Wilde buslijnen in Schiedam 25 jaar geleden opgeheven Explosie t.b.c. in Pernis en Hoogvliet BLOHM VOSS AG SCHEEPSBOUWERS r Chauffeurs jubileren bij R.E.T. AGENDA 'Treindienst' en 'Halve Maan' Wijzigingen bij Excelsior '20 P. v. d. Burg nu amateur af Veel merken, jerry-cans voldoen niet aan de eisen Hamburg Geslaagden Vink maaktë kennis met: Fortuna c i i i f i i i i Automobielbedrijf WALJö N.V. Citroen agent Geslaagd Artsen op zondag KERKDIENSTEN Mulo-examen Judo-examens Diploma-uitreiking Nieuwe C.B.V. bij Hermes DVS Consumentenbond: Ongeval in Leersum Jongen (6) stak weg over: gewond naar ziekenhuis Inhraakje heeft „it" - heeft pit maakt fit! De wereldbekende scheepswerf zoekt bekwame Nederlandse Als u veel geld wilt verdienen en uw beroepservaringen op deze moderne werf wilt uitbreiden, schrijft u dan een briefkaart met uw naam en adres onder nummer 986, bureau De Schiedammer. D zult onmiddellijk omtrent alle bijzonderheden uitvoerig ingelicht worden. IMPERIAALS 9 iruatïtè Koeriersters Burgerlijke Stand SCHIEDAM 0NDERH0UDSSGHILDER [total) magazijnbediende/chauffeur Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 SCHIEDAM, zaterdag - In het Gemeente ziekenhuis te Schiedam slaagden voor het de aantekening kraamverple- artog, E. Kraan. A. ll. Neeleman. C. P. du pon, M. Sprong M, van Renswoude en P. A. Gringhuls. SC It l EDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekeind te raadplegen de volgende artsen: D. Hout- huysen Marconistraat 93, tel, 6 85 16; mevr. C. Jamin, Burg, Knappertlcan 156 tel. 6 99 91; C. J. 3VL Vlootman, Sin gel 151, tel. 6 7760 en L. B. E. van Hoo- genhuyze, Nassau ban 59, tel. 67590. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Ned. Hervormde Gem. Grote kerk: d3. Hoffman en 5 uur ds. D. J. Spaling. Bcthei- kerk: lo uur ds. C. v. d. Steen en 7 uur d? H. Jongebreur HeJJplaat). Opsta ndingslcerk: mej. ds. E, A. Bos en 7 uur geen dienst. Vre» deskerk: 9 cn 10.45 uur ds. D. J. Spaling en 7 uur ds. A. Hoffman. Herv, Gem. Kethel, De Rank: 8 30 uur ds W. Vons. Dorpskerk: lo uur ds. W. Vons en 7 uur ds, B. Baks (Capelle a/d LJssei). evang, Lutherse Gem. 10 uur ds, A. Stein- hart (Nijmegen). Ned. jprot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur prof. dr. P, Smits (Don Haagj. Oud-Kath. kerk. Dam 28: B uur H, Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 129: 7 u. Samenkomst. Leg er des IJehs. Lange Haven 27; 10 uur Helkgingssamenkomst en 7,30 uur Verlos sing Bsamcnkomst. Gerrlt Verboonstraat: 6.45 «ur Openlucht-samenkomst, Alle samenkom sten o.l.v. majoor en mevr. S. A. Drijver- sa lomon. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak: „De Goddelijke gids voor het huwelijk"; 7.10 uur Wachttorenstu die, Donderdag 7,30 uur Theocratische bedie- nlngsschool en dienstvergadenng, bioscopen Passagc: 2. 4.15, 7 en 925 uur: „Een vrouwtje aan de haak". Monopnic; 7 en 9,15 uur: „De hel van de South-Paeltic"; zaterdagnacht 12 uur: „De duiveisclub"; zondagmiddag 2 en 4.15 uur; „De beul van Springdale", DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: HBS-ver, Onder Ons, Feestavond De Rank, 8 uur: Bouwcomm. Martinuskerk. Dansen. Tlvoü, 8 uur: Samcnw. Gerepatrieerden. Bij eenkomst. Beatrix, a uur: Reisver. Schiezicht. Bijeen komst. Irene, 7.30 uur: The Star fighters. Dansen. Edisonpleln, 7 uur: Jeugdrecre&tle. Krljtte- kenwcdstrljd. SCHIEDAM, zaterdag In een hoogst geanimeerde bijeenkomst op het hoofd kantoor van de RET haalden tien zilveren jubilarissen vrolijke herinneringen op. Liefst acht van hen deden dcst(]ds kracht dadig mee aan de wilde concurrentie strijd, die in de Rotterdamse agglomeratie jarenlang tussen allerlei particuliere autobusondememinkjes woedde. Toen de RET die bnsHJntjes in de zomer van 1939 overnam en daarmee orde schiep, kwam een aantal van de chauffeurs die de par ticuliere busjes bestuurd hadden, mee. En dat verklaarde waarom BET-diree- teur drs. C, G. van Leeuwen acht chauf feurs kon huldigen, die allemaal in juni 1939 in dienst waren gekomen „en ven van hen zelfs op dezelfde dag", naar de heer Van Leeuwen opmerkte. Dat drie van hen bovendien de naam Munnik droe gen. maakte de zaak nog grappiger. Gebr. Munnik De Munniken A., A. en J. zön broers en wonen alle drie In Schiedam. Ze dienden destijds het Munnik-busbe drijf. dat in 1921 werd opgericht cn dat al gauw een lijn begon van het Kozen- burgerplein In Schiedam naar de Dier gaardelaan In Rotterdam. Ze noemden die lijn „De Treindienst" om stiptheid te sug gereren. Met hun Fordbusje, dat nieuw 2200 kostte, mikten de Munniken op het Sta tion DP en vooral op de treinen naar en van Amsterdam, want die leverden, altijd klandizie op. De treinen naar Hoek van Holland waren alleen 's zomers „goed". Zij waren intussen niet de entgen, die tussen Rotterdam en Schiedam opereer den. Er reden bussen ook van de firma's Korpel, Alders en Van der Ende net zo goed concurrenten van dc RET. „Rolde er bij mij een wieltje af. dan hadden die an deren plezier," memoreert met smaak de oudste van de drie gebroeders, die nu sinds 25 jaar stuk voor stuk voortreffe lijke chauffeurs zijn in dienst van de RET. De overname in 1939 betreurden ze ove rigens nauwelijks. Er kwam eindelijk een grens aan hun werktijd, wat meer regel maat in hun leven Een soortgelijke carrière had de heer M. J, Bonefaas. Iiy Was zeven jaar chauf feur op de busdienst „De Halve Maan", die van Kethel over Overscbie naar Htl- legersberg liep. Eigenaar was H. v. Dam, die een drukke dancing in Kethel ex ploiteerde. Zijn twee-cilinder-dieseltje kon de Hoge Brug maar zelden halen. De passagiers moesten er dan uit. De latere HJn 60 heeft aan de busdienst „De Halve Maan" nog lang herinnerd. SCHIEDAM, zaterdag Bh de te Schfe- dam gehouden Mulo-examens zijn geslaagd (met M tevens voor het middenstandsdiplo ma): de dames M. E. van Eijk (M), H. P. E- van der Eijk <M), E. Molenaar, J. U. Visser. L. C. van Gammcren, M. F. Mak. C. Huisman. G, A. Kunst, V. dc Mos. T. C. L. Plooy. A. Munnik. J. A. de Wtj, allen uft Schiedam: E. J. Bouterse, E. L. Gerla, C. A. Hoekstra, M. Sjollcma, J. M. den Draak, U. W. Langstraat, M. A. van Leeuwen, M. C, M. van Deursen, F. e. Bot, M. A. Swaneveld, V Tutendijk, al len uit Vlaarthngcn; A. C. Haak uit Rotter dam. De heten' J Zeeman (M), J. A. L. de Bruljn (M), W. Duchateau. P E. IV. Stobbe. J. P van 'tHof, L. van Dijk (M), H. Boele, L. G. van Drlel, 3. W. Kok. A. Reynbout, 3. Waard. M. Bal, R. Kraks, 3. van Dijk. D. v. Tongeren. H. de Mos. C. L. L. Linkelman, H. S. Oosterhuis, allen uit Schiedam: T. de Bruljn, L. M. den Breems, J, M. de Groot, A. "7. van Hert, Y, N. de Jong, R. A. Boogaard, Sluis, allen utt Vlaardfngen Voor het B-diploma, de heren: "W, L, Koud- staaï fit Vlaardfngen en J. J. Hooymeier uit Maassluis. ROTTERDAM, zaterdag, De be ambte G. A. J. Mallee uit Amsterdam gisteren tijdens de begrafenis van zijn vader op de begraafplaats Hofwljck onwel geworden en bij aankomst in het Bergwegziekenhuis overleden. Voorz. Bakker treedt af SCHIEDAM, zaterdag. De R.K. voetbalvereniging Excelsior U0 houdt vrijdag 17 juli 'n zeer belangrijke jaar vergadering In het eigen clubgebouw ln Sportpark Thurlede. Want voorzitter F. Bakker hecfv aangekondigd zjjn func tie te willen neerleggen. Door het be stuur Is als voorzitter kandidaat gesteld de heer J. MIeloo, Ook de 2e secretaris W. Bruning en de vertegenwoordiger van de junior- commissie M. Heynsbroek stellen zich niet herkiesbaar. In hun plaatsen zön kandidaat gesteld de heren L. van Duyn en Th. de Verh. Het kan spannen op deze jaarver-ga. dering, want in het laatste maandblad heeft een van de leden aangekondigd twee voorstellen te zullen Indienen. Hij wil van de cricket-afdeling een zelf standige vereniging maken, zoals uit de voetbalvereniging ook de zelfstandige gymnastiekver. Excelsior, de zwemclub Start en de hockeyclub Spirit zijn voortgekomen. Tevens wil hij de des tijds geliquideerde atletiekvereniging weer her-oprichten. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zaterdag P. v. d. Burg. die als amateur van de Vlaardlngse voet balvereniging VFC naar Hermes DVS overging, heeft van de Schledamse ver eniging nu een contract aangeboden ge kregen cn geaccepteerd. P. v. d- Burg speelde het laatste seizoen zowel op dc spilplaats als middenvoor bij de Vlaardingers. Hij is een broer van F. v. d. Burg, van wie nog niet bekend is of hij Excelsior <R) voor een andere ver eniging zal verwisselen. SCHIEDAM, zaterdag. Bij de afge nomen judo-examens zijn de volgende leerlingen van de Sportschool Bishoff geslaagd. Jeugd-judo gele slip: Wouter 3 Henk Evers, John Koogje. Hennie van Kouwenboven Ron Lamm erts van Bue- ren, Adrie Schippers, Ron Vermeulen. John de Vries; Gele band: Hans Meu- lendijk, Yvonne de Raad; Oranje slip: Hennie Brandt, Ed Frederik, Lia Kal den, Hans Vroombout; Oranjeband: An dre v. d. Akker, Jan Eijsberg: Blauwe slip, Jaap van de Ram bel je. Voor gele band de heren: L. Drup pers. H. Kramer J, Malais, A. Mostert, C. Mostert, J. v. Toom, J, Tromp. Oranje band: H. Levering, A. Vasten- houdt, w. v. d. Westen. Groene band: J. v. Ham. Blauwe band: T, Hertog, H, de Hey, SCHIEDAM, zaterdag. In de kan tine van de Chr. Technische School aan de Nwe Damlaan zullen de getuigschrif ten worden uitgereikt en wel op woens dagavond 15 juli van de Chr. Huishoud en Industrie-school en op donderdag avond 16 juli van de Chr. Tedinische School. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zaterdag Gisteren hield Hennes DVS een rustig verlopen jaarver gadering. De heer D. Lubeek is uit de commissie betaald voetbal getreden, om dat de cumulatie van functies hem te be zwaarlijk werd. De CBV bestaat thans uit de heren W. van Meggelen, voorzitter en vertegenwoordiger van het bestuur, J. Stahlie, A, van Dlest cn G. Willemsen. waaraan voor technische adviezen de bei de trainers zullen worden toegevoegd. Jerry-cans die verkocht worden als „geschikt voor benzine" voldoen in zeer veel gevallen niet aan de daarvoor te stellen eisen. Bit geldt zo wel voor metalen als plastic kannen. De ene soort verdient dan ook geen voorkeur boven de andere, temeer omdat bei de bun eigen voor- en na delen hebben. De metalen kannen roesten gemakkelijk, indien hiertegen niet speciaal beschermd, rammelen gauw en doen eerder beschadigin gen ontstaan; de plastic kan nen „zweten" cn geven daar door enig benzineverlies en aanvankelijk enige reuk. Wat de merken afzonderlijk be treft, voldoen alleen de plastic Hii- nersdorff en de metalen Never-Stop goed en de Dataplast en Kautex redelijk aan de voor benzlnevervoer te stellen eisen. De gebruikskwaü- teiten in aanmerking genomen valt hiervan vooral de HÜncrsdorff aan te bevelen. Dat Is het oordeel over jerry-cans voor benzine dat gepubliceerd is in de „Consumentengids". De Neder landse Consumentenbond had inder tijd geschreven dat lang niet iedere jerry-can geschikt was voor het ver voer van benzine. Men heeft nu in samenwerking met de ANWB een onderzoek ingesteld, dat betrekking heeft op plastic en op metalen kan nen. De consumentenbond is van mening dat de vroeger geuite waar- schuwing door dit onderzoek beves tigd wordt, want slechts enkele mer ken blijken voor benzlnevervoer ge schikt. Over het onderzoek wordt nog meegedeeld dat van de elf monsters die onderzocht werden er acht van plastic waren. Daaraan wordt toe gevoegd, dat de verscheidenheid waarin jerry-cans verkrijgbaar zyn bijzonder groot is. Men koos slechts die merken die men in autogaragee, accessoirehandels, benzinestations en auto- afdelingen van warenhuizen tegenkwam. Alg eisen voor een jerry-can, zo stelt deze organisatie, moeten de volgende punten gelden. De kan moet drukbestendig zijn, omdat de dampdruk boven de benzine hoog kan oplopen. De kan moet ondoor- Iaatbaar zijn voor benzine omdat de benzine die het materiaal uitzweet, verloren gaat en stank verspreidt, terwijl het materiaal zelf er mogelijk op den duur door wordt aangetast Ten slotte dient als eis gesteld te worden een behoorlijke wanddikte, opdat kleine beschadigingen de kan niet direct te zeer verzwakken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag In Pernis en Hoogvliet beeft zich een t.b.c.-explosie voorgedaan. In Per- nis alleen al wordt het aantal be smette inwoners op 25 geschat. Vijf hiervan zullen voor behande ling naar een sanatorium worden gestuurd. De explosie werd ongeveer zes weken geleden ontdekt. Een dokter die bij een ziek meisje ontboden was, kon geen ze kerheid krijgen over de aard van haar ziekte en stuurde haar naar een zieken huis, waar bleek dat zij aan t.b.c. leed. Onmiddellijk heeft men nagegaan met wie het meisje in contact is geweest De bron bleek een dame te zijn uit Hoog vliet die zwaar besmet was. De tb.c.-gevallen komen hoofdzakelijk in één familie voor, een familie die in de afgelopen maanden bijeen is geweest voor een bruiloft, een begrafenis en een verjaardag. Hierbij moet deze dame. die veel last had van hoestbuien, de ziekte hebben verspreid. De doktoren in Pemis geloven niet dat er reden is tot paniek. Voorlopig zien zij nog geen noodzaak om de héle be volking te laten doorlichten. De laatste maal dat dit gebeurd is, was ongeveer anderhalf jaar geleden. Op het ogenblik lijkt het erop dat men de zaak in de hand heeft. (Advertentie IJL) f Advertentie IJVl.j GRASitlA AIM A CI I IiVES SCHMEIjVK ROTTERDAM, zaterdag. De kantoor bediende mej. M. C. H. Jansen (23), die dinsdag na een aanrijding met haar brom mer en een bus met haar hoofd op de trottoirband van de Pretorialaan viel, is m bet Dijkzigtziekenhuis overleden. Zij liep bij de aanrijding een scheöelbasis- fractuur op. LEERSUM zaterdag. Donderdag vond op de Rijksstraatweg ter hoogte van het perceel van de heer Inkenhaag een verkeersongeval plaats. Een zesjarige zoon van de heer R. H. te Leersum stak plotseling van achter een geparkeerd staande bestelauto de drukke Rijksstraatweg over. De knaap werd gegrepen door een juist passeren- I de auto. bestuurd door mej. E. J. Gr ;De jongen werd met ernstige verwon- dmgen per ambulanceouto overgebracht naar 't Diaconessenziekenhuis te Zeist. ROTTERDAM, zaterdag. In een han delsonderneming aan dé Oranjeboom- straat is vannacht ingebroken. De daders sloopten een stalen plaat van een buneau, waardoor zij ƒ5,000 konden bemachtigen, vreemde valuta Inbegrepen. Nu sok in grote fles! voor div, automobielen Korte Singelstr. lla-b Schiedam. TeL 6 96 28 Personeel gevraagd ROTTERDAM, vrijdag Geslaagd voor ULQ-diploma A de dames: G. M. A. Kore- mati, J. Meerman*). A. Leeuwangfc, M. Ba- rendrecht, E. Bloemberg, D. Boogaard, Et. E. v. d. Spelt. J, C. Elfrink, A. Bol, Iff. «H. Starre, C. S. VerkruizenA. J. de Vries*), S. P. van Wyngaarden H. Punt A. W. Ver- koek M. Hartman A. C. Klapwijk W. Bouman, H. van den Berg*). J. Frank, N. G. Veltman*), H. Vermeulen"). I. J. M. Hartwig. A. M. MeijertnR A. H. Baars, W. G. Koopman. R, J. Kwskenbrug, E. G. G. Lagendaai, T. Langestraat, C, J. Dicken, J. C. A. Breve*), A. M. CoelersB. C. van Duuren W. 3. Nederlof*), allen te Rot terdam. S, IJ. Arles*), Poortegaal; M. A. Jf. de XViIde, Capelle a.d. IJssel; G. van BUU- ren*}, Capelle a.d. IJssel: J, N. van der Graaf*), Capelle a.d. Usset; E. J. Vogelaar, Mijnsheerenland; G. K. v. d. Berg, Heerjans- dam; S. Rijn, Zevenhuizen: N. J. Israel, Gouda; A. C. de Freter. Oudewater; H. L. de Regt*), M. Mokkelven A. C. Hoge- Iand A. L. Streefkerk, H. J. van der Tor- re*), M. C. Voormolen, A. Schot*), allen te Rotterdam. En de heren: Vr. van Kooperen, J. L. Re geer*), R. de Groot, C. P. van den Ham, B B. Munne, Nic. Heykoop, C. W. J. Vlaspolder, A. Ziere J. W. van Wijk, P. van Sprundel, C. Vijfvinkel A. E. W. Schallenberg. M. Baan. E. de Gelder, H. J. J. Kroon, M. J. van Opstal, A, R. van Alphen. W. 3. Bloem- heuvel, J. J, Antbeumsse, J. Lagendijk, J. Molenaar. N. Gerr.ette, W. van der Hoek»), M. J. Plak, J. W. P. Baggerman, C. Kranen donk. T. de Beste, B, J, Broere, H. Mlske, \V. P. K. Colee, J. H. Florijn*), G. Vermeij- den*). J. D. in 't Hout*), A. B. Pompert, allen te Rotetrdam, P. J. van Lecnen Oud- Beijerland; A. Groenendijk*). Heinenoord: W. P. Visser*), Krimpen ad. IJssel, R. A. Ronnen, Gouda; R. Krins, Waddlnxveen; C. A. de Mink, Gouda; J. J. Homes, Gouda; K. van Rijn»), Nieuwerkerk a.d. IJssel; V. Witvliet, Mijnsheercnland. Voor diploma B de dames: J. G. Spieren burg, J. H. -Vermeulen, C. C. Dijk. C. van Uden. allen te Rotterdam, H. van der Slutjs, Capelle a.d. IJssel. En de heren: J. S. Pattipeiluhu, A. Schou ten, A. Snijders, XV. p. Harsltnghms, J. Jan sen. P. Kafoe M. M. van der Kruk, H. den Haan, B. S. Hoek, J, Stolker, M. Boogert, H. F. Doorenboom; M. van Brussel. G. van :ssel. R. C. Prins. G. Zweers. M. J. Boot, Engelen, R. M. Bruns, B. Kuiper, P. Koolwijk, J. P. E. Verhage, N. C, Ekkel, D. van Dell, C. C. Wieringen. H. van Wieringen, M. van Buren. A. Desjardijn. C. Vuijk A. Nollen, J. Verdries, N. Gemette, R. F. Koot, J. v. d. Plank, A. C. Sterkman, allen te Rot terdam; W. v. d. Kool). Roozenburg; J. P van Bennekom, Oud-Beijerland; XV. J. van der Ham*). Oud-Beij'erland. L. Korpel*), Heinenoord, A. L. Roza, Oud-Beijerland: J. v, d. Plicht, Capelle azi. Dssel; D. Nierop, Nieuwerkerk a.d. IJssel; F. B. Schroder, Ca pelle a.d. Dssel; M. Nobel*), Oud-Beijerland, met middenstandsdiploma. Voor het eindexamen Hogereburgerschool A slaagden de volgende candidaten aan het R.K. lyceum, voor meisjes .Maria Virgo": R. Blume, I, Bosma. M. Bruyninckx. W. v, d. Donk, E. Drummen. F. Héman. W. Joseph. T. de Kruis, V. ten Pas, A. Rovers, G. Sfnneekcr, L, Steens, B. Tabink, C. v. Wijk. Aan de vrige universiteit tn Amsterdam Is geslaagd voor het kandidaats examen theolo gie mej. R. v. d. Kolff uit Rotterdam. Aan de Nederlandse Economische Hogeschool zijn geslaagd voor het kandidaats examen econo mische wetenschappen: J van Helleman, F. Zwiebel en M. J, van der Torren. Voor het propedeutisch examen slaagden: mej. E. Hed- mann (Rhoon), D. B. van Heere {Vlaardln- gen), M. Sanders (Schiedam). C- J. B. Boen der. H. Hidalgo, mej. P. F. Karman, W, Krijgsman. A B. van dor Scheer, C. van der Valk. Th. H. M. Vemer-Smit. C. C. Vermeer P. C. Verton. W. van Voorden. J. van Vuure, R. M. de Waai) en mej. J. B. D. Wiersma (al len uit Rotterdam). Voor de MULO-examens: geslaagd voor di ploma B: mej. A, van Zuurcn. Schiedam; dc heren G. Mourik. J. v. Duijvendijk Krimpen a d. IJssel. N, J. Bakker, A. G. Bak ker, J. G. Aarse en K. den Besten te Rotter dam. Voor diploma A' de dames C. A Mos tert*. G, den Brsasem*. A. Rutgers* G. H. d Berg*, XV. Gommers* Carla Hartman. Hagen* en L. T. C. Madema. Met een be haalden tevens het middenstandsdiploma. Aan het Johannes Calvijn Lyceum slaagden aor het eindexamen hb s.-b: P Blokland. J. Braat. A. M. van Buren, R. Burghout, M. Dijkstra, XV, van Driel. E W. W. van Goor, J. Groen, P. J. Groenenboom, J. van Heteren, XV. A. van Heteren, A. J de Jong. M. Koofj. D. de Komen, B. van Mnstrigt, XV G. Prins, XV. H. Sinte Maartensdijk, A Delreu. A. F. van Erkel, A. Hooimeijer, A. P. Huser, A. Huizer. H. C. Klootwsjk, A. Kok, J. C. Maas dam. K. Muizelaar. XV. C. L. Nooriand, C. Noort, J. Penmnga, J. Ruissen, M. B. Schets. M. Sinte Maartensdijk. J. J. V3P der Steen. C. J. Verhoeven, M. Vermeulen. G. J. Voer- (Van onze sportredactie) VLAARDINGEN, vrijdag. Fortuna speelde gisteravond met een jeugdige combinatie tegen een elftal Surinamers, die in Rotterdam en omgeving werkzaam zijn. Het duel viel tegen. De tegenstand was namelijk te zwak. De score liep zelfs tot 130 op. Het was de eerste maal, dat de nieuwe trainer van Fortuna, Maarten Vink, een aantal roodgelen gisteravond bijna geheel in het wit gestoken - zag spelen. Jammer daarom dat de wa penschouw niet zoveel waarde had. Bij Fortuna speelde onder meer C, Does burg (van Sparta) mee. Men zal hem wel vaker in Vlaardingen zien (zie elders in dit nummer). Ook de achttienjarige Ben schop van het Krimpense Dilettant was opgesteld; deze jonge speler heeft zeker ook talent Van de Vlaardingers konden ans d® jeugdige spelers Willy Boer en Maarten v. d. Zwan het meest bekoren. SCHIEDAM zaterdag Geboren; Bric. Z.y. J. E. M. Korver en H. J. Fredriks; Paulus G„ z.v. H. Gunneweg en J, G. Verver; Debora. d.v. A. van der Ster en R. N. C. Marcus; Cornells C. M., z.v. P. N. M. van Dorp en M. W. Wittaerg. Ondertrouwd: S. C. van Bekkum. 2t jr, en T. Gaal. 21 jr.; M. J. Bokhorst, £7 jr.. cn G. F. Hoogland, 24 jr.; J, B. Bijtenhoom, 27 jr.. en ~l. F. A, van Huet, 22 jr.; P. Egberts, 23 Jr„ L. Baerveldt, 19 jr.; A. Florijn. 23 Jr., e den Teuling, 19 jr.; J. C. Jongbloed, 23 jr.. en w. Brouwer 21 jr.: B„ J. C. Jurgens, 29 jr.. en E. F. RT. BÓhm, 25 jr.: J. Kok. 18 jr.. en N. P. C. van den Anker, 18 Jr.; R. van Leeuwaarden. 22 jr.. en C. G. Verheij. 20 jr.; H. van Namen. 29 jr.. en E. B. van Pelt, 25 jr.; J. F. Rlla, 24 jr. cn C. J. van der Helden, 19 jr.; H. A. Robert. 24 jr., en M. XV. Buntjer, 24 jr.; C. H. dos Santos, 23 jr.. en C. M. de Groot, 27 jr.; XV. A. Vermaas, 29 Jr., en J. den. Hoedt, 23 jr.; XV, Westdljk, 23 jr.. en A. M. Dulmel. 20 jr.; P. L. de Faepe 32 jr., cn E. M. de Raaij, 20 jr. Gehuwd: J. van Slobbe, 27 jr., en P. M. van den XVijngaarden. 25 jr.; F, Horree, 20 jr., cn M, E. Hufjsdens, 20 jr.; J. A. EykenbroeK. 24 Jr.. en M. L. van Leeuwen. 22 jr.; A. M. Hersbach, 28 jr., en M. XV. P, van Eekert. 25 jaar; J. C. Klooa. 24 jr., en M. O. F. Mulder, 20 jr.: H. P. Middendorp^ 23 jr.. en M. van Vulpen, 19 jr.; D. K, van'Ham, 22 jr., m A. P. Wijers, 22 jr.; J. Groeneveld, 24 jr., en N. Jongman. 13 jr.; A. Luijendijk, 26 jr., cn H. J. Oosthof. 28 jr.; T. J W. H. Vorstenbos, 25 jr., en L. Kaat Vogel, 20 Jr.; A. K. J. Dusseldorp, 30 jr., en M, E. Weijermars, 28 jr.; P. Gad- dijn. 21 jr.. en J. A. de Goeij. 23 jr.; A. Wolf, 37 jr., en H. W. Schapers. 35 jr.; P. J. Hoo- gensüljd 33 jr. en A. A. Molenaar. 22 jr.; S. A. Lust, 19 jr.. cn A. van Aaken, 18 jr.; C. A, Leenderts, 25 jr.. en N. A. Kaper, 20 jr.; H. L. Dekker. 27 jr., en H. M. G. Heemskerk, 32 jr. mej. M. de Jong, mej. J. M, M. Regtop, mej. M. H. Sneidorwaard. mevr. G. R. R, Bosz- baeh-Kwakenbrug W. G. J. Ankerman, mej. F. J. Biaauw. J, a. Bode, mej. H. W. Brou wer. M. van Dorssen. H. J. Goebertus. mej. H. M. Herfst, mej. C. L. van Heusden, P. J. de Jong, H. W. Kramer, mej. J. T. Kroon, C. F. Leeflang, XV. K. Laevi* mej. J. E. M, 2. ™Aa'n dc Eottraa.».,» Sclloo] voor dc Gra. pWc. m»i. fa. B. Edytci S. WUj'ematt. fl,cheVftkken_ Btjn geslaaed: A. M. Homvc- fl<. nor d»lo- ma B: de dames: K, G. Los en E. den Oudcn te Zwijndrecht* de heren: G. C. Hoobol, F- Visser. J. F. v, d Wielen, allen te Rotterdam; J. Haartsen, Barendrecht; J. M. de Klerk. Rotterdam; L. C. Los. Poortegaal; C. Steen- hoek, Barendrecht; J. Aarden en L. Beerman te Rotterdam. Bijverdienste. De Schiedam- mer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar Aan melden: Lange Haven 103. tel. 6 72 79 of 6 65 05; 's avonds Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138- Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge ƒ395--, ook merkmachines 15, tot 30 korting Showroom Coja. Lange Haven 126. Tele foon 6 33 41 Permanent wave Kapsalon Hélène. de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor iedei haar geschikt 7.50 Hèléne uede permanent, de meest fdeaJe natuurlijke permanent 110.- Graus balen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon HGléne. Rem» >randtlaan 22 Schiedam, te lefoon 0 71 70 t Lred uk tie op deze advertentie. hng H. v. d. Graaf. P. A. Kruyt, H. de Vries, F. Koster, B. P. Vink. S. A. v. Beekum. L. F. A. Koojrmans, W. F, Luebtenborg, J. G. v. d. Meer. P. L, Netten, A, v. d. Oudenhoven, J. v. d. Perk. M. Suurmond A. v. Beuzekom, A. M. Bouterse, A. Engelse. J. de Haan. W L. Sparreboom Aan de Rotterdamse academie voor Beel dende Kunslen jajn geslaagd: P. A. Walschots, T. Geraci. mej. A. Kruyt. mej. J. M. Lucas, J. de Ruiter, mej. H. C. Tol, A. A, Dsseisteijn, M. J. H. Kopmels. Ch. G. Schelt. J. C. Schip pers, A Siebel. G. S. M. van Velzen, A. G. Werkman. M. C. Krieger. H. v. d. Linden. A. P. de Runer, M, R. XVesterdijk, mej. M. J. M. Barendsc, mej. Y. van Dalsen, W. v. d. Berg, W. Berkvens. J. Bouwmeester. A. de Brute, XV. F. de Jong. J, J, Kalkman. H. B. Kersch- kamp Chr. KHp. P. Matser, A. van Rlxaort. L, 3. v. d. Steen. N. J. Verbeek, mej, C. Vos, mej. P. H. Boersma, mej. L. Huser, D. A. Kats. mej. I. A. C. v. d. Kooij. mej. N. E, W. P. v. d. Plank. XV. R. Roest, mej. J. G. Schuurman, C. P. de Visser. P. van Wieringen, L. M. L. Witte. A. C. Zuidgeest mevr. J. M. C. Franssen-Timmermans. A. W. de Ruiter, C. Boer. H, v. d. Jagt. L. H. Kuys, J. Lammera, R. Nieuwland, C. J. Rietstap, A. A. Smit, Chr. H. Soeters. D. C. Vos. W. A. Zwaan, J. C. J. Abelman mej. M. A, A. Andncssen, mej. C. Landheer, mej. M. earlier, P. Dumas, mej. A. XV. Engelse, L. L. G. GabnSlse. K. V. van Linden Tol, mej. M, Versteeg, mej. A. Bos, mej. J. E. Oorvers, mej, XV. E. van Egmond, eindexamen Conservatorium: de dames: M. J. Rondel (solozang) en M. van Oostendorp (fluit) en de beren R. van Driesten (viool) en D. Hoogeveen (gitaar). Voor net eindexamen Orkestspel: mej. E, A. van Bronkhorst (fluit plus aantekening piccolo), de heer A. de Vries (klarinet). Voor het eindexamen Akte Muziekonder wijs A: de dames D. M. van Assendelft A. W. Blanksma, L. J_ van der Linden-Lalleman (piano), A. W. Blanksma (Alg. Muzikale Vorming) en de heer T. OlthuJs (gitaar). Voor het eindexamen Akte Muziekonder wijs B: de dames C. B Kousemaker (solo zang). B. S. M. Altera, E, de Nie cn R. S. Jansen (piano) en dc heren J. R. Overgaauw (blokfluit) J„ J. Bot (orgel) B. F. Chrtitlaan- en XV. Xvolvekamp (piano). Met middenstandsdiploma. Fotografie tSaifilm» vergeten? L)e auto maat staat uooi klaar Alle soorten films Foto K. van Ju uren Hoogstraat 1(16 Voor pasfoto naar van Vu uren. Hoogstraat 106 tel 67 20 In één dag gereed. Diversen Laat ow spiraal vermaken tot modern opklap» oi kan tel bed Prima afwerking Als nieuw terug Hel goedkoop ste adres DU ft. Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 6 70 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten hutledi- fcanten, N.V. Distilleerderij WENNEKER CO. te Schiedam vraagt voor direkte indiensttreding Aanmelden aan het kantoor Schie 98-102 te Schie dam dagelijks tussen 9-12.30 - 2-5.30 uur. Total Nederland Aardolieprodukten N.V. Blekerstraat 12- Rotterdam vraagt voor kaar depot Schiedam een ln vaste dienst In bezit van rijbewijs B-C-D-E-, Bij voorkeur wonende in Schiedam. Gelieve telefonisch of persoonlijk te solliciteren."bij de beer Fafaer, depot Schiedam, Hoofdstraat ,1—5,1 telefoon (010) 64610.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1