Eerste paal voor groot Herv. Bejaardentehuis SCHIEDAM SPECIALE ZOMERAANBIEDI16 Mmm house of ©nqiand Gemeenteraad over eigen reglement NÊllfeff ■Él Oud-ledendag van D.W.S. Wethouder Van Kinderen: alle bouwprohlemen zijn nog niet ten einde Dit is geen gewone regenjas. Dit is eigenlijk een "all-weather-coat". U bent er namelijk altijd - ook als het met regent - voortreffelijk mee gekleed. In wijk Groenoord Symbolisch: heiblok haperde! Voor Vaders hobby EEMANl 'leamum Geslaagd Burgerlijke Stand AGENDA krmmf; Ketjen bouwt fabriek in de Botlek TENNIS Promotie voor 3 TSF-teams Schiedam-reserves deden bet goed Alleen nodig bij conflicten „Persorganen" of dagbladen AGENTE OWER Rotterdam N.v Koeriersters als „vier muren" u te benauwd zijn... Zomermantels v.a Japonnen v.a. 39.95 14.50 Tricel japonnen v.a. 15.95 Neon damesmantels 19.50 Broersvest 111 - Schiedam dinsdag 23 juni 1964 - pag. 5 p,Historische ivedstrijd'' DWS-Hellas SCHIEDAM, dinsdag. Als een van de laatste punten van de viering van tet 25-jarfg bestaan beeft de Schiedamse handbalvereniging DWS zondag een „oud- tedendag" gehouden op de eigen terrei nen en vooral in de nieuwe kantine in Thurlede. Ondanks het ongezellige gure weer is het hoogtepunt van de dag, de wedstrijd tussen de (bijna complete) ploegen uit 1947 van DWS (toen kam pioen eerste klas) en Hellas (toen hoofd klasser) toch doorgegaan, maar het tuin feest 's avonds moest worden afgelast. Tevoren was er een zeer geanimeerde koffiemaaltijd met de oud-bestuurs- en oud-commissieleden, waarhij vele oude herinneringen zijn opgehaald. Voorzitter' A J. Sigmond heeft toen uitgelegd, dat juist Hellas voor een wedstrijd op deze oud-ledendag was uitgenodigd, omdat de Hagenaars van otids bekende tegenstan ders zijn, waarmede vele verwoede wed strijden zijn gespeeld, die meestal wel door Hellas zijn gewonnen. Doch wel zeer prettige tegenstanders. Vandaar dat de heer Sïgmond nu aan deze oud-spelers van Hellas en DWS een speciaal voor de gelegenheid vervaardig de schaal met DWS-embleem aanbood. De oud-trainer van het Nederlands elftal en nu achterspeler in het oude team van Hellas. Chris Achterdenbos, kreeg nog een geschenk aangeboden door Hellas. Het werd een geanimeerde wedstrijd, maar wederom heeft DWS verloren met 7—10, al stonden de Schiedammers bij de rust met 5—4 voor. SCHIEDAM, dinsdag. Precies tussen een fikse regen- en een nog fellere hagel bui in, heeft gistermorgen bi) een net even doorbrekend zonnetje de heer A. Vijf- vinkei, voorzitter van de Stichting Bejaardentehuizen, uitgaande van de diaconieën vao de Herv. Gemeenten van Schiedam en Kethel, de eet-ste paal geslagen voor het Hervormde Bejaardentehuis, dat in w|}k Groenoord zal verrijzen. Is het „slaan" van een eerste paal meestal al een formaliteit zonder meer, de taak van de heer Vijf- vLnkel bleef In dit geval helemaal beperkt tot het symbolisch vasthouden van een touw. Want voor het heien is gebruik gemaakt van xo'n hyper-moderne zelf.ryden- de heistelling waarbij het blok wordt bewogen door een systeem van ontploffende hele olie. Doch ditmaal stagneerde het slaan enkele malen. (Advertentie UW.J stalen schaven 2" vanaf12.95 FQI/ïschaven (nieuw voor verf en hout) 3,95 steekbeitels. 3 stuks in etui 13J.0 Stanleymessen m. 5 mesjes 3.75 schroevendraaiersets 2.7510.50 handboormachine va6,30 steenboren 6 mm 1.80 Broenrat» leb 67554 ww., oraoaoc» «u -w en de heren s. B. van der Beek. P, M. de Hey, C. Huigen, C. S. de Jong, J. A. Lucas, A. 3. Nonner, A Ouderlingen, B. Buggsnberg en H. s. stoutenburg. Voor het 5-jarlg diploma slaagden de heien: E R. Batenburg: J, Bras, R. W. C, van Deyk, M. Goudappel, K. A. van de Gnend, J. Ha gen. E. Harreman, J. Jansen. Lody Kalden, Loek Kalden. B. A. de Koning. M. Lipfl en P. Visser. Het boek door de Kamer van Koophandel toegekend, werd uitgereikt aan de heer J. Jansen, die vooi het 5-jarig diploma bet hoogste aantal punten verwierf. SCHIEDAM Geboren: Petronello C. dv. j. Koppenhagen en M. C. van Eggelen; Johann L„ z.v. J. Grüdelbach en G. M. Zandbergen, Overleden: P. van Bhijn, 60 jr; J. M. H. Caffelata, 72 jr. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Mannequins voor Scotland Yard". Monopole, 2 en 8 uur: „De man met de wassen beelden". DIVERSEN Jrene. 8 uur; Tropica. Bijeenkomst Irene, 8 uur: Gew. Arbeidsbureau. Voor lichtingsavond. Colijnstraat, 7 uur: Jeugd-recreatie. Wiel rennen. Dit werd door de wethouder van de Woningdlenst, mr. MJ.A1 van Kinderen, symbolisch opgevat. „Zoals wij denken dat na de ecrsle klap de paal wel vanzelf verder zal gleden, wat In dit geval door allerlei oorzaken van buitenaf werd ver stoord, zo moet u niet denken, dat wan neer de eerste paal maar geslagen Is, dat het gebouw er verder wel vanzelf komt. TJ zult nog vele moeilijkheden te overwinnen hebben, voordat het Tehuis ook Werkelijk in gebruik genomen kan worden". Maar öe weihond er gaf ook het advies .Jtustlg doorwerken, vertrouw op eigen kracht en dan zal de steun van an deren wel komen". Want tevoren had de heer Vjjfvinkel met een zucht van verlichting opgemerkt: „Zoals ik als volslagen leek toch deze eerste paal recht in de grond heb gesla gen, zo zullen we maar hopen dat het Be jaardentehuis er recht bovenop zal ko men te slaan". Waarna hij een overzicht gaf van de moeilijkheden die men heeft moeten overwinnen, voordat deze eerste paal geslagen kon worden. Lange zeeg In 1956 zijn de plannen opgekomen om het tehuis ie stichten; een commissie be gon met de voorbereiding en architect H.D. Bakker kreeg de opdracht een schetspdan te maken. Het tehuis was toen gedacht aan de Hargsingel in Kethel. In 1959 kregen de plannen vastere vorm en een Stichting werd in het leven geroepen. Toen moest ook een nieuwe schets worden gemaakt, omdat de gemeente een nieuwe plaats had aangewezen voor het tehuis. Het de finitieve plan kwam In 1961 gereed en stappen zijn genomen hy gemeente en het R(jk om tot verwezenlijking te gera ken. Doch in 1963 werd het bouwplan we derom gewijzigd om het ook financieel „rond" te krijgen ora de vergunningen te verkrijgen, „Wij hadden verwacht in 1962 de Rijks- goedkeuring te kunnen verwerven, doch die is pas twee jaar later verleend. Ons is wel eens de moed in de schoenen ge zonken", verzuchtte de heer Vijfvinkel, die daarop dus de bovenstaande waar schuwing van de wethouder kreeg dat al les nog echt niet voor elkaar is. Confessioneel Wethouder mr, Van Kinderen heelt er op gewezen dat rond het bejaarden-pro bleem nu alles, ook in Schiedam, in be weging is gekomen. Werd tot nog toe vol staan met de bouw van de twee bejaar denflats en -woningen in Nieuwland, nu zijn tal van instanties bezig met het op lossen van het probleem. Daarbij hield hij een pleidooi om dit wel op confessionele grondslag te doen. In het verleden is getracht het onder wijs op confessionele basis te verkrij gen. No de leerlingen van toen groot zijn geworden, na mag verwacht wor den dat z(j de lijn doortrekken en er voor gaan ijveren .dat de bejaarden hun levensavond kunnen slijten In te huizen op confessionele grondslag. Geluktvensen Tijdens de samenkomst in het Herv, centrum „De Rank", waarbij ook wethou der W. van Schooneveld, tal van predikan ten en kerkelijke autoriteiten aanwezig waren, is verder nog gesproken door ds C.v.d.Steen, als voorzitter van de Centra le Kerkeraad van de Herv. Gemeente ro Schiedam, ds, W. Vons, de nieuwe herv. predikant in Kethel, de heer-Van Game ren namens de beide diaconieën en door de heer Koks namens de provinciale dia conale instanties. Zij allen boden de ge lukwensen aan, maar wezen ook op de „begeleiding" die de bejaarden ook ver der nog zullen behoeven. Architect H.D. Bakker tenslotte wees er nog even op dat naast dit nu te bou wen bejaardentehuis voor „gezonde be jaarden", er ook behoefte is aan woningen voor „zelfstandige bejaarden", die in ge val van nood op een verzorgingstehuis moeten terug kunnen vallen. En ook aan tehuizen voor lichamelijk en geestelijk on volwaard igen is behoefte. Fraai gelegen Het nu in aanbouw gekomen Herv. Be jaardentehuis Hgt wel bijzonder fraai op de noord-westeiyke zjjde van een kruising van grote wegen, de Prov. weg (Harre- weg) en de hoofdweg van wijk Groen oord, de Xaan van Bol'es. Zoals bekend zal het complex bestaan uit een hoog bouw van zeven verdiepingen, waarin de 174 bejaarden In een- en twee-kamerflats zullen worden gehuisvest en een laag bouw, als werkgedeelte. De alleenstaande bejaarden knjgen een eigen appartement, bestaande uit zit- slaapkamer, met portaal en ook eenvou dige was. en kookgelegenheid. Op elke etage zijn echter ook twee 2-kamer fiats voor bejaarde echtparen, die jets ruimer zijn. Verder is er een ziekenafdeling voor hen inwonende bejaarden, die tijdelijk verpleegd moeten worden. Hoog- en laagbouw In het verbindende lid tussen hoog- en laagbouw komt de hoofdingang met de centrale hal, waaromheen de vertrekken voor directe en. administratie, de hoofd trap en de liften. In de laagbouw komt de grote recrea tiezaal, waar ook de warme maaitijden worden gebruikt. Hier ^kunnen kerkdien sten en festiviteiten plaatshebben. Daar naast dan de modem uitgeruste keuken, de provisieruimten, linnenkamer en was kamer; de appartementen en huiskamer voor het personeel en ook de hobby-ruim ten voor de meest actieve bejaarden. Verwacht wordt dat de hoofd-aanne. mer, Korjeweg's Bouwmaatschappij N.V. te Breda het gebouw ln juli 1966 zal kunnen opleveren. (Advertentie MM.) ::- y 'fuggMtS Jas voor onbereken baar zomerweer. Zeer licht van gewicht (ka toen H- terylene) in de nieuwe lava-va tint en beige. Ook in klassiek hooggesloten model 89,50 -159,50 SCHIEDAM, dinsdag. De Gemeente- raad, die op de vergadering van gister avond een wel uitgebreide maar verder weinig interessante agenda kreeg af te werken, heeft veruit de meeste tijd be- steeds aan de behandeling van een wijzi ging van een Reglement van Orde voor de eigen vergaderingen. Een Reglement dat, zoals mr, H. B. Engelsman (PvdA) het Dpmerkte „eigenlijk alleen maar no dig is In coufllcts-sitnaties". Een opmer king die grif door de voorzitter, burge meester mr. J- W. Peek beaamd werd, met de verzuchting „en als een con flict zich voordoet geeft het Reglement maar al te vaak geen houvast". De wijziging was dan ook meer een formaliteit, omdat het Reglement verou derd is en nu aangepast moet worden. Het waren in hoofdzaak de juristen onder de wethouders en Raadsleden die, met mr. Engelsman als gangmaker, zich op gewekt in de disputen stortten. Het resultaat was dat de redactie van enkele artikelen werd gewijzigd en een aantal type-fouten gladgestreken. De be langrijkste wijziging door B. en W. voor gesteld, tul. het benoemen van de Raads commissies voor vier jaar in plaats van één. jaar, zoals tot nu toe gebruikelijk, ontmoette echter tegenstand en zonder veel moeilijkheden werden deze wijzigin gen weer teruggetrokken. (Prot. Schie dam), HENGELO, dinsdag (AJflT.) De Ko ninklijke Zwavelzaurfabrieken vJi. Ket jen n.v. zullen overgaan tot de bouw van een nieuwe zwavelzuurfabrlek. Dit be drijf, dat een capaciteit zal krijgen van 600 ton zwavelzuur per dag, zal gevestigd worden in de Botlek. De produktie van het nieuwe bedrijf is bestemd als vervanging voor ouder wor dende installaties en tegelijkertijd voor de groeiende toekomstige behoefte van de markt en van de K.Z.K.-groep, waarvan Ketjen sedert de fusie met de n.v. Ko ninklijke Nederlandsche Zcm (Industrie van 1961 deel uitmaakt De m'euwe fabriek zal weinig arbeids intensief zün. Door haar ligging aan diep water zal export over zee ook tot de mogelijkheden behoren, aldus de Konink lijke Zout-Ketjen n.v. SCHIEDAM, dinsdag. Het Is het eer ste team van TSF gelukt om via een, overwinning op het tweede team van CC de derde klasse te bereiken. Van de vijfde klas werd het vorige jaar de vierde klas bereikt en dit jaar ongeslagen de derde klas. Het tweede team won van Bosheim en kan hierdoor het volgende jaar in de vierde klasse uitkomen. Het vijfde team tenslotte Is door een zege op ROV 5 in de tweede klasse van de distrlctscompetl- tlc gekomen- Van het eerste team versloeg Eric van Woerkom N. Dubbeldam met 6—1, 63. Wil Baard verloor van G. Heimig 64, 46 en 57 en Els Zwanenburg versloeg op een schitterende wijze mej. J. van Wijnen, 64, 64. Doordat Magrid Sneep met 16. 46 verloor was de stand na de enkelspelen 2—2JKet herendubbel en damesdubbel werden hierna in twee sets gewonnen, evenals de beide gemengddub- bels, hierdoor was promotie naar de derde klasse een feit. Het tweede team won met 62 van Bosheim; alleen Wim v. d. Heuvel ver loor zijn enkelspel. Het vijfde versloeg in een spannende wedstrijd ROVS met 3—2 en promoveerde hierdoor naar do tweede klas districtscompetitxe. Nu de competitie voor TSF is beëin- SCHIEDAM, dinsdag De reserve teams van honkballend „Schiedam" heb ben het weer uitstekend gedaan. Schie dam 2 won zowaar van het veel sterkere Haarlem Nichols 2 met 1—17. Werpersresultaten: Schuitemaker (Haarlem Nichols 2) tienmaal drieslag, geen vierwijd en drie honkslagen tegen; 1 Abresch en Van Naamen (Schiedam 2) 7 X 3-slag, 14 X 4-wijd en acht honk slagen tegen. Schiedam 3 won met 101 van Feijen- Oord 2 waardoor Schiedam 3 in de kop groep blijft Schiedam 4 behaalde een 8—7 zege op SCR. Schiedam 5 verloor met 74 van BHC 2. In de vierde inning werd het vonnis geveld toen werper Gunneweg vierwijds wierp en het veld in moeilijkheden ge raakte. VLAARDDÏGEN, dinsdag In Maas tricht is zondag de 22-jarige F. S. P. H. aangehouden, die door de Vlaardingse politie werd gezocht Hy wordt ervan verdacht op 29 mei uit een pension aan de Binnensingel, waar hij woonde, geld en een fototoestel te hebben gestolen. Het grng om een bedrag van ƒ2535,aan Nederlands geld en 2700 liers. Benadeel den waren twee Italiaanse arbeiders uit het pension. Bij zijn aanhouding bleek man nog ƒ900,— en het fototoestel te hebben, de rest was op gegaan. digd is het voordelig saldo: een team de derde klas. een team in de vierde klas en een team naar de 2e klas districts competitie gepromoveerd. Persorganen Alleen de heer M. Eykenaar sneed een wat meer principiële kwestie aan: wat zijn de „daartoe in aanmerking ko mende pers-organen" (die n.I. ook de aan de Raadsleden gerichte stukken toege zonden krjjgen) en wie bepaalt dat „ln aanmerking komen"? Hij was namelijk bang voor discriminatie op dit punt. Uit het dispuut bleek dat enkele wet houders en raadsleden daarmee bedoel den „de in Schiedam verschijnende dag bladen". Hoewel burg. Peek het ln grote lijnen eens was met dit standpunt, wilde hij voor de toekomst de toezending van de Raadsstukken aan andere organen dan dagbladen niet bij voorbaat uitslui ten. Bovendien bepalen B. en W. wie de stukken krijgen. Zo bleef de redactie van „persorganen" gehandhaafd. S.G.'ambtenaar De heer G. P. Verhulsdonk (WD) wilde meer weten over de benoeming van de heer A. Pfelfer, die als „gedetacheerd ambtenaar" directeur ls van de Schie damse Gemeenschap, tot ambtenaar van Culturele Zaken van de gemeente. Wat gaat h(j nu doen voor de S. G. en wat voor de gemeente? Waarom ts het ineens wenselijk dat hU rechtstreeks onder het gezag van B, en W. komt? Is de S.G. dan tekort geschoten? Wordt de S.G. nu niet op een zijspoor gerangeerd en welke taken blijven er voor de S.G. over? Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren ging niet op de zaak in. De heer Ver hulsdonk is zelf lid van de Bestuursraad, van de S.G. en. moet daar maar informeren waarom de S.G. deze regeling heeft ge accepteerd. Hy ontkende een „rangeren op een zijspoor" want het dagelijks be stuur van de S. G. was met de regeling akkoord gegaan. De wethouder achtte het ongewenst om in dit stadium in te gaan op de vraag io welke hoedanigheid de heer Pfeifer zijn werk doet, want het werk van gemeente en S.G. vloeit in el kaar over. Wel vond hij het nuttig van wege een rechtstreeks contact, de ambte naar van culturele zaken ook direct on der het beleid van het college te houden. Een ontwijkend antwoord op een on duidelijke vraag, maar daarbij bleef het. Zoals we reeds schreven gaat het om een administratieve regeling we gens de pensioenrechten als ambtenaar van de heer Pfeifer; doch dat ls niet aan de orde gekomen. MANPOWER, 's-werelds grootste organisa tie voor dienstverlening door tijdelijke krach ten, vraagt voor SCHIEDAM Wij denken aan 'n DAME van 35 jaar of ouder, die gedurende 1 of meer uren per dag thuis dames en heren kan ontvangen om hen in te lichten hoe MANPOWER hen, als tijdelijke kantoorkrachten, kan inschakelen op prettige kantoren. BESCHIKT (I hiertoe over eigen home op goede stand met tele foon in het centrum van Schiedam; HEEFT U naast een goede algeme ne ontwikkeling en men senkennis een gedegen kantoorervaring; AMBIEERT U hoogst interessant en zelfstandig werk dat u thuis kunt doen Dan wordt uw eigenhandig geschreven brief met volledige opgave van antecedenten, refe renties en pasfoto gaarne ingewacht bij: Schiedamse Vest 46 - Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138 - Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge ƒ395.-, ook merkmacümes 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 326 Tele- foon 63341. Personeel gevraagd Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd' boven 35 jaar. Aan melden. Lange Haven 1Ö3, tel. 6 72 79 of 6 65 05, 's avonds na 19 uur 15 5960 - 15 42 62. ADVERTEER REGELMATIG is er buiten montagewerk genoeg bij Werkspoor-Montage. Door ome tieam op het gebied van groot montagewerk ha eft om» epeclala afdeling van Werkepoor N.V. te Utrecht een groeiend cental montsge^pdrachten in binnen-en buitenland. Bijvoorbeeld: Gasbelproiect- Slochteren Olieraffinaderij en che misch» Installaties Shall, Esao en Caltex - Sctfakaablad Benelux Chemische Installaties - Temauzan Spul- alutzen - Haringvliet Nieuwbouw- en ondertioutfawwfc- za&mheden» omgeving Nooidioakaren» en Amsterdam Olieraffinaderij - Soedan Bruggen- en Suikerfabriek opleiding tot vakman: In ons moderne oehclingacentrum kunnen metaalbewerker» tol PUPFHTERS en tassen tot PIJPLASSERS worden opgelefd. ir wij trots opzijn, kunnen wij gelegen. plaatsing als vakman: Bij montagewerken In Nederland kunnen op verschillende plaatsen lassers pijp fitters montagewerkers bankwerkers worden geplaatst. Voor het werken op montage beataen speciale vergoedingen. WERKSPOOR CONST*UCUOtf Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 24 Juni a s. tussen 7 en 8 uur n.m. bij 5 het Gewestelijk Arbeldshureau te SCHIEDAM, Broers-vest 144, alwaar een Werkspoor-vertegen woordiger aanwezig Is. Eventueel gemaakte reiskosten worden vergoed. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdagen 26 juni, bij veiling en op 3 juli 1904 bij afslag in het Gebouw Arcade, Lange Haven 71, Schiedam, telkens te 11 uur v.ffl. in het openbaar te verkopen: Het pand, bevattende een beneden- en afzonder lijke bovenwoning roet erf, te Schiedam aan de Aleidastraat nummer 109a-b, kadaster sectie M num mer 4083. groot 92 centiare; De benedenwoning is geheel ontruimd. (verhuurd geweest voor 12.90 p. w.) De bovenwoning is verhuurd voor 15.20 p, w. Lasten tezamen f 105.12 per jaar. H, Het pand, bevattende een winkel-woonhuis, pakhuis en 2 afzonderlijke bovenwoningen aan de Aleidastraat nummer lila en 111 en aan de Nicolaas Beetsstraat nummer 3a-b, kadaster sectie M num mer 4082, groot 1 are 8 centiare. "Verhuurd: de winkel met woonhuis en pakhuis voor ƒ24.65 p. w.; het bovenhuis aan de Aleidastraat lila voor 13.50 p. w.; het bovenhuis aan de Nicolaas Beetsstraat 3b voor 8.45 p. w. Tezamen ƒ242320 per jaar. Lasten tezamen 241.13 per jaar. Bij de afslag worden de percelen ook gecombineerd aangeboden. 3^gustubetaLinE van. de kooppenningen op Bezichtiging op 24 en 25 juni 1964, van 10—12 en van 24 uur. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van de notaris, Tuinlaan 102, Schiedam (teL 689 00 en 6 62 83). ook in grote maten t.m. maat 50 ook in grote maten or MODEMAGAZIJN TEL. 6 7416 Ruime parkeergelegenheid

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1