r ES» 61 it Servicekosten in bejaarden flats moeten verhoogd VADERDAG VaderDas teSSSKSSZB Peter Sellers in een komische dubbelrol 'SS Voorstellen van B. en W. Voor Vaders hobby Burgerlijke Stand Vaderdaggeschenken Zeeman denken Geen contract voor René Hagenaars Geschenken - Tips Krediet voor materiaal en onderwijs TAXI EUROTAX 69 4 0O Herenmodemagazijn T3SMCO FILMS IN SCHIEDAM BOlfflÜlIE v. d. AREND Griezelen Ny*°n DWS-jubileum Veteranen uit '47 treden aan Kampioenschap R.C. Schiedam $0 Battle Cry Kinseyrapport Jubileum van PijP ers-korps j vrijdag 19 juni 1964 - pag. r-5^ ftrdag- Ivaart- I plot" (Advertentie IM.) stalen schaven 2" vanaf 12.95 pOLYschaven (nieuw voor verf en hout) 3,95 steekslcutels, 3 stuks in etui 13.10 Stanleymessen m. 5 mesjes 3.7S schroevendraaiersets 2.75—19.50 handboormachine va. 0.30 steenboren 6'mm 1.80 fJZERHANDE, BreenratS2 Tri.67594 K.E.S.-zegels SCHIEDAM. Geboren: Johan H., z. v. A. Noordzij en C. P. Kouwenhoven; Catharina C., d. v. A. L. Bergwerff en G. Dijksman; Michel M., z, v. M. Kerdel en G. Hess; Gesina M., d. v. A. van der Most en F. M. Hoekstra; Monique, d. v G. A. Bgeter en A. I. van Kesselen; Hen drik, z. v. H. de Ligt en R. C. van Wag- tendonk. Overleden: M. van der Waal, 82 j,t echtgenote van H. Steenbergen; J. L. van Dijk, 82 j.; P. de Ruiter, 67 j.; C. A. Vendeville, 59 j. (Advertentie IMA Grote sortering staal waren o.a. Fabr. Friedrich Herder Zakmessen 1.75—13.75 Werkmessen - Kampmessen - Padvin dersmessen - Zakseharen - Nagelscba- ren - Nageltangen - Nagelknippers vanaf 1.35 enz. enz. Geldkisten in alle maten v.a. 4.95 ttMANV IJZERHANDEL 1 Brwrcvöt 52 T»l 67594 K.E.S.-zegels (Van een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, vrijdag. René Ha genaars. die de laatste tijd de trainings avonden van Fortuna toch al niet mee: bijwoonde, krijgt voor het nieuwe sei zoen van Fortuna geen contract* meer. (Advertentie l,M.) Aansteker (Ronson) v.a. ƒ24.50 Asbak verzilverd v.a. 5.75 Borrelglaasjes zilv. voet v.a. 8.25 Briefopener v.a. 3.75 Barometer v.a. 19.75 Dasspeld v.a. 3.50 Gouden ring horloges ƒ18.75 Horlogcband 2-50 Manchetknopen 4.25 Reiswekkertjes ƒ11.35 Sleutelring 2.50 Sigaren- en sigarettenpijpjes 3.75 Sigaren- en slgarettenklstjes ƒ14.50 Sigarettendover 2.75 Servetring 3.75 Styiklok ƒ135.- Sierkurken v.a. 7^- TJsemmer v.a. ƒ25.-— In al deze artikelen hebben wij een veelzijdige keuze SCHIEDAM, vrijdag De service-kos ten voor de twee bejaarden-flats aan de Vlaardingerdük. de „Kon. Emma-Flat" en de „Flat Nleuwland" zullen verhoogd moeten worden, zo stellen. B en W aan de Raad voor. In 1957 zjjn voor het laatst de service-kosten verhoogd cn de ver goeding van de bewoners zal nu aan dc gestegen prijzen aangepast moeten i den. Dit komt neer op een verhoging van ƒ1,10 per week per woning. Reeds bij de wijziging van 1957 is de Raad van het standpunt uitgegaan, dat aan de oorspronkelijke bewoners (thans nog 92) niet meer brandstoffen In reke ning zal gebracht worden, dan de hoe veelheid die bij het betrekken van de woning als normaal werd aangenomen, nj. 450 ton cokes per jaar. Dit maakt dat de oorspronkelijke bewoners 1,55 per week minder service-kosten betalen dan de „nieuwe" bewoners. Dit verschil blijft gehandhaafd. Sindsdien is voor de verwarming over geschakeld op olie-stook, die beter vol doet Daar echter bovendien warmer wordt gestookt is het brandstofverbruik ook hoger. De totale service-kosten be lopen nu ƒ75.000. Na een ingewikkelde berekening vastgesteld dat de service-kosten met ƒ1,10 verhoogd moeten worden. De oor spronkelijke bewoners gaan met ingang van de huurverhoging nu ƒ7,per week betalen, de nieuwe bewoners ƒ8,55 p.w, en de bewoners van de twee afzonder lijke woningen, ook op de verwarming aangesloten, 10,30 p.w. Bouw-contract Op de Raadsvergadering van maandag 22 juni komen ook de volgende voorstel len aan de orde. Zo wordt voorgesteld om het „mantel-contract" dat met dc N.V. Dura-Colgnet ln 1959 werd gesloten, te wijzigen. Dit contract Is gesloten door de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaar- dingen, Maassluis, Ridderkerk en Spljkc- nli.se, maar nu wil de gemeente Rozen, burg, ook ais partij in het, contract ko men voor de bouw van 336 woningen. Deze mogelijkheid is ln het contract opengehouden. Tevens worden enkele Uzlgingcn voorgesteld. Meters De Technische Bedrijven vragen een krediet van 155.000 voor de aanschaf van nieuwe meters voor gas IOÖ.uOO) elektriciteit (ƒ40,000) en water (ƒ15.000). Het komt wel eens voor dat de meters foutief aanwijzen en dan vervangen moeten worden, terwijl ook voor do stadsuitbreiding meters nodig zijn. Materiaal Dan wordt een krediet van ƒ109.925 gevraagd voor de aanschaf van rollend materieel. Mede in verband met het te kort aan arbeidskrachten is het noodza kelijk dat de werkzaamheden bij de Dienst Gemeentewerken zoveel mogelijk machinaal worden uitgevoerd. De afd. Bestrating vraagt om een mechanische laadschop (van 40.000) en een vorkhef truck van ƒ25,750; de afd. Riolering vraagt een tweede en zwaardere grond- verschuiver laadschop (van ƒ32.500); de Technische Bedrijven vragen een nieuwe bestelwagen (van ƒ6.365), die als sto- rmgswagen is in te richten en voor de de buitendienst van de afd. landmeten is een kleine bestelwagen nodig (van ƒ5.310). Scholen Met de vakantie op komst is het tyd om waar nodig de openbare schoolge bouwen op te knappen Daarvoor wordt aan de Raad een omvangrijk krediet ge vraagd. De school aan het Oude Kerk hof moet In twee lokalen een nieuwe li- j noleumvloer krijgen en ln vier lokalen' moeten nieuwe radiatoren komen voor! de verwarming; kosten ƒ5550. In dc| school Singel 5 moet In zeven lokalen het gefigureerde glas vervangen worden door blank glas voor een betere lichtval. Tegelijkertijd kunnen lichtkozünen aan de gangkant aangebracht worden met kasten eronder. Tevens in zeven lokalen nieuwe vloerbedekking. Totale kosten ƒ10.050. De school aan de Huysmansstraat moet in zes lokalen Luxaflex-zónwering heb ben terwijl de verwarmingsmstaüatie omgebouwd moet worden voor oliestook. Dat komt op ƒ12.800. In de school aan het Frans Halsplein moet er voor de, elektrische installatie nieuwe bedrading komen: ƒ2.000. De meest omvangrijke vernieuwing krijgt de LOM-schooi -aan het Edison- plein. Li zes lokalen moeien wandkasten komen, schuif borden en een nieuwe vloerbedekking: tussen twee lokalen moet een deurkozijn gemaakt worden; een douche-gelegenheid moet aangebracht; vier radiatoren moeten, bijgeplaatst en de kamer van het schoolhoofd moet nieuw Ingericht worden. Totale kosten: ƒ21.350. Wat het bijzondere onderwijs betreft moet de hervormde school aan de Oost singel 9 nieuw meubilair hebben, wat op ƒ17.930 komt en de geref. Rehoboth-uio aan de Tuinlaan heeft in drie lokalen nieuwe vloerbedekking nodig: kosten ƒ2.810. Aankoop panden De gemeente wil weer panden aan kopen. Het papd' St Pieterssteeg, van belang voor de stedebouwkundige maat reet kan gekocht worden voor ƒ700,—. Dit pand zal direct gesloopt worii let pand Herenstad 55 kan gek. -or den voor ƒ1500,—; het bezit - be lang voor de sanering in die Dit pand kan voorlopig nog verhuurd blijven. A-POT 11E EK DI EN ST EN Apotheek 't Gouden Hert, St, Liduina- straat 58. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur „West Side Story"- Monopole, 2 en 8 uur „Dc man met de wassen beelden". DIVERSEN St. .Jozefschool, 7 uur: N.W.B. Avond- Vierdaagse. Arcade, 8 uur: Bouwvakarb. St. Jozef. Vergadering. Sursum Corda, 8 uur: Reisver. Onder Ons. Vergadering. Huysmansstraat, 7 uur: Jeugdrecreatie. Autopedwedstrijd. (Advertentie i.M.) EUROTAX TELEFOON Advertentie 1.M.I Fabrikanten van deze prachtige/ zelf5trijkende weekenders stelden ons in de gelegenheid U te laten profiteren. MORGEN 9UUR BEGINT DE VER KOOP. Meer dan 2 stuks tegelijk worden niet verkocht. 5000 weekend-' sporthemden in 12 kleur- en dessinvariaties, van 4-§r9Ö"Voor "7. van 4?r9&"voor 8 van 49r9ö"voor 9 .90 (Advertentie l.M. Advertentie ZJR.) 21 juni De grootste collectie in prijzen vanaf ƒ3.95 tot ƒ12.90 vindt u bij Broersvest 56 (Advertentie l.M.) Exclusieve jumpers vesten en twinsets KORTE HOOGSTRAAT 22 TEL. 119D00 ROTTERDAM (Advertentie IM.) Dat er door al die mannen die op hun vrije zaterdag aan 't knutselen en sleutelen gaan, al aardig wat gereedschap gekocht is, staat wel vast. Maar evengoed ligt het voor de hand. dat om al dat gereedschap handig op te bergen een solide gereedschapskist noodzakelijk is. Morgen begint de Vaderdagver koop van gereedschapskisten, van grijs hamerslag staalplaat. Met neerklappende draagbeugel, nu voor nog géén vijf gulden. ROTTERDAM ROTTERDAM t ROTTERDAM ROTTERDAM S HOOGVLIET 1 VIAAKDINGEN LEIDEN ZEIST UITHOORN, donderdag (ANP). De staatssccrtarls van verkeer en wa- terstaai de heer M- J. Keyzer zal op 30 juni a.s. te Uithoorn een nieuw type Rijn- en binnenvaar Ranker officieel in i gebruik stellen. (Advertentie l M Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ge reedschapskisten maat J 40 x 20 x 10 cm, voor Sluatweg 59 Ptanweg 152- Aslcilo 29-31-Tel 134700 Winkelcentrum.-Hoogvliet- Tel 160822 Ook handig a/s autc-gerced- Ge«.schapsfcfst. (Advertentie IJVi.) Vader weet het beter, als hij zegt: „Kijk maar eerst bij v. d. AREND" een doos dia-raampjes (100 stuks) een curvemeter een auto kom pas een 8 mm. kleurenfilm (incL ontw.) een belichtingsmeter een kleinbeeldcamera een prismakijker 8x40 met tas een volautom. 8 mm. filmcamera en verder nog zoveel artikelen, die hij om de prijs niet durft te noemen, maar die u hem misschien best waard vindt. voor 6D5 voor 650 voor 7A5 voor 12.05 voor 2250 voor 39.5(1 voor 69.— voor 139.— Optiek- en folospcclalisl Hoogstraat 91, telefoon 68814 PETER Sellers is een hijzonder be gaafd acteur dat heeft hy nu al jaren achtereen. laten bil)ken. HU is vooral de man die als „transformateur" opvallen de dingen kan doen; hü draalt er geen hand voor <m als men hem vraagt achter elkaar een aantal uiteenlopende persona ges neer te zetten. In Mannequins voor Scotland Tard de wel bijzonder wezenloze „vertaling" van „The wrong arm of the law" ziet men Sellers opnieuw in twee gedaanten: die van een pseudo-Franse couturier met een aangemeten accent en die van een bendeleider met een aanzienlijk Cockney- spraakje. „The wrong arm of the law" is zelfs buiten Sellers om een. van de leukste komedies die in lang etijd de Londense studio's heeft verlaten. Er worden, men was het vaak vergeten dat dit vroeger aan de lopende band gebeurde, vaak he le spitse verbale grapjes gemaakt, ook aan het beeld is 2org besteed en last but not least: het gegeven is buitengewoon gek- Het verhaal draait om een drietal Aus traliërs die verkleed als politieagenten zowel de lokale gangsters als de politie het leven zuur maken. Of zij stelen zelf, maar dat gebeurt zelden, of zij pakken de inheemse boeven, de zsvaarverdiende poet af. De „gangs" kunnen het daar na tuurlijk niet bij laten en de politie even min, vandaar ook dat zy samen een (tij delijk) verbond aangaan om de oude „status quo" weer te bereiken door de indringers uit te schakelen. Regisseur Cliff Owen mocht te werk gaan met een droomscenano en met de voor dit verhaal eveneens gedroomde ac teurs. Peter Sellers die in een oogwenk •erandert van modekoning in Londense boef is prachtig. Zijn transformatietalent is ditmaal wel zeer gelukkig uitgebuit. Naast hem ziet men Lionel Jeffries tot nu toe altijd een bruikbare „randfiguur" als oen politie-inspeeteur van groot komisch talent. En rond. deze twee staat een groep boeven en politiemensen die n*t allemaal goed „gecast" zijn. (PASSAGE). NADAT' Boris Karloff de vorige gene ratie heeft laten huiveren van span ning in de onvergetelijke grlezelgeschle- denls van DE MAN MET DE WASSEN BEELDEN (House of wax) kunnen de bioscoopbezoekers van nu hun honger naar Ijselijkheden modem drie-dimensio naal bevredigen. Zy kunnen de lugubere wassen-beelden kunstenaar Jarrod (Vincent Price) in zijn duistere bedrijven volgen, alsof zij naast hem liepen. Natuurlijk ontbreken een paar typische 3-D grapjes niet. Fri vole juffrouwen steken glimlachend een beschouwenswaardig been de zaal in en een olijke bolhoedmeneer haalt moeiijke aardigheidjes uit mei ballen aan eer elastiekje. Dit alles.vermag aan de adem. benemende spanning geen afbreuk te doen. (MONOPOLE, t,m. woensdag) ...de dag van de luxe, maar nog méér van de nuttige en prac- tlsche cadeaux. En waarom nu niet eens een paar spiksplinternieuwe mousse Nylon ankiets uit de best ver kochte serie van 1.75 per paar. Voor Vader voorlopig geen sok ken met stoppen op alle moge lijke plaatsen. Neen, morgen kunt U kiezen uft honderden paren heren- anklets, die altijd passen, die U nooit hoeft te stoppen en die U morgen koopt per paar voor nog géén negentig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van Mousse Ankiets, In vete Meuren en dessins, per paar ■Pt I of schrift, LtiL. SCHIEDAM, vrijdag. Weer eeu stuk van de DWS-jubileum viering wordt zon dag verwerkt, 's Morgens om half elf worden de oprichters en enige genodig den op het complex Thurlede ontvangen, waarna hen om elf uur een koffiemaal tijd wordt aangeboden. Om 14 uur volgt de hoofdschotel van deze dag. Er komt dan een herenteam uit het jaar 1847 (het jaar waarin DWS in de Hoofdklasse speelde) binnen de lij nen, dat de strijd zal aanbinden, tegen het kampioensteam uit de Hoofdklasse van die dagen. Hellas den Haag. Het is DWS en Hellas gelukt om practised het gehele team van toen bijeen te hrengen. 's Avonds gaat de DWS-familie zich aangenaam op haar velden verpozen tij dens een tuinfeest. Het bestuur heeft de leden verzocht om all eneen lampion mee te brengen. SCHIEDAM, vrijdag. De renners club „Schiedam™ heeft het eerste deel van de clubkampioenschappcn, de ritten over de lange afslaod, woensdagavond op het parcours Calz^dstraat gehouden. De tijdrit en de sprh,. zullen later worden verreden. Volgende week woensdagavond begint de r.c. Schiedam in Schiedams In dustriegebied weer met een Zomeravond- competitie die al eerder zo'n succes bleek- De belangstelling voor deze tweede com petitie Is enorm. In de clubwedstrijden reden de A-ldas- hers 35 ronden, de nieuwelingen 30 ron den, de A-aspiranten 29 km en de B-ju nioren 21,5 hm. De titels gingen naar: A-klassers:1. D. Valk; 2. KL Stblk; t. B, Kanselaar. Nieuwelingen: 1. K. van der Hoeven; 2. H. Hoek: 3. T. Gouka. A-aspiranten: 1. A. van Dun; 2. L. van der Bogert; 3. A. Veldhoven; B-junioren: 1. N. Fillekes; 2. J. Breur. (Advertentie t.MJ Als U na een flinke rit uit de - auto stapt en me; een zucht Uw rug strekt... en de vermoeid heid en warmte U op het ge zicht te lezen staat... dan fs het hoog tijd om zo'o fijngevlocfiten rugleuning voor de auto aan té schaffen. Voor alle Vaders onder onze klanten fs zo'n rugsteun, die daadwerkelijk steun en comfort geeft, een kostelijk Vaderdag geschenk. Luchtig, prima uitvoering en passend ln Tedere atito, een rug steun die normaal niet onder de 'tien gulden te koop is, nil voor nog géén zes gulden. rugsteun l om 9 uur begint de verkoop van deze prima autorugsteunen, een verlichting van de vermoeid held tijdens lange autoritten, voor. Géén tri. of schrift, best. (Advertentie IM.) t Advertentie l.M.) De vele honderden van onze klanten, die al eerder zo'n schuimrubber matras koch ten, kennen uit ondervinding het genot van de heerlijke en soepele ligging. Morgen houden wij een partij verkoop yan deze zelfde pure latex schuimrubber matrassen met 10 cm hoge spiralende cellen, maar nu voor een prijs, dertig tot veertig- procent onder de normale. schuimrubber matrassen pure latex 10 cm hoog fristlio beien k-, palis* «itvotrlng- Morgervroeg om 9 uur begint de verkoop van deze pure latex schuimrubber matrassen, over trokken met een mooie damast Gtén tel. of schrift, but. 3N oorlogsfilm die destijds vrij succes heeft gehad bij bet publiek is deze week terug in Monopole, BATTLE CRY" (Gezworen Kameraden) dat zich bezig houdt met de mensen temidden van het krijgsbedrijf, mist stellig de ontluis terende hardheid waarmee latere film makers in een documentaire stijl de oor log gmgen behandelen, maar is toch al weer een stap verder dan 'fc type oorlogs film dat tijdens en kort na de oorlog in Engeland en Amerika werd gemaakt en waarin het er uitsluitend om ging na een spannend gevecht de vijand het on derspit te laten delven. (MONOPOLE, matinees) gedragingen van man en vrouw heeft destijds genoeg stof doen opwaaien om de Amerikaan Irving Wallace op dc ge dachte te brengen dit wetenschappelijk onderzoek in een roman te vangen, waar- In hij de plaats van Klnsey laat Innemen door zekere dr. George Chapman, „Kom", dacht producer Richard D. Zanuck, „dat is gesneden koek voor öe film". George Cukor kreeg de regie toebedeeld en het hachelijke resultaat is nu donderdag als „Het Chapmanrapport" te zien. Als „wetenschappelijk werk" is het al. lemaal gillende onzin. Het talent van Cu kor maakt, dat dit kleurenwerk soms wel sfeervolle suggestie meedraagt. Hei was overigens heerlijk cm de dwaze Gly- nis Johns weer eens terug te zien ïn. de rol van de volkomen geschifte kunstjuf frouw. (MONOPOLE, zaterdagnacht) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. De da tum waarop het jubilerende PU?ers- korps zal recipiëren is bekend. Zater dag 27 juni bestaat er voor iedereen ge legenheid om het bestuur in Triangel te feliciteren- Zaterdag a.s. Is er weer een Hofconcert. Om de kasten van de jubileumviering te dekken wil men in september een fan cy-fair houden. Over een grote afsluiting van de feesten is nog beraad aan de gang. Of het een taptoe zal worden zoals al is gesuggereerd is de vraag, want het ontbreekt Vla ar din gen aan geschikte ter reinen. De secretaris-generaal van de NATO, mr. D. U. Stikker, zal op uitnodiging van de Britse regering op 24 juni een offi cieel afscheidsbezoek aan Londen bren gen. (DPA). Uit een militair kamp bij Karlstad In Zweden zyn in de afgelopen twee weken, veertien capsules met mostertgas gestolen, genoeg om zeventig mensen te kunnen do den. (Reuter). r-ientte l Af.J Geen groter cadeau dan Juïsc datgene dat men nooit had ver* wacht. En daarom Zondag voor a/fe Rotterdamse vaders een vol automatisch A-kleuren ball point, blauw, rood, groen en zwart schrijvend. Want morgen begint dc verkoop speciaal voor Vaderdag van de bekende 4-kleuren ballpoints, normale prijs 4.95 voor nog géén drie gulden. verchroomde 4 kleuren ballpoint Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze volauto matische 4-kleuren ballpoints, blauw, rood, groen en zwart- sch rijvend, voor Géén lel. of sou-ijt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1