Maar óp welke dag - dat is het grote probleem HM Fa. v. d. Leeden komt in het zilver Schiedamse bioscopen Elvis Presly zingt nu in Acapulco I 2 V Tripolitiek Paradijselijk Zwemproeven bij S.R.B. Kampioenen in de S.Z.A.C. reken mee GEZINSFLES 16 ct V BOURJOIS VAN DER LEEDEN 1 Openbare discussie J? Wij zijn slaven van ons vak AGENDA TAXI EUROTAX 69 4 60 elke 6e fles voor teken mee tekenwedstrijd f.6000:aan prijzen J §r mm gD VAN DER LEEDEN TER GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG JUBILEUM EEN AARDIGE VERRASSING B. AUTO WMAÏÏT) SATIN BEAUTY ter meulen „I (eurotax) E, Burgerlijke stand GRASMAAIERS TUINSLANG ^JEEMAN's 285 diploma's Voor BROMMER of Animo-demonstratie ®FIR vrijdag 26 juni 1964 - pag. 5 nu beduidend goédkoper ifiwj Mitex: maandag nü beduidend goedkoper Poly-acreai slaaplakken Meningen auping-epeda,^.^ pullmaivpeerless Evenals mevr. H. de Mooy """"M IJZERHANDEL Drink, nü Fanta Orange, spaar de zegeltjes in de kroonkurk en verdien 45 ct op élke 6 e Gezinsfles. Doe mee aan de teken- en Meurwedstrijd. Haal bij Uw winkelier de gratis spaar- en wedstrijdkaart. VLAARDINGEN, vrijdag. Op de Van Hogendorplaan gleed woensdagmor gen een krukje, waarop de 20-jarige A. Abma voor de winkel van haar vader de ruiten wilde zemen, weg, waardoor het meisje kwam te vallen. Zij liep een hersenschudding op. -UMBHANDIL jb.H MODEHUIS STOFFEN HUIS JAAR ONTVANGT ELKE KOPER VANAF ZATERDAG 27 JUNI BIJ AANKOOP VAN MINIMUM f 15— en hoe hoger het bedrag uwer aankoop, des te fraaier uw cadeau BROERSVEST 4 TELEFOON 89726 BROERSVEST 10 nubeduidend goedkoper t w«»ekend-shirte 4-T - Middenstand wil ook een vijf-daagse werkweek i4e rrienixe M i T.Y. Slippers, de makkelijke slippers die U thuis zo fijn even aanschiet, gemaakc van de. zui verste kwaliteit ledervlnyl, dat aanvoelt en soepel is als kalfs leder. Een uitkomst voor vermoeide voeten... niet alleen thuis bij de T.V., maar ook tijdens een lange rit in de auto. Morgen koopt U deze vlotte en modieuze T.V. slippers, in smaakvolle uitvoering, per paar voor nog géért een gulden dertig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze T.V. slippers In de maten 38t/m 41, in leuke kleuren per paar voor ten 38t/m 41, m Gitn te/. cf schrift, feest» SCHIEDAM, vrijdag Onder de middenstanders in Schiedam leeft beslist wel een groot verlangen om te komen tot een vijfdaagse werkweek in het winkelbedrijf. Doch hoe die gerealiseerd moet worden en vooral op welke dag in die week die tweede vrije dag moet vallen, daar is men het nog allerminst over eens. De belan gen van de verschillende branches lopen sterk uiteen en de persoonlijke voorkeuren van de winkeliers zo mogelijk nog meer. Bovendien gaan daar de belangen en ver langens van de werknemers een zeer grote (mogelijk zelfs doorslaggevende) rol bij spelen. Dit alles is duidelijk gebleken op dc openbare vergadering gisteravond in gebouw Irene, waarbij de Schiedamse Middenstandscentrale het probleem van de vijfdaagse werkweek in de detailhandel in discussie heeft gebracht, ook onder de niet-georganiseerden. Het is een zeer geanimeerd, zelfs verhit debat geworden, doch tot bepaalde conclusies zijn de middenstanders niet gekomen. Wel tot vele mooie en scherpe uitspraken. De voorzitter van de S.N.C., de heer G. P. Verhulsdonk, die zich teleurgesteld i toonde-.over de geringe opkomst (wat o.i. nog best meeviel) begon met de drie i standpunten in dit probleem uiteen te zetten. Dit zijn dc voorstanders van de sluiting op maandag, van de sluiting op zaterdag als derde groep zij die helemaal j niet willen sluiten. De grote voorvechter voor de maan dagsluiting is geworden de Mitex, de bond in de textielbranche, die het advies van het Hoofdbedrijfschap voor de De tailhandel om per jaar zeven zaterdagen en dertien maandagen te sluiten, via een „ontsnappingsclausule" heeft doorbroken met het parool om elke maandag te slui ten. Een parool dat, naar bleek, in Schiedam door de textielhandelaren vrij algemeen is opgevolgd en waarbij zich ook andere winkels, die er zijdelings bij betrokken zijn, meer en meer gaan aan sluiten. I Voorstanders voor de zaterdagsluiting zijn vooral de prot. christelijke groepen, I Advertentie l M.) En juist als het grote seizoen begint... en U zich zo'n heerlijk rustbed zou wensen, een speciale aanbieding veldbedden in twee serie-prijzen. Veldbedden, uitstekend ge schikt voor onverwachte logees, voor kamperen, zomerhuisjes en verder weet U zelf het beste wat je er allemaal mee doen kunt. Luxe bedden In twee uitvoe ringen, om heerlijk te luieren. AMet 4 patent scharnieren/ in vele standen verstelbaar, het stevige tijk In een fraaie kleur ÓOx 180 cm, voor B Met verstelbaar hoofdeinde, solide bulsframe', de stof geheel verend opgehangen, ln diverse voor - APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Elvis in Aca- pulco". Monopole, 2 en 8 uur: „Oogst der be geerte". DIVERSEN Sursum Corda, 8 uur: KDO. Concert. Musis Sacrum, 8 uur: SG Esslingen-bij- een komst. De Rank, 7.30 uur: St. Martmusschool. Ouderavond. Buys Ballotsingel, 7 uur: Jeugdrecreatie. Autopedwedstrijden (Advertentie (JIJ.) Als Uw kinderen gaan kam peren, dan heeft U evengoed als die andere duizenden ouders maar een gedachte... als ze 's nachts nu maar niet koud op de vochtige grond liggen... Vanaf morgen hoeft dit voor U geen probleem meer te zijn, want morgen begint er een spe ciale verkoop van slaapzakken, die 's winters op Uw bed thuis als heerlijk warm donzen dek dienst kan doen. Slaapzakken, normale prijs 34.50 gevuld met 1000 gram Poly-acreal, daardoor zacht en blijvend veerkrachtig en in hoge mate warmteisolerend, koopt U morgen voor nog géén twin tig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze slaap zakken, snijmaat 190 x 160 cm, met een fantasie katoenen over trek, goed wasbaar, glad- en vuilafstotend 4% AA gefinished, voor of schrift Géén tel verklaarde de heer Verhulsdonk, omdat zij door zaterdag te sluiten van de zon- I dag weer een échte zondag willen ma ken. Deze zienswijze werd overigens door de heer Sterenberg nadrukkelijk te gengesproken. De grootwinkelbedrijven tenslotte wil len helemaal niet sluiten. Doordat zij over meer personeel beschikken kunnen zij het makkelijkst tot een roulerings- systeem overgaan, wat de kleine winke liers, met geen of weinig personeel niet kunnen doen. Deze drie standpunten kregen in de discussie van gisteravond bun verdedi gers én ook de felle bestrijders. Zo te horen is men niet veel dichter bij elkaar gekomen, maar dat werd ook niet ver wacht. Het ging om een registratie van de standpunten in Schiedam en de bevin dingen zullen aan de drie Middenstands organisaties worden doorgegeven. Wel wees de heer Verhulsdonk er op dat de vijfdaagse werkweek niet geba seerd kon worden op de Winkelsluitings wet, doch dat men tot onderlinge afspra ken moet komen, liefst per branche. Wij willen de meest opvallende meningen weergeven. Grootwinkelbedrijven (Smoorenburg en BervoetS)Onder geen voorwaarde wordt gesloten. Order van de directie. Wij heb ben een dienende taak; wij moeten ver kopen en niet sluiten. (Verder geen com mentaar vanuit deze blijkbaar zeer ster ke veste). Hr. Rietstap: Als het grootwinkelbedrijf niet meewerkt komt er niets van te recht Op vrijwillige basis lukt het niet. H. van Bruten (voorzitter Kappers- bond, een paradepaardje omdat de Kap- persbond de vijfdaagse werkweek al heeft ingevoerd): Waarom vechten we niet te gen het grootbedrijf? Schakel de per soneelsorganisaties in en laten we de winkels openhouden tot 8 uur en op za terdag tot 10 uur. (Onmogelijk, verklaar de de heer Verhulsdonk). Mevr. Vermaas (woningtextiel): Het systeem van de Mitex om op maandag te sluiten werkt prachtig. Niets geen last Waarom doen de andere branches het ook niet Hr. Sterenberg: Maandagsluiting is geen oplossingHet personeel wil op za terdag vrij om met de andere familie leden (of verloofden) uit te gaan. Zo verliezen we personeel aan de kantoren En de vakbonden gaan er niet mee ak koord. i Meerdere textiel-handelaren: Het per soneel vindt de maandagsluiting bést. De omzet is dinsdag hoger en de weekomzel daalt niet Alja (textiel): Wij moeten hier in Schiedam méér bieden dan de winkels in Rotterdam, anders worden de klanten weggezogen. De Koning (rijwielhandel): De mid denstand loopt achter de feiten aan. Over vijf jaar werkt de arbeider maar 36 uur. waarom moeten wij blijven ploeteren Door op zaterdag te sluiten verlies je geen cent, laten we het proberen. Van Druten (kapper): Ik voel me nog steeds een slaaf, vergeleken bij de wer kers in loondienst. Veel langer werken voor niet meer verdiensten. Sterenberg: De Koning heeft gelijk. Onze kinderen willen geen middenstan ders worden, want er is niets begeerlijks aan, Onze zaken zijn niet meer te ver kopen. Verhulsdonk: Willen diegenen die zich gevangen voelen onder het juk van de middenstand even opstaan (Gelach, niemand staat op). Verhulsdonk: Verkoopavonden hebben alleen zin in middelgrote gemeenten, die centrum van de streek zijn. Dat is niets voor Schiedam. Vaak wil men er al van af. De heer Buys (stoffcnl: Allemaal gro te woorden dat „dienstverlenen door de middenstand". Het gaat er om hoe ver dienen wij ons brood en liefst goed. Het probleem is: willen we een vrije dag of niet Het wanneer moet per branche af zonderlijk worden vastgesteld. Waarom wordt er niet eens een objectief onder zoek ingesteld of het nu afgewezen rou- leringssysteem wel zoveel onvoordeliger is dan een dag sluiten. Want daar draait de hele kwestie om. Na deze zeer irstandige opmerkingen van de heer Buys werd de discussie ge sloten. Tot concrete resultaten is men niet gekomen, doch de meningen zijn ge peild en de standpunten vastgelegd. Nu maar afwachten óf en wanneer de vijf daagse werkweek in de detailhandel een feit gaat worden. Advertentie l.M.) TELEFOON (Advertentie l-M.) (Advertentie I.M.) WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM, vrjjdag. De Firma W Van der Leeden heeft gisteren met een dlnertje in restaurant Europoort intern het 25 jarig bestaan van de firma gevierd. Eigenlijk viel 't zilveren jubileum al en kele maanden eerder, doch de directie heeft er de voorkeur aan gegeven met de viering te wachten tot ook de oudste ver koopster, mevr. H. de Mooy-Teunissen haar 25-jarig dienstverband had volge- maakt en dus nu met de firma mee-jubi- leert. Dc Fa. Van der Leeden opende dus 25 jaar geleden in de toenmalige nieuwbouw aan de'Broersvest 5de winkel. Aanvanke lijk was het een speciaalzaak in wol en kousen, doch de zaak breidde zich zo snel uit, dat momenteel de sortering vrijwel het gehele dames- en kmder-vak omvat, met de nadruk op tricot en jersey dames- en kinderkleding, maar ook nog op brei- wol. Aan de Broersvest 10 werd een spe ciaalzaak in damesstoffen gevestigd. Uiteraard is bij de viering mevr. de Mooy in het zonnetje gezet. Zij werkt nog steeds dagelijks mede, wat door een van de sprekers een bijzonder teit genoemd werd. Het verloop onder de jeugdige vrouwelij. ke werkneemsters is erg groot, enerzijds door huwelijken maar ook door een ge brek aan arbeidsvreugde, die kenmerkend werd genoemd voor de na-oorlogse gene ratie. Mevr. de Mooy, geprezen om haar plichtsgetrouwheid, kreeg door de directie een horloge aanboden. Nog vijf andere werknemers, met meer dan vijf dienstjaren of veelvouden daar van, alsook de etaleur die al 23 jaar eta lages opmaakt, werden in de huldiging betrokken. Van een van de dames, die na 9 jaar dienst de zaak gaat verlaten om zich aan haar gezin te wijden, werd af scheid genomen. Voor de klanten wordt m de komende weken een uitgebreide jubileum-actie ge houden. llfMMNIII EN Amerikaanse luchtacrobaat is oor zaak geworden van de dood van z(jn partner en heeft nu zijn heil gezocht in Mexico, waar hij al allerlei baantjes heeft opgeknapt als hij, door toedoen van een ondernemend schoenpoetsertje, mag invallen voor een zanger in een van de hotels in Acapulco. Enfin, die Ameri kaanse jongen wordt voorgesteld door El vis Presly. Als ex-trapezewerker met wat losse baantjes trekt hij toch onmiddellijk de aandacht van een rijke stierenvechtster èn van de blonde dochter van de chef-kok van het hotel waar hij zingt. Ze moeten allebei nu eens verschrikkelijk aan hem trekken, dan weer hem gebelgd de rug toekeren. De blonde wint. Maar dat is natuurlijk niet van belang, ook niet dat de hoofdfiguur van zijn in het circus op gelopen angstcomplex afkomt en onver vaard van een Mexicaanse rots de zee in duikt. Het belangrijkste is dat Elvis veel op het doek komt, in de loop der jaren aardig wat acteerroutine blijkt te hebben opgedaan, een bossa nova danst en me nigmaal zingend present is, eenmaal zelfs op de fiets met het schoenpoetser tje voorop. Dat alles is „ELVIS IN ACA PULCO". Gewoon, een Elvis-film. (PASSAGE) Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze veldbedden in 2 series, In ongekend lage voorseizoenprijzen. C. En om het geheel tot eert weelde rige luxe te mtken: een .dikke plaat onbekleed 100% Poly-' aether schuim, 4 cm dik, 60 x 180 cm, gg voor Géén tel. of schrift, belt. SCHIEDAM Gebaren: Marcel, z.v. B. Willems en B. D. Blijleven: Gerlol, z.v. F. van Willigen en A. van Houten: Johannes H.. z.v. L. Lommen en C. Esbach; Maria G. C„ d.v. H.- C. H. Donkersloot en M. B. van do Water: Dieuwke. d.v. O. L. P. Tammens en T. SUtsema; Liduina C.. d.v. W. J. van Riet en V. J. Lind; Monica A. J.. d.v. L. H. Menke en G. C. H. Lansbergen: Ivo R.. z.v. J. R. de Kort en A. M. Hoozemans. Overleden: A. A. Warmoeskerken, 61 jaar. (Advertentie l.M.) VLAARDINGEN, vrijdag. In de Coornhertstraat wilde woensdagmiddag de 16-jarige S. Ribbels via,het balkon van de le etage in zijn woning klimmen, omdat cr niemand thuis was. Hij kwam echter ten val en moest door de GGD met een bcenfractuur naar het Alg. Zie kenhuis worden vervoerd. (Advertentie l.M.) i vanaf 35.75 GRASHARKEN, bamboe 1.55 EENHANDSCHAREN vanaf 6.65 GRASSCHAREN vanaf 4.95 Zacht plastic 0.65, 0.75, 0.90 per meter NYLON SPROEIERS 9.45 I Bre<mtstS2 1U 67594 Wij geven K.ES.-zegcls UtetuiauM AMERIKA's eerste militaire optreden buitenlands: de verovering van Tri poli (of is het Derna?) in het vroege be gin van de 19e eeuw ter afstraffing van Noord-Afrikaanse piraten, is het gegeven van de technicolor „Tripoli". Met de nodige romantisering geeft de film een schilderachtig beeld van de krijgs. en andere avonturen, welke het handjevol Amerikaanse mariniers en sol daten op hun tocht door de woestijn naar zee en bij de slag om het stadje ontmoe ten. Bijzonder serieus heeft de regisseur zijn taak niet opgevat en zo verloopt een groot deel van de wel kleurige en amu sante film in grappenmakerij. Maureen O.Hara is de overschone, roodharige Frangaise, die haar kaarten aanvanke lijk op een luie, laffe sjeik heeft gezet, maar nog gauw voor het eind zich tot de Amerikanen bekeert, i.e. de commandant van het legertje John Payne, die dank zij haar informaties zijn bekronende helden daad kan verrichten. (MONOPOLE, t.m. woensdag) SCHIEDAM, vrijdag B(j de Schie damse Reddingsbrigade hebben woensdag j.l. weer 68 leden het hegeerde zwemdi ploma gehaaid. Daarmee is het aantal leden dat dit jaar het diploma behaalde op 285 gekomen. Het bestuur van de SRB verwacht dat het record van 1962 met 508 behaalde diploma's dit jaar ge broken wordt. De Reddingsbrigade onderscheidt zich van de andere zwemverenigingen dat er niet aan wedstrijd-zwemmen wordt ge daan, doch dat het uitsluitend doel is om zoveel mogelijk mensen het zwemmen te leren. Daarna mogen ze naar andere ver enigingen gaan om de wedstrijdsport te beoefenen. Daarnaast komt de opleiding tot zwem mend redder. Dit half jaar werden reeds 67 jeugd-brevetten uitgereikt en acht di ploma's van de KNBKD. Na de grote va kantie begint weer de opleiding voor do jeugd-brevetten. Voor het KNZB-diploma 1 slaagden: Mej. C. Hoogland, mej. H. J. Bezemer, Hans Harte,Wilma Kusters, Robbie Reitsma, Sonja van der Jagt, Marie van Breugelen, Goos Boers, Henk Plant, Jan van Eijk, John Druppers, Cornelia Bak ker, Loesje van Beek, Carda Reitsma, Jan Hein Diere ndonk, Johny van den Anker, Kees Lelieveld, Elly van Veen, Marijke Korteland, Annelies van der Heijden, Betty van Veen, Frits Maan, Anke Boers, Hetty Steens, Jan van West- renen, Jan Mulder, Leendert Liebeek, Alexander Hou ting, Lennie Valk, Anne ke Mulder, Hilda Spruijt, Ingrid Ossen- forth, Freddy Hoefnagel Leendert van Doorn, Henk Noordzij, Jan van den Bos, Wim van der Heijden, Aafke de Veld, Lia Meuldijk, Eddy van Beek, Wim van Raalte, Marjan Schuurmans, Freddy Kreuger, Evert Jan van Oordt, Vincent van den Bosch, George Smits, Frans van der Berg, Willy Gundlach en José Gun- neweg. Het KNZB-diploma 2 werd behaald door: Jennie Leaos, Han Schuurmans, Dini Roos, Trudie Bröckling, Trudie van Noordwijk, Marjan Spruijt, Margreetb Kool Carla Ponsen, Prudence Kioos, Marjo Klaasen, Freddy van der Valk. Gerry van Eden, Irene van Keeken, Ma- !rian Meijer, Wilhelmina de Bruin, Bea Jansen, Louise Fréhe, Marian de Haan en Nico van Stralen. lefleur. Dat gebeurt dan in „Adam «n Eva", een Mexicaanse verbeelding van bet paradijsverhaal in Eastmancolor; en de appel is zojuist weggegooid door Adam met een gebaar of héj er zijn vin gers aan gebrand heeft. Wij beleven in beknopte vorm de schep pingsdagen, en uit opwaaiend zand en stof zien we de menselijk vorm ontstaan die tot de creatie van Adam leidt: hier een knappe Mexicaan van een jaar of vijfentwintig, goed geschoren en gewas sen vanaf het eerste moment, die het lo pen niet hoeft te leren en aldra kwiek door de Hof van Eden stapt, zich alom verbaast en gulzig in de druiventrossen bijt. Het meisje dat vervolgens achter wat dunnen rook aan zijn zijde wordt ver werkt. is van dezelfde leeftijd. Zij lopen in Adamskostuum rond tot het drama van slang en appel zich heeft afgespeeld. Dan komen de vijgebladeren eraan te pas en worden blijdschap en verwondering tot angst en opgejaagdheid. Een dergelijk breed uitgesponnen verbeelding heeft iets kinderlijks en bedachts; zelfs krijgen we daarbij de neiging overal slakken te zien waar we dan zout op willen leggen. Deze Mexicaanse is echter met zoveel duide lijke ernst en oprechtheid gemaakt, dat we de slakken de slakken laten. Wat we ten wij er trouwens van? Misschien is het zo wel gegaan! (MONOPOLE, zaterdag-nacht) BURGERL STAND SCHIEDAM, vrijdag In de Schie damse Zomeravond Competitie zyn in de drie poules de kampioenen deze week be kend geworden. In poule I is dat SVV 5, in poule II SVDPW H en in poule III SVDPW 3. In de afgelopen twee weken zijn de volgende wedstrijden gespeeld: Poule I: Excelsior 4—Schied. Boys 2 01; PPSC 2Demos 2 33; Martinit 2 SW a 1—2; Demos 2—Excelsior 4 5—0; HBSS 3—SW 5 4—7; PPSC 2—Martinit 2 0—5; DEMOS 2—HBSS 3 6—1; PPSC 2— Schied. Boys 2 41. Poule II: GTB 2—Schiedam 3 5—0; SFC 3—PPSC 3 2—1; GSS 2—SW 6 50; Schiedam 3SFC 3 34; PPSC 3 GSS 2 1—2; SVDPW 2—GTB 2 2—2; PPSC 3—SVDPW 2 3—3. Poule 3: WF 2—HBSS 4 21; Schied. Boys 3Demos 3 23; Demos 3HBSS 4 2—2; Schied. Boys 3—GTB 3 2—6; GTB 3 WF 2 1—1; HBSS 4—SVDPW 3 1—2. (Advertentie l.M.) hebben wij een grote sortering STEEK-, RING-, DOP-, PIJP- EN SCHROEFSLEUTELS los en in sets, bijv. Compl. DOPPENDOOS 32-delig, 623 mm, 2 ratels19.50 DRUKOLIESPUITEN vanaf 4.— VETSPUITEN vanaf3.45 r6mrmttS2 TtLS7594 Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM, vrijdag. De Chr. Gym- nastiekver. „Animo" te Kethel houdt za terdagavond, aanvang 7.30 uur een pro- paganda-demonstratie op het D.H.S.-ter- rein aan de Schiedamseweg. (Advertentie l.M.) WMiN»! Ai VEOEIBARE MAKE UP Satin Beauty van Bourjois zorgt voor een lichte, trans- 1 parante make-up. Extra J voordeel:Satin Beautyhoudt uw huid zacht en soepel. J per tube f 3.75 M ■h PARIS LEGRAND SPECIAL1STEDU MAQUILLAGE (Advertentie l.M.) Ook voor onze klanten zo'n Bel O Fast weekender of zo'n zelfstrijkend 'popeline shirt in fijn streep-motlef, uit de series van 14 tot 15 gulden. Voor tijdens de weekends, de vrije dagen en luieruurtjes In de tuin... of zo maar aan het strand of op een terras. Gekleed zijn-in een weekend shirt dat niet alleen van prima kwaliteit is, maar er ook luxueus uitziet. Morgen koopt U ze, Bel O Fast weekenders en zelf- strijkende popeline gestreep te overhemden. Deze twee hemden, beide prachtige kwaliteiten, koopt U morgen voor één prijs, voor nog géén negen gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze belde soorten shirts in alle courante maten en vele Géén tel. of schrift, best.--.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1