Prijzen voor opstellen Deltadijk doorsnijdt Hoek van Holland Huurverhoging van gemeentewoningen Jeugdtoernooien met L800 deelnemers waren groot succes Diploma's van T.S. Halvering verhoging havengeld Lf jfiaiaMBSi Ook die aan de Parallelweg Ons Genoegen winnaar van Haringbeker Saunabad aan Waalstraat SCH IEDAM Europese Beweging Voor Thea v. d. Klink en Inge Burggraaf Ceulemans speelt tegen Schrauwen Mulo-examens Burgerlijke Stand Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Dr. F. J. Huisman bij college Afscheid Kon. Wilhelminaschool Afgraving Kerkdiensten Artsen, op zondag Arbiters nog eens tegen Fortuna B. en iv. maken uitzonderingen Thans rust in Fortuna-kamp Afscheidsavond Hillevlietschool Huldigingsavond André van Duin Schoolzwemmen Koeriersters EEN ERVAREN BOEKHOUDER SCHIEDAM, «aJerdajf. Twee Schie- dimse scholieres, The» van der Klink, 16 jaar een leerlinge van de Mater Dei- uloschool en Inge Burggraaf, 14 Jaar en leerlinge van de Pr. Irene ulo-school heb- ten pryzen gewonnen in de tekenen opstelwedstrijd 1964 die door de Europe, se Beweging Is uitgeschreven voor leer- boekte een zeer mooi resultaat, door In de 'C-categorie voor 1619 Jarigen een opstel te maken over de rol van Neder land in de Europese eenwording, met het accent van de rol van de Jengd daarby, waannee z\S de 14e prijs won van totaal' IS in Nederland beschikbaar gestelde prijzen. Inge had In de B-catagorie voor 1416 jarigen een mooi opstel gemaakt over Spanje en kreeg daarmee, evenals Thea de door de gemeente beschikbare prijs. Burgemeester mr. J. W. Peek beeft in aanwezigheid van wethouder H. Sabel, de geeente-inspecleur voor onderwijs do beer C. A. Kamp, de ouders en de hoof den van hun scholen in de met een grote Europesevlag versierde commissie-ka' zner van het Stadhuis aan beide meisjes die gemeentelijke prijs, een boekenbon overhandigd. Eenwording Burg. Peek heeft daarbij bet tot ont wikkeling komen van de Europese ge. dschte geschetst. Kon Juliana heeft daar bij belangryk bijgedragen met haar toe spraak voor een jeugdcongres tn Kopen hagen, waarby z|j stelde „Wij hebben in Europa tezamen in het zelfde huls te wonen, of in dezelfde ruïne onder te gaan- Burg. Peek wees er ook op dat het voor al de onbekendheid met eikaars zeden en gewoonten is, die de eenwording dwars zit, maar door het reizen, mogelijk ge worden door de gestegen welvaart, groeit het onderlinge contact. Zeker by de jeugd. In deze problematiek hebben de twee pryswinnsressen zich verdiept. „Ik hoop nu maar dat jullie die eenwording van Europa zult beleven". Thea v. d. Klink krijgt, als winnares van een landelijke prijs, door de Europe se Beweging m Nederland van 27 30 juli een bezoek aan Amsterdam aange boden en daarna een reis van drie dagen door België, met de winnaars uit de elf andere landen. „Dit is haar eerste bui tenlandse reis", vertelde de heer Van der Kling, die ook namens de twee meis jes de burgemeester bedankte. „Ik hoop dat de volwassenen een voorbeeld wil- len nemen aan deze kinderen". SCHIEDAM, zaterdag, Wederom zal een biljart-demonstratie van top-niveau in Schiedam worden gehouden. Werels- kampioen Raymond Ceulemans zal nu zün krachten meten met de kersverse Euro pese komipoen Tony Schrauwen in een partij cadre van 400 caramboles en een party drie-banden om 60 caramboles. De demonstratie heeft donderdag 15 juli plaats om 8 uur in café Thalia aan de Rotterdamsedijk, met medewerking van het District Schiedam van de K.SLB B. SCHIEDAM, zaterdag Bij de te Schiedam gehouden Mulo-examens zijn geslaagd (met M tevens voor het Mid- dames A. J, M. Hoegee, G. C. H. Hooger- denstandsdiploma) voor het diploma A de huis (MJ, F. G. Affourtit, M. E. van Bog- gelen (M), H. Kraan (M), J. C. Mulder, H. Ottens (M), M. Thiermann (M), P, Velthuizen (M), D. v, d. Hoeven (M), E. M. van Schaverbeke, A. C. Smit, H. A. L. Smits, C, Wey (M), allen uit Schiedam; «T. S, Keemink uit Rotterdam; en de heren D. Hoogenboezem <M), J. Salari <M>, C, Bal (M), H. G. Spits, E. J. Stevens (M), J. M. Does, uit Schiedam; A. Hofman, H. L. Wol tens, L, Vermeer, T. de Vree, P. J. Magnee, allen uit Vlaardmgen en H. de Bree (M) Uit Rotterdam, Voor het B-diploma zijn geslaagd de dames M. T. Kooijman, M. Vlug uit Schiedam; A. Bot, J. Poot en W. A. Gar denier, uit Vlaardingen; en de heren H, Groen, D. Heuvelman, A, D. de Jager, J. M. v. d. Kley, R. van Uythoven, E. Valk, allen uit Schiedam; M. van Bergen, C. J. van Bloois, K. M. van Vliet, D. van Vierzen, J. L. v. d. Sar, C. J. Buitenhek, A. J. Beyleveld, A. Visser, J. K. Visser, R. Achetrberg, L. Hartog, allen uit Vlaar dingen. SCHIEDAM Gehuwd: H. van Mourik Broekman. 28 jr. en A, M, Kleins 20 jr; 3. E. N. de Kuyper, 31 jr. en M. B. Bakkes. 23 jr; C. C. de Vries, 32 jr. en I. H. Mahler, 22 jr; P. Droog. 26 jr. en W. Soeters, 22 Jr; H. J. JCoopmans, 27 jr. en A. H. Pols. 25 jr.; C. Vlasblom, 27 jr. en W. den Hertog, 13 jr: A. Bastlan. 28 Jr. y 3. G. Koster, 25 jr.; A G. Melching, 24 jr„ en I. Noordzy, 22 jr.; P. van Hagen, 22 jr. en F, W. I. Broekmijcr 13 jr; A. van der Roest. 23 jr. en W. E. C, van der Meer, 28 jn W, Reedijk, 27 jr. en XL T. Sigmond, 25 jr. Ondertrouwd: H. van Gelderen, 23 jr. en E. Elstng, 20 jr; K. Giambanis, 30 jr. en A. vijfwinkel, 21 jr; A. Hofman. 35 jr. en M. C. Do U wens, 32 jr; A. J. de Jong, 2] jr. en M. Kalkman. 33 jr; C. M. Kemper, 2i jr. en A. Teeuw, 22 jr; N. J, van der Meer, 25 jr. en K. van Scbaijk. 23 jr; J. Oostra, 21 jr. en A. van Rij, IS jr.: T. van der Tuljn, 25 jr. en H, G. Zuijderwïjk, 21 jr. Geboren: Léonore A.. d.v. M. G. van Meel en M- A. de Maat; Angeles, d.v. J. Mar tin López ert A. Perez Romero; Norbertus B. J„ zv- B. P. Dries ert G. T. Visser; John A. T. z.v. W, 3, Bekkers en G. A. Vredebregt- Kobert R z.v. C. Wassenaar en W. M. Kuiik. Overleden: A. Visser, «8 jr.; M. van Vliet, 40 jr; C. Wessei, echt gen. van J. van Nielen, 75 jr. BIOSCOPEN Passage; 2, 4.15, 7 en 9.1-5 uur: „De preut se professor. Monopolc: 8 uur: „De overwinnaars"; za terdagnacht 12 uur: „Een grote liefde, een grote hartstocht"; zondag 2 en. 4.15 uur: „De zevende reis van. Stod- bad". DIVERSEN Frans Halsplein: 7 uur: Jeugdrecreatie. Krijttekenwedstrijd. KoekoeJcslaan (Kethel); Kermis. APOTHEEKDIENST Apotheek Evers, Lange Haven 81. f Advertentie t.MA Bokeiweg 88-90 Schiedam Telefoon 153655 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Dr. F. J. Hulsman werd gisteren door het collége van b. en w. ontvangen, bij welke ge legenheid hem door het gemeentebestuur dank werd gebracht vot zijn werk in het belang van de gemeente gedurende acht jaar als rector van het gemeente- lyceum. Dr. Hulsman (66) zal zich in Zierik- zee vestigen, waar hij nog een betrek king aan de rijks-hbs heeft aanvaard. BURGEMEESTER mr. Peek met de ■*-* twee iSchiedamse winnaressen van de opstelwedstrijd van de Euro pese Beweging. Links de 14-jarige Inge Burggraaf, in. het midden de 16- jarige Thea v. d. Kling. SCHIEDAM, zaterdag In een geheel met leerlingen en hnn ouders volgepakte kantine van de (algemene) Technische School voor Schiedam en Omstreken zijn daar gistermiddag de einddiploma's uit gereikt aan 189 geslaagden. Namens het schoolbestuur heeft de lieer M. van Har- melen de jongens toegesproken en hun op het hart gedrukt niet tevreden te z|Jn met dit behaalde diploma, maar om zich verder te bekwamen, z|j het In het be drijf of op een voortgezette school- En de directeur, de heer H. v. d. Dool heeft de verdere stud I emu gelijkheden uitge stippeld. „Misschien zit er onder jullie wel een toekomstige collega van mU bij". De ere-diplama's voor de best-geslaag den waren voor R. van Vuren (schilde ren, en P. A. J. Ouwehand, elektricien. De prijs van de Kamer van Koophandel was voor J. W. M. Brakel, meubelmaker. De dag tevoren hebben dc leerlingen de gebruikelijke Sportdag gehad. Door het slechte weer moesten de zwemwed strijden vervallen, doch op een veld van Hermes, konden de veldwedstrijden toch plaats vinden. He hoogtepunt was de voetbalwedstrijd tussen leraren en leer lingen, die tot grote vreugde door de jon gens is gewonnen met 52. De prijs winnende klassen zijn: 1E en 1A; 2 T-l en 2 M-4; 4E-1 en (gedeeld) 3 M-l en 3 F. De geslaagden zijn: Constructle-bankwerkera: C, J. den En-! geteroan, M. G. P, Groen, J. Kruidenier, J. S. Linden burg, H. H. Mandemaker. D. A. Muysson, G. Schepen, L, J. Schlirmann, W Schneider, J, Tnel, A, Visser. J, C. de Vries, P. van Zwam. Geen diploma: 2. Machine-bankwerkers: J. Breedveld, L. F. Eeuwijk. R. A. van Herk, E. van Konijnen burg, W. KorndBrffer, M. Mak, H. Philipse, H. J- v. d. Reyden, G. Smit, D. A. Soeters, J. Suisse, M. Th, van. Veen, L. J, Visser. Geen diploma: 5. Timmerlieden: A, G. Breur, P. A. v. d. Glossen. H. de Jager, J. J. van Leeuwen, G. Lek, C. P. Mattiis. P. Meyer, A. van Putten, H. P. Schellens, H. J. Sla. 3. v. d. Sloot, H. Speyer. B. Wesselmfln. A. M. Zebel. Schilderen: B. van Altena, J. Brauekmann, A. de Kok, C. Lichtendahl, M. van Meenen, M. de Quant, P. Rodenburg, C. H. Ruscler, A. J. Stolk. A. Verhoeven. R. van Vuuren, W. C. Woensdregt. Geen diploma: 1. FI) nmetaalbewerke n: J. H. van Beers, J. P. M. Beljaars, W. C. Beukers. P. Bijl, H, Focke, S. 3. Foneke, W. 3. D. Hoenderkamp, P. J. Kassei, E F. van Kessel, A. L. v. d. Linden, R. v. d. Meijden, R. A. Molenaar, J. J. M. Rademaker, A. P. Reniers. B. Schell, J. A. Schotel, A. van Smirren. R. Steijncn, P. H. N. Vermaat. C. v. d. Waal. A. J. Zuljderwijk. Geen diploma: 2. Automonteurs: W. W. Alblas, W. Borg- strdm, H. Deurloo, C. D, M. van Donkelaar, A. C. Franke. F. F, v. d. Goorbergh, E. Har reman, M, G. Huijzer, B. Kerssemeijer, M. Levering, H. Majoor, G. J. J. P. Mol, G. Pappers, J. J. Pappers. R. SJnfce, C. L. Troost, H. M. G. VeWnger, G. F. A. Verspui). Geen diploma: 2. Eleetnciens: 3. 3. de Groot, A. Hel), J. K. C. Houthuysen, J. 3. F. Krommehoek, R. J. X^gerveld, J. J. Meerman, L. W. J. Sluyters, 3. G. Spruit, H. Stolk. N, J. Tromp. G. A J. van Vuuren, A. D. J. de Wit: W. F. van Al- men, M. C. Barkmeijer, C, E. Beukelman, J- H. Bons, H. Both. J. v. d. Burg, P. E. Dossin, J. Th. Drjes, A van Hoek, M. H. 't Hooft, 3. H. M. van Huut. J. C. XL Koorevaar, A. Maan, K. Meijer, C. Meijscn, G. H. Mietes, G. L. Noteboom. P. A. J. Ouwehand, A. J. Rademakers, J. W. F. v. d. Stel, J. A, Sutt- hoff, H. J. de Veld, J, Vermaas, A, A, F. Wiegel. K. C. van wijk, R. Wijzenbroek, Geen diploma: 6. Parttime-cursussen. Metaal 2: G. Baas, J Bakker. P. J. G de Boer, G. B. Govaart. J. Graauw, G. v. d. Knik, N. E Lcmson, J, M. v. d. Leye. D. Nels. R. H. Schlosser, W. v. d. Slutjs. A. Winkel. Geen diploma: 3. Hulpmonteur VAM: 3. I. Eeckers, H. Brons, W. R, R. Burnet. 3. J. V. d, Genug- ten. J. G. Harte. G. Lupker, M. A. J. van Mil, A. van Rees, D. Somisoe. W. in 't Veld, E. A. M. Vermeulen, W, Voogd, G- w d- Zeeuw, F. W. de Boer, F. Boomert. H. uooi. G. H. Dumont, J. L. 't Hart, G. J. Schoolen- berg, C. M. van Kleeff. Geen diploma; 13. 2e monteur: G. P. Blois, J. Boer. J. W. Bos. A. Buitenhuis, P. Harte. C. P- v. d. Hoek, C. de Klerk. G. J. Krabbendam. Prang, H. de Ruiter, P. L. Assenberg van Eysden. J. M Geurts. W. v. d. Heide. J. v. d. Hoek. G. van Opstal. P- B. da We. G. J van Rossum, J. H. 3. Verwcij- Geet1 diploma; 8. MAASSLUIS, vrijdag. Donderdag avond heeft de heer W. A- Floors to de Koningin Wilhelminaschool na veer tig jaar het bijzonder onderwijs te heb ben gediend, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftyd afscheid ge nomen. Ds- H. F. Meijer, voorzitter van het schoolbestuur, sprak, evenals de heer F. P. van Westenbrugge, hoofd van de school, de scheidende onderwijzer toe. Voorts werd afscheid genomen van mevrouw Beekman, die tijdelijk als on derwijzeres aan de school was verbon den. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, vrijdag. De plannen van Rfjkswalersfaat en het Hoogheemraadschap Delfland voor een dfjk door Hoek van Holland, zijn nu vol op in Uitvoering. Deze dijk vormt een on derdeel van het Deltaplan. De zeewering vanaf Monster wordt verstevigd. Bij Monster gebeurt dat door verbre ding van de duinenrij. Verder to de rich ting Hoek van Holland wordt buiten de duinen een zogenaamde Deltadyk gelegd. Deze loopt tot ver voorbij Maassluis. Langs de spoorbaan in Hoek van Holland is al een groot deel van de nieuwe dijk op de hoogte. De vroegere ijsbaan is geheel gedempt en opgehoogd tot een niveau dat enkele meters boven de straat ligt. Dit dijkge- deelte is reeds enkele honderden meters lang. In Hoek van Holland heeft men tot nu toe weinig hinder van de nieuwe dyk. Deze loopt voor het grootste deel buiten de bebouwde kom. Het enige ia een hoe veelheid stuifzand, echter alleen bij een bepaalde windrichting. Binnenkort zal echter voor de dijk de Rietdijkstraat moeten worden afgesloten. De dijk snijdt deze straat en er zal alleen een voetgan gersovergang komen. Voor de toekomst is er echter nog wel het een en ander to petto. De eerste ja ren mag er binnen een straal van hon derd meter binnen de dijk helemaal geen bebouwing plaats vinden. Later wordt deze afstand teruggebracht tot vijfen twintig meter. Overigens hoort men over de Deltadijk nogal wat kritische stem men, De versterking van de duinen is zonder meer noodzaak, de dijk tussen Hoek van Holland en Maassluis wense lijk. Waarom echter een dijk door het dorp? De bebouwing in Hoek van Holland ligt onbereikbaar ver boven de zeespiegel. Hoger zelfs dan de top van de Dom in Utrecht. (Advertentie LM.) f G KASM A AIMACIlIiVES SCHMEINK Voor het verstevigen, van de duinenrij bij Monster wordt een groot gebied langs de Nieuwe Waterweg, achter de toekom stige dyk, afgegraven Met een speciale zandtrein wordt deze grond naar de dui nen vervoerd. Deze grond is afkomstig van baggerwerkzaambeden uit de Water weg cn bij uitstek geschikt voor duinver steviging. Overigens blijven de dijken in de Hoek se dorpskern met op de huidige hoogte. Wanneer de dijken eenmaal „staan", zal het bovenste deel worden afgegra ven. Deze grond krygt dan een andere bestemming. Ned. Hervormde Gem. Grote kerk.' 10 uur mej. ds. E. A Bos en 5 uur ds. N. Baas (Nieuwerkerk a.d. IJssel). Bethel- kerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds, D. J. Spaltog. Opstandmgskerk: 8.30 en 10 uur ds. D. J. Spalxcg, 7 uur geen dienst Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. v. d. Steen en 1 uur ds. W. Vons (Kethel). Herv. Gem. Kethel: De Rank: 8.30 uur prof. dr. J. Schoneveld Cs-Gravenhage). Dorpskerk: 10 uur prof. dr. J. Schone veld en 7 uur ds. M. L W. Schoch (Heem stede) Jeugddienst. Ned. Hcrv. Gerei'. Evang. Gebouw Irene; 10 uur eenv. heer Van Hoorn (Benthuizen). Grote kerk: 5 uur ds. N. Baas. Evang. Lutherse Gem. 10 uur hr. J. C. Kraaima (Den Haag). Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. A. D. Klaassen. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur. H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 27: 7 uur samenkomst. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Heihgmgssamenkomst en 7.30 uur Veriossmgssamcnkomst Gerrit Verboon- straat 5 45 uur Veriossmgssamenkomst. Alle samenkomsten o.l,v. majoor en me vrouw S. A, Drijver-Salomon. Jehova's Getuigen, Volksgebouw; 6 uur Openbare toespraak: „Hoe heeft de mens de Bijbel gekregen?"; 7.10 uur Wacht torenstudie. Donderdag: 7.30 uur theocra tische bedieningsschool en dienstvergade- ring- SCHIEDAM, zaterdag In noodgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen; P. Sprey, Singel 76. tel. 68250; J. van Buren, Buys Ballotsingel 72, teL 155050; F. Jungerius, Jacob Catslaan. 8, tel 67355. Geopend is apotheek Evers, Lange Ha ven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. VLAARDINGEN, zaterdag Het vete ranen-elftal van Fortuna. dat winnaar is geworden van de nedertaagsenewedstrij- den, uitgeschreven door de Vlaardtogse Scheidsrechters Vereniging, zal ter gele genheid daarvan nog een ontmoeting spe len tegen de arbiters. Deze wedstrijd is vastgesteld op aanstaande dinsdagavond en wel op het terrein van Sunlight, wel ke vereniging als tweede prijswinnaar uit de bus is gekomen. De slotwedstrijd begint om zeven uur en zal worden geleid door de bekende Scbiedamse scheidsrechter Henk v. d. Veer. Na afloop zal de prijsuitreiking plaatshebben. 1 1 SCHIEDAM, zaterdag. De algemene huurverhoging met 10 procent, zoals die nog maar heel kortgeleden door de Ka mers ïs goedgekeurd, zal uiteraard ook to Schiedam worden Ingevoerd. Voor wat de gemeentelijke woningen betreft zal de verhoging Ingaan met terugwerkende kracht tot 1 juli 1964. B, en IV. hebben nu bij de Raad een zeer uitgebreid overzicht Ingediend Inza ke de practische toepassing van de huur verhoging. Het Is ondoenlijk om dit lij vige rapport op de voet te volgen, wQ zul len daarom volstaan met de vermelding van enkele bijzonderheden. Het algemene beginsel is, zoals bekend, dat van de woningen die vóór 1 januari 1957 zijn gereed gekomen de huur wèl verhoogd zal worden en van de latera woningen niet. Doch het gemeentebestuur geeft door uitzonderingen op. Dit om on gemotiveerde huurverschillen te voorko men. Hierbij is het complex van 228 -wo ningen to Nieuwland (Van Hogendorp- straat en omgeving), dat nog net voor 1 januari 1957 gereed kwam, als maat staf genomen. Van drie complexen wo ningen m Nieuwland, hoewel na 1 jan. 1957 gereed gekomen, zullen de huren nu toch wél worden verhoogd^ zij het niet altijd met de volle 10 procent. Van de bedrijfspanden (meest garages en winkels), die opgenomen zito In com plexen woningwet woningen willen B. en W. de huren met 10 procent verhogen, of ze nu voor of na januari 1957 zijn ge bouwd, met ai zonder rijks-subsidie, dat blijft het zelfde. Dit geldt dus ook voor de toch al niet goedkope winkels in de galerij aan de Mgr. Nolenslaan. De woningen in de drie gemeentelijke torenflats zullen wederom" met 10 pro cent worden verhoogd, evenals de acht vrijstaande woningen aan de Ruys de B e eren bro ucklaa n. Van de door de gemeente aangekochte woningen, meest oud of bestemd voor amovenng zal, wanneer de huur minder is dan f 9 p.w. de huur niet worden ver hoogd. Is dc huur hoger, dan zal van een deel de huur wèl en voor andere niet ver hoogd worden; bij een derde groep zal dat nog onderzocht worden. Van. de aan gekochte bedrijfspanden zal de huur wel verhoogd worden, tenzij dit niet verant woord is. Parallelweg Evenals b|j de huurverhogingen van april 1960 en september 1962 vormen ook nu weer het complex van 34 (beste) wo ningen aan de Parallelweg een probleem. Onder protest van bewoners heeft de Mi nister beslist dat de huurverhoging van 1 april 1960 met 20 procent wel toegepast moest worden, doch aangezien de wonin gen grote gebreken vertonen, die op kos ten van het Gemeenschappelijk Fonds hersteld zullen worden, is die verhoging tot nog toe niet geïnd. Het herstel is nu aan de gang, schrijven B. en W. Is deze gereed dan krijgen de huurders volgens plan de volle klap van drie verhogingen; van april '60, september '62 en juli '64. Een woning van ƒ8,75 gaat dan voor taan 12,75 doen per week! Wat de andere Parallelweg-woningen betreft, een deel zal niet verhoogd wor den, voor een ander deel is dat nog in onderzoek. ■VLAARDINGEN, zaterdag, De juhEieum.actïvJteUen van Fortuna z|jn thans alle achter de rug. De rust In het Fortuna-kamp is teruggekeerd, afgezien van een aantal noodzakelijke werkzaamheden, dat thans op het complex aan de Marathon- weg wordt uitgevoerd. De jeugd kreeg het leeuwenaandeel in de festiviteiten ter gelegenheid van het zestigjarige bestaansfestljn, dat, helaas, b|J de senioren over schaduwd werd door dc degradatie van het standaard team. De_ uitvoering van het omvangrijke programma voor de jeugd was evenwel het bewys, dat For tuna nog een springlevende vereniging is. iVm aak in Vlaartiinyen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Thans is ook door b. en w. van Vlaardingen by de raad het voorstel ingediend om de verhoging van het zeehavengeld met 25% In twee etappen uit te voeren: een eerste verhoging van 1254% per I augustus 1964 en een tweede verhoging, eveneens 1254% met ingang van 1 januari 1965. De gronden zijn precies dezelfde als in Rotterdam: een. verhoging van 25% in één keer doorkruist het prijsbeheerstogs- beleid van de regering. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag ln de kantine van HVO werd met acht teams de finale gehouden van het klaverjascon- cours om de HW-beker. Winnaar werd de vereniging „Ons Genoegen" uit Schie dam met 12.147 punten. Ook vorig jaar was Ons Genoegen winnaar. Voorts werd als volgt gescoord: Unites, Rotterdam 12.029 punten; ENCK, Vlaar dmgen 11.627; VTM-a, Maassluis 11.544; Gemeervtewerken-b, Schiedam, 11.266; Ge meentewerken-a, Schiedam 11.243; VTM- b 10.993; Hoek, Schiedam 10.141. In totaal hebben 390 klaverjassers van in totaal achttien verenigingen aan dit concours deelgenomen. ROTTERDAM, zaterdag. Ter gele genheid van het afscheid van de leerlin gen van de hoogste klas van de openbare opleidingsschool HUlevliet had gister avond een afscheidsavond plaats, die werd gehouden in de Groot Schouwburg- Zuid waar een. revue-show werd opge voerd door 68 scheidende leerlingen. Een hartelijk welkomstwoord werd uit gesproken door het hoofd der school, do heer L. Akkcrsdijk. De revue genaamd „Hillerarïteiten" werd geschreven door de bekende Rot terdamse artiest T. v Vliet in samenwer king met de heer D. Schoonmade. Veel succes oogstten de tien meisjes die het ballet „de Klompendans" uit „Czar und Zimmennann" van A. Lortztog opvoer den. Het trio „Willy de Vries" zorgde voor de muzikale medewerking. De al gehele leiding van deze avond berustte b|i de heer J. Laar. (Advertentie LIL) een een rijkaard kan zich permitteren om Jekker te doen alsof hij arm is", zei Robert Mïtchum tegen haar. „Meer miljoenen, meer tijd voor zoenen", sprak zij voorde verandering. Hoe veel zoenen gaan ^er dan we! niet in ~leen miljard? Do I toekomst voor de super- I schatverzame- I laar leek zon- Inig.maartoen 1 hij er ernst van maakte 1 de eenvoudi- f ge boeren jongen uit te hangen, was t snel met hem ge daan. En Shirley MacLafne moest noodgedwongen uitkijken naar een andere echtge- >.noot in TE RIJK OM LOS TE LOPEN. KUKAVOND VLAARDINGEN, zaterdag Volgende week woensdag is er weer een kijkavond op de EricaschooL Men kan er terecht van zeven uur tot half negen. De met geleide projectielen uitge ruste Amerikaanse torpedobootjager Biddle zal worden herdoopt in Claude V. Ricketts, de onlangs overleden Ameri kaanse admiraal. (Reuter). ROTTERDAM, zaterdag. In gebouw „Spes" had gisteravond een huldigings- feest)avond plaats In verband met de overwinning van de jonge en veelbelo vende parodist André van Duin in het televisieprogramma „Nieuwe Oogst". Ruim 250 belangstellenden waren getuige van deze showavond, georganiseerd door de Rotterdamse Amateur Artiesten Kom- binatie (RAAK.). Veel waardering oogstte het internatio nale goocheduo de „Bcrdini's" met hun goed verzorgd nummer. Het muzikale ge deelte was in handen van de gitaarcombo „Eddy and The Eddy sons" en het char mante accordeonduo „The Two Willy's". Voor de vrolijke noot op deze avond zorgde Dick Vjjfvtokel met zijn aansteke lijke conferences. Echter vormde het op treden van André van Duin voor velen het hoogtepunt van deze avond. Na af loop van de show danste men op muziek van „The Rocking Four", De opbrengst van deze avond komt ge heel ten goede aan de ontspanningsver eniging voor invaliden in het algemeen „Rotterdam". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag De heer A. J. Gijsberts heeft aan de Waalstraat een modern ingericht sauna^instltuut ge opend. Bij de exploitatie wordt de heer Gijs- bers terzijde gestaan door zijn echtge note en twee schoondochters. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Deze week werden weer examens schoolzwem men gehouden. Voor diploma- 1 stonden 353 kandidaten ingeschreven, waarvan er 27 afwezig waren; 15 kanidaten werden afgewezen, zodat er 311 slaagden. Voor diploma 2 waren 431 kandidaten opge geven; er ontbraken er 29. 25 werden afgewezen, zodat het diploma aan 377 kandidaten, kon worden uitgereikt. ROTTERDAM, vrijdag. De recherche van het bureau Bergsingei verzoekt twee dames, die woensdag jL te omstreeks II uur op de Kleiweg, nabij de Statenlaan met een daar onwel geworden vrouw hebben gesproken, zich met haar in ver binding te stellen. Telefoon 84683. Alles bijeen genomen, mag achteraf terecht worden geconstateerd, dat de j eugdaetivitciten van Fortuna een enorm succes zijn geweest. Voorshands kon de jeugdcommissie niet over kapitalen be schikken, terwijl alle evenementen toch een flinke som gelds vergden. De jeugd commissie begon daarom al lang geleden diverse acties op touw te zetten, om loterij. Ook een papier-ophaalactie bracht wat geld in 't laatje. Ook klopte Fortuna niet tevergeefs aan voor jeugdsportsubsi- die: de VBLO adviseerde het gemeente bestuur een voorlopig bedrag aan For tuna ter hand te stellen. De jubileumactiviteiten voor de jeugd begonnen al op eerste paasdag met vaar- digheidswcdstnjden voor alle junioren en pupillen. Deze trokken een record aantal deelnemers. Alle deelnemers kregen een herinneringsvaantje. Die dag werd be sloten met een gekostumeerde voetbal wedstrijd van de leiders. Toen pinksteren naderde, begonnen bij Fortuna de grote toernooien. Er werden er negen georganiseerd, waaraan ln to taal door 121 elftallen werd deelgenomen, met de reserve-spelers meegerekend in totaal door rond 1.800 jongens. Het kenmerk van elk toernooi was, dat de bezoekende verenigingen uitten „Hoe is dit mogelijk!" Alle wedstrijden ver liepen stipt volgens het vastgestelde tijd schema, de prijzen waren mooier en gro ter dan op vrywel elk toernooi, voor de deelnemers was er steeds een broodmaal tijd, kortom, wat elders vaak alleen in theorie mogelijk is. werd aan de Mara- thonweg in de praktijk uitgevoerd. Waar toe de leiding op een toernooidag vaak al vóór zeven uur aanwezig was om de vele noodzakelijke voorbereidingen te treffen. cWat denkt men b.v. van het smeren en beleggen van een kleine dui zend broodjes voor één dag?). Ook de publieke belangstelling voor de onderscheidene jeugd evenementen was zeer redelijk. Men heeft kunnen vast stellen, dat er in de diverse wedstrijden goed en sportief is gespeeld. Het aantal ongevallen was gering; en wanneer deze voorkwamen, werden de knapen op vak kundige wijze door leden van de EHBO, afdeling Vlaardingen, geholpen. GEMEENTE SCHIEDAM Bureau Onderwijs Het Bureau Onderwijs zal van 13 juli tot 10 augustus 1964 voor het publiek gesloten z«n. Schiedam, 11 juli 1964. Personeel Bijverdienste De Schiedam- mer (JHet Rotterdamscü Pa rool) vraagt nette bezorgers isters) voor de zomermaan, den oi gedeelten biervan Leeftijd ooven 15 jaar Aan melden: Lange Haven 103 tel 6 72 79 ot 6 65 05: s avonds na 19 uur 15 59 60, 15 42 62. Permanent wave Kapsalon Helcne, de saton voui de betere permanent Stroomloos voor ieder haai aestbikt 17.00 ticiéoe tiedt permanent, de meesl ideale na tuur hike permanent 110.- Graüs halen en brengen pei luxe auto voor permanent Kapsalon Heiéne, Rem brand Liaan 22 Schiedam, te lefoon 6 71 70. 11.— redukUe - op deze advertentie. LENDERINK CO. N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding zo mogelijk met diploma M.B.A. en/of SP.D. Het betreft hier een geheel zelfstandige functie. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij Lenderink Co. N.V. Westerkade 18, Schiedam, telefoon 6 06 00. Fotografie to) 1 films vergeteoT Ue auto maai staat voox u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106 tel 667 20. In één dag gereed. Te icoop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.- Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge 395.-, ook merkmachtoes 15 tot 30% korting. Showroom Coja, Lange Haven 120. Tele foon 6 33 4L Diversen Laat an spiraal vermaken - loi modern opklap- 01 kan tel bed Prima afwerking. Als nieuw terug Het goedkoop- sie adres l)U K. Groenendal la (Broersveidpad) 6 7828 (na 18 om telefoon 6 87 89). Ledikanten hutleeU-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1