Advertentie LM.) MANNEN die aan JEEN GOED PAK* denken denk"n <jair i-merta m tiOUgStTStai 174 SCHIEDAM, donderdag. - Het honk bal verschaft zaterdagmiddag een aan trekkelijke semï-derby NeptunusSchie dam, die vroeger een spannend verweer van het wat zwakkere Schiedam tegen het sterkere Neptunus zou hebben opge leverd. Maar nu zijn de rollen ietwat om gekeerd Schiedam zal in Rotterdam op veel weerstand gaan stuiten, vooral om dat het er beide teams aan gelegen is de staartgrocp te verlaten in 2C, Te verwach ten valt dan ook dat Schiedam na veel spanning een bijzonder kleine overwin ning gaat behalen. Zondagmorgen krijgt Schiedam 2 het heel moeilijk bij ADO 2 dat op de hielen van Haarlem Nichols 2 gaat. SCHIEDAM, donderdag. De Rotter damse politie heeft de zeventienjarige K. D. aangehouden, die bekende «en groot aantal diefstallen te hebben gepleegd. Hij brak ook bU drie Schledamse bedreven in, D grootste slag sloeg hij hij Simca Nederland N.V. waar hij drie duizend gul den ontvreemdde. SCHIEDAM, donderdag. De locht- vaartclub Icarus heeft alsnog toestemming gekregen om zaterdagmiddag omstreeks 4 uur demonstraties te geven in het prin ses Beatrixpark. De vergunning was eerst geweigerd, maar na een herhaald ver zoek van het jubilerende Thor hebben de instanties toch toestemming gegeven, zo dat Icarus de jubileum-wandelmars van Thor zal kunnen opluisteren met de de monstratie. SCHIED AM, donderdag. Een loterij- clubje van een fabriek in Schiedam heeft na vanmorgen bekend werd op een half lot een hoofdprijs van 100.000,- utt de Staatsloterij getrokken. Met bijkomende prijzen en na aftrek van de belasting zal de club rond ƒ50.000,- in handen krijgen. „De leden van die club zullen het geld best kunnen gebruiken, het zijn eenvou dige mensen", verklaarde ons mevrouw Rijkuitcr-Scheffers, collectrice van de Staatsloterij aan de Singel 100 te Schie dam, die de club het winnende halve lot uit de serie E, dat overigens uit Nijmegen was overgenomen, heeft verkocht. VLAARDINGEN, donderdag. Vrijdag viert de heer H. Plomp zijn zilveren dlenstjublleum by N.V- Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Hij zal morgenochtend in restaurant Vulcaanhaven worden gehuldigd. De heer Plomp is nu al achttien jaar als bankwer ker in de bankwerkerïj werkzaam, daar voor was hij gereedschapmaker. (Advertentie LM.) Door het plaatsen van een heeft u direct absoluut zuiver drinkwater. Geen InstallatiekostenDirect op de wa terkraan aan te sluiten! Uitkomst voor restaurants, eafé's en aanverwante be drijven. Verkoopprijs compl. met vulling ƒ120.—. Alleenverkoop: ONNEKINK N.V. Warmte Techn. Bur, en Waterzuivering. Thurledeweg 119-121 - Rotterdam (Spaanse Polder) Telefoon 154166, toestel 7L (Advertentie LM.» Opvouwbare autofiets ƒ295. Sportrywielen ƒ134450 RUwieTtasscn v.a. ƒ2.60 - 24*— Grasmachine v.a. 34.75 Grasharken L55 Gazonsproelers 0.85 tot 30. Tuinslang, per meter 0.29 EN VELE ANDERE ARTIKELEN HOOGSTRAAT 67-69 Telefoon 6 84 36 SCHIEDAM, donderdag. In geval Arvade hebben politie en Verbond voor Veilig Verkeer gisteren afscheid geno- ma uitgeluid in aanwezigheid van com missaris K. Rjjpraa, de heer A. Hoek van het Verbond en verschillende hoofden van scholen. Hoogtepunt was de uitreiking van de getuigschriften. Behalve dat kre gen de kinderen ook veel souveniers die door enkele bedrijven beschikbaar waren gesteld. SCHIEDAM, donderdag. Bij een in- haalpoging ontstond gistermiddag een aanrijding op de Rotterdarnsedijk, waar bij de 60~jarige Rotterdammer J. d. G. zyn been brak. Hij probeerde op zijn brom fiets de voor hem rijdende L. d. J. tc pas seren, maar bleef haken achter de tas die deze achterop had. De GG en GD heeft de man naar het gemeente ziekenhuis ge bracht, van waar hij op eigen gelegen heid naar huis kon gaan. t Advertent te I M Worden eindexamens afgeschaft? De afgelopen weken circuleren hardnek kige doch oncontroleerbare geruchten dat men er in onderwijskringen veel voor zou voelen de eindexamens af te schaffen. In de eerste plaats zou men daardoor een eind willen maken aan de wantoestand dat dc ene helft van Nederland de andere het vuur aan de schenen legt, in de tweede plaats - zo wordt beweerd - is het slagen veel te vaak een kwestie van geluk en toeval. Deze berichten stammen ech ter hoofdzakelijk van scholieren, zodat zij met een grote korrel zout genomen dienen te worden. Dit in tegenstelling tot een situatie waarbij letterlijk ieder een slaagt en wel uitsluitend door nuch tere, terdege controleerbare en vast staande feiten: het kopen op de markt. De markt biedt zülk een grote keus en maakt het kiezen en vergelijken zó ge makkelijk, dat duizend-en-een wensen op do markt op de voordeligste manier vervuld worden. Marktkoopman en straathandelaar staan altijd klaar om hun klanten tegen lage prijzen artikelen te leveren die een hoog kwaliteitsci)fer verdienen. Geen wonder dat dit gezellig ste koopcentrum steeds meer publiek trekt, want OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD SCHIEDAM, donderdag;. „Mensen als li mogen niet rijden. Zoals u heeft ge handeld is volkomen onbegrijpelijk', zei woensdag de wnd-suhstliuut-officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam mr. H, Franken tegen de Schledamse mevrouw G. M. K.-D (46). Maar de dame verweerde zich door te stellen dat „dc rem koud was geweest" en dat daardoor een. hotsing had veroorzaakt. Dat wekte weer de verontwaardiging van de officier en toen de dame tenslotte ettelijke reprimandes en w'aarschuwlngen was veroordeeld, voegden kantonrechter en officier haar eensgezind toe „nooit meer achter het stuur te gaan zitten". Mevr. K. was zonder rijbewijs op 13 december tegen een geparkeerde auto aangereden in Schiedam. Kantonrechter mr. P. B. Cos liet vertellen dat mevrouw al driemaal, het kon viermaal geweest al driemaal, t kon viermaal geweest zijn, gezakt was voor het rijexamen. Op het tijdstip van de botsing was „ze nog niet zo erg gezakt", zei ze „maar ik kan goed rijden: als er zo'n examinator naast me zit, krijg ik er de zenuwen van cn dan gaat het mis". „Dat vind ik toch wel het allerergste „zei de officier, „dat u dan toch nog ach ter het stuur durft te gaan zitten. Ik zou u willen aanraden verder geen geld in een bodemloze put, van altijd maar weer rij examen te doen, te stoppen. Want mensen zoals u moeten niet rijden." „Wat u heeft gedaan is onbegrijpelijk, u botst zonder meer tegen een stilstaan de auto en rijdt dan nog weg ook. U heeft ook'nog een proces verbaal gekregen voor het misdrijf van het weg rijden, maar ik heb willen bezien dat u het gedaan zult hebben In onachtzaamheid en daarom heb ik deze zaak niet voor de politierechter gebracht. Veertig gulden boete voor het weigeren van de bedrijfsrem, zestig gulden boete voor het rijden zonder rijbe wijs en bovendien de ontzegging van de rijbevoegdheid voor twaalf maanden". .Misschien was dc rem wel koud, dat gebeurt wel meer „opperde de verdachte maar mr. Cos repliceerde nogmaals: „Niet meer rijden mevrouw. U mist de juiste mentaliteit. Veertig gulden boete conform en vijftig gulden voor het rijbe wijs met bovendien een ontzegging voor zes maanden". (Van onze correspondent) WILLEMSTAD, woensdag Circa 250 hectare Iandwinst van de Deltawerken zal, als de plannen van rijkswaterstaat doorgaan, worden bestemd voor massaal toerisme. Dit toerisme verwacht rijkswaterstaat ten zuiden van Nnmansdorp. Zodra de brug over het Haringvliet by Numans- dorp tolvry is geworden zullen namelijk duizenden Nederlanders dc spectaculai re deltawerken op dit „Drielandenpunt" gaan bekijken. Volgens een ontwerp-structuurplan van het instituut stad. en landschap van Zuid-Holland gistermiddag aangebo den aan 14 samenwerkende gemeenten rond de „drieprovlnclëndam" bestaat de mogelijkheid, dafc de zuidelijke Helle gaten verbonden zullen worden aan het eiland Goeree en Overflakkee. Dit zou een Iandwinst betekenen van een kleine 400 h.a. Hiervan zouden 145 h.a.s geschikt zijn voor akkerbouwdoeleinden. Het res terende gebied van 250 h.a. zal een re creatieve functie kunnen krijgen. Het is dit gebied, dat Rijkswaterstaat zou wil len inrichten voor het opvangen van het massale „delta-toerime". Een beslissing over de inpoldering van i Hellegat-platen, zo menen dc sa menstellers van het structuurplan, zal spoedig moeten vallen, omdat een ver sterkte getij-beweging in het Volkerak zal optreden tot aan het tijdstip, waar op de Oosterschelde zal zijn afgesloten. In de Volkeraksluizen, aldus opmer kingen in het plan, zal de pleziervaart sterke hinder kunnen ondervinden van de beroepsvaart. Bij verdere populari sering van de watersport zal deze hinder in toenemende mate een belemmering vor men voor de watersportrelatie tussen het noordelijke en het zuidelijke Deltabek ken. In deze moeilijkheid zal pas kunnen worden voorzien bij de bouw van het in- laatwerk in de Volkerakdam, dat na 1978 nodig zal zijn om het Zeeuwse meer te doorspoelen en het peil daarvan te rege len. Volgens de ontwerpers in een aparte sluis voor de pleziervaart in de Volke rakdam nodig. SCHIEDAM, donderdag Het voetbal programma vermeldt voor het komende weekeinde als restantjes: ürsus—De Hol- landiaan met kans op een ongeïnteres seerde puntendeling. Venier zaterdag HBSS 2Zwaluwen 3, zondag: Excelsior '20 4—Feijenoord 11; RK WIK 4r-DKS 4; Excelsior '20 9—Spartaan '20 12; HOV 8— SW 10; VOB 4SVDPW 7; Zaterdag: TOGR 3PPSC 3. Bovendien is alsnog ingelast de beker wedstrijd DubbeldamDHS, die onder normale omstandigheden een Schiedamse zege moet worden maar die gezien het chauvinisme van de thuisclub en de te vrezen indolentie van de Schiedammers weieens een teleurstellend resultaat kan opleveren. MAASSLUIS, woensdag, In de za len van de Nieuwe gereformeerde Mara- natfaakerk, aan de G. A, Brederolaan te Maassluis, vangt vrijdagavond 12 juni a.s. om 7,30 uur een conferentie aan ge organiseerd door de centrale kerkeraad van de herv. gemeente te Maassluis, rond om het thema „De kerk in een veran derde samenleving". Deze konferentie eindigt op zaterdag 13 juni a.s. om plm. 5,30 uur. MAASSLUIS, woensdag. Het voet balseizoen loopt ten einde. Ter afslui ting hiervan zijn voor Excelsior 1 en 2 voor zaterdag a.s. een tweetal wedstrij den vastgesteld, zij het vriendschappe lijk. Excelsior 2 ontvangt om 3 uur in dg Dijkpoldor *s-Gra ven zand sche sport vereniging 2, terwijl Excelsior bezoek krijgt van een jeugdteam van H.D.V.S. uit Schiedam. Deze wedstrijd vangt aan om 4 uur. VLAARDINGEN, donderdag. - Zater dagmorgen is er -weer een zangdienst in de Grote Kerk op de Markt (om elf uur). Organist is ditmaal de heer J. van Leeuwen. Recognltiedlenst GEMEENTE SCHIEDAM RECTIFICATIE Afsluiting Beursbrug De Beursbrug zal in verband met herstelwerkzaamheden in de nacht van donderdag 4 juni op vrijdag 5 juni a.s. vanaf 20.00 uur n.ra. tot 6.00 uur v.m. voor alle verkeer zijn gesloten en niet in de nacht van woensdag 3 op don derdag 4 juni a.s., zoals is gepubliceerd. Schiedam, 3 juni 1964. Kecognltledlenst- GEMEENTE SCHIEDAM Afsluiting WESTERHAVENBRUG In verband met herstelwerkzaamheden zal de WESTER HAVENBRUG in de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni a.s. van 0.30 uur tot 6 uur v.m., alsook op dezelfde tijd in de nachten van 8-9 juni, 9-lt) juni, 10-11 juni, 11-12 juni en 12-13 juni 1964 voor alle verkeer zijn gesloten» of zoveel langer of korter als de werkzaamheden zullen duren. Schiedam, 3 juni 964. Duitse staander Wat Is het verschil lossen de ene Duitse staander en de andere? Dat is het pro bleem waar dc Vlaardingse politie in het vervolg mee kampen kan, want de kan tonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos wil bewijzen zien. Mr. Cos sprak woensdag de Viaardingtr S„ vrij omdat niet bewezen was dat de hond van de heer S. in het vrije veld achter hazen had gejaagd. De heer S. ontkende in het veld geweest te zijn en zijn hond zou er ook niet geweest zijn. Wel zeideheerS.dat er veel Duitse staanders rijn in VTaardmgen en dat wel meer honden in hel vrije veld achter ha zen zouden hebben gelopen. Het kan dus best dat er twee honden achter hazen heb ben gejaagd zoals de politie meent dat zal zijn gebeurd. „Ze lijken allemaal op elkaar, mijn hond is ciet gevlekt, de jongens roepen soms ,TelIo' en dan is 't Tello helemaal niet", zei de verdachte. Daama ontspon zich een gedachten wisseling over wat nu wel en wat niet gevlekt is bij Duitse staanders. Daar had de kantonrechter een andere opvatting over dan de verbalisant, de 40-jarige hoofdagent H, W. te K. Wnd-substituut-officier van justitie mr. H. Franken achtte de feiten toch wel be wezen. Hij stelde dat de verbalisant bij verdachte thuis geweest was en toen pre cies dezelfde hond had gezien als het dier dat aan het jagen was geweest. Twin tig gulden boete, vroeg rar. Franken, maar mr. Cos achtte de feiten toch. niet vol doende bewezen. Hij sprak S. vrij. voor div. automobielen. Korte Singelstraat lla-b, Schiedam, telefoon 6 96 28. Te hoep I aangeboden J Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138 - Combinatie lang zaam met spoei-centrifuge ƒ395,-, ook merkraachmes 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 636 41. Ik bied te koop aan mijn in zeer goede staat zijnde scooter (Vespa G.L. 150 c..c), bouwjaar 1961 met volgende toebehoren: reservewiel, val- beugel, bagagerek voor en achter, sierdoppen, 2 hel men, 3 seooterbrillen, 2 spin- nen, hoes en budyseat. Vaste prijs: ƒ785.Br. ond, 10876 bur. v, d. blad. Fotografie Kotfllms vergeteol De auto maai staat voor u Klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 108 ER GROEIT GRAS INDE WEESPERSTRAAT Met dit boek over "zijn' Amsterdam heeft METER SLUYSER zichzelf overtroffen. Ruim 200 pagina's op prachtig papier, foto's uit verzameling van K. Spook, i 5.90 illustraties Wun Bijmoer. V erkrvgbaar t>tj agenten i en bezorgers, alsmede de boekhandel, oj recht streeks bü de administra tie van dit blad. KANTOOR Mr. Dr. A. KAMMER te Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren Wij zoeken voor deze functie een accurate kracht, die na een inwerkperiode de voorkomende werkzaamheden met een zekere zelfstandigheid zal kunnen verrichten. Kantoorervaring, eigen ini tiatief en prettige omgangsvormen strekken tot aanbeveling. Vereisten: Secretaresse-opleiding Schoevers of gelijkwaardig. Middelbare schoolopleiding. Leeftijd 25-35 jaar. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Eigenhandig geschreven brieven te richten aan het adres: Westzeedijk 120-122 te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1