Middenstander heeft nu organisatie hard nodig (g:Jf 1004 gediplomeerde jonge weggebruikers RDM maakt schuiven voor Haringvlietsluis Avondvierdaagse van NWB: 1.389 lopers „W ij zijn de ruggegraat en die gaan ze kraken" ARMA Wielrennen met weinig deelnemers fi. Kramer Freher TACHTIG JAAR, MAAR NOG ACTIEF VADER Nederlaag-serie Vollle winst voor S.V.C. VOOR VADERDAG TEMANs, RALEIGH RIJWIELEN Sporthuis Ter Braak Burgerlijke Stand Successen van Bejaarde dame op zebra aangereden Jeugd-Recreatie Geen voorrang verleend NA VERKEERS-EXAMEN: Burg. mr. Peek: verkeer wordt onveiliger DIEFSTALLEN Met muziek gestart in Warande SCHIEDA EEN NETTE JUFFROUW JONGE DAME M O N O POL E ervaren telefoniste mnL en vrl. fabriekspersoneel ERRES PICKUP DE MOL JANSEN Koeriersters CINCINNATI - NEDERLAND N.V. radiaalboorders en coördinatenhoorders/kotteraars frezers centerdraaiers revolverdraaiers woensdag 17 juni 1964 - pag. 5 „Toen ik in december 1902, jk was toen paa achttien jaar, met An tram by het Bode hek op de Rotterdamsedyk kwam en -voor het eerst Schiedam 2&g ben ik wel eren geschrokken. Het was me daar een rommeltje! Vooral als je uil zo'n helder Gelders dorpje komt als Calemborg, dan valt het je tegen, dat Schiedam van toen". HU Is er toch maar gebleven, in dat rommelige Schiedam, is er getrouwd met een Schiedams meisje, heeft er een bloeiende zaak opgebouwd en viert vandaag z|jn tachtigste verjaardag („rustig aan, hoor, want al ben ik helemaal geen klant van de doker, ik voel niets voor die druke"J. De heer K. Kramer Freher, voorzitter (al IS Jaar) van de Kon. Ned. Middenstandsbond In Schiedam, voorzitter (al 20 jaar) van de Ned. Bond van Woninginrichters In Rotterdam en omstreken, lid van het bestuur van de Technische School In Rotterdam, lid van de commissie voor de Detailhandel en Consumentenbelangen in Schiedam en nog van tal van andere commissies en verenigingen. „Ach, die baantjes en functies, daar kom je vanzelf welaan, maar niet makkelek meer af". t Hij vond het helemaal geen verdienste om tachtig jaar te worden, maar we heb ben hem wel even op zijn praatstoel (van eigen fabrikaat!) gekregen. „Mijn vader was meubelmaker zoals zijn vader en grootvader het zijn geweest. Ik ben het dus ook geworden. De hele familie in Culemborg is het ook; daar hebben zij enkele meubelfabrieken nu. Maar ja, mijn vader had tien kinderen en er was geen plaats meer. Toen is hij naar Schie dam gegaan waar hij vrienden had wo nen en ik ging met hem mee. Zo ben ik Schiedammer geworden". (Advertentie Z.M.) Stuur niet liet bos in Grasmaaiers v.a.35.75 Gras- of heggescharen v.a. 4.95 Plastic gieters 5 Itr6.95 Tuinsproeiers1.35-10.10 geheel nylon 9.45 Sproeislangen V/s mtr. 14.50 Grasharken bamboe 1.55 plastic 4.53 l/niiooméh jmmmE T.1475M Rechte stoelen .11(1 is toen een eigen meubelbedrijf be gonnen bi vier pakhuizen aan de Hoog straat". „Veel meubels gemaakt, vooral veel stoelen. Van die rechte beuken stoe len, er staan er nu n*s van mij in de Grote kerk". Later werd 't pand aan de Broers- veld gekocht cn ook een kerk aan de Broersvest. ,Jk had toen zoveel ruimte, dat Ik de meubels ging etaleren en voor ik 't goed wist, was Ik detailhandelaar ge worden en niet meer meubelmaker." De liefde voor het ambacht is hom ech ter bijgebleven. „Als'je die oude kerken ziet, wat waren ze toen toch knap!' Schamper spreekt hij over de „old-finish", stijl van in de oorlog, „Een trucje van de timmerlieden om onder de donkere kleur allerlei houtsoorten door elkaar weg te werken." Dan is het gotisch beter, zijn eigen woonkamer is er mee ingericht „Dat is kloek werk, daar voel je het am bacht in", al geeft hy direct toe dat het lang niet alles handwerk meer is. „Dat is nu niet meer te betalen." Organisatie SCHIEDAM, woensdag De teams van de Schiedamse Volleybal Club heb ber tegen Hou Stand de voorlaatste serie wedstrijden van. bun nederlaagtoernooi allen met de volle winst, zonder een set verlies, afgesloten. Dames Z klopte Hou Stand 2 .net 15—3, 15—11 en 152, terwijl dan- s 1 nog sneller en gemakkelijker dc zege behaal de. Hier waren de setstanden: 15—4, 15—2 ert 15—5. Heren 2 ontmoette alleen in de eerste set veel tegenstand: 16—14. De volgende sets waren een gemakkelijke prooi voor Ned- Bond van Patroons in het Meubi- de Schiedammers, die deze met 153 en 15—'7 in de wacht sleepten. Heren 1 wil de voor de overige teams niet onderdoen en. won eveneens, spelend met drie in vallers, via 15—3, 15—10 en 15—6. Vrijdag worden de laatste serie wed strijden m dit toernooi gespeeld en wel tegen de teams van stadgenote Juliana. Speciaal bij de herenwedstrijden wordt veel spanning verwacht. f Advertentie IM.) Autoborstels S.95, 10.95, 11.50 Zacht plastic slang soepel) 65, 75, 90 p. m. Straalpijpen* 1.40, 2.50 koppelingen ÊêB\Brw IJZERHANDEL J Brotrsved S2 tri. S75S4 En het werk in de organisatie? „Wel. Ik ben altyd een goed lid van de bond geweest. En toen na de oorlog de KNMB in Schiedam niet van de grond kwam, heb Ik er om gevraagd In Rotterdam. Voor ik het wist was Ik voorzitter, samen met Van Meurs en Bijloo heb Ik toen de af deling weer opgericht en ik ben voorzit ter gebleven. Het wordt echter nu wel tijd dat Ik er mee ophoud". Toen was de heer K. Kramer Freher echter al voorzitter van dc toenmalige ieringsbedrijf in Rotterdam. Daar is hy ook lang geleden begonnen met een ei gen inkoop-commissie. De Bond nam het idee over en nu wordt voor 400 leden voor ƒ55,miljoen per jaar gezamenlijk in gekocht. Van het een komt het ander en zo 2ijn de heer Kramer Freher allerlei baantjes en commissies aangewaaid. „Er Is meestal geen belangstelling voor en dan doe je het zelf maar". Met bewondering spreekt hij over man nen als dr. van Leeuwen, leraar aan di HBS, Piet de Bruin en Jan Dinkelaar, die het socialisme In Schiedam brachten en leidden. En aan M. C. M. de Groot, de liberaal met de vooruitziende blik, „Een organisatie van. de arbeider, vijftig jaar geleden, was hard nodig." {Advertentie f.M.J GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM SCHieda?.! Geboren: Franklm z-v. R. H, A. Geway en H. P. Jiskoot; Robert T. G„ a.v, G. M. H. B. Etman en H. W. BaUijns: Cornells J., z.v. J. J, Kleinekoort en b. de Jager: Hendrik z.v. H. van Willigen en w, van Leeuwen; Johan, z.v. J. Barvoets en M. c. Kruse; Arie z.v. 1. Hoek en A, de aard; Jacqueline C. M., d.v. J. C. )V Perk gen en M. VV. Hasselton; Clastaa, d.i H. Huljgen en c. M. Fftemambucq; Kené, v. A. Haas an G. J. Ras: Tiny B., d.v. V Boutstaal en J. P. van Noort: Johannes A., C, W. de Bus en G. P. Molenaar: Elisa beth J., d.v. J. H. Venneuten en. E. J. M. Huis >n t Veld; Yvonne. d.v. A. van Crootveld en Scheenloop; Gert J., z.v. S. Huisman cn C. de Vlieger; Ellen J.. d.v. I. Brobbel en A. Zegwaard; Anita H. D. M. djn W. C, M. Rotteveel Cr H. d. J. van der Wcrff; Gare nna A., d.v. B. W. Hellmans en H. M. van Beek; Amta d.v. Z. Scheffers on M. Wor dingen; Debby, d.v. O. van Willigen en J, W. Troost. Overleden: L. van Dljke. 66 jr.: W. Koevermans, 79 jr; M. Struiksma, 88 jr; G. g. Velthuis, 100 jr., weduwe van H. J. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, St. Lidulna- straat 58. BIOSCOPEN Passage, 2 en .8 uur „West Side Story". Monopole, 2 en 8 uur: „Samso-n en Her cules". DIVERSEN et. Jozefschool, 7 uur: N.W.B. Avond vierdaagse. Meuwe Maasstraat, 7 uur: Jeugdrecreatie Volksspelen, bied. Museum, 8.15 uur: Causerie Harry van Kruin ingen. Gecompliceerd „Maar het is zo jammer dat de midden stander van (hans niet begrijpt dat orga nisatie nu voor hem nog veel harder nodig is. De maatschappij is zo gecomptlceerd geworden. Je moet een kei zijn om alles zelf te kunnen bijhouden. Kijk maar naar die nieuwe vakschool voor de detailhan del die pas Is geopend in Enschede. Wat de jongens ^aar al niet moeten leren. Mooi, hoor. Ma3r by die opleiding wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eco nomische kanten van het middenstands- bedrijf en dat wordt niet voldoende be grepen. WU moeten nu opveebten tegen ht groot-berljf en dat kan alleen met hulp van een organisatie als de KNMB." Nog één uitspraak van de nu tachtig jarige nog zo vitale heer Kramer Fre her. „Ze zeggen telkens weer dat de Middenstand de ruggegraat van de maatschappij is. Zo ook wethouder Sa bel nog bij de opening van Inhabe. Maa ik ben bang dat ze nu die ruggegraat gaan kraken". SCHIEDAM, woensdag De Schiedam, se Arbeiders Gymnastiekver. ARMA heeft mooie successen geboekt tijdens de dit weekend door de vereniging Jong Leven te Brunssum (Limburg)gehouden gym- nastiekwedstrijden in het kader van de Ned. Culturele Sportbond. Liefst vier eerste prijzen werden behaald en wel door de beide meisjesgroepen van 1013 jaar, de meisjes-aspiranten en de jongens van 1315 jaar. Tweede prijzen werden be haald door de damesgroep en de meisjes- aspiranten in de vrije oefening. De leiding van de ARMA-groep had de technisch hoofdleider J, J. Verhoev, die werd bij ge. staan door de heren Chr. van Dijk en D. M, v. d. Giessen. Aan de wedstrijden is verder deelge nomen door de zusterverenigingen uit Rot terdam, Arnhem. Heerlen en natuurlijk Brunssum zelf. De zaterdag werd besteed aan toestel-turnen (wegens de warmte buiten onder de bomen!), met 'savonds een. demonstratie. Zondag werden de'vrije oefeningen afgewerkt met nog wat de- monstraties SCHIEDAM, woensdag, Op het kruispunt Lange Nièuwstra at-Oranje straat heeft de automobilist AJ.RL, die linksaf de Oranjestraat wilde inrijden, gistermiddag om vijf uur geen voorrang verleend^ aan de bromfietsbestuurster Mevrouw R.L, die van de Westvest ko mende recht door wilde Bij de botsing liep mevrouw L. een her. senschudding op; zij is naar het gemeen te ziekenhuis gebracht en. later naar huis. SCHIEDAM, woensdag. Op de voet gangersoversteekplaats in de Nieuwe Damlaan bij de Vlaardingerdïjk is gis termiddag^ om 4.45 uur de 70-jange me vrouw C.v.d.K. aangereden, door de mo torrijder A.B. die haar te Iaat had opge merkt. Mevrouw V.d.K, kreeg een lin- keronderbeenfractuuur en is in het ge meente zs ikenhuis opgenomen. SCHIEDAM, woensdag Wat weife lend z\jn de jaarlijkse wielerwedstrijden voor toerfietsers In het kader van de spelactiviteiten, van de Schiedamse Jeugd Raad begonnen. De rennersclub „Schie dam" organiseert deze evenementen. Be gonnen is dinsdagavond op het parcours Buys Ballotsingel. Er was een vrij talrijk publck, er waren ook veel jongens met fietsen, maar de knapen waren verlegen of durfden nog niet goed. In ieder geval bleef het aantal deelnemers gering. De r.c. Schiedam vertrouwt evenwel dat volgende week dinsdagavond het aan tal deelnemers groter zal zijn in Nieuw- land bij de Colijnstraat Dan worden de prijzen uitgereikt die dinsdag op de Buys Ballotsingel zijn gewonnen. Ditmaal kun nen namelijk el-*-' avond nieuwe prijzen worden gewonnen. Er is geen totaalklas- semen t Begonnen werd met een tijdrit over een ronde. Er kwamen acht jongens ouder dan dertien jaar en vier beneden dertien jaar aan de start. Bij de jemgsten won Martin Stuy in 57,2 sec; 2. René Ko ning in 58,5 en 3. De Bel 59,5 sec. Bij de grote jongens won: 1. André van Dun in 51,4, 2. De Koning in 53,2 en 3. Troost 54 sec. Daarna werd voor de jongens beneden dertien jaar een koers over tien ronden gehouden. Bij de oudere knapen won André van Dun wederom; 2. De Koning, 3. Van der Bogert, 4. S. Stuy, 5. J. Kou- wenberg, 6. Zwanenburg. Bij de jongere, wielrenners: 1. Martin Stuy, 2. De Bei, 3. René Koning en 4. Joop Molendijk. (Advertentie LM.) artlfort meubelen- WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-6A SCHIEDAM, woensdag. Duizend en vier jonge Scbledammertjes mogen zich „gediplomeerd weggebruiker" noemen. Het z(jn de schoolkinderen die geslaagd z(jn voor bet onlangs gehouden Jeugd- verkeersexamen, waarvan de diploma's gisteren en vanmorgen weer uitgereikt z(jn tijdens bijeenkomsten in het Passa ge-theater. „Het schriftelijke deel van het Ver- keers-examen is dit jaar wel wat moei lijk uitgevallen" verklaarde Inspecteur JJ. Knook, die de algehele leiding heeft bjj de examens, ^Er z(jn dit jaar dan ook relatief veel .gezakten". Van de 1.432 kinderen die zich opgege ven hebben, zjjn er al 75 gezakt op het schriftelijk, 46 zijn niet opgekomen en 298 kinderen hebben niet voldaan aan de eisen voor het practisch examen. Opmer kelijk is ook dat er dit jaar geen enkele school was. waarvan alle leerlingen zijn geslaagd, al scheelde het soms maar één gezakte. Meer ongelukken Burg. mr. J.W. Peek heeft gisteren In het Passage-theater persoonlijk de diplo ma's uitgereikt. „Het gaat met het verkeer niet in de goede richting", heeft hij daarbij tot zjjn spijt moeten consta teren. Het aantal ongelukken neemt In Schiedam elk jaar toe. Vorig jaar waren het er 2.245 of ruim zes per dag. Triest is vooral dat bet aantal ongelukken met kinderen beneden de 15 jaar met 50 pro cent is toegenomen, waarvan de ernstige gevallen met 25 procenl. „Wees toch vooral voorzichtig op de weg", heeft burg. Peek de kinderen op het hart gedrukt „Leer vooral de ver keersregels goed en pas die ook toe. Vooral niet slordig en onachtzaam zijn op de weg en probeer ook beleefd te zijn. Let ook op de andere weggebruikers: bij het oversteken moet je recht naar de au to's kijken, opdat de bestuurders kunnen zien -wat je wilt gaan. doen", adviseerde burg. Peek. Pas teruggekomen van een vakantie in het buitenland, was het hem opgevallen dat de weggebruikers daar veel beleefder zijn dan in Nederland, meer de regels van het fatsoen in acht nemen en ook meer respect tonen voor de belangen van. anderen. Pluim voor politie Tevoren heeft de heer H.W.G. Hoek, als voorzitter van de plaatselijke afde- SCHIEDAM, woensdag. Mevrouw C.M.v-<LH.-L. deed aangifte dat de brom fiets van haar zoon, die aan het Rubens plein was neergezet, is verdwenen. Later is de brommer vrij ernstig be schadigd teruggevonden in de B.KL-laan, Van mevrouw A.E.-D. is de losse groe ne deur, -die m een poortje naast de wo ning in de Visserstraat had gestaan, ver dwenen. De heer "W.J. deed aangifte dat zijn bruin lederen portefeuille, inhoudende f 7,40. verdwenen is uit zijn broek die hij in het kleedlokaal van bad Gr oenoord had gehangen. Ook de fiets van het doch tertje van mevrouw W.M.G.S, die nabij de rijwielstalling van bad Groenoord was neergezet, is verdwenen. SCHIEDAM, woensdag. Bewoners n de Rotterdamsedijk zijn. vanmorgen vroeg door een daverend kabaal uit hun slaap gehaald. Op het terrein van de Ver. Glasfabrieken was men al om half zes bezig met een vorkheftruck ijzeren vaten op te laden en te vei voeren. Een tnad van de heftruck stootte ech ter tegen de stapel vaten, die toen in be weging kwam, wat een donderend geluid maakte. ling van de Ver. voor Veilig Verkeer, de politie een stevige pluim gegeven. De Verkeers-examens worden wel gehouden onder auspiciën van de V.V.V,, maar het zijn. de mannen van de politie die al het werk er voor doen. Met een hoeraatje werden nu de politiemannen bedankt. Inspecteur Knook heeft ook HchtbeeB den vertoond van het praktische exa men en daarbij wijze raad gegeven. Dit viel in goede aarde, vooral vanneer de kinderen zichzelf of de kameraadjes her kenden. De „Optimisten" een bandje ge vormd uit leden van het Politie Muziek Gezelschap hebben nog vrolijke muziek ten beste gegeven en daarna hebben de jonge „verkeers-deskundigen" nog kun nen kijken naar de hoofdfilm „De zilve ren race-fiets". ROTTERDAM, dinsdag Een deel van de schuiven voor de Spui- slui2en in het Haringvliet wordt gemaakt in de ketelmakerij van de R.D.M. te Rotterdam. Kloos te Kin derdijk, die de schuiven voor de rivierzijde assembleert, heeft voor dit grote werk namelijk de be schikking gekregen over een deel van de ketelmakerij van de R.D.M. De Spuisluis ïn het Haringvliet heeft zeventien afvoeropeningen, ieder met een wijdte van 57,5 meter. Deze openingen kunnen worden afgesloten met schuiven aan de rivierzijde en aan de zeezijde, zo dat een dubbele kering aanwezig is. De schuiven wegen ongeveer 400 ton per stuk. Bij Werkspoor te Utrecht worden de schuiven voor de zeezijde samengesteld De schuiven voor de rivierzijde zijn voor rekening van Kloos. Het transport van de zware schuiven moet over water plaats vinden. Voor bet vervoer van een schuif zijn vier trans porten nodig, de schuiven worden in de len vervoerd. Aangezien er 34 schuiven in totaal zyn betekent dit, dat voor het hele werk 136 moeilijke transporten nodig zijn. Bij de R.D.M. worden de zware stuk ken met drijvende bokken op pontons ge zet Op de pontons bevinden zich lorries met railbanen, waarop de stukken rusten. Op de plaats van bestemming kunnen de schuifdelen op de sluisvioer worden gerold. Daar worden de delen met een portaalkxaan van de lorries gehesenr waarna deze lorries weer op de ponton gereden worden voor het afhalen van een nieuw transport. De schuifdelen worden, nadat ze van de lorries zijn gehaald, door de kraan ver voerd naar het sluisvak, waar ze voor zijn bestemd. De kraan kan de delen juist zo hoog heffen, dat ze over de pijlers heen kunnen worden vervoerd. De twee halve schuiven worden op efen hulpvloer neerge zet en in verticale stand geplaatst, waar na de twee delen in de juiste positie wor den geplaatst en aan elkaar verbonden en geklonken. Hierna worden de armen met de draaipunten bevestigd. Met speciaal hijsgereedschap op de nablaligger ge plaatst, worden de draaipunten opgetrok ken en de stoelen met bouten aan de na blaligger bevestgd. Deze bouten wegen ongeveer 500 kg per stuk, de moeren ongeveer 50 kg. De schuil kan nu verder worden afge werkt. De rubber onder- en zij-afdichtin gen kunnen worden aangebracht Met de Nestumkraan zjjn in de machi nekamers de trekstangen geplaatst fen de gieken tegen de pijlers gemonteerd. De gieken kunnen nu aangesloten worden op de schuif. Na montage van de bewegingswerken, de hydraulische apparatuur en de elektri sche installatie is de schuif gereed. Met de montagewerkzaamheden is begin 1964 een aanvang gemaakt Verwacht wordt, dat omstreeks 1 januari 1967 de montage van de schuiven gereed zal zijn. SCHIEDAM, woensdag Voor de twee- xia Goretti, Maria en St. Agnes, terwijl de maal zijn in de avondiyke uren wan delgroepen door de straten en vooral bui tenwegen van Schiedam getrokken. We derom een Avond-Vierdaagse, maar dit maal van de Nederlandse Wandelsport Bond, waarvan de marsen gisteravond zijn begonnen en tot vrijdag zullen duren. Om zeven nur Is gestart van de binnenplaats van de St. Jozefschool aan de Waranda cn begeleid door de drumbands van Gusto's Muziekver., van Excelsior en van de Cbr. Gymn.ver. DOK zyn de wandelaars in ge sloten colonnen vertrokken. Er waren 1389 deelnemers, aanmerkelijk meer dus dan vorig jaar met 1080 lopers. 29 groepen hebben ingeschreven voor de 10 km en maar zes voor de 15 km. De grootste groep was, met 150 lopers, die van DOK, voor dc eerste maal lopend bij de NWB. Er waren ongeveer 400 indïvidu- elen, en één hond, die ook officieel mee liep. Andere wandelgroepen zijn die van de Lindenhof, Wandelhist. Via Bona en RK- Wik uit Vlaardingen. Van de padvinders- groepen liepen mee St Christophorus, Ca. tharina van Sienna, St, Jacobus, St. Bode wijk en de kabouters van TONO, "Van de scholen waren vertegenwoordigd St. Jan, St. Alpysius, St. Jozef, St. Eernardus, Ma- ook de meisjes van de R,K. Huishoud school St. Liduina voor het eerst meede den. De Alb. Magnusschool kon niet in een groep meedoen, omdat er juist deze week twee schoolreisjes worden gemaakt; doch er waren wel meerdere leerlingen die individueel meeliepen onder „lei ding*' van een meisje uit de vijfde klas! 727 lopers liepen voor de eerste maal. Onder controle van marsleider, de heer J. F. Bakkeren zijn de wandelaars gister avond via de Stadhouderslaan door de Rozenburgsestraat naar de Maasboulevard gelopen om via de Westfrankelandsedijk, Pr. Bernhardlaan, Julianalaan en Poels laan het volkstuïnencomplex Vijfsluizen te trekken, tot aan het sportpark van de BPM, waarna via Kethelwcg en Vlaar- dingseweg over Kethel terug is gemar cheerd. Op vrijdagavond zal ook weer een feestelijke Intocht worden gehouden voor deze Avond-Vierdaagse. Verzameld zal worden bij de Flersonstraat in Nieuwland, waar men de lopers de bloe menhulde kan brengen. De muziekkorp sen van Gusto, Excelsior DOK en van Liberté uit Vlaardingen ïullen de lopers binnenbrengen raar dc Warande. ONTTREKKING VAN HET DOELEHOFJE AAN HET OPENBAAR VERKEER Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ten Stadhuize, afdeling Algemene Zaken,, alhier, van 18 juni tot en met 3 juli d.a.v: ter vitie zal worden gelegd het besluit van de Raad dezer csmeente van 27 april 1S64, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 3 juni 1964, G.S. nr. 376, tot het ont trekken van het Doelehofje aan het openbaar verkeer met Ingang van 1 juni 1964. Schiedam, 35 juni 1964. Burgemeester en Wethouders van Schniedam, De Secretaris, De Burgemeester, M. J, Blok. J. W. Peek Gevraagd voor direct voor de bediening van onze directiekeet op ons bouwwerk. Aanmelden; Combinatie BJ3.-8, Sterrebos, Admiraal de Ruyterstraat te Schiedam, telefoon 62341, GEVRAAGD Leeftijd 16 a 17 jaar, voor eenvoudige administratieve werkzaamheden. Sollicitaties richten aan: N.V. Maatschappij „Oxygenium" Baitenhavenweg 50 te Schiedam - Tel, 690 57 Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 6 88 08 Dond. 2-8 Sexproblemen van jonge mensen, NATALIE WOOD en WARREN BEATTï in Elia Kazan's meesterwerk KOORTS IN HET BLOED Technicolor 18 jaar Vr. zat, 2-7-9.15. Zo. 7-9.15. Ma. di. 2-8. Wo. 8 uur Vrouwen van vlees en bloed werden als was in zijn handen. VINCENT PRICE in OE MAN MET DE WASSEN BEELDEN Warner Color 18 jaar Za. nacht 12 uur Vier jonge vrouwen onthullen de waarheid over hun huwelijksleven, SHELLEY WINTERS, GLYNIS JOHNS CLAIRE BLOOM, JANE FONDA in HET CHAPMAN RAPPORT Technicolor 18 jaar Zo. mat 2-4.15 Haat en liefde, vijandschap en kameraadschap Van Heflin, Mona Freeman en Tab Hunter in GEZWOREN KAMERADEN Warner Color 14 jaar Wo. mat. 2 uur Jeugdvoorst Uw kinderen zullen ecu middag onbezorgd genieten in DE NIEUWE AVONTUREN VAN SPANKY EN ZIJN VRIENDEN Alle leeftijden N. COBN'S WIJN- EN SPIRITUALIENHANDEL N.V. Willemskade 1 - Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd 1822 jaar. Goed loon, vrije bedrijfskleding, premie vrij pensioen. Aanmelden Wdlemskade 1 of telefonisch onder nr. 64710, toestel 2 of 3. SPECIALE VADERDAG AANBIEDING van 98.- voor f 79.- l. kerkstraat 66 - Schiedam Fotografie ftolfilms vergeten? Ce auto maat staat voor u fciaai Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat LUB Voot pasfoto oaar K van Vuuren. Hoogstraat 106 tel 6 67 20 In een dag gereed Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Lange Haven 103, tel. 6 72 79 of 6 65 05, 's avonds na 19 uur 15 59 60. 15 4262. ER GROEIT GRAS INDE WEESPERSTRAAT Met dit boek over "zijn' Amsterdam heeft MEYER SLUYSER zichzelf overtroffen. Ruim 200 pagina's op prachtig papier, foto's uit verzameling van K. Spook, illustraties Wim Bijmoer. ƒ5.90 Verkrijgbaar by agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of recht streeks bij de administra tie van dit blad. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN Voor mannen, die graag een werkkring hebben waarbij het aankomt op gedegen vakmanschap, hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor enige hoog geklasseerde functies,- Wij vragen voor het boren, kotter en enz. van gecompliceerde werk stukken. voor het bewerken van grote of kleinere gietatukken en het vervaardigen van onderdelen, veelal in enkelfabricage. voor klein seriewerk en enkelfabricage. zowel voor klauwplaat- als voor stangenbanken; kleine series. Aan al onze mechanische bewerkingen worden in het-algemeen hoge eisen van nauwkeurigheid gesteld. Woningen komen op korte termijn beschikbaar. Voor mondelinge sollicitaties kunt U zich melden bij de portier aan de zij-ïngangvan de fabriek, elke dag tot 4.30 nor n.m. en op donderdag 18 juni a.s. tussen 7 en 8 nur 's avonds. Het adres van ons bedrijf is Schiedamsedij k 20 te Vlaardingen (5 minuten vanaf het station Vlaar- dingen-Oost in de richting Schiedam). Als TJ wilt solliciteren richt dan uw brieven aan de afdeling Perso neelszaken, postbus 98 te Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1