voor ven 1 m lein is teer in het Schiedamse punt verkeer r Open tennis toernooi Kunstbeurs Balans Eerste paal HEMA zit in de grond LESSEN IN VEILIG VERKEER Jubileum van WFbeclrijfs- school Boerderij mag verbouwd tot werkplaats K.W.mars mei muzikale show Geslaagd AaniTjdingen Glazenwasser had geluk v bij zware val a - - Sport verregend i i i i i i i i i i Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Vooral bij het kruispunt met Buitenhavenweg Ontvangst van Weense zangers Op Spieringshoek In Sted. Museum Jeugd-uitwisseling Kennismaken met en Onweer gaf overlast Avond-vierdaagse in de regen Jongen, drie jaar, aangereden Burgerlijke Stand Keukenbrandje in de Amstelbron KERKDIENSTEN Artsen op zondag Brand in centrum van Vlaardingen SCHIEDAM KAMER Koeriersters r T MFt UlUONCeéiHS M-RVWI6ÜEN1- BfysMnsTitM m SCHIEDAM, zaterdag: De jubileum viering van de nu veertig jaar bestaande vakopleiding bij de Werf Wilton Fjjen- oord is voor de leerlingen van de mo derne Bedryfsschool enigszins In het wa ter gevallen. Letterlijk. Want de sport wedstrijden op het terrein naast de school waren door de zware regens onbruikbaar geworden, zodat dit programmapunt af gelast moest worden. De jongens zUn toen' tevreden gesteld met de vertoning van een speelfilm in een van de vele grote kantines'van de werf. Daarna hebben de 270 leerlingen van de Bedrijlsschool een uitgebreide tocht met een Spidoboot door de haven van Rotterdam gemaakt, terwijl aan boord de lunch is gebruikt 's Middags hebben de jongens in Musis Sacrum een variété-programma aange boden gekregen, die zéér in de smaak moet zijn gevallen als we mogen afgaan aan het enorme kabaal dat de jongens na elk nummer produceerden. Men kon zich aan-boord van een met klinkhamers be werkte boot wanen! De uitnoding van twee accordeonisten om mee te zingen werd grif gevolgd en bij het schone lied van „Geen woorden maai- daden", be reikte het geluidsvolume de uiterste graad van het draagbare. Een fijna mid dag dus, samen met conferencier Frans van Dusschoten, de meesterlijke casea- disten The Crocksons, Tobi Rix en a$ deren. Meer officieel was de receptie die in de eigen kantine van de jubilerende Be dryfsschool is gehouden, waarbij niet al leen de directieleden van Wilton Fijen- oord maar ook tal van onderwijs-autori- teiten. Vandaag zijn in de jubileum-viering vooral de oud-leerlïDgen aan bod ge komen, (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 38 55 APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka. Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: Manne quins voor Scotland Yard". Monopole, 7 en 9.15 uur: „De man met de wassen beelden"; zaterdagnacht 12 uur; ;„Het Chapman-rapport"; zondag middag 2 en 4.15 uur: „Gezworen ka meraden". diversen Arcade, 8 uur: S.F.C. Cabaret, Irene, S uur: Starfighters. Bijeenkomst De Nieuwe Brug, 8 uur: KI. de Vries- school. Ouderavond. Mgr. Nolenslaan (Winkelgalerij), 7 uur: Jeugdrecreatie. Krijttekenwedstrijd. SCHIEDAM, zaterdag „On- danks de strenge regeling en de beveiliging blijft het Koemarkt- plein met omgeving een „gevoe lig" punt in het Schiedamse ver keer," aldus hoofdinspecteur H. Willems -van Beveren, chef van de Verkeerspolitie. Op dit belangrijkste verkeerspunt van Schiedam (tevens één van. de gevaar lijkste) hadden vorig jaar vijf tien onge vallen plaats, wat niet veel jykt wan neer men in aanmerking wil nemen dat er vorig jaar in geheel Schiedam 2.279 aanrijdingen zijn geregistreerd. Doch ge zien de strenge regeling en de scherpe controle zijn het er veertien te veel. Als iedereen zich aan de regels eu aanwijzin gen houdt moeten ongelukken onmoge lijk zijn. In het regelïngssysteem rond het plein blijkt de kruising met de Buitenhaven weg het gevaarlijkste punt te zijn: elf aanrijdingen. Dat is relatief veel, wan neer men ziet dat bij het rommelige kruispunt met de Hoogstraat maar drie ongelukken plaats hadden; bij de Pas sage maar één en bij de oversteekplaat sen bij de Hema helemaal geen, wonder lijk genoeg als men daar de hordes fiet sers ziet afslaan. Gevaarlijk Hoofdinspecteur Willems van Beve ren heeft een lesje in veilig verkeer wil len geven aan de hand van bijgaande Toto van de kruising met de Bnitenliaven- weg. Op het moment dat de foto gemaakt werd had het doorgaande verkeer naar Rotterdam vrij baan, evenals de reebt- doorgaande fietsers, terwijl de links af slaande fietsers moeten stoppen. Doch deze hele regeling is grondig in de war geschopt door de zware trekker met op- egger, die men van de Buitenhavenweg het verkeersplein ziet opkomen. „Dit is heet gevaarljjk wat die chauffeur doet en dan ook strikt verboden." aldus hfd- insp. Willems van Beveren, Aan het eind van de Buitenhavenweg staat een z.g. „siopbord", een rond wit bord met rode rand en driehoek met het woord „stop". Da chauffeur moet voor rang verlenen aan alle verkeer op het Koemarktplein, wat er op neerkomt dat bij moet wachten totdat de verkeerslich ten bij de Koemark tbr ug en voor het Coop-Centrum op rood staan. Door zijn gevaarlijke manoeuver brengt hij het an dere verkeer in groot gevaar. Het moet onnodig stoppen. Vorig jaar gebeurde het dat een bromfietser, uit dé bocht bij het Coop-Centrum komende dat niet meer kon, zodat hij zich.dood heeft gereden op de blokkerende auto. Bovendien wordt door zo'n overü'eder de hele op veiligheid en snelheid afge stemde regeling van de „groene golf" in de war geschopt „Waarom wacliten.de mensen toch niet, tot een kruising veilig is. Als je iets doet in het verkeer, moet jc ze ker zijn, dat je het ook veilig kunt doen," verklaarde de chef van de Ver keerspolitie die hoopt door zulke „praatjes-bü-een-plaatje" de veilig heid in het Schiedamse verkeer tc kunnen verhogen. SCHIEDAM, zaterdag. De Wiener Mannergesang Verein, die in verband met de „Oostenrijkse week" in Rotterdam een toernee maakt door Nederland zal, als van het Kon. Schiedamse mannen- toor „Orpheus" woensdag 24 juni in do Grote Kerk een concert geven, waaraan overigens ook Orpheus zal medewerken. De 130 leden van het Weense koor zullen 's middags om half drie in de Aula van het Sted. Museum worden ontvangen. Het Weense Mannenkoor geeft een programma van liederen van Franz Schu bert, Anton Bruckner, maar vooral van Weense en Oostenrijkse volksliederen. SCHIEDAM, vrijdag. Het gemeente bestuur was niet gelukkig met het ver zoek van de expediteur J, C. Nooteboom om van de boerderij aan de Kerklaan 15, die hij kort geleden van de veehouder N. Doelman heeft gekocht en waarvan hij het woongedeelte heeft betrokken, de stallen temogen verbouwen, tot maga zijn en werkplaats. B. en w. achten een bedrfjf in de bebouwde kom van Keibei niet op zyn plaats. Daar het gaat om een gedeeltelijke vernieuwing van een ge bouw, dat voor ongeveer de helft over de achtergevclroóUijn ligt, werd de ver gunning geweigerd. De heer Nooteboom kwam bij de ge meenteraad in beroep en de commissie als bedoeld in art. 22 van de Bouwveror dening 1944 kreeg het beroep te behan delen. Deze commissie is het niet eens met het standpunt van b. en w. Voor de kom van Kethel is nog geen bebouwingsplan vast gesteld, zodat de vergunning niet gewei gerd kon. worden op grond van stede- bouwkundige voorschriften. Daarom is al leen een toetsing aan de Bouwverorde ning 1944 mogelijk. Daar de verbouwing over de aehter- gevelrooilija heen ligt, moet daarvoor in derdaad een vrijstelling door b. en w. ge geven worden. Deze is formeel correct ge- weigerd, omdat b. en w. niet willen mee werken aan het vestigen van bedrijven jn de bebouwde kem van Kethel. De commissie wijst er echter op dat volgens de moderne opvattingen de ver gunning voor een vernieuwing of veran dering niet kan worden geweigerd, ook buiten de achtergevelrooilijn niet. De raad wordt nu geadviseerd de heer Nooteboom alsnog vergunning te geven tot het uitvoeren van de voorgenomen bouw. SCHIEDAM, vrijdag. Het open ten nistoernooi dat van maandag 22 juni tr? zondag 28 juni op het tennispark Spie ringshoek wordt georganiseerd heelt een goede belangstelling. Het is voor het eerst sinds vele jaren dat in Schiedam een open toernooi wordt gehouden. Ver heugend is dat vele spelers uit Rotter dam en omgeving de weg naar Spierings hoek hebben gevonden om de krachten te melen met de Schiedamse spelers. De .wedstrijdleiders de heren A'. Hofman en W. Magnin moeten ongeveer 200 wedstrij den verwerken om de winnaars bekend te maken. Een zeer groot aantal, vooral als men weet dat in Rotterdam enige toer nooien wegens gebrek aan belangstelling niet door gaan. SCHIEDAM, zaterdag. In het Stede lijk Museum van Schiedam zal van 23 juli tot 14 september 1364 de Moderne Kunstbeurs 1964 „Balans" worden gehóu den. Aan deze beurs zal door de volgende galerie worden deelgenomen; Galerie d'Eendt N.V. te Amsterdam, Galerie Es pace tc Amsterdam, Galerie Delta te Rot terdam, Galerie 20 te Arnhem en Galerio Jaques Dub our g te Parijs. De galeries zullen, werken exposeren van belangrijke Nederlandse en buiten landse kunstenaam tw.: Alechinsky, An tes, Appél, Arroyo, Van Bohemen, Gal- liyannis, Chagall, Charpentier, Couzijn. Dahmen, Dubuffet, Engelman, Fleheroux, Francis, Giacometti, Gubbeis, Heijboer. Jacobsen, Klnt, Lanskoy, Leon, Luce bert, Marin, Mathieu, Mchaux, Miottd, Mitchell, Moo*Motz, Patrice, Pexlmutter, Picasso. Pieters, Riopelle, Schiele, Tajiri, Tan guy, Van Taszini, Vandarcam, Veenhuizen, Geer van Velde, Wagemaker en Wijckaert Drs. L. J. M. van de Laar, Staatssecre taris van Onderwijs, K-.msten en Weten schappen, zal cezo beurs openen op 22 juli. De beurs is te bezoeken op werk dagen van 1017 uur er. op zondagen, van 12.30—17 u ur. SCHIEDAM, zaterdag. Ter gelegen heid van het 30-jarlg bestaan van het Vendel Schiedam van de Oranje Garde zal de komende KW.-mars extra groots worden omgeven met muzikale show. De defilleermars zal worden verzorgd door de harmonie „Wilton Fflenoord" met drumband. Verder werken mee de drum bands „Excelsior" „Gusto" en O.B.K. uit Schiedam, het tamboerkorps „Ruimbaan" uit Rotterdam, de drumband „JLtberte" uit Vlaardingen, de Oranje Gardebands uit Klundert en Leerdam, het r-k. muziekge zelschap „Si. Radboud" uit Schiedam- Kethel alsmede het tamboer- en püper- korps „Jong Holland" uit Zwljndrecht met het junioren- en seniorenkorps. Op het Plontage-podium zal vanaf middags vijf uur een feestprogramma worden gegeven waaraan diverse beken de artiesten meewerken. Ook „Wilton- Fijenoord" zal een gedeelte van dit feest programma verzorgen, terwijl beide korpsen van „J'.\ Holland" uit Zwijn- drecht de show /.u/ien besluiten met een groots optreden wat te c.a. half negen een aanvang zal nemen en dat ongeveer vijf kwai*tier in beslag zal. nemen. Ingeschreven kan er worden voor in dividuele wandelaars aan de 8, 14. 20 of 25 km-routes op de onderstaande adres sen: J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52b en Ph. v. Oorst, Oldenbameveltstraat 79 te Schiedam. (Advertentie Of.) tZEKP de HAV is uw vertrouwen waard! VERZEKERD KAPITAAL- MEER DAN 1V2 MILJARD GULDEN I HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 6 93 04*- HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM, zaterdag. Voor Schiedamse jongelui, die deelnemen aan het door de Schiedamse Gemeenschap ge organiseerde internationale Jeugd-uitwis seling met een verblijf is Esslingen in Duitsland, wordt op vrijdag 26 juni in De Bron een voórlichtings- tevens kennis- makings-büeenkomst gehouden. Met het vertonen van beelden uit Esslingen wil men de deelnemers enigszins vertrouwd maken met het reisdoel. Ook de ouders zijn welkom, want zij zullen immers als tegenprestatie jongelui uit Esslingen gast vrijheid moeten verlenen. In B en hoogste klas in dit toernooi is in het heren enkelspel René Hendrik uit Rotterdam favoriet. In de finale zal hy dan waarschijnlijk A Hofman tegenover zich krijgen. In het herendubbel ver wachten we enige spannende partijen. .De combinatie Sterk-Hendriks zal de finale wel bereiken; in de onderste helft zal het gaan tussen, het jeugddubbel Jaap Beyer- Eric van Woerkom en de geroutineerde A. Hofman-K. Hoogendoorn. In .C heren-enkel zyn Eric van Woer kom en Jaap Beyer als 1 en 2 geplaatst maar voor zij zo ver zijn zullen ze enige zware hindernissenmoeten nemen, daar zullen o.a. M. Jansen, B. Keunen en W. Baart wel voor zorgen. Bij de dames C zijnop papier de Keep-Smüling-dames Elly' Voorwinden en mevr, Broere de sterksten. In dames D moeten Eppe de Jong en PLetra Spaling het tot de finale kunnen brengen, maar aan tegenstand zal het zeker niet ontbreken.In heren enkel D is de strijd volkomen open en is het zeer moeilijk winnaars te tippen, mogelijk Jurre de Jong en Nico Maan. Dé wedstrijden worden in hoofdzaak in de avonduren gespeeld, aanvang 18 uur op zaterdag en zondag van 10 tot onge veer 18 uur. De toegang tot tennispark Spieringshoek is gratis. SCHIEDAM, zaterdag. Het van gistermorgen vroeg heeft nogal wat overlast aangericht. Er zyn meerdere kelders onder water komen te staan, zo als in de panden Singel 135 en 138, waar het water over het voetpad van de weg gutste en in de woning Prof, Kamerlingh Onneslaan 149 waar rioolwater 'naar bin nen stroomde. Enkele ploegen van de ge meente diensten zijn vanmorgen vroeg al in aktie gekomen. SCHIEDAM, zaterdag. De Avond vierdaagse van de N.W.B. heeft donder dagavond veel last gehad van de regen. Er is toch gelópen, maar het aantal deel nemers was gering. De parcoursen zijn ingekort. SCHIEDAM, zaterdag. Aan de rïjks-h.b.s te Schiedam zijngeslaagd voor het eindexa men h.b.s. afd. b. de dames M. Louwaars en J. M, van Sluis en de heren: G. Beemster, J. A. Bergers, W. J. Bosma, E. van den Brand, W. Castclein, J. v. d. Driessche, G. Groothuis, VV. H. Hoek, L. H W. Jansson, A. A. Jordaans, R. H. P. W. Kottman, J. Krebcr. P. K. Mou- ller. J. Sluis, R. W. Sogers, A. D, Wapenaar, F. J. H. van Woerkom, H. P. van den Wijn gaard. M. C. Zalm en "W. I. M. Zoetmulder. Drie kandidaten werden afgewezen. Voor het eindexamen m-m-s. te Schiedam zijn geslaagd de dames: E. M. Brandt, M, van Driel, A. B. C. Dijkstra. A. E, Engelse. J. Gerkema, P. E. C. Hoek, E. S. Houihuysy, A, F. Kemper, I. Mens, H. J. van Oudheusdcn, C. Pieters, M. Rulgendijk, C. Ruseler. H, M. Seggers, L. B. D. Tomasso en M. F, Zwaard. Afgewezen: geen- Bij de reeds geplubllceerde lijst van ge slaagden voor h,bjs.-a, zijn twee namen ver minkt overgekomen: die moeten ten rechte zijn V/. A. v. d. Berk en L. S. Scheliebeek. SCHIEDAM, Ondertrouwd: M. de:Bak ker. 22 jr. en Y. van der Waal, 24 Jr.; R. C. Boer, 24 jr. en L. de Vries ,21 jr.; P. D. Dek ker, 26 jr. en J. W. Sgrier. zS jr.; A. K. J. Dusseldorp, 30 jr. en M. E. Weijermars, 28 Jr.: A. M. Grnenendaal, 26 jr. en A. A. van Puftelen, 22 jr.; F A. de Groot. 22 Jr en J« T. M. Vermeulen, 20 jr.; P. J. Hoogenstrijd, 33 jr en A. A. Molenaar, 22 jr.; 3. Leuring, 24 jr. en F. F, Koning. 24 Jr.: J. M. Lökc, 21 jr. en A. L. M. F. van der Hoek, 17 Jr.; A. G. Meiching, 23 jr. en I. Noordzy, 22 Jr.; M, R. Ouwerllng, 22 jr. en L. W. Tettero, 21 jr.; W. Reedijk, 27 Jr. en M. T. Sigmond. 25 jr.: A. van der Roest. 23 jr. en W. M. E, C. van der Meer, 26 jr.; H. O. Schachtschabel. 23 Jr. en J. E. van Uden. 17 Jr.; T. J. W, H. Vorsten- bos, 25 jr. en L. Kaat Vogel. ZC jr.; A. Wolf, 37 jr. en H. W. Schapers. 35 jr. Gehuwd! G. C. Völkenhoff, 18 jr. en S. HorvMh, 18 jr.; N. Dits, 45 jr. en A, M. Bra- ber, 28 jr.: D. C. de Leeuw, 32 jr. en J. C. J. Soeters, 32 jr.; J. de Wolff, 24 jr. en L. van Vessem, 22 jr.; JC. -T. H. Beuman. 25 jr, en M. W. Bergmsnn. 24 jr.; A. H. Smit. 24'}r. en A. E. van Dijk, 21 jr.; F. van Dongen. 24 jr. en M. C. Sluimer, 24 jr.; H. J. M. van der KooiJ, 23 jr. en L. L. Botunan, 23 jr.; T. M. Veldho ven. 24 jr. en M. C, Eetman. 19 jr.; J. J. Maag denberg. 24 jr. en D. G. Opschoor. 21 jr Geboren: Annette, d v. T. Groeneberg en an der Kruijt; Arie, 2. v. J Jongste en van den Berg; Carla, d. v, T. L, Louwen en C. J. J. van Lieshout; Gerrit H., 2 v. p. Ou- wendljk en N. Hulseher: Astrid L.; d. v. T. F. van der Neut en G. Ligthart: Gertrudes M, A. H. C, de Leede en G. C. Neelen. SCHIEDAM, zaterdag In het café restaurant De Amstelbron aan de Broers- vest is gisternacht tegen. 12 uur een keu kenbrandje geweest, dat weinig schade aanrichtte, maar nogal de aandacht trok omdat de brandweer er aan te pas is ge komen. In de keuken is namelijk de vlam in een pan met frituur-vet geslagen; de pan verbrandde en de muren werden i blakercL Ved. hervormde gem., Grote Kerk: 10 ut en 5 uur ds A. Hoffman (H. Avondmaal Bethelkerk: 10 uur ds. J. G. Jensen en 7 utu mej. ds. E. A. Bos: opstandingskerk: 8,30 uur ds. A. Ie Coq (jeugddienst), 10 uur ds. D. J. Spaling on 7 uur ds. M. J. ten Bruggen ka Ja (Rotterdam); Vredeskerfc: 9 en 10.45 uur ir. D. Harteveld (Delshaven) en 7 uur ds. D. J. Spaling. Herv. gem. Kethel. De Rank: 8.30 uur ds. d. Steen en 7 uur ds, W. Vons (jeugd- Ned. prot. hond, Westvest 92: 10.30 uur ds, SCHIEDAM, zaterdag. De driejarige Wilhelmus Bode, die donderdagmiddag om 4.15 uur onverwacht de rijweg in de Sint Liduinastraat ter hoogte van de Tielman Oemstraat overstak, is aange reden door een vrachtauto, waarvan de chauffeur J, L, uit Rotterdam ondanks krachtig remmen de botsing niet kon voor komen. Dc jongen kreeg een open hoofd wond en is ter observatie in de dr. Nolet- stichting opgenomen. SCHIEDAM, zaterdag. Op het kruis punt Overschleseweg-Kommiezenlaan is de bromfietser A. J. de V. in botsing gekomen met de auto van dc heer A. V. uit Delft. De bromfietser haalde een wan delgroep uit de Avondvierdaagse in en kwam daarbij op de linkerrijweg; hij gaf toen geen voorrang aan de van rechts komende auto. De bestuurder kreeg, een dubbele onderbeenfractuur en is in het gemeente ziekenhuis opgenomen. Dé bromfietser M. j; van T., die don derdagmiddag om 5.15 uur op de Admi raal de Ruyterstraat een afrit kwam af-' rijden, is tegen de auto van de A. v. H. uit Sint Pancras (N-H> opgebotst. De bromfietser liep daarbij een. hersenschud ding en een hoofdwond op. Toeo de bromfietser W- v. Z. donder dagavond om 6.45 uur van de Overschie- seweg de Rolbrug wilde oprijden is hij op het gladde brugdek geslipt en geval len. Hij brak het linkeronderbeen en is in het gemeente ziekenhuis opgenomen. Oad-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur H. Mfs. Bapti sten -eein c entc, Lange Haven 129: 7 uur Samenkomst. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Heiügingssamenkomst en 7B0 uur Verlos singssamenkomst; Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst en 8,45 uur Opcn- luchtsnmenkamst: alle samenkomsten o.Lv. maj. en mevr. S. A. Dry ver-Sa lomon. Jehovah's getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak „Euwig voordeel trekken van Gods eigen boek"; 7.10 uur wachttoren studie; donderdag: 7.30 uur theocratische be- dieningsschool en dlenstvergadering. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende het weekend do volgende artsen te raadplegen: L„ HL Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 68357; A Q. C. Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tel, 69952; W. A. de Ridder, Stadhou derslaan 46, tel, 67590. Geopend is apotheek Gouka, Groene laan 127, die 'ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT, zaterdag. Van de zijde van het Nederlands Katholiek Vakverbond is opnieuw een tipje van dc sluier opgelicht rondom het rapport Bezitsvorming van de drie vakcentrales, dat de gezamenlijke* vakbeweging binnenkort zal uitbrengen. De heer A. P. A. Riemen, hoofdbestuur- der van. de K-thoUeke Me taal bond St. Eloy, heeft gistermiddag op de jaarver gadering van deze bond in Utrecht Jn gro te trekken de strekking van een aantal mogelijke vormen van winstdeling, die ge noemd aijn in het rapport, bekend ge maakt. De vakbeweging wil volgens de heer Riemen streven naar toekenning van een deel van de ingehouden ondememings- winsten aan de arbeiders door het ver strekken van aandelen. Deze aandelen moeten worden afgegeven aan een. op te richten sociale belegginsgemeenschap, die bestuurd wordt door werknemersverte genwoordigers en een vertegenwoordiger van de werkgever. De betrokken werkge ver moet volgens het plan aan. de werk nemers participatiebewijzen uitgeven, die aanspraak geven op dividend op de onder- nemingsaandelen. De sociale beleggingsgwneenschap kan volgens de vakcentrales, worden opgericht voor een afzonderlijke onderneming, maar ook voor groepen van ondernemingen, die gezamenlijk het beheer van de vermogens aanspraken van hun werknemers hebben ondergebracht Nog beter vinden de vakcentrales een open sociale beleggingsgemeenschap, waar iedere onderneming voor haar werkne mers participatiebewijzen kan kopen. De totale hoeveelheid rente en dividend die de open sociale beleggingsgemeenschap jaarlijks ontvangt, wordt dan uitgedeeld over de In omloop zijnde participaties. Volgens de heer Riemen zal de defii tieve vorm worden gevonden in het over leg tussen werkgevers en werknemers. Het rapport van de drié vakcentrales biedt hiertoe een goede basis, aldus bet hoofdbestuurslid van St. Eloy. „Het uitgewerkte bezitsvormingssysteem van de drie vakcentrales kan ertoe leiden, dat de werknemers een graantje meepik ken van de winsten die de ondernemin gen maken: nu vallen die voor een deel toe aan de kleine groep aandeelhouders. Op deze wijze worden de rijken echter steeds rijker, terwijl de grote massa bezit loos blijft", aldus de heer Riemen, die voorzag dat zonder maatregelen een nieuw modern Industrieproletariaat wordt gekweekt. SCHIEDAM, zaterdag (ANP). Vrij dagavond omstreeks 9 uur is brand uit gebroken in het huis van de familie Van de Windt in de P. C. Drossaertstraat te Vlaardingen, waardoor onder meer de keuken geheel is uitgebrand. Het vuur vond gretig voedsel in de houten balken van het plafond en het vele andere hout werk. De Vlaardingse brandweer was spoedig ter plaatse. Omdat het vuur in deze oude volksbuurt van Vlaardingen moeilijk te bereiken was, was de brandweer genood zaakt via een zijsteegje de brand te blus sen, waardoor men slechts met twee ne velspuiten kon werken. Het huisraad van de familie Van de Windt was niet meer te redden. Het gezin zelf moest bij kennissen worden onderge bracht De brand ontstond waarschijnlijk door kortsluiting Een der brandweerlie den moest tengevolge van opgelopen brandwonden naar het ziekenhuis werden gebracht VLAARDEN GEN, zaterdag Het was niet meer dan een klap, want ciiig offi- ;'- cleel vertoon kwam er aan het slaan van de eerste paal voor de HEMA niet te pas. De enigen, die er wat van hebben ge merkt waren de mensen, die in de buurt wonen en zfj, die door de Hoogstraat wilden. Een sliert rails, waarop de beton- paal naar de stelling werd gereden ver-.:'Ti sperde nL de weg .zodat men wel moest omrijden. L; (Jl-H-ilV; De' bouwers van aannemer Kramer uit Hilversum zijn nogal klein behuist Z'sj V, kamperen in keten, op het grasveldje voor het Liesveld-viaduct. Daar liggen ook de heipalen te wachten tot het tijd wordt, dat ook zij de grond in gaan. Terwijl de heiers al bezig zijn wordt er nog druk gesloopt om plaats te maken voor het warenhuis. Het zijn de vroegere, pas uitgebrande zaak van de fa. De Bruin en die van de fa. Maat, die het onder spit zullen delven. Al met al een-fraai voorbeeld van. contiau-bouwen. T Over anderhalf jaar, net voor 'dé dé» 1: cember-feestdagen van 1965 hoopt men de HEMA te kunnen openen. Dan zal'wél alles mee moeten zitten, anders kan hét wel twee jaar worden. L Vlaardingen zal dan beschikken over - een fraai, door de Amsterdamse archiT a:V tect A. Elïas ontworpen warenhuis. Op twee verdiepingen zal worden verkocht; Deze etages worden met roltrappen ver bonden, zodat het in de toekomst moge- lijk zal zijn van de Hoogstraat het Lies veld op te „rollen". Op de derde verdie ping komt een snelbuffet. terwijl in de kelder de magazijnen komen. v VLAARDINGEN, zaterdag Bij werk zaamheden aan het Gemeente-lyceum aan de Wostbavenkade gleed donderdag morgen dc trap. waarop de 22-jarige gla zen wassur M. van B. bezig was, weg. Van B. viel G.50 meter en kwam tot zijn ge luk in zachte aarde terecht Hij liep een pijnlijke schouder op. VLAARDINGEN, 2a:ertia£ Doordat hij sterk moest afrt runen kwam donder.- dagmorger. op de Sehiedamsedijk de 17- jarige bankwerker K. A. v. d. V/. met zijn bromfiets ten val. Met een vermoe delijke hersenschudding is v. d. W. door de GGD naar het Alg. Ziekenhuis ge bracht. K)NGEMAtT" zoekt per 1 juli in Schiedam Brieven onder no. S 985, bu reau van dit blad. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138- Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge ƒ395;-, ook merkmachines 15 tot 30% korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 633 41. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maal staat voor klaar Alle soorten tilms" Foto van Vuuren Hoogstraat U16 Voar pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat Ul6 tel 6 67 20. In éèD dag gereed. Personeel gevraagd Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamse!) Pa rool) vraagt nette bezorgers fsters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Dange Haven 103. telefoon 6 72 79 of 6 35 05, 's avonds na 10 uur 15 59 60, 1542 62. Permanent wave Kapsalon Gétène. de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt i 7.50. Héléne tiéde permanent, de meest Ideale natuurlijke permanent 110.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Heiéne, Bern-" brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 671 70. fl.— reduktie op deze advertentie Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- ot kan- telbed Prima afwerking Ais iw terug. Het goedkoop ste adres DUX Groenendal la (Broeraveldpad) telefoon" 87028 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, huttedi- kanten, kampeer bedden enz. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdagen 26 juni, bij veiling en op 3 juli 1954 bij afslag in het Gebouw Arcade, Lange Haven 71, Schiedam, telkens te 11 uur v.m. in het openbaar te verkopen: I. Het pand, bevattende een beneden- en afzonder lijke bovenwoning met erf, te Schiedam aan de- Aleidastraat nummer 109a-b, kadaster sectie M num mer 4083, groot 92 centiare; De benedenwoning is geheel ontruimd. (verhuurd geweest voor 12.90.P. w.) - De bovenwoning is verhuurd voor 15.20 p. w. Lasten tezamen 105.12 per jaar. II. Het pand, bevattende een winkel-woonhuis, pakhuis en 2 afzonderlijke bovenwoningen aan de Aleidastraat nummer lila en Til'en aan dé Nicolaas Beetsstraat nummer 3 a-b, kadaster sectieM num-': mer 4082, groot 1 are 8 centiare. Verhuurd: de winkel met woonhuis en pakhtiis voor 24.65 p. w.; het bovenhuis aan de Aleidastraat. lila voor ƒ13.50 p. w.; het bovenhuis aan de Nicolaas, Beetsstraat 3b voor 8.45 p. w. Tezamen 2423.20 per jaar. Lasten tezamen 241.13 per jaar. Bij de afslag worden de percelen ook gecombineerd aangeboden.; i: Aanvaarding en betaling van de kooppenningen op 3 augustus 1954. Bezichtiging op 24 en 25 juni 1964, van 10—12 u van 2—4 uur. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten.'kantore van de notaris, Tuinlaan 102, Schiedam(teL .689 00e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1