FLINKE VOORTGANG Duitsers eregasten op het tweede Eurobal SCHIE DAM BOUW BENELUXTUNNEL Wegen niet tijdig gereed Ufoed'j Jongen sprintte Van Dijk (X i tegen fietser op Maar meoéér AGENDA School wil al voor opening uitbreiden Geslaagden Ook rally op bromfietsen? Agent viel van zijn paard te ALS EERSTE STAP OP BE WEG NAAR EEN GROOT FESTIVAL? opruiming KREUGER RUIMT OP erxes) op transfer lijst BEL-O-FAST KREUGER Vrouw op zebra aangereden Huurverhoging Pols gebroken bij voetballen Burgerlijke Stand Combo's SPECIALE ELMIOR KREUGER Na val van trap overleden DUIVENSPORT RALEIGH RIJWIELEN Sporihuis Ter Braak Koeriersters MO NO POLE ~"V SERVEERSTER woensdag 15 juli 1964 - pag, (Van een onzer verslaggevers) DE UITVOERING van de Bene luxtunnel vordert de laatste maanden zó snel, dat niet alleen rijkswaterstaat het moeilijk krjjgt de aan- en afvoerwegen tijdig ge reed te krijgen; daarover maakt men zich al grote zorgen, hetgeen onder meer tot uiting kwam in de jongste vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas en door de door burgemeester mr. «T. Heusdcns van Vlaardingen ondernomen stappen bij de minister van verkeer en wa terstaat. Ook op de tekenkamers van Nestum II, de uitvoerings- maatschappij, kan het tempo nau welijks voorblijven. BIJ" de zuidelijke afrit van de tunnel is nu geen heistelling meer te be kennen. Deze is noordwaarts verhuisd daar de onderwaterpalen te slaan, kelders van bet ventilatiegebouw op de zuidzijde zijn drooggepompt of ze wor den het (bovenste foto). De vele sponningen in de betonnen heipalen dienen om een goede aanslui ting te krijgen met de betonvloer, die op deze palen gestort wordt. Op de achter grond van deze foto is deze vloer al zichtbaar. De vele aandacht, die men be steedt aan de aansluiting paal-vloer is geen overbodige luxe, wanneer men be denkt, dat praktisch alle palen onder de afritten op trek belast worden, omdat de gehete afrit als bet ware in bet grond water gaat drijven. Speciale voorzienin gen worden ook getroffen om de aan sluiting paal-vloer waterdicht te krijgen. Op de achtergrond van deze foto zijn de muren van het niet overdekte gedeelte van de afrit te zien. BETER ziet men deze natuurlijk van de andere zijde (foto 11), waar men al een. vrij sterke „tunnel-indruk" krijgt Op de achtergrond van deze foto de kra nen de nieuwe hal van H.V.O. Aan. de overzijde van de Nieuwe Waterweg, op de voorgrond één van de vele schaar- kippers, die het beton in de bouwput rijden. De bouwkranen zorgen er dan voor, dat het op de juiste plaats gestort wordt IK het bouwdok waar de tunnelelemen ten gebouwd worden, Is eveneens al heel wat meer te zien dan enkele maan den geleden. De rijdende stalen bekistin gen geven hier de indruk van een enorme worstmachine (foto III). Met dit verschil, dan, 'dat hier de machine vooruit schuift cn de worst steeds langer wordt en als maar stil ligt. Rechts op de foto het be gin van de eerste „worst", links de vloer van de tunnelelementen. FOTO TV: Nog een foto in het bouw dok gemaakt: de drie portaalkranen, met op de achtergrond de bekistingen en daarachter een stukje tunnel, dat al ge reed is. (Advertentie l.M.i Met de Opruiming wordt het mes er eens flink ingezet... en worden er prijzen gemSSkt, ook en vooral In onze magazij nen van gordijnstoffen. Zo ook deze grandioze partij rouleaudruk gordijnstof in aparte dessins. Partij I. Leuke kinderdessins, fn geel, blauw of grijs fond van 2.95 Partij ll. Voor de Jongens kamer, een <Jessln met Grand Prix racewagens, van 3.75 Partij III. Een luxe gordijnstof In aparte bfoemdessins van 3.25 kinderdessms bloemdessms Morgenvroeg om 9 uur be gint de Opruimings-verkoop van deze rouieau-druk gordijn stoffen, door eikaar, 120 cm breed, 4/14 per meter m firj voor M Gêin «el. of schrift, best. (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Duitsland zal in het middelpunt staan van het tweede Eurobal, dat 8 en 15 augustus in Musis Sacrum zal worden gehouden. Reden hiertoe is de uitwisseling met Esslingen, die voor de eerste keer bij wijze van proef plaats vindt. De tien Duitse jongens en meisjes zullen met hun Schiedamse gastheren, en vrouwen de eregasten zijn op de laatste avond. In andere zalen krijgen Enge land, Hongarije en Nederland de aandacht van de decorateurs. (Advertentie IM.) W woi (Advertentie LM.) DAT ZEGT ALLES BROERSVEST 6 TEL. 68206 SCHIEDAM, woensdag. De twee broertjes De V. maakten gisteren van de Joppelaan een racebaan. De 11-jarlge J- H. de V. ging zo In rijn spel op, dat h(j niet op tegemoet komend verkeer lette. Toen. hij plotseling een flauwe bocht naar links maakte, reed hij tegen de wiel rijder J. H. op. De jongen liep bij de val een lichte hersenschudding op, maar kon na door een dokter te zijn behandeld, naar huis worden gebracht. ROTTERDAM, dinsdag. Doelman Andries van Dijk hoorde vanmorgen tot zijn verbazing, dat hU door Xerxes op de transferIffst was geplaatst. Van Dijk had zijn vereniging om een be ter contract gevraagd dan vorig jaar, maar hij was er niet van op de hoogte, dat dit voor Xerxes aanleiding was geweest hem aan. de lijst toe te voegen. D^ reglemen tair voorgeschreven aangetekende brief had hij nog niet ontvangen. Hermes DVS heeft de vearlr,bespeler Paul Kuipers op de transferiijst geplaatst. i Advertentie iJlf EEN BIJZONDERE AANBIEDING vanaf 15.90 ÏIU 10.90 Bij De herenmodezaak van Schiedam ROTTERDAM, dinsdag. Op de zebra gelegen op de 's-Gravenweg voor de Kor- tekade vond gistermiddag een aanrijding plaats tussen een bromfiets en een voet gangster, de 76-jarige mevrouw G. Dub- beid-Bliek en da al van de Korteka.de. Doordat vlak voor de zebra een. bestel auto geparkeerd stond zog de bromfietser de overstekende vrouw te laat. Zij is met een schedelbeschadiging en een gekneus de rib naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. Het opnemen van brieven in deze rubriek beteken' -nier dat de redactie instemt met de meningen die daarin tot uitdrukking komendoch dat z(3 deze belangwekkend genoeg vindt om ze ter kennis van de lezers te brengen. Brieven zonder volledige naam en adres worden terzijde gelegd. Dp redac tie behoudt, zich het recht voor inzen dingen te verkorten. De bewoners van gemeentewoningen tn de Van Oldebarneveltlstraat hebben een brief aan de Schiedamse gemeente raad geprotesteerd tegen de door b. en w- voorgestelde huurverhoging van hun wo ningen. De huizen zijn in januari 19(51 (dus na 1957) opgeleverd. De huur van een driekamerwoning bedroeg toen 15,35. Deze huur is tussentijds opgetrokken tot 16,80. Door de thans voorgestelde huurverho ging pet. en verhoogde servicekosten) gaat dezelfde driekamerwoning 19,20 kosten. Het motief, dat de huur van deze woningen gelijk getrokken moet worden met woningen, die op minder gunstige voorwaarden zijn gebouwd, is naar onze mening niet geheel juist. Oze woningen zijn n.l. gebouwd met een gunstige sub sidie. Het hier gegeven voorbeeld fieldt ook voor vier-kamerwoningen. A. VAN DER LAAN, Schiedam. BIOSCOPEN Passage, 20.00 uw: De preutse professor. Monopote, 20.00 uur: De overwinnaars, APOTHEEKDIENST Apotheek Evers, Lange Haven 81. ROTTERDAM, dinsdag. Maandag avond is op het sportcomplex aan de Schulpweg de 21-jarige Duitser KL Mus- scher, opvarende van het Duitse nus, Frank Leonard, liggende in de Waalha ven, tijdens het voetballen gevallen, waarbij bij zijn linkerpols brak. Hij is naar het Zuideraekenhuis gebracht De ontruimingen dienen te gebeuren, omdat het hoogheemraadschap ruimte nodig heeft om Schielands Kogezeedijk op de voorgeschreven delta-hoogte te brengen. De meeste betrokkenen hebben wel an dere woningen aangeboden gekregen, maar of die waren te klein of wel: de huisbaas weigerde te tekenen. Opvallend was de verklaring van een vrouw: „Ik wil wel weg, zo spoedig mo gelijk. De aangeboden woning is echter nog niet opengesteld. De vloeren zijn af gekeurd. Ik zou er al in februari intrek ken. Het wordt nu begin september. Ik zou tot zolang wel uitstel willen hebben". Mr. Nïvard toonde begrip en hij brak zich er het hoofd over wie nu eigenlijk de betrokken aannemer tot spoed kon manen. Hij kwam er niet uit. Uitspraak vrijdagmorgen 17 juli. SCHIEDAM. GEBOREN: Helena NL cl. v. J- L. A. van de Water en L. Bergkotte; Anna G. M., d. v. A. G. de Vette en G. M. van der Drift; Marco J. A, z. v. H. J. C. Voorwaid en A. L. M. Delmotte; Jan T„ z. v. G. J. Eegdeman en H M, van den Bergh; Michael J., z. v. J. C, A. Houdijk en J. M. Verburg; Engelina J., d. v. B. J. Kocverroans en S. T. Daniels; René C. K„ z. v. C. Westerveld en M. A. Groeneweg; Inge, d. v. M. H. Woltman en L Janse; Louise G., d. v. J. Roest en E. L. NL Dekker; André, z. v. H. Latooij en A. M. Timxners; Audrey M. G., d. v. R. W. van der Geugten en I. M. Jansen: Sonja C. J.. d. v. P. W. van Putten en W. j. M. van Gent; Pieter, z. v. L. de Vogel en M. J. van der Valk; Cornelia, d. v. G.-Wamawa en P. E. Vos. OVERLEDEN: M. Beek, 25 j.; P. J. Zet- teler, 63 j.; D. de Niet, echtg. v. J. Groe- neveld, 60 j.; W. Hettinga, 76 j. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De nog niet officieel In gebruik genomen R.K. Tech nische School is al aan uitbreiding toe. Aan de voorwaarde een voldoende aantal inschrijvingen Is voldaan zodat een aanvraag voor een vergunning om op het vrijgekomen terrein aan de noord kant te bouwen de deur uit kon. Het is een stuk grond van bijna 1000 m2, waarop een tweede gymnastieklokaal en een tim mer loods voor praktisch onderricht zullen verschijnen. Eind volgend jaar of begin 1966 hoopt men belde gebouwen in ge bruik te kpnnen nemen. SCHIEDAM, woensdag. Voor de di ploma's u.l.o-A en B zijn vrjjdag 10 juli geslaagd de dames M. L. van der Gïesen (Schiedam), J. den Held (Schiedam), E. J. Otten (Schiedam) en de heren J. P. van der Kolk (Schiedam), D. Moolman (Schiedam), D. van der Most (Schiedam) en J. H. W. Langendoen ('s-Gravenzandej allen voor het A-diploma. Het diploma A met middenstandsdiplo ma behaalden de dames W. v. Diggelen, P. van Herk, J. C. Nouwt en I. M. Nele man en de heer A. Minnik allen uit Schie dam. Voor het diploma B slaagden de da mes W. Moerkerken, C. Zwartveld en J. C Vat allen uit Vlaardingen en de heren J. L. van Houweüngen, C. Koxnaat, J Maarseveen, A. van Stcenscl (allen Vlaardingen), A. Boer (Rotterdam) en J. van der Graaf (Hoek van Holland). Maandag 13 juli slaagden voor het di ploma A de dames B. G. Bergwerf! (Maasland), J. van Dorp (Maasland), F. H. j. Keijzer (Vlaardingen), J. C. W. Vriezen (Vlaardingen), A. G. van der Stigchel (Schiedam), E. van der Arend (Vlaardingen), A. Bel (Vlaardingen), A Duifhuizen (Schiedam), A. M. den Har- tog (Schiedam), M. C. den Hartog (Schie dam) en de heren D. de Bruin (Maas sluis), G. J. Capellen (Maassluis), B. Breedveld (Vlaardingen), P. Hoogstraten (Vlaardingen), M. M. Keizerwaard (Vlaardingen), H. M. van der Hoeven (Vlaardingen), C. J. Hoogerwerf (Vlaar dingen), D. A. Vogel (Maassluis), J. W Volker (Maassluis) en J. van Vuuren (Maassluis). Voor het diploma A met middenstands diploma de dames J. Boelhouwers (Vlaar dingen) en P. J. Staal (Schiedam) en de heren E. G. W. Varkevisser (Rotterdam), J. W. Alewijnse (Vlaardingen) en J. A. de Krieger (VlaatriJngen). Er. moesten drie kandidaten worden afgewezen, z Het Eurobal is vorig jaar opgezet om de „volwassen" jongelui tussen de zes tien en vijfentwintig jaar een jaarlijks te rugkerend festijn te bieden. Organisator is een commissie, die voortkomt uit de afdeling Jeugd recreatie van de Schiedam se Jeugdraad. De samenwerking met de Schiedamse Gemeenschap is nauw. Dit blijkt uit de ontvangst van de Duitse gas ten met det gebruikelijke toespraak en vaantje, terwijl de uitwisseling onder auspiciën staat van de S.G. In tegenstelling tot verleden jaar wordt er niet op vrijdag en zaterdag, maar op twee achtereenvolgende za-j terdagen gedanst. Deze spreiding maakte het mogelijk twee keer naar bal te gaan. Het comité (waarin ng hebben, de heren C. D. Sefaewe, B. Kleiss, F. Samwell, J. E. H. ink, NL R. F. Dielemans en R. irie) hoopt dan ook beide avon den de zalen met zeshonderd mensen vol te hebben. Wervende kracht dient vooral uit te gaan va nde grote orksten en combo's. Acht augustus spelen In de grote (Duitse) zaal de Loosdrechtwinnaars Perdido Street Paraders uit Rotterdam en de Dordrechtse Helcats. Twee weinig Duitse bands dus. die in omgekeerde volgorde ook te horen zijn in de Engelse boven zaal. In De Bron speelt beide avonden de Hongaarse pianist Gregor Serwitseh, ter wijl het Flamingo-kwartet onder leiding van Lou Wiesebron in de foyer voor Hollandse muziek zal zorgen. De 15e augustus doen Hans Rajkuiter's Pieremvaaiers dat. Het kwintet Wim Jongbloed speelt dan in de Grote zaal ter wijl de Flamingo's boven op Engels toer draaien. De boerenkapel van St Ambrosius, voor deze gelegenheid Eurotoeters gedoopt, zal de gaatjes vullen. Om één uur is bei' de keren de pret ten einde. Voor de aankleding zorgen leerlingen van de Rotterdamse Academie voor Beel dende Kunsten. Hun vindingsrijkheid en de vele aanknopingspunten door oriigïnele decoraties verwachten. De kaarten zijn tegen g,75 in voorverkoop bij de V.V.V. verkrijgbbaar en 2ijn verpakt in een pas poort, dat toegang geeft tot vier landen. Nu de bal eenmaal rolt wil de com missie meer doen ook al omdat volgend jaar de uitwisseling met een groter aan tal landen zal geschieden. Gedacht wordt aan een Euro-festival zonder EJE.G.-be- doelingen. Het Eurobal blijft wel de hoofdschotel, maar daardoor kunnen de dansers elkaar op de sportvelden ontmoe ten. Ideaal zou zj)n sport op Harga en dansen In de Sporthal, maar voor het zo ver Is zijn er heel wat schepen over Nieuwe Waterweg gevaren. (Advertentie iM.i AANBIEDING van 17.S0, nu ƒ8.90 en ƒ10.90 De herenmodezaak van Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De ou dere jeugd, zo tussen zestien en vijfentwintig jaar, is vrijwel on grijpbaar. Hun clubs zijn erg labiel en kennen een groot ledeoverloop, Zolang zij tot een van deze clubs behoren lukt het nog wel hen voor bepaalde initiatieven te interesse ren. daarbuiten is er heel wat voor nodig. Voor de afdeling Jeugdrecreatie van de Schiedamse Jeugdraad is dit een probleem, omdat men het ge voel heeft wel iets voor hen en speciaal voor de jongeren te kun nen. doen. Dat „iets" is bijvoorbeeld het Eurobal waar maximaal 1200 oudere Schiedamse tieners en jon gere twenners aan deel kunnen ne men. Een nieuw initiatief is een brom- ficterally, die de afdeling Jeugdre creatie vijf september hoopt te or ganiseren. Het doorgaan staat nog niet vast, maar de wil is er. Mis schien dat enige interesse van de jongeren zelf zal kunnen helpen. ROTTERDAM, dinsdag Op het Ot ter, veld aan de Schuttevaerweg is giste ren de 44-jarige hoofdagent van politie A. Kok uit de Goereescstraaf van zijn paard gevallen, toen het dier struikelde. Hij is met rugklachten voor onderzoek naar het Dijkzigtriekenhuis gebracht. VLAARDINGEN, dinsdag GistfV- middag Is de 35-jarlge heer W. Bos in rijn waning aan de Kethehveg in Vlaardingen van de trap gevallen. Vermoedelijk met een sehedelbasisfractuur is hy naar bet Dijkrigtziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Daar is hjj in de loop van de nacht over leden. De heer Bos laat een. vrouw en vier kinderen achter. i Uitslag SCV De Postduif, wedvlucht voor jonge duiven, achtmaal, afstand 58 km. Gelost: 12 juli '64 om 10.45 uur. Deel name 751 duiven. Eerste duif 11.17.03 uur en de laatste prijsduif: 11.31.47 uur. W, van Deurzen 1 13 26 75 131 146; A. Vis 2 18 42; L. v. d. Mey 3 6 35 41 92 149 153 164; M. Kouwenberg 4 5 74 104 112 110 160 165 dipl.; C. Herwig jr 7 11 15 66 67 110 143 1 66 180} W. v. d. Kant Sparla 8 30 40 44 60 81 82 179; L. Toutijn 9 47 91 107 108 127 174; F. Koppenhagen 10 85 96 147 157 187; G. Meyer 12 50 122 177 181; H. v, d. Kant 14 21 23 57 87 94 105 152 157; D. v. d. Tuyn 16 150 170; J. v. d. Waard 17 68 144 155; C. Paardekoper 19 51 119 141 183; W. Poelman 20 22 29: A. in 't Veld 24 34 137; T. van Weelie 25 49 54 90 97 142; O. Bolkerioaas 27 32 58 73 103 140; N. van Ark 28 46 52 64; A. Boes 31 55 65 70 95 99 120 125 126 134 158 159; A. Smits 115 128 129 175; G. Vermeer- 36 43 114; A. van Gogh 37 63 113 182; J. van Harme- len Vol 38; A. Lake 39; I. v. d. Tuijii 45 48 53 59 77 117 169; H. Brökling 56; A. v, d. Grijp 61 151; C. den Tuinder 62 80 100 101 157 186; H. Blondé 69 86 93 123 124; W. Verhaeren 72 83 130; A. Brökling 71 88 98 163; A. v. d. Tuyn 76 109; J. Fau- lussen 78; J. Verhaal 79; W. Poelman 84; G. Rost 89; J. Silvius 89; A. Karreman 106; H. Crama 111 162; A. RSadijk 118 121 163 173; E. van Smrren 132 155 184; A. v. <L Oever 133 185; J. de Koster 136; P. Gou weleeuw Co. 139 178; C. v. d. Gryp 145 148; W. Gilden 154; C. Landzaad 161; L. Vis 176. (Advertentie LM.) GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM Uitslag SCV De Postduif, ivedvlucht voor oude duiven vanuit Huffec, afstand 726 km. Gelost: 13 juli '64 om 6.00 uur. Deelname 158 duiven. Eerste duif; 17,43.07 uur en de laatste prijsduif: 29.4851 uur. W. van Deurzen 1; A. Vis 2; L. v d." Mey 3 33 39; N. van Ark 4; L. Borrani Co. 5 8 10 26; H. Crama 6 21; H. Blondé 7 9 16; I. v. d. Tuyn-11 28; A. v. d. Tuyn 12; A. Boes 13 15 23 31 35 38; A. v. Gogh 14; A. Middendorp 17 24; C, den Tuinder 18; J. Silvius 19; J. v. d. Waard 20; W. v. d. Kant Sparla 22 34; H. v. d Kant 25 29; J. v. Harmeien Vol 27; J. Koffyberg 30: C. v. d. Gryp 32 37 40 dipl.; A. Brouns Co. 36. ROTTERDAM, dinsdag De 18-jarige telefoniste J. Luppes'uit de Van Lennep- straat reed gisteravond op de Mathenes- serweg een man aan, die zonder op het verkeer te letten de rijbaan overstak. Hij verkeerde onder invloed van alcoholhou dende drank. De bestuurster van de hromfiets viel en moest met rugklachten naar het Dijkrigtziekenhuis worden ge bracht De man liep geen verwondingen op. BEKENDMAKING (artikel 5 Wegenverkeersreglement) Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zy bij hun besluiten van 8 juni 1964 krachtens artikel 5, eerste lid, sub c, van het Wegenverkeersreglement, hebben vastgesteld, de volgende wijzigingen van het Verkeershe- sluit voor de Gemeente Schiedam. Onder het hoofd „waehtverbod" wordt: I. tussen de rubrieken .Rembrandliaan" en .Rotterdam- sedijk (benedendijks) tussen Hogenbanweg cn Boer- baveplein" opgenomen de rubriek .Jlotterdamsedijk (benedendijks) tussen de afrit naar het Boerhaveplein en het perceel no. 54b, bord model 55 bijlage W.VB." (artikel 1 van de 93e wijziging) II. vóór de rubriek JBoterstraat" opgenomen de rubriek „Boerhaveplein, behalve de parkeerkomraen. borden model 6 en 55 bylage W.V.R." (artikel 2 van de Ö3e wij ziging): in. de rubriek „Tuinlaan tussen het Postkantoor en Plein Eendragt aan de noordzijde, nummers 56 en 57" (bord model W.VR.) als volgt gelezen: „Tuinlaan tussen het Postkantoor en Plein Eendragt, bord model 55 bij lage W.VR." (enig artikel van de 94e wijziging). Van deze besluiten staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan II,M. de Koningin, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft De besluiten rijn in afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.WB., de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. De besluiten liggen gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, Afd. Algeme ne Zaken). Schiedam, 14 juli 1964. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester. M, J. Blok J. W. Peek Te huur gevraagd Kleuterleidster zoekt kamer met gebruik van keuken per 1 aug Tel 2 06 20, Delft Fotografie Voor postale aaai K. van Vuuren Hoogstraat lüfi tei 6 67 20. In één dag gereed. Kotfilnu vergeteoT De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K Vuuren Hoogstraat 106 Bijverdienste. De Schiedam mer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers isters) voor de zomermaan den ol gedeelten biervan Leeftijd boven 15 jaar. Aan melden: Lange Haven 103. tel 672 79 of 6 65 05;'s avonds na 19 uur 1559 60, 354262. Donderdag 2 en 8 uur Michael Callan, Cliff Robertson, Suzy Parker DOKTERS ZONDER MASKERS 18 jaar. Vrijdag en zaterdag 2, 7 en 9.15 uur Zondag 7 en 9.15 uur Maandag en dinsdag 2 en 8 uur Woensdag 8 Uur Een spannende avonturenfilm met Ricardo Montalban, Vincent Price, Giulia Rubini in GORDON DE ZWARTE PIRAAT 14 jaar. Zaterdagnacht 12 uur Beklemmende herinneringen van frivole mensen. Dit verhaal is nergens om redenen van preutsheid verwrongen. Deborah Kerr, David Nlven, Jean Seberg, Mylene Demongeot BONJOUR TRISTESSE (Technicolor) 18 jaar. Zondag matinee 2 en 4.15 uur De koningin van de showboat Waar zij giug werd gevochten. Lex Barker, Patricia Medina, Warren Stevens, John Dehner In De furie van de Mississippi (Technicolor) 14 jaar. Woensdag matinee jeugvoorstelling 2 uur Een nieuw spannend avontuur van de wonderhond Rusty RUSTY'S VERJAARDAG Alle leeftijden. voor direct Snackbar Nieuwland, Parkweg 373, Schiedam Telefoon 6 66 €0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1