V.N.F.G. verliest drie trouwe bestuursleden Animo-demonstratie Wilton-ver. staakt het culturele werk Burg. Peek: Oranje-ver is nog steeds nodig Speedboten aan banden ENCK zit nu zonder chef A. Struis SCHIEDAM Saii3.cn 82 Jaar dienst Voorz. L. Kamp, J. H. F. v. d. Brugge, W G. J. Boer RALEIGH RIJWIELEN Sporfhuis Ter Braak School-atletiek Schiedammers halen vele prijzen Reeds meer dan 2500 deelnemers aan KW Mars Burgerlijke Stand Officier ran Justitie: Politie moet snelle raceboot krijgen Vakantieleed voor dieren AGENDA J. R. Fïirst met pensioen Er is geen belangstelling meer Warner Kleyn grafisch met Zon in Spanje Limonade en bier op straat Wedvluchten van P.V. Union Kruim eldiefjes aan het werk Laatste avond van Coöp. Vrouwenbond Schiedammers in finale van Haringconcours Fico besluit het filmseizoen Bï M O NOPOL E Koeriersters woensdag 1 juli 1964 - p&g. S SCHIEDAM, woensdag. Drie leden van het Dagelyks Bestuur van Oranje-vereniging), die tezamen 82 jaren dienst als bestuurslid hebben, te weten voorzitter L. Kamp, secretaris J. H. F. v. d, Brugge en pen ningmeester W. G. J. Boer, hebben hun functie neergelegd en zijn op de gisteravond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen gehouden jaarvergadering van de V.N.F.G. uitgebreid gehuldigd. In deze hulde beeft ook gedeeld het bestuurslid C. Pelt, dat eveneens afgetreden is. De xo opengevallen plaatsen xjjn tn dezelfde vergadering prompt Ingenomen door een aantal jongere stadgenoten met veel minder 0f geen dienstjaren in de V.N.F.G., maar eveneens bezield met enthousiasme voor het werk van deze oude O ran je-vereniging, waarvan dus het voortbestaan verzekerd is. (.Advertentie IM.) GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM SCHIEDAM, woensdag Op de jaar lijkse school-atletiekwedstrüden voor Rot terdam en Omstreken hebben de Willem de Zwijger ULO.I en het Stedelijk Gym nasium uit Schiedam voor bijzonder goede resultaten gezorgd. Van de 16 deelnemen de scholen wonnen deze belde scholen veruit de meeste prijzen. De Willem de Zwfjger ULO I haalde 19 prijzen en het Stedelijk Gymnasium 14 prijzen. Als der de volgt dan de RHBS Oud-Beierland met 10 prb«n. Jongens 16/17 jaar: 80 m hardlopen: 2. Wim Kerst (Gymnasium); 5. Cor Zwaan (W. de Zw.), Hoogspringen: 2. Henk Schutte <W. de Z\v.>. Kogelstoten: 2. Adri Koremans (W. de Zw.). Meisjes 16/17 jaar: 80 m hardlopen: 3. Janneke Smit CW. de Zw.). Hoogspringen: 2. Janneke Smit (W. de Zw.): 3. Ineke Weeland CW. de Zw.). Kogelstoten: 3. Rini v. d. Kraan (W. de Zw.). Jongens 14/15 jaar: 80 m hardlopen: 1. Steef Engelsman (Gymn.), Verspringen: 1. Aad Homburg {W. de Zw.); tSteef En gelsman (Gymn.); 6. George Schrumpf <W. de Zw.). Meisjes 14/15 jaar: 60 m hardlopen: 2. Ineke Mulder (Gymn.): 3. Dini de Wolf (W. de Zw.); 5. Hilde Vink (Gymn.). Verspringen: 5. Dini de Wolf (W. de Zw.) Jongens 12/13 jaar: 60 m hardlopen; 1. Lex v. d. Veld CW, de Zw.); 2. Menno Schenke (Gymn.); 4. Peter Boozen CW. de Zw.); 5. Maarten Beukers (Gymn.). Ver springen: 2. Lex v. d. Veld <W. de Zw.); 3. Menno Schenke (Gymn.); 4. Kees Schenk (W. de Zw.): 5. Maarten Beukers (Gymn.). Kogelstoten: 1. Doris Wormgoor (Gymn.); 2. Mari v. *t Hof (W. de Zw.). Meisjes 12/13 jaar: 60 m hardlopen: Willy de Boer (W. de Zw.); 5. I^onora Vroon (Gymn.); 6. Mildred v. Leeuwaar den (W. de Zw.). Verspringen: 3. Leonora Vroon (Gymn.); 4. Willy de Boer (W. de Zw.); 5. Corrie van Mansum (Gymn.). Ko gelstoten; 1. Elsbeth Engelsman (Gymn.). SCHïEDAMi woensdag Hoewel de inschrijving voor de zaterdag 4 juli te houden 20e Koningin Wilhelmina Mars eerst laat op toeren kwam, zijn op dit moment reeds meer dan 2500 wandelaars ingeschreven. De mars, die wegens het 30-jarig bestaan van het Vendel Schiedam van de Oranje Garde een byzonder ka rakter krijgt, zal o-a. voor het wegbren gen van de duizenden wandelaars be schikken over een zestal drumbands en muziekkorpsen, terwijl voor het binnen halen een evengroot aantal andere korp sen beschikbaar is. Ruim vijfhonderd mu zikanten verlenen hun medewerking. De starttij d is in tegenstelling tot v gaande jaren met.een half uur vervroegd en gesteld op 14.30 uur. Ook het défilé op de Grote Markt is dientengevolge een half uur eerder. Tot en met donderdagavond Want burgemeester mr. S. W. Peek heeft als beschermheer van de vereni ging er geen twijfel aan laten bestaan, dat ook ln deze tijd het werk van een Oranjevereniging onmisbaar is. „Nu dit jaar is gebleken dat het Oranje.huis lang niet zo onkwetsbaar is als lange tijd is aangenomen, juist nu moet de Hefde voor het Huis van Oranje levend worden ge houden. Op bepaalde dagen moet men zich kunnen realiseren wat de band tus sen vorstin. Oranjehuis en ons vaderland betekent. Het nieuwe en Jonge bestuur zal de fakkel van de vaderlandsliefde brandende door onze stad moeten dra gen", aldus burgemeester Feek. Nieuw bestuur Wat het bestuur betreft zijn als nieuw lid toegetreden de heren J. Crama, voor zitter' van de Middenstandsvereniging Schïedam-Zuid, j. Ooykaas als financieel deskundige, G. Hens, gemeente-ambte- i naar voor jeugdzaken. J. H. F. Frede- riks voorzitter van de vereniging Het Singclkwartier, J. V*uSmai*1' voorzitter van de oranjevereniging ..Wilhelmina" m Kethel en de kunstenaar Hcndrickx. Van dc aan de beurt van aftreden zijnde be stuursleden rijn herkozen de heren A. Aardoom, M. van Dijk, C, v. d. Most. A. M. Schoof en M. Staat. De samenstel ling van het nieuwe bestuur is als volgt: J. v. d. Griend, voorzitter; P. J. Drenth, secretaris; S. Ooykaas penningmeester: G. Rosman. 2e voorzitter; C. v. d. Most, 2e secretaris en M. Staat, alg. secundus kunnen de kinderen er in de vakantie plaats veel plezier aan beleven. Bedenk echter altijd, dat uw lievelingsdier een hinder voor anderen kan zijn. Wie zijn hond mee op vakantie neemt, die moet er van op aan kunnen dat het dier ook in de vreemde omgeving gezeggelijk blijft. Vindt u het verstandiger hond of kat thuis te laten, neem dan tijdig contact op met een familielid of kennis, die ook huisdieren houdt. Hij zal, beter dan de misschien dierenvreemde buren, op uw pupil kunnen letten, terwijl u hem, als hij op vakantie gaat op uw beurt van de i zorg vour zijn huisdier kunt verlossen. Wat katten betreft: als zij m eigen huis worden verzorgd, gevoelen zij zich het meest op hun gemak, alhoewel ook deze dieren heimwee kunnen hebben. Aldus de Dieren bescherming. SCHIEDAM Geboren: Antonia M d.v. N. van 't Oor cn G. A. M. de Jongh, Monica, d.v. T. P. Kuijpers en M. T. van Nieuwen hoven; Albertus J.. z.v. A. J. Lie- beton en W. C, Zuidema; Margaretha C. Het zwaartepunt van de vergadering M., d.v. H. KL C. Straver en A. W. Lans- vlei uiteraard op de huldiging van de bergen; Adrianus P., zv. A. P. Niemeijer drie nu vertrekkende, zeer verdienstelij- jen F. Jense; Joziena. d.v. M. de Visser en ke bestuursleden. Vele waarderende M. J. Witkam; \vonne, d.v. L. Rodenberg woorden zijn hun toegevoegd. Bnrge- en H. Konings; Monique, d.v. L. J. Stieber meester Peek verklaarde dat de drie be. en J. M. van Nielen: Willem, z.v. A. ren hun mooie taak in de gemeenschap Schaper en M. van Hoogdalem; Catharina gednrende heel lange tijd op lofwaar- v»*v; Copper en G. J. M. Rie- dige wfee hebben vervuld. Een teken ken; Marinus J., z.v. at Penning en J. J. an goed burgerschap. Gedurende al die (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Rijks politie te water heeft geen gelegenheid en ook geen materiaal om paaj en perk le stellen aan te grote snelheden, waar mee speedboten op de Roftem*r~n va ren. Dit kwam gistermorgen op - Rot-' terdamse rechtbank naar voren tijdens' de zitting tegen de groentenliandelaar W' dc J. (27), die op 24 me; het meisje: Theodora MarSa Adriaansen (13) over-| voer, waardoor zij ernstig werd gewond.' De man stak met zijn speedboot de Rottemeren over otn naast het zwem-! bad. De Roerdomp aan te leggen. Hij voer I met een snelheid van ongeveer 30 km! per uur. (De toegestane snelheid is 7,2 km per uur). De J. was op de linker rand j van de boot, inplaats van normaal op het bankje gezeten, -waardoor hij moeilijk- bij de gas-en koppelingshandle kon. J Om aan te leggen maakte hij een zeer! scherpe (overbodige) draai. De booti kwam heel schuin te liggen, waardoor de bestuurder achterover in het water plonsde. De boot ging op eigen gelegen heid verder en raakte met de schroef de zwemmende Theodora. Zij speelde acht meter van de kant samen met haar vnen- i dinnetje met een bal. .Hij wilde indruk maken op de meis-f meende de officier van justitie mr In eigen land levert dat niet zoveelh. van de Roemer. „Hij heeft zich hoogst moeilijkheden op. Voor het buitenlandonachtzaam gedragen en... hoogst roeke- moct men minstens een maand van te t loos ook" voren contact opnemen mei de dieren-1 arts voor de vereiste spu.tjfs en papie-t trok hy van leer tegen de speed- j ren. Daarna is. het ergste leed gel eden J boten. „Ik heli me at met dc nodige in- Ecn gezin, dat met de auto op vakantie slanties in verbinding gesteld om lc be gaat. kan de hond meestal nog wel er- werken, dat^de politie een uiterst snelle gens bergen. Is het dier met lastig, danraceboot krijgt om de te snel varenden SCHIEDAM, dinsdag .A's a met vakantie gaat, zet uw huisdier dan niet op straat.'" Zo pleit de Dierenbescher ming m Schiedam dringend Veel va kanties van gezinnen beginnen al met lange gezichten omdat de huishond of huiskat moet achterblijven onder de hoe de van buren of in een asiel Oat is wel iswaar het risico van huisdieren houden, maar leuk is het niet. vie nensen nu vergissen zich in de mogelijkheden om hun hond of kat mee op vakantie te ne men. Burgerzin bestaat nog gelegenheid zich op te geven voor de KW-Mars tegen voorinschrij vingsprijs, mits dit gebeurt aan het adres van het secretariaat, van Oldenbarnevelt- straat 79 te Schiedam, teL 63309. Alle an dere insehrijfposten zijn van maandag af gesloten. APOXHEEKÖIENSTEN Apotheek: Jansen. Swammerdamsmgcl 41. Apotheek Gouka. Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Elvis In Acapulco" Monopole: 2 en 8 uur: „Tripoli". AGENDA De Rank, 6 uur: R.K. Middenstandsbond. Prijsuitreiking. Marconi plein, 7 uur: Jeugdrecreatie. Volksspelavond, jaren hebben zü kans gezien de nationa. Ie hoogtijdagen van een feestelijke om- lijsting te voorzien, wat vaak moeilijk moet zijn geweest. Namens het gemeente bestuur, maar ok namens de gehele bur gerij. bracht burgemeester Peek hun dank. Samengaan De voorzitter van de Schiedamse Ge- meen schap, de heer F, A. dc Wolff, zelf oud-bestuurslid van de Oranjevereniging, bracht eveneens dank voor wat de drie heren hebben gepresteerd. Het is vooral aan deze drie leden te danken dat de oude uit 1906 daterende Oranjevereni ging na de oorlog nieuwe wegen is inge slagen, door met de toen zo jonge S.G samen te gaan en zich om te zetten in de V.N.F.G. ais sectie van de S.G., hoewel ei- toen veel verzet was tegen deze stap „Wij hebben nooit spijt gehad van deze alliantie". De heer De Wolff kon de drie scheidenden geen S.G,-penning meer aan bieden, want die hebben zij reeds in hun bezit. Ere-leden De nieuwe voorzitter, de heer J. v. d. Griend, die de wijziging in het bestuur „van historische betekenis voor de ver eniging" noemde, erkende dat de toetre ding van de Oranjevereniging tot de S.G. een wijs besluit was geweest van bet toenmalige bestuur. „Wij zullen uw rijpe ervaring in het vete organisatorische werk missen". Daarop verklaarde hy dat het bestuur besloten had de heer Kamp tot ere-voorzitler en de heren Van der Brugge en Boer tot ere-leden fe benoe men. De heer Kamp heeft dank gebracht aan allen die hun steun en medewerking hebben verleend, niet in de laatste plaats aan de andere bestuursleden en dan weer in het bijzonder aan de heren Van der Brugge en Boer. „Met een gevoel van weemoed neem ik afscheid, want de Oranjevereniging is een stuk van mijn leven geworden. Doch wij laten een kern gezonde vereniging achter cn jongere krachten staan gereed om onze taak over te nemen". H(j sprak met kracht de geruchten te gen dat het aftreden te wyten zon zijn aan interne moeilijkheden. De gezond heidstoestand en het klimmen der jaren noemde hy de enige reden. Ook de he ren Van der Brugge en Boer spraken nog een persoonlijk woord van afscheid. Overleden: Tricht. 84 jr. J. Boer, 76 jr.; J. van te achterhalen", merkte hij op. Mr. Van de Roemer wees er daarnaast, op, dat vier jaar geleden aL een zwem mer is overvaren door een speedboot. En 't laatste staaltje: een speedboot voer met hoge snelheden wordt gevaren. Het Scheef er achter hing een waterskiër. Beiden namen een roeier tussen zich in om hem te passeren. „Als de mar» niet; tijdig voor het nylonkoord was gebukt, had de draad hem onthoofd", stelde de SCHIEDAM, maandag ,iC?er' j T1 ver. Animo uit Kethel heeft zaterdag de- ctnnripr'^n^rfata n*c^etl" monstraties gehouden, 's Middags werd stanaer van, dat er op de Rottemeren met hogesnelheden wordt gevaren. Het een genoeglijke spelmiddag voor de jeugd moet een rustig stukje recreatiegebied gehouden waaraan tientallen kinderen ge- b! ij ven met zwemmers roeiers, zeilersanimcerd deelnamen, *s Avonds hield Anl- en een enkel motorbootje, dat met 7.2 km per uur vaart". mo naar traditie een mars door Kethel en Hij eiste tegen verdachte een hechte-1 tot aa» het duister traden daarna de groe- (Van i i onzer verslaggevers) De chr. gym- a NlMÖ-dames werken aan de ï-!I si brug mat onffei'jfce leggers onder toezicht van hoofdleider P. Kegel. i veertje» dagen. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De heer J. R. Furst hoeft gistermiddag tijdens een receptie in Statenhof afscheid geno men als directeur van Binfiirst Auto transport N.V. uit Rotterdam, De heer Furst is een van de oprich ters van de Nederlandse Internationale Wegvervoers Organisatie (N.I.W.O.). Hij! .,n £ien vrye kwam een behoorde tot decenon die na dc d'm°J 1a"=b?d. ee" ten' wereldoorlog het vervoer op landen als'!as,evo1 onderdeel. Kekstok en ringen. Tsjecho-SIowahije heropende. pen van Animo op het terrein van BHS op voor turnoefeningen die onder leiding van de heer P. Kegel stonden. In vlot tempo werd dit omvangrijke programma afgewerkt. Langs de kanten van het veld stonden de toeschouwers ryen dik. Met een fleurige ritmische oefening trokken de meisjes de aandacht. De leid sters blonken uit in een lieflijke dans. Dc heren toonden aan de brug dat het niet alleen de dames bij Animo zijn die tot stijlvolle prestaties kunnen komen. Voor de jongens-aspiranten was er ccn energiek springen over drie kasten. Aan de brug ongelijk heten de dames zien dat Animo turnsters van niveau (Advertentie l M siaapmeubels-wenteibedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING V BROERSVEST 64-66 Jaarverslag Op de vergadering zijn tevoren de jaar- irslagen besproken en goedgekeurd; 1963 was voor de VNFG een „normaal jaar", zonder bijzondere gebeurtenissen. Secretaris Van der Bruggen heeft tn zijn achttiende en laatste jaarverslag opge merkt dat in de laatste halve eeuw de viering van Koninginnedag wel anders is geworden, maar nog steeds door een groot deel van ons volk wordt gevolgd. Vooral dc verschuiving van 31 augustus naar 30 april betekende voor velen een moeilijk te aanvaarden wijziging. Betreurd werd de onvolkomen viering van Bevrijdingsdag (doordat het geen vrije dag is) en van de Dodenherdenking, waarvoor het aantal deelnemers lang zaam maar zeker daalt. Verheugend werd de medewerking op Koninginnedag ge noemd van vereniging als Het Singel- kwartier en de Middenstandsvereniging Schïedam-Zuïd. Penningmeester Boer stelde vast dat er weer een batig saldo was van I 365,90 of f 4 méér dan vorig jaar. SCHIEDAM, woensdag, Het bestuur van de afdeling Ontwikkeling en Amuse ment van de personeelsvereniging van de Werf Wilton F ij ene or d heeft nu defi nitief het besluit moeten nemen de afde ling op te heffen en daarmee dus het cul turele werk te staken. Reden: de belang stelling is sterk onvoldoende. Typerend is wei, dat toen het bestuur per circulaire de leden op de hoogte bracht van dit voor nemen, doch de mogelijkheid open Het andere mening kenbaar te maken, slechts drie procent reageerde. Daarop' volgde definitieve beslissing. Daarmee is de Pers Ver van Wilton de weg opgegaan van 2ovele andere cultuur en amusement brengende verenigingen in Schiedam. Er is eenvoudig geen be langstelling meer voor dit soort werk. De oorzaak wordt, waarschijnlijk zeer te recht, gezocht m de invloed van de tele visie. De afd. O. en A. werd in 1946 opgericht met aanvankelijk honderd leden. Bij de toenmalige honger naar amusement en ook culturele manifestaties steeg het ie- den-tal snel, tot in 1955 de top werd be reikt met 1.700 leden. Daarna trad een kentering in; het aantal leden liep weer terug en bedroeg in jum 700. Dit is op zich zelf geen slecht cijfer, doch de opkomst voor de samenkomsten was aanmerkelijk geringer. Het afgelopen jaar toonden slechts de helft van de leden belangstel ling voor de avonden. En een voorstel ling van het „Amsteltoneel" in april van dit jaar werd door slechts een kwart van de leden bezocht. Aan het peil van het gebodene heeft het niet gelegen en evenmin aan de variatie van de programma's. Dank zij stevige subsidies van de werf-directie werd een goed niveau gehouden. Er was toneel van beroeps- of semi-prof gezelschappen: Bert Brugman met zijn uitstekende ma rionettengezelschap was meermalen te gast; er waren variétéen filmvoorstel lingen, enz. Het heeft allemaal een te kleine groep blijvend kunnen boeien. Met het tweede televisie-net (en mo gelijk nog meer) op komst, heeft het be stuur gemeend niet langer tegen deze stroom van uiterst passieve TV-recrea tie te moeten oproeien. (Van een onzer verslaggevers) VL AARDING EN, woensdag. Zon op een landschap vernielt het détaiL Het lijkt of de hitte alles tot grote vlakken versmelt De kleuren verliezen hun fel heid en worden pasteltinten af en toe doorschoten mete en hel paarse vlek of een rood dak. Zo heeft de 33-jarigo kuns tenaar Warner Kleyn Spanje gezien. De aquarellen, tekeningen en etsen, die hy tydens reizen naar dit Janfl en Marokko heeft gemaakt zijn tc zien in dc kelder van „De Katfenbeker op het Liesveld. Warner Kleyn werd geboren in Rheden (Geld.), maar woont op het ogenblik m! Viaardingen. Na de hbs bezocht hij de Academies voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en Den Haag. Hij studeerde daar o.a. beeldhouwen en M.O. tekenen. Tot nu toe heeft deze jonge kunstenaar exposities gehad in de koninklijke Aca demie te Den Haag en in Harlingen. Ook in het buitenland is zyn werk al be kend, want schilderijen van hem zijn daar te vinden in verschillende particu liere verzamelingen. De kleine maar overzichtelijke ten toonstelling toont duidelijk het talent en de werkwijze van de Vlaaröingers. Zijn aquarellen zijn sterk grafisch, opgebouwd in lijnen en vlakken als bij Cézanne, De tekeningen zijn verder uitgewerkt, minder zonnig ook en sluiten nauwelijks aan bij het onderwerp „Zon in Spanje". Instructief voor de leek zijn de afdrukken van de aquaantint, die verschillende sta dia aangeven. De expositie als dagelijks (nooit op zondag en dinsdag) tot 26 juli van 9 tot 18 uur te bezichtigen. tasievol onderdeel, lange mat e d. toonden dat hel nog jonge maar al grote Ammo het gehele moderne j scala ven de gymnastiek tot het xeper- toire heeft. Hoofdleider P. Kegel zorgde bij enkele onderdelen voor de maatvaste ondersteu ning met aangeven van het tempo op trommels. De belangstellenden hebben met applaus gedankt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Tenge- volge van het scheuren van het dekzeil van een vrachtauto vielen maandagmor gen vijftig dozen met elk twaalf flessen bier op het wegdek vand e Goudsesïngel. Bij wijze van spreken: terwijl dc Koteb nog bezig was de glasscherven op te rui men ging gistermiddag op de Stadhou- dersweg de lading van een vrachtauto, bestaande uit 312 flessen limonade aan het schuiven. Een deel ervan viel tegen een geparkeerde auto, die zwaar bescha digd werd. Daarbij bleef het niet: de ge troffen personenauto schoof naar voren en botste tegen een andere geparkeerde wagen, die eveneens beschadigd werd. Ook hier ontfermde personeel van de Ro- i teb zich over de scherven. 1 SCHIEDAM, woensdag De p.v. Union nam dee! aan de wedvlucht uit Chateau- roux. Gelost werd om 6 uur; eerste duif binnen 16.06,49 uur; laatste plijsduif om 17.48.40 uur. Uitslag: W. Kerkhof I 2 13 16 17 19 26 32; A. Heeren 3 5 7 18 31; Faas- Weber 4 25; D. v. d. Schalk 6 3 10 14 21 24 34 35; P. Vrauwdeunt en Zn. 8; mevr. v. d. Hoeven 1! 20 30; C. Verlmde 12 27; Joh. Brand 15; P. Slegt en. Co 23 28; Van Rossen 24; W. Balvers 29; J. Wentèler 30. Ook aan de wedvlucht uit Tergnier, af stand 264 km, is deelgenomen. Gelost om 9 uur; eerste duif binnen 13.18 uur; laatste prijsduïf 14.05.50 uur. Uitslag: A. Heeren 11 5 8 20 21 31 32; D. v. d- Schalk 2 7 8 26 W. Kerkhof 3 9 10 13 23 24 29; C. L. Zant- boer 4 12 25; C. v. Loopik 6; J. v. Leeuwen 11 17: Th. v. Raay 14; C. Veriinde 15 22 30; P. Wijnties 16; B. Rokers 27; G. Breur 28. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Uit een kantine vau een voetbalvereniging aan het Toepad werd in het weekeinde een hoeveelheid rookartikelen en repen cho cola ter waarde van 250 gulden gestolen. Zaterdag of zondag heeft men twee in de Rotte liggende motorboten geplunderd. De eigenaar van de ene boot mist een retswekker en een windscherm, die van de andere 5 luchtbedden, 5 slaapzakken, 1 fles butagas en een butagasfleslamp. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. De Coöp Vrouwenbond besluit het seizoen donder dagavond in het Volksgebouw. De avond wordt voornamelijk gevuld, door de da mes zelf, die roet eigen werk de gezellig heid troef zullen maken. Zij beginnen om 20.00 uur. VLAARDINGEN, woensdag. D« EJW.C K. is de heer A. Struis kwijt. Na 31 vruchtbare Jaren zet de chef techni sche dienst er een punt achter wegens het bereiken van de leeftijd, die recht geeft op pmslnen. Wat het bedrijf daar mee verliest bleek uit de vele toespraken die gisteren tijdens het afscheid zün ge houden. De b-er Struis is in 1933 hij de E.N.CK. gekomen, na eerst als jongmaatje te heb ben gevaren en een uitstekende leerschool te hebben doorgemaakt op een machinefa briek en 'n scheepswerf. Directeur ir. W. A. den Bakker releveerde o,a, Ia aanwezig heid van zijn vrouw en zes kinderen (met evenzoveel „aangetrouwden") deze loop baan Zoals vele sprekers na hem zou den doen, prees hij de pedagogische kwa liteiten van de heer Struis, waarvan ve le jongeren hebben geprofiterd. De heer Den Bakker stond ook stil bij de verschillende functies, die de schei dende functionaris buiten het bedrijf heeft bekleed. Daarvan noemde hij het voor zitterschap van „Patrimonium's "Wonin gen" en de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, De heer Struis is ook lid geweest van de raad voor de C-H.U. „Voor dit werk mist hij de noodzakelijke dikke olifantenhuid", zei ir. Den Bakker, „maar dat siert hem alleen maar" Ir. 3. W. Kruitbosch schetste zijn voor ganger als een enthousiast man, die op vaderlijke wijze zijn kennis overdroeg, daarbij blijk gevend van veel humor. Ook magazijnmeester A. van der Vlies, die namens de ondergeschikten als laatste sprak vond; „dat u altijd een open oor voor de mensen had en steeds belang stelling toonde voor wat er in onze ge zinnen leefde". Als blijk van waardering overhandigde hij mevrouw Struis een ge schenk onder couvert Na al deze lof bedankte dc heer Struis een uitstekend afscheidswoord. Op smakelijke wijze vertelde hij het verhaal van zijn loopbaan. Hij besloot, na zich persoonlijk tot de heer Den Bakker te hebben gericht met de woorden: „Ik kan alleen maar dankbaar rijn". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdeg. De uit slag van de rijfde speelavond van het concours om de Haringwisselbeker van de klaverjasvereniging H.V.O. te Vlaar- cLingen is als volgt: I. k.j.v. Gem, Werken B, Schiedam, 13151 pnt.; 2 k.j.v. Thomson B, Rotter dam, 12S05 pnt; 3 k.j.v, Thomson A„ Rot. terdam, 12474 pnt; 4 k.j.v. Ons Genoe gen West B, Schiedam 12253 pnt.; 5 k,).v. Sint Jan, Schiedam 11779 pnt.; 6 k.j.v. Ons Genoegen West A, Schiedam 17713 pnt.; 7 k.j.v. Flardinga A, Viaardingen 11465 pnt.; 8 k.j.v. Volksgebouw. Schie dam 11147 pnt; 9 k.j.v. HVO (buiten me dedinging) 10405 pnt.; 10 k.j.v. GS WA, Viaardingen 10110 pnt; 11 k,j.v, Flardin ga B, Viaardingen 9949 pnt; 12 k.j.v. Ons Genoegen West C, Schiedam 9876 pnt. Het hoogste koppel was van de k.j.v. Gem. Werken B met de heren v. d. Brink en Plooi met 4784 punten. Voor de finale die wordt gespeeld op donderdag 9 juli 1964. hebben zich ge plaatst; l kj.v. ENCK, Viaardingen 11679 pnt.; 2 k.j.v. Hoek, Schiedam 11497 pnt.; 3 k.j.v. Gem. Werken A, Schiedam 124BS pnt; 4 k.j.v. VTM C, Maassluis 13447 pnt; 5 k.j.v. VTM B, Maassluis 11953 pnt; 6 k.j.v. Unitas, Rotterdam 12846 pnt; 7 k.j.v. Gem. Werken B, Schiedam 13151 punten. A.s, donderdag is de laatste speel avond. VLAARDINGEN. woensdag. Het filmseizoen van de Fico wordt zaterdag 4 juli a.s. in Triangel besloten met drie voorstellingen. In tegenstelling tot anders wordt er '8 middags slechts één openbare jeugdvoor stelling gegeven en wel om 3 uur. Ver toond wordt dan de Italiaanse jeugdfilm „BLIKSEMFLITS" Merkwaardige ea spannende avonturen, die twee jongens Pippo en Bnciola samen beleven met hun lievelingspaard. Voor de FICO-LEDEN zal zowel om 6.30 uur n.m. als om 8.45 uur n.m. Norman Wisdom een vrolijk eind maken aan het seizoen 1963106* met rijn film: „ZORG DAT JE ER BIJ KOMT". Donderdag 2 en 8 uur 4 PARIJSE MEISJES alevens- 18 jr. Vnjd. en zaterd. 2-7-315 uur, zond. 7-9.15 uur, maand, en dinsd, 2-8 uur, woensd. 8 uur Vrouwen en mannen in de greep van de genadeloze jungleoorlog. VAN HEFUX - RITA MORENO De hel van de South Pacific Zatord.naeht 12 uur Een met spanning en erotiek geladen film DE DUIVELSCLUB Dyaliseope-color 18 jr. Zond. matinee 2 en 4.15 uur Een pakkende kleurenfilm over het bandeloze Wilde Westen DE BEUL VAN SPRINGDALE 14 jr. Woensd.-matinee 2 uur - Jeugdvoorstelling Een spannende avonturenfilm zonder ongezonde sensatie „Snowfire" de wilde witte hengst AL. GEMEENTE SCHIEDAM UITLOTING 41* ft WONINGBOUWLENINGEN SCHIEDAM 1952 1 EN II Burgemeester en Wethouders van Schiedam berichten, dat op 26 juni 1964 van bovengenoemde obligatieleningen, groot in totaal ƒ6.000.000.van welk bedrag ten tijde dezer publicatie nominaal nog uitstaat ƒ5.700.000.zijn uitge loot de obligatie genummerd 14 en verder alle obligaties, welke een nummer dragen hetwelk 20 of een veelvoud van 20 hoger is dan genoemd nummer. De uitgelote obligaties, voorzien, van alle daarbij behoren de op de aflossingsdatum nog niet verschenen coupons, zlja per 1 augustus 1964 betaalbaar by de op de coupons ver melde kantoren. Volledige nummeriijsten zijn op aanvraag verkrijg baar ter secretarie van de gemeente Schiedam (afdeling financiën) en bij de Amsterdamsche Bank N.V. te Am sterdam (hoofdkantoor). Schiedam, 30 juni 1964. Burgemeester e De Secretaris. M. J. Blok Wethouders voornoemd. De Burgemeester, J. W. Peek Fotografie Koifilnu- vergeteoï Ue auio maat staat coot- u tlaai Alle soorteo films Foto K. van Vuuren Hoogstraat li» Voor pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat 1UÖ t 6 67 20 in èèo dag gereea Te huur gevraagd Gevraagd kosthuis voor per soneelslid, omgeving Station Schiedam of Nieuwland. „Constructs", teL 154849. Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamse!; Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 25 jaar Aan melden: Lange Haven 103, tel. 6 72 79 of 6 65 05; 's avonds na 19 uur 155960, 154262, Hoge bijverdienste. Net per soon gevraagd, in bezit van brommer, voor bezorger, plm. 15. uur per week. K.Ai.E. Leeskring, Berkel- selaan 52, Rotterdam, tele foon 8 04 39.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1