Schiedammer tapte bier weer best Wie heeft er iets verloren Eerst in slotfase winst voor nog ongeïnspireerd spelend SVV: 3-2 Kei op voet van knaapje Aanrijding op Rijksweg 13 Eigen visie op de moderne kunst Kanaal door Yoorne wordt gesloten UITGEZAKTE MODDER VOOR HUIZENBOUW Telefoonkabels remmen het werk ris A Burgerlijke Stand Meisje van haar scooter gesmakt Nuttige oefenwedstrijd op Harga I I I I I I I I I I Automobielbedrijf WALDO N.V. Giiroen agent Vragen over de Haringvlietbrug OMNIBUS k Het Motorpaleis KERKDIENSTEN Artsen op zondag Drie tenen verbrijzeld Inbraak Sluizen Eindelijk MET VAKANTIE Mariniersweg 2 - tel: 117460 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrjjdag. „Wat 'n prut", zei iemand, toen hij zag wat de baggermolen uitbraakte. Dit woord is wat klank en sfeer be treft het enig juiste voor de vieze, glimmend zwarte brij, die de mo len van de bodem van de Lange Haven schraapt en dat hoogopspat- tend in de baggerbakken verdwijnt. Op zich zelf lijkt het nogal ruw werk, maar aan de geringe snelheid waarmee het vordert is te zien, dat er voorzichtigheid bij nodig is. Sliepte Overleden na val van dak Kabels GHASilIA AIMACtlltVES SCIIMEHVK MEENT 116 '-•KÖTTERDAM Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 f5.90 11.90 (Van onze correspondent) BRIELLE, zaterdag Het is wel zeker dat het Voornsekanaal eind 1965 gesloten zal worden. De of ficiële beslissing moet echter nog afkomen. Het is voorshands nog niet te voorspellen hoe de ont wikkeling van dit water zich zal voltrekken, maar deze zal wel in de richting van de recreatie lig- de richting van de recreatie gaan;" is baggeren hard mmm (Advertentie I M dan eerst naar voor de beste bromliets van Uw leven, die ook Uw vakantie aangenamer en goedkoper maakt. Tevens prima servi ce en garantie. Desgewenst gemakke lijke betaling. BOTTERDAM De Schiedamse Gemeentereinigings dienst handhaaft met één baggermolen de diepte van de verschillende havens en de Schie." Een vast draaischema bestaat wel, maar daar kan nauwelijks de hand aan worden gehouden, omdat de molen steeds naar de plaats waar de aanslibbing ge vaarlijk dreigt te worden moet worden gestuurd. De Schie is daarbij een knelpunt. De schepen woelen met hun schroeven de bodem vooral in de bochten om, zodat er drempels ontstaan. Voor het gevaar accuut wordt dient de Gemeentereiniging dan in te grijpen als de oneffenheden tussen sta tion en de grens met Botterdam ont staan De grachten wie er wel eens een scliip doorheen heeft zien varen weet dat zQ zelfs heel wat minder schilderachtig zijn dan de huizen erlangs worden re gelmatig gepeil. De noodzakelijke diepte Is 2.80 meter beneden NAP, haalt men dit niet dan is baggeren nodig. Met de Lange Haven is dit op het ogenblik het geval. De uitdieping is hier ook urgent in het verband met de te verwachten drukte, die door de baggerwerkzaamheden in de Wilhelminahaven zal ontstaan. Dit grote werk (alleen, in de monding wordt al 28.000 m3 gebaggerd) voert de Gemeente, reinigingsdienst niet zelf uit, omdat men er het materiaal niet voor heeft. De gemeentelijke baggermolen is een vrij klein model, die zich zonder al te veel moeite in de grachten moet kunnen bewegen. Twee man (soms drie) zorgen ervoor dat de uitdieping gelijkmatig ge beurt. Langs kabels draaien zij met een lier de molens voor en achteruit, naar links en naar rechts tot de diepte weer voldoende is. /N de Lange Haven brengt de ge meentelijke baggermolen langzaam maar zeker de diepte weer op peil. SCHIEDAM, zaterdag. Hervormde ge meente: Grote Kerk, 10 uur dr. C. A. de Kid der. Utrecht, 17 uur ds. A. Hoffman; Bethel- kerk, '10 uur ds. H. H. Wissink, 19 uur ds. W. Vons, Kethel; Opstandingskerk. 8.30 uur. ds. C. A. de Ridder. Utrecht. 10 uur ds. P. M. Breugem, Achterberg, 19 uur geen dienst; Vredeskerk, 9 uur ds. H. W. Hemmes, 10.45 uur ds. H. W. Hemmes. 19 uur ds. A. Hoff man. Ilervonide gemeente te Kethel: De Rank 8.30 uur ds. W. Vons; Dorpskerk, 10 uur ds. W. Vons, 19 uur ds. P. v. d. Vloed. Vlaardingen. Christ, geref.: kerkgebouw Warande. 9.30 uur leesdienst. 14.30 uur ds. H. van Leeuwen. Evang. Lutherse gem.: lo uur, ds. J. C. Ha mel. Monnickendam. Ned. protestanten bond: Westvest 92. 10.30 uur de heer H. D. Elder- kamp. Oud katli. kerk. Dam 28, 10 uur H. Mis. Leger des lleils, Lange Haven 27: 10 uur. hei ligingssamenkomst en 19.30 uur verlossings samenkomst; Gerrit Verboomstraat 18.45 uur, openluchtsamenkomst; alle samenkomsten on der leiding van majoor en mevrouw S. A. Dryver. Baptisten gemeente. Lange Haven 129: 19 uur samenkomst. Jehova's getuigen. Volksgebouw, 18 uur openbare toespraak „Gods koninkrijk heert temidden van uw vij anden", 19.10 wachttorenstudie; donderdag 19.30 uur theocratische bedieningsschool en dienstvergadering. SCHIEDAM, zaterdag In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. J. Franke, Burg. Knappertlaan, tel. 68163; W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel. tel. 69696; W. A. de Bidder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590; G. in 't Veld, Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 68599. Geopend is apotheek Van Westerdorp, Parkweg 207, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. Advertentie I M Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie in Schiedam, dagelijks van 8.0O— 17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag Bing met 3 sleutels, bijbel, vakantiebon nen, bal in net, plastic jas, kindermutsje. Te bevragen bij de vinders: binnenwerk van horloge, v. Dijk, Grote Markt 17; bankbiljet, Beek, St. Liduinastraat 926; damesvest. Wiegel, Broersveld 33; plastic kinderschoentje, v Leeuwen, Burg. Van Haarenlaan 1359: pakje inhoud: rood jas je, Postkantoor; badhanddoek met nylon zwembroek, Swart, Parkweg 55; dames- knipportemonnaie, Tuyl, P.'dijk 296; ak- tentas met inhoud, de Waal, Aleidastraat 94: portemonnaie met in'n., Akkerman, Amalia v. Solmstraat 3: aktentas met inh„ De Jager, St. Janssteeg; aktentas, Maas, Gahleistraat 29a; tabakzak, Barten, West molenstraat 25; aktentas met inh., Kune- man, Broersveld 1016: abonnement „Groen- oord", Maasdam, v. Oldenbarneveltstraat 94; landkaart, v, 't Zelfde, Limburg v.Sti- rumstraat 37; identiteitskaart, Tuinder, Schaperlaan 43: loden pijp, v, d. Waal, v. d. Klatstraat 76; geit, Brouns, Mariastraat 3a: kanarie, Engelkans, BK-laan 78: rui tenwisser, Bel, Middelharnissestraat 370; schuifmaat, Bodezuao, Kcrtlandstraat 30a; zakmes en hamer, Heij, Bijnstraat 14; luchtbedpompje, De Lange, Schied.weg 100: geluiddemper, Meester, Lekstraat 1: tas met gereedschappen, Noordhoek, Pen- drechtsestraat 14; zonnebril, Kleinekoost, Eembrandtlaan 136: sleuteletui met 4 sleu tels, Brokling, De Hallstraat 42; bril, Loe- rentveld. Visserstraat 33; contactsleutel. Kruithof, Westfrankelandsestraat58b; ring met 3 sleutels, Kuneman, Aleidastraat 119; ring met 2 sleutels, Spaarbank, Lange Ha ven. Ondertrouwd: B. Beeking 22 jr en O. Beun 19 jr; A. H. Bekker 24 jr en C. A. van Dijken 16 jr; W. Boer 22 jr en M. Brokken 19 jr: S. van den Hoek 24 jr en M. W. Bakker 24 jr. P. van der Hoeven 28 jr en T. Brussaard 23 jr; I. de Klerk 37 jr en J. G. Blok 21 jr; N. J. van Leeu wen 18 jr en J. L. Kinnegen 16 jr; J. Mak- kinga 22 jr en J. v. 't Hoff 19 jr: J. A. M. Mennen 26 jr en G. K. Drent 21 jr; J.Mole naar 23 jr en M. T. Egging 17 jr: M. van der Most 25 jr en E. T. Bouwman 22 jr; J. L. J. Versteeg 22 jr en A. Mastenbroek 19 jr; H. van der Wal 23 jr en A. C. L. van Dijk 20 jr; H. van Weijen 21 jr en D. A. M. Kareis 22 jr. 'Gehuwd: P. J. Olsen 29 jr en G. H. Bauer 24 jr; H. Maan 24 jr en A. van Lim- borgh 23 jr; A. J. de Jong 21 jr en M. Kalkman 33 jr; K. Kelderman 22 jr en G. J. B. Gernaat 25 jr; K. Giambaris 30 jr en A. Vijfvinkel 21 jr; B. Winterswijk 27 jr en L E. Fraterman 22 jr. Geboren; Sandra R. d.v. J. B. Smith en I. J. Jacobs; Paul z.v A. P. G. Seijkens en C. G. von Bulderen:' Jolanda 1. G. d.v. J. F. A. Rensman en A. L. M. Lensink; Mo nique d.v. L. Meijer en M. H. J. Kemp. Overleden: P. J. Stieber 56 jr; T, A. Nieolaas 94 jr. Amateur V.F.C. verrassend enthousiast (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDÏNGEN, zaterdag. Ondanks een 3—2 nederlaag tegen een sterke SW-combinatie kan de ainateurclub WC over het vertoonde spel in de eerste oefenwedstrijd tevreden z«n. Weliswaar kon VFC nog niet in zij'n sterkste opstelling uitkomen, maar de gedachte van de nieuwe trainer, de heer C. W. Jans, een consequent 4-2-4-systeem met als twee speerpunten Harm van Rees en Maarten van de Meer voldeed voor een groot gedeelte aan zijn verwachtingen. Ondanks dat men door dit systeem een zwakker middenveld heeft, krijgt men nu een scherpe aanval, hetgeen, zoals gister avond, resulteerde in twee doelpunten. Ook de felheid waarmee VFC voor de dag kwam, gaf een zekere inhoud aan het spel. SVV, dat onder de naam combinatie in het veld verscheen, was, met nitzondC' ring van drie spelers, dicht b(j het eerste elftal, al kon men dit niet zien. De meeste spelers, uitgezonderd Dick van Dijk en de nieuwe aanwinst Torqué van CW, ble ven ver onder de maat. Technisch waren de rood-groenen stukken beter dan VFC, maar de voorhoede wilde steeds maar het spel in de breedte houden, waardoor doel man Kruyt vooral in de eerste helft niet veel te doen kreeg. Zijn collega Van der Velden, nieuwe aanwinst van Sparta, had het met de felle aanvallen van VFC lang niet gemakke lijk. Nadat hij eerst met een fraaie sprong de bal van de schoen van Harm van Rees moest halen, scoorde VFC in de 7e mi nuut 't eerste doelpunt. Rechtesachter Bak liet Maarten v. d. Meer te veel vrij en na doelman Van der Velden te hebben omspeeld, trok hij de bal keurig voor, waar het voor Harm van Rees geen moei te was in te schieten. Het antwoord van SVV kwam in de 30e minuut. Dick van Dijk speelde de bal beheerst naar rechts buiten Torqué; met een vrij veld voor zich Van Fessem verzuimde in te grijpen rende hij op het doel af en bracht de stand in evenwicht. De felheid van VFC in de eerste helft zal na de rust wel verdwenen zijn, dacht men. Maar men had buiten de waard ge- ROTTERDAM, vrijdag. Donderdag middag liet de vierjarige Marius A. Mol van de Oostzeedijk tijdens het spelen met een „inmaakkei" van ca 10 kg deze kei op zijn linkervoet vallen, waardoor drie tenen werden verbrijzeld. Het jon getje is naar het Bethesda-ziekenhuis vervoerd. Hij speelde achter zijn ouder lijke woning. ROTTERDAM, vrijdag. Op Rijks weg 13 is gisteren bij de Doenkade een personenauto, bestuurd door de leerling stuurman J. B. H. Lutmers (21) uit Den Haag, doordat hij de macht over zijn stuur verloor, over de kop geslagen en in een droge sloot langs de weg terecht gekomen. De bestuurder is met een hoofdwond, rugklachten en schaafwon den aan beide benen naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd weg- getakeld.' ZAANDAM, zaterdag (ANP). - De vijf tigjarige heer C. M. Nooij uit Zaandam, die maandag van zes meter hoogte uit een dakgoot viel, waaraan hy reparaties ver richtte, is gisteren in het Sint Janszieken huis in Zaandam overleden. Bij SVV speelde in de tweede helft - (als linksbuiten) de Spanjaard Joaquin^,. mee. Hij zegt zelf het liefst kanthalf te spelen en is zowel links als rechts. S' i rekend. Een nog feller en enthousiaster?. VFC trok steeds ten aanval en was tel^,. kens weer op tijd terug om de trage Schiedamse aanval in de kiem te smorend- Zelfs Dick van Dijk deelde nu diversè% slechte passes uit, waardoor invaller spit. Eddie Klauwens steeds op tijd kon in-^, grijpen. De beide buitenspelers van VF(>s bleken nu toch niet opgewassen te zijrCï- tegen de felheid van hun medespelers?' Zowel Maarten Benjert als Jan v. d. Lee' lieten het nogal eens afweten, zodat; eigenlijk de twee speerpunten Harm van- Rees en Maarten v. d. Meer aangevoerd door Rob van Rees de nodige vaart 'n' - de VFC-voorhoede moesten brengen. Er^ dit lukte ook. Meerdere malen ging Maar-' ten v. d. Meer langs spil Dalmeyer heerf. alsof hij niet bestond. Het tweede doel?'; punt kwam dan ook van zijn voet toeii Dalmeyer hem niet kon houden en on houdbaar de bal langs doelman Van der Velden schoot. .v Doch SVV bleek over de langste adem te beschikken. Nadat Torqué met een fraai schot de stand weer in evenwicht had gebracht, maakte middenvoor Van Meeteren er 'n eind aan door uit een pass van Dick van Dijk ineens langs doelman Eddie Kruyt te schieten. Al met al een wedstrijd, waarin SW tegenviel en VFC op deze weg door moet gaan. Moeilijkheid Is daarbij vooral in de Lan ge Haven de hoeveelheid telefoonkabels, die over de bodem liggen gespannen. Men moet aan de hand van door de PTT opge geven plaatsbepalingen werken. Vorige week bleek zo'n aanduiding niet nauw keurig te zijn, toen de mannen op de mo len dat merkten was het al te Iaat, de kabel was geraakt. De molen diept ook nog al eens afval en ijzerwerk op, soms zelfs hele fietsen. Dit moet er allemaal uit, want het slib is niet waardeloos. Een klein sleepbootje, dat heel handig met de plompe bakken om springt, brengt de bagger naar de opslag plaatsen in de buurt van scheepswerf „De Hoop", twee putten, die elk ongeveer 20.000 m3 modder kunnen bevatten. Een elevator verdeelt de bagger over de putten, waar het één tot twee jaar blijft liggen. Als de modder is uitgezakt en al het vocht is verdwenen graaft de dienst de ontstane koek uit. Bestemming is de de ontstane koek uit. Bestmming is de huizenbouw, die door een te kort aan zand hiermee graag de terreinen ophoogt Ook bij het aanleggen van tuinen maakt men een dankbaar gebruik van de uitgezakte bagger, die eens „prut" werd genoemd. BIOSCOPEN ZATERDAG; Passage, 14.00, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Maardokter! Monopole, 14.00, 19.00, 21.15 uur: Aeneas, kampioen van Trcije. 24.00 uur: Waarover men niet spreekt ZONDAG Passage, 14.00, 16.15, 19.00 en 21.15 uur; Maarrr... dokter! Monopole, 14.00, 16.15: Goliath en de bar baren. 19.00 en 21.15 uur: Aeneas, kampioen van Troje. APOTHEEKDIENST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Biertappen is een kunst. Elke bierdrinker zal dit vol mondig toegeven en namen noemen van café's waar het bier om in te bijten is. Dorst laat zich nu eenmaal niet zonder omslag lessen dan drink je maar water. Ook bet Centraal Brouwerij Kantoor, waarin alle brouwerijen samenwerken, is er ten zeerste mee gebaat, dat de café houders het schenken goed afgaat Zü organiseren daarom elk jaar regionale en landelijke biertapwedstrijden. Donderdag werd in het dakpaviljoen van Engels in het Groothandelsgebouw een wedstrijd voor tappers uit Rotterdam en omgeving gehouden. Voor Schiedam trad onder anderen in de ring het team van café „Schipperswelvaren", te weten de heer S. Timmermans en vrouw. Wat zij al eens eerder hadden gepresteerd lukte nu weer: zij haalden de eerste prijs weg. Van de dertig niet-Rotterdamse teams tapten en schonken zij het best De wed strijd bestond n.1. uit twee opgaven. De heer Timmermans moest tweemaal een glas bier tappen met even grote man chet Dat moest in één keer, met een gave manchet zonder schuimbellen. Zijn vrouw moest een flesje donker bier ser veren en inschenken op de manier, die de kenners prijzend doet knikken. Sinds 1957 doet het team van de Bui tenhavenweg 172 aan dit soort wedstrij den mee en met groot succes. Het was voor de vierde maal, dat zij deze eerste prijs wonnen, daarnaast behaalden zij een aantal tweede en derde prijzen. Winst m de regionale wedstrijd betekent meedoen aan de nationale biertapkampioenschap pen. In januari van dit jaar behaalde het team Timmermans daarin een zeer eer volle zesde plaats. Begin volgend jaar binden zij weer de strijd aan met de kampioenen van andere plaatsen en stre ken, vast besloten nu de eerste prijs te veroveren. ROTTERDAM, vrijdag. Op de Lin ker Rottekade ter hoogte van het Schut tersveld had gisteren een aanrijding plaats tussen een personenauto en een scooter, bestuurd door de 22-jarige cor respondente H. H. van Gemeren van de Burg. Meineszstraat. De personenauto lette tijdens een in haalmanoeuvre niet op het hem tegemoet komende verkeer met Het gevolg dat hij bijna frontaal in botsing kwam met de scooter. Het meisje werd van haar voer tuig geslingerd en liep een bloedende hoofdwond op aan het achterhoofd. Zij is naar het Bergwegziekenhui- gebracht. (Advertentie l.M. DEN HAAG, zaterdag. (ANP) Het eerste-kamerlid Burger CP v/d A) heeft de minister van verkeer en waterstaat schriftelijk gevraagd, of deze kan mede delen. hoe lang het nog duurt alvorens ten behoeve van de scheepvaart de ge bruikelijke hoogtematen op de pijlers van de Haringvlietbrug worden geplaatst. ROTTERDAM, vrijdag In de nacht van woensdag op donderdag heeft men zich door inklimming toegang verschaft in een automobielbedrijf aan de Nieuwe Binnenweg. Een bureaulade werd open gerukt. Een zich daarin bevindend geld kistje met ƒ650,73 en een fooienpot met ƒ67,50 waren verdwenen. Trainer C. W. Jans (van VFC) gaf nog enkele aanwijzingen aan zijn nieuwe pu pillen. ROTTERDAM, vrijdag Omstreeks half vijf en om vijf uur heeft de politie gistermiddag met een surveillancewagen een bloedtransport waar zeer veel spoed b(j was, verzorgd van de Bloedbank aan de Wesizeedijk naar de St. Clarastichting aan de Oostvarkenoordseweg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Terecht maakt Schiedam veel cphef van „Balans" de eer ste moderne kunstbeurs, die vijf galeries tot 14 september in het Stedelijk Museum houden. Reizigers, die het station verla ten worden begroet door vlaggen en affi ches, die gegevens over de tentoonstelling verstrekken. In het centrum wijzen op vallende bordjes de weg naar de Hoog straat. Bovendien herinneren grote span doeken de vreemdeling, die het haast had vergeten er nog eens aan. Op de binnenplaats van het museum is een keuze uit de eigen collectie (voor een deel bruikleen) opgesteld. Sculpturen, die opvallen en dan ook de aandacht krijgen. Bij sommigen smaakt dit „proevertje" naar meer en zij gaan. het museum binnen. Velen kijken nog met enig misprijzen naar deze moderne kunst. In zijn originaliteit is deze opmerking wel het meest geslaagd: van een uit vele pijpjes beslaand werk zei iemand: „Die is geschikt gemaakt voor aardgas". „Die nogal persoonlijke visie, die weinig opbouwend is. Fotograaf Ton. de Haan zag het anders. Hij ging voor de sculpturen door de knieën en maakte deze foto. MEYER Sr.UYSER waarin opgenomen Sluysers bestsellers. VOORDAT Bt HET VERGEET ALS DE DAG VAN GISTEREN HUN LACH KLINKT VAN ZO VER Met 22 foto's en vete illustraties, 400 pagina's gebonden voor slechts Eveneens verkrQgbaai In een LUXE UITGAVE met foedraal, gebonden in kunstleer De noodzakelijkheid tot sluiting is van meer verkeerstechnische aard. Zou men het kanaal voor scheepvaart blijven gebruiken, dan zouden er zeer kostbare bruggen moeten worden gebouwd." Voorts vergt het kanaal 250.000,— aan onderhoudskosten per jaar. Voorts zouden dan nieuwe sluizen.nood- ^elijk zijn bij Heenvliet en Hellevoet- sluis, waarmee miljoenen gemoeid zijn. Een nadeel van de sluiting: de vaarroute op Hellevoetsluis wordt langer. Aantrekkelijk is, dat het hele eiianA voorne omgeven wordt door recreatie' westelijk het strand, noordelijk het Brielse Meer en oostelijk en zuidelijk dan hat kanaal door Voorne.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1