THOR - Bonds wandeling werd stralend festijn 1 Ninoflex poplin kinderjacks 9 Raadsleden bekijken stadsuitbreiding 1DHS is nu |uitgebekerd al in eerste inning Het laatste tuinhuisje Défilé op de Sportparkbrug ui v HONKBAL Schiedam greep zege Concert van S.K.A. V Veteranen in actie K.W.-Mars jubileert Oosterwijk moet gaan opspuiten! Drie kinderen bij oversteken aangereden KOERIERSTER Record: 2.JIOO lopers! I ;|lv; Door Nieuwland en Kethel In compIex-Thurlede Baldadigheid EXCURSIE IN DE BUS goedkopen r -r- Tegen Dubbeldam 1-2 Demonstraties van Animo IVlIi»»1 Laatste plaats voor Neptunus nu met| Esp ueranto-ügendo Veteranen-toernooi van DHS ÖMSl Ê^Wm 'tï &*i> SS- P.v.d. Burg naar Hermes DVS Op 4 juli Zuidgeest blijft bij Zwaluwen Beslissing arbiters: Gebromd in het Beatrixpark SCHIEDAM Zonnebloemen Mevr. W. v. d. Burg 2 jaar 95 met capuchon van duhbele stof 2-7 jaar. SCHIEDAM, maandag. Metenige feestelijkheid zal zaterdagmiddag 13 juni in het Volkstuinen-complex „Thurlede" had laatste volkstuinhuisjc worden afge leverd. Daarmee zal dan het westelijke en „oudste" deel van het complex-Thurlede zijn „volgebouwd"- In dit westelijke deel zijn 184 tuinen uit gegeven, die allemaal een huurder hebben gevonden. Ook de 84 nieuwere tuinen oostelijk van-de hoofdweg hebben alle een SCHIEDAM, maandag .Twee Duitse zeelieden hebben in de nacht van zater dag op zondag een grapje uitgehaald. Bij café De Amstelbron hebben zij niet al leen een stoel weggehaald, maar oók een ruit voorzichtig uit de zetting losgemaakt Die ruit hebben ze toen maar tegen het muurtje bij de Koemarkt neergezet, waarbij de ruit in scherven ging. De Duitsers, die kennelijk onder invloed van dank verkeerden, zijn op de Westvest gepakt huurder gevonden. Na de oproep van het bestuur van de Volkstuindersver, Thurle de, kortgeleden ook in ons blad geplaatst, zijn de enkele nog vrije tuinen gehuurd. Er is nu weer een wachtlijst voor volks tuinen! SCHIEDAM, maandag. —.De ruime opkomst van 2300 deelnemers, tweeduizend ■fagroepen en nog 300 'individuele lopers, hebben de Bondswandcling 1964 van het iüorO'ed. Gymnastiek Verbond, dat de Schiedamse Gymnastiekvereniging THOR Ito veitw"1^ dc vier'ng va" het 60-jarig bestaan voor de kring Rotterdamse Turnbond zaterdag in Schiedam heeft mogen organiseren, tot een groot succes ge- 'jtóaktr Ook het stralende zonnetje cn het heerlijke weer hebben daartoe hijgedra- ?ren. 't Was misschien iets tc warm, maar het zachte windje, dat ook de kleurige ^laffer deed wapperen, bracht de nodige afkoeling. Op de Sportparkbrug hebben 10 groe-- pen.met 2150 lopers voor de afstanden van|; ,10 en 15 km, gedefileerd voor bet bestuur van het jubilerende THOR, dat in gezel- schap was van de heren H. Hageman en A. van "Verre van de Bondswabdel-commis- sic erf de heer Van der Vindc,. voorzitter van de Rotterdamse Turnbond. Voorafge-iL^ gaan door de uitgebreide vlaggen-groep Jgj* van THOR, -de tamboers en pijpers van „Harmonie" en door zes kleine, blauwe THOR-iaantjes, die moedig maar verlegen het trotse opschrift „THOR 19041964" droegen, trokken de meest jeugdige wan delaars in schier eindeloze ry voorbij. (Advertentie I M-t hIX:--Oeduidencl Italiaanse strandsets... be staande uit een grote badtas met: modieuze strandheed... mode uit Italië, voor hen, die va'n.Wat luxe houden ziét zé wel liggen In de spe- ciialzaken, zo'n luxueuse set, tas met hoed, voor prijzen tus- sen de 20 en 25 gulden... even mooi als onbereikbaar voor hen die weten dat er nog meer komt .kijken In een vacant (ei Maar morgenligger» ze klaar in velé modellen, dessins, kleuren en materiaal, charmant en mo dieus, deze sets van hoed met strandtas voor nog géén zes gulden. i Een aardig moment was ook dat bij het derilé door Schiedamse duivènhou-j ders 400 duiven, werden gelost, die'eerst 1 in wijfie cirkels over de hoofden van de lopers vlogen en daarna naar de stad koersten om de mensen daar kond tef? doen van. de start van. de Jubileum-wanl deling van THOR. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Italiaanse strandsets, een flatteuze hoed met gezellige strandtas, in een veelheid van modellen en kleuren, per set Géén tel. of schrift, best kj 'M SCHIEDAM, maandag.Ook DHS is %tltgeschakeld In de bekercompetitie. DHS Mspeelde «niet onaardig bij Dubbeldam, iglnaar öe aanval faalde. De Schiedammers l&twen het meest in de aanval. De geel- «jgtiwarten betreuren het dat naar hun me- }p?Umg de doelpunten van Dubbeldam In dföbuitenspelpositie zijn gemaakt. i#n, |;j: Dat zou gebeurd zijn in dc twaalfde mi- «é|nüut toen de bal de achterlijn zou zijn M,J»fcpasseerd er» uit de aanvechtbare voor- ^zet ontstond het eerste doelpunt DHS haakte gelijk', uit een goede voorzet van §s90c'c de Zwart die ingeschoten werd Stïijdoor Bert van Hees. Met DKS in het o£- ji|:,:Ieiisief kwam de winst naar Dubbeldam ^fGdoor het slechte afwerken van de Schie- ■r damse aanvallen enerzijds en de uitval 'Jjïvan Dubbeldam anderzijds, zes minuten ^voor tijd, toen een speler in vermeende gjéuitenspelpositie de- balnaar voren bracht, daarna voorzette waarna de mid- gg denvoor Dubbeldam naar de volgende öe- ^srronde schoot. APOTHEEKDIENSTEN - Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN 2 en 8 uur: „West Side Story" l^ onopoie, 2 en 8 uiir: „Thé bridge on the river Kwai". DIVERSEN Plantage, 8. uur: Tent-evangelisatie, ■s, beursgebouw, 2—5 en 7—10 uur: B.B.- K tentoonstelling." :l rvorte Haven,: 3 Uur:' Brandblus-demon- I «tratié. i| pcaöe, 8 uur: De-Verzamelaar. Ruilbeurs, "'ene, a uur: Aqua Fauna. Bijeenkomst. Dat het motorverkeer bij de Sportpark brug en later bij,"de overweg bijna een half uur oponthoud kreeg, dat zullen de gemotoriseerden wel voor lief hebben ge nomen. Voor één keertje kreeg de wande laar voorrang op dc auto! Drukte Reeds uren van te varen heerste er een gezellige sportieve drukte op hel Hermcs- DVS-terreïn in sportpark Harga, het punt van de start en van de finish. THOR had gezorgd voor gidsen aan de ingangswegen van Schiedam, om de bezoekers van el ders naar het voor vreemdelingen vrijwel niet te vinden park Hagra te leiden. Zij werden' ontvangen door marsleider Jac. van Oudheusden en zijn beide assis tenten de heren Poot en Den Brabander, die'het spoedig razend druk kregen om de organisatie op rolletjes te doen verlo pen. „Een record-deelname", verklaarde de marsleider, „de verwachtingen zijn overtroffen.". Daar het een Bondswandeling betrof, was er geen jury-beoordeling en waren er geen prijzen. Wel kreeg iedere deelnemer, behalve de medaille of de gesp. ook een jubileum-lintje in de zwart-gele Schie damse kleuren, opgespeld. Grote groepen De grootste groep wasi uiteraard, die van,THOR zelf - met 350 lopers. Doch ook de groep van DOK, Schiedams grootste gymnastiek-vereniging, met 230 lopers, mocht er zijn. Excelsior was eveneens goed vertegenwoordigd. Deze beidé ver entgingen hadden hun drumband meege nomen. Van de Schiedamse groepen za- „en we o.m. nog Arma, Polyanta,. De Schiedamse Tippelaars, de S1VS en OV, De Oranje Garde, (altijd een keurige groep), en flink was schoolgroepen. Met rote groepen kwamen ook de gymn.ver. Kralingcn, Pendrecbl en Pernis en verder lopers uit Hoek van Holland, Rozenburg, Vlaardingen, Overschïa en Schiebroek. De in keurig rood-zwart geklede groep van Kon. Wilhelmina was het verste ge- komen.'-uit Schoort! Om half drie zijn de 25 km lopers ge start. waaronder een kleine groep mili tairen, Zij moesten tot bij Delft lopen en kregen hun rust bü De Kandelaar, het overzetveer in de Schie bij de uitmonding van de Poldervaart. Zij rukten eerst om 7 uur binnen. Demonstratie De 10- en'15 km lopers hebben eerst nog even de boel in Nicuwland op stelten ge zel waar duizenden tiaar de fleurige stoet zijn wezen kijken.'Zij kregen hun rust het Pr. Beatrix-park, waar de wande laars hun dorst konden lessen en verder kijken naar de demonstraties met vlieg tuigmodellen, die daar werden gegeven door de Luchtvaartclub „Icarus". De grommende vliegtuigjes kregen grote be langstelling, al was er wat schadelijke hilariteit toen een nieuw-gebouwd model straaljager zich in de grond boorde. De EHBO-dienst heeft het helaas nog al druk gehad, want de warmte op de weg heeft heel wat blaren doen ont slaan. SCHIEDAM,- maandag. De chr. gym- nastiekvér. Animo uit Kethel zal zaterdag 27 juni op de DHS-terreinen in -Kethel demonstraties geven. De jongeren houden middags een reeks spel-activiteilen. Avonds wordt voor de leden boven tien jaar een programma gehouden waarbij o.a. de vrije oefeningen worden getoond. Animo behaalde zaterdag in Monster een tweede prijs in de marswedstrijd, een derde prijs bij de jongens eerste graad, derde prijs jongens Ie graad groep 2 en derde prijs meisjes -tweede graad. TERWIJL de.duiven ouer hun hoof den cirkelden hebben de-.deelne mers aan de THOR-jubileum-tbandc. ling gedefileerd op de Sportparkbrug. Het meegedragen opschrift toont aan maarenn THOR dit evenement voor het KNGV mocht organiseren. renrie I iW 3 De beroemde Kodijko kwaliteit 'Wit of gekleurd. REDUCTIEZEGEL Inwisselbaar bij volgende aan koop. U kunt. ze ook opsparen voop grotere aankopen bijv. uitzetter». Kodijko ünnen van de bovenste plank en 5% betekent: prijs bewust kopen. :iï*: 3; MEENT 31a Telefoon 122200 SCHIEDAM, maandag. De Schiedam- Klavar Accordeon Vereniging gaf za terdagavond in het gebouw voor Chr. So ciale Belangen een sfeervol concert. Het progr-amma omvatte naast populair-klas- sieke werken een nieuw werk van diri gent H. Groeneweg, het symfonisch ge dicht Orpheus et -Euridice met bruiloft, klacht en dood van Orpheus dat zware eisen aan de dames en heren uitvoeren den stelde. Vaardig speelde de groep bekende wer ken als In een Kloostertuin van Ketelbey, Marchen Sïnfonietta van R. Wüthner, het stijlvolle Suite 3 in D Grote T. van J. S. Bach, de Klompepdans van Lorczing en Melodieën van Edw. Grieg. Het publiek in de goed gevulde zaal toonde zich zeer er kentelijk. Merkrcdon, la lüan de junio klubves- pero. Pen das sur la muro kaj tiketabas ce kdo H. Letsch sr.. Lekstraat 100 b. Vi estos bonvenaj do venu .ciuj. SCHIEDAM, maandag. Met machts vertoon heeft honkbalclub Schiedam de laatste plaats ox'crgedragco aan dc. oude rivaal Neptunus. Schiedam won in deze semi-derby niet I—11, maar hel zy ge zegd dat de werpers ditmaal aan beide kanten niet in vorm waren, Schiedam ver grootte met regelmaai «le voorsprong die geen moment bedreigd %verd. Dc Rotter dammers scoorden eerst In de achtste in ning het tegenpunt. Schiedam 2 en DHS hebben niet gespeeld. Na dc vele tegenslagen van de laatste weken ging het voor de r.icuwe Schie- dam-formatio ditmaal heel gemakkelijk. Nico Kolmeijer en Joop Tcttclaar schoven met vier-wijd naar de honken en Henk Kempen joeg daarna met een tweehonk- slag dc twee winnendei: naar de thuis plaats in de eerste ir.ning. Dat zou in we zen al de nederlaag voor Neptunus wor den. Piet Tcttclaar kwam met een twcehor.k- slag in ce derde inning al ver genoeg om le kunnen scorer» op dc slag van Wout van der Have. Schiedam bleef sterk in het overwicht Piet van Ruiven met vier-w:jd in dc derde inninc kon ongehinderd naar twee op de vicr-wijd van Harry van der Vaart, daarna joeg Kans de Lange een tweehonkslag het veld in, Hans de Lange stal ook nog het tweede honk, hij kwam r driea op korte tikken van 2ijn club genoten en de klap van Tony Ebben be paalde de stand op 06. Het was in wezen al gedaan met Neptu nus, vooral toen Nico Kolmeijer vier-wijd kreeg in de vierde inning en Henk Kem pen nota bene een home run sloeg (08): Er kwam een puntje bij in de zevende slagbeurt toen Piet van Ruiven een honk- slag plaatste en de korte tikken van zijn clubmakkers hem langs de kussens brach ten. Zwak moment Een zwak moment van de Schiedamse aanval, overigens niet hü^onder in vorm, gaf de tegenstanders het tegenpunt ca deau in de achtste inning. Hof plaatste een honkslag en tot driemaal toe volgden daarna vicr-wijds voor Van der Heuvel, Trikt en Markcstcyn. Het had gevaarlijk kunnen worden voor Schiedam, maar sterk veldspel met een drieslag voor Van Istelen. een onregel matige slag en een aanworp naar drie hielden het gevaar in bedwang. Schiedam vermoordde dc kleine hoop van Neptu nus in de laatste slagbeurt met Joop Tet- telaar, fout 4 en Piet van Ruivon vier- wijd die naar de vijfhoek gingen op de klap van Henk Kempen en ondersteund door slagwerk van de anderen. Werpers-resultaten: Van der Heuvel en Hof (Neptunus) achtmaal drieslag, 14 x 4-wijd en acht honkslagen tegen; Hans de Lange (Schiedam): tweemaal drie slag zevenmaal vier-wijd en vier honkslagen tegen. SCHIEDAM, maandag, Voetbalclub DHS organiseert zondag 14 juni een ve- teranentoernooi waaraan deelnemen zul-1 len naast DHS de teams van de stadgeno ten Schiedam, Ursus, Demos, Martinit en SFC. Het toernooi duurt de-gehele dag. .«VSSSSSSgïit (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGENVSCHIEDAM, zondag. Piet v, d. Burg, de talentrijke voet baller van VFC, gaat als amateur over naar Hermes DVS. De Schiedammers zullen later beslis sen of v. d. Burg een. contract zal wor den aangeboden. Toernooi van Schiedam SCIUEDAM, maandag. Hoewel de regen spelbreker werd - er moest een pauze van een half uur worden ingelast - is het veteranentoemooï van dc s.v. h.v. Schiedam op twee velden in sportpark Harga prettig verlopen. Er werd gevoet bald in een genoeglijke sfeer, hoge sco res ontstonden niet, maar de oudjes waren dan ook kennelijk gekomen voor het ge noegen, om weer eens herinneringen op te halen en om een gezellige, sportdag te beleven. Dat werd het dan ook en met plezier} kon voorzitter Jo van der Touw van: Schiedam bij ds prijsuitreiking stellen dat; deze sportdag volkomen heeft beant-i woord aan zijn doel. Alle teams ontvingen ccn prijs. De, eindstand werd: Winnaar The Ri sing Hope, 2. SW, 3. Het Noorden, 4. Din- dua. 5. Martinit, 6. Schiedam, 7,. DHS, 8. SVDPW, 9. Ursus en 10. Demos. SCHIEDAM, maandag. De leden van de Schiedamse Gemeenteraad hebben op uitnodiging van B. en W. zaterdag een ;ie gemaakt door de stad Schiedam. Per touringcar zUn zij daarbü langs 44 objecten van stadsuitbreiding cn nieuw bouw gereden, waarbij dé heer C, Brunt, chef van de afd. Algemene Zaken van dc gemeente-secretarie als reisleider cn ex plicateur fungeerde. De Raadsleden weten uiteraard wel wat er allemaal omgaat in onze stad, maar velen zijn niet in de gelegenheid om ook de vorderingen eens te bekijken cn die kans werd hun nu geboden. Zo hebben zij kunnen zien dat de via ducten onder de oprit van de Hogenban- weg naar de Horvathweg en de voetgan gers- en fietserstunnel onder die Horvath weg al bijna gereed zijn. doch nog niet in gebruik genomen. Ook dat de bouw van het verzamelgebouw van de la. D. Baron aan het Stationsplein vordert en dat er een bruggehoofd is voor de Brandersbrug; dat de *s Gravelandseweg In het Industrie terrein een prachtige boulevard is gewor den en dat de gemeente-kwekerij aan de Flesmanweg (onder de hoogspannings kabels!) er heel fleurig bijligt. Het viaduct in de Parkweg onder de Rijksweg 20 is wel klaar en aan het via duct onder dc spoorbaan Is nog niet be gonnen („Op de hulpwcg haar het Pr, BeatrixpleSn is het onverantwoordelijk druk", klaagde een raadslid). Van de 27 bejaardenwoningen aan de „kop" van het complex Dura-Coïgnet is het eerste blokje van 9 woningen al betrokken; van het Hu-, manisiisch Bejaardencentrum staan de palen er nog net zo bij. als zeven jaar ge leden en de bouw van het hotel (met 17 kamers) aan de Nieuwe Damlaan vordert aardig. Van de Sporthal aan de Poldervaart staat al een bord met een trots opschrift, doch verder z(jn er meer koeien dan bin- nensporterste zien, Kethel heeft ér de laatste jaren mooie villawijken bügekre- gen, zó mooi dat de LindmeycrJaan bij de. Kelhelaren de naam „Goudkust" heeft ge kregen, zulks in navolging van de Apollo- laan in Amsterdam. Ir» wijk Gr oenoord is op de kruising van de eerste bewoonde straat even gepau zeerd, waarbü bittere woorden vielen over het gebrek aan tempo bij het opspuiten van de voor de bouw bestemde terreinen. Sportpark,Harga, nu ah dik in; het groen is een uniek park, daar was men het wel over eens. Maar van de wielerbaan, nog steeds aan het verzakken, was door de begroeiing heel weinig te zien. Bij de gloed-nieuwe Willem de Zwij ger-ulo II in de villa-wijk Spieringshoek, werden de Raadsleden vriendelijk toege juicht door de leerlingen, die de lessen èn het schoolhoofd even in de steek lieten. Van het bejaardencentrum van de NPB prachtig gelegen bij het Volkspark, ste ken de gebouwen al boven het geboomte ;:it. Dc Maasboulevard heeft een voor naam gezicht gekregen door de vijf hoge flatgebouwen SCHIEDAM, maandag. Het dit jaar dertig jaar bestaande Vendel Schiedam van dc Oranje Garde zal zaterdag 4 juli voor dc 20ste keer dc Koningin Wilhel- mlna Mars organiseren, liet jubileum van bet Vendel zal niet intern gevierd wor den. doch ric 20ste Koningin Wilhelmlna 3Iars krijgt dit jaar wel «en grootser op zet dan anders. Aan dc mars zullen meer muziekgroepen dan gewoonlijk deelne men.. Na afloop van dc mars, tussen bin- komst van dc groepen en de pr(jsiiitrei king, 7al ccn groots opgezet feestprogram ma worden aangeboden op het pas ge restaureerde PlantagepodJum: Aan dit feestprogramma werken verschillende ar tiesten mee. Uit verschillende delen van het land zoekt men al contact met de organisato ren om deelname te bespreken. Het zou niet onwaarschijnlijk zijn als dit jaar de 5QOO deelnemers wordt gehaald. Voor Schiedam staat de inschrijving reeds open en wel bij: J.' H. F. v. d. Brugge, Vondel- laan 52b, M. Faasse, Groenelaan 50b en Ph, van Oordt, Oldenbarneveltstraat 79. De start heeft om 2.30 uur plaats in de Plantage, en 'om 2.45 uur wordt gedefi leerd voor burgemeester Peek en het ere- comité op het stadhuis. Gelopen wordt over de afstanden 25, 20, 14 en 8 km. (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN, maandag Wout Zuidgeest, de trainer, van Zwaluwen, blijft ook het volgend seizoen bij de Vo gels. Dezer dagen is het contract met een jaar verlengd, Gem. Werken-Scliiedain winnen tweede ronde Haringconcoiirs (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De uit slag van de tweede speelavond van het Haringconcours georganiseerd door de klaverjasvereniging HVO om do Haring- wisselbeker is als volgt: 1. Gem. Werken, Schiedam, 12.488 pun ten; 2. ÖGW B, Schiedam, 12.358 p.; 3. Sunlight, 11,811 p.; 4. Vriendschap, Rot terdam, 11.471 p.; 5. Volksgebouw, Schie dam, 11,063 p.; 6. ENCK B, 11.049 p.; 7. OGljV A, Schiedam, 10.210 p.; 8. Sint Jan, Schiedam, 10.182 p. In de finale komt Gem. Werken, Schie dam. Het hoogste kopper waren de heren Klepke en Wagenaar van de k.v. OGW met 4703 punten. SCHIEDAM, maandag. Het Aanne mingsbedrijf Oosterwük en Boele N'.V. te Rotterdam zal binnen twee dagen het werk moeten hervatten h|j het opspuiten van de bouwterreinen bij dc wijk Groen-' oord. Zij krijgen bovendien de verplich ting om met dit opspuiten vóór te blijven op dc bouwplannen- van' de gemeente Schiedatit. Zo heeft het college van arbiters beslist over de aanklacht van de gemeente Schie dam tegen genoemde aannemers,'dié er van werden beschuldigd zich niet te heb ben gehouden aan hun contractuele ..ver plichtingen inzake het opspuiten. Daarbij heelt Schiedam op alle punten gelijk ge kregen van het arbitrage-college. In juli vorig jaar hebben de aannemers ook al een proces in kort geding voor de rechter gebracht;, verloren.-Toen heeft-de aannemer inderdaad groter materieel in gezet en is met extra-spoed gaan werken. Doch daarna werd het werk weer ge staakt, om voorrang te' geven, aan Rijks waterstaat, met opspuiten van. zand voor de aenleg van de Beneluxweg. SCHIEDAM, maandag Drie" kleine kinderen zijn dit weekend slachtoffer ge worden van het verkeer. Zij raakten alle drie gewond bij aanrijdingen, toen. zij de rijbaan onvoorzichtig overstaken. De vierjarige Jeuneke van Z. werd zaterdagmiddag om 16.15'uur in ide West- frankelandsestraat aangereden door de bromfiets. van de i heer P. van D. Het meisje liep een hersenschudding op en is in het gemeenteziekenhuis opgenomen'; 'de bromfietser kreeg een pijnlijke kiiiè. Ir» de Cartesiusstraat was het, de drie jarige Wilhelmina B.,: die. tussen twee stilstaande auto's uitkwam en toen tegen de „ijzerenhond" van melkboer A. M, opliep. Zij werd door het achterwiel overreden en is in de Dr. Noietstichtïng opgenom'en. Het derde slachtoffer was de negen jarige Alex M. Hij. kwam uit de heg langs de Vlaardingerdijk ter hoogte van de Aleïdastraat, wilde de weg oversteken maar liep1 terug, zodat hij aartgereden .werd door de bromfietser K. W. O. De jongen brak het rechtersleutelbeen en is in het gemeenteziekenhuis'behandeld. SCHIEDAM, maandagNegen brom fietsers hebben een bekeuring gekregen omdat zij de weekend-dagen met aange zette motor door het Pr. Beatrixpark reden. Door de week mag dat wel, maar op zaterdag en zondag moetenzij hun motor afzetten, zoals ook op dé borden staat aangegeven. Bovendien, zijn een tiental bromfiets rijders geverbaliseerd omdat zij te snel reden in de Burg. Knappertlaan. Voordelige zomerjaponnen met driekwart, korte of zonder mouwen. Zomerrokken en blouses in diverse kleuren, ook in grote maten Damesjaponnen, deux-pièces en meerdelige pakjes. L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel. 6 6135 Personeel gevraagd Bijverdienste. Het Rotter- damsch Parool vraagt nette bezorgers(sters) voor dezo- niermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 Aanmelden .eWstblaak 9—11, tel. 13 54 30, 's avonds na 19 uur. Telef. 191513, -7 65 21, 15 59 60; 15 42 62 >V':: v":'.; VOOR til IETS GOEDS ntA^ rnim.p7i.nii. mii. JiiltliD/tf O ,M. st, p. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1