SPOORWEGVIADUCT W K R - Avondvierdaagse is van start gegaan house of ent De Hoek ongerust Toch nog wormpjes Naar één Avond vierdaagse Baan moet 2,5 meter opgehoogd De Spaarbank m mei Kleurige stoet van 1.300 wandelaars Prof-ronde weer bij de Plantage AGENDA Duivensport Vijf lopers krijgen het gouden kruis Jammer, dat in Nederland het woord "mondain" een wat frivole bijklank heeft. Daarom haasten wij ons te verklaren, dat dit mondaine pak zéér korrekt, zéér zakelijk is. Uiter aard -want het draagt de signatuur: Concert van O.N.I. Telefonisch wormalarm Over Benelus-weg Op de grens Schiedam- Vlaardingen RALEIGH RIJWIELEN Sporlhuis Ter Braak Op S augustus Activiteiten van ARM A Burgerlijke stand Brand in water stokerij Radio vermist Parkeerproblemen Bij aanzetten van autoband man aangereden Bejaarde man liep tegen tram op Weer wat meer chloor in het water Controle? Niets opgeruimd SCHIEDAM, woensdag. Precies op de grens lussen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen kruipt langzaam een enorm breed grUs-wIt lint in noordelijke richting. Van de Vijfsluizen afkomend joekt het een rechtlijnige weg tussen, maar ook over, dc volkstuinen-complex en, de sport, en wandelparken en de sap pige Kethelse polder, die tot voor kort bet grensgebied tussen deze beide ge meenten markeerden. Het Is het tracé vao de grote Rijksweg 19, meer bekend ais Beneluxweg of-Zoomseweg, waar voor een tunnel onder de Nieuwe Maas door in aanbouw Is, Duizenden tonnen zuid ls er al opgespoten voor dc aanleg van deze grote weg; nog meerdere hon derdduizenden tonnen zullen nog volgen. Maar de loop van dit brede lint wordt abrupt afgesneden: door de spoorbaan van Schiedam naar Vlaardingen en door de daaraan parallel lopende weg, die het Sportpark Harga verbindt met de sport terreinen 't Xieuwelant in Vlaardingen. Zestig meter De Ned. Spoorwegen moeten, uiter aard, de spoorbaan aanpassen, aan de zich wijzigende omstandigheden en op de aanleg van deze Beneluxweg. Er zal een viaduct gebouwd moeten worden over de Beneluxweg heen. Een heel lang viaduct overigens van60 meter, want de Benelux wordt een drie-dubbele vierbaansweg. Daarvoor krijgt dit via duct drie steunpunten. Over dit viaduct gaan dan de twee sporen van Schiedam, naar Vlaardingen lopen, doch het aar dige is dat ook de weg langs de baan meegaat over het viaduct, zodat de be slaande verbinding tussen de sportpar ken gehandhaafd blijven. 'oor dc aanleg van dit viaduct moe ten de spoorlijnen omhoog gebracht wor den, fot 2,5 meter op het hoogste punt. De spoordijk wordt echter niet alleen ho ger, doch ook breder, om het evenwicht ie bewaren. Met het voorbereidende werk, n.l. het verbreden van de dijk is reeds een be gin gemaakt, maar het eigenlijke werk zal dit najaar in vol ie ontwikkeling ko men. Medio volgend, jaar zal dan een be gin gemaakt worden met de bouw van het viaduct zeil, dat dan naar verwach- ting eind 1966 gereed zal komen. Het werk zai in eigen beheer door de N.V. Spoorwegopbouw te Rotterdam geschie- SCHIEDAM, woensdag. zal cr ein delijk eens een einde komen aan de vreemde en ook wel ongewenste toestand dat er in Schiedam twéé Avond-vlerdaag- sen worden gehouden? Want na de W.KJt. komt volgende week van 16 tot en met 19 juni de Ned. Wandelsportbond aan de beurt met de Avond-vierdaagse. Ondanks het uit 1948 daterende voorschrift van de toenmalige minister-president, dr. Beel, dat er per stad maar één Avond-vierdaagse mag worden gehouden, tobben \ve hier in Schiedam al tien jaar met een dubbele mars. Daarmee is Schiedam wel een uni cum in deze contreien. De plaatselijke leiders van de tV.K.R, hebben getracht een einde te maken aan deze ongewenste toestand, waar geen wandelliefhebber voordeel aan heeft, door de Schiedamse regelings-cammissie van de NA V-B. uit te nodigen tot een gesprek. Daar ls echter nog geen antwoord öp ge komen, doch dat kan mogelijk nog ko men. Dit zou dan een Inleiding kunnen zijn tot een samenvoeging van de twee vierdaagscn, tot één hele grote. SCHIEDAM, woensdag. In de maand mei werd bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam ingelegd een bedrag van 2.084.548,-5, terwijl 2.545.460,63 werd terugbetaald. Een inlegoverschot dus van 539.088.08. Hiermede kwam dit voor de periode van 1 januari1 juni op het zeer hoge bedrag van 2.191.856,85. Slechts in de eerste vijf maanden van 1963 was het resultaat nog iets beter, n,I. nog bijna S 200.000,— hoger. Het aantal inleggers overschreed! in de maand de 54.000 en bedroeg ultimo mei 54.006. Het sparen ingevolge de Jeugd- spaarwet het z.g. ZilvérvJooteparen kon zich nog steeds In een onverflauwde belangstelling verheugen. Op 31 mei had den 2894 deelnemers een gezamenlijk te goed van 1.444.355,11 tegen 2542 deel nemers met een tegoed van 1.129.111,98 op 31 mei 1953. Op 31 mei 1904 waren de aan inleg gers verschuldigde bedragen voor f 30.577.234,41 belegd in effecten, voor 8.030.862,51 in hypotheken en voor S 30.058.850.56 in ondershandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde midde len bedroegen 2,107,499,86. Schiedam en Vlaardingen zal in' de spoorbaan een groot uwduct wor den gelegd over de toekomstige Bene luxweg, waarvan men op de achter grond het zanderige tracé ziet liggen. De vrachtwagens zijn al bezig met het overbrengen van 'zand van het weg- tracé naar een strook langs de spoor baan. tAdvertentie f.AJJ GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM Om eu om Het ls niet de bedoeling dat tijdens de werkzaamheden de spoorbanen van loop veranderen. Zo vertelde ons ir. J.W. Kruithof, chef van het bouwbureau Rot terdam van. Spcorwegopbouw Het werk wordt zó aangepakt dat telkens écn de twee rail-banen tien centimeter v den opgehoogd, waarbij de treinen dan over de andere railbaan worden geleld en zq om en om. Tot de vereiste opho- jinj van 3,5 meter is bereikt. Hei zal wel enige voorzieningen van de Ned. Spoorwegen eisen. Op het ogenblik ziet men al aan weers zijden van de spoorbaan de dijk breder worden, met lange en vrij smalle zand stroken. Dit zand wordt per vrachtauto aangevoerd maar het is wel een gesple ten werk.'Want de vrachtauto's kunnen de spoorbaan niet kruisen. Er wordt gebruik gemaakt van 't zand dat is opgespoten -voor het tracé van de Beneluxweg. En zoals de Beneluxweg oog gesplitst is in twee stukken, zo moet ook het ophoogwerk voor de spoorbaan gesplitst worden uitgevoerd in een noor delijk en een zuidelijk work. Tussen al dit werk gaan de blauwe bordjes met de opschriEten „Schiedam" en „Vlaardingen", die de gemeente grens aangaven wat zielig verloren. Zc slaan midden ïn het tracé van de Be neluxweg. Kriiispuiit Meer naar het noorden zied; men al met Erotc plassen waaruit, zandbanken op- óuiken, de plaats aangegeven waar 't grote kruispunt van de Beneluxweg met de Rijksweg 20 komt. Dat is dan ongeveer °P de plaats waar op de Vlaardingseweg dc gemeentegrens slaat aangegeven. Het wordt zoals bekend, een ongelijkvloerse Kruising en dat vereist dan wfeer een in gewikkeld net van op,en afritten, een z.g. „klaverblad" dat veel terrein verslindt. Er zal nog heel wat zand opgespoten moeten worden voor dat dit belangrijke verkeersplein gereed zal zijn. SCHIEDAM, woensdag De Schie- aamse Arbeiders gymnastiekver. Arma 2 .wn 1 druk weekend achter de rug. taterdag werd deelgenomen aan de M8os«.-andeling van THOR, waarbij geen ii, j, f® warcr» en zondag hebben de Jeugdleden van ARMA en De Water- r.etiden deelgenomen aan de geweste- Jettgddag van de Ned. Culturele ?P?r*°ond in de Ahoyhal in Rotterdam, saterdag 13 juni trekt Arma met 48 leden de bus naar Brunssum in Limburg I™- de,twee-daagse wedstrijden van de ï/mnastiekver. Jong Leven. APOTHEEKDIEN STEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN Mm se',2 en 8 uur: „West Side Story" .Pole, 2 en 8 uur: „The bridge on the .nver Kwal". Plint DIVERSEN 8 uur: Tent-evangelisatie. öc> 8 uur; Natuurgenot irftHuis. Bij- eenkomst ""gebouw, 8 uur: F.v.d.A. Causerie. 'J??®* Rs'anjfeiï, 8 uur: Alg. Fotokring. «ieenkomsL SCHIEDAM, woensdag Dc Twintig ste Runde van Schiedam, die zoals de laatste jaren gebruikelijk is, een wieler ronde voor profs zal zijn. zat op zaterdag middag 8 augustus gehouden worden op het parcours dat dc laatste jaren veelal gebruikt ls. het traject Tulnlaan-Lange Nleuwstraat, Het is geen bijzonder geschikt parcours, de u'ielordcskundigen achten het par cours Vlaardmgcrdijk-Burg. Honr.erlaj Grctelaan duur de niveauverschillen g' schikler, maar het krappe parcours bij de Plantage krijgt ook ditmaal de voor keur omdat daar entreegelden geheven kunnen worden, die de hoge kosten, voor de r.c. Schiedam dienen te bestrijden. Om twee uyr wordt begonnen met een wie lerronde voor aspiranten over 25 kilo meter en daarna vangt de profroride aan, P.Y. Union SCHIEDAM, woensdag De p.v. Union heeft met 390 duiven deelgenomen aan de wedvlucht uit Tergnier, afstand 264 km. Gelost werd om 9 uur: eerste duif bin- 13.38 uur; laatste prijsduif 14.49 uur. Uitslag: A. Heercn 1 4 23; B. Rokers 2; Wentelaar 3 5 6 8; W. Kerkhoff 7 14; P. Hmer 9; J. Pijpers 10; E, Sebreehts 11; mevr. v. d. Hoeven 12 21; Joh. Brand 13; "Verlinde 25, 25; J. van Leeuwen 16; C. L. Zantboer 17; D. v. d. Schalk 18, 22; Faas 19; G. Breur 20; Van Son 24. Union organiseert zondag 14 juni een trainingsvlueht voor jonge duiven vanuit Barendrecbt. Inkorven zondagmorgen van 7 tot 8250 uur. De Postduif De SCV De Postduif nam met 377 dui ven deeL aan de wedvlucht uit St Quen- tin, afstand 245 km. Gelost werd. om 9.50 uur; eerste duif binnen H.00.11 uur; laat ste prijsduif 15.22.14 uur. Uitslag: H. Blon- dé 1 8 39 52: W. Verhaeren 2 20 43 74 76; A. Smits 3 4 6 23 14 15 24 27 86; T. Jan sen 5; A, v. d. Grijp 7 9; A. Karreman 10 18 70; C. Landzaad 11; C. v. d. Grijp 12 83; J. v. d. Waard 16 93; C. de Tuinder 17 21 30 31 78; J. Koffyberg IS; 3VL Kou- wenberg 22 69 75; A. Middendorp 23 50 55; J. van. Harmeien Vol 25 38 56 73; H. v. d. Kant-20 29 33 34 41 42 71 77 N. in 't Hol Van Eijk 28 82; A, Vis 32 63 66; J, Silvius 35; I. v. d, Tuym 36 37 51 90; T. van. Weelie 40 81; W. v. d. Kant Si Sparla 44 85; C. Paardekeper 45; A. Boes 46 87; L. Borrani; Co 47; H. Breuker 48; A. Brouns Co 49 85; A. Hersbach. 53 72; A. van Gogh 54 58; H. Crama 57 61; P. Gouweleeuw Co 59 62; G. Meyer 60; P. van Os Co 64; A. v. d. Tu n 65 92; A. Brökling 67 68; L. v. d. Mey 79; L. Vis 80; N. v. Ark 84; W. van Deurzen 87; C. Herwig 91; J. Pauliissen 94; A. v. d. Oever (diplj. De Vrijheid Ook de S-p.v. De Vrijheid nam deel __tn de wedvlucht uit Tergnier. De 8- jarige duif van W. Poort won met 15 min. voorsprong de eerste prijs. Verdere uit slag: 2 mevr, v. d. Windt; 3 17 22 G. Bar- zilay; 4 gebr. v. d. Windt; 5 20 W. de Win ter P. Pols; 7 14 Th. v. d. Berg; 8. H, Hagen; 9 M. Putters; 10 19 H. v. d. Steen; 11'18 L. Wijnen; 12 H- Tjaden; 33 25 E. de Potter; 15. J. Westerholt; 21 W. van Bueren; 23 A. Houtsma; 24 C, Lems. SCHIEDAM. GEBOREN: Ronald J„ z. v. W. G, L. Poeis en T, G. Jacobs; Eric L„ z. v. L. D. Bemhard en M. J. van Eijk; Lxsette, d. v. A. G. J. Wiekamp en C. van Loanen; Eric, z. v. T. Kooiman en M. Verweel; Mattheus C. P.. z. v, L. F. A. Scheefhals en L. Verspoor; Mildred S.f M. Pronk en W. Spaans: Theodora J„ d. v. C. J. M. Janse en J. W. van der Helm; Franciscus, z. v, J, F. van Harme ien en A. J. M. Lansbergen; Marcellinus P. A., z. v. A. H. P. Dalhuisen. en. M. M. Triel; Cbristirxe, d. v, H. Boshuizen en. J. van den Boogcrt: Martin J„ z. v. G. C. J. Nluin e» G. M. P. Wessing; Maria L., d. v. J, A. van Leeuwen en A. J. Varkevis- sr. OVERLEDEN: P. Koopman, 55 jaar, echtg. v. P. PrUijsen; C. M. Geuze. 85 jaar, wed. van C. Potter; F. H. Osephius, 84 jaar; G. P. M, Alsemgeest, 76 jaar, echtg. van j. C. de Bruin; R. SteLruneier, 1 dag. SCHIEDAM, woensdag De Avondvierdaagse is gisteravond ook in Schiedam van start gegaan. De opkomst was zeer bevredigend: 13QG lopers, wat meer is dan vorig jaar, toen het aantal deelnemers wat terugviel tot 1017. Er hehhen 47 groepen ingeschreven en er wa ren 454 „individuelcn" Deze eerste avond-wandelmars Is ge organiseerd door de pl&atsejljke commis sie vac de Wandelsportkring Rotterdam en Omstreken, die aangesloten Ls bij de Kon. Ned. Bond, voor Lichamelijke Op voeding, de organisator van ox de Nij meegse Vierdaagse. Al ver voor zeven uur,, de officiële tijd van de start, was het voor het inschrïjf- bureau, gevestigd in gebouw Irene, een gewemet van meest in fleurige on kleuri. ge wandel-uniformen gestoken lopers. Een opgewekte drukte, van overwegend heel jonge en opgewonden wandelaars. De ook al niet kleur-arme vaandels en vlaggen, vele behangen met veroverde medailles, prikten daar nog boven uit. De eigenlijke startplaats was echter ge vestigd in de Warande, een heel verstan dig besluit, want daar heeft men veel minder last van het verkeer dan op de drukke Nieuwe Haven. Vandaar .uit ver trokken om zeven uur de vele groepen „met vliegende vaandels? en 't was pre cies half acht dat als laatste de groep van dc S.W.S. Sc O.V. vertrok. Dat de W.K.R. in Schiedam niet zoveel lopers heeft weten te trekken als in Vlaardingen, waar ruim vijfdui zend mensen meelopen ligt niet alleen in het feit dat ook de N.WJ3. in Schie dam *n Avond-Vierdaagse organiseert. In Vlaardingen worden echter ook de openbare scholen opgewekt tot deelna me, wat in Schiedam door het ge meentebestuur niet is toegestaan- Al leen de katholieke scholen lopen mee bij de N,W.B.-mars. In Vlaardingen wordt de grote mars a dan ook ge vormd door sehoolgtoepen. terwijlin Schiedam bij de WJC.R. alleen wandel- verenigingen. of wandelclubs van scho len. deelnemen. Groepen De grootste groep was met 115 deelne mers die van De Schiedamse Tippelaars, maar ook de gym.ver. Juliana en T.OT. kwameu met forse groepen voor de dag. Verder wetd deel genomen door het Zee- kadetkorps „Jacob van Hcemskerck", de meisjesclub „Klimop" uit Kethel, de pers. ver. van de KAV-Bank, d, Trekvogels, de Jeugdhaven-lVest, dc Oranje Garde de pad vinders groepen Burg. van Haaren, St. Lodewfjk en St, Stephanus en de sehool gtoepen van de Fr, Ireneschool, dc Ma- thenesserschool. de. Kon. Wllhclmina- school, de Chr. Technische school, de Erasmusschool en de Fr. Bernhardschool. Er waren ook deelnemers van buiten Schiedam zoals DVQ uit Vlaardingen, Ahoy en OWIO uit Rotterdam-West en de FinlandiasehooL De oudste deelnemers waren de heren W. v. d. Schouw en H. de Man, die on danks hun ruim zeventig jaren nog ge regeld meelopen in de Avondvierdaagse. Wie de jongste was, kon de heer W, H. P de Brink er, die de leiding had op het in- schrijfbureau, ons niet vertellen. „Ze moeten minstens acht jaar zijn om mee te mogen lopen. maar ik kan echt niet controleren of er geen jongeren doorslip pen". Zo te zien was er heel wat „klein grut" bij in de mars, maar zij stapten dapper mee met de groteren. lopers ïn de Avondvierdaagse 'van de WKR passeren de Pr. Wil- helminajlat van waar deze foto is ge maakt. De matrozen die men ziet zijn de zeekadetten van het korps Jacob van Heemskerck. (Advertentie IM.J Kamgaren Prince de Galles kostuum in diverse tinten grijs of beige. Pantalon met of zonder om slag. In de meest uiteenlopende ma ten, inclusief alle tussenmaten. - 199,50-269,50 Gouden lopers D^ trouwste Avond-wandelaarster echter mevr. C. Boender-de Wolf, die nu voor de zestiende maal meeloopt. Doch zU wordt wel op de voet gevolgd door de heren J. Boender en A. Kooy, die nu het gouden cijfer „15" op hun kruisjes zullen krijgen. In het goud, wegens tienmaal meelopen, komen dit jaar dc heren A. Boes, H. de Smits, Weifendick, w. v. d. Hulst en W. van Steenoven. Het parcours voor de 10 km voerde de lopers langs de Vlaardingerdijk naar de Slachthuislaan, waar 't complex Vijf sluizen" werd doorkruist om via Harga naar de wijk Groenoord te komen en dan door Tuindorp Kethel terug te lopen via de Blauwe Brug en de Nieuwe Damlaan. De 15 km-route leidde nog verder Ke thel in tot aan. de overweg in de Joppe- laan om via het Pr. Beatrixpark terug te komen. Dc heer J. Bras (van Wandel vrienden) hield als marsleider de controle op de goedé gang van zaken. En. een groep van 't Rode Kruis was aanwezig om in nood gevallen in te grijpen. Zoveel mogelijk zal op de vier dagen over andere- parcoursen worden gelopen, zodat de deelnemers veel zien van het nog landelijke deel van Schiedam. Intocht Vrijdag heeft de laatste wandeltocht plaals en deze zal feestelijk worden be sloten. Volgens Nijmeegse traditie wordt ook nu een feestelijke Intocht ge- houden. Daarvoor zai op de Maasboule vard worden verzameld, vvaar de Har monie en Gusto's Muziekgezelschap de wandelaars zullen opwachten om hen muzikaal tc begeleiden naar het eind punt. Gehoopt wordt (en eigenlijk ook verwacht), dat men de lopers „In dc bloemen" zal zetten b(j de intocht. SCHIEDAM, woensdag In de water stokerij van de heer M, J. de Groot, ge legen achter een pakhuis aan dc Dam 23, ls gistermiddag een brandje geweest. De heer De Groot had de stoomketel opgestookt met nud papier en was toen weggegaan. Een half uur later, dat was zes uur, zag een voorbijganger de heer van Suylekom rook uit het pakhuis komen. Hij liep naar binnen en zag dat een voor de ketel liggende stapel papier vlam had gevat. Hij begon met het blus sen, welk karwei later door de brandweer is voortgezet. Er was nogal wat schade. Geschat op 1500,—. SCHIEDAM, woensdag De heer H. C. V. deed aangifte van de vermissing van een transistor-radio uit de winkel van de firma Geveke aan. de Broersvest; SCHIEDAM, woensdag Met de lier- denkingsmelodle „Op mars naar Buiten" heeft het mandoline-gezelschap O.N.I. (Ontspanning: Na Inspanning) gisteravond het concert geopend dat in gebouw Ar cade is gegeven. Voorzitter B, Hakkert die In de redelijk bezette zaal ook de heren J. H. F. van der Brugge en L. Kamp van de V.N.F.G. en een delegatie uit Huize St. LIdülna kon begroeten, moest de clementie van de toeschouwers Inroepen, want de Instrumenten arriveer den een half uur tclaat In de zaal. Hij memoreerde ook dat ONI op het concours in De Rijp met 288 punten een tweede prijs heeft weten te veroveren, een mooi succes voor dirigent W. Straat- mans en zijn musici. Met veel enthousiasme heeft het gezel schap geconcerteerd. Uitgevoerd werden de ouverture „Gabélla" van Machioccht, een valse Espagnote en. ook do tango Gra- pila van Malando. Het hoogtepunt was echter wel de Suite Espagnole van De Boucheron. Ket publick toonde zich te vreden met het gebudene. Na de pauze heelt ODG het blijspel „Het boze oog van Marokane", geschre ven door Joop Smit opgevoerd, zulks on der regie van de heer G. Lankamp. Ook hier heeft men veel plezier aan beleefd HOEK VAN HOLLAND, dinsdag, De Hoek maakt zich ongerust over de gevolgen van het parkeerprobleem op drukke zomerdagen. De laatste weken hebben bewezen, dat het tekort aan parkeerruimte in de Hoek se contreien schrikbarende vormen aan neemt. Grote terreinen zijn de laatste jaren geschikt gemaakt voor het parkeren van auto's. Op de hoogtijdagen moet men er duizenden kwijt. De Hoek krijgt ruim. cshoots zyn deel van de motorlsering. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat iedereen in Hoek van Holland smeek te om meer parkeerruimte. Het leek een levensbehoefte voor een zich ontwikke lende badplaats. De immer groeiende verkeersstroom heeft thans echter andere zorgen gescha pen. De vraag is niet alleen meer hoe de auto's kwijt te raken, maar ook hoe Hoek van Holland leefbaar en bewoonbaar te houden. Steeds meer wint de overtuiging veld, dat men niet kan blijven doorgaan met het treffen van voorzieningen voor het verkeersprobleem. "Wanneer men steeds maar nieuwe terreinen voor parkeer ruimte geschikt gaat maken wordt de hoek uiteindelijk een grote garage. Hoek van Holland kampt met nog een verkeersprobleem. De toevoerweg is onvoldoende van capaciteit. De enige in valsweg zowel van Den haag als Rotter dam is een betrekkelijk smalle weg, waar twee wagens elkaar met moeite kunnen, passeren. Er zijn - overigens particulie re en verre van officiële plannen om een ringweg aan te leggen. De nieuw aan te leggen Deltadijk zou daarmee uitste kend gecombineerd kunnen worden. Maar voorlopig is die Ringweg er nog lang niet Advertentie IJM.J auping-epeda ma,rassen pullman-peeness ww*» t i f a WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM, woensdag Bij het aan zetten van een band op zijn dicht bli het kruisjunt Julianalaan-Bosboomlaan staan de auto, is de Jicer T. G. L. aangereden door een passerende auto en daarbij vrij ernstig gewond. De heer J. zat naast zijn auto op de rij weg met de benen onder de auto en daar naast zat gehurkt de heer D. v. L. die hem bij het karwei hielp. De automobi list C. de B. heeft hun waarschijnlijk te laat opgemerkt. Eerst werd de heer V. L. aangereden en daarna de heer J., die over enkele meters werd meegesleurd. Hij kreeg een hersenschudding en een bekkenfrac tuur. terwijl vermoedelijk ook. enkele ruggewervels gebroken zijn. Hef slacht offer is in het gemeenteziekenhuis opge nomen. De andere aangeredene, de heer V. L. bekwam geen letsel. SCHIEDAM, woensdag De 78-jarige heer D. G. V. uit Rotterdam is na de Rot- terdarasedijk overgestoken te zijn op het Koemorktplein tegen een uitstekend kop pelstuk van een stilstaande tram opge lopen, Bij de val kreeg hij een bloedende wond boven het oog en vermoedelijk een hersenschudding; hij is naar het gemeente ziekenhuis overgebracht. C.A.B.-TOCHT SCHIEDAM, woensdag Het comité auto- .en boottochten voor mindervaliden gaat morgen weer eens een uitstapje .ma ken. In 40 auto's zullen 80 Schiedamse ge- brekkigen een mooie rit maken, met als einddoel de uitspanning 't Golfje in Roe kan je. Maar ook over Voorne-Putten. en Rozenburg zal rondgereden worden. Na het ovërlüden van de heer M P. Heyboer treedt voorlopig als secretaris- penningmeester van bet Comité op de heer A de Jong, Havendijk 145. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Er zqn toch nog klachten over het voorkomen van levende borstel wormpjes in het drinkwater. Dc klachten komen van Voome en Put ten, met name van Hekelingen, Hellevoet- sluis en Oudenhoorn. Zoals bekend wor den deze gemeenten wat drinkwater be treft bediend door het Rotterdamse wa terleidingbedrijf. De drinkwaterleiding heeft via het pompstation te Spijkenisse opnieuw een extra-chloorüoseriag toege diend aan het water oj: Voome en Putten. Omdat ook uit de stad nog enkele klachten zyn vernomen heeft men veilig heidshalve de chloordosering op het wa terwerk ook weer iets verhoogd. De drinkwaterleiding is ook in de af gelopen dagen doorgegaan met hc-t ne men van monsters van duizend liter wa ter op verschillende punten in de stad. In geen enkel geval zijn daarbij levende or ganismen aangetroffen. Naar aanleiding van de „wormpjes" dié zijn opgedoken in het leidingwater in en kele steden in het westen des lands vraagt het Nederlands katholiek vakver bond zich af. of het niet juist is de con trole op de waterleidingbedrijven ter hand te nemen, aldus het AN.P, Zou het niet mogelijk zijn zo wordt in het orgaan van het NKV „Ruim Zicht" gesteld wettelijk een biologische con trole voor te schrijven? Men mag dan wat schamperen over het gevaar vóór de volksgezondheid dat dezè diertjes kun nen opleveren, wij vinden wormen in een glas water op zijn zachtst uitgedrukt sme rig in een land waar de volksgezondheid, hoog staat aangeschreven, aldus „Ruim Zicht". ROTTERDAM, dinsdag. De di rectie van het drinkwaterbedrijf te Rotterdam heeft een speciaal „wor men-nummer" Ingesteld. Op dit num mer kan men telefonisch alarm slaan of een klacht indienen wanneer men wormen in het drinkwater aantreft. Het is het telefoonummer 14 4922 De directie van de drinkwaterleiding heeft meegedeeld berichtgeving over het aantreffen van levende organis men via dit nummer zeer op prijs te stellen. SCHIEDAM, woensdag Een vijftal in gezetenen van Schiedam heeft gisteren.' een bekeuring gekregen omdat zij naast de vuilnisemmer los vuil hadden gedepo neerd, wat tegenwoordig niet meer mag. VLAARDINGEN, woensdag. Ook dit jaar organiseert de voetbalvereniging 'i „Zwaluwen" het Harry van dér Berg VfisselprijstöernooiZaterdag 22 augustus vinden de wedstrijden voor de tweede keer plaats, F:. v r,v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1