GOUDKUST" IN KÈTHEL w «af Jos Jansen toont tien kameraden De rustieke dorpskern in verdrukking Jaarverslag Spaarbank Anno 1820 NYV boekt bescheiden ledenwinst |k Kees van Dijke als coach naar NOAD Dubbel geslaagd.., van Andel TREVIRA VADERDAG ■*4 7: Nieuwe villa-wijken Verrezen rond het oude dorp 95 Burgelij ke s tand GRASMAAIERS TUINSLANG vu Openbare lessen Tech. School Voor BROMMER of AUTO Jaarverslag 1963 Bejaarde dame aangereden IN GALERIE WIEGMAN; !fe~- lUïc heeft iets verloren onvergetelijk stropdassen vrijdag 12 juni 1964 - pagL jSj; (Advertentie t.M.) SCHIEDAM, vrijdag Als men spreekt over de „woningbouw", dan gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar de volkswoningbouw. Naar de fiatblokken die door de gemeente volgens de Woningwet in Nieuwland zijn neergezet, of die door de woningbouwverenigingen bv. j'n wijk Groenoord worden gebouwd. Het kan echter ook anders. Want naast de blokkenbouw verrijzen in Schiedam ook hele wijken met zo als de bouwers zelf graag noemen, villa's. En Kethel is wel het cen trum voor deze vorm van bouwbedryvïghcid, Volgens de uitbreidingsplannen die in of kort na de oorlog werden vastgesteld, zou Kethel een „landelijke bebouwing" houden, dus overwegend laagbouw ineen- gezins woningen. Tuindorp Kethel is een voorbeeld van deze opvatting. Doch de stormachtige ontwikkeling van het hele Waterweg-gebied heeft gemaakt dat men van deze plannen heeft moeten afstap pen. Kethel krijgt ook hoogbouw, zéér ho ge bouw zelfs, 2oals langs de toekomstige Benelux-weg. Het gebied vlak bij en. rond „de oude dorpskern Kethel" (zoals nog steed euphemistisch wordt gezegd) blijft echter gereserveerd voor een ruimer op gezette villa-bouw. Zo zijn de royalere woningen langs de Schïedamse weg neer gezet; zo ook is de villawijk ten oosten daarvan ontstaan. En elders. Nu willen we voorzichtig zijn met het woord „villa". Volgens Koenen's woor denboek zijn villa's „landelijk gele gen herenhuizen". Dat klopt dan niet helemaal met de bebouwing waar wij het oog op hebben. Zó landelijk is Kethel niet meer en bij „herenhuizen" komen gedachten op aan de patriciërswonin gen, zoals die nog wel in de Tyinlaan staan. Doch prettig ruim neergezette woningen zijn het wél. Vogelwijk Het grootste villa-complex vindt men achter de Schïedamse weg, waar de stra ten vogelnamen dragen en dat omslo ten wordt door de Nachtegaallaan, de Koekoekslaan en de (oude Kerklaan). Nog is deze .Vogelwijk' niet geheel volge bouwd, maar de voltooiing nadert met rasse schreden. Zélfs van de wegen, waar het lang tobben mee is geweest. Wat men hier ziet zijn door aannemers particulier neergezette koop-woningen; veelal in series aan elkaar gebouwd, met tuintjes en veel openbaar groen. Een vriendelijk aandoende prettige woonwijk. Merkwaardig is dat de toegangswe- Vcrlovingsringen kopen, de eenre stap op een eigen weg naar levensgeluk. Samen kiezen, samen kopen. Een intiem fecsrvoor twee gelukkige mensen. Brnnott toont U een enorme collectie die aan elke wens kan voldoen. WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM SCHIEDAM, GEBOREN: Stijn, z. v. P, M. J. do Jong en H. E. M. Laros; An- nemarie, d. v. C. B. A. Koot en A. M. Kloosterman; Marianne, d. v. B. W. van Huuksloot en J. M, van der Pol; Marga- retha, d. v. M. Meijvogel en H. B. Prins; Leon. z. v. J. W. Huijsdens en H. Los. OVERLEDEN: J. Krommenhoek, 84 jr., wed, van J. van Katwijk; M, van Stui- venberg, 65 ji\; H. J. Knipscheer, 79 jr. SCHIEDAM,vrijdag. -Het Schie- damse Politie Muziek Gezelschap geeft o.Lv. dirigent M. Brilleman op maan dagavond om 7.30 uur 'een concert in de Plantage. Hieraan zullen ook dc mars- te mboers hun medewerking verlenen. 'Advertentie I.M.) vanaf ƒ35.75 CRASHARKEN. bamboe 1.55 KENHANDSCHAREN vanaf 6.65 GRASSCHAREN vanaf 4.95 'Zacht plastic 0.65, 0.75, 0.90 per meter NYLON SPROEIERS 9.45 UZIWAMBIL r BfoerwtrtSZ Tel. 6759» Wij geven K..E.S.-zegels gen tot deze nieuwe en fraaie woon wijk beneden peil zijn gebleven. Noch de smalle Meeuwensingel (bet stukje langs het DHS-terreïn) noch de morsige Dr. Sauerstraat met de tot verdwijnen doemde oude bebouwing, noch de an tieke Kerklaan waar de diepe' vieze sloot eerst zal verdwijnen als de hele riolering in dat deel van Kethel aan de orde komt, kan men riant noemen. Er zal wel verbetering in komen, na tuurlijk, maar voorlopig zit men er nog mee. „Goudkust" Er is echter een nog royalere (en ook duurdere) villa-buurt aan het ontstaan, die by de Kethelaren reeds de veel-zeg- gende naam van „Goudkust" heeft ge kregen. Dit geïnspireerd door dc Amster damse Apollo-laan en omgeving, - Deze Goudkust ligt langs de gloed nieuwe Laan van Spaland. die in het verlengde van de Llndcyerstraat in een bocht loopt van de Vlaardingseweg naar het Koordeinde. Hier ziet men aan de ene kant woningen, die echt wel „villa's mogen worden genoemd en aan de ande re züde geheel vrijstaande huizen van het steeds meer in zwang komende bun- galow-type. Het zijn aantrekkelijke nieuwe wijken geworden, maar toen enkele jaren gele den de stedebouwkundige R. Fledderus zijn plannen ontvouwde voor de toekom stige bebouwing van het gebied van Kethel, het enige gebied waar nog plaats is voor de stadsuitbreiding van Schiedam, is uitdrukkelijk gesteld dat naast de mo derne bebouwing in fiatblokken van de toekomstige wijken Groenoord, Spaland en Woudhoek, de oude dorpskern min of meer in de bestaande vorm gehandhaafd zou blijven. Een sympathiek streven, maar of er veel van terecht zal komen? Vijfsprong Die oude kern heeft do laatste jaren al veel van de rustieke charme verloren. Het is er namelijk niet „rustiek" meer, door al het verkeer, dat nu ook door de oude straatjes heen jaagt. De. bebouwing bij de vermaarde vijfsprong, waar nog eeuwenoude men hun schaduw over de weg werpen, gaat door de vergelijking met de TllPU- we moderne woningen, eerder roernnsu-g en vervallen aandoen. Nog afgeziesv het feit dat de oude huizen hier en daar al „aangepast" werden. Het laatste stuk van de Schïedamse weg is aL aangepast aan het moderne ver keer, de vermaarde stink-sloot is gedempt en het stuk weiland waar het zo lande lijk kon geuren is verdwenen, ortiplaats te maken voor weer zo'n heel modem bouwwerk, een winkelgalerij. Het ïs al lemaal heel zindelijk en efficiënt, maar het is de „oude dorpskern van Kethel" niet meer. Nu al niet meer, wat zal het dan worden in de toekomst? SCHIEDAM, vrijdag. Op de Tech nische School voor Schiedam en Omstre ken worden op woensdag 17 en donder dag 18 juni openbare lessen gegeven, telkens van 2,30 tot 4.30 uur en donder dagavond van 7 tot 9 uur. Daarbij kun nen de ouders van de leerlingen en ook van toekomstige leerlingen kennis ma ken met de school. (Advertentie I.MJ. hébben wij een grote sortering STEEK-, RING-, DOP-, PIJP- EN SCHEOEFSLEUTELS los en in sets, bijv. Compl. DOrFENDOOS 32-delig, 6—23 mm, 2 ratels 19-50 DRUKOLTESFUITEN vanaf4 VETSPUITEN vanaf 3.45 Wij geven KE.S.-zegels /)fT is dc Kctlielsc „Goudkust" de Laan van Spaland met alleen staande ruim geplaatste bungalows. APOTBEEKBIENSTEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg207- BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „West Side Story" Monopole. 2 en. 8 uur: „Samson tegen Hercules". DIVERSEN Plantage,8 uur: Tent-evangelisatie. Galerie „4", 8 uur: Tentoonstelling S 45, 1- Opging. Mus-a Sacrum, 8 uur; THOR. Vergade ring. (Advertentie LM.) nubeduidend goedkoper Morgen verkopen wij U een complete spuitset» niet alleen voor de bloementuin, maar ook bijzonder praktisch voor het wassen van de auto, de ramen en de pui. 15 meter plastic tuinslang, com pleet met waterdiefje, spuitstuk en slangklemmen, normale prijs 7.95, koopt U morgen voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze complete spuitset, 15 meter tuinslang met alles wat-er aanhoort, w Cién ttl. of schrift, heit. SCHIEDAM, vrijdag. Voor de Spaar bank Anno 2820 te Schiedam was 1963 een gunstig jaar. Aldus wordt in het Jaar verslag opgemerkt. Het aantal spaarders nam met 1.546 toe tot 53.449. Aangezien het inwonertal van Schiedam slechts met 288 steeg, kwam het aantal spaarbank boekjes in omloop per 100 ingezetenen van 64 op 65. Ingelegd werd in 2963 20.349.306,67 in 158.344 posten (1962: 17.228.367,23 in 153.256 posten) en terugbetaald 16.911.380,17 in 47.433 posten (1962; 14.264.792,83 In 45.252 posten). Het in leggerstegoed steeg in 1S63 met 4.654.807,95, d.w.z, met 11,7 procent. Het gemiddelde tegoed per spaarreke ning nam in 1963 opnieuw toe, n,l. van 762,11 tot 827.16. De omloopsnelheid, d.i. het aantal malen dat het gemiddelde totaaltegoed van inleggers in één jaar wordt terugbetaald, steeg van 0,39 in de jaren 1960 tot en met 1962 tot 0,41 in 1963. Hieruit volgt, dat een spaartegoed gemid deld gedurende 2,44 jaar blijft staan. Het spaarquotdent, de verhouding tussen het totaalbedrag der inlagen en dat der te rugbetalingen. was in verslagjaar 1,20 te gen 1,21 in 1961. De vervanging van de beide bij-kanto ren in Nfeuwland door één mt-dern ge outilleerd kantoor Is een succes gebleken. Het aldaar verwerkte aantal pasten steeg van 12.673 in 1962 tot 19.089 In 1963, ter wijl het inlcgoverschot in 1963 van S 427.452,98 verreweg het grootste was van de bijkantoren. (Advertentie UVL) SCHIEDAM, vrijdag. Het aantal le den van de hij het NW in Schiedam aangesloten organisaties is in het jaar 1963 gestegen van 5.670 tot 5.782, met 112 leden dus of twee procent. Dit Is een op zichzelf verheugendfeit, maar de vraag rjjst of het niet beter had ge kund. Zo wordt opgemerkt in het jaar verslag over 1963 van de NVV-Bestuur- dersbond Schiedam. „Wij zijn verheugd steeds weer vak- bonders bereid te vinden opengevallen plaatsen in te nemen, hetgeen niet weg neemt dat men ten opzichte van spon tane medewerking nog steeds wensen heeft," zo wordt opgemerkt. "Want in het verslagjaar zijn twee belangrijke plaatsen opengevallen door het aftreden van voor zitter A, M. v. d. Wel, die opgevolgd is door de heer A. C. de Vries en door het overlijden van bestuurder W. v. d. Stelt, wiens plaats weer is ingenomen door de heer S, Salomons, In het sumiere jaarverslag wordt nog opgemerkt dat er in' 15X53 elf culturele- en ontwikkelingsbijeenkomsten zijn ge houden en dat er door het Bureau voor Arbeidsrecht aan 139 leden 59 advie zen zjjn gegeven en er. zijn 40 nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Vast staat, dat hier voor de leden nuttig werk is ver richt, merkt het jaarverslag op. De Vrouwenbond NW heeft een ge vóél ïg verlies aan leden geleden, een te rugval van 329 tot 270, Vertrouwd wordt i dat er weer een tijd van bloei zal ko- men. Ook door de Vrouwenbond zijn tal j van bijeenkomsten belegd en excursies gemaakt, De taak van het NW-tbe-fonds Zon nestraal is nog steeds niet beëindigd. Ze ven patiënten werden financieel gehol pen met f 1.447,30. Wat het jongerenwerk in het NW betreft is men er In het verslagjaar in geslaagd een commissie op te richten met de heer P. v. d. Lubbe als voorzitter. Dit werk onder de jongeren is nu goed op gang geko men en regelmatig worden wekelijk se bijeenkomsten gehouden in het clubhuis van de Moderne Jeugdraad aan dc Stadhouderslaan. Voor de Commissie Internationaal Hulpwerk kon het hoofdstuk „Kinder transporten" worden afgesloten. Het aanwezige saldo is naar het NVV over gemaakt. De Vereniging Het Volksgebouw heeft financieel een goed jaar gehad, zodat geen subsidie verstrekt hoefde te wor den. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De TiJ- burgse voetbalvereniging NÖAD heeft Kees van Dijke, die nu nog aan Hermes DVS Is verbonden, voor het volgende seizoen als coach aangesteld. De functie houdt in dat Van Dijke Op twee bepaalde avonden van de week bij NOAD zal zijn. Omdat hij 2ich al eer der als trainer aan het Goudse ON A verbond, zal Van Dijke voor de compe titie wedstrijden van NOAD niet be schikbaar zijn. De overeenkomst houdt wel in, dat op dagen dat de competitie in de seml-prof sector doorgaat en in de amateursector is afgelast, Van Dijke aan wezig zal zijn bij het eerste elftal van NOAD. ff EN fraaie hoek in een prettige nieuwe wijk in Ketkcl. Deze wo ningen staan aan de Kerklaan; links een blok eengezinswoningen, die als bijzonder kentnerk hebben dat de ga rage ,»tn" de woning is gebouwd. Rechts een serie dubbele herenhuizen. SCHIEDAM, vrijdag. Bij het overste ken van de Broersvest ter hoogte van de Korte Singelstraat is gistermiddag om 5.25 uur de 74-jarige mevrouw M. J. van T. uit Vlaardingen aangereden door de wielrijdster H. W. uit Rotterdam. De be jaarde dame brak een onderarm en is in het gemeenteziekenhuis opgenomen. De wielrijdster kreeg een verwonding aan de rechterknie. Advertentie I MA SCHIEDAM, vrijdag. Doordat bij het nemen van een bocht een mand flessen op de achterbank van haar auto ging chuiyen, werd de aandacht van de be stuurster mevrouw C, B.-B. afgeleid, zo dat zij gisteravond nm 7.15 uur in de Charlotte de Bourbonstraat tegen een lan tarenpaal 3anreed. Van deze lantarenpaal werd dé kap vernield; de auto flink be-, 'schadigd. f Advertentie IJVU slaapmeubeis-wentelBedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Een zeer bijzondere aanbieding ...net voor het grote vacantie- seizoen begint en binnenkort is het alweer Vaderdag... Sport- en weekendshirts fin diverse vlotte dessins) open en gesloten te dragen, die normaal guldens duurder zijn... vanaf morgen voor nog géén zes gulden. (Advertentie tJM.f. Examen. Geslaagd?\Ja of.nee.'Ja! Dat Is. een geschenk-waard! Een bizonder geschenk.' Een horloge! En dan zo'n subliem uurwerk uit de rijke kollektle bij juwelier van Andel. Dat Is dubbel geslaagd! Proficiatl A propos, naast een vééfomvallende sortering is er een Allesomvattende service bovendien! JUWELIER HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BEUERLANOSELAAN ITS ROTTERDAM --_•**—TgfA" ttXA Kssai wwtó -- v',i<£iHiasEra"3 - r.p. <ptmse8ïê.to& Morgenvroeg om 9 uur j>egint de verkoop van deze sport- en weekendshirts in de maten 3ót/m41, voor f Gein tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag. Mevrouw J. v. L.-v. B, deed aangifte van de vermissing van twee sierdoppen en een sierstrip van haar Volkswagen, die in de Kamperfoelie laan had gestaan. Van de heer D. L. is de fiets, die in de gemeenschappelijke kelder van de wo ningen aan de Loefistraat had gestaan, verdwenen. (Advertentie 1.81.) Een grote partij Bouclé tapijt, 100cm breed, gaan wij Zaterdag verkopen. Een irierktapijt, dat U zult herkennen aan het prachtige weefsel en de sublieme kwaliteit en dat- wij nu als" speciale aan bieding gaan verkopen, niet voor de vastgestelde prijs 18.90 per meter, maar voor 13.90. Neemt U de maat van Uw kamer mee? Morgenvroeg om 9 uur 'begint de verkoop van dit Bouclé tapijt, in diverse moderne kleuren. Ideaal voor de hulskamer, 100 cm brééd,: per meter voor j hulskamer, Géén te!, of schrift, fcett. SCHIEDAM, vrijdag. In de Galerie "Wiegman in de Passage heeft wederom ecu jonge kunstenaar de gelegenheid ge kregen om werk te exposeren. Ditmaal is het Jos Jansen, die in 1954 de Rot terdamse Academie voor Beeldende Kunsten verliet en daarna reeds tal van grote opdrachten heeft vervuld. HU heeft o.a. mozaïeken gemaakt en glas-In-lood- ramen, glaswanden, reliëfs en plastic ken. Diet Wiegman heeft nu in de ga lerie van zijn vader een tiental drogc- noald etsen van Jos Jansen verzameld. Deze serie draagt de naam „Les Co- pains" of „kameraden". Jos Jansen heeft namelijk, tien vrienden met hun vrou wen uitgebeeld, elk in de eigen, specifie ke omgeving. Deze etsen behoren tot het beste werk van Jansen. Compositorisch zijn ze bij zonder goed; Ze ademen een. eigen sfeer en zijn rijk aan gevoelige nuances. Maar gezellige familie-tafereeltjes zijn het niet. Het zijn dan ook geen portretten, meer' herinneringsbeelden, waarbij symboli sche emblemen als wandkleden, plastie- I keu en zelfs een kerstboom zijn ver werkt. De gezichten zijn niet herkenbaar, die zijn ook niet het belangrijkste. Het is Jansen er niet om te doen geweest om de persoonlijkheid van zijn vrienden te pakken en uit te beelden, maar om hun te plaatsen in de ruimte. Met eert be wuste verdoezeling van de details, Zij vormen een beeld van een genera tie en spreken vooral van het geestelijk klimaat van de moderne kunstenaar. SCHIEDAM, wijdag. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schie dam dagelijks van 8.00—-17.00 uur, behal ve zaterdag en zondag: Dameshandschoen (r.); damesh and- schoen. (r.); duimstok; sikel; autostep; le-' gertas met inh.; rode damestas; kinder- schoentje Cr,); plastic sandalen; medaille wandelsport; mondstuk; opklapbare stoel; zakagenda; ring met 2 sleuteltjes. Te bevragen bij de vinders: Ring met 11 sleutels, v. Hattum, Singel 136 b; bos sleutels in brain etui, Elshof, Oosterstraat 54; zakmes en 2 sleutels, Jeup, Strijensesfa-aat 36; herenbril in etui, Numan, Sav. Lohmanlaan 42; lineaal, Kruithof, Lorerrtzlaan 44 d; 1 fotorolletje, v. Meercndonk, Beierlandsestraat 25; haakjes en beugels voor gordijnen, v. d. Waal, Stephensonstraat 2 b; padvinders- riem met sleutels. Buser. Dr. Schaepman- singcl 34; 6 grote bussen met inh., v d. Heuvel. Rmm as trant I; zelfbinder,v. Beek, v. Swindensingel 14; zijden sjaal, Tdborg, Pr. Fr. Hendrikstraat 5 b; blau we trui, Gerritsen, Dr. Schaepmanringel 82; hoofddoek. Maan, Mgr. Nolcrslaan G54; plastic regenjas, Vermaak Haileij- straat 28 a; zwemvlies, v. d. Gaag. Aieoda- straat 54 a; een pop, Boomsluiter, Loelf- straat 123; driewielertje. Vink. Den Boni- mclsestraat 24; bagageklem. Van Geene, B. v. Haarenlaan 1007; kabclslot. Van Eer den, Rembrandthuin 97; herenhorloge ?h;ferL 58Rotterdam 8C04.bedelaj-mbandjp, Muis, Albardastr. 14; zilveren bedelarmband je, v. d. Meer, Da Co sta straat 8 a: muntbiljet. Hoofd- bareau van Politie'alhier; jongenshorloge, Giet, W. H. Vliegerstraat 54; dameshor- ioge, i Krommenhoek, Joh. de Wittsingel 271; kinaerportemonnee. Noor lander Dr. Boslaan 46; weekendtas met inh., Pens' B.K. laan 268 a; led. aktentas met inh Brussaard, Aleidastraat 34 c; tasmat vorf balkleömg, Dingier, Parallelweg 202 b: ciamesparaplu, Stoel, Houtstraat 29; bad tas met Jnh,. Van Geene, B. v. Haaren- laan 1007; opvouwbare damesparaplu, v. d. Sman, Groenelaan 30. rpEN voorbeeld van het in Galerie I Wiegman geëxposeerde werk van Jos Jansen. SCHIEDAM, vrijdag. Toen dé wiel-, rijder W. S. gistermidag om half vier in de Lange Kerkstraat twee andere fietsers wilde inhalen, kwam van de andere kant de auto van de heer C. v. D. uit. Rotter dam aamgereden. S. remde, maar zijn voorrem blokkeerde waardoor hij over de kop slóeg én met het hoofd terecht kwam op het voorspat bord van de auto. S. kreeg een lichte her senschudding en eeu kneuzing van hét bovenbeen en is naar het gemeente zie kenhuis overgebracht .De auto kreeg blikschade. (Advertentie l.MJ maakt TREVIRA maximaal kreukhersteUend, z6 gewassen, zó droog. Trevlra, de das die hij het liefst draagt o.a» "BouleNoir" en. "Mohair". In. panels, cluh-strlpes en checks. 3.95, 5.90, 7.90,9.90 Pantalons kamgaren met 45% wo! met de vermaarde Trevira- eigenschappen. Klaeaielc met omslag of in het mo derne slanke silhouet, i 39.-, 49,- 29.- ROTTERDAM W»iI-Krol»taJ» ROTTERDAM Kotl* Hoogitraot ROTTERDAM S M«,nt HOnERDAM XaUn Jr. te0»dï!k ;j- HOOGVLIET WlnU!c«al«»itf Ah VIAARDINCEN: t!*(v*l<l 'f f' LEIDEN i Hoarl*m««ft|xoa| ZEIST :Slotlaaa •1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1