J. Hillen treedt af als directeur Muziekschool Grote in Hoek van Holland Laagterecord PHILIPS RAD» Tl GOUZY K. Bak, leraar aan de school, volgt hem op SG-Zomer programma AGENDA Trottoirs en straten geblokkeerd ||g Politie wacht jp tot het te gek wordt Vakantie voor de bakkers gd Meisje sprong uit 2e etage in armen van geliefde Botenlift in jachthaven te Barendrecht „Hij herstelde de rust en bracht het volksmuziekonderwijs tot bloei Rond de kermis Diploma's T.S. Koe doorliep in draf HBS HBS S-vergader ing over kantine-bouw Gewond bij aanrijding Inbreker meldt zich De Zomeravond wieler-comp. Laatste jeu wielerronde V ernielzuchtige jongens gej Burgerlijke Stand ïpakt Onverzadigbare vraag naar werkkrachten Mulo-examens Zes inbraken opgehelderd 21 aanrijdingen bij slechte weer Prijzen voor R.K. Gemengd Koor Verrassing Schilder liep na val zelf naar huis Inbraken tijdens vakantie SCHIEDAM Koeriersters Kleuter dronk valerikaan op donderdag 9 juli 1964 - pag..& SCHIEDAM, donderdag. De beer Jaap Hillen, directeur van de Schiedamse Muziekschool is per 1 september benoemd tot wetenschap pelijk medewerker aan de Rijks-universiteit te Utrecht en heeft daarom zijn functie in Schiedam neergelegd. Hij zal worden opgevolgd door de heer K, Bak, die sinds 1958 leraar piano en theorie is aan de Muziekschool en verder dirigent-organist aan de R.K. Sacra mentskerk in Delft. De heer Hillen werd ln I960 tot directeur benoemd in een zeer moeilijke periode voor de Schiedamse Muziekschool, toen de tegenstellingen na de fusie tussen de muziekschool van Toonkunst en de Schledamse Muziek- en Ballet school nog doorwerkten en züch toespitsten in de moeilijkheden met de vorige directeur. K. BAK nieuwe directeur „Het is de grote verdienste van de heer Hillen geweest, dat hij de rust in dc school heeft hersteld en liet vertrouwen heeft gewonnen zowel van het gemeente bestuur als van de leiders van de afde lingen", zo heeft de secretaris van de Stichting Schledamse Muziekschool, de heer W. Nesse hü het afscheid gezegd. Onder zjjn leiding is het volks-muzlek- onderwU's in Schiedam lot zekere bloei gekomen en moest zelfs afgeremd wor den door een gebrek aan lokalen en on derwijzers. Van de 1.150 leerlingen van de Muziekschool mag bjfna de helft ge rekend worden leerlingen te zjjn van het volksmuziek-onderwijs. In rond derlig klassen van nog meer scholen wordt na schooltijd algemeen vormend muziek onderwijs gegeven. Geen slecht resultaat, het gebrek aan leerkrachten in aanmer king genomen. Dependance J. HILLEN vertrekkend directeur SCHIEDAM, donderdag. De jaarlijk se kermis zal van 8 tot en met 15 augustus gehouden worden op en bij het parkeer terrein aan dc Broersvest. Zoals bekend zal dit jaar in de kermlsweek geen Va- kanticfeest worden georganiseerd. Wel heeft de Schiedamse Gemeenschap een aantal vertrouwde evenementen uit voor gaande jaren gehandhaafd en, ter bestrij ding van de verveling onder jeugd, op nieuw een aantal jeugdvoorstellingen in het PassagetUeater georganiseerd. Op zaterdagmiddag 8 augustus wordt traditie-getrouw de jaarlijkse Prof-wie lerronde verreden rond de Plantage. Een evenement, dat jaar na jaar aan bekend heid wint. De ronde krijgt ook deze keer een internationaal karakter, gezien het feit dat de grote Belgische Hik van Steen bergen „het de Nederlanders zo lastig mo gelijk zal maken". Dat waren althans zijn eigen woorden. Het „Burobal" in Musis Sacrum was vorig jaar een groot succes. Dat is de re den, dat ook dit jaar weer eert Eurobal wordt georganiseerd in samenwerking met de Schiedamse Jeugdraad voor de oudere jeugd van onze stad. Twee avon den, n.L op de zaterdagen 8 en 15 augus tus zal Musis Sacrum 't Schiedamse vier- landenpunt zün. Niet minder dan zeven orkesten verlenen hun medewerking en scheppen in één gebouw de sfeer van Holland, Duitsland, Engeland en Honga rije. Speciaal voor de jongeren wordt cr op de morgens van 10 en 11 augustus een vrolijk en spannend filmprogramma in het Passage-theater gedraaid. De hoofd film „De reddende vleugels" biedt volop spanning cn ontspanning. In de morgenuren van 12 en 14 augus tus zal in het Passage-theater een voor stelling plaats vinden van het Jeugdvarlé- té-Piste. Het Klaverjasconcours is ook dit jaar niet vergeten. Het zal plaatsvinden op II en 13 augustus. Vanzelfsprekend ont breekt de grote hcngelwedstryd in het Beatrlxpark niet op het programma: de datum is 13 augustus. Tenslotte zal er ge durende de gehele kermlsweek 's mid dags gelegenheid zijn de toren van de Grote Kerk te beklimmen. SCHIEDAM, donderdag ln de Tech nische School aan de Mgr. Nolenslaan zuilen vanavond de eind-diploma's van de VUTO-eursus worden uitgereikt en vrijdagmiddag de eindgetuigschriften van de schoot. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De preutse pro fessor". Mo nop ale, 2 en 8 uur: „Babette op het oorlogspad". Irene, 8 uur: Comeniusschool B. Ouder avond. Musis Sacrum, 8 uur: E. K Huishoud school, Ouderavond. Wijkcentrum, 8' nun ThorbeekeschOoL Ouderavond. Koekoekslaan (Kefchel) Oranjevereniging Kermis. APOTHEEKD1ENST Apotheek Rembrandt, RembrandUaan 3. Aan het gebek aan leslokalen wil de gemeente tegemoet komen door in het pand Singel 155 een „dependance" te vestigen. Er kunnen zes leslokalen in dit gebouw komen, maar deze moeten nog opgeknapt en ingericht worden, zo dat ze niet voor oktober beschikbaar zijn. Aan de prettige contacten van de heer Hillen is het ook te danken, vertelde de heer Nesse, dat met medewerking van de heer J. Paalman, dc Muziekschool in de akoestisch zo prachtige aula van het Sted. Museum vijf zogenaamd „voorspeel"-mt- voeringen voor ouders en belangstellen den gehouden zijn kunnen worden. Ge hoopt wordt nu dat daaruit, met mede werking van de Vrienden van het Stede lijk Museum, een aantal Museumconcer ten kunnen voortkomen. Doch dat zal de heer Bak dan voor zijn rekening moeten Pionieren „Ik heb hier in Schiedam prettig kun nen werken", vertelde ons de heer Hillen. „Het was wei pionieren, want ik heb te voren nooit dit organisatorisch werk van een Muziekschool gedaan. En in het begin was het even moeilijk, na alle verwikke lingen die zich voor m'ün komst hebben afgespeeld. Ik heb het wel steeds als een bezwaar gevoeld dat ik hier niet genoeg kon zijn. Vooral met het werk in dc „bul- tcnklassen", het volks-muziekonderwijs op de lagere scholen, werd het me een beetje te veel. De heer Bak zal er meer tijd voor hebben, want hij is hier full time directeur." De heer Hilien was dat niet. hij had vele nevenfuncties. Zo is hij leraar aan het gymnasium en organist van de Grote Kerk in Breda, de stad waar hij nu nog woont, leider ook van vele koren en or kesten, in Arnhem, in Middelburg en ook in Utrecht. In de Domstad was de heer Hillen lei der van. het Studentenorkest en -koor, waarmee hy ook meerdere buitenlandse tournees heeft gemaakt, naar Luxemburg, naar Istanbocl, volgend jaar weer naar Tjsechoslowakije. Uit deze contacten if dan de functie gegroeid die fty binnen kort gaat bekleden. „In feite komt het er op neer dat ik de muziek-beoefening ga leiden met het personeel van de univer siteit. Met de studenten nu al, maar ook met anderen. Met een gezelschap proffen bijvoorbeeld." eramentskerk in Delft heeft hy de leiding van een mannen-, een dames- en ook een jongenskoor, waarbij hij de jongens ook opleidt voor koorzanger. Bovendien componeert hü- Hü heeft vier missen ge schreven, een dertigtal motetten, wat ka mermuziek en ook groter koorwerk. Mogelijk dat het heel gced lopende school-orkest of anders de vele kleinere ensembles van de Muziekschool, nog eens een première geven van een werk van de eigen directeur! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAMwoensdag. Tij dens het uitladen hij de schutshal van Hoogendoom aan de Goudserijweg is gisteren een koe plotseling wild ge worden. Een politiewagen zette de achtervolging in, toen zij er vandoor ging. Het dier liep en passant in de Zaag molenstraat een fietser en een brom fietser omver. Om haar belagers te slim af te willen zijn, meende de koe wel even een vursus vijf-jarige h.b.s. te kunnen doorlopen. Zij koos voor dat doel de Ddltrm- HJï.S. uit. Zij kwam echter niet ver der dan de bloemperken en gazons. Straatmakers in de buurt vonden de vernielingen van het beest echter alle perken te buiten gaan. Zij probeerden het dier te vangen, waarbij opzichter P. van Br tenen (68) werd gewond. De koe kwam uiteindelijk na een forse sprong over een sloot op de camping nan de Hoorder kanaalweg terecht. Zij struikelde in het zand, waarna haar achtervolger.? haar kon den knevelen en naar de Schutshal konden terugvoeren. SCHIEDAM, donderdag De' chr. •oetbaïvereniging HBSS houdt zaterdag middag om 3.30 uur in het gebouw Irene een buitengewone algemene ledenverga dering, die geheel in het leken zal staan van de bouw van de nieuwe kantliie. Nu de bouw-vergimning eindelyk, na lang wachten, kortgeleden Is afgekomen moet het bestuur de bouw ook gaan or ganiseren. ROTTERDAM, woensdag. Gisteren had op de Westwagenstraat-hoek Meent een aanrijding plaats tussen een bromfiets en een personenauto, bestuurd door de 37- jarige directeur E. L. van Es uit Biltho- ven, doordat één van beiden geen voor rang verleende. De heer Van Es is met een hersenschudding naar het Dijkzigt- ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen werden vrij ernstig beschadigd. De brom fietser werd niet gewond. TJOEK van Holland wordt meer en X meer een toevluchtsoord voor bromnozems uit het Westland. Straten en trottoirs worden geblokkeerd. Hoe lang nog? ROTTERDAM, woensdag De 33-ja rige loswerkman J. W. heelt zich gister avond vrijwillig bij de politie gemeld. Hij bekende de inbraak te hebben gepleegd in een pand aan de Claes de Vrieselaan, waarbij tijdens het afgelopen weekeinde 1600 gulden werd ontvreemd. Hij had nog 90 gulden over. fAdvertentie t.M.) GROTE SORTERING EN GOEDE SERVICE BIJ 1 e MIDDELtANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 SCHIEDAM, donderdag De bakkerij- bedrijven In Schiedam hebben, samen met die in Rotterdam een vakantie-rege ling ontworpen teneinde de werkers ln deze branche gelegenheid te geven ook met vakantie te gaan. In de zes weken tussen 13 juli en 22 augustus is bet aan tal bezorgwüken tot de helft verminderd en de helft van de bezorgers krijgt een dubbele wjjk te bezorgen, terwijl de andere helft met vakantie Is, In elke wijk komt bovendien maar één bezorger die bovendien in de trappen huizen het brood niet boven brengt. Al leen tegen contante betaling zal geleverd worden. „Wel graag by de bezorger in de wijk blijven kopen, anders loopt de regeling ïn de war", vraagt de Vakantie- commisie. Gebrek De heer Hillen was bést te spreken o%'cr de gang van zaken met het volksmuziek onderwijs hier in Schiedam, dat h(j op poten heeft gezet, maar dat nu in hoofd zaak wordt georganiseerd en gecontro leerd door mej. Joke Meeder. Een werk dat echter geremd wordt door gebrek aan lokalen en door leerkrachten. In te genstelling tot vele van zijn collegae-di- recteuren geeft de heer Hillen er de voor keur aan dat dit onderwijs wordt gegeven door sehoat-onderwyzers die een muzick- diploma hebben behaald- ,,Zij hebben de kinderen nu eenmaal beter onder controle! En dat is erg be langrijk." Nu wordt dit A.V.M.O.-onder- wijs ongeveer half-om-half gedaan door onderwijzers en leraren van de Muziek school. „Je kan echt wel merken op de muziekles of een kind dit A.V.M.O. heeft gehad of niet, zij hebben een ruimer be grip van de leerstof', vond hij. Waar de heer Hillen echter niet best over te spreken is, dat is de hulsvesting van de Muziekschool, n.l. als onder huurder in het Jeugdgebouw aan de Lange Haven 103. „Veel te weinig ruim te en zo ook geen mogelijkheden". Mis schien dat daar enige verbetering in komt, wanneer de „dependance" aan de Singel in gebruik is gekomen. Doch dat zal dan zijn opvolger moeten rege len. Organisatie De heer Bak, die zelf pas een week ge leden van zijn benoeming hoorde (geko zen uit dertig kandidaten!) kon ons geen plannen ontvouwen voor de toekomst. „Ik ben nu wel zes jaar verbonden aan deze Muziekschool als leraar piano en theorie, maar ik heb me nooit verdiept in de or ganisatorische problemen". En. organiseren en leiding geven zal in de nieuwe functie wel zijn hoofdtaak worden, daar zal het lesgeven voor een deel bij inschieten. De heer Bak, 31 jaar oud, kreeg zün opleiding aan de Kerkmuziekschool in Utrecht en aan het Rotterdams conserva torium. Als dirigent-organist van de Sa- SCHIEDAM, donderdag In de Zo meravond-competitie heeft de Renners club Schiedam gisteravond in de 's-Gra- veiandsepolder onder goede belangstel ling weer wielerwedstrijden gehouden waaraan ook is deelgenomen door leden van de verenigingen Coureur, Pedaal ridders en „Rotterdam" uit Rotterdam. Dc uitslagen waren als volgt. Amateurs: 1. J. Franke (C), 2. C. Smit (P), 3. Vaan drager (P), 4. D, Valk (S), 5. J. van Geest <C>. 6. W. Lepolder <S). Nieuwelingen: 1. W. Librechls (C>, 2. P. Timmer (C), 3. J. Biezen CP). A-junioren: L L. Coenradt CC), 2. A. van Dun (S), 3. J. Pijnenburg (P), 4. L. v. d. Boogert (S), 5. W. Straatmans (R>, B-junioren: 1. J. Brinkman (P), 2. T. v. d. Leist (P), 3. J. Breur (S), 4. J. dc Keizer (R). SCHIEDAM, donderdag De laatste wielerronde ln het kader van de Jetigd- recreatie van de Schledamse Jeugdraad is in Schiedam-Zuld gehouden op het par cours Zwartewaalscstraat, Geervlietse- straat. Ha ven dijk, Abhenbroekscstraat. De Rennersclub Schiedam heeft wederom voor een goede organisatie gezorgd en de jongens die zich op hun gewone toer fietsen gedroegen als renners in de Tour de France, trokken flinke belangstelling. Bij de grote jongens werden de win naars: 1. A. van Dun, 2. P. de Leeuw, 3. A. van Dijk, 4. J. Zandstra, 5. J, Stey; 8. M. Rijswijk, 7. D. Kouwenhoven. Bij de kleinere jongens was de uitslag: 1, J. Breur, 2. M. Stuy, 3. T. Schuurman, 4. F. v. d. Broek, 5. F. Nysten, 6. A de Ko ning, 7. J. Beljaar, 8. A. Gouka. SCHIEDAM, donderdag. Na naarstig speurwerk heeft de politie drie jonge mannen uit Delft kunnen achterhalen, die op 13 juni de ruiten van een bij dc Schiedamseweg staande dragline insloe gen cn twee waarschuwingslanlarens meenamen die daarbij waren neergezet. De daders'waren in Vlaardingen geweest en waren op weg naar huis baldadig geworden. SCHIEDAM Geboren: Edwin J A„ z.v. W, J. van Tilburg cn 3. f- VYbzenbroek; Maria E, L.. d.v. P. C. J. Peek en M. H. de jong: Hene, z.v. RL G. L. de Hegt en C. van der Hoeven: Frank. z.v. F. Blok en E. F. J. COver'leden: J. B. van Rö, 59 jr; N. in 't Hol. 78 jr; M. Domenie, 78 jr., wed. van Verkerk; W. Schouten. 84 Jr: A. var» der Buut. 80 jr: L. J. van Koppen. 80 jr; L. J. van der Toom, 79 jr; I. H. L. Schaap, #2 jr. echtgenote van Bonte, VLAARDINGEN, woensdag. Het aantal als werkloos ingeschre ven mannen in het rayon GAB Nieuwe- Waterweg-Noord bereikte per ultimo juni een nieuw laagtere cord: 69 eind mei 1964: 88) in Schiedam 42 en in Vlaardingen 27. Op een inwoneraantal van rond 159.000 is dit wel uitzonderlijk laag. Het betekent ongeveer 0.2% van de mannelyke beroepsbevolking in dit rayon tegenover een. provinciaal percentage van 0.4% en landelijk 0.6%. In het gehele rayon Maassluis van het GAB, omvattende de ge meenten Maassluis, Maasland. Hoek van Holland en Rozenburg stonden slechts 15 mannelijke werklozen per eind juni 1964 inge schreven, evenals een maand daar voor, hetgeen ook overeenkomt met 0.2% van de mannelijke beroepsbe volking. Als werkzoekende vrouwen stonden per eind juni geregistreerd: in Schie dam 9, ln Vlaardingen 9 en in Maassluis en bijbehorende gemeenten 3, Tegenover deze sterk teruggelopen aantal werkzoekenden, stond een gro tere, welhaast onverzadigbare vraag_ die toegenomen is in verband met de 'vele aanvragen naar ambachtscholieren. Het GAB is thans zwaar belast met de in dividuele bemiddeling. Het streven is erop gericht de start in. het leven voor de jongeman zo goed mogelijk te doen zijn. Van de onderscheidene LtG.'en. In het GAB Nieuwe Waterweg-Noord komen ongeveer 500 scholieren. Ongeveer 100 daarvan gaan naar een u.t.s., welk aan tal hoger zou zijn, wanneer er meer plaa ts:n gsmogelij kheid op een u.ts, in de SCHIEDAM, donderdag Bij de in Schiedam gehouden mulo-examens zijn geslaagd (met M tevens voor het Midden standsdiploma) voor het diploma A de dames J. Jonkvoort (M), Y, A. van Man rum (M>, E. Frank, 2. M. A. v. d. Meulen, J. C. van Oostende (M), C. Klaasse (M), M. W. Kooiman (M), allen te Schiedam; E. G. Meijer, A. W. H. Kwak CM), M. J. Kroos (M), J. A. H. Bos, P. van Dorp, D, van Duyvendyk (M), J, C. de Bruijn, M. F. Gretze, allen te Vlaardingen. De heren: H. J. de Jonge, P. J. van Konijnenburg <M), N. Hoorevaar (M), A. C. van Loon, \V. Parmekoek (M), H. M. Tettelaar, J. J. Fontijne (M), A C. H. v. de Griend, A. Hartog (M), A. J. de Boer (M), B. Breugem <M), J. C. L. Kneteman (M), J. Pranger (M), R. Zilverboom, al len te Schiedam; M. J. Kroos, D, v. d. Hoek, N. C. Burger, J. F. Groen, allen te Vlaardingen; P. v. d. Zee te Zwijn- drecht en A. R. Edelman te Barendrecht. Voor het diploma B zijn geslaagd de dames P. Drop te Vlaardingen, D. M. van Vliet te Maasland en C. J. Roskam te Schiedam; en de heren: T. H. J. van Giezen, M. Bijl, C. A. F. Martenstein, J. P. van Oosten, P. v. d. Ree. H. Bonman, W. A. de Graaf, E. W. Blok, allen te Schiedam; T. J. Beyersbergen, M. van Delft, T. M. Koppelaar, W. C. Louwe, G. Nollen, M. B. Struis, C. Torn, A P. Bot, allen te Vlaardingen en T. Buitelaar te Maasland. omgeving mogelijk zou zijn. Daarnaast zijn er enige andere mogelijkheden: avond-u.ts., cursus PBNA, leerlingstel sel, etc. Uiteindelijk gaan er tussen de 300 en 350 het bedrijfsleven in, terwijl er 1.400 aanvragen voor plaatsingsmoge lijkheid voor werknemers beneden 19 jaar bij het GAB voorliggen. De komst van buitenlandse arbeiders is niet zo groot meer. In Spanje is het aanbod sterk verminderd, in Italië was dat al eerder geconstateerd. Turkije biedt nog wel mogelijkheden. Zelfs komt emd juli een groepje vrouwenhet eer ste uit dit land, dat in de contreien van Nijmegen zal worden gestatioimeerd. Het aanbod van Malthese meisjes is, ondanks de propaganda op Maltha via pers en televisie, tegengevallen. Op het kantoor van het gewestelijk arbeidsbureau houdt men zich ook nog steeds druk bezig met de plaatsing van vakantiewerkers. Deze verrichten, na overleg met de ouders, op bedrijven en kantoren allerlei hulpwerkzaamheden, in de regel voor een periode van drie, hooguit vier weken. Dit werk wordt niet gestimuleerd door het GAB maar nu het eenmaal bestaat, wil hei GAB er aan meewerken, dat de meisjes en jon gens zo goed mogelijk te werk worden gesteld en zeker niet te zwaar lichame lijk werk krijgen voorgezet SCHIEDAM, donderdag. De door de Rotterdamse politie op heterdaad bij een inbraak betrapte Rotterdammer B. H., heeft ook nog bekend in Schiedam zes inbraken te hebben gepleegd. Dit ge beurde tweemaal bij de machinefabriek Kuno, bij de machinefabriek Bavo, het las- en constructiebedrijf Köller, by de N.V. Traditie en. in het kantoor van de gemeentelijke straatmakerswerf. SCHIEDAM, donderdag. Tengevol ge van het slechte weer hebben gisteren in Schiedam 21 aanrijdingen, plaats ge had. Het waren geen ernstige gevallen, meest kop-sfcaartbotsingen of aanrijdin gen doordat auto's op de gladde wegen doorschoven. Er wel wel materiële scha de, maar geen lichamelijk letsel- SCHIEDAM, donderdag In het door de R.K. Bond van Zangverenigingen in Noord- en Zuid-Holland in Blokker ge houden Koorfestival heeft het R.K. Schie dams Gemengd Koor olv, de heer J. Rem merswaal in de Superieure-afdeling de eerste prijs cum Iaude gehaald met 263 van de te verkrijgen 230 punten. Het was de eerste maal dat het Schiedamse koor deelnam aan het jaarlijkse KoorfestivaL Tevens werd beslag gelegd op J. A Spigt-Bondswisselprijs, dat toegekend wordt aan het koor dat het hoogste aan tal punten heeft behaald. Als verplicht nummer werd gezongen ,11 Padre Nos- tro" van G. Verdi en als vrije compositie de „Zeven O-antifonen". ROTTERDAM, woensdag. ln de Muurbloemstraat in Overschie is gisteravond het 17-jarige ver koopster Meta G. W. vanaf een tweede etage uit het raam gespron gen. Zij kwam aan de achterzijde van het huis in een tuintje terecht, tien meter lager. Hier stond de 23- jarige Willem B. uit de Adriana- laan, met wie zij tegen de zin van haar ouders omgang heeft. Geza menlijk verdween het tweetal in een auto. Sindsdien wordt het meisje vermist De ouders hebben de politie verzocht haar op te sporen. Omwonenden vertelden, dat het in pyjama uit het raam sprong. Zij viel letterlijk in de armen van de jongeman-, die haar daarna haastig op de been hielp. De ouders hebben na het voorval zich met ziekenhuizen in verbinding gesteld, omdat zij vreesden, dat hun kind letsel zou hebben opgelopen. Uit de snelle ver dwijning na de sprong menen omwonen den te mogen opmaken, dat eventuele ver wondingen niet van ernstige aard zullen kunnen zijn. SCHTEDAM, donderdag. ln de kof fiebranderij Exikof N.V. aan de Nieuw Mathenesserstraat Is gistermorgen om 10 uur een brandje geweest. De2e is, ver moedelijk door oververhitting ontstaan in een trommel waarin de vliezen van de koffiebonen worden verzameld. Met de nevelspuit heeft de brandweer het vuur geblust. De schade wordt geraamd op vierhonderd gulden. ROTTERDAM, woensdag. In de pas geopende nieuwe jachthaven in Baren drecht wordt een botenlift aangelegd. Het Recreatieschap Oude Maas besloot tijdens de gistermiddag in het raadhuis te Rotterdam gehouden vergadering tot de aanleg van deze lift. De uitvinding van dergelijke botenlilten dateert van onge veer een jaar gelèden. Boten uit jacht havens kunnen, er zo mee op de kant worden getild. Normaal geschiedt dit aan het begin en het einde van het seizoen door middel van een helling. In de nieu we jachthaven te Barendrecht is het hoogteverschil tussen wal en water echter nogal groot De nieuwe lift maakt het aanleggen van een grote helling overbo dig. Met deze lift kunnen de boten op eenvoudige wijze uit het water worden getild, ook tussentijds wanneer b.v. klei ne reparaties nodig zijn. Het recreatieschap zal de botenlift in huur geven aan de exploitant van de jachthaven, de heer P. Meeusen. In de vergadering werd voorts besloten de exploitant toestemming te geven tot het invoeren van legitimatiebewijzen voor degenen, die op het terrein van de jachthaven moeten komen. Van bezoe kers zal een geringe entree worden ge heven. Tot dusver was de toegang tot het terrein vrij, maar de exploitant wil hier een einde aan maken omdat er vernielin gen op de schepen in de jachthaven zijn gemeld. Liefhebbers gebruiken namelijk de jachthaven als zwembassin en zy ple gen schepen met een hoge opbouw als duïktoren te benutten. Het heffen van entree en het instellen van legitimatiebe wijzen zal een tijdelijk karakter hebben. fVan een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, woensdag. De bromnozemplaag In Hoek van Holland gaat steeds groter vormen aannemen. Vooral zaterdags en zondags stromen de; bromfietsers De Hoek binnen, waarbij straten en trottoirs geblokkeerd worden. De meeste nozems komen uit bet West- land. Daar is in de weekeinden weinig te beleven en in Hoek van Holland is juist nu in het zomerseizoen veel te doen. Snackbars en café's stromen vol en in de omgeving van deze inrichtingen staat het vol bromfietsen. Regelmatig worden huisdeuren geblokkeerd. In de le Scheepvaartstraat kan men bijvoorbeeld zaterdagavonds bijna niet meer Jopen. De bewoners van deze straat durven hun televisietoestel nauwelijks meer aan te zetten, omdat de zwermen brommers ontvangst van een behoorlijk beeld onmogelijk maken. Op hoeken van straten versperren de Weetiandsc knapen soms het hele trot toir. Degene die vraagt of ze opzij willen gaan loopt de kans afgeranseld te worden. De Hoekse politie kan weinig doen. Bromfietsers die de stoep of de rijweg blokkeren kan men bekeuren, maar daar blijft het dan ook bij. Onze correspondent in Hoek van Hol land tekent hierbij aan: „We geloven niet dat de politie al het mogelijke doet ora aan de bromnozemplaag een einde te ma ken- In de Prins Hendrikstraat bijv. moet het mogelijk zijn, dat de brommers ach ter de huizen worden geplaatst. Ook moet het mogelijk zyn de met drieën rijdende jongelui stevig aan te pakken. Tenslotte kan men als alternatief een aantal van de ergste nozems de toegang tot Hoek van Holland ontzeggen of ze binnen d» gemeente een rijverbod opleggen". Gevraagd naar commentaar op de be richten over de bromnozemplaag, ver klaarde het hoofd van de Hoekse politie dienst, hoofdinspecteur J. W. Donker sloot: „ïk heb me er nog niet over bera den, maar als het te erg wordt zullen we er een einde aan maken. Wat wc gaan doen weet ik nog niet. Dat moet een ver rassing blijven". Vorige zomer hebben enkele acties van motoragenten tegen de al te opdringerige nozems veel succes gehad, vooral ook om dat tientallen voertuigen, die niet aan de wettelijke eisen voldeden, in beslag wer den genomen. Even heeft de schrik er by de jeugdige Westlanders ingezeten, maar daar is nu niets meer van over. Men zou eerder kunnen zeggen, dat de schrik er nu bij de Hoekse bewoners in zit. De politie moet gauw tets doen voor da toestand geheel uit de hand loopt. ROTTERDAM, woensdag. De schilder Maan (50) is gisteren tüdens werk zaamheden aan de Palmstraat Van rijn ladder gevallen. Na een val van omstreeks negen meter kwam hü toch op kjin voeten terecht. Hü klaagde over p(jn ln zijn voe ten. Doch hij gtag op eigen gelegenheid weer naar hais. Hjj weigerde geneeskun dige behandeling. ROTTERDAM, woensdag Tijdens af wezigheid van de bewoners heeft men in gebroken in twee woningen, aan de Je roen Bosch la an. In beide woningen wer den laden en kasten opengebroken. Ver missingen konden nog niet worden vast gesteld. Fotografie ROTTERDAM, woensdag Gisteren heeft de l-jarlge Robert Kappelle uit de Fontainestraat in de woning van zyn grootmoeder aan de Schildslraat een fles je valeriaan leeggedronken. In een poli tiewagen is het jongetje bi gezelschap van zyn moeder naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Roiriljxu vergeten? De auto maat staat voor u klaar All« soorten films. Foto K- van V uuren. Hoogstraat Kift. Personeel, gevraagd Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamscb Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaan den ol gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Lange Haven 103, tel, 6 72 TO of 8 65 05: 's avonds na 19 uur 15 59 60,1542 62. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.-. Combinatie langzaam met spoel-centri- fuge 395.-, ook merkma- ehines 15 tot 30% korting. Showroom Coja, Lange Ha ven 126. Telefoon 63341.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1