Maxi male winst voor Schiedam BfflE Verolme laat zijn bedrijven na aan het personeel meer ONTLUISTERD SVV-TERREIN 29 mm m IIONKBAL Kampioen DHS is nu uitgespeeld opruiming Vliegtuig verloor reclame-sleepnet smssi wsmêm? Esperaiito-agenclc Kosten 21.500,- Oliestook in Koopmansbeurs Europoort loopt goed Nieuwe c.v. voor Rehoboth-ulo Mutaties bij clubs Knickerbockers honkballen tegen Schiedam „Zestienhoven" Begint zomerseizoen Vragen over de Haringvlietbrug ÏÏ^Cbt eQ 19 aUgU5tMB maanüag 27 juli 1904 - pag p|?-; V" (Van een, onzer verslaggevers) JSCHffiDAM, ^maandag-. Voortreffelijke resultaten behaalden de Sehiedamse lljbnkbalteians. Schiedam presteerde het om HMS van het kampioenschap af te faou- tgüea. In de voorlaatste competitiestrijd hield Schiedam onder zeer veel spanning kSMS. met 1—0 In bedwang:. Kampioen DHS sloot zeer fraai de competitie af Met |_een goede 16—3 overwinning op EUnkwflk werd de voorsprong op de (verslaeen) «•concurrenten gehandhaafd. Schiedam 3 verbeterde de kansen voor kampioenschap*- ^promotie door een enorme 191 overwinning in de derby tegen DHS 2. De Schie- gagmhonJrtalters waren waren over alle linies de sterkeren over hun stadgenoten. betekent dat DHS er goed aan doet versterking by de reserves te verwerven ^na.het promoveren van het standaardteam hogere eisen zal gaan stellen. In de prJubonlmoeting Schiedam 4Schiedam 5 voor de tweede klasse van het Ravon pfioiterdam bleef Schiedam 4 met 17—2 de clubmakkers van het vijfde voor. (Advertentie LM.) Morgenvroeg begint de verkoop van een grote partijkoop van venstervaflen voor de halve prijs. SCMEDAM-HMS U) pHeileek er in' het "begin wel op dat ÈflMS naar het kampioenschap zou cUu Ifyêren. Voor de aanvang van deze be- ||ia»gwokkende match had voorzitter Rgpick Molenaar van de honkbalafdeling pfvan Schiedam Joop Lupker gehuldigd ^wegens diens spelen van de honderdste ^«èdstrijd. j|||In de eerste inning plaatste Van Kou- v-;ü&en van HMS een honkslag. Het zou WóVerigens tevens de laatste slag zijn, Mmaar dat wist het'in beweging geraakte fe^chiedamveld toén nog niet. De Schie- pdamse velders sloten daarna de defensie phaardieht. '«Toch leek het er in de tweede in- jning nog op, dat Steenbrink, zou gaan Sgcoren nadat hij door een foutje op de Thbnlcen was gekomen. Hoi plaatste een •stootslag en Steenbrink kwam naar het derde honk, maar Henk Kempen scha- ■lelde met tweemaal drieslag twee man ■uit en Toiiny Ebben verwees de laatste ■man naar de dug-out. jjï-Ook Schiedam kreeg tegen de stugge verdediging geen scoringspositie. Wer- {per Stilting van HMS gaf geen kansen "weg. Het was Jan van Naamen,-die in de zesde inning wel raak sloeg. Henk Kempen hielp hem met een stootslag |haar het tweede honk en daarna volgde [een daverende tweehonkslag van Nico JKphneijer, waardoor Jan van Naamen janooi naar de thuisplaat kwam. ffeln de overige innings werd HMS niet [gevaarlijk, dank zij het goede werpen Lvan Henk Kempen en bet veldwerk van Schiedam, Onder gejuich stuurde Schie- ?dam de laatste HMS-slagman met drie «slag naar de kant. iwerpersresultaten: Stilting (HMS) 12 x «3rElag. 1 x 4-wijd en vier honkslagen te lgen; Kempen (Schiedam) j.5 x 3-sIag; :2:x 4-wijd en één honkslag tegen. fSCHIEDAM 2-RCH 2 18-5 'gilet gelukte Schiedam 2 op te rukken naar de tweede plaats door RCH gena deloos te slaan. Het vonnis werd al in de eerste inning geveld toen goede honk. slagen van Koos de Haas, Piet de Bruin, Aad van der Tas, ch Jan Osephïus ruim [baan1 maakten voor liefst tien runs MlO—0). Schiedam 2 deed het daarna i wat kalmer aan. In de vijfde inning voegde Schiedam vier punten aan het totaal toe toen het RCH-veld weer faal de. Slagen van. Reinhard en Wassenaar "alsmede Sehiedamse veïdfouten gaven •RCH 2 in de vijfde inning de kans de achterstand te verkleinen. Prompt voeg de Schiedam vier punten aan het totaal toe in de zesde slagbeurt, toen Koos de Haas een tweehonkslag plaatste en. de honken vol liepen. ,;RCH 2 maakte in. de zevende inning gebruik van het feit, dat werper Jan i Osephïus even de controle kwijt raakte Er werd tweemaal gescoord, maar aan gezien RCH 2 het verschil niet beneden de tien punten kon brengen was de strijd beëindigd. Werpersresultaten: Jan Osephïus (Schiedam 2) 11 x 3-slag, 7 x 4-wijd en twee honkslagen tegen; Leyenaar (RCH 2) 2 x 3-slag, 5 x 4-wijd en elf honk slagen tegen, DHS-EL1NKW IJK 16-5 DHS, kampioen van de derde klasse C, heeft de competitie afgesloten met een grote overwinning; IS—5 was het na zeven innings tegen Elihkwjjfc en door deze ruime marge speelde men niet verder. In de eerste inning werd het al 3—0 door runs van H. Korpel, G. Gommel en B. Sordijn. Elïnkwijk kon hier niets tegenover stellen. De volgende slagbeurt bracht weer vijf punten op het score bord. H. Korpel, J. Kooyman en G. Gommel kregen 4-wijd en H. de Jong plaatste een honkslag, doordat het Elink- wijkvcld nog twee fouten maakte werd het 80. Het DHS-veld sloot uitstekend en de Utrechters konden geen ogenblik gevaar lijk worden, tot de vierde inning. Gave honkslagen van P, Dominicus en C. de Groot en tweemaal 4-wijd waren toen goed voor vier punten. Via G, Gommel, B. Sordijn, L. v. d. Hamer eii J. Verbeet sloeg de kam- pioensploeg onmiddellijk terug (li_3). Dank zij een tweehonkslag en een hoge klap in het rechtsveld kon M. de Buy- ter nog scoren. DHS drukte daarna even door, zag nog vijf man over de thuis plaat komen en won zo in zeven innings. Werpersresultaten DHS: J, Verlaat (6 innings) 5-3-3, L, v. d. Hamer (één in. SCHIEDAM, maandag. -Merkredon, la - I 283(1 de julio klubvespero. Kio estas via ning) 0-0-0. Elmkwyk'. M. de Ruyter en opinio pri tio? Ni kunvenus ce kino Van Maalste: 3-8-12. Gink, Plaegstraat 19. (Advertentie l.M.l Morgenvroeg garanderen wiJ.U een sensatie in onze afdeling langharige kleedjes. Want dan begint de Verkoop van een grote partij originele Ameri kaanse import Cashmilon-rugs van 22,50 bijna voor de halve prijs. Geen gewone langharige kleed fes, neen complete leacrïl vachten, zo hoog van pool en goed wis baar en anti-slip. Morgen koopt U kleedjes die niets meer lijken op elk lang harig ander kleedje, maar een Cashmiion rug voor nog géén twaalf gulden. STICHTING ZAT BEHEER VOEREN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Wanneer scheepsbouwer C. Verolme in de toekomst zou overlijden, zullen-zU» erfgenamen de bedrijven, die hy bezit niet als nalaten schap ontvangen. De heer Verolme heeft zijn gezamenlijke ondernemingen onder gebracht in een stichting, die het. beheer zal voeren. De werknemers zullen voor een belangrijk deel bleven delen In de baten. Ook nu ontvangen zij jaarlijks al een winstuitkering. 1 en machinebouw te bevorderen door be gaafde jonge technici studiemogelijkhe den te verschaffen. Ben doel van de baten van het concern zal voor dit doel beschikbaar zijn. SCHIEDAM, maandag. Een. vliegtuig van Martini's Aircharter, dat voor het Hilversumse luchtreclamebedrijf Rozen sleepte, verloor zaterdagmiddag zijn xe- clamenet. Het kwam terecht op een wei land tussen Polderwerg en spoorlijn. Een deel van de sleepkabel bleef echter over de stroomdraden van de spoorwegen han gen. Nadat de stroom was uitgeschakeld is de kabel eraf getrokken. Zwitserse broderie-vallen, 50 cm hoog, met rijk faorduur- desstn van 3.25 Terlenka marquisette vaT, mee ingeweven dessins, 48 cm hoog, van 2.95 Flock-prïnt val van terlenka marquisette, 46 cm hoog, met apart dessin Yan 2.85 Broderie Zwitserse Terlenka met ingeweven dessin fpEN oroot recreatieoord! Dat is het 7 M weer tienjarige Kolpabad. Zeker op de voor de meeste mensen vrije dagen zeer velen verkiezen dan zelfs bet open bare zwembad in Vlaaringen boven Hoek van Holland en dat blaken niet alleen Vlaardingers te zijn Morgenvroeg om 9 uur begint Het zal wel altijd een raadsel blyuen waarom een nog be trekkelijk groot aantal Vlaardingers zomer voorkeur geeft aan hei Sehiedamse- Groenaord; het om gekeerde blijkt in veel bescheidener mate het geval te zijn. Hoe dan ook: de verkoop var, deze drie soor ten venstervallen, alle drie door elkaar voor één prijs per meier Ciên tel. af schrift, fceif. het Kolpabad, ondertussen nryuiei geheel in het groen gelegen en op het terrein voorzien van voor de jeugd aantrekkelij ke kleine speelwerktuigen, heeft op een grote massa zijn aantrekkingskracht TJOE groat die is, getuigt de gisteren genomen overzichtsfoto (hierboven). Hele families kouten, bepakt en bezakt tijd (ookalishet danbouwvakvdkantte tui ge de kinderwagen naar het Kolpar- bad om daar de gehele dag door te bren gen (tweede en derde foto links). Men zit natuurlijk met de gehele dag in het ter: ook andere ontspanning komt erbij, het (voor dejongeren) niet met de speelwerktuigen dan bijvoorbeeld met een partijtje badminton (foto links bene den). De in Ridderkerk wonende scheeps bouwer, die na de oorlog een. zeer groot concern opbouwde, heeft nooit ouder stoelen ol banken gestoken, dat hij zijn enorme bezit als het ware wilde nalaten aan zijn personeel. Hij- vindt het onjuist, dat zijn nakomelingen dit bezit zonder meer zouden ontvangen. Nu hij een jaartje ouder; wordt (op 4 september van het volgend jaar 65) acht hij de tijd gekomen zijn plannen uit te voeren. Daartoe is de stichting opgericht, die het concern na zijn dood zou moeten beheren. De erfgenamen zullen jaarlijks beschei den vergoedingen van de stichting ont vangen. De heer "Verolme heeft drie dochters. Een tweede stichting, die de naam van Verolme zal dragen, is in oprichting met het doel de ontwikkeling van de scheeps- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Zuiniger steken en het vrijkomen van personeel zün de voorde len van de wijziging van de centrale ver- warmïngsinstallatie in de Koopmansbeurs vinden B W. Bij de begroting voor dit jaar werd er al op gewezen, dat de ver vanging van de bestaande'Installatie re kening moest worden gehouden. Nog voor de winter wil men nu de volautomatische oliefitookinrichtlng monteren. De Koopmansbeurs is ten dele in ge bruik als sporthal. Verschillende tafel tennisverenigingen trainen en spelen er. Daarnaast wordt de zaal soms gebruikt als expositieruimte. Ook de Gemeentelij ke Wonrngdïenst heeft echter zijn kanti ren in het gebouw. De verschillende wija._ waarop het gebouw wordt benut maakt het noodzakelijk, dat de verwarming on afhankelijk van elkaar kan worden ge regeld. Hiervoor zijn. thermostaten tijdklokken nodig. De hele vervanging van de kolenstook installatie omvat de wijzing van de ke tels, het aanbrengen van. ketelbemetse- lingen, olïcfronten, een tank, leidingen eri. branders. Voor het geheel vragen B V een krediet van ƒ21.500. De tafel tennissers kunnen door deze verbetering en de dit jaar gelegde houten vloer over een vrijwel ideaal sportcentrum beschik ken. Voor de allerkleinsten, btykl er soms nog geen water genoeg te zijn; geen nood: een „tuinbed" van thuis meegebracht (foto rechts onder de overzichtsprent). Het Kolpabad leent zich ook voor,intieme ge sprekjes (tweede foto rechts) en wie zal het op de laatste foto de jongeman kwa lijk nemen, dat hij de benen van zijn jon ge geliefde tegen de brandende zon be scherm 5 jp ET waren slechts enkele „shots", die H/ fotograaf W. v. d. Berg in samentoer- king met een Parool-redacteur zondag morgen en -middag maakte. Zij pogen het beeld te geven van het Vlaaréingse re creatiecentrum nummer één op een wille keurige zondag, wanneer er toch nog al tijd. (ook al is het dan bouwvakantie en bedrijfsleider J. Traas ook al elders) zo'n kleine vierduizend stadgenoten daar ver pozing zoeken. Tp R gebeuren met veel ongelukken, J2s blijkt uit-de statistische gegevens. Het aantal gevonden voorwerpen is gezien het I omvangrijke bezoek betrekkelijk gering. De regelmatige bezoekers houden zich aan het voorschrift geen flessen mee te bren- gen; maar de verkoop van produkten in flessen'is er ook en kan moeilijk verboden wordenJSn ook schijnt niet iedereen ook maar één van de honderd vuilniston- nen te zien, hetgeen aan het einde oan de dag ontzettend veel werk vergt van het vooral in deze dagen toch al druk bezette personeel van het Kolpabad. Hun taak zou wel iets verlicht kunnen worden n AT is dus het Vlaardingse Kolpabad, KJ zomer 1964, bepaald niet alleen een zwembad. Erfpachtkwestie bewijst Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Cashmilon- rugs 45 x 85 cm, |n de kleuren Gicn tel. of schrift, be ft. x I 1 r mm BIOSCOPEN «ssage,20.15: Maarrrdokter. Mono pole, 20.00:Aereas,kampioen van Troje. APOTHEEKD1ENST 4#»thedc Vaa Westerdorp. Parkweg 207. SCHIEDAM, maandag. SW zal niet meer aan de Westfrankelandseweg spelen, Het Is of daarmee ook een deel van. de sfeer van de club verloren gaat. Ook voetbalverenigingen en vooral hun sup porters hechten aan „hun buis". Wat zon Sparta zijn zonder Kasteel of Fejjenoard zonder „kuip"? Stadsuitbreiding vroeg echter dit offer en. werklieden zijn al bezig het veld tc slopen. .De grasmat wordt netjes opge rold omdat de zoden ergens anders weer kunnen worden gebruikt. De doelen zijn neergehaaLd, de tribunes afgebroken. Iedereen kan als hij wil het terrein op lopen, weinigen zullen het doen, want het is zoals de foto laat zien een triest ge zicht Een SW-combinatïe heeft ondertussen al op Harga gespeeld. De meeste suppor ters moéten nog wat wennen aan deze naam, tot nu toe kennen zij het sport park alleen maar als „bezoekers" bi] de derby tegen Hermes-DVS. Alles went echter, waarom dit niat, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Restaurant Europoort zal de grond aan de Maasboulevard waar op het is gebouwd in huur krijgen als de raad op voorstel van B W de erfpacht uitgifte intrekken ingaat. Deze voor de buitenstaander nogal technische omzet ting had in het verleden voor het restau rant ernstige gevolgen kunnen hebben. De uitgifte in erfpacht (canon 2000 per jaar) dateert nog uit 1S56. De grond was onderdeel van het oeverterrein, dat de gemeente tot 1981 van het Rijk in erf pacht had ontvangen. De staat wilde de heruitgave in erfpacht echter niet goed keuren, omdat de minister xnoeilijkhe- sn vreesde. Overleg leidde tot niets, In 1961 werd de mogelijkheid van ver- rur geopperd. In het begin voelde ge- eente en N.?. Horeca Exploitatie Maat- happij Schiedam hier weinig voor. Voor lamste bedenking was, dat de moge lijkheid cm geld van buiten de gemeente aan te trekken zou verminderen zonder de erfpacht als onderpand. Het rijk wilde echter meewerken wanneer zekerheid zou moeten worden gesteld door over dracht vim vorderingen. Voor gemeente en exploitatiemaat schappij was dit voldoende om de bezwa ren te laten'.varen en de omzetting - te aanvaarden. De ontwikkeling van Euro poort bleek echter gunstiger dan aanvan kelijk was verwacht. De in hot begin moeilijke liquiditeitspositie verbeterde jaarlijks en de behoefte meer vreemd geld aan te trekken viel daardoor weg. Deze èrfpachtkwestïe is dus de toetssteen van de ontwikkeling van Europoort geweest. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, De Rehoboth-u.Lo. aan de Tuin!aan krijgt na 24 jaar een nieuwe centrale verwarming. De oude kotenver warming zal worden vervangen door automatische oliestook. Het krediet, dat de gemeente hiervoor beschikbaar moet stellen bedraagt 17.430. Dat de kosten niet hoger zijn komst doordat de oude ketels niet behoeven te worden vervangen. Deze zijn n.L in 1858 vernieuwd. "Wel moet de nieuwe olie- stookketel worden gefundeerd het rook kanaal opnieuw worden aangelegd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Enkele be- stuursmutaties vonden plaats bij Sehie damse voetbalclubs. Luuk Franken, Maasstraat 23, werd secretaris van Mar tini t, De heer J. Voogdt,"Anthome Muys- straat 26b, werd secretaris van Schiedam- Boys. Tot secretaris afd. Rotterdam van Hermes-DVS werd benoemd de heer Hl Hamerslag, Cort van der Lindenlaan 81. SCHIEDAM, maandag. De Schie dammers P. M. J. A- van der Aa, G. Boertje en A. J. H. J. Gudde zijn door het bestuur van de Afdeling Rotterdam van de KNVB aangesteld als voetbalscheids rechter. ROTTERDAM, maandag. De kin deren van de leden van de volkstuinver eniging „Zestienhoven" aan de kleiweg hebben zaterdagmiddag het zomersei zoen ingezet door het oplaten van bal lonnetjes. Zaterdagavond is er een lam- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Honkbal van bijzondere kwaliteit Is woensdag avond om half zeven op het Amerikaanse honkbalveld van de s-v. «£s h.v. „Schie dam" in Sportpark Harga ie zien waar de Arce Knlckerb ockers een wedstrijd zullen spelen. Deze Knickerbockers war den gevormd uit de Amerikaanse studen ten die op verzoek van coach Bill Arce en de KNHB voor enkele maanden naar' Nederland zijn gekomen om verbetering in het Nederlandse spelpeil te brengen. Zij logeren daartoe bij leden van honk balclubs in Nederland, De Knickerbockers hebben in Neder- land nog niet verloren. Zij versloegen de sterkste teams namelijk Haarlem. Ni- chols, Sparta, Nederlands Negental en de All Stars Den Haag. Deze Knicker bockers zijn dan ook te sterk voor .het, team van Schiedam en daarom zullen vier Amerikaanse studenten die in Schie dam en omgeving logeren als gast.spe lers hij „Schiedam" \vorden opgesteld. Het zijn Ralph Nichols, werper, Larnk Stevens, catcher en de sterke 5lagmen-v« sen-buitenvelders John Green, en Dave Burton. Dit kwartet wordt aangevuld met de beste spelers van Schiedam. Coach van „Schiedam" is de oud-internationaal Ton Fabrie. Het belooft een spectaculair honkbalevenement te worden. DEN HAAG, zaterdag. (ANP) Hef eerste-kamerlid Burger (F v/d A) heeft" dH minister van "verkeer en water staat" schriftelijk gevraagd,of deze kan mede- delen, hoe lang het nog duurt alvorens:":? ten behoeve van de scheepvaart de ec- LnifVaKïti*a 1_. 1 de Haringvlietbrug worden geplaatst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1