Volkstuinen werden tot troosteloze zandwoestijn 2.89 NYLON Tuinders nemen het niet langer - er moeten nu maatregelen komen Uitstapje op spaarzegels Opspuiten stagneert De Poolster maakt proeftocht SCHIP- DAM Breuk in persleiding DERDEMAAL IN ÉÉN JAAR RALEIGH RIJWIELEN Sporthuis Ter Braak Havenmeester H. Groenhof met pensioen GESLAAGD JEUGDRE CREATIE DEZE WEEK ZIE WAT HET SCHEELT NYLON JUPON Voor 300 bejaarden uit Nieuivland Winst en verlies voor SVC teams Twee kinderen gereden aan Rechter eist 9 maanden voor administrateur Eerste flats van „Onze Woning" Duivensport Burgerlijke Stand Gemeente wil proces Ontruiming oud pand aan de Velïevest Zuurstoffles in brand Autobrandje Wijziging in VNFG-leiding Eerste paal voor W. Brouwerschool MUTATIES hij het onderwijs Motortanker bij De Hoop tewater Ernstig ongeluk op terrein van Delta Chemie Kernwapen Koeriersters RECTIFICATIE DAMESMANTELS 19.50 MOSEMASAZIJN BROERSVEST 111 SCHIEDAM MONOPOLE ZOEKT 'N RUSTIG BAANTJE? VROUWELIJKE KRACHT SERVEERSTER woensdag 24 juni 1964 - pag. 5 SCHIEDAM, woensdag Voor de zoveelste maal (we ztfn de tel kwijt!) Is er ristermorgen om half elf een breuk ontstaan In de zware persleiding, die door het zandleverlngsbedryf Ooslerwlik N.V. te Botterdam ig gelegd van. de Vijfsluizen- haven naar Groeitoord voor het opspuiten van terreinen aldaar. Doch voor de derde maal binnen een Jaar tUd had de breuk plaats In het Volkstuinen-complex Vijfslul- UD| waardoor de volkstuinders de dupe zijn geworden, daar hun tuinen onder het zand en het zoutige water zijn gezet. „Dit nemen we niet langer. Er moeten nu mur eens afdoende maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen/' Hep een vertoornde heer J. van Rosmalen, voorzitter van de Volkstulnderavereni- glng Jtleiu-Babberspolder. De «:bade 's nu dan ook aanmerkelijk groter dan by de twee voorgaande keren. Ongeveer een Jaar geleden brak de niipleiding bij het proeftulntje ln het com- pl«, dat eigendom Is v»n de gemeente, maar door de volkstuinders wordt onder houden De schade ontstond toen in die proeftuin en enkele aangrenzende volks tuinen. Aan de verkleuring van het gras kanje nu nog zien tot hoever het water heeft gereikt. Vorige week woensdag braken de buizen op precies de zelfde plaats; de schade was toen niet zo groot. Gisteren is de buis een vijftig me ter verder gebarsten cn de ravage Is enorm. Ruim twintig tuinen zyn onder het brakke water gezet en de tuin van de heer J. L, Pluyin, die vlak by de breuk ligt is veranderd in een troosteloze zand woe sten ij. Doch ook enkele andere aangrenzende tuinen zijn goeddeels on der het zand geraakt. Klap Ik stond in mijn tuintje te werken, toen ik'een klap hoorde", vertelde ons de heer J. van Rosmalen, toen hij met hoge rub berlaarzen aan door de opgespoten blub ber baggerde. „Maar ik dacht dat er een «role steen door de buis heen schoot. Mijn buurman H. Sehulz nep toen: „Man, het is een buisbreuk!" Ik heb toen direct de opzichter van Oosterwijk getelefo neerd om de aanvoer te stoppen. Dat hebben ze toen ook gedaan. Maar het on heil was al geschied". „Ik heb toen eerst deze hoge laarzen moeten lenen om er by te kunnen komeiv want het hele deeL van het complex stond onder water. Ais je nagaat dat het wa ter tot tegen de dijk langs de Poldervaart op stond, waardoor de hoofdweg aan de voet van de dijk onberijdbaar was gewor den, dan kan je begrijpen hoeveel water er uit die buis is gekomen." ,,De sloot waar die buizen over gelegd zijn, is volkomen dicht gesbbt en ook de andere sloten in de buurt zitten zó vol zand, dat er geen afvoer van het water meer mogelijk is. Hoe moeten we nu al dit schadelijke water kwijtraken? Het zal nog dagen duren voordat de turnen droog zijn". Reddeloos De heer J. L, Pluym, secretaris van „Klcin-Babberspolder" is hei zwaarst ge troffen in zijn tuin. Aan een kant ligt het zand meer dan veertig centimeter hoog op de tuin. De bonestaken steken er nog bovenuit cn enkele heesters, maar van de sierbeplanting is vrijwel niets meer te zien, De heer Pluym Is net voor een paar dagen met vakantie en bij terugkomst wacht hem wel een prettige verrassing. „We zullen hem maar niet waarschu wen, want anders is zijn vakantie ook nog bedorven en hij kan er verder toch mets meer aan doen. Deze tuin is wel redde loos verloren", verklaarde do heer Ros malen. „Pluym is door de aanleg van de Benelux-weg van zijn oude tuintje ver dreven en heeft deze als vervanging ge kregen. Hij wilde overschakelen van nuts- op siertum en hij had het al aardig voor elkaar gekregen, aar hij terecht erg trots op was. En moet je nu zien! Hope loos". Ver zilt Mej. Ir. L. W. Snepvangers heeft aan de overkant van het weggetje haar tuin; een wel uitzonderlijk mooie kunstmatige ..wildernis" met tientaleln ryk bloemen dragende struiken. De naam van haar tuinhuisje „Hè hè" zegt alles over de zorg die er aan Is besleed, Zij kwam gis teren aangereden met nieuwe planten in oen tas, maar die hoeft u niet meer uit te zetten ln haar verzitte tuin, waarvan het voetpad verdwenen Is onder het zand. Zij kon haar tuin niet eens in, want het hekje zat vast tn een hoop zand. Aanmerkelijke schade hebben ook ge. leden de tuinen van mevr. M. Monté(de ze nu voor de derde maal!), mevr. Ter Braak, de heren Van der Lende, J. van Woort. N. J. Verheyen, A. van Leeuwen, J. C. Dusseldorp en A. de Hoog. De ande re gedupeerden zullen pas over enige tijd merken welke schade hun aanplant heeft gekregen door het voor planten zo schade lijke zoutige water. Grieven „Maar dit nemen wij niet langer", ver klaarde de heer S, van Rosmalen, Don derdag Is er een vergadering van de Volkstuin der» met de gemeentelijke ad viescommissie voor de volkstuinen en dan zal de heer Van Rosmalen die ln de commissie „Kleln-Babberspolder" verte- genwoordigt, de grote grieven op tafel brengen. „Wij zijn van mening dat nu een afdoen de maatregelen moeten worden genomen. Die buizen zijn indertijd verkeerd gelegd. Zij lopen over de sloten en rusten daarbij op vrij dunne ijzeren onderleggers. Die staven zakken weg in de weke sloot-ta luds en dan gaan de buizen scheef liggen. Waarom worden die huizen toch niet over de gewone grond gelegd langs de speel tuin heen? Daar liggen ze stevig en kun nen niet zo makkelijk breken. Er zijn dan wel overgangetjes nodig over de buizen heen, maar die zijn nu toch ook maakt". Zivare druk Het probleem met die bulsleldlngen Is, dat het zand-met-water onder een druk van 4y2 atmosfeer er door heen wordt geperst. Bij elke bocht (en dat zijn er heel wat) en b"d elke verzakking ont staat een opstopping met nog grotere druk en dat maakt dat de anders toch wel sollede gevoegde buizen ldsbarsten. Zo zyn bjj de breuk van gisteren door de kracht van het water de buizen hele maal ontzet geworden. Herstel zal niet zo eenvoudig zyn. Schadevergoeding De heer Van Rosmalen is nu vast van plan om van Oosterwijk schade te clai men, al zal hy daarvoor een proces moe ten beginnen. BU de breuk van vorig jaar heeft Oosterwijk geen cent betaald. Het zand Is toen door zijn mensen wegge schopt en vele volkstulnders hebben er van geprofiteerd om het zand te gebrui ken voor tuin-paadjes enz. Er was toen 70 kubieke meter weg te scheppen. De hoeveelheid Is nu aanmerkelijk' veel gro ter. Hoe groot, kon de heer Van Rosmalen niet becijferen, maar dat zal precies uit gerekend worden en aan Oosterwijk ge presenteerd. Dat is dan de directe scha de. Het verlies aan vreugde in de tuin. en ook het werk dat verucht moet worden om de tuin te herstellen, is immers niet in geld uit te drukken. Snelle iveg (Advertentie l.M.) GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Massage, 2 en 8.15 uur: „Mannequins voor Scotland Yard". •"onopole, 2 en 8 uur: „De man met de wassen beelden". r DIVERSEN r°te Kerk, 8 uur Wiener Mannergesang- r, ver. Concert. V,Soc" Belangen, 8 uur Alg. Fotokring. Bijeenkomst. Halsplein, 7 uur Jeugd-recreatie. Volksspelen. De volkstuinders hebben overigens nog een ander groot bezwaar tegen de ze pijpleidingen, ai Is Oosterwijk daar niet debet aan. De padvinders, die hun tehuis hebben in het oude gemaal in de Poldervaart hebben de gewoonte om de door het complex slingerende bulzen te gebruiken als snelle verbindingsweg, hoewel het verboden Is. Zij richten nog al eens schade aan de beplanting In de tuintjes aan, ondanks het bordje dat we zagen „Niet beschadigen. Wij zjjn ook maar gewone werkmensen!" SCHIEDAM, dinsdag. De heer H. Groenhof, havenmeester en hoofd van de gemeentelijke havendienst zal op 1 no vember wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zijn functie neer leggen. De gemeenteraad heeft hem gis teravond eervol ontslag verleend met in gang van die datum. SCHIEDAM, woensdag. Aan het St, Lïduina-lyceum zyn. voor 't eind-examen M. M. S. geslaagd de dames: Ineke Al berts, Jeanet van Giezen, Wïnny van der Knaap, Guusje de Kok, Wilma v. Ouden hoven, Anelise Sondag, Jacqueline Tuin man, Anneke van der "Water, allen uit Schiedam; Adri Barendregt, Mela Bloem, Annemarie Duurinck. Britta Ronke, uit Vlaardingen; Lydia de Visser, Rotterdam en Jos Herbes uit Maassluis. Afgewezen en kandidate. SCHIEDAM, woensdag, Het pro gramma voor de Jeugd-recreatie van de Schiedamse Jeugd Raad vermeldt voor deze week nog de volgende evenemen ten, die alle om zeven uur beginnen. Vanavond 24 juni op de speelplaats van de school aan het Frans Halsplein een spelavond voor kinderen van 8 tot 12 jaar onder leiding van het Clubhuis St, Joris Doele. Donderdag 26 juni op de Buys Ballot singel (oneven zijde) au toped-wedstrij- voor kinderen van 8 tot 12 jaar on der leiding van het Clubhuis S.F.L. Zaterdag 27 juni weer een kri'tteken- wedstrijd op de speelplaats van het Wil helm ina plein, eveneens voor kinderen tot 12 jaar, onder leiding van de C.J.V. (Advertentie i.M.1 deze beeldige, slank afkledende met rijke, 12 cm brede kant afgewerkt met ny!on strookje, in de kleuren (6): wit, bleu, rose, rood, marine, zwart, alle maten: S, M, en L, normaal 3.75 •lechts 3 dagen In alle filialen van Speciaalzaken in textiel SCHIEDAM, woensdag. Ongeveer 300 bejaarden uit Nieuwland gaan met zes autobussen op maandag 29 juni een mooi uitstapje maken naar de Veluwe, waarby ook de Linge by Leerdam en de Posbank by Arnhem worden aangedaan, 'fl Morgens om negen nur wordt ver trokken van de winkelgalerij aan de Mgr. NDienslaan en na terugkomst des avonds zullen de bejaarden worden In gehaald door de muziek van Harpe Da vids. Dit uitstapje is mogelijk gemaakt door de z.g. Nieuwland-zegel-acü'e, waaraan vele winkeliers uit Nieuwland hebben deelgenomen, door de Nieuwland-zegels uit te geven inplaate van de andere ge bruikelijke zegeltjes. Een betrekkelijk gering aantal zegels is al voldoende ge weest om in aanmerking te komen voor de tocht Met deze zegel-actie, die geleid wordt door de heren W. J, Buurman en J. van der Staay, gaat het steeds beter. Vorig jaar konden maar 150 bejaarden mee, nu al 300. De opbrengst van de zegel-actie wordt aangewend voor diverse activitei ten op 't sociale vlak in de wijk Nieuw land. Men denkt ook iets te gaan doen aan de jeugdrecreab'e, maar dat is af hankelijk van de opbrengst van de ac he. SCHIEDAM, woensdag De laatste wed strijden van het door de Schiedamse vol leybalclub georganiseerde nederlaagtoer- nooi hebben tweemaal winst en tweemaal verlies opgeleverd. Dames 2 klopte Julia na 2 met 3-—0, via de setstanden 15—6, 15i en 15—7. Ook dames 1 zegevierde en wel met 2—11. Na winst m de eerste set (15—7) verslapten de SVC-dames waarvan Juliana dankbaar profiteerde (10—15). De derde set was weer voor de geschrokken SVC-dames (156). Heren 2 speelde een bar slechte wed strijd en werd met 3—0 verslagen. Slechts jn de derde set wisten zij goed partij te geven en verloren deze maar op het nip pertje: 815, 715 en 13—15. Heren 1 verloor eveneens met 30. Dit team kon Juliana in de tweede set nog even bena deren. maar moest toch het onderspit del ven. Setstanden: 715,12—15 en 715. Twee jongensploegen van. de Schiedam se volleybalclub hebben deelgenomen aar een door DVO georganiseerde junioren- toumooi in Oud-Beierland. De SVC-a ploeg wist ongeslagen een eerste prijs -ie behalen, terwijl het gecombineerde jon gensteam op fraaie wijze de tweede prijs bemachtigde. SCHIEDAM, woensdag Wederom zyn twee jonge kinderen verwond geraakt ln het verkeer. De driejarige Koelf K. stak gistermorgen om 8.40 uur de prof. Ka mer lfngh Onneslaan onverhoeds over tus sen geparkeerd staande auto's. HU werd aangereden door de auto van de heer P- J. S. uit Vlaardingen. Koelf kwam er goed af met schaafwonden aan armen en be nen. Op het kruispunt Kievitlaan-Zwaluw- laan is gistermiddag om 5.30 uur de ze venjarige Petronella W. op haar fietsje tegen de vrachtauto van de heer G. A. G. aangereden, die zij te laat had opgemerkt Het meisje kreeg schaafwonden en ver moedelijk een hersenschudding; zij is ter plaatse door de gebroeders van de GG en GD behandeld. SCHIEDAM, woensdag. Het gaat niet goed met het opspuiten van de bouw terreinen by Groenoord door de N.V. Oos terwijk. Dat is al vele malen geconsta teerd. De gemeente: Schiedam heeft al eens een proces voor de rechter gewon nen en begin juni nogmaals een arbitra ge-uitspraak omdat Oostenrijk niet vol doende of zelfs in hot geheel niet, zand opbrengt. Daar komen dan de telkenmale optreden buisbreuken (als we goed ge teld hebben: vier in de afgelopen week!) by. die het werk nog verder stagneren. Die breuk van gisteren zal niet zo een voudig te herstellen zün. En wie weet wanneer de volgende breuk komt? Aan de verplichting ornwekelijk 30.000 m3 zand aan te voeren is in de afgelopen weken bij lange na niet voldaan. Nu is het pomp-schip „Rotterdam" van Ooster wijk zelf defect geraakt en vervangen door een ander, heel toepasselijk „Am sterdam" geheten. Ook dat is een tegen slag. Maar de grote moeilijkheid is dat Oos terwijk, zoals we reeds eerder schreven „door het verstellen van afsluiters", ook Rijkswaterstaat zand moet leveren voor de aanleg van de Rijksweg 20 èn de Bene lux-weg. Ook die staan om 2and te sprin gen, dat door dezelfde telkens brekende pijpleiding moet komen. Binnen vier maanden moet het hele terrein ten oosten van de Vtaardingerweg opgehoogd zijn, omdat anders de woning bouw afgeremd moet worden. Dat zal al een héél karwei züu. Maar dan volgen de terreinen nog ten westen van de Vlaar- dingseweg, NU nog een groot meer, maar dat moet ook een zandvlakte worden. ROTTERDAM, dinsdag (ANP) De of ficier van justitie bij de rechtbank in Rot terdam, ar. J. D. de Jong, heeft vanmor gen tegen de 27-jarige Schiedamse admi nistrateur Th. van M. een ge vangen istraf van één jaar en negen maanden met af-, trek geëist wegens verduistering van een bedrag van omstreeks ƒ31.000,ten na dele van zijn werkgeefster, een in Rotter dam en Schiedam gevestigde N.V. De verduisteringen vonden plaats in de jaren 1960 tot en met 1964. M. was belast met de uitbetaling van lonen en salarissen aan het personeel en hij beheerde bovendien de kas. Ook al in verband met de gebrekkige controle kon de administrateur vrij eenvoudig kleinere of grotere bedragen in eigen zak steken. Hij was volgens zijn eigen verklaring van morgen voor rechtbankpreaident mr. A. R, Jolles, tot de misdrijven gekomen, om dat hij in zijn (tweede) huwelijk ver bo ven zijn financiële stand moest leven. De rechtbank zal 29 juni vonnis wijzen. SCHIEDAM, woensdag Voor de Chr. Woningbouw Ver. „Onze Woning" is het zaterdag een feestelijke dag. Dan krijgt de vereniging voor het eerst woningen in bezit Het zyn de eerste acht gereedge komen premie A-woningen aan de Johan Wagenaarstraat in de wijk Groen oord. Namens de woningbouwvereniging zal heer P. J. Stam de sleutels officieel over handigen aan de eerste bewoners. P.V, Union SCHIEDAM, woensdag. De P.V. Union heeft dit weekeind aan twee wed vluchten deelgenomen. Zaterdag aan die uit St Vincent Gelost werd om 12 uur; eerste duif binnen 12,52; laatste prijsduif om 20 uur: Uitslag: D. G. v. d. Schalk 1, 5, 6, 10, 12, 13; mevr. v. d. Hoeven 2: Faas-Weber 3; A. Heeren 4, 14; Van Gogh-Kosten-Rissema 8; C. Verlinde 9; J< Benningshof en Co. 11. Zondag werd deelgenomen aan de wed vlucht uit St Ghislain. Aankomst eerste duif 9.31 uur, laatste prijsduif om 9.44 uur. Uitslag: Kerkhoff 1, 9, 12. 14, 17; J- Flipse 2; Th. de Rooy 3. 11; A- v. Diest 4, 16; J. Wen teler 5, 6. 8, 18; D. G. v. d. Schalk 7; A Heeren 10, 19, 24; H. Ouwen- dijk 13; Van Kasteren 15; Sebrechts 2D; Fister 21; mevr. v, d. Hoeven 22; C. Ver boom 23; M. Broekhuijzen 25. Zaterdag 27 juni organiseert Union een trainingsvlucht vanuit Moerdijk voor jonge duiven. Inkorven vrijdagavond van 20.30 tot 21.30 uur, 1 De Postduif De S.C.V. De Postduif nam met 314 duiven deel aan de wedvlucht uit Com- piegne, afstand 303 kun. Gelost om 6 uur: eerste duif binnen 9.19.41 uur; laatste prijsduif 9.38.56 uur. Uitslag: A. Smits 1, 22, 23, 28, 82; Boes 2, 14, 37, 51, 77; C. v. d. Gryp 3, 74; A Brouns en Co. 4, 21, 63; H. Blonde 5. 27, 47. 69; L. Borrani Co. 6, 8, 70; W. v. d. Kant en P. Sparla 7, 81, 79: L. v. d. Mey fl, 19, 29, 54, 71; H. v. d. Kant 10, 36, 17, 18, 34, 35, 38, 49, 56, 57: G. Rost 11, 72; A. Brökiing 12, 13; T. v. Weelie 15, 40, 48; G. Boon 20; A. Middendorp 24, 55; J. v. Harmeien, en J. Vol 25, 26, 45; W. Verhaeren 30, 39,53, 66; W, v. Deurzen 31; A Riedijk 32; T. Jansen 33, 73; P. Hinten 36, 60; C. Meyer 41; J. v. d. Waard 42, 43; C. den Tuinder 44,78; N. in 't Hol en Van Eijk 48; A. Hersbach 50; A Vis 52, 67; C. Landzaad 58; A. Karreman 63, 65; G. Ver meer 64, 75; D. Zeeman 76; I. v. d. Tuyn dpi. SCHIEDAM. GEBOREN: Marlies, d v. J. J. Clarys en N. van Tol; Johanna M., d. v. J. A. M. WiUemsen en P, M. Schel- lekens; Lada, d. v. A den Heijer en M. P. van der Wal; Willem, z. v. A Hamer slag en T. Zwaan; Maartje M., d. v, G. J Huigen en G. Konemann; Adriaan C., z. v. J. F. van Dongen en M. M- A Eoosloot; Benedictus J. J., z- v. L. M. L. Buckets en M. J. Groenewegen; Peter P., 2. v. J. A de Heer en B. van Es; Robert, z. v. N. C. van der Pluijm en J. Luijten; Brigitte, d. H. Bot en J. A Verburgh; Monique, v. J. M. van Eijk en B. van Gent; Bas- tiana, d. v. J. J. Krommenhoek en T. Loo- kermans; Theodoras J. z. v. T. J. Bakker en E. Mooijman; Johan A., z. V. A H. Lingen en J. A Bakker; Jacques, z, v. J. van den Berg en T. C. Bakker; Odette, d. v. J. van Bokkum en W. A Donker. OVERLEDEN: A M. van Assen, 94 j., weduwe van J. Goos; M. M. van Dijk, 60 echt ge van W, J, Scheffer, ("Advertentie IM.) I formule I aanbouwmeubelert W0NING1NR1CHT4NG-BR0ERSVEST M-S5 SCHIEDAM, woensdag. Het ziet er naar uit dat de afbraak van de bebou wing tussen Velïevest, Vlaardlngerstraat en Kethelstraat wederom vertraging krijgt. Want de gemeenteraad heeft be sloten eerst een rechtsgeding aanhangig te maken tegen de heer P. H. C. van Waalwijk van Doem, nu nDg zetelende In het pand van de voormalige melkfa briek De Landbouw. B. en w. schrijven hier het volgende over: „In juli 1963 werd een ruil-overeen komst gesloten met de heer P. H, C. van Waalwijk van Doom; diens pand Velïe vest 12 zou aan de gemeente worden overgedragen, waartegenover de gemeen te zou afstaan 400 vierkante meter grond aan de Kerklaan een en ander onder toebetaling door de gemeente van 74.000 gulden. De heer Van Waalwijk van Doom wei gert nu rijn medewerking aan de uit voering van de transactie: de bouwkos ten van het nieuwe pand zijn hem te gengevallen en nu verlangt hij een ho gere vergoeding. Het komt b. en w. voor, dat de ge meente hierop niet kan ingaan. Het pand is aan de gemeente aangeboden en de gemeente heeft de vraagprijs zonder kor ting geaccepteerd. Daardoor is een over eenkomst ontstaan, welke diet eenzijdig ongedaan gemaakt kan worden. Daar overdracht in der minne niet is te bereiken, willen b. en w. de nako ming van de ruilovereenkomst in rechte vorderen". Vier-hoog in Nieuivland SCHIEDAM, woensdag Een in brand geraakte zuurstoffles heeft gisteren om 10.15 uur paniek gezaaid In Nieuwland. De schilders C. B. cn J. N. de B. waren bezig met het afbranden van verf aan de buitenkant van de op de vierde etage gelegen woning van de heer M. v, d. L. aan de Dr. Kuyperlaan 39. Zij stonden daarby op een hangende stelling, waarop ook een znurstoffles stond. Doordat de rubber slang losschoot, ont stond er een steekvlam en de fles raakte in brand. Door een klein raam zijn toen beide schilders de woning binnenge vlucht. Door de hitte sprong de grote ruit en de daarachter hangende vitrages vatten vlam. Met een slang op de water leiding is het vuur gedoofd. De op de beneden etage werkende voorman-schilder J. v. d. L. rende naar boven en draaide de kraan van. de zuur stoffles dicht, waarmee het wur gedoofd was. Schilder C. B. heeft nog een scherf van de gesprongen ruit in de nek gekre gen; de wond is in het gemeente zieken huis verbonden. SCHIEDAM, woensdag Toen de heer T. D. in de Boerhavelaan gisteravond om negen uur bij het repareren van zijn auto de carburateur had geopend, sloeg een vonk in de benzine- Er ontstond brand, maar een parkerende automobilist, die on bekend is gebleven, was er zo vlug bij met een scbuimblusapparaat, dat het vuur direct was gedoofd. De schade was gering. SCHIEDAM» woensdag. In het be stuur van de Vereniging Nationale Feest en Gedenkdagen (nog steeds meer be kend als de „Oranje-vereniging") zullen binnenkort grote veranderingen plaats hebben. Voorzitter L. Kamo, secretaris J. H. F. v. d. Brugge en penningmeester W. G, J. Boer hebben gemeend hun func ties te moeten neerleggen. Daar deze drie heren zich grote ver diensten hebben verworven voor de ge meenschap in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder, zullen zij gehuldigd worden op de vergadering van de VJST.F.G„ die op dinsdag 30 juni in het gebouw voor Chr. Sociale Belan gen -wordt gehouden. As nieuw bestuurslid worden, voorge dragen de heren J. Crama, J. Ooykaas, G. Rens, j. H, F. Fredriks en J. Vlug man. Op vergadering worden verder de Jaar verslagen over 1963 besproken. SCHIEDAM, woensdag Zonder enig vertoon is gistermiddag de eerste paai geslagen voor de grote openbare lagere school die aan de Willem Brouwerstraat zal verrijzen. Het wordt een veertien- klassige school met kleuterschool en gymnastieklokaal. SCHIEDAM, dinsdag. De gemeente raad heeft gisteravond besloten tot de volgende mutaties bö het onderwüs. De heer C. H. Schepens, thans onder wijzer in tijdelijke dienst bij de Willem de Zwijger-ulo I is in vaste dienst be noemd. Mevr. C. G. M. Reichardt-Kokshoom is op aanbeveling van het College van Cu ratoren benoemd in tijdelijke dienst tot lerares Engels aan het Sted, Gymnasium. Bevr. J. C. van der Kamp-Jonkman, onderwijzeres aan de Mathenesseschool Is in gelijke functie overgeplaatst naar de Prof. dr. Kobnstammschool. Mej. W, Verbeet, onderwijzeres aan de Comeniusschool A is in gelijke functie overgeplaatst naar de Prof. dr. Gunning' schooL Aan mevr. K. Drijver-Kat, onderwijze res aan de Goeman Borgesiusschool Is wegens het bereiken van de pensioen rechtigde leeftijd op 24 november 1964 eervol ontslag verleend. Aan de heer J. Mak, onderwijzer van de Goeman Borgesiusschool is wegens het hereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 14 november 1964 eervol ont slag verleend. Aan de heer W. K. Rljsdorp, hoofd van de Jan Ligthartschool B is wegens het berieken van de pensioengerechtigde leeftijd op 13 januari 1965 eervol ontslag verleend. Aan de heer A L. Man in 't Veld, on derwijzer aan de Comeniusschool A l£ wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd op 4 oktober '64 eervol ontslag verleend. Aan mej. P. A Stokhof, onderwijzeres aan de prof dr. Gunningschool is eervol ontslag verleend per 1 augustus '64 we gens huwelijk en de benoeming in Vlaar dingen, Aan mej. Brand, onderwijzeres aan de Comeniusschool B is eervol ontslag ver leend wegens benoeming elders. SCHIEDAM, woensdag. Bij de N.V. Scheepsbouw Mij. „Dc Hoop" is ln de Schie tewater gelaten het motortank- schip „Total Linge", gebouwd voor de Total Nederland Aardolieproducten N.V. te Rotterdam. De doop werd verricht door mevr. Th, M. Debains-de Muret De afmetingen van het schip zijn 42,15 m lang, 6,50 meter breed met een holte van 2,20 meter. Het draagvermogen is ca. 340 ton met een taakinhoud van 430 kubieke meter. Voor de voortstuwing is een Stork 4-takt dieselmotor ingebouwd van 230 pk. VLAARDINGEN, woensdag In een. opslagloods van kunstmest op het terrein van de Delta Chemie heeft zich maandag een ernstig ongeval voorgedaan. De 47- jarige chauffeur A. J. v. d. Berg uit Din- teloord raakte in de kabine van zijn bulldozer bekneld, toen een blok van 2 a 3 ton kunstmest op de kabine terecht kwam. Met behulp van twee rupstrac toren is de bulldozer vrij getrokken, waarna er een kraanwagen aan te pas moest komen om de man uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden. De man is met een schedelbasisfractuur naar het Alg. Ziekenhuis overgebracht. Nieuw bevoorradingsschip koninklijke marine ROTTERDAM, woensdag De Poolster, het nieuwe bevoorra dingsschip van de Koninklijke Ma rine, dat by de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd ge bouwd, maakt momenteel een proeftocht op de Noordzee. Het schip heeft een standaa rdwater- verplaatsing van 16.000 ton, is 168.30 meter lang, 20.30 meter breed en heeft een diepgang van 8.20 meter. Naast brand stoffen en smeermiddelen zal de Poolster ook victualiën, kleding, reservedel en en ammunitie transporteren. Voor het be waren van voedsel zijn grote koel- en vriesruhnten aangebracht. De turbines, ontworpen door de Britse onderneming Fametrada, worden auto matisch bediend vanuit een controleka mer, die door 3 man wordt bemand. Op het achterschip bevindt zich een vliegdek en een hangar voor een aantal helikop ters. die bestemd zijn als reserve voor H. M. Karei Doorman en tevens zullen worden gebruikt voor het vervoer van lichte vrachten van de Fooister naar an dere schepen. Dit nieuwe bevoorradingsschip wordt het eerste schip van de marine, dat ge heel op oorlogsvoering met kernwapens is berekendi Het kan worden bestuurd vanuit een centrale citadel, waar de be manning tegen radio-actieve straling be schermd zal zyn. Een sproei-instaHa- tie geeft niet alleen bescherming tij dens en na fall-out van radio-actieve stof fen, maar ook de mogelijkheid het schip hiervan te reinigen. De poolster heeft ruime verblijven voor de bemanning (200 man) en is geheel air conditioned. Fotografie Roifiima vergeten? De auto maai staat voor u klaar Alle soorten films Foto B. van Vuur en Hoogstraat lüQ. Voor pasfoto naar K. van Vuurem Hoogstraat 106 tel ln één dag gereed Personeel gevraagd Byverdlenste. De Schiedam mer (Het Rottecdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten, hiervan, Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden Lange Haven. 103, teL 6 72 79 of 6 65 05, 's avonds na 19 uur 15 59 60 - 154262. Hoge bijverdienste. Net per soon gevraagd, in bezit van brommer, voor bezorging, plm. 15 uur per week. R.AL.E. Leeskring, Berkel- selaan 52, Rotterdam, tele foon 8 0439. Telefoou 6 7416 Ruime parkeergelegenheid Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. S 88 OS Donderdag 2-8 Een aangrijpend drama van hartstochten en geweld OOGST DER BEGEERTE 18 jr. Vr. zat. 2-7-9.15. Zo. 7-9.15. Ma. dL 2-8. Wo. 8 uur De vuurdoop van Amerika's mariniers MAUREEN O HARA. JOHN PAYNE TRIPOLI Technicolor 14 jr_ Za. nacht 12 uur En zij waren beiden naakt, en zij schaamden zich niet ADAM EN EVA Eastman color jg Zo. mat. 2-4.15 U zult lachen van plezier in BUSTER KEATON's lachfestijn Alle leeftijden. Wo. mat. 2 uur Jeugdvoorst, Een film die uw kinderen niet mogen missen CHAPLIN'S FESTIVAL Alle leeftijden Dan moet TT niet op deze advertentie schrijven Wij zoeken n.L voor één van onze drukke handelsafdelingen, waar de telefoon geen moment stil staat, een Bijzonder hoge eisen Neen, die stellen wy niet U moet alleen vlot kunnen typen, zelfstan dig kunnen werken en indien nodig, de telefoon aannemen. Kortom, er ligt afwisselend werk op u te wachten. Heeft u reeds vakantie-afspraken? Wel, daar hou den wij rekening mee. Als u zoiets zoekt, schrijf dan eens aan VANANDEL N.V. Nwé Mathenesserstraat 33 - Rotterdam. SNACKBAR NIEUWLAND Parkweg 373, teL 6 6600, Schiedam, vraagt: Aanmelden aan bovenstaand adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1