VIJFTIG JAAR DOEN SAMEN ARGUS Zes oudste getrouwen kregen K.O. In schepen, machines enz. In grond en gebouwen enz. Strijd om de schaaktitel onbeslist Kanioorlioeken fabriek In familie kring gevierd Automobielbedrijf WALDO N.V. SPORTHAL VIJFDE PIEP,EILAND IN DE ZEE. Zwolsman Samen op de Pier SG-directeur ambtenaar Twee kantoor panden in Nieuwland-0 Artsen op zondag TECHNISCHE SCHOOL voor Schiedam en omstreken OPENBARE LESSEN INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN AVOND V.U.T.O.-o.b.a.o.-kursus Koeriersters r Dr. F. QUISPEL VERKOPER ff Uw brillenzaak is „ARGUS" ADVERTEER REGELMATIG zaterdag .13 juni 1964 - pag.' 5v^i Advertentie IJlt.) SCHIEDAM, zaterdag De N.V. Ne derlandse Kantoorboekenfabriek Van •tHot* en Jongepier te. Schiedam bestaat deze maand vijftig jaar. Van dit gouden jubileum is naar buiten toe niet veel op- bef gemaakt, maar gistermiddag ztfn di rectie en personeels-leden met bunne da mes gezellig bijeengekomen in het res taurant Europoort. Geheel typerend voor dit bedrijf, waar de inter-menseüjke ver houdingen blijkbaar uitstekend z\jn, is. dat de nadruk van de jubileum-viering jtW3tn te vallen' op een huldiging van de res oudste werknemers, maar die hebben er dan ook 49 tot 40 dienstjaren by de N.K- opzitten. Aanwezig was ook de „oude mevrouw" Jongepier, echtgenote van de oprichter, wijlen de beer J. F. C. Jougcpler, doch eveneens mej. M. van Deventer. 76 jaar oud, die 34 jaar lang medewerkster is geweest. Deze zes oudste getrouwen hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, die hun uitgereikt is door burg. rar. J. W. Peek, die eigenlijk r.og met vakantie :s, rr.aar toch niet wilde ontbreken op dit jubileum-feest. De chef-linieeider F. H. Gunneweg. 01 jaar, die kort na de op richting van het-bedrijf in dienst trad en 49 dienstjaren heelt, ontving de Ere medaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau. Bronzen ere-medailles zijn uitgereikt aan de heren A. D. Goovaart, 62 jaar, magazijn-bediejide met 4fi dienstjaren; F. j. Wuister, voorman-boekbinder, 60 jaar, niet 47 dienstjaren; L. C.J. van der Waal, linieender, 60 jaar met 47.dienstjaren; G. C. van der Moezel, papiersnijder, 58 jaar met 44 dienstjaren en C. J? Weber, boek binder, 61 jaar met 40 dienstjaren. Te vens zijn twee zilveren jubilarissen ge huldigd; de heren G. van Pelt, chef- Jinieerder en G. Struis, chef-binderij. Op gemoedelijke wöze, doorspekt met geestige op- en aanmerkingen, heeft de technisch-directeur, de heer B. A. C. van ■tHorf in deze grote „familfe-kring van het bedryf" de geschiedenis van de N.K. opgehaald, de huidige toestand geschetst en iets verteld over de toekomstplannen. Maar h(j heeft wel sterk de nadruk ge legd op de prettige arbeidsverhoudingen die In het hedrjjf-heersen. „De bedrijfsleiding heeft een hoog staande opvatting van de taak," kon burg, Peek verklaren. Het aantal personeels leden met meer dan veertig dienstjaren is dan ook ongewoon groot. Ook de heer C. G.; C. de Wit, die na mens het personeel sprak, wees op de zeer goede verstandhouding tussen direc tie er. personeel. Hij bood in eigen bedrijf op eigen ontwerp vervaardigde foto foto-albums aan, aan dc twee directeu ren en ook aan de „oude mevrouw" Jon gepier, waarin do huidige toestand was vastgelegd van het aan vele veranderin gen onderhevige bedrijf. Ook een mot zorg uitgezocht schilderij, een haven gezicht, van de Rotterdamse schftder Fransen. Het bedrijf mag zich gelukkig achten met deze directie, verklaarde mr. A. F. A. van Velzen d.e zijn vader, mr. M. M. van Veizen, ais commissaris vc.n de N.V. is opgevolgd. De heer G. var. Bergen Wairaven kwam namens de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel de getuigschriften aanbieden eii de heer Kleyzen heeft namens de be drijfsvoetbalvereniging „NK" gespreken. Directeur M.A. Jongepier sprak het dankwoord.. .- Oprichting De jubilerende kantoorboekenfabriek albums aan, aan de twee directeu- 1 juni 1914) opgericht door de heren. J. J. van 't Hoff, die van ?etter opgeklommen was tot directeur van een boekenfabriek en door J, F. G. Jongepier, die als boek binder twee boekhandels had, gedreven door zün jonge vrouw. Daar Rotterdam geen. ruimte bood werd het jonge bedrijf in Schiedam gevestigd in een vrij gekomen' distilleerderij van Hulskamp Zoon en Moulijn aan de Lange Haven. „De ligging aan de haven was toen gunstig, nu zouden we willen dat die haven gedempt werd," verklaarde de heer B. A. C. van 't Hoff. Gestart werd met 35 man personeel en ondanks de moeilijke oorlogsjaren kon he*, bedrijf in 1918 uitgebreid worden. Na de oorlog werd besloten om alleen boeken te gaan fabriceren en dan in grote oplagen er. deze te leveren aan dc kantoorboekhandels in. heel Nederland, die toen voornamelijk importeerden uit Duitsland, In 1921 werd de eerste zak-agenda ge maakt, in een oplaag van drieduizend stuks. „Nu draaien wè met zo'n aantal proef," verklaarde de heer Van 't Hoff, die verder onthulde dat N.K. kortgele den het acht miljoenste kantoorboek heeft vervaardigd. Geen ruimte In 1928 volgde -de tweede uitbrei- ding en verbouwing en in 1938, na de moeilijke erisis-jaren de derde, V/aar- bij het bedrijfspand de huidige voor gevel kreeg. In 1949 werd weer Uit- gebreid, naar de Westvést en enkele jaren terug had de laatste verbouwing plaats. Dit steeds groeiende bedrijf heeft nog steeds te kampen, met ruim- tegebrek, doch kan geen plaats meer krijgen, in Schiedam; Daarom is een bedrijf in Lisse aangekocht, waarheen een deel van de produktie is over- gebracht De oprichterJ. J. van 't Hoff trok zich jh 1941 terug en werd- commissaris tot zijn dood in 1952. De heer J.. F. G. Jongepier bedankte in 1952 en. bleef com missaris tot zfjn dood in i960. De volgende generatie, de directeuren B. A. C. van 't Hoff en E A. Jongepier hebben grootse plannen voor de toekomst en zijn bezig met ecu reorganisatie van de fabriek, die een zeer vooraanstaande Plaats op dit gebied Inneemt In Neder land. SCHIEDAM, maandag Ten behoeve Van dc bouw van de Sporthal Schiedam zal maandag begonnen worden met het sonderen van het bouwterrein, gelegen tussen Poldervaart en Rijksweg 20. De Sporthalcommissic is overigens nen actie begonnen om bij de Schiedamse be drijven geld te verzamelen, nodig voor de bcuw. Men vindt over het algemeen een willig oor, heeft de heer Bolmers ver klaard. BoKelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 Verolme Cornells Verolme is van 1900, zoon van de Zuidiiollarid- se eilanden. Hij werd in Nieuwe Tonge geboren, als zevende van tien. kinderen, in een fa- milié van „koop lieden-landbou wers", en na de lagere school kwam de ambachtsschool want andere moge lijkheden waren er niet op Goeree- Overflakkèe. Dat dit achteraf nog niet zb gek Is' uitge pakt bl ijkt wel uit het aantal ondernemingen waarvan Verolme nu de leiding heeft; Verolme Machinefabriek IJssel- icaonde, Verolme iheepswerf Alblasser- dam, Verolme Soheeps. werf Hcusdcn, Verolme Elcctra Maassluis, Vcr- olino Dok- en Scheeps bouw Maatsclmppij to Rozenburg, Verolme Cork Dockyard In Ier land, Verolme Estalel- tos Reiuüdos do Brasll, Verolme Sarpshorg Mek. Verksted Noor wegen en Verolme In ternational in Den Haag. By elkaar een miljoenenconecm waar duizenden werk vinden. Maat zonder slag of stoot is het niet gegaan. Met moeite kwatw Itü aan do slag als volontair op een machinefabriek, en terwijl hH in de avonduren werkte voor HBS en MTS-diploma, maakte hü carrière als constructeur. Iu 1929 ging hjj werken voor Stork in Hengelo, waar hy tot na de oorlog zou bljjven. Toen in 1M6 een reorganisatieplan van hem, waarin hij zichzelf een topfunctie^ toe dacht niet werd aanvaard was h*| het werken voor anderen beu. Hjj besloot dat voor de scheepsbouw en machine bouw de zeven vette jaren Waren aan gebroken en begon voor zichzelf. Van het kleine witte loodsje in IJs- selmonde tot het concern van nu is een hels overgang een overgang die in zeventien jaar tot stand is ge komen, Na eerst machines te hebben vervaardigd volgde in 1950, door aan koop van de oude werf van Jan Smit Czn. te Alblasserdam, de scheepsbouw. Daarna kwamen de hoogtepunten snel ler: in 1955 de tewaterlating van de 200-mèter lange ertstanker F. G. Thu- 3in in de 235 meter brede Noord: 3958 de supertanker Juscelino KubitsChek, het grootste schip dat ooit boven de Rotterdamse bruggen was gebouwd; GROTE VRAAG De werven werden tegelijk met de schepen gebouwd en hoe het allemaal wordt gefinancierd is voor de buiten wacht een grote vraag. Er zjjn geruch ten die willen dat hij werkt met geld van het koninklijk huis, van de sjah van Perzië en wie al niet. Maar Verol me zelf wijst in dit verband op de baten van de machinebouw, die de basis zijn geweest voor de verdere groei. Verolme heeft eens verklaard dat iéder mens eigenlijk een uur per dag moest lachen („hoeft niet achter el- kaar"), maar een gemakkelp werk gever is hn niet. Er moet hard worden gewerkt brj hem, net zo hard als hn het zelf heeft moeten doen. Evenals andere self-made mannen, kan hij sfflr. medewerkers tot in details achter de vodden zitten. 'En toen ïpj In Ierland in botsing kwam met de (Engelse) vak bonden heeft hü ach de grote dank baarheid van de Ierse regering ver worven door. niet te buigen voor de pietepeuterigevoorschriften. Door met net sluiten van zijn werf te drei gen heeft hy de bonden tot redeiyk- beid kunnen bewegen. Daarnaast is Verolme een gwisdien- sügxnan, een goed gereformeerd eilan der. Hij woont met zijn vromv m Bidder- kerk, binnen gericht van de werf in Al blasserdam.. Hun drie dochters zijn .ge trouwd. Voor zover zijn werk het hem toelaat bemint hij de natuur en vindt het heerlijk om in de zon te zit ten bakken. Toekomstplannen zjjn er nog genoeg. Na zp activiteiten op het gebied van vacuüm-techniek, waarbij weefsel wordt voorzien van een metaallaagje _(oj? de vraag of deze weefsels ook in Indone sië te koop zouden worden aangebo den was zijn antwoord „eerst de cnm- tenen en dan de heidenen") heeft hy nu grote plannen voor Indonesië Verolme en Zwol3- man, twee na de oor log bliksemsnel opge schoten zakenlieden, gaan samenwerken om een vijfde eiland te bouwen bij de Schevenlngse PIbC en daar dan een hotel op te bouwen. Dat heeft de heer R. Zwolsman dinsdag meegedeeld, toen hij aanwezlq was bij de tewaterNMnn van het v'rrde eiland w"or d;e pier ook bij Ver olme op Rozenburg. Met dit verraesend bericht werd voor het eerat Iets bekend over een zakelijk contact tussen twee onder nemers, die de laatste jaren In toenemende mate tot de verbeel ding van het Neder landse volk zün oaan snreken. Hiernaast staan twee kort» ge schreven norirelten van Veroime èn Zwolsman. nebaaeerri on d* kennis van hen d'e leden van onze economische redactie In vele ontmoetingen met Verolme en Zwolsman hebben verworven. Reinder Zwolsman is 51 jaar oud. Hij is vroeger' direc teur van een aan nemersbedrijf ge weest („noem me nooit aannemer", zegt hij, „ik weet niks van dat vak af") en nu weet hij eigenlijk alleen een Engelse betiteling, van zijn vak:' „de veloper", ontwikke laar. In Nederland staat .hij algemeen bekend als zeer groot handelaar in onroerend goed en 'als financier van bouwwerken. Hjj is katholiek (ge worden, In 1918), vader van vijf kinderen en in woner van de gemeente Den Haag. H(j heeft echter ook een soort „toevluchtsoord" om rustig te werken ïrt Wassenaar en een zeer groot, zeerfraai hul» aan de Jxarsdrcehtes Plassen. Uit dat hitte 1» eind februari een 49 minuten lang televisie- programma uitgezon den, geheel aan Zwols- man gewfjd. Een paar jaar geleden vond hg, dat hij alles in de aannemerij had bereikt wat er te bereiken viel (hjj had toen de „Intervam" gecreëerd) en stortte zich in. de „development". Hjj deed dat met de formidabele energie, die ken merkend is voor de man. Hy had toen al een meerderheidsbelang in de Land- bank, een voordien wat vergeten NV in Den Haag. maar daarna kwamen de Grondbriefbank en de Exploitatie Maatschappij ScheveniPgen. Uit die bedrijven, en tezamen met de vele NV's die Zwolsman sinds, dien heeft overgenomen, is vorig jaar de Zwolsman Groep gevormd met Zwolsman als president van de Raad van Bestuur. OVERBEKEND De ljjst van Zwolsmanbelangen is zo langzamerhand overbekend. Een paar voorbeelden nog; afgezien van de Scheveningse Pier, het Kurhaus, Grand Hotel, Palace en Savpybotel in Schève- ningen, het gebouw van het ministerie van sociale zaken in Den Haag, het Huis ter Duin en het Rembrandt Hotel en het Palace Hotel in Noordwyk, Ho^ tel Brittannia in Vlisaingen, Dïdo en San Marco in Amsterdam, de ENNAM- garage in Groningen en de Amsterdam se Ru tuig Maatschappij, de Euromast, V.H.S. (sigaren). Van Wijk en Heringa (dekens), Houtrust en het Hotel Con tinental In Pariijs. Reinder Zwolsman houdt ad die ver spreide belangen bijeen, en breidt z» uit, door een niet gering zakelijk in zicht en buitengemeen hard werken. Het is niet ongewoon ate hg gehele nachten doorwerkt en dan de volgende dag 2onder ophouden doorgaat. Maar telkens, elke paar maanden, blijkt op eens dat hij te hard gewerkt en dan gaat de president van. de Zwolsman Groep een paar dagen lang volstrekt uitrusten. Hij is dan onbereikbaar en belt ook zelf niet hetgeen wel, eens ais een zegen wordt beschouwd door zijn medewerkers, die overigens gewend zijn aan telefoontjes van hun werkge ver op ieder uur van de dag en de nacht. Zwolsman is' nu een zeer rijk man; Hij gaat daar niet speciaal prat op, maar hoewel hy weinig tijd overhoudt om de dingen te doen die men met veel geld kfua doen, vindt hü het toch duideujk aardig om er af en toe aan trekkelijke dingen mee te doen. Htf heeft een vliegtuig (een Dakota), maar verhuurt dat op momenten dat nb er zelf geen behoefte aan heeft. Verder houdt hij veel van varen en van de paarden waarop zijn dochter Tineke met groot succes aan concours- hippiques deelneemt. Deze Zwolsmancarrière leek dertig jaar geleden geheel anders te begin nen. Hij wilde operazanger worden en liep het Conservatorium af. Later ver anderde hg van voorkeur, maar zingen en pianospelen zijn nog steeds veel be dreven hobby's in het leven van een man, die zich nu voorneemt wel ééns met werken te stoppen en dan in het zuiden van Engeland te gaan wonen. Administratieve kwestie! SCHIEDAMsaterdag, Onder de voorstellen aan de Gemeenteraad troffen wij er één met een sensationele strekking. B. en v). geven te kennen van voornemen te zijn om met ingang van 1 juli de ge meente-secretarie uit te breiden met een bureau voor „Culturele Zaken." Met de leiding daarvan zal belast worden de heer A. Pfeijer, die een aanstelling heeft als ambtenaar, maar bij de Schiedamse Ge meenschap is gedetacheerd waar hij de functie heeft van directeur. ,Het komt ons wenselijk voor de culturele werkzaamhe den ten behoeve van de gemeente recht streeks onder verantwoordelijkheid te brengen van ons college", zo schrijven b. en w. Daar er op het stadhuis afin üe Nieuw st raat geen ruimte is voor het nieuwe bureau is de Schiedamse Gemeenschap, die instemt met deze plannen bereid het gebouui aan de kop van de Plantage aan de gemeente te verhuren. „Een zuiver administratieve maatregel", gaf de heer F. A. de Wolff, voorzitter van de S.G. ons te kennen. De heer Pfeifèr is gemeente-ambtenaar, maar door zijn deta chering bij de S.G. zijn er administratieve moeilijkheden gerezen tv.b, met de pen sioen-regeling. Om de heer Pfeifer niet te duperen, is de oplossing gevonden hem gewoon ambtenaar te maken van „Cul turele Zaken", doch hem normaal het werk bij de S. G. te blijven laten doen. In feite verandert er weinig aan de be staande toestand. Het sensationele bericht heeft dus niets n het lijf maar is wel een mooi staal de van gemeentelijke voorlichting aari de raadsleden. Reitsma en Roozenbeek delen eerste plaats SCHIEDAM, zaterdag Bij het schaak toernooi om het kampioenschap van Schiedam zjjn in de hoofdklasse de heren lb Reitsma en P. P. Rooaenbeek greiyk ge ëindigd met 6 punten. Voor de wisselpr(js zullen deze spelers nog een beslissings wedstrijd moeten spelen. De eindstand in de hoofdklas is: 1 en 2, h. Relsma en P. P. Roozenbeek 6 ptn.; 3. J. v. d. Priessche 514 pnt; 4. H, den Uy) 5% put; 5. C. Vrijland 5 ptn.; 6. J. van Baarle 5 ptn,; 7. A. Noordegraaf 4% pnt.: 8. J. Stahlie 3Vz pnt.; 9. G. H. Herrnse 3 ptn., en 10. J. de Bruïjn 1 pnt. Ook in de eerste klas een gedeelde eerste plaats; C. K. Harmanny en H. Plan ken haalden beiden 6% punt en op de derde, vierde en vijfde plaats eindigden met 5& punt N. J. Heesemans, H. Bogers en N. van Grevenbroek; met 4% punt kwamen op de 6e en 7e plaats J. van GrootveW en J. Hölzken; 8. W. de Bruin 4 ptn.; 9. A. A, v. Etten 2% pnt, en 10, H. W. Bpele met 0 punten, In de tweede klas is de einduitslag: 1. P, Willems 7 ptn.; 2. S. Koster 6 ptn.; 3. Ch. de Kievith 6 ptn.; 4. G. de "Winter 5% ptn.; 5. H. v. Soest 3¥t ptn.; 6. C. v. d. Slot 3 ptn.; 7. J. Fiolet 2% pnt.; 8. A- J. M. "Wil- lemse 2 pnt; 9. C, Groeneweg ptn. De prijsuitreiking zal plaats hebben op maandagavond 15 juni om 7.30 uur in'hét clublokaal van de schaakvereniging Schiedam in gebouw Sursum Carda aan de Nieuwstrsat 12. Daarna zal. een snél- schaakwedstrijd worden gehouden voor de deelnemers aan het kampioenschap en de leden van de SV. Schiedam. SCHIEDAM, zaterdag- De Tensioen- verzekerlcg-My. „Frogress" N.V. te Rot terdam wil aan de 's-Gravelandseweg, ten zuiden van de Burg. van Haarenlaan twee vr|j hoge kantoorpanden bouwen, waar van de kantoorruimten verhuurd of even tueel verkocht zullen worden. Daarvoor worden van de gemeente Schiedam twee percelen grond van elk 1235 vierkante meter te koop gevraagd. l.:en W. zijn daartoe bereid en de koop som is bepaald op f 150 per vierkante me ter classificatie-oppervlak, niet. een mi nimum van .ƒ1.500.000 voor beide per celen.'' Tevens vraagt de N.V, Progress een perceel van 1B90 vierkante meter in huur teneinde daarop parkeerplaatsen aan te leggen ten behoeve van de gebruikers en bezoekers van de kontoren. Ned. Herv. Cen>.: Grote kerk: 10 uur, ds. A. Hoffman en 5 uur ds. G. Spilt (Utrecht). Bothelkerk: 10 uur, H. Avondmaal en 7 uur ds. R. H. Wlssink. QpstondigEkerk: 10 uur, ds.'H. "W. Hemmes en T uur dr. L. J\ Caze- mier. Vredeskerk: 9 en 10.45 Uur. C. van der Steen en. 7 uur iwej. ds. E. A. Ros. Herv. Oem. Keüiel. De Rank: 830 uur, ds. A. J. van: Hoorn (Vlaardingen). Dorpskerk: 10 uur ds. -Aj J. Hoorn en 7 uur ds. AV. Vons„ Ned.1 Herv. Geref. Evang, Gebouw Irene; l uur eerw. heer Van Hoeven. Grote Kerk: 5 uur, <is. G. Spüt (Utrecht). EvaJig, Lutherse Gcm. 10 uur eerw. heer J. C. Kraima (Den Haag). Ned. Prot, Hond, Westvest 92: 10.30 uur de heer H. D. Elderkamp. Oud. Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven. 129: 7 uur samenkomst. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur. Heiligingssamenkomst 'en 7.30 uur Verlossings samenkomst, Gerxit Verboom straal, 6.40 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten J.v. majoor en mevr, S. A. Drijver. riE Avond-vierdcagse ten de WKR is gisteravond beëindigd. Alle deelnemers U (er was gedurende de vier marsen niet één uitvaller!) zijn hartelijk begroet door vrienden eti ouders op de Maasboulevard waar dan ook (zoek- de foto toont) een grote opgewekte drukte heerste. Daar aan dc waterkant werden bloemen in grote hoeveel heden uitgereikt aan dc wandelaars, die daarop met de muziek korpsen. van Gusto en de Harmonie in gesloten gelederen zijn opgemarcheerd naar het eindpunt aan de Warande met de bossen bloemen juichend zwaaiend naar de talrijke kijkerslangs de weg. Op het eindpunt zijn de wandelaars nog toegesproken door de heer W. J. Lafeber, lid van verdienste pan de WKB, Tij dens de vier avonden zijn, als gevolg van het warme weervijf tig 'gevallen van- blaren behandeld moeten worden. SCHIEDAM, zaterd ag In sp oe dgevaï- len. zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen; P. J. W. Beu kers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 63004; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 64244; G. in 't Veld, "Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 68599 en G.. Pet, Tuinlaan 38, tele foon 66898. v Geopend is apotheek 't Gouden Hert," Sint Lïduinastraat 56, die ook gedurende de volgende week de Dachtdienst waar neemt.. 7-7 ;"v apotheekdiensten Apotheek 't Gouden Hert, SL Diduina- straat 58. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur (zondag 1.30, 4.45 en 8 uur): „West Side Story". Monopole: 7 en 9.15'uur „Samscu tégen Hercules"; zaterdagnacht 12 uur „Meisjes op bestelling"; zondagmid dag: 2 en 4.15 uur „Duivelsgeneraal Pancho Villa". diversen Tlvoll: 8 uur: Guillaume. Dansen. Sportfondsenbad: 7 uur; Diploma-zwem- Met droefheid geef ik u kermis, dat na een kortston dige ziekte van mij is heengegaan, mijn lieve zorg- zarae man, onze broeder, zwager en oom LEONARDOS VAN DIJKË in de.ouderdom van 65 jaar. "Uit aller naam, J. van. Dijke-Dorstnan Schiedam, 12 juni 1S64 Sint Liduinastraat 50 b De begrafenis vindt plaats dinsdag 16 juni a.s. op de Algemene Begraafplaats te Schiedam te 1.30 uur nn Vertrek vanaf het woonhuis te 1.15 uur n.m. Mgr. Nolenslaan 3 Schiedam ook voor de Deze kursus leidt op voor toelating: tot de opleiding Leraar N.O. (Bewijs van Algemene Ontwikkeling) Avond- en Dag^U.T.S. Avond-en dag-H.T.S. Machinistenschaol Luchtvaart Technische School etc. Kursusduur: 2 jaar, Kursusgeld 35.per jaar. Aanvang van de kursus: 1 september. Inlichtingen en aanmeldingsformulieren aan de schooL De directeur: H. van den Dool. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdagen 26 juni, bij veiling en op 3 'juli 1964 bij afslag in het Gebouw Arcade, Lange Haven 71, Schiedam, telkens te 11 uur v.m. in het openbaar te verkopen: I. Het pand, bevattende een beneden- en afzonder lijke bovenwoning met erf, te Schiedam aan de Aleidastraat nummer. 109a-b, kadaster sectie M num mer 4083, groot 92 centiare; De benedenwoning is geheel ontruimd. (verhuurd geweest voor 12.90 p. w.) De bovenwoning is verhuurd voor 15.20 p. w. Lasten tezamen 105.12 per jaar. II. Het pand, bevattende een winkel-woonhuis, pakhuis en 2 afzonderlijke bovenwoningen aan de Aleidastraat nummer lila en lil en aan de Nicolaas Beekstraat nummer 3 a-b, kadaster sectie M num mer 4082, groot 1 are 8 centiare. Verhuurd: de winkel met woonhuis en. pakhuis voor ƒ24.65 p. w.: het bovenhuis aan de Aleidastraat lila voor ƒ13.50 p. w.; het bovenhuis aan de Nicolaas Beetsstraat 3b voor 8.45 p. w. Tezamen 2423.20 per jaar. "jj: Lasten tezamen i241.13 per jaar. Bij de afslag worden de percelen ook gecombineerd .aangeboden.' Aanvaarding en betaling van de kooppenningen op- 3 augustus 1964. Bezichtiging op 24 en 25 juni 1964 van 10-12 en van 2-4*uur. ...j. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van de notaris, Tuinlaan 102, Schiedam (teL 88900 Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.». Combinatie langzaam met spoel-centri- fuge 395.-, ook merk ma chines 15 tot 30% korting. Showroom Co ja; Lange Ha ven 126. Telefoon 6334L Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maai staat vooi n klaar Alie soorten films. Fptia K. van Vuuren.' Hoogstraat HJ8 Voor pasfoto oaar H van Vmiren. Hoogstraat 106 tel 667 20. In één dag gereed. Personeel gevraagd Bijverdienste. Het Rotter- damsch Parool vraagt nette bezorgers (siers)! voor de zo mermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden Westblaak 9-11, tel 1354 30, te avonds na .29.00 uur. Tel. 191513, 76521. 15 59 50, 154262.. Permanent wave Kapsalon Bèlène, üe salon voor de betere permanent Stroomloos, voor iedei haar gescmki 17.50 Hélene 'redt permanent, de meest Ideale natuurlijks: permanent Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Helène. Rem brand tlaan 22 Schiedam, te lefoon 67] 70. 11.— red Uk tie op deze advertentie. Diversen Laat aw spiraal vermaken tot modern opklap- ol kan tel bed Prima afwerking Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DIJK Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 6 7028 ma 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi- kaoten, kampecrbcddeD enz- vrouwenarts te Schiedam AFWEZIG tot 30 juni Waarn. tel. 69123 Aan de kleinhandel in VOEDINGS- EN GENOT MIDDELEN moet een populair merkartikel verkocht en direct uit bestelwagen contant worden, afgeleverd. Een actieve, betrouwbare, goed ingevoerde jongeman kan als - in een aantrekkelijk rayon worden aangesteld. Verlangd wordt: bezit rijbewijs, Mulo-opleiding. .Standplaats SCHIEDAM of omgeving. Geboden wordt: Vast salaris, onkostenvergoeding. Brieven, met volledige inlichtingen, opgave verlangd salaris etc. worden ingewacht onder nr, G-2320 aan het bureau van dit blad. heeft voor U deze zeer mooie bril loten ontwerpen. Een montuur van hoog waardige kwalileïi. Goud, Doublé, strak van lijn en een zeer prettige pasvorm. V Bovendien pnlvongt U als ziekenfonds-verzekerde; 20% KORTING en als U aanvullend ver-" zekerd bent 15.- extra DE GLAZEN ZIJN GRATIS!! Indien de totaalprijs, meer darK. f 22-50 bedroagt,pnt- vangt U .een; garantie-certi- ficcat. Uw bril is .2 jaarl-, gratis verzekerd; tegen - dief-1 stal, baschadiging en breuk.' Ook de glazen. ORANJESTRAAT 9 - TELEFOON 66431

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1