Kunstbeurs is open Onteigeningsplan stuit op bezwaren lel Publiek mag „Savannah bekijken Ruime armslag voor] haven en industrie Maar ook met belangen recreatie heeft regering rekening gehouden Les gars du Nord op de plaat „Foo Sing jubileert Opleving van kunsthandels Delftenaren danken voor lekker water Tienerkamp Fairways stopt dienst op Southampton BIJNA 800 HUIZEN IN P.A.-POLDER GROENOORDIS OP WEG NAAR NIEUW RECORD pel GALERIES VRIJBLIJVEND MET WERK IN MUSEUM EIGEN COBRA-COLLECTIE ALS GOEDE ACHTERGROND Burgerlijke Stand Kleine diefstallen Atoomschip iveek lang aan de Parkkade KNVB-kamp in Hoek van Holland Tuitlclijjhe grens Maasvlakte, beslissing nu genomen Zandwinning Voorstel aan raad: Bouwsysteem, Vakantie school in De Hoek Topdag met bijna 10.000 zwemmers Gembomv gdleti Kindermiddag in l'Ambassadeur m.' Het J» |U Hott« ■leven. dlaj. donderdag 23 juli 1964 i j t de Van fc eerste peued, -de I op een Mevrouw peft hen bgelopen. Eg wer kachtige jt ik bier i genie- J de vol- ■Ik m pidelen". Irkkring, Jna van Haslpleia Btagse ze ■Toen ik ■tt is de ■ijmegen *t-, ■tterdam fg goed Ide lust 't En 2 dag pe acht- JJ. M. D- 16-jarIgc ■bad ge- pgehoa- j. op het |>fd, tus- I en de Bar fiets Icht. Op kachfer, I tunnei- fst hem S. D. is |te her- e lin ie t Zui- W«£l lid W. Ver- I J. van "h Rijn- w j: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De eerste Nederlandse moderne kunstbeurs is open. In de aula van het Stedelijk Museum leidde drs. L. J. M. van de Laar, staatssecretaris van O.K.W. gisteravond deze equivalent van de Delftse Kunst- en Antiekbeurs in. Vijf galeries, waaronder 1 uit Parijs, exposeren op „Balans" werk van kunstenaars, die hen het meest trekken, Zo ontstond een verzameling beel dende kunst, die opvalt door verscheidenheid. Naast werken van arrivé V' als Chagall, Picasso, Kokoschka, Appel en Marini hangen die van jonge ren zoals Van Bohemen, Ficheroux, Gubbels en Arroyo. LI ET uit 1347 daterende vrouw enfi- H guttr van Karei Appel één van de werken, citc de Amsterdo7nse Gale rie d'Eendt toont GEBOREN: Bicbard Ez. v. B. van der Toorn en C. F. Verheij; Johannes A., z. v. W. J. Noord hoek en C. E. Groenendijk; Sylvia, d. v. J. W, van Bochove en I. Wie- gersma; Wiihelmma E. M., d. v. J. M. Nij- fflan en J. Flipse; Mattheus G., z. v. J. C. Smit en M. G. Ditiecher; Corina A.. d. v, A. Groenheide en G. Nijs. OVERLEDEN: D. A. van Mil, 81 j., wed. v. Van. Dijk; N. van Til, 75 j.; C. M. van Asten, 87 j., -wed. v .Van Noort SCHIEDAM, donderdag. Uit de auto van de heer F. de J. zijn een transistor- radio en een tas met gereedschappen ge stolen. De wagen stond aan de Korte Ha ven. Op ongeveer dezelfde plaats is nog een autodiefstal gepleegd. Hier wer<j de heer P. B. van D. de dupe, hij mist zijn nylon regenjas. Van De Huis te Rivieren- laan verdween een prullebak die daar aan een. lantaarnpaal hing. BIOSCOPEN: Monopole. 20.00 uur: Der Czardaskönig. 20.15 uur: Maarrr... dokter. APOTHEEKDIEN ST: Apotheek NleuwLmd, Wibautplein 17. Staatssecretaris Van de Daar vond de ze beurs een teken van dc heropleving van moderne kunsthandels in ons land. „Ni de oorlog nam Nederland geen belang rijke plaats meer in op de Internationale markt voor moderne kunst. Tien jaer geleden zelfs verdwenen er enkele beken de kunsthandels, maar de laatste vöf jaar Is een bescheiden groei te constate ren". De vraag of Nederland zijn plaats weer moet veroveren wilde drs. Van Laar niet positief beantwoorden. Hij meende, dat de geldelijke belangen vaak een te grote rol spelen in de moderne kunst. „De ware kunstkoper koopt uit liefde en zo is het met de handelaar ook. Hij moet raadsman en gids zijn, maar gaat daarbij uit van zijn eigen voorkeur, terwijl het museum algemeen voorlichtend werkt. De koper moet een handelaar zoeken met wie zyn smaak overeenstemt. Op deze tentoonstel ling kijkt men. in feite ook naar de ver schillende stromingen door de ogen van de handelaar. FAVORIETEN De meest recente stromingen zijn op de beurs niet te zien. Geen pop-art dus. Wat overblijft vertegenwoordigt echter zowat alle richtingen, die na de oorlog de aandacht hebben ge vraagd. De vijf medewerkende ga leries Galerie d'Eendt, en. Espace uit Amsterdam, Delta uit Rotterdam, Galerie 20 uit Arnhem en Jacques Du- bourg uit Parijs hebben ieder de beschikking gekregen over ongeveer een halve zaal, waar zij hun favorie ten duidelijk kunnen laten uitkomen. Anders dan m het Prinsenhof te Delft waar de handelaar altijd aanwezig is om kopers te woord te staan zal in Schiedam 't museumpersoneel toezicht houden. De eigenaars verwachten, dat er niets ver kocht zal worden, alles wat dan toch zijn we gnaar de verzamelaar vindt is meege nomen. Hun enthousiasme bij het verzoek van museumdirecteur J. Paalman om mee te doen is waarschijnlijk te verkla ren uit de drempelvrees van de aspirant kunstkopers. In het buitenland hoort de kunst bU het gewone leven, het is gemeengoed. In ons land schijnt het maar voor weinigen te 'zijn weggelegd. Buiten de beperkte groep verzamelaars en kenners loopt bijna nie mand de kunsthandel binnen. De drempel vrees voor het museum is voor een groot deel opgeheven en door daar tijdelijk hun tenten op te slaan hopen de handelaars de .buitenstaanders' te knnnen laten zien wat zij te bieden hebben. PROEFSTATION De heer Paalman motiveerde gisteren voor de vele aanwezigen, waaronder bur gemeester mr. J. W, Peek, vertegenwoor digers van Rijk en gemeente, verschillen-' de museumdirecteuren en bekende verza melaars, het waarom van „Balans" er vooral het feit waarom deze beurs m Schiedam wordt gehouden. „Als achtergrond dient men de collec tie moderne kunst, het gebouw en de ten- toonstellingsaktiviteiten te zien. In het Museumjournaal is het Stedelijk „het proefstation van de musea voor moder ne kunst" genoemd. Daarom leken ons hier de omstandigheden ideaal om het liefst jaarlijks de balans op te maken". De heer Paalman hoopt, dat dan het international karakter kan worden ver sterkt. Twee uitgenodigde buitenlandse kunsthandels moesten nu verstek laten, gaan, omdat zij meewerken aan de Biën nale in Venetie en de Documents HI in Kassei. Dan zal er natuurlijk wel meer ruimte nodig zijn. Staatssecretaris drs. l. j. m. van de Laar opende gisteren de eerste moderne kunstbeurs in het Ste delijk Museum. DELFT, woensdag. (ANP). Om de Delftenaren, die op Rotterdams water zijn aangewezen, een smakelijke kop thee of koffie te geven, reikt het Shell Laboratorium aan de Broekmolenweg te Delft (net over de grens van Rijswijk gelegen) nu al ruim anderhalf jaar de helpende hand. Bulten het hek. heeft ze een kraan aangebracht waaruit iedereen die dat wenst dag en nacht Haags drink water kan tappen. Tijdens de watermi- sère van enige maanden geleden in Delft profiteerde men wel in bijzondere mate van deze service van genoemde maat schappij en toen nam een in Delft ver- schijndend dagblad, de „Delftse Courant", het initiatief ran namens de bevolking van Delft de directie van de Koninklij ke Shell een blijvend aandenken aan te bieden en haar daarmee dank te betui gen namens al die duizenden die van haar goede diensten gebruik hebben ge maakt. Het initiatief is nu met succes bekroond en aan de gevel van het labo ratorium zal een plastiek in sieraarde- werk worden aangebracht, dat wordt vervaardigd bij de Koninklijke Delfts Aardenwerkfabriek „De Porceleyne Fles" te Delft, naar ©en ontwerp van H, J. Tieman. Het plastiek stelt voor drie men sen met emmers op weg naar de Shell om water te halen. Ze wordt 1,20 meter hoog en een meter breed. Er onder komt een bronzen bordje met een tekst, waar uit zal blijken, waarom men de plastiek liet aanbrengen. HOEK VAN HOLLAND, woensdag Kuim 300 jeugdige voetballers hebben deze week weer bezit genomen van bet jeugd kamp van de KNVB in Hoek van. Holland. Het is dit jaar een bijzonder kamp, Spe ciaal voor de knapen die er deze week een vakantie-tehuis hebben gevonden Maandagmiddag werd het nieuwe recre atiegebouw op het kamp m gebruik geno men. De heer P. Burik van de Rotterdam, se Raad van de Lichamelijke Opvoeding verrichtte de officiële opening van t nieu we gebouw. Vooral voor de minder mooie dagen zal dit gebouw een belangrijke functie vervullen. Kampleider L. Daale- man verwelkomde deze week weer jeugd voetballers uit het hele land in de hoek. Uit Groningen, Friesland, Overijssel en Zuid-Holland kan men dc verschillende dialecten beluisteren. SCH IEDAM, donderdag De kamp leiding van het DWS-jeugdkamp wil alles tot ui de puntjes in orde hebben. Niets mag de jonge handballers, en sters ontbreken als zij zaterdag aan staande naar de kampeerboerderij Zonnehoeve in Roden vertrekken. Eén ding ontbreekt echter nog steeds en omdat het nog maar kort dag is slaat de leiding de schrik om het hart: zy hebben geen Tuney Tunes. Als echte tieners kunnen de DWS'ers niet buiten d*<t blad. dat hen op de hoogte houdt van het doen en laten van alle sterren en sterretjes. Wat zou men trouwens kunnen moeten begin nen zonder de teksten van de laatste hits, die dit blad zo trouw reprodu ceert. .,De paden op de lanen in" en „Kot potje met vet" zijn al lang uit de mode. „DWS-Kontakt" verzoekt een ieder, die dit soort lectuur over heeft de heer A, Sigmond te bellen. teL 80843 of 3B44S. COBRA De eigen collectie is als achtergrond zichtbaar aanwezig. In de aula Iaat het museum met een zekere trots werk van de schilders uit de Cobra-groep zien. Met deze verzameling, één van de boelendse van deze richting, die Nederland bezit, wil de directie aantonen, dat ook met een klein budget een museum een goede ver zameling kan opbouwen. Dat is nodig om de mensen kunst te laten waarderen en de wegnaar de kunsthandeltc wijzen, want zoals staatssecretaris Van de Laar zei: „Werkelijke liefde voor de beeldende kunst is niet mogelijk zonder haar te be zitten.". ROTTERDAM, woensdag. Fairways Rotterdam heeft besloten de dienst Rot terdamSouthampton v.v. op te heffen. Het vervoer op deze luchtlijn is beneden de verwachtingen gebleven. De verwachtingen die men bij Fairways koesterde, waren vooral gebaseerd op het vervoer van toeristen en op het vervoer van. passagiers, die van deze snelle ver binding tussen, twee grote scheepvaart havens gebruik wilden maken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. BU de ont- elgeningsphumen in en rond de St. Lldul- aastraat is de gemeente gestuit op be zwaren. De drie zusters Reögerabcrg, die In het huls Nieuwe Haven 159 wonen, hebben protest aangetekend tegen de ont eigening. Do raad keurde het plan op 27 april van dit jaar voorlopig goed. Het is be doeld om een deel van de bebouwde en onbebouwde terreinen, aan deSt, Liduina- straat, Warande en Nieuwe Haven in haaiden te knjgen. Er zijn twee redenen, waarom de re clamanten niet instemmen met het plan. In verband met de gezondheidstoestand is voor één. van hen een beneden-wohing roet tuin. en een behoorlijk uitzicht aan de voorzijde onontbeerlijk. Een andere zuster zal door de onteigening haar siga renwinkel, waarmee rij in haar levens onderhoud voorziet, kwijtraken. De gemeente heeft met de dames Rei gersberg onderhandeld. Men heeft hen schadeloosstelling aangeboden en gepro beerd de huisvestingsmoeUukheden op te lossen. Er is ook aan de financiële belan gen gedacht, deze zullen tot hun recht komen bij de vaststelling van de schade vergoeding. De dames hebben deze voor stellen tot schikking in der minne echter afgewezen. B, W, stellen nu voor, overeenkomstig het advies van. de Hoofdingenieur-Direc teur van de Volkshuisvesting en. de Bouw nijverheid in de Provincie Zuid-Holland, het bezwaarschrift ongegrond te verkla ren. en het definitieve besluit overeen komstig het voorlopige vast te stellen. Hiermee rijn behalve het huis van de dames Reijgersberg dat van mej. T. Huy- zer en mevr. W. Wuisman begrepen. Het huis van mej. Huisman, Warande 220 b, zal tegen ƒ21,300,worden overgenomen. De kosten van onderhoud worden begroot pp 1000,—. ROTTERDAM, woensdag (ANP) - Hef Amerikaanse door atoom energie aangedreven motorschip Savannah", dat op 30 september in Rotterdam aankomt en dat een ligplaats krijgt toegewezen aan de Parkkade, mag door bezoekers be keken worden. Op G oktober ver trekt de „Savannah" naar Antwer pen. In verband met de komst van het atoomschip zijn er besprekingen ge voerd, waarbij aanwezig waren vertegen woordigers van het directoraat-generaal van de scheepvaart, experts op het ge. bied van de atoomenergie van het rijk, het reactorcentrum Nederland en Eur atom, vertegenwoordigers van de ambas sade en het consulaat-generaal in Rotter dam van de Verenigde Staten, een verte genwoordiger van de United States Coast Guards, vertegenwoordigers van het ha. ven bedrijf van de gemeente Rotterdam, de rijkshavenmeester, vertegenwoordi. gers van de rijkswaterstaat, het rijks- loodswezen, de havenpolitie, gemeente werken, brandweer, de arbeidsinspectie, de gezondheidsdiensten van het rijk en van de gemeente en tenslotte vertegen woordigers van de eigenaar en de agent van het schip. Als belangstellenden waren verder nog aanwezig de hoofden van de Loödsdienst en van de Rijkswaterstaat in Vlissingen, een nautisch adviseur van de Belgische regering alsmede een Belgische loods. Laatstgenoemden waren aanwezig in ver band met het feit dat de „Savannah" ook - Antwerpen komt Krachtbron De „Savannah" is ingericht voor het vervoer van passagiers en lading en on derscheidt zich als zodanig met van an dere schepen. Het bijzondere is de krachtbron, die beschouwd kan worden als een voorloper van een toekomstige ontwikkeling die in wezen te vergelijken is met wat ér is gebeurd met de eerste locomotief en de eerste auto. Het is namelijk het eerste schip waarbij atoomkracht voor vredesdoeleinden wordt gebruikt De Amerikanen passen uitge breide veiligheidsmaatregelen toe bU het' opereren met het schip, zowel op tech- nische-nautisch als medisch gebied. Een van de punten tijdens de bespre kingen was waar de ligplaats zou zijn. Hierbij moest het mogelijk zün, dat ge laden en gelost werd en dat veel mensen het schip zouden kunnen bezoeken. Men koos tenslotte de Parkkade. Verder zijn m verhand met veiligheid de te gebrui ken communicatiemiddelen, het meten van radio-actieve straling het schip heeft een aantal meetpunten en het verhalen van het schip ingeval de stra- lingsgrens worden overschreden (overi gens weinig waarschijnlijk) besproken. Het schip is eigendom van het gouverne ment van de Verenigde Staten en vaart onder directie van American Export Is- krandtsen. Lines. DEN HAAG, donderdag (ANP). Als zuidelyke begrenzing van het nieuwe haven- en industrie complex op de Maasvlakte zal een Ijjn worden aangehouden, die ruw weg loopt vanaf halverwege de af- sluitdam van de Brielse Maas naar de zuidelijke helft van de West plaat voor het Bielse Gat, Hiertoe beeft de regering beslist. Zy volgt hiermee het advies van de vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. niging en geluidshinder, een afschermende uitgifte van de haventerreinen zaL onder meer ook in verband met luchtverontrei niging en geluidhinder, een afschermende strook van voldoende breedte worden vrij gehouden en ingericht. Met het oog op een goede waterhuishouding in dit gebied met name voor de landbouw en de na tuurbescherming op Voorna zal een waterzone deel van deze strook uitma ken. Door de afschermende strook zal fa? landschappelijk opzicht een aanvaardba re begrenzing van het haven- en indus triegebied kunnen worden, verkregen. y5 Rijkswaterstaat zal binnen de afscher mende strook gelegenheid krijgen zand te winnen voor werken op de Maasvlakte» HU zal daartoe zo nodig de Brielse Maas mond tussen de Westplaat en. dc kust van Voome kunnen afsluiten. Daarhij zal de afsluiting met verder dan strandpaal aansluiten op het Voornse strand. Bij aanleg van een weg over de afsluit- dam zal het duinterrein tussen strandpaal 5 en strandpaal 6 onverlet blijven. Over de verdere bestemming en eventuele in richting van de overgangszone zullen te zijner tijd nadere beslissingen worden ge nomen. De regering heeft bij haar beslissing oog gehad voor de hier in het geding zijnde belangen van een ruime armslag voor haven- en industrieontwikkeling enerzijds en het behoud van een goed woon- cn werkmilieu anderzijds. Tevens is rekening gehouden met een grote en door de uitbreiding van het in dustriegebied nog toenemende behoefte aan recreatie. Het recreatiegebied op en voor de kust van Voome, is ter plaatse on vervangbaar, terwijl uit een oogpunt van natuurbescherming de waarde van het Voornse duingebied bovendien bfazonder hoog wordt aangeslagen, aldus het Minis terie van Volkshuisvesting en Bouwnij verheid. VLAARDINGEN, donderdag Bet eer ste lustrum van Foo Sing werd gisteren uitbundig gevierd. Zowel 's middag* sla 's avonds was er in het bekende restau rant aan de Peperstraat een receptie; gis- teravond bracht Voorwaarts een aubade. De heer J. van der Wilden trad gister middag tijdens een voortreffelijke Chinese maaltijd als ceremoniemeester op. Daarbij hanteerde hij het Chinese spreekwoord „een lange speech houdt een lege maag". De heer F. Weber, voorzitter van d« Horeca afdeling Vlaardingen, bood het ju bilerende lid van de vereniging een prach tige lamp aan. Bovendien ridderede" de heer Weber de heer Van der Wilden, dia de stuwende kracht achter de schermen van het jubilerend bedrijf werd genoemd, met een brouwerij-onderscheidingsteken. Het Hollands personeel van Foo Sing j bood 's avonds de heer en. mevrouw Ah Moy een oorkonde aan. Vanavond wordt het personeel door do J jubilerende exploitant elders een diner aangeboden. j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Aan de gemeenteraad is door het College van B. en W. een tweetal voorstellen voorgelegd betreffende de houw van 192 galerijwonin- gen In de Prins Alexanderp older. Het gaat om vier woongebouwen van elk dertien verdiepingen met in totaal 624 huizen van vier kamen (zes personen) en 168 gale rij huizen, waarvan er 156 vier en twaalf twee kamers bevatten. I In het voorstel van de 624 woningen f gaat het om een bedrag van 21 miljoen gulden met het andere plan is een bedrag van 5,1 miljoen gulden gemoeid. Eerst iets over de woongebouwen: het werk zal worden uitgevoerd door de N.V, Aannemingsmaatschappij J, P. van Eeste ren. Op de begane grond bevinden zich bergruimten ten dienste van de huurders, de centrale verwarmingsinstallaties enz. De gebouwen worden door gemeenschap- pelijk groen omgeven, alsmede door par- j keergelegenheden. De bouw wordt uitgevoerd met toepas- j sing van een geïndustrialiseerd bouwsys- teem (ERA-woningen), dat is ontwikkeld M door de aannemingsmaatschappij. De wc- ||f mngscheidende wanden en de vloeren jg worden door middel van uniforme trans- f portabele stalen mallen op de bouwplaats gegoten, waardoor een woning ontstaat, j waann behalve een vaste kern, omvatten- de de hal en de bad- en toiletruimte, geen i dragende kamerwanden zijn. Dit maakt i het mogelijk door verplaatsing van deze wanden de indeling aan te passen aan de behoefte aan woonruimte. De overige elementen worden in een fa. briek vervaardigd en geheel afgewerkt aangevoerd. De afbouw krijgt het volledi- ge karakter van montage. Dit maakte de i werkzaamheid van geschooid personeel als j timmerlieden, metselaars, schilders enz. i op de bouwplaats overbodig. De netto-weekhuur is berekend op ƒ27,15, aan kosten voor centrale verwar ming komt daar per week ƒ14,bij. Te zijner tijd zal door B. en W. een voorstel aan de raad worden gedaan over de over- dracht van de huizen aan een woning- i bouwcorporatie. Vooral het aantal boekingen vaj giers, die in relatie stonden tot de scheepvaart is in bijzondere mate teleur stellend geweest. De laatste vlucht vindt plaats op 15 au gustus. IIOEK VAN HOLLAND, woensdag Grote groepen schoolkinderen wandelen deie week weer door Hoek van Holland. ZU némen bezit van dc recreatiegebieden, wandelen door het dorp en als het weer zich daartoe ieeftt zwemmen ze. Enkele honderden Rotterdamse kinde ren, tussen 8 en 14 jaar, brengen ook dit jaar weer enkele weken vakantie in Hoek van Holland door, georganiseerd door de Rotterdamse Vakantie School, Hel idee van deze vakanties is eigenlijk uit de vooroorlogse crisisjaren, toen het bij de meeste gezinnen onmogelijk was om met vakantie te gaan. Hoewel het aantal kinderen gestadig terugloopt, blijkt de vakantie op deze wijze toch nog steeds in een behoefte te voorzien» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Onweers buien hebben een eind gemaakt aan een week van tropisch weer, maar meteorolo gische optimisten geloven dat het weer de goede kant uftgaat. Zij wijzen op een rug van hoge luchtdruk, die ergens bU Engeland hangt en zon belooft. Voor Bad Groenoord zou een nieuwe hittegolf een volgende stap op weg naar een record- verbetering betekenen, want de 310.000 van 1959 zÜn bereikbaar. Sinds de opening van het bad in 1957 is dat in feite het enige echt mooie jaar geweest. Nu met topdagen van eind mei en de geregelde bevliegingen van het weer overtreft het bezoek de cijfers van vijf jaar geleden. Toen werd de 200-0003te op 24 juli geteld, nu draaide deze een week eerder op 17 juli al door de tourni quet Topdag was zaterdag 13 juni. Ongeveer 9-500 water- «n zonneminaaars passeerden deze dag de hekken, een aantal, dat nog nooit eerder werd bereikt Het afgelopen weekend viel tegen ook al omdat zater dagmiddag al een (kleine) bui regen de pret verstoorde. De rond twee miljoen, die met vakantie zijn leggen echter ook hun gewicht in de schaal, want zij zoeken nu het water er gens anders in binnen- en buitenland op. Voor Groenoord telt dit dubbel, omdat het bad niet alleen bij Schiedammers ln trek is, maar ook bij buursteden Rotter dam en Vlaardingen. Buitenlanders zien weinig in het ehloorwater, zij hrengen hun dag liever door aan het strand. Het jaar 1964 is echter al een succes ook al (en dat is niet te hopen) valt de regen tot september. Her haaldelijk haalt het bad een icede dag rond de zesduizend bezoeker s en de drukte dwingt de leiding er soms 2elfs toe een lesuur te laten vervallen. Trouwens voor het personeel betekent veel bezoek een grote belasting, want zij moeten over al een oogje in het zeil houden. (Van een onzer verslaggevers) Nord" uit Rotterdam zal binnenkort een plaat op de markt komen. Dit w het gevolg van enkele successen in de afge lopen weken. Het ensemble werd twee de in een talentenjacht van Phonogram en wist verder beslag te leggen op de Kaag-bokaal, die de hoogste onderschei ding van het nationale Kaag-concours vormt. ,Les pars du Nord" heeft een heterogene samenstelling; 3 Rotterdammers, 2 Frans geboortige jongens en l Surinamer VVitn Langsdorf, die de vocals voor zijn rekening neemt. De groep, die in sep tember m het kader van het programma Nieuwe Oogst op de Nederlandse beeld buizen zal komen, heeft geen beat-re- pertoïre, mcar, zoekt het meer in het rustige genre. ROTTERDAM, donderdag Voor het Mulo-diploma A xun geslaagd: de dames S. L. de Regt'J M. J. Scharloo E. L. Schel ling A. Egberts. M. Barrilay. P. G. Blok land. de heren A. C. Molendijk H. G. Schelling J- P. C. Amersfoort T. J Eggtek^L J. B. Louia L. N. Dorr G.' Houweling R. A. P. ZÓnrüiten met middenstandsdiploma» De 168 huizen uit het andere voostel dus, worden gebouwd door de NV Gem- bouw. De totale stichtlngskosten zijn. 5.156.530,De netto-weekhuur is be- paald op ƒ25,05 a ƒ26,89 voor de wonin- gen mei vier kamers en 16,— voor die met twee kamers. Voor de centrale ver- l warming komt daar een bedrag van 9,55 4 ƒ19.15 per wezk by. Ook wat deze huizen, aangaat, zat te zij- oertijd een woningbouwcorporatie worden (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. De elft* naar van 1' Ambassadeur, de Keer J. DL van Wegen bood gisteren de kinderen van taxichauffeurs en van mensen uit het Ho- recabedryf een feestmiddag Hiermee begon hij drie jaar geleden. Ie dere eerste week van de zomervakantie en met St. Nicolaas komen de kinderen. 5n l' Ambassadeur bijeen om een aantal ar tiesten te zien en te horen Gisteren genoten zij zichtbaar van aa. een poppenkastopvoering van mevrouw Tilly Peers-Van Bokhoven, die ook als buikspreekster optrad. Tevens speelden de i orkesten Loris Toselli en Tonny Verbeek.- John de Mol trad op als conferencier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1