PRESENTATIE OP AY-AY IS NOGAL TELEURSTELLEND B W vragen f 1,5 miljj voor aanleg van wegen RADICALE OPRUIMING Overlast door noodweer Diefstallen in Bad Groenoord Stallingen hijG.G.&G.D. Pierre Jansen bij gymnasium JONGENSAFDEUNG Schiedam blijft mensenschuw Ylaardingen geeft voorbeeld Geslaagden AGENDA Ongeluk op schip Havenmond wordt uitgediept B.enw. willen nieuwe V eegmachines voor gemeente Luchtverontreiniging Adres bij raad in behandeling Automaten blijven erg in trek Duivensport Tunnel Rijksweg in augustus klaar Thurlede moet nog wachten op Invalieden naar Delta-werken Klaar Thurlede Vrouw door raam heengezakt E speranto-agenda Jongen aangereden opruiming overgordijn* stoffen tl W* Aankoop grond en huizen voorgesteld SEIZOEN- OPRUIMING dinsdag 21 julj iaai;- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Niemand zal ontkennen, dat Schiedam op de Waterwegtentoonstelling „Ay-Ay" een keurige stand heeft. Goed fotomateriaal, mooie bloemabkken en een paar kaarten vormen een overzichtelijk geheel. Attractief is de Schiedamse presentatie bij lange na niet, zij geeft niet het beeld van een groeiende stad in een gebied, dat bijna synoniem is met dynamiek. Uitgangspunt van de tentoonstelling is de Nieuwe Waterweg, die men honderd jaar geleden begon te graven. Andere aan leiding is. dat Hoek van Holland een hal ve eeuw geleden bij Rotterdam werd ge voegd. Schiedam. en andere steden hebben het accent echter verlegd. De Waterweg is naar de achtergrond geseho ven en de ontwikkeling van de stad staat voorop. Het verband met de verbinding naar zee en achterland is niet erg duide lijk meer. Het gebruikte fotomateriaal is niet ver bijsterend. Het zijn de geijkte plaatjes van station, Nieuwland, Beatrixpark, Bad Groenoord, enz. De industrie krijgt be trekkelijk weinig aandacht, een gemiste kans, omdat de werven juist de relatie met de Waterweg weergeven. De plattegronden, die in de stand zijn verwerkt, zijn nog een erfstuk van het Koninklijk bezoek. Zij geven inderdaad een behoorlijke indruk van de stad jn verleden, heden en toekomst en zijn voor de meeste bezoekers nieuw. SPEELSHEID Wat men mist in de Schiedamse stand is speelsheid en inventiviteit. De Vlaar- dingse presentatie heeft deze elementen wel. Het geheel is wat donker, maar heeft reliëf. De los in de ruimte gehangen fo to's geven het idee van een kijkdoos, de netten en het water zorgen voor een echt „Ay-Ay'-element, Onze buurstad soms een voorbeeld is au eenmaal minder mensenschuw dan de gemeente Schiedam. Zij weten, dat in een grolc stad de belangstelling van de bewoners voor hun gemeente een beetje kuntmatlg op peil moet worden gehouden Diezelfde bewoners zfo'n ook bijna tast- BIOSCOPEN: Monopole, 20.00 uur: Gordon en de zwarte piraat. Passage, 2Q.I5 uur: De rose Panter. APOXHEEKDIENST: Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17, baar aanwezig, want de bewoonbaarheid van deze haven- en industriestad vormt een duidelijk secundair thema. Sommige raadsleden zijn dus terecht bang geweest voor een ondeskundige aan pak. Museumdirecteur J. Paalman bleek wel in staat een esthetisch verantwoorde stand in te richten, een duidelijke „ima ge"' bouwde hij niet op. Hem de schuld geven van het teleurstellende resultaat is niet helemaal eerlijk, want b. en w. dra gen de grootste verantwoordelijkheid. Ztj besloten de raad maar 7.500,te vra gen (huur van de 25 m2 grote stand al leen al 2.000,en waren lichtelijk ver ontwaardigd, toen raadsleden suggereer den, dat de begroting wel mocht worden overschreden. MEISJES Er is in diezelfde raadsvergadering (25 mei j.l.) ook nog al wat kritiek geweest op het aanwijzen van meisjes van de MMS als informalrice. Verschillende raadsle den twijfelden er aan of zy nu wel de meest geschikte personen waren. Op de expositie zelf slaan zij echter een goed figuur. Het sportieve uniform, dat nau welijks deze naam verdiend (witte blouse, grijze rok, zwarte blazer) valt op tussen al het civiel. In het totaal drie meisjes staan de be langstellenden te woord. Hun dienst rou leert. ieder werkt vier uur achter elkaar. Zij zijn geïnstrueerd door de VVV over alles wat er ln Schiedam te zien is en de gemeentelijke planologische dienst, die hen de bijzonderheden van de stadsuit breiding bijbracht. De folders, die zü ver strekken zijn ook van de WV. Aan hen zal het voor een groot deel te danken zyn als na de sluitingsdatum 16 augustus kan worden verklaard, dat de "Schiedamse stand een succes is geweest. SCHIEDAM, dinsdag. Aan boord van 't Griekse vrachtschip Zita heeft zondag een ongeluk plaats gehad. Bij het meren stond de tweede stuurman de 26-jarige Elevtherios aan de winch. Bij het hieu wen sprong de kabel los. De man sloeg over de winch en kwam met het hoofd' op het dek terecht. Hij is in het gemeen teziekenhuis opgenomen. USTIG en. weinig spectaculair is iv de Schiedamse stand op de „AY- AY". SCHIEDAM, dinsdag. Het noodweer van zaterdagavond heeft de politie veel werk bezorgd. Met drie man moesten <Je telefoons worden bediend om alle meldin gen op te vangen. In alle delen van de stad vielen gaten in de straten, verzak ten wegen en stroomden watermassa's huizen en kelders binnen. De politie zorg de voor coördinatie. Zelf ving zij het ver keer op, dat, doordat de stroom was uit gevallen, de gesloten overweg aan de Nieuwe Damlaan niet kon passeren. Van acht tot negen was het treinverkeer, om dat de seinen waren uitgevallen ook. ge stremd. Ongelukken hebben zich echter tijdens deze onweersbui niet voorgedaan. SCHIEDAM, dinsdag. De drukte in Bad Groenoord was er de oorzaak van dat zondag verscheidene kleine diefstal len konden worden gepleegd. De heer H. N. miste toen hij zich wilde aankleden een mapje met papieren, de heer B. S. een aansteker met kleingeld. Beiden had_ den hun kleren in het gemeenschappe lijk kleedlokaal gehangen. Uit 'n tas van mej. T. C., die zij op het gazon had laten staan, is een horloge gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Klachten <»ver de doorvaart maken, uitdieping van de monding van de Wilhelminahaven drin gend noodzakelijk. Voor het voorstel hier toe door de raad in behandeling genomen hebben b. en w. dit werk al aan een aan nemer, die moeilijk te vinden is, opge dragen- Deze uitbaggering loopt vooruit op een totale uitdieping van de haven, die bin nenkort zal moeten plaatsvinden. Het is de bedoeling dat in de monding 38.000 xn3 slib wordt gebaggerd. De kosten hiervan zullen 80.000,bedragen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De laatste tjjd Is er weinig nieuws van het „Opgeruimd staat netjes"-front. B. en w. lulden echter een nieuwe fase ln onder het motto „nieuwe bezems vegen schoon". In een raadsvoorstel vragen zij geld voor een aantal nieuwe veegmachlnes tot een to taal van 71.900. Nodig zijn een nieuwe machine, die een tien jaar oude wagen moet vervangen. Deze veegauto zal een. soort reuze-stof zuiger zyn, die het vuil via een brede mond van de straat opzuigt. Er is maar één kleine gootbezem: Kosten/ 67.400. De vervanging van de kleine veegma- chine o.a. in gebruik voor de rijwielpaden wordt hierdoor een jaar uitgegesteld. Wel zal een nieuw motorwagentje worden gekocht. Deze „wijk"-vegers vra gen. wat onderhoud betreft, veel tijd. Daarom stellen b. en w. voor een experi ment te nemen met een op batterijen lo pende tractiewagen, die door bakkers en melkboeren veel wordt gebruikt Slaagt de proef (kosten 45(H)) dan kunnen in de toekomst meer van deze wagentjes worden gebruikt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het adres van het bestuur yan de Vereniging tegen Luchtverontreiniging In en om het Nieu we Waterweggebied staat nu ook op de Hjst van ingekomen stukken b(j de raads vergadering volgende week maandag De behandelingswijze, die R Sc W voor stellen wftkt niet af van die welke het Vl&ardlngse gemeentebestuur voorstond en waarover wjj In onze editie d.d. 27 juni j.l, berichtten. B W. stellen voor het toegezonden adres voor kennisgeving aan te nemen en onderwerp te maken van het inter- ;emeentelijk onverleg over samenwer- cxng op het punt van. de luchtverontrei niging. Van dit voorstel willen B "W de vereniging onder dankzegging een af schrift zenden. SCHIEDAM, dinsdag. De automaten in de poort van het Sportfondsenbad blij ven trekken, niet alleen de jeugd maar ook de ouderen, die echter geen geld voor het snoep over hebben. Vannacht hebben drie jonge Noorse zeelieden van een tan ker die bij Wilton ligt weer twee automa ten (drop en gomballen) van de muur ge trokken. De gewaarschuwde politie on derschepte hen en nam het drietal mee naar het hoofdbureau waar zy nu in de cel zitten. SCHIEDAM, dinsdag De P.V. Union hield zaterdag een wedvlucht vanuit St. Denis over een afstand van 350 km. De eerste duif kwam om 10.25,08 uur aan. Uitslag: W. Kerkhoff, I-9-12-14-17-18-20i A. Hceren, 2-4-8-10-13-21; J. van Leeuwen, 3-7. D. van Schalk, 5-16; J- Wen teler, 6; P. wijntles Sr., 11-19; Mevr. v. d. Hoeven, 15. Dezelfde dag hield Union een wedvlucht voor jonge duiven vanuit Vilvoorde over een afstand van 112 km. De eerste duif was bin nen om 8.22,00 uur, de laatste prijsduif om 8,50.00 uur. Er waren 750 in concours Uitslag: J. Brand, 1-8-10: J. Wentelen, 2-4-7; P. Wijn- ties Sr., 3-22: b. van ESjk, 5-21; H. Ouwen- dijk, 6-18; C. L. Zantboer, 9-19; Van Gogh, Koster, 11-20; A. Heeren, 12; J. Pijpers, 13; A, Faas-lVeber. 14: A- van. Diest, 15-24; P. Vrauwdreunt Zn. 16: "W. Kerkhoff, 17; M. Broekhuizen, 23; Verboom. 25. Ook „De Vrijheid" vloog vanuit St. Denis en Vilvoorde, De uitslag voor de jonge duiven was: A, Verhaal, 1; J. Schrumpf, 2-24; G. Barzilaij, 3- 49, A. Limburg, 4-14; D. Bakker, 5-30; P. Pols, 5-10-20-38; J. van der Ertt, 7; H. Krommen hoek, 8; Gebr. van der Wmdt, 9; L. Tromp. II-39: J. Dijmel. 12-26; D. van der Moer, 13; C. Rüters. 15-35; M. de Ruijtcr. 16-32; H. van der Steen, 17-13-33-43; A. Bodegom, 19; A. de Hauw, 21-25; W. de Winter, 22-44; L. Wijnen, 27; F. Doejaaren, 28; J. Oiejaarem 29; "W. Poort, 36; E. de Potter, 37; J. W. Blom, 40; P. Verlmdc, 41G. van 't Hoff, 42; A. de Bie, 45; A, Houtsma, 47. Uitslag vlucht vanuit St. Denis met oude duiven; D Bakker, 3-20-25; J. Doejaaren 2- 6-8-10-22-26-35; W. de Winter, 3-13-27; A. de Bie, 4: J. van der Ent, 5-27-33; M. Putters, 7-14-15-34-36; L. Wijnen, 9-16; G. BarzUaij, 11-21-31; H. van der Steen, 12-19-28; A. Houts ma, 17; J Westerholt, 18-24; E. de Potter. 29- 30; P. Pols. 32. In concours waren twee honderd duiven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De vorderingen bij de vernieuwing van het Stationsplein en het klaarkomen van het viaduct in de Rijksweg 20 maken het mogelijk, dat twee wegen worden doorgetrokken. De Hor- vathweg, belangrijke verbindingsweg in de toekomst, kan verder wor den aangelegd, terwijl er dit jaar nog een begin kan worden gemaakt met de verlenging van de Parkweg tot aan het Prinses Beatrixpark. Voor de Parkweg vragen B W een krediet van 527.000 (straatver lichting inbegrepen) de Horvathweg vraagt 950.000 (verlichting en voltooiing van de Dr. Zamenhofstraat inbegrepen). De Horvathweg zal in overeenstemming met het toekomstige Rotterdamse ge deelte twee rijbanen, met een breedte, van. zeven meter krijgen. De weghelften worden gescheiden door een midden berm van acht meter. Aan de noordzijde zyn geheel vrijliggend een rijwielpad en een voetpad geprojecteerd. Nog een aantal projecten zullen ge lijk met de wegaanleg in uitvoering worden genomen. Hieronder zijn de Oude garage te klein (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De G.G. Si G.D. is hard aan uitbreiding van de ga rage toe. Van de drie wagens kunnen er twee ternauwernood in de bestaande stal- llngsruimte, die maar enkele centimeters langer is dan de auto's. Zij lopen, dart ook vaak schade op. De derde auto staat b(j de Gemeentelijke Vervoerdienst. Dit le vert vertraging btf het uitrukken en ver groting van de stallingsmoeiiykheden bij de Vervoerdienst op. Als de stadsuitbreiding zal zijn voltooid is een vierde ziekenauto noodzakelijk, B Sc W. stellen daarom voor nu al over te gaan tot vergroting van de garage, zodat deze geschikt is voor vier wagens, Boven dien kan dan meteen de tuin aan het ge bouw worden verhard om als parkeer ruimte voor de auto's van de artsen te dienen. In het totaal is hiermee een be drag van 32.000,gemoeid. Eén van de dne thans in gebruik zijnde ziekenauto's, de Cadillac 1956, is trouwens aan vervanging toe, In verband met de zeer lange leveringstijden stellen B. "W. voor hiermee niet te wachten tot het vol- gende begrotingsjaar, maar nu al de be nodigde 33.250,te voteren. Er moet bij de G.G-. G.D. nog een stallingsruimte worden aangelegd: één voor kinderwagens. Od het ogenblik wor den deze wagens onbeschermd op ver schillende plaatsen neergezet, iets dat vaak hinderlijk is voor in- en uitrijdende auto's. Oplossing van. het probleem is het aanbrengen van een luifel ln de tuin. De moeders kunnen dan met hun baby's overdekt naar de ingang lopen. Kosten van deze service zullen 20,000,zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Pierre Jansen, de voormalige directeur van het Stedelijk Museum, zal leraar worden aan 't Stede lijk Gymnasium als de raad instemt met een voorstel van b. en w. Het College van Curatoren heeft hem tot de benoeming in tijdelijke dienst voor het komende schooljaar aanbevolen. De heer Jansen zal Cultuurgeschiedenis van het Chris tendom doceren. Na de raad zal de minis ter van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen de benoeming nog moeten goed keuren. SCHIEDAM, dinsdag. Honderdvjjf- tig min of meer invaliden uit Rotterdam, Overschie en Schiedam en Maassluis maakten per schip een tocht naar de Delta-werken. Om half negen vertrok de boot van 't Hoofd; rond vijf uur zou men weer thuis zijn. De colonneleden van het Roode Kruis, dat deze reis organiseert, maken de tocht mee als verplegend per soneel parkeerplaatsen, 'n. groenstrook met wandelpad en speelplaatsjes langs de Dr. Zamenhofstraat, die voor ƒ50.000 wordt geheel voltooid. Ook kan. wor den begonnen met het maken van de aansluiting op de reeds voltooide voetgangers-— en rijwieltunnels nabij de Hogebanweg. De uitvoering van de doortrekking van de Parkweg werd opgehouden door de bouw van de viaducten in de Rijksweg 20 en in de spoordijk Schiedam-Vlaardin- gen, die eerst gereed moesten komen. Dat ln de Rijksweg is "bijna klaar, de N.V. Spoorwegopbouw zal het andere dit jaar afbouwen. De Parkweg zal gedeeltelijk beneden het polderpeil komen te liggen. Met het oog hierop is plaatselijke grondverbete ring noodzakelijk. Ook moeten er extra voorzieningen worden getroffen om de grondwaterstand ter plaatse permanent laag te kunnen houden. De doortrekking zelf zal ƒ440.000 koe ten, de aanleg van de straatverlichting ƒ87.500. Deze uitbreiding van het kabel net 2al zich uitstrekken tot aan het nieu we volkstuinen complex ten noorden van bet Prinses Beatrixpark. De elektrici teitsvoorziening van 't sportpark „Thur lede" is in dit werk begrepen. Deze laatste voorziening is hard nodig. De clubs, die gebruik maken van Thur lede. velden voelen het gemis van verlich ting steeds heviger. De handbalvereni ging D.W.S. heeft al getracht een noodop lossing te vinden voor dit gebrek» zonder blijvend succes echter. Aan een voorlo pige leiding wil de Technische Dienst niet beginnen, omdat hiermee een te groot be drag gemoeid zal zyn. SCHIEDAM, dinsdag. - Mevrouw N. W, B.-J. is gisteren door een raam gezakt bij een poging een spons die op een afdakje lag te pakken. Zij stapte vanuit haar keu kenraam op het dakje van het lege huis aan de Boterstraat C3. De vrouw gleed uit en kwam op een draagglasraam terecht, waar zij doorheen viel. Met snijwonden aan armen en benen is zij in het gemeen te ziekenhuis opgenomen. Merkredon> la 22an de julio. Pro la feria tempo ui hodiaü ne kunvenos. In- formoj Ploegstraat 19 kaj Lekstraat 100 b. SCHIEDAM, dinsdag. In de Jan Ou- degecststraat kwam de bromfietser P. B, in botsing met de negenjarige S. I. Een van hen nam de bocht naar rechts ta ruim. De jongen is met een hersenschud ding in het gemeenteziekenhuis opgeno men, (Advertentie LM.) Als wij In een seizoen tien duizenden meters gordijnstof verkopen, dan Is het normaal, dat er met de Opruiming tientallen... neen honderden koopjes te halen zijn op de overgordijnstoffen afdeling. Dan koopt U er voor halve prijzen en ISgeh.» en verstan dige huismoeders kopeit nüï Een van de voorbeelden Is deze Jacquard gordijnstof en eert moderne weefstof' van 4,50 per meter, die wJJ nu verkopen, voor minder dan de h^Ive prijs. ordü*1 Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze twee fraaie gordijnstoffen, ln enkele uitlopende kleuren, 120 cm breed, door elkaar per meter voor Géén tel. ef schrift, bett. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Voor de uitgifte van grond aan de Kappejjne van de Cop- pellolaan is bet nodig, dat de gemeente een strook grond van de N.S, koopt. Het terrein groot 1250 m2 kan tegen ƒ,1.90 per ni2 worden overgenomen. B. en W. stellen de raad nog meer aan kopen. van onroerende goederen voor. En het kader van het onteigeningsplan „Kreupelstraat" zijn dat de huizen Kreu- pelstraat 22, 24 en 28. Als koopprijs is overeengekomen 78.450,en vergoe ding van de belastingschade. Onderhouds werkzaamheden zullen 70D,vragen. Van de heer J. Donkervoort zal het land Kreupelstraat 30 worden aange kocht tegen 5.000,500,is nodig voor onderhoud. Aan de Grote Markt wil len b. en w. het huls van B. C. Groot» kopen. Koopprijs 14.750,kosten on derhoud 3.500, PLAIDS en PLAIDHOEZEN 100 zuiver wol Korte Singelstr. lla-b Schiedam, TeL 95 28 van dames japonnen, deux pieces, blouses, rokken enz. 20 TOT 50 KORTING C10 op de niet afge prijsde artikelen) MEVR, W. v. d. BURG Lange Kerkstraat 19 Telefoon 56135 Personeel gevraagd Bijverdienste. De Schiedammer (Het Rotterdamse): Parool) vr. nette bezorgers(sters) voor d? zomermaanden -of gedeelten hiervan. Leeftijd boven. 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 67279 of 66505: 'savondsna 19 uur 155960, 154262. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg i 138,Combinatie lang-; zdvi met spoel- i-tr'fuge f 2"" ook merkrrarhines 15 tc 3 - C&ja. Lange Haven 126. Telef. 63341. JAPONNEN i ,SO TKlCËL JAPONNEN met strakke rok. kan zeer klein, verpakt worden maat 36 tun. 56 19.90 - 14.90 12.90 31 ,50 14.SO 8.SO 56 25.- DEUX PIECES Ook In grote maten, in div. fraaie stoffen 35.—, 25.— 15.- JAPONNEN met pannel dessins maten 34 tun. 46 14.50 - 12.50 GEBORDUURDE JAPONNEN POSITIE-JAPONNEN 9 50. 29.50 19.50 MEISJESAFDELING JURKJES {van 1 tun. 6 jaar) DAMESMANTELS - in kamgaren en tweeds, maten 36 tm. 56 40.-, 80.- 20. 3/4 MANTELS ook in grote maten 39.—, 29.— 19. 4.95 JURKEN (van 6 tun. 14 Jaar) met gladde en wtjde rok 17.95 - 1S.J 5.95 ln div. kleuren, oa. korenblauw - groen - rood m Jersey - Foam back en tweed* 37.50, 27.50 17.50 12.SO MEISJES MANTELS (2 t;n. 16 jaar) 45. 15. MANTELKOSTUUMS met 3/4 mantels MEISJES REGENMANTELS (t t.m. 16 jaar) 49.50 14.50 4.50 12.50 D 7.SO in rose, bleu en grijs, maten 36 tun. 46 18.50» 14.50 12.50 in maten 36 tan. 30. Helanca, 29 50 - 19.50 9.SO 9.SO JONGENS KOSTUUMS 70.— - ID.— 30»- 1P5Ó JONGE COLBERTS 35.— - 36.— JONGENS KOBTCUMO met korte broek 40.- 30.— LANGE TERLENKA PANTALONS 22.50 - 17150 MODEMAGAZIJN Broersvesl 111 Schiedam RUIME PARKEERGELEGENHEID DAMES TRICEL BLOUSES ook in grote maten 12.50 - 8.50 DAMES DENIM BLOUSES met korte en lange mouw, geheel doorgestikt 14.50» 12,50 BOOTHALS BLOUSES 9.05 - 6,9» DAMES OVERHEMD-BLOUSES mady by Robson 34.50 - 1®.§0 4.95 9.5Ö 9.9S 20.- 14.SO JONGENS mnSKBNBBft 1.M »*l «ASSEN W.80 - 7.50 3.95 17.SO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1