SVV NAAR HARGA WBEBEÉ J P*l centrale verwar ming L J St. Radboud (Kethel) bestaat 75 jaar Zoon van miljonair geweigerd jaap Beyer: drie eerste prijzen Nieuwland-bejaarden maken mooie tocht per jtyfó Stalling op Koemarkt opgeheven SCHtE" D/ \h\ êirumrê C3S2333 Spoed wegens afbraak Samen op het hoofdveld van Hermes Oude tribunes gebruik t voor clubgebouw Tennis-toernooi op Park Spieringshoek DANKZIJ SPAARZEGEL-ACTIE Bevolking nam af in mei Tuinkeuringbij Klein-Babbers- polder Duivensport Luxe-villa's aan Jan v. Zutphenstr. nederlaag bij B. Pais Schiedam-teams Actie voor jubileum-feest Burgerlijke Stand Geslaagd Weg afsluitingen Radiateur gestolen Te snelle rijders Dr. F. Quispel AUTORADIO'S AFSLAG: Koeriersters FTT71 dinsdag 30 juni 1964 - pag. 5" SCHIEDAM, dinsdag. De bouwkoorts heeft nu ook de „laatste der voetbalmohi. kanen" ie pakken gekregen. Hoewel SW gehoopt had nog wel een tijdje op het ou de hoofdveld aan de Westfrankelandse- d{)fc te mogen blUven verdwijnt SVV nu pok met spoed uit het havengebied om dat het hoofdveld van SW is opgeëist, Zoals bekend zal de waterkering over het oude voetbalveld worden gelegd en bovendien heeft scheepswerf De Jong plannen voor de bouw van woningen opi een deel van het oude sportcomplex. j SVV gaat vanaf augustus tezamen niet Hermes DVS het hoofdveld van HDVSj tn Harga bespelen maar nog niet bc-i kend Is onder welke voorwaarden dit! ral gaan gebeuren omdat beide clubs nog wachten op de beslissingen die de gemeenteraad moet nemen. Men hoeft geen insider te ztfn om te begrijpen dat de gemeenteraad tot de aankoop van het sportpark gaat hesluiten. De prijs ligt In de grootte van f 23fl 000.—. Daar naast zal de gemeente uitgaven moe ten doen voor het directe onderhoud van het hoofdveld. Dat betekent ook dat HDVS en SVV een hogere jaarlijk se huur zullen gaan beialen dan i|j tot heden deden. Op het oude hoofdveld hebben leden van SW nu de houten tribunes gesloopt. De overdekte tribune, die een bonte ge schiedenis heeft, gaat 'het hoofdveld van SVV Westfrankelanüsedyk worden gebruikt voor het opbouwen van het nieuwe clubhtiis in Sportpark Harga. Er wordt met smote haast gemerkt, want het ge bouwtje moet voor 'de nieuwe compe titie gereed zijn. SCHIEDAM, dinsdag In bet open fen- nistoemool dat vorige week op het Ten nispark Spleringshoek Is gehouden, heeft de jeugdige Jaap Beyer wel het meeste succes geboekt: hij won drie eerste pry- Beyer Is dit jaar goed vooruit gegaan, heeft In de competitie goed gespeeld e» wist het in het toernooi om het kampioen schap van Hotierdam tot de tweede plaats te brengen. Dit leverde hem een uitnodi ging op voor deelname aan de Ned. Jeugd kampioenschappen te Goes. Het is Jang ge leden dat een jonge Schiedamse speler biervoor in aanmerking kwam! SCHIEDAM, dinsdag. Hebben we een maand geleden kunnen melden dat in de maand april de bevolking van Schiedam het sportparkeen stuk is gegroeid, omdat er niet alleen de Ft K. clutT Excelsior op Thuriedc.ew geboorte- maar ook een vestlgings- Van een deel van bet hout is op Hargaoverschot was, wat een grote uitzon dering 231* tuinen të keuren," wat de commissie bij het oorspronkelijk als hoofdveld ge-j is, in de maand mei was het weer mis- nict ln één dag kon. doen; op 11 juli wordt dachte terrein de bekisting gelegd voorjmet de groei. Er zyn in die mooie maand de keurïng. hervat terwijl half augustus! de fundering van het grote clubgebouwzoveel Schiedammers raar elders vertrok- de tweede keuring volgt, dat SVV aan de zijde van de spoorlijn ken, tegen vr|j weinig nieuwe vestigin gen, dat een vcstigingstekort van —IOC Er werd gekeurd op aanleg van de tuin. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam- Volkstuindersver. „Klein-Babberspol- der" heeft dit weekend de jaarlijkse tuin- keurlug gehad, gehouden door een keu ringscommissie van de Rotterdamse Bond van Vollcstuinders. Secretaris J. L. Pluym en penningmeester T, C. Kobberegt heb ben de commissie rondgeleid. Er waren Dank zij het goede weer, doch voor een goed deel ook dank zij de goede leiding, is het toernooi vlot verlopen Vele nict- Schiedammers hebben deelgenomen en het pieit voor het spelpeil in Schiedam dat toch vele stadgenoten eerste of tweede prijzen hebben weten te veroveren. In bet heren-enkel B zijn weinig 1 rassingen geweest, zowel René Hendriks als A. Holman hebben volgens verwach ting de finale bereikt. Deze wordt a.s. zon dag gespeeld daar Hendriks dit weekein de voor zijn vereniging nog «en wedstrijd moest spelen. ontstond, dat door het geboorte-overschot van 80 (125 geboorten en 45 overïifdens- gevallen) niet kon worden opgevangen. Een bevolklngs-afname zo van —26, waar door het bevolkingscijfer komt op 81.674 personen. Er werden in mei 69 huwelijken" gesloten,1 waarvan 31 tussen Schiedammers onder ling: van 30 andere paren kwam het bruidje uit Schiedam. Slechts acht jonge bouwt Spoed Dat gebouw zal er over enkele weken kunnen staan omdat de betonnen funde ring deze week nog wordt gelegd en ge stort. Daarna zaj de fa. Post Hilversum met spaed de segmenten voor de opbouw van het clubgebouw overeind zetten, Jlet omvangrijke gebouw gaat een zeer gro te kantine, bestuurskamer, dokterskamer,; kleedlokalen e.d. omvatten. Post Hilversum zet alleen het hout-1 echtparen kregen een eigen woninj werk op de betonnen fundering. j SVV wijde oorspronkelijk alles zelf HOnH-jSHL doen, maar nu de club in tijdnood is ge-I raakt is de plaatsing van het gebouw uit-|__ Tn - besteed. "Wel zullen de SVV'ers het kalei I J U4 W kiAp L- |p gebouw inrichten verven, meubilair zet- ju/X. LkJ AJUOJVLC' CLIOLL ten, elektriciteit, waterleiding, douches e,cL plaatsen. Het veld dat als hoofdveld bestemd was krijgt een goede aankle ding. Op dit veld liggen nu buiselemen- ten die gaan dienen als hekwerk aan de zijde van de ingangen naar het sportcom plex van SW. Die ingangen waren tot nu toe wat provisorisch van gaaswerk voorzien. Wat er met de materialen van het ou de terrein gebeurt is nog niet geheel dui delijk. SVV hoopt alles te verkopen maai iet Rotterdamse Excelsior, dat eerst ge gadigde was, 2al nu waarschijnlijk van de koop moeten afzien omdat de gemeen-; ie Rotterdam de medewerking niet zou kunnen verlenen. Voor zover mogelijk Ktten de leden van. SVV de sloop op het oude terrein voort. De Vrijheid SCHIEDAM, dinsdag De P.V. De Vrijheid nam deel aan de nationale vluch ten uit St. Vincent (1000 km) en Chateau, roux (600 km). Dc eerste vijf winnaars uit St. Vincent waren: 1 J. Westerholt: 2 4 P. Verlinde; 3 G. Barzilay; 5 Vf. v. Hei ten. De eerste tien uit Chateauroux wa ren: 1 K. Muilwijk; 2 5 A, Houtsma; 3 J. v. d. Ent; 4 J. Doejaaren; G P. Verlinden: 7 C. Koogje: 8 G. Barzilay; 9. M. Putters; 10 Jac. Duymel, De Postduif De SCV De Postduif nam met 293 dui ven deel aan de wedvlucht vanuit Cha teauroux, afstand 604 km. Gelost om uur; eerste duif binnen 16.13.19 uur: laat ste prijsduif om 17.08.45 uur. Uitslag: A. Smits 1 5 6 24 60; I. v. d. Tuyn 2 53: tv. v. cL Kant Sparla 3 59 H. Crama 4; A. in 't Veld 7 16: A, B 8 14 23 25 55 61 G9 (dipL); C, v. d. Grijp 8 11 21 40 46 52 72: A. Brókling 10; H. Blonde 12 26 34 54 70; A. van Gogh 13 44 15; A Vis 15 20; L. Borranï Co. 17 28 2B 4153; F. Melchers 18 47 48 68, G. Boon 19; H. v. d. Kant 22 30; A..Karreman 27 37 51 S3 64; j. v. Harmeien Vol 31; L. v. d. Mey 32 33 38: A. v. d. Grijp 35; J. Koffy- ferg 36; H. Brökling 39; P. v. Os Co. 42 58; J. v, d. "Waard 43 50: A. Silvius 4S: C. de Tuinder 59 71; G. Vermeer 57 73; A. Middendorp 62: N. In 't Hol Co 65; A. Hersbach 67. SCHIEDAM, dinsdag. - Op het nu nog braak liggende bouwterrein aan de Jan ïwi Zutphenstraat in Nienwland, tegen- °vcr de algemene Technische School, zal l d. Kraan's Bouwbedrijf uit KetheJ Htttjense villa's bouwen, twee woningen ™der één kap. Verwacht wordt dat over f'raele maanden met de bouw begonnen worden. In de premie-vrije sector Kboüwd en voor vrije vestiging, zullen Jlila's verkocht worden voor 85000 «fSfl.000. De woningen krijgen een L-vorm, met j*® eigen garage en als bijzonderheid t °Pen haarden. In de bovenverdieping «omen vier slaapkamers. APOTHEEKDIENSTEN Poiheek: Jansen, SwammeröamsingeJ 41. w&tek Gouka. Groenelaan 127. BIOSCOPEN ',se: 2 en 8.15 uur: „Elvis in Acapulco" *°»»pole: 2 en 8 uur: „Tripoli". a. AGENDA "r. Soc. Belangen, 8 uuk VNFG Verga- Pu óermg. £«ntage-podium, 8 uun OKK Concert. ^n-piein, 7 UUn Jeugd-recreatie. Wiel- SCHIEDAM, dinsdag. Wal gevreesd moest worden Is gebeurd: aan de over- wlnnlngenrecks van DHS is te Nijmegen door de directe belager, Baseball pais, een eind gemaakt. Zondagavond verloor DHS met 4—2. Dat betekent dat DHS zon-| dag in Kethel niet kampioen kan worden tegen HBC. Met nog vier wedstrijden te spelen is de voorsprong van DHS tot vier punten gereduceerd en het gevaar be staat dat DHS bij de eindstreep wordt ingelopen. Nu zij gesteld dat DHS enorm gehan dicapt is doordat werper Jaap Verbeet vorige week een rib gebroken heeft. De basis van de ploeg Is er nu uitgerukt. Het zal de geelzwarten dan ook veel moeite gaan-kosten om in de laatste wedstrijden de eerst zo ruime voorsprong te handha ven. Met de ondersteuning van een legioen supporters <o.a. drie touringcars uit Schiedam) kon DHS toch niet tot daveren de prestaties komen. Tot de derde in ning werd er niet gescoord, Gerard Gom. mei plaatste een honkslag, kwam door fouten verder en Berty Korpel sloeg hem in. In de gelijkmakende slagbeurt werd het gelijk via een honkslag van linksvel- der Klei. DHS kon de zenuwen niet de baas en kreeg een 2—1 achterstand in de volgen de inning. Het werd 2—2 door Gerard Gommei dje heel brutaal de honken stal. Prompt sloeg Baseball Pais toe. Met drie honkslagen m de zesde inning kwamen Maduro en Laché naar de thuisplaat. DHS kreeg in de zevende inning nog de kans met twee honken bezet, geen enkele man uit maar foutief honklopen leverde niets op. De strijd werd daarna rommelig en niet aangenaam. De Nijmeegse achter vanger ging klappen uitdelen, ook een Schiedamse supporter werd geraakt, een groep spelers kwam met stukken hout het veld op rennen om de Schiedammers tot de voor hen juiste inzichten te bren gen. Bestuursleden voorkwamen de honk balslagen op Schiedamse lichamen. Het einde kwam onder grote spanning. Werpersresultaten: Lou van der Ha mer (DHS) 9 x 3-slag, eenmaal vierwijd en zes honkslagen tegen; Bosch. Joseph en Pinas, allen Baseball Pais 8x3-slag, tweemaal' vierwijd en twee honkslagen tegen. do stand van Jiet gewas en het onder houd. De commissie kreeg een gunstige indruk van het complex. Op de achterzij den van de Huisjes, ook vallende onder de keuring, was nogal wat aanmerking, evenals op het schoonhouden van het pad voor de tuin en op het plaatsen van fiet sen tegen de heggen. De tuinen waarvan de hekken op slot zaten werden slechts oppervlakkig gekeurd en dat gaf lagere punten. Ook 15 rekening gehouden met het feit dat meerdere tuinen hebben ge leden van de laatste overstroming in het complex, door breuk in de persiei- ding. De tuin van de heer pluym zelf i< totaal verwoest. Het bestuur van Klein-Babberspolder hoopt dit jaar weer. in samenwerking met de zusterverenigingen Nuttige Ont spanning en Thurlede op de derde zater dag in september het oude gebruik van een Bloemenhulde aan bejaarden en zie ken te hervatten. Door de afgelopen slech te zomers èn door het ontbreken van een clubhuis, is deze hulde enkele jaren ach terwege gebleven. De volkstuinders wor den opgewekt aan deze actie mede wer king te verlenen. Het gemengd-dubbel B heeft goede span nende partijen te zien gegeven met een verrassende zege van mevr. Aüriaansens A. Hofman op het Rotterdamse paar Slui terSterk. In de finale moesten zij echter de eer aan Elly Voorwinde en Harry Meyer laten. Het heren-dubbel B gaf de meeste verrassingen: Pols—Kuyper scha kelde in de eerste ronde het geplaatste paar HendriksSterk uit. om daarna ook .'breide lunch cn Leersum na het 1 SCHIEDAM, dinsdag. „Een tocht die we niet licht zullen vergeten buiten gewoon gezellig Is het geweest". Dat was over het algemeen wel de mening van de ongeveer driehonderd bejaarden over de tocht die zy gisteren in zes bussen hebben gemaakt naar Gelderland. Een toebt die is georganiseerd door een Actie-comitc van winkeliers In Nienwland, terwijl de kos ten zün betaald uit de opbrengst van dc Nieuwland-spaarzegel-actle, De bejaarden, voor het merendeel met meer zo best terbeen of zelfs half-mvalidc, hebben met volle teugen genoten van het uitstapje, dat op royale wijze is opgezet. Dat de wind gisteren zo guur was, daar heeft men m de touringscars niet zo veel van gemerkt: wèl dat de zon scheen en dat het droog bleef. Het is overigens niet bij rijden alleen gebleven, want in lïens- woude, waar de koffie werd gedronken, bij de Posbank in de Steeg, na de uitge- d. Laan—Meyer in drie sets te slaan. In dc andere helft hadden Heiman—Hoo- gendoorn drie sets nodig om van de jeug dige Rotterdammers SeberKeunen te winnen om daarna geheel tegen de ver wachting in te verliezen van Eric v. "Woer- komJaap Beyer die het hierna ook nog presteerden om Pels—Kuyper in dc finale in drie sets te slaan. Dames-enkel: C gaf een overwicht van Eliy Voorwinde; zij won de finale over tuigend van Ge Keunen met 63 6I. Het gemengd-dubbel C gaf een gemakkelijke overwinning voor JaapBeyer en Mar- gried Sneep op het echtpaar Frazer: 62 6—3. Het heren-enkel C gaf een overwm- ning van Jaap Beyer op Jaap Bijl 6—1 3—6 6—0. Het dames-enkel D werd ge wonnen door mej. Vlug van mej. De Jong 81 6i. De dames BariBuseier wisten beslag te leggen op de eerste plaats da- mes-dubbe] D terwijl G.D. gewonnen werd door mevr. Magmn/M. Schuitvlot. Nico Maan wist beslag le leggen op dc eerste prijs in heren-enkel Q door in de finale Wim Boeren te slaan 7—5 7—5. Hel beren- dubbel D ging naar de heren De Jong jr. door een overwinning op Boeren sr. c Schiedam Z ging zondag in eeo sterke honkbal-formatie naar het Haarlemse Rcoswijk Z. Dat leverde een 22—1 raon- sterscorc voor de competitie op. Schiedam 1 nam in Amsterdam deel aan het TIW- toernooi, echter zonder werpers. Wel was Henk Kempen aanwezig maar hij bad zaterdaz ap de heuvel gestaan en gedurende een gehele dag in een toer nooi werpen zou te veel van zijn krachten hebben gevergd. Nu beeft junior Aad van der Hamer een wedstrijd geworpen en. Tonry Ebben was tweemaal pitcher. Schiedam behaalde in zijn poule geen succes. Van DIO werd met 20, van RCH met 5—1 en van Metoor met 6—1 verlo ren. Toch ging Schiedam zondagavond nog met een prijs naar huis want Nico Kolmeijer kreeg een beker als beste slag man van bet toernooi, hij bad het hoog ste slaggemiddelde. VLAARDINGEN, dinsdag. In het Hof vindt woensdagavond aA van 20.00 tot 21.00 uur een zanguitvoering plaats. In het uur daarop zal Sursum Corda een concert geven. Het programma vermeldt de koraal „Blyi bij mij. Heer", de „Origi nal suite" van Gordon Jacob, Sousa's mars ..De gladiator" de ouverture ,-Marinaxella" van Fugik in een arrangement van Stal- meier, de mars „Black Diamond" van C. J, N- Cori en de mars .Arnhem" van A. E. Kelly. Het concert wordt besloten met de koraal „Heer wees mijn Gids". SCHIEDAM, dinsdag Sint Radboud, bet oudste harmonie-orkest van Schiedam, dat bijna 75 jaar geleden li» voormalig Kethel werd opgericht, gaat dit opmerke lijke jubileum in november vieren. Ieder een In Kethel kent dit pittige muziek korps, spelend in de afd. „uitmuntend heid", omdat het nooit ontbreekt wanneer er een beroep op wordt gedaan een of an der festiviteit met muziek op te luisteren. Er zijn in Nederland niet zo heel veel orkesten, die kunnen bogen op zo'n leef tijd, maar toch ligt er een wolk over de komende jubileum-viering: de toestand van de financiën is niet erg rooskleurig. Dat is niet zo verwonderlijk, want mei lang geleden werden de muzikanten in nieuwe uniformen gestoken, terwijl er ook nieuwe instrumenten rijn aangeschaft Dat alles kast veel geld. Doch de bevolking is, met recht, trots op dit korps. Het was dan ook niet zo moeilijk om een comité te vormen, dat de viering van het jubileum zal voorberei den, maar dat ook een financiële actie zal inzetten om de kosten te dekken. Het is typerend voor de sfeer van Kethel, dat i in dit comité personen van alle richtin gen, ook van de meest uiteenlopende stro mingen, zitting hebben genomen. Zo mag gezegd worden dat „heet Kethel" zich gaat voorbereiden op dit jubileum. Het is ove rigens niet voor de eerste maal dat „heel Kethel" in actie komt voor een gemeen- schaps-belang. Iedereen in Kthel zal via een huis-aan- huis-collecte in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren. „Geef spontaan en maak het mogelijk aan Radboud eon jubileum-geschenk aan te bieden, dat in overeenstemming is met de waardering die Kethel het harmonie-or kest toedraagt. Geeft en er wordt gezorgd voor een mooi feest, ter ere van St. Rad boud", zo schrijft het jubileum-comité waarin zitting hebben (alfabetisch) M. van Akkeren, C. J. van Amerongen, P J, Beekman, L. de Bruijn, C. Brunt, C. D'ubbeld (secretaris), J. v' d. Griend, dr. P. v. d. Kuij (voorzitter), H. v. d. Loo, C. M. Lansbergen, A. Rip. J C. Sturken- boom, J. D. van Velsen, Pastoor Vet, J. Vlugman, ds. W, Vonds, G. Westerveld en pastoor Wuijster. SCHIEDAM: Geboren: Silvia T J. d.v. P. J. Braak en A. M. A. Wever; Hans v. W. Punt en J. Roelofsen; Bemardus R,, z.v. B. Ailewelt en S. Sla. SCHIEDAM, dinsdag In bet Gemeen te-ziekenhuis te Schiedam slaagden voor het examen voor de aantekening kinder verpleging zr. J. D. Rense en zr. E. G Nooteboom. (Advertentie I.M.J jonge en aanstaande Moeders, die een extraatje over willen houden in deze dure tijden toch voor hun kleine de beste luiers willen hebben, worden morgen in onze baby-afdeling verwacht. Want dan beginnen wij met de verkoop van een grote partij hagelwitte oogjestuiers, gemaakt van zuivere, zachte katoen (zonder pip) die normaal voor 1.08 (en dat is dan nog goedkoop) verkocht worden. Goed vocht opnemende luiers, die met elk wasmiddel en normaal uitgekookt kunnen worden, koopt U nu voor nog géén zestig cent. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze zachte katoenen hagelwitte JkjM Gf in tri. of schrift, tot. stuk voor zijn uitgebreide wandelingen gemaakt in de prachtige bossen. De Middagterallee. en de Veluwse Lustwarande zijn bewon derd en al die mooie plekjes waar Gel derland zo ryk aan is. Werd 's morgens om negen uur vertrok ken van het winkelcentrum aan de Mgr. Nolenslaan, eerst tegen half elf 's avonds is men daar weer terug gekomen. Maar dat komt omdat het muziekkorps van Harpe Davids de plezicrgangers heeft binnengehaald en ér een uur lang door Nienwland is getoerd. De heer W. J, Buurman, die met de heren Vermaas en Stoolman' als reisleider optrad, heeft tot slot er op gewezen dal deze tocht volgend jaar best weer her haald kan worden, als de zegel-actie maar blijft lopen. Een woord van dank was er ook. voor de helpers en helpsters van het Rode Kruis die mee zijn geweest om zo nodig hulp te bieden. Jonge amerikaan Iiad tc weinig «p zak. vond vreemdelingenpolitie (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Het plan van een Amerikaanse jon gen om in Oostenrijk enige tijd te gaan werken Is door de Rot terdamse rivier- en vreemdelin genpolitie verijdeld. De jongen, de 16-jarige Robert Wal lace Steinbruegge, kwam maandag j.l. met het schip Seven Seas, dat door de Holland-Amerika-Lijn voor het vervoer van studenten van Amerika naar Euro pa en omgekeerd wordt geëxploiteerd, ui Rotterdam aan. Vrijdag jX ging Ro bert met hetzelfde schip weer naar huis. De reden om hem niet naar Oosten rijk te laten doorreizen was dat de jon ge Amerikaan slechts over 72 dollar be. schikte ei voorts niet kon aantonen dat er in Oostenrijk werk op hem wachtte. De kans was groot, dat hij bij de Duit se of Oostenrijkse grens zou worden ge weigerd en dan zou de Nederlandse over heid het geld voor zijn terugreis moeten betalen. Naderhand werd bekend, dat de vader van Robert miljonnair is, wat een ander licht op deze zaak wierp. In principe was hel mogelijk geweest, dat deze zijn zoon geJd had overgemaakt. De rivierpolitie (die de Amerikaan uit do groep studenten „selecteerde") deelde vanmorgen mee, dat de jongen hierover niet had gerept. „En het is niet onze taak om naar eventuele achtergronden te informeren. Wij hadden hier gewoon met een rijp geval voor weigering te maken. De jongen heeft overigens in het geheel niet geprotesteerd". Robert Wallace Steinbruegge, die vol gens de rivierpolitie niet onder auspiciën i van de American Field Service reisde de meeste Seven Seas-reszigers gaan wel door bemiddeling van de organisatie naar Europa of Amerika heeft de tijd van maandag tot en met vrijdag bij dc Vreemdelingenpolitie in het hoofdbureau aan het Haagseveer doorgebracht Voor zijn terugreis moest de HolJand- Amerika-Lijn zich garant stellen. Dit houdt verband met de bepaling, dat een rederij, die een opgewenste vreemdeling aanvoert voor vervoer terug moet zor gen. VLAARDINGEN, dinsdag. De Iris straat zal tussen de Narcisstraat en de Anthony Knottenbeltsingel voor alle ver keer gesloten zijn voor de duur van on geveer twee weken. Het zelfde geldt voor de Arnold Hoog- vlietstraat tussen, de Willem Beukelszoon- straat en de Oosterstraat. Gedurende ongeveer 4 weken zal de Eikestraat tussen de Parkweg en de Hogelaan voor het verkeer gesloten zyn. DE Nieuwland-bejoarden tijdens de rustpauze in de Posbank in De Steeg. SCHIEDAM, dinsdag. De heer J, H. K. neeft gisteren in de Boerhaavelaan de defecte radiateur van zijn auto afgehaald en naast de auto neergezet. Toen hij na een half uur afwezigheid weer terug kwam. merkte hij tot zijn schrik dat de radiateur was verdwenen. Er zit geen brood meer in SCHIEDAM, dinsdag. De rijwielstal ling en de bewaakte autoparkeerplaats op de Koemarkt (naast de brug) wordt per 1 september opgeheven. De pachter, de heer C. Wisman, eigenaar van het naastgelegen café „'t Vierkantje", ziet er verder geen brood meer In! „De gemeente heeft op de Eroersvest tientallen rijwiel beugels neergezet, waar de mensen hun fietsen gratis kunnen wegzetten.- Ook de mensen die met de tram naar Rotterdam moeten, doen dat Zij betalen geen drie stuivers meer om hij ons de fietsen in bewaring te geven. Ook de autodialling levert niets meer op. De mensen in de buurt hebben allemaal auto's en dan zetten ze hun wagens op mijn parkeerplaats. De hele nacht en een. groot deel van de dag. Voor een paar dubbeltjes. Maar zo blijft er geen plaats over voor de kort-parkeerders. Er zit geen winst meer in, daarom heb ik de pacht maar opgezegd", aldus de heer Wasrnan. We vernemen verder dat de gemeente van plan is om na de opheffing van de stalling ook op de Koemarkt rijwiel beugels aan te brengen langs het beken de muurtje. "Voor auto's zouden er par- keermeters komen. SCHIEDAM, dinsdag, Tegen een achttal automobilisten die in de Burg, Van Haarenlaan en de Burg. Knappert- Iaan gisteren de maximumsnelheid heb ben overschreden, is proces-verbaal op gemaakt. Vrouwenarts te Schiedam PRAKTIJK HERVAT inbouwen en ontstoren GRATIS Korte Sïngelstraat 11 a-b Schledamjelefoon 696 28 op 3 juli 1964 in het Gebouw Arcade. Lange Haven 71 te Schiedam, des v.m. 11 uuj van de navolgende te Schie dam gelegen percelen, te we ten: I. Het pand bevattende een beneden, en afzonderlij ke bovenwoning met erf aan de Aleidastr. 109 a-b, in trekgeld op 15.200,— II. Het pand bevattende een winkel-woonhuis, pak huis en 2 afzonderlijke bovenwoningen aan de Aïeidastraat lila en lil en aan de Nicolaas Beets- straat 3 a-b, in trekgeld op 23.800.—. Bovengenoemde percelen worden ook gecombineerd aangeboden. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 3 augustus 1964. Nadere inlichtingen ten kan tore van notaris P. SCHA BERG. Tuinlaan 102. Te koop aangeboden Door hat sure en -wispelturige klimaat moet men ln ons land zo'it 9 van da 12 maanden stoken. Daarom -wil elk gealn in een geheel centraal ver warmd huis wonen. Door hot H-plan systeem Is «en c.v. installatie nu voor iedereen betaaibaar, in plaats van. 20'n O i 7QOO sulden betaalt men er tegenwoordig namelijk slechts om en nabtf de 2000 guidon voor. Maak daarom oen uurtje vrij on ga juist nu - voor de aanvang van het s tookse iscen - naar Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ338.-. Combinatie lang zaam met spael-centrifuge ƒ395.-, ook merkmachines 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 128. Tele foon 83341. Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamsch. Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Lange Haven 303, tel. 6 72 79 of 6 65 05; 's avonds na 19 uur 15 59 60, 15 42 62. ER GROEIT GRAS IN DE WEESPERSTRAAT Met dit boek over 'zijn* Amsterdam beeft METER SLUYSER zichzelf overtroffen. Ruim 200 prachtig papier, foto's uit verzameling van K. Spook, Illustraties Wim Bijmoer. ƒ5.90 Verfcrygbnor by agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of recht streeks bij de administra tion dit blad. Nederlands grootste expositie van aardgas en oliestook centrale verwarming systemen Daar komt TT alles t» weten over het H-plm en kunt 2ich persoonlijk ervan o tuigen waarom U bij aanschaf een «v installatie van 6 A 7000 gulden, duizenden guldens meer uitgeeft dan nodig: is; waarom voor om en nabij 2000 gulden het H-plan sys teem leverbaar is; 9 waarom het H-plan geen experiment is. waarvan in praktijk nog moet blijken hot wel voldoet. Gedurende de barre winter van '62/'63 was hat in do vele woningen, die mat het H-plan-aysteom zijn uitgevoerd, zelfs bij de friste kou. ovet&i heerlijk warm in huis; 0 waarom het H-plan geen mee rkamer-v«r warming zsy*- teern is. wnnrmeda slechts enkele vertrekken verwarmd kunnen worden. En ook geen blok verwarming, die veelal op dagen, dat men nog war nodig heen, uit Is. Maar -.oiwaardig c.v.-systeem voor 1 het hele t waarom met het U-plan- lystefim de stookkosten slechts 300 tot 400 gulden per jaar bedragen. Dus slechts een fractie hoger dan van een haard, waarmede alleen het woonvertrek wordt verwarmd, 0 waarom het floor het pas klaar leveren van kanalen- systeem en roosters mogelijk hot H-plon-aysteem binnen a 3 dagen aan te leggen. waarom bij het H-plan alle mogeUj ka hoge jaarlijkse on- derhoudskoslen achterwege blijven: 0 waarom het H-plan geen ouderwets c.v.-systeflm is met Sta-m-de-weg ketel en radla- •- interessante lezingen I gehouden - toegelicht met I lichtbeelden - over het actuele onderwerp „Wat U over goede -erwarmuig beslist moet *-"11" Maak hier een uurtje rij, hot is beslist de waard I m Schiedam morgen (I juli) Gebouw Arcade Lange Haven 71 gepresenteerd door Oranjestraat 13 Officiële Hoen son Dealer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1