KLEIN-ZAND VOORT" OP HET PARKEERTERREIN Deelneming aan CHIEDAM Christelijke bibliotheek naar Haven Inbraak in kantine Wedstrijd in het best verzorgde huisdier Centrale verwarming m PLN- woningen Gestolen auto teruggevonden Bewondering voor speaker AGENDA Vrouw van tas beroofd Veiligheid ook in het verkeer „Dierenbescherming" besloot Competitie in eindstadium Brons5 voor jubilaris J. Zwitser Voor eerste keer geslaagden bij Vorm school Eerste halfjaar gunstig voor Spaarbank 1820 Kind op fietspad aangereden C onsum ptietent bij complex volkstuinen Burgerlijke Stand Kachel gestolen Kantine kreeg in de nacht bezoek Honden plunderen een kippenhok Zomercivondvoeiba l Wandelen in De Hoek Proefexamen bij gemeentelyceum Koeriersters SEIZOEN-OPRUIMING W, van der Burg KOOPT Bil ONZE ADVERTEERDERS «ils 9,vier muren" u 1ebenauwd zijn... WERKSPOOR dinsdag 14-juli, (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De CMdelIjhe School voor Administratieve- en Huis houdelijke Vorming heett rim eerste leer lingen afgeleverd. Deze nieuwe school vormt een brug tussen de lagere school en u.1.0. of Lt.s., maar ook met .✓hel be roepsleven. Böhalve in algemene ontwikkeling (examen voor het steeds meer opgang makende X V.I. O.-Instituut voor Individu eel Onderwijs-diploma) wordt er les ge geven in Engels, boekhouden, hendels- rekenen. en typen. Voor de jongens is cr les in handenarbeid, voor de meisjes in de specifiek huishoudelijke vakken, De opleiding is dus tweeërlei: voor admini stratieve functies en voor het huishouden. De eerste geslaagden zijn voor het T.V.I.0 sleuteldiploma Algemene Ont wikkeling Vera Busscher, voor het Type Schooldiploma Vera Busscher, Lenie Har te. Willy Oostenvaal. Paula van Zellem, "Wik Bunskoek en Laurens Valkenburg. Voor het Praktijk Typediploma slaagde André van Wensen. SCHIEDAM, dinsdag. In de maand juni werd bii de Spaarbank anno 1820 te Schiedam 1.801,817.79 ingelegd en 1.777.478,11 terugbetaald. Een gering in- 1 ego verse hot dus. waaraan vanzelfspre kend het opnemen van gelden voor va kantiereizen e.d. niet vreemd is. Het eer ste halfjaar 1964 was, evenals dat van 1963. zeer gunstig. Het inlegoverschot be droeg 2.216.196.53 (v. j. 2.325.470.48) Het aantal inleggers steeg in het afgelo pen halfjaar met 588 tot 54.037, het tegoed van spaarders tot 46.427.187,52 (30 juni 1953 41.881.654,20, verdeeld over 52.648 rekeningen), Het inleggerstegoed en de reserves waren per 30 juni 1964 voor 30.501.242.31 belegd in effecten, voor f 3 232.717,03 in hypotheken en voor /10.040.925.Ö6 in leningen aan Rijk, pro- jrmeies, gemeenten e.d. De kasmiddelen bedroegen per deze datum 2.148.709,23. origaarW SCHIEDAM, dinsdag Een aanrijding lussen het tweejarige meisje Cornelia van Lieshout en een bromfietser op de Rotterdamse dijk gisteren bleef gelukkig zoufler ernstige gevolgen voor het kind. Zij stak, nadat zij uit de auto van haar: moeder was gestapt plotseling over. Bij de aanrijding liep zij niet meer dan een blauwe plek en een paar schaafwonden op, die door de GG en GD ter plaatse zijn verbonden. De bromfietser is onbekend gebleven doordat hij doorreed. SCHIEDAM, dinsdag De Simca. die zondag van de Rotterdamsedijk werd ge stolen is onbeschadigd in Dordrecht te ruggevonden. Hij is weer ter beschik king van de eigenaar J. A. van K. ge steld. Bij onderzoek bleek, dat in de buurt van de plaats waar de Simca werd aangetroffen een Renault was gestolen. Deze werd weer in de omgeving van de Rotterdamsedijk. teruggevonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Op „Klein-Zandvoort", het tot circuit ver bouwde hobbelige parkeerterrein aan de Broersvest vinden morgen middag de finales van de BP Jeugd Grand Prix plaats. Veertig jongens de snelsten uit bijna evenveel races, zullen strijden om de „Gouden Helm", een kleiner aantal meisjes zal proberen het snelst bij de Coupe des Dames te zijn. Het is net echt zo n Jeugd Grand Prix: valhelmen, hooggesloten jacks en for mule 1 Ferrari's („onbetwist de snelste auto van Le Mans"). Eén ding ontbreekt gelukkig: het gevaar. Een bochtig par cours vraagt meer behendigheid dan snel heid en verliest een coureur de macht over het stuur dan zijn er de vele stro balen, die alle klappen opvangen, Dit is ook de bedeling geweest van de Belgische BP-employé, die het idee voor „La Route des Jeunes" opperde. Hij was één van de getuigen van het grote ongeluk tijdens de 24-uur race van Le Mans. Hij wilde een rallyespel voor jon gens en meisjes, dat beleid en inzicht vroeg en geen pure snelheid. Met „een opvoedend karakter" dus. maar niet van. bovenaf opgelegd. Er moesten reacties komen zoals die nu langs de hekken worden gehoord: „als hij minder snel bad gereden en beter gestuurd, had hij ge wonnen". (Advertentie £.M.) GRASMAAIMACIUIVES SCHMEI1VK BIOSCOPEN Passage, 20.00 uur: De preutse professor. Monopole, 20.00 uur: De overwinnaars. APOTHEEKDIENST Ajietheek Evers, Lange Haven 81, WONNEN Om het winnen gaat het toch wel. want dan duurt de pret nog langer. Uit elke groep van 12 a 14 jongens en meisjes gisteren 16, vandaag 16, morgen zes komt een snelste te voorschijn. Het kan zijn dat de tweede uit één. groep sneller is dan. de nr. één uit een ander. Daar om komen twee jongens, die met een zeer snelle tijd toch als tweede finishden aok in de finale. Snel zijn tijden zo rond de 16 seconden. Voor de meisjes liggen die vier seconden hoger, „Absoluut damesrecord voor maandag", zoals de speaker Peter Kneg- jes het noemde was de „adembenemende" tijd van 19,7 sec. Het meisje, dat hiermee finishde komt woensdag natuurlijk in de aparte damesfinale. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Aan een con- sumptictent zullen binnen niet al te lan ge tijd de dorstige» zich in het volks tuincomplex „Klein Babherspoldcr" kun nen laven. Het gebouwtje veel glas, met tafeitjes en stoelen staat er al, maar toekomstig exploitant Jac. Bmyn wacht nog op zijn vergunning. Voor de heer Bruyn betekent deze „tent" een uitbreiding van zaken, want hij beheert ook al het buffet in de als sporthal ge bruikte Koopmansbeurs, Het volkstuinbestuur had veel liever een eigen clubgebouw gehad, maar dat blijkt al twaalf jaar een niet* te vervul len wens te zijn. Daarom zijn zij wel blij met deze kantine. Ook voor de v delaars, die nog al eens deze richting plegen uit te komen, betekent het een aanwinst. SPEAKER Voor de speaker heeft Iedereen de grootste bewondering. Van 's ochtends ne gen uur tot 's avonds vjjf uur zit h|j "net een kleine onderbreking achter de micror foon in zyn tijdwaamemershuisje-op- palcn. Zes dagen van de week, negen weken lang tyden annonceren, aan wijzingen geven, teleurstellingen opvan gen, gaatjes vullen, waarmaken, dat de Jeugd Grand Prix serieus bedoeld is, maar toch een spelletje blijft. Het is werk, dat bij deze oud-sport-journallst ii goede handen is. Teleurstellingen zijn er zeker. Als een jongen na een eerste snelle proefronde op topsnelheid het stro inschiet bijvoorbeeld. Of als de laatste deelnemer je van. de wmnaarsstoel stoot en hij vrolijk het rostrum mag beklimmen om de hulde van het publiek in ontvangst te Voor het grotendeels volwassen publiek is al dit gedoe nogal opwindend. Er zijn kenners bij, die een stranding zien aankomen en. een snelle tijd kunnen voorspellen. Anderen leven met elke rit weer mee, ouders slaan gereed met foto toestellen om bet familiealbum te ver rijken van zoon of dochter in rennersuit- en zijn zonder uitzondering trots op de prestatie van hun kind. Vele vaders benijden hen zelfs als het aan hen lag ging het met dit spel dezelfde kant op als met de elektrische trein. EINDPUNT De trein van de BP trekt donderdag weer verder. Schiedam is voor hen niet, meer dan een tussenstation. Eindpunt ii Apeldoorn waarop 29 augustus de natio nale finale plaatsvindt. Daar achter lig gen nog een paar andere plaatsen, die tevens het startpunt voor volgend jaar betekenen. De vijfhonderd (er moesten kin deren. worden afgewezen) jongens en meisjes in Schiedam interes seert dat weinig. Voor hen is dit evenement, dat onder auspiciën staat van de Schiedamse Gemeen schap, een fijn begin van de va kantie. SCHIEDAM, dinsdag. GEBOREN: Petra M. A., d. v. P. H. A. Willers en A. M. T. van "Westexhoven; Gerdy M., d. v. R. van der "Windt en F. E. M. Blok; Ru dolph J. M., z. v. W. G. van-Slobbe en W. Engbers; Elisabeth F. M., d. v. J. A, P. van Dijk en C. L, de Winter; Leonar- dus J. J., z. v. L. J. J. Vaarting en M. W. Freüng; Mirjam P., d. v. P. van der Ma- ?1 en E. C. Pegels. OVERLEDEN: R. Onïnk, 70 jr.; A. van der Wou de, 87 jr.; H. G. Waardenburg, echtg, v. Jj. J. F, Zuiderduijn, 71 jr. {Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag De Stichting Christelijke Openbare Leeszaal en Biblio theek zal haar intrek nemen in het pand Haven. 27, waar tot voor kort de gemeen telijke dienst voor maatschappelijke zorg was gevestigd. Br moeten enige voorzieningen aan het pand worden verricht, waarvoor de raad maandagavond na enige vragen en toe lichting van wethouder P. v. d. Snoek een krediet gaf van ƒ3.206, SCHIEDAM, dinsdag De heer L. C. heeft bij de politie aangifte gedaan vön de diefstal van een mastiek-kachel, die op de Dam stond. De kachel werd ge bruikt om dekbedekding zacht te ma ken. Hij moet gisteren of in de nacht van zondag op maandag zijn gestolen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Een onge veer 20-jarige jongeman heeft de 57-ja- rige mevrouw L. de G. zaterdagnacht van haar handtas beroofd. De vrouw stond met haar dochter op de Beuke3sdyk voor de etalage van een textielwinkel. De handtas weid zondagmorgen in het jazon van de Heemraadssingelhoek Mathenesserlaan teruggevonden. De poi'-. temonnaie zat erin, maar ,de inhoud 10 gulden was verdwenen. SCHIEDAM, maandag. De kantine •an de voetbalvereniging „Schiedam" heeft in de nacht van zaterdag op zon dag onverwachte „klandizie" gehad. On bekenden drongen vermoedelijk door een met afgesloten bovenlicht de zaal binnen, en deden zich te goed aan ver schillende lekkernijen. Zij namen ijs. chocolade en koeken mee. Geld lieten zij niet achter. SCHIEDAM, maandag. Twee hon den hebben gistermorgen vroeg huisge houden in het kippenhok van de vee houder H. van S. aan de Oudedijk. De man hoorde rond zes_ uur een geweldig geraas. Buiten zag hij twee honden het hazepad kiezen. De politie kon na te zijn gewaarschuwd een van de dieren opvangen. Twee kippen zijn doodgebe ten, een groot aantal was gevlucht. Oproep in Wilton-orgaan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De vei ligheid in een bedrijf Is voor werknemer en werkgever van het allergrootste belang. Ziekte of tij delijke arbeidsongeschiktheid zijn verliesposten. Er gaan arbeidsuren verloren, terwijl de man of vrouw zelf er het minste mee b gediend. Commissies, veiligheidsinspecteurs en bedrijfsartsen proberen het aan tal ongevallen tot een minimum te beperken. Eén cyfer hebben zij echter niet In de hand: dat van het aantal verkeersongelukken bui ten de terreinen van de onder neming. Bij Wilton F ij en oord bedraagt het percentage verkeersongevallen 11 pet van het totaal. Meestal houden de verwondingen die hier door ontstaan een langdurige ar beidsongeschiktheid in. Het is daarom ook niet verwonderlijk, dat er in het personeelsorgaan van de werf gewezen wordt op de geva ren van het ongedisciplineerde ge drag van de werknemers als zij 's avonds naar huis gaan. Op de Admiraal de Ruyter- straat heerst tussen vjjf en zes uur iets dat haast als een chaos kan worden beschreven. „Het valt elke dag weer op. dat zodra men de werf "heeft verlaten, de veilig heid in vele gevallen ook vergeten schijnt te zijn", begint het cursief gezette artikel. Bromfietsers en wielrijders proberen tussen de au to's door op de rechter helft van de weg te komen. Daar rijden zij vijf, soms zes rijen dik naar de B.K,-laan, In de ze onhandelbare massa voertuigen zijn het vooral de tweewielers. die de meeste gevaarlijke situaties ver oorzaken. Zij proberen overal tus sen door te kruipen, zoeken elk gaatje op zonder zich aan ver keersborden of -regels te storen. Bij de B.K.-laan mengen zij zich zonder voorrang te verlenen tus sen het op de drukke weg rijdend verkeer; een. fout, die ook de au tomobilisten nogal eens maken. De schrijver van het artikeltje doet een beroep op alle wegge bruikers zich hun verantwoorde lijkheid ten volle te realiseren en is er van overtuigd dat iedereen voldoende "werkelijkheidszin heeft om deze te zien. Verkecra. en be drijfsveiligheid zou daar het mees te mee zijn gediend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Ongeslagen en zonder zelf te spelen is „Daalmeüer" in de afdeling C van de ABC-competi- tïe kampioen geworden. Mede-titelkan didaat ,.De Jong" verloor van „Van de Moezel". In afdeling B is „Ter Braak' door een overwinning op ETBH niet meer van de top ie verdringen. Woensdag kunnen de PTT-ambtenaren door een overwinning op ENK kam pioen worden. Bij gelijkspel moet een beslissingswedstrijd worden gespeeld. Bij winst is „Helios" definitief eerste in af deling A. Bij verlies gaat SCF met de eer strijken. Doordat toestemming van de afdeling Rotterdam van de KNVB is verteregen, zal een ABC-elftal een wedstrijd kunnen spelen tegen een ploeg van de SUBE- KAVO. De opbrengst komt ten goede aan de Schiedamse sporthal. De uitslagen waren: GZVHAV 5—2; GTB—Bingham 4—3; Scheffers—PTT 0—2; Helios 2—Waldo 4—4; Total—Helios T.n.o.g, 05; Bing ham—ENKA 2—6; Ter Braak—ETBH 21; Van der MoezelDe Jong 50; SCF 2GRS 1—6; GZVVegla 12—2. De stand is nu: Afd. A: SCF 1117; GZV 10—14; Helios 8—12; GPS 19—9; HAV 10—7; Total 9—4; Vegla 9—1. Afd. B: PTT 11—18; ENK 11—16; Scheffers 11—14; Bingham 11—12; GTB 11—8; Hoek 11—1; WWW 10—0. Afd. C: Daalmeijer 816; Helios 2 89; De Jong 88; Waldo 9—8; Van der Moezel 85; Eurotax 7—0. Afd. D: Ter Braak 10—8; Schrijver Boys 9—13; ETBH 9—12; Niva 8—6; GRS 8—5; SCF 2 10—0. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag Nu le zogenaamde „Westland-tochten", w del- en fietstochten door het Westland, een doorslaand succes zijn geworden, heeft de VVV Hoek van Holland gemeend om ook de „echte" wandelaars naar Hoek •an Holland te moeten lokken met ©en avond vierdaagse. Deze zal worden gehouden op dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 augustus. De Kring Rotterdam van de Nederlandse Wandelbond toont zich bij zonder enthousiast over dit initiatief, want men verwacht juist in Hoek van Holland een groot aantal deelnemers. De afstanden waarover wordt gelopen 2ijn als volgt: 6 en 7 jaar, 7 km: 8—14 jaar 10 km en 15 jaar en ouder 15 km per avond. De start is om 18.30 uur en is even als de aankomst bij de RVS-barakken aan de rondgang in het Sportpark. De inschrijving is opengesteld, zowel individueel ais in groepsverband. Een groep dient uit minstens 12 personen te bestaan. Getracht zal worden op de laatste avond een muzikaal feest te organiseren. Men kan inschrijven op giro 670348 ten name van de VVV Hoek van Holland, met ver melding van naam, afstand, leeftijd, adres i eventueel aantal personen. De voorinschrijving is tot 9 augustus. Het inschrijfgeld is tot 24 jaar ƒ1,en voor ouderen 1.25. Na deze datum is per persoon 15 cent extra en per groep 0.75 extra verschuldigd. Bij De Hollandiaan (Van een onzer verslaggevers) YLAARDINGEN, maandag Tijdens het weekend is ingebroken in de kantine van De Hollandiaan, De schade is begroot op 300,— Zondagmorgen ontdekte de nieuwe kan- tinebeheerder, de heer A. Berkhout, de inbraak. De deur van de ijskast was ge ruïneerd. Voor consumptie bestemde hal len gehakt waren in een braadpan op een gasstel geplaatst, dat men verzuimd heeft uit te draaien, waardoor de pan door brandde. Er werden, ook vemaperingen gemist en een klein bedrag aan geld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag De ere-me- daille, verbonden aan de Orde van Öran- jc-Nassau, in brons, is vanmorgen uitge reikt aan de heer Jan Zwitser (vandaag 54). Dat gebeurde door burgemeester nr. J. Heusdens ter gelegenheid van het veer tigjarig dienstverband van dt jubilaris bü A, de Jong N.V. Op 14 juli 1924 (op 14-jarige leeftijd dus) trad de heer Zwitser in dienst van A, de Jong N.V. Scheepswerf en Machine fabriek eu beoefende sinds die dag het smidsvak Dit beroep is de laatste jaren wegens de steeds voortschrijdende tech niek geleidelijk op de achtergrond ge drongen: in veel gevallen is dit geheel vervangen door het elektrisch lassen. In de gevallen dat er werkelijk een „smids- kanveitje" moet worden opgeknapt, is het prettig de beschikking le hebben over iemand als de heer Zwitser. Gedurende zijn dienstverband heeft de jubilaris het wel en wee meegemaakt van de haringvloot, zowel in nieuwbouw als in reparatie. De plichtsbetrachting en collegialiteit van de heer Zwitser zijn voorbeeldig. De heer Zwitser is geruime tijd lid geweest van Sursum Corda. waar hij tuba blies. Ongeveer 15 jaar geleden bedankte hij voor dit lidmaatschap. Op grond van zijn veertigjarig dienst verband bij De Jong N.V. is de beer Zwit ser bovengenoemde koninklijke onder scheiding toegekend. De onderscheiding werd uitgereikt in het privê-Kantoor genoemde n.v. De drsagmedaiile kreeg de jubilaris van de directie. Ook de ondernemingsraad en de personeelsvereniging bleven niet ach ter bij het aanbieden van geschenken. VLAARDINGEN, dinsdag Voor de nieuwe cursus van het Gemeentelyceum slaagden 107 kandidaten; afgewezen wer den er 27. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag De afdeling "Vlaardingen en Omstreken, van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren zal deelnemen aan de nationale tentoonstelling ?tAy-Ay" in Hoek van Holland, welke vrijdag begint. Met de medewerking van veel leden uit Hoek van Holland, Maasland, Maassluis en uiteraard ook Vlaar dingen zal Dierenbescherming worden gepropageerd in. de ruimsta zin. van het woord. Aldus werd besloten tijdens de ledenvergadering, die maandagavond werd gehouden in de bovenzaal van gebouw Triangel. r is een stand in aanbouw, die er wezen mag. Daarin komt tevens een ver koopstand; immers men moet uit de kosten zien te komen. Betreurensv het feit, dat het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging zich niet fi nancieel garant wilde stellen voor de deelneming uit deze omgeving. Wél ont ving men bericht, dat de deelneming alle sympathie en waardering zal ondervin den van het hoofdbestuur, maar dat de medewerking voor het overige wordt be schouwd als een „typische afdelingsaan- gelegenbeid". Door dit botweg „neen" van bet hoofd bestuur gaat een en ander veel uithou dingsvermogen vergen van de leden, die dus genoodzaakt zün om alles op eigen krachten te doen geschieden. Voorop staat de propaganda en daar voor is het allereerst nodig, dat er per soneel komt, dat de stand wil beman nen of „bevrouwen"; zelfs zijn echtparen hartelijk welkom om enige tijd per dag de nodige voorlichting te verstrekken, enz. Om een. en. ander aantrekkelijk te maken zal de goochelaar Bento uit Hoek van Holland tijdens bepaalde uren belangeloos optreden. Vanzelfsprekend, dat men ook deelneemt aan de dag „Kind en Dier". Dan zal een ballonwedstxijd worden georganiseerd, waarbij de heer Huisman óe leidende figuur zal zijn. Ook komt er een wedstrijd voor het best verzorgde huisdier. De voorzitter, de heer F. Boer, die de vergadering leidde, wekte de aanwezigen op, zoveel mogelijk propaganda te maken, ten bate van het dier. In plaats van de aftredende bestuurs leden T, L Breevaart uit Maassluis en Jac. H. Prinsen uit Vlaardingen, werden gekozen mej. F, Plomp uit Vlaardingen en de heer A. Lems uit Hoek van Hol land. Bij meerderheid van stemmen werd aan het bestuur machtiging gegeven om aan het hoofdbestuur het misnoegen uit te spreken over de inhoud van 't maand blad. Ondanks het feit, dat de afdeling een zeer levendige is en men regelmatig kopy inzendt, worden geen berichten op genomen. De verslagen weiden alle goedgekeurd. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag In de 621 in „Maassluis-West" te bouwen Panagro/Larsen-Nielsen woningen komt centrale verwarming. De raad ging maandagavond met een desbetreffend voorstel van het col lege van b. en w. akkoord na eerst een aantal inlichtingen te hebben (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Een Duitse stuurman sloeg zondagnacht met eea per sonenauto op de Statenweg om. Bij het afremmen voor een voorganger, slipte de wagen, waarna hü in de middenberm te recht kwam en omsloeg. De bestuurder liep een gebroken sleutelbeen op. Tijdens de behandeling van dit voor stel vertelde burgemeester W. 3. D. van Dijek onder meer, dat de t>U de bouw betrokken Waterweg-gemeenten geza menlijk met het ministerie van volkshuis vesting en bouwnijverheid de besprekin gen hadden gevoerd en toestemming ver kregen om centrale verwarming in de PLN-woningext toe te passen. Verwacht mag dan ook worden, dat In alle steden, waar Panagro-woningen (zullen) ver rijzen, aanvullende voorstellen zullen ko men om ook in de woningen, waarvan tot de bouw reeds is besloten, alsnog voor zieningen voor centrale verwarming toe te passen. Onder meer In "Vlaardingen. Br waren aanvankelijk nog wel enige bedenkingen tegen het voorstel, die we niet geheel begrepen. Vooral de heer Hoekveen (AR) keek erg tegen de kos ten op en meende, dat de woningwet woningen wel erg duur werden. Ook mevrouw Hamakers (PvdA) en de heer Smeele (KVP) wensten nadere inlichtin gen. Burgemeester W. J. D. van Dijclc zette uiteen, dat in werkelijkheid de kos ten van centrale verwarming niet uitgaan boven het stoken met kolen, terwijl dan het gehele huis verwarmd is. Bovendien, wees hij erop, dat aangenomen mag wor den, dat in de toekomst alleen woningen met centrale verwarming het „zullen doen" en het wel eens zo zou kunnen zijn, dat huizen zonder centrale verwar ing moeilijk verhuurbaar zullen zün. Tenslotte ging de raad unaniem met het reeds eerder door ons uitvoerig beschre ven voorstel akkoord. Heden geven wij u teen nis, dat in haar Heer en Heiland is ontslapen HELENA GERARD A ZUIDERDÜYN, geboren Waardenburg in. de ouderdom van bijna 72 jaar. Schiedam, 10 juli 1964. Mede namens kinderen, kleinkinderen en fami lieleden L. J. F. Zuiderduyn De teraardbesteïlïng heeft inmiddels plaats gevonden. Tehuur gevraagd Kleuterleidster zoekt kamer met gebruik van keuken, per 1 augustus. TH 206 20, Delft. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ138-. Combinatie lang zaam met spoel-centrifuge (395.-, ook merkmaehtoes 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 633 41 Personeel gevraagd Rottgering Herenmode - bedrijfskleding vraagt jon gelui om te worden opge leid tot verkoper. 5-daagse werkweek. Aanm. Hoogstr. 17-39, Schiedam. DAMES JAPONNEN - DEUX PIECES - BLOUSES ROKKEN 20-50% KORTING 10 Tc korting op niet geprijsde artikelen L. Kerkstraat 19, Schiedam, telefoon 6 6133 XX>C<><><>CK><>c>CK>C<kX><X><><><X><><X><><><><><><><><><X><> ïs er buiten montagewerk genoeg bij Werkspoor-Montage. Poer onra neem op tot gebied van groot montagewerk hoaft onto speciale afdeling van Werkspoor N.V. te Utrocfit een groeiend aantal montage-opdrachten in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: Benelux Chemische Installaties - Torneuzen "Spul- sluiien - Haringvliet Nieuwbouw, en onderhoudswerk- zaamheden - Omgeving Noordzeaksnaal en Amsterdam Olieraffinaderij - Soedan Bruggen- en Suikerfabriek opleiding tot vakmsn: in ons moderne uchotlngsc entrum kunnen metaalbewerkers tot PIJP FITTERS en lassers lot PIJPLASSERS worden ir wij trota op rijn, kunnen wij gelegen. plaatsing als vakman: Bij montagewerken In Nederland kunnen op verschillende plaaUor» lassers pij pfi tiers montage werkers bankwerkers worden geplaatst. Voor het werken op montage bestaan speciale vergoedingen. .sik vim j, consixuchon Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden, woensdag 15 juli aj. tussen 7,en 8 uur n.m. bjj het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, Broers- aamvezfg |alwaar een Wdrkspoorvertegenwoordlgtr Eventueel gemaakte reiskosten worden vergoed,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1