Hogere vergoeding bij ontruiming van panden verwal ja "gif™ Architect wist eigen auto-nummer niet! Verkeers-„klapbord bij de Hulpbrug Schrijnend probleem voor econ. zwakken Middenstand wil weer eigen beurs Boven het wettelijk verplichte Op 4 juli de K. W. mars AGENDA Het honkbal- programma Spelavond van Jeugd-recreatie Buisbreuk: water over volkstuinen Fiat-sliow in zaal Harmonie Jongen slipte Heeft PA een brommer of auto? EEMAN's Eerste paal Elerv. paal Bejaardentehuis Burgerlijke stand Beslissingsstrijd Hermes-jeugd VOOR DE KANTONRECHTER KREUGER x- Watervrienden naar Bosbaan H VOOR VADERDAG EEMAN Wie heeft iets verloren Auto in brand SCHIEDAM Koeriersters a. KOK b. LEERLING KOK c. VERKOOPSTER d. HULP in de huishouding donderdag 18 juni 1964 - pag. 5 Inhabe heeft voldaan SCHIEDAM, donderdag. De mid den- stinderi die hebben deelgenomen aan de onlangs gehouden bcur.s InhaSie zijn over hel algemeen zeer tevreden met de re sultaten. Zo is gebleken op de „nabe spreking" die door de Schiedams* Mid denstands Centrale is gehouden. Ge tracht aal dan ook worden om volgend jaar weer zo'n middenstandsbeurs in ei- gen beheer of van de standhouders on derling of van de SJMLC. als overkoepe lende organisatie. Op de bijeenkomst zijn de gunstige er varingen. maar ook dc problemen uitge wisseld. De heer C.J.M. Bolners, die als ex-standhouder maar vooral als pro pagandist voor de Sporthal-actie sprak, Md een vuris pleidooi om de m,ddon-lrell"lc' K"1"" lluile" standsbeurs in de Sporthal te houden Deze zouden voor veertien dagen ge huurd kunnen worden voor ongeveer 25 duizend gulden wat met bijkomende kosten op circa f 40.000 zou komen. Dit leek de aanwezigen een heel aanvaard baar voorstel. Doch meteen rees d« vraag wanneer men dan wel de beschik king zou kunnen krijgen over die Sport hal die immers nog gebouwd moet wor- SCHIEDAM, donderdag. Veelvuldig komt het voor, zo schrijven B. en IV. dat huurders van woningen of bedrijfsruim ten htm panden moeten ontruimen in ver band met de uitvoering van stcdebouw- kundige maatregelen. De praktijk heeft herhaaldelijk aangetoond, dat ztf hierbij soms voor onoverkomelijke moeilijkheden komen te staan; vooral wanneer het om bedrijfsruimten gaat, blijkt het (veelal kleine) bedrijfje de verplaatsingskosten niet te kunnen dragen. Gesteld al, dat het*ergens anders een onderkomen heeft gevonden, waarvan de vaste lasten re delijkerwijs kunnen worden opgebracht. Dit kan dan de ondergang betekenen van een kleine ondernemer, die tot dusverre met moeite zich kon handhaven dank zü (Advertentie LM.) wij hebben: gereedschaptasjes v.a. 2.25 steeksleutels, 5-delig5.95 8-dehg 12.75 ringsleutels, 8-deIig 13.50 prachtige doppendozen, 32-delig 19.50 vetspuiten 3.45-15.95 its: me K.E.S.-zegcls De Middenstands Centrale gaat don derdag 25 juni een bijeenkomst houden, waarbij het belangrijke probleem van de rijf-daagse werkweek voor de midden stand, waaraan gekuppeld de winkel sluiting, aan de orde zal komen. Het wordt een openbare discussie, waarvooi ook de vertegenwoordigers van de groot bedrijven uitgenodigd zullen worden. De SM.C. wil eens weten wat de wensen en meningen van de middenstanders, zelf dit probleem zijn. (Advertentie f.Af.) STO OPMAIV M. BINNENWEG 397 ZWARTJaNSTRAAT 85 RQltEROAM iMGR. NOLENSlAAN 512 SCHIEDAM SCHIEDAM, woensdag. Voor twintigste keer zal op zaterdag 4 juli te Schiedam de bekende Kon£ngln Wilhel- mlna Mars gehouden worden. Deze wan deltocht welke routes heeft van 8, 14, 20 en 25 km. Is uitgegroeid tot een waarijk nalionaial gebeuren op wandelsportgebled. De start vindt plaats vanaf de Plantage te Schiedam te 14.30 uur. Reeds nu zijn «en twaalftal muziekkorpsen beschikbaar voor het wegbrengen en inhalen van de wandelaars. Daar de organiserende vereniging, de i Oranje Garde te Schiedam, dit jaar 30 jaar bestaat zal tussen binnenkomst groe pen en de prijsuitreiking een groots feest programma worden aangeboden op het Plantagepodium in het Openluchttheater aan de Plantage. Aan dit feestprogramma werken o.a. mee: Ferry Dewis, balance-act. De Ru- nas, zingende zusjes, The Blowing Bub- l bels, mondaccordeon-lrio. Juerda Gitana, Spaanse zang en dans, Flamengo. John Heijst en Co, Conférences. Harmonie -Wilton-Fijenoord" met drumband zorgt voor muzikale opening en sluitstuk. Na afloop van het feestprogramma zul len de junior- en Senior-korpsen van Jong Holland" uit Zwjjndrecht een mu zikale show verzorgen. De inschrijving voor de2e 20e Koningin Wilhelmma Mars staat open voor perso nen vanaf acht jaar en kan geschieden hij Ph. van Oordt, Oldenbarneveldtstraat 79 Ie Schiedam, bij mevr. L. de Leeuw van Ween en, Millmxstraat 54 b te Rot terdam en per giro onder nummer 1083 91 ten name van de Penningmeester K. W. Mars, Schiedam. Maandag 22 juni Bij de wet is een schadcloosstellingsre- geling voor de ontruiming van bedrijfs gebouwen gegeven, Deze regeling komt hierop neer. dat onder bepaalde omstan digheden een vergoeding wordt gegeven van drie maal de jaarlijkse bedrijfsop brengst of acht maal de jaarhuur. Wan neer evenwel na aankoop van het pand de huurder of het bedrijfje daarin mag blijven zitten, daalt deze vergoeding met het verloop van de tijd totdat na 3 jaar de minimum-vergoeding verschuldigd is, n,l, twee maal de jaar huur. Reeds eerder heeft de Gemeente Schie dam de ontruimingsmoeilijkheden aan den lijve ervaren. Het soms schrijnende karakter van de problemen van de eco nomisch vaak zwakke gezinnen en mede de wens ontruimmgsprocessen zoveel mo gelijk te voorkomen hebben b en w. ertoe geleid een vergoeding toe te kennen bij vrijwillige ontruiming van een woning op aanzegging van het gemeentebestuur; deze vergoeding is afhankelijk van ver schillende factoren en ligt tussen ƒ200,— en ƒ600,-—. Voor vrijwillige ontruiming van bedrijfsruimten werd de wet analo gisch toegepast. Stimulans De vergoedingsbedragen voor on trui- ming van woningen z{jn ontegenzeggelijk aan de lage kant, terwijl ook voor de be drijven het bedrag maar een zwakke sti mulans is om aan een ontruiming mede te werken en zeker geen belangrijke fac tor bU de overwegingen of het bedrijf de verplaatsing zal kunnen overleven. Het komt b. en w. daarom voor, dat het al leszins te rechtvaardigen is, wanneer boven de verplichtingen, voortvloeiende uit analoge toepassing van de wet, een zekere tegemoetkoming wordt gegeven in de onvermijdelijke kosten. Aansluiting is gezocht bü de Rotterdamse regeling, welke ruimere mogelijkheden biedt zon der de redelijkheid uit het oog te verlie- Deze regeling komt neer op hel volgen de: A. Bij ontruiming van bednjfsobjecten (panden en terreinen): in gevallen, waar in de wet met van toepassing is, twee maal de jaarhuur; max. ƒ4.000, B. Bij liquidatie van het bedrijf: ï1? maal dc jaarhuur en max. ƒ7.000, C. Bij verplaatsing van het bedrijf: boven de vergoeding onder A genoemd een van geval tot geval vast te stellen vergoeding; beide vergoedingsbedragen samen niet meer dan 5 maal de jaarhuur met een maximum van 10.000, D. Bij ontruiming van woningen: één maal de jaarhuur ea minimum ƒ500, E. Bü ontruiming van een woning of bedrijfspand wordt de huur gesplitst en op elk onderdeel de eigen regeling toege past SCHIEDAM, donderdag. Voor het aardentehuis van de Stichting uit gaande van de diaconiën van de her- 5 ®enjeenten van Schiedam en Ke- rael, dat in de wijk Gr oenoord zal wor- 0611 gebouwd, zal op maandagmorgen 11 uur de eerste paal worden geslagen. APOTHEEKDIENSTEN SCHIEDAM, Geboren: Ronald E. J., van C. M. van Slobbe en J. A. M. van Kleef; Lydia B., d. van K. Gilyam- se en H. Keller; Jacqueline, d. van A. Groenenboom en C U. Permis Levys- sohn; Leonardus A. B., z. van B. Paolo- ni en Kerklaan; Carla, d, van J. Jon- geneel en B. "W. M. Mostert; Antoma M., d. van T." Burgers en J. Oranje. Overleden: Mw, A. Mourik, 82 jaar, weduwe van E. M. Duyzer. SCHIEDAM, donderdag. >,-u derde klasser DHS de gevaarlijkste concurrent BasebaH Pais heeft teruggewezen, krijgt DHS zondag In Kethel de kans 'het op de derde plaats staande Libanon terug te wijzen. Ongetwijfeld gaat het zo op dreef zijnde DHS ook dit spannende duel winnen en dat zou betekenen dat het nog steeds ongeslagen DHS over twee, drie weken, kampioen van 3 C zou kunnen zijn. Schiedam moet trachten het tweede- te lassersehap te behouden. Direct gevaar is er nog niet, maar de resultaten die nen nu toch te komen. Voor Schiedam staat in Rotterdam een aantrekkelijk duel tegen het bevriende RFC op het programma. RFC heeft nog kampioens kansen. zodat Schiedam het heel moei lijk krijgt, maar qua kwaliteiten Ls Schie dam zeker aan RFC gelijkwaardig. Het reserveteara van Schiedam krijgt zaterdagmiddag in Harga bet ongeslagen en veel te sterke Haarlem Nichols 2 (ge vormd uit de nieuwe combinatie) op be zoek. Dat betekent goed honkbal in Har- ga, maar geen Scbiedamse winst. DHS 2 moet zaterdagmiddag moeizaam stand kunnen houden tegen Sparta 4 in Ke thel. Schiedam 3 zal bü Feijenoord 2 de sterkste kunnen zijn. In Harga blijft Schiedam 4 de baas over SCR. Schie dam 5 moet thuis kunnen winnen van BHC 2. Tegen De Musschen SCHIEDAM, donderdag. Dc gese lecteerde jeugd van Herxnes-DVS speelt zaterdag as. om vier uur op het Nep- tunus-terreïn te Rotterdam een beslis singswedstrijd tegen De Musschen. De inzet van deze wedstrijd is een plaats in de Zuid-Hollandse jeugdafdeling, waarin het moeilijk is door te dringen, getuige het feit, dat clubs als DHC, For- tuna, SHS en SW er niet met een elf- tal In vertegenwoordigd zün- Mocht de strijd gelijk eindigen, dan moet er 4 maal VA minuut worden ver lengd; is er dan nog geen beslissing, dan wordt Hermes-DVS als winnaar be schouwd, daar het team in de afgelo pen promotie/degradatie-competitie een beter doelgemiddelde heeft bereikt. (Advertentie l.M.) VADER^CADEAUS woningmi tAdvertentie LM.) Foto van 5 vaders op 21 juni... Dui ht bben K Oogde ttttc vmen, ialcn, fiepta. lui ofh&diRoofc: deti^ioratc vrij ie ti\a rit détc >gifcbe!ci»m(t1»pg ■complimenten biigeti en il Ac tqd bebben bua vrouwen cn jöndttco timer van ten goc4ge'<otmc*!cauvoortïdadag ccneelii «oooi «xduitcf soorohMt vin EL-MIOK. Vrijwillig Deze vergoedingen zullen allen kun- ;n worden toegekend, wanneer de pan den/percelen vrijwillig worden ontruimd t.b.v. de directe uitvoering van de ste de bouwkundige plannen; deze vergoedin gen zulten niet worden toegekend, Indien en voorzover Burgemeester en Wethou ders geen aanleiding zien om een vergoe ding toe te kennen, (bUv. wanneer het tjjdelljk karakter van de huur al vanaf het hegln in de bedoeling heeft gelegen.i Irt bijzondere gevallen kunnen de gestelde maxima worden overschreden, terwijl al- tjjd aan de toekenning van een vergoe ding voorwaarden kunnen worden ver bonden. Het is niet te zeggen welke bedragen; gemoeid zijn met de toepassing van deze DE HERENMODEZAAK VAN SCHIEDAM BROERSVEST 6 - TEL. 6*2 OS SCHIEDAM, donderdag. „Ik weet nergens van, ze kunnen me we] van een moord betichten", zei woensdagmorgen de Vlaatdingse architect J.S. (60) het kantongerecht te Schiedam toen hij terecht stond omdat hij op 22 november b(j het Eroaus in Vlaardingen het bord model 10 zou hebben genegeerd en bij het kruispunt tegen een andere auto zou zfln gebotst. De architect bleef er b« dat hij van niets wist. Deze week bad hij ,dat ding", de oproep voor het kantonge recht, gekregen en er was hem totaal niets bekend. „U bent toch door de politie gehoord", zei de officier en de kantonrechter las het kentekennummer van de vermelde auto voor maar de architect wist ook niet of dit kentekennummer van hem was. „Ik heb drie auto's dus ik kan dat met onthouden'*, zei de verdachte verontschuldigend maar de wnd-substi- tuut-officier van justitie mr, H.Franken stelde: „Het is duidelijk uit de verkla ringen van de politie, dat verdachte het kruispunt is opgereden, en tegen een au to gebotst, verdachte zal het wel heel druk hebben maar zoiets vergeet je met gauw". „Ik begrijp niet dat u uw eigen nummer niet kent", voegde de kanton rechter mr. P.B. Cos er aan toe en het geval werd afgedaan met als uitspraak: f, 35 boete of zeven dagen hechtenis. Motor-ivrak SCHIEDAM, donderdag. De Schie- damse Watervrienden zulien met een groep van circa 40 leden deelnemen aan het 31ste Bosbaanzwemfeest, dat dit jaar zal worden gehouden op zondag 21 juni. Deze jaarlijkse wedstrijden sijn een •mooie traditie geworden in de Ned, Cul turele Sportbond. Voor het eerst zullen enkele leden van de wedstrijdplceg deelnemen aan de, bondszwemkampioenschappen schoolslag en vrije slag over een afstand van 1 km. alsmede aan de steden-estafette. Deelnemers en supporters vertrekken zondagmorgen om acht uur per bus van het postkantoor aan de Tuinlaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij; belang- (Adnertentie LM.) *t Gouden Hert, St. Liduina- .tJM BIOSCOPEN 2 en 8 uur „West Side Story". - e, 2 en 8 uur; ..Koorts in het Woed". r DIVERSEN Jozefschool, 7 uur: N.W.B, Avond- - «ierdaagse. °ci 8 uur: Gew, Arbeidsbureau. Voor- ^htingsavond. 8 uur, KNMTP. Bloemschïk-cur- - s«s. reu 18 uur: Herv. Geret Jeugdverband. Vergadering. - ----- ----- i T» J z«l» ...J, a regelen. Maar b en w. vragen de Raad j steuenden kunnen zich vóór zondag op een krediet var, ƒ50000 voor dit doel be-igeVen bij het secr©tariaat: G. P. Jansen, schikbaar te willen stellen. Burgemeester Van Haarcnlaan 1085. Sardinië-foto's van Joan van der Keuken in Sted. Museum SCHIEDAM, donderdag. De fotogra- j fische vertelling van Joan van der Keu ken over het „Sardinië van de Sarden" zal met medewerking van de Bijenkorf nu ook in het Sted. Museum Schiedam te bezichtigen rijn en wel tot 8 juli. Foto-prijsvraag van Spaarbank SCHIEDAM, donderdag. Van öe door de Spaarbank Anno 1820 te Schie dam op de ,Jnhabé" gehouden foto-prijs vraag „Kent u Schiedam?" werden 139 goede oplossingen ingeleverd. Door lo ting werden als prijswinnaars aangewe zen: Ie prijs f 100 Marlin Groenhorst; 2e prijs f 50 mevrouw E. M. Uijtdewilligen; 3e prijs f 25 mevrouw W. S. H. Sorrnp- veld; 4e prijs I 10 J. C. de Haas. Bovendien ontvingen nog tien andere deelnemers een prijs van f 5, elektr. soldeerbouten vanaf 7.50 soldeerrevolvers 75 W 21.35 100 W -33.30 soldeerset met gasfles compL m. verfbrander 54,30 (fabr. Primus). Elektr. verfspuiten 52.50 schuurvoeten 58.50-112.50 AfiDt, Twee knapen van achttien jaar ston den voor het kantongerecht te Schiedam omdat ze een ondeugdelijk motorrijwiel op gang hadden gebracht. Op 4 april had het voertuig in de Koekoekslaan In Kethel gereden. Veertig gulden had het voertuig gekost, bouwjaar 1951. „Een ding van niks", zei de kanton rechter mr. P.B. Cos verachtelijk en hij deelde mee dat de eigenaar de motor met meer zal terug krijgen, Dc motor is van de 18-jarige H.S. die er de 38-jarige A. van der B. op had laten rijden. ,Jk heb het ding alleen laten, zien aan hem, en het laten draaien. Toen speelde hij er wat mee en toen ging hij rijden," zei S. maar mr. Cos achtte dit geen veront schuldiging. „Wat denk je wel. dat het hier is alsof *n kind met een hobbelpaard speelt? Natuurlijk gaat ie rijden als je er aan gaat morrelen. Wat is dit voor een onnozel verhaal!" De jongen die op de motor heeft gere den krijgt veertig gulden boete wegens ontbrekend rijbewijs, tien gulden wegens ontbrekend kenteken, f. 7,5 wegens ka potte remmen, ƒ7.50 omdat de toonhoog te van de hoorn niet juist is, tien gulden omdat de geluiddemper met goed werkt Voor zijn vriendje ex-eigen sar van het apparaat werd f. 15 boete Voor het ken teken, tien gulden voor de remmen, tien gulden voor de boom cn vijftien gulden voor de geluiddemper genoteerd. SCHIEDAM, doruletdag. In het ka der van de Jeug-drecreatie &p de lange zomeravonden, ïm gisteren in file Nieuwe Maasstraat bü houthandel Van ide Wete ring een spelavwnd gebonden, zulks on der leiding van» het Clubhufe^St. Joris Doeie; J23 jongen? cn meisje^ van zeven tot twaair jaar fiffjjhen rich kostelijk geamuseerd met het schieten met pijl en boog, het werpen met ringen, hoef ijzers en miniatuur „boomstammen" met het dohbeisteen-spel. Na de fietstocht waaraan niemand (■furwiAM i deelnam en het wielrennen met maar SCHIEDAM, donderdag Op veler twaal, m do olAonia gBtere„ niet slecht al kon het beter in een kinderrijke buurt als Schiedam-Zuid. Spelleider C. A. Henrïon Verpoorten doet dan ook een beroep op de ouders om de kinderen tot deelname op te wek ken. Er waren gisteren mooie prijzen te be halen: tien mouw-emblemen, en nog drie bronzen medailles bovendien. De uitslag is: 1 Sonja Bijl; 2 Hans van Zelkem; 3 Sjaak Kusters; 4 Ludo Snel- tink; 5 Dick van Rij; 6 Jennie Bijl; 7 Wouter van der Star; 8 Mijndert van Dijk; 9 Connie Vertinden; 10 Paul van Zelhem; 11 Jan Valken; 32 Leo Slaats. SCHIEDAM. Te bevragen aan. het hoofdbureau vin politie te Schiedam, dagelijks van 817 uur, behalve op za terdag en zondag: Krat met onderkleding; sportbroekje en bloesje' in papieren zak; herenregen- jss; herenhorloge; herenhorloge; 20 me ter kabel; stalen hondenhalsband met penning; dameshand schoen; kenteken plaat; fietspompje; 5 sleutels in etui; herenbril; 7 sleutels; ring met 2 sleutels. Te bevragen bij de vinders: Herenbril in doos, Schippers. Vriend- sehapstraal Ï4; zonnebril, v. d. Spek, Beïcriandsostraat 24; ring met 2 sleutels, doosje met 2 foto's, v, d. Smissen, Volta straat 9b: Lipssleutel. Hartog, "Winkel Prisma, Broersvest 5; herenbrit In etui. Ravens. Puttershoeksesfraat 58b; fiets pomp, Collignon, Dr. Wibautstraat 5; 1 paar berenhandschoenen, Timmer, Lö- rentzlaan 39c; blauwe step. Gerritsen, Grote Markt 5; meisjesrijwiel. Tuns, Laan v. Spieringshoek 5; een pop, Ta- nis. Lee «straat 36; autostep, Vlug, Hoofd straat 163; 3-wielig kinderfietsje. Politie post Kethel, Schied.weg; kinderschop3e, Ende. v. Oldenbameveltstraat' 335; 3-wielig houten stepje, Boot_ Molensin gel 67; autostep, v. d. Houwen, H, Po- lakstraat 22; 3-wielig kinderfietsje. Val ken. Goereesestraat 26; babyschoentje, Verhoef, NassauXaan 74: windjack. Poli tiepost Kethel, Schied.weg; huishoud- sehortje, v. d." Hulst, Marconistraat 79: heren winterjas, Grönofeld, Singel 199a; regenjas. Sabel, Harreweg 17; meisjes- verf. v. d. Berg, Schie 32a; blauwe ny lonregenjas. v. Rijn, B. v, Haarerilaan 1145: rok, BruinSel. v. d. Elslstraat 16; vest, Brumsel, v„ d. Elststraat 16: jon gensjasje. Kouwenberg, Voltastraat 24b; trouwring. Hak, v. Leeuwenhoeckstraat 3b; oorbel, v. Harmeien, v. d. Elststraat 18a; armband. Van Dyk, Vondellaan 44a; plaatje van berenring, Rijkuiter, Singel 100; diplom.tas met inh.. v. d. End. B.K.-Laan 14; papierentas met inh.. De Tong. Nw. Haven 25: taskoffer met "inh., Hendnks. J. v. Zutohenstraat 31: heren- SCHIEDAM, donderdag. De zware pijpleiding die door bet zandleverings- i bedrijf Boete en Oestenvijk ls aniijelegd 1 lril- Eimtax. BK-laan voor hel opspuiten ven de terfeinin 30; - - nrn h„,f diolom.tas met inh., Willegen. Abben- bij Grocnoord, is gistermiddag om half vijf gebroken. Op precies dezelfde plaats overigens waar dat ongeveer een jaar geleden ook is gebeurd; naast de proef tuin in het volkstuinen-complex Vijf- sluizen. Evenals toen is er ook nu weer iftuln en de aangrenzende volkstuinen gespoeld. Daar er ditmaal minder zand in het wa ter zat, is de schade niet zo groot. De vorige maal is een ring over dei breuk geschoven, die toen met strips is vastgelast. Door de druk van 4.5 atm. i waarmee het water wordt weggepem, is die oude las weer losgeschoten en de "buizen werden tien centimeter terugge slagen. Waarop het zanderige water over de turnen spoelde. Een votkstuinder die in de buurt be- E was, sloeg direct alarm. Hij waar schuwde de opzichter van Boele en Oos- terwjjk, die de toevoer direct stopzette. De volkstuinder is toen nog, kletsnat, bezig geweest om het uitstromende wa ter met planken naar een sloot in de buurt te leiden. Dat lukte mooi, zodat de schade beperkt bleef. Tot gisteravond steken scherp af bij de moderne carrosse- laat Is men nog bezig geweest met hetrien van de auto's. Hieronder streelt voor- hcrstellen van de buis, die ontzet was al de cabriolet 1500 het oog van de lief hebber. De show is een volle wijzer loop te zien, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. broekserfraat 17a: rabiesoenning, Stinis- ren, Vlaard.clïik 315a; wit laken, Politic- oo=t Kethel. Schied.weg; pakje met inh. een lap stof, v. Rijswijk. Prins Maurit»- riraat 6; plastic emmertje. Van Dijk, ?ken. v. d. Ha- scheonet met metalen stuk. Vrijenhoek, Boerhaavelaan 102b; fototoestel in etui. Kruis, Visser straat 3; kist inh. flessen limonade. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. In zaal „Harmonie" is t.m. zaterdag een Fiat show te zien. De inrichters, Broedclet NV uit Rotterdam en Automobielbedrijf Kuil uit Vlaardmgen, hebben voor de nodige contrasten gezorgd. Een landelijke tilbu ry, een kruiwagen en een wasechte bok De schade aan de tuinen wordt niet zozeer veroorzaakt door het zand, alswel door het water, dat een hoog zoutgehalte heeft. Dat is slecht voor planten, maar ook voor bijv, appelbomen, die zeer ge voelig op dit punt zijn. Het zand is wel lastig, maar kan weggeschopt worden, al j kruispunt Lavendelstraat-Meidoomstraat wordt de bodem er niet beter van. (slipte dinsdagavond de 17-jange G. S. Overigens is de zware pijpleiding-gis-luit Schiedam met zijn bromfiets. S, termiddag al eerder ook gebarsten er- j klaagde over pijn in schouder en rechter- geiis m Kethel, maar daar heeft alleen de 'arm en is door de GGD voor onderzoek opspuitende firma last van gehad. naar het Alg. Ziekenhuis vervoerd. VLAARDINGEN, donderdag Op het Crescendo-concert bij bejaardenflats verzoek zal de arbeidersmuztekvereni ging „Crescendo" zaterdag 20 juni we derom een. concert geven, tussen de be jaardenflats aan de Vlaardïngerdijk, aan vang drie uur. Daar de publieke belangstelling in de Plantage nihil te noemen was en de voorgaande concerten bij de bejaarden flats veel belangstelling hadden, meende „Crescendo" aan het verzoek, nogmaals een concert te geven, te moeten vol doen. Het bestuur van „Crescendo" gaat 2ich voorbereiden op het 50-jarig bestaan, dat in november op gepaste wijze zal wor den gevierd. Dienst speciaal voor jonge mensen SCHIEDAM, donderdag. Uitgaande van de Hervormde Jeugdraad, zal zon dag 21 juni weer een speciale dienst voor jonge mensen worden gehouden. Er wordt naar gestreefd om voor de ver kondiging van het Evangelie die vormen te vinden die de jongeren van onze tijd aanspreken. Aan het experiment wordt daarom een grote plaats ingeruimd (20 vonden reeds een klankbeeld en een spel in deze diensten een plaats). Zo veel mogetij k worden jongeren zelf ac tief in de dienst betrokken. De dienst vindt plaats am 6.30 uur v.m. in de Qpstanöingskerk aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Trainingsvluchten SCHIEDAM, donderdag. De P-V. „Union" organiseert op zaterdag 20 juni een train ingsvlucht voor jonge duiven vanuit Zwijndrecht Lnkorven vrijdag avond van 7850 uur in. het clublokaal aan de Boterstraat Ook do S.V. De Vrijheid organiseert een trainïngsvlucht voor jonge duiven, ook voor niet-leden. lnkorven *s morgens van 8—9 Uur in het clublokaal Nieuwe Haven 29. SCHIEDAM, donderdag. In Kreupelstraat is gisteren omstreeks twaalf uur een auto in brand geraakt. De eigenaar, de heer P. J. van H„ was in zijn oude auto aan het werk met een brandapparaat, waarop de auto in brand raakte. De gewaarschuwde brandweer kon niet meer voorkomen dat de hele auto uitbrandde. -"tyifjtayy OP de Overschteseweg bü de hulpbrug naar de Nicuwpoortwegeen kruispunt met steeds drukker verkeer, heeft de politie een verplaatsbaar „kruispunt- bard" in gebruik genomen om zo het verkeer beier te kunnen repelen. Van de cember af was een „travia" of uerkeersïicht-instaRatie met afstandsbediening in gebruik, doch deze was eigendom van de Rijkspolitie in Den Haag en die heeft het instrument teruggevraagd. De proeven met dit nieuwe klapbord zijn gunstig uitgevallen. Het bord is duidelijk zichtbaar van alle kanten, ook van de Nieuwpoortxpeg af en de agent heejt de handen vrij om aanvullende aanwijzingen te geven. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.-. Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge ƒ395.-, ook merkmachir.es 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 63341. Fotografie KolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuoren. Hoogstraat UJti Personeel gevraagd Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Lange Haven. 103, telefoon 672 79 of 6 65 05, 's avonds na 19 uur 15 59 60, 15 42 6Z Snelgroeiend automatiekbedrijf heeft plaatsings- mogeljjkheid voor Prettige werkkring, 5-daagse werk week (zondags vrij). Goed loon. Smakman's Automatiekbedrijf Hoogstraat 116 Schiedam Telefoon 6 5668

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1