WETHOUDER: FUSIE CLUBS ONVERMIJDELIJK ®i^mÊBm „DIT WORDT UNIEK!" Luchtvervuiling urgent probleem Plannen voor brug naar Europoort De groei zit er nog in mum IDEEDOOR WOLKBREUK Voorstel aankoop Hermes-terrein aangenomen Bij station volop parkeerruimte Argumenten gemeente afgewezen Sterke bezetting in H.v.cLBerg- voetbaltoernooi Burgerlijke Stand Duitsers bekeken de woningbouw Aanrijding door oversteken bij rood licht Inbraak in drukkerij Perais krijgt vluchthaven Hoewel in Schiethint ff een halsattuk vimlt de mud Urgent Besluiten Bevolking Schiedam Directeur Verbist is zelf gefascineerd daar aijn groeiend Concertgebouw Alles is doordacht; zelfs 't klontje in de pauze-koffie ELLY SALOMÉ OVER LATER AALKAN AAL Tommy Tamas toch naar H.S. dinsdag 28 juli 1964 - pag. 5 Inchf- rakct- Brltse rd ei» acces- de legde een n ge- ge- Lbe- *Ho1- rtoses 'pge- m, ch (Van een onzer verslaggevers} jCBIEDAM, dinsdag. Wethouder mr. p, van. Bochove heeft er gisteren in de raadsvergadering geen twijfel over laten bestaan, wat zijn mening over een samen- -ja yfcti Hennes DVS cn SVV is. „Voor het bestaan van het betaald voetbal ln Lyedain is «n fusie een onvermijdelijke vereiste". De huidige constellatie maakt jft B. en W. moeilijk hun standpunt tegenover het semt-profvoetbat te bepalen en jjjjjkthet ook ntet mogelijk tot het verlenen van verdere financiële faciliteiten over te faam Wethouder Van Schooneveld: {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dlnsaag. „Waar In Ne- dtrland tal men over een .iaar ren station rinden met zoveel parkeerruimte als in ScbledM1»" vroe*' wethouder W. van Schooneveld gisteren de raad. Niemand, die het antwoord wist. Men was diep on der de indruk van de getallen, dte de wethouder noemde. Drs. J- H. Sunoos'fP.v.d.AJ had deze cijfers uitgelokt. Bij de behandeling van het voorstel om krediet te verlenen voor ie voltooiing van de Horvathweg had hij riaar hst aantel parkeerplaatsen voor treinreizigers geïnformeerd. De Horvath weg zelf zal 65 automobilisten ruimte bie den, op het Stationsplein kunnen dertig mensen hun wagen kwijt, terwijl de par- keergurage van Baron od 80 auto's is be rekend Overschleseweg en -straat bie den plaats aan 318 voertuigen en de Za- pienhoffstraat aan veertig. Bij deze 333 parkeerplaatsen komen over een jaar nog 120 aan de overkant van de Schie. Krediet hoofdbureau omhoog (Vin eeti onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Verbazing tn entilelienis waren de reaktlcs van de raadsleden op de kred Ie {verhoging met meer dan 49% van het oorspronkelijke bedrag, dat nodig zo z(]n voor de bouw van de eerste fase van het hoofdbureau \an politie. De argumenten, die b. en w. aanvoerden (stijging van de bouwkosten, Inrichtingskosten en die van gemeente nerken) konden er 1>U verschillende raadsleden moeilijk in. BIJ voorbaat ver melden zij echter bU hun aanmerkingen, dat zjj zich niet tegen hel voorstel zouden verzetten. Ir. C. Boerman (P.v.d.A.) zag als oor zaak van da stijging niet de algemene kos tenverhoging, maar de te luchtige raming bij de opzet van het eerste voorstel in de zomer van 1962, „Cobouw, Ratiohouw en CBS geven voor de stijging van de bouw kosten geen 37% aan en een zelfde stijging u bij de industriële produktcn helemaal uitgesloten", zei hij. Burgemeester mr. J. W. Peek, die het voorstel verdedigde probeerde aan te to nen dat bouwkosten en de gevolgen van de risicoregelmg inderdaad de oorzaak waren van de procentuele stijging. De verhoogde kosten van het inrichten van het hoofdbureau zag hij kennelijk als een \oldongen feit. Volgens mr, J. B. Scbueler (KVP) was dit bij de bouwkosten ook het geval. De laagste inschrijver zat met zijn ƒ550.000 nu eenmaal ver boven de geraamde vier ten. Hij zag dit als reden van de aanvraag tot kredietverhoging en was het niet eens met de argumentatie. Ook hoopte hij, dat in het vervolg de ramingen nauwkeuriger zouden zijn. ïbnge tegenstemmers bij dit voorstel waren de WD-ers, die het niet eens zijn met de plaats van het nieuwe hoofdbureau {dezelfde als het oude). (van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Het Har ry van den Berg-toernooi van de voet balvereniging Zwaluwen is dit jaar be paald op 22 augustus. De bezetting is heel sterk. W(j verna men, dat tot de deelnemers onder meer Fortuna, Sparta en SW behoren en ook de sterke zaterdagclubs Quick Boys en Spakenburg. GEBOREN: Johanna, d. v. D. Overheul «n Z. Lowes; Petronella G., d. v. J. Otten M E. Gijsen; Ruud W.. z. v. W. Nesse en f M. de Wolf; Jacqueline M. C., d. v J. H. Veltman en B. M. J. de Graaf. OVERLEDEN: N. van Eijk, 60 jr. <Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Twaalf bestuursleden van een woningbouwver eniging uit Erkrath (Landkreis Düssel- oorf) bezochten zaterdag Vlaardingen. Zij werden ontvangen en rondgeleid door de beer M. Bot, chef van de afdeling Stads uitbreiding. De raad vond echter, dat de aankoop van de tribunes en andere gebouwen van Hermes-DVS voor m het totaal 212.500 al een aardige steun voor de verenigin gen, die nu samen op Harga gaan spelen, was. Zij wilden graag weten of de koop som geen verkapte subsidie mhjeld. Mr. Van Bochove ontkende dit met grote stel ligheid en somde de taxatielijst van ge meentewerken op als argument. Dit zou trouwens een inconsequentie zijn ten op zichte van het gemeentelijk beleid. Waslijst Mr. J. B. Schueier (KVP) had, zoals de wethouder het in zün antwoord noemde, „een waslijst van vragen". Voornaamste was wel, wat de clubs tot het verzoek tot overneming had gebracht. Wethouder Van Bochove wees op de financiële moei lijkheden, die altijd hebben bestaan. Het voetbal is verzakelijkt en vraagt veel geld. Een deel van de liquiditeitsproble men wordt op deze wijze opgelost, terwijl van SW geen nieuwe investeringen voor nieuwe tribunes wordt gevraagd. In hoeverre dit prille begin van sa menwerking zich zal voortzetten kon de wethouder moeilijk nagaan. In zijn beschouwing over een mogelijke (en volgens hem noodzakelijke) fusie be trok hij ook Vlaardingen, Het samen smelten van de twee Schiedamse clubs en Fortuna zou een vereniging opleveren, die voor de twee steden met in de toekomst samen tussen de 200.000 en 250.000 inwoners voor pas sieve ontspanning zorgt. Onzeker Hoe de gemeente over aamenwerking in deze voim denkt weten de club% na verzoeken om nog meer geldelijke steun. Een lening of een jaarlijkse subsidie aan beide verenigingen van 5000,was vol gens b. en w. niet mogelijk zolang men niet weet waar men aan toe is, Deze on zekerheid duurt de tijd dat er twee semi- profclubs 2ijn. Op de vraag waarom de kantine niet in i koopsom begrepen is, wees mr. Van Bochove op het strikte clubkarakter van dit gebouw. „Ook SW zal een kantine met kleedkamers moeten bouwen". Een afzonderlijk gemeentelijk krediet van 35.000 is ook gevraagd voor een scheids- rechters- en ontvangstruimte, die door SVV zal worden gebruikt. Eén vraag bleer open: wat zal er met het terrein gebeuren als SVV noch Her mes het tn het betaald voetbal kunnen bolwerken). Mr. Schueier van de huur 9000 per vereniging) al vr(j hoog, voor al ook omdat de clubs zelf het onderhoud moeten betalen. De wethouder (en met hem de raad) hoopte, dat het zover nooit zal komen. „Het zou een ramp zün", zei hy. Een amateurolub, die deze ascommo- datle volledig zou kunnen benutten, zat moeilijk te vinden zUn. Wel Is het de be doeling het veld ook voor verschillende festiviteiten en demonstraties te gebrui ken, maar of men er zo de koopsom van 312-509 uit zal halen ls de vraag. Voor lopig wil men daar liever niet al te veel aan denken. SCHIEDAM, dinsdag. Een onbekend gebleven voetganger die ondanks rood licht de Rotterd amsedij k bij de Koeznarkl overstak, veroorzaakte gistermiddag een ongeluk, waarbij drie auto's waren be trokken. Een bestelwagen kon nog voor de man stoppen, een achter hem rijdende vrachtwagen met hout ook, een tweede vrachtwagen met aanhanger merkte het echter te laat en drukte de auto met hout tegen de bestelwagen aan. De 12-jarige J O. uit Vaardingen die in de bestelwagen zat. liep een hoofdwond op, die ter plaat se door de G.G. en G.D. is verbonden. Ook de chauffeur van de eerste vracht auto werd gewond aan. het hoofd. Hij is in liet gemeenteziekenhuis verzorgd. Alle wagens liepen schade op. SCHIEDAM, dinsdag. Door het hang slot te verbreken konden onbekenden in de drukkerij Vita Nova N.V, aan de Nieuwpoortweg komen. Veel geld vonden zij niet. In een kartonnen doosje zat zeé gulden, maar daar bleef het ook bij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De vlucht haven bU Pernis zal na jaren uitstel moeten worden gegraven om db verbete ring van de Eemhaven ter hand te kun nen nemen. Bovendien is deze vluchthavea nodig om het achterliggende gebied Pernis en Hoogvliet voldoende openbare laadgelegenheid te geven. In de toekomst zullen de wagenveerboten en de binnen vaartschepen er ligplaats kiezen. Wegens de bestedingsbeperking heeft men in I95B het graven uitgesteld. In tussen zijn de prezen gestegen, waardoor het aanvankelijke krediet, dat de ge meenteraad toestond 1.996.000) ontoe reikend is geworden. B. en w, vragen de raad dan ook een krediet toe te staan van 1.154.000 en daarvan reeds 80.000 op de begroting 1964 te regelen. Dit krediet zal ook worden aangewend voor de omlegging van de hoofdwater kering bij Pernis, het dempen van de Pemlssehaven, het aanleggen van een vervangende haven en het aanleggen van de vluchthaven VLAARDINGEN, dinsdag. Op de Floris de Vljfdelaan ontstond een aanrij ding tussen een motorrijder en een brom fietser, omdat deze laatste komende uit de Blois van Treslongstraat aan dé over de Floris de Vijfdelaan rijdende motorrij der geen voorrang verleende, De motor rijder H., wonende alhier, liep diverse, ontvellingen op. i BIOSCOPEN Passage, 20.15: Maarrr dokter. Monopale, 29.00: Aeress, kampioen van Troje. APOTHEEKDIEN ST Apotheek Van Westerdorp, Parkweg 207. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Al ziet men volkomen de ernst van het probleem ln de Schiedamse gemeenteraad vindt de luchtverontreiniging plaatselijk geen halszaak. Dit ondanks het feit, dat wethouder H. Sabel meedeelde, dat het onlHtgs door Rotterdam uitgebrachte rapport met verontrustende cijfers over de schadelijkheid van de luchtvervuiling naar alle waarschijnlijkheid ook voor de omgeving en aus voor Schiedam geldt. Schiedam Is ml. wat metingen betreft helemaal aangewezen op de buurstad cn beschikt zelf niet over eigen apparatuur. Alle raadsleden, die naar aanleiding van het binnengekomen adres van de Ver eniging tegen Luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied, het woord vroegen beseften echter ten volle de verantwoordelijkheid van de gemeente. Schiedam mag dan weinig bedrijven heb ben, die op deze wyze gevaar opleveren voor de volksgezondheid, het doet mee aan het intergemeentelijk overleg. ging zal onder dankzegging 'B. en "W, en raad lieten zich lovend over het advies uit) een afschrift van di' aangenomen raadsvoorstel worden toegéatuurd. In de Rijnmond is de kwestie van de luchtverontreiniging urgent, zo urgent zelfs, dat mr. H. B. Engelsman (PvdA) B, en W. uitnodigde de raad met rappor ten te bestoken om maar te tonen, dat het overleg resultaat oplevert Hij zou het onbevredigend vinden als er weer voor lange tijd stilte zou heersen rond de m december 1903 op uitnodiging van Vlaar dingen ingestelde commissie. Ivlr. J. B. Schueier (KVP) betreurde het, dat er nog maar 20 weinig resultaten waren bereikt. Wethouder Sabel kon ech ter op het Rotterdamse rapport wijzen. Hij waarschuwde de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid niet al te veel te ver wachten van het overleg. „De commissie heeft de wijzigingen niet in de hand, maar is aangewezen op wat er landelijk wordt besloten door de Raad voor de Luchtver ontreiniging, die het Rijk heeft ingesteld," ,Wy moeten niet afwachten wat er op nationaal vlak gaat gebeuren, maar alvast ln afwachting daarvan regionale besluiten nemen", drong mr. Engelsman aan. Hf] wees op de mogelijkheden, die bet al dan niet verlenen van hinderwet vergunnin gen biedt. Ook, vond hjj, kunnen sugges ties uit het adres worden overgenomen. In welke mate dit zal gebeuren zal hel intergemeentelijk overleg moeten uitwij zen. Bij volgende vergaderingen van de commissie waarin Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg en Spijkenisse zitting hebben, zal het adres een punt van bespreking zijn. De verent- SCHIEDAM, zaterdag. De maande lijkse bevolklngutatiitiek is het duide lijkste bewüs, dat alle beetje» helpen. In juni groeide de Schiedamse bevolkings boom met 87 delen. Een gering aantal dus. maar toch ls de stad door deze beet jes tot het respectabele aantal van 8L761 Inwoners gekomen. Voor de grootste aanwas zorgden, hoe qlem zij ook zijn, ue baby's Met hun hon derddertigen (08 hij's en 62 zü's) zorg den zij voor een geboorteoverschot van 83, want er overleden de vorige maand 47 mannen en vrouwen. De vier andere nieuwe Schiedammers vormen het kleine vestigingsoverschot. 297 personen ver lieten deze goede stad, 301 kwamen bier wonen. Tot nu toe hebben dit jaar meer men sen Schiedam vaarwel gezegd dan er zijn bij gekomen. In pro-mtilen uitge drukt (per 1000 Inwonèrs dus) vestigden zich 40,58 personen in het eerste half jaar, terwijl 43,01 Schiedammers elders hun heilzochten. Het geboorteoverschot is uiterst positief: geboren 19,47 tegen overleden 7,36. Hel migratie verkeer is het sterkst mei Rotterdam, en Vlaardingen. Beide buursteden gaven meer dan zij ontvin gen Het zelfde ls het geval met Den Haag. De overige gemeenten in Zuid- Holland namen vee] Schiedammers opt 36 kwamen hier, 68 gingen weer weg. lit" DIT gebouw wordt écht iets heel bijzonders! De heer P. Verbist, directeur van het Rotterdams Concertgebouw, zegt het direct bij de aanvang van ons gesprek op de toon van iemand die, toch zo vertrouwd met de materie, zelf steeds weer wordt verrast en ge fascineerd door het enorme bouwproject, dat straks onafzienbare rijen concertbezoekers en congressisten zal gaan herbergen. „Zeven maanden geleden heb ik natuurlijk geweten, dat er in Rotterdam een mooi gebouw werd neergezet, maar men heeft er, vooral lande lijk, geen idee van, hoe groots en boeiend, hoe werkelijk uniek dit gaat worden." Na zeven jaren Twente heeft de heer Verbist zich in dit Rotterdamse avon tuur gestort en het neemt hem hele maal m beslBg. Als hij erover vertelt, graag, enthousiast cn vol onderne. mmgslust. krijgt het Rotterdams Con certgebouw voor wie naar hem luistert leele gestalte. Men waant zich at daar, waar van het voorjaar 1968 af tallozen met de grootst mogelijke zorg zullen worden omringd. Zorgeloos, feestelijk te kunnen uitgaan, dat willen directeur en architecten de bezoekers garande ren en daarom bestuderen zy met mi nutieuze zorg elk facet van bouw en service dat zich maar aandient, MASSABF.DRIJF EEN project als dit is per definitie een massobedrijf. Er moet dus gestreefd worden naar popularisering. Men spreekt zo vaak over drempel vrees, maar die drempel is dan ook vaak zelfs letterlijk genomen érg hoog. Stelt u zich alleen al de kassa's eens voor. Een muur met ruitjes, waar door je dan tegen een juffrouw mag spreken. Soms moet je er nog voor op je tenen gaan staan en meestal heb je tevoren al een reeks treden moeten be klimmen. Het is allemaal zo weinig gastvrij. Bij mij wordt liet anders. Aan de frontzijde komen brede glazen deuren. Na een meter of zes, wéér gla zen deuren naar de garderobehal. Op de aanvankelijke tekening waren in de zijmuren volgens normaal principe kas sa's aangebracht. Dat heb ik, in over leg natuurlijk met de architecten, nu zo veranderd, dat rechts van de hoofd ingang het bespreekbureau komt, met een wen balie van meer dan 10 meter lang, waarachter een stuk af tien meis jes kunnen zitten om de bezoekers te woord te staan. Mijn voorbeeld waren reisbureaus cn ANWB-kajtforen. Daar worden óók kaartjes verkocht, maar het publiek kan er rustig grasduinen in folders etc. Er zijn zitjes en planten bakken, die de gedachte aan prettig uitgaan nog versterken. Zc wordt ons bespreekbureau ook. Er komt alleen iets van een glazen afscheiding om de meisjes, die bij een voortdurend open en dicht gaan van de deuren vlak voor een concert anders teveel in de kou zouden zitten, te beschermen „Uc hoop hü de kaarten voor concer ten tegelijk parkeerkaartjes te kunnen verkopen. Wéét u al, dat er een tunnel komt naar de ondergrondse garage, die 800 auto's kan bevatten'' Van die gara ge uit kan men langs twte verschillen de trappen in het gebouw komen. De ene leidt naar de vestiaire, de andere naar het café-restaurant, voor degenen -die van tevoren nog iets willen drin ken Die vestiaire blukt een onderwerp apart, „Wat kan ik al niet doen met die kolossale ruimte van zo'n tweeëneen half duizend vierkante meter? Er zul len zeker tentoonstellinkjes komen en ik zou me zeker kunnen voorstellen, dat de Centrale Discotheek uit de Wit te de Withstraat er een permanent bu reau zou kunnen krijgen." DETAILS ALLERLEI details beginnen 2ich thans duidelijker af te tekenen, nu je eenmaal in het gebouw kunt lopen en je kunt voorstellen, hoe de publiek- stromen zich straks zullen gaan bewe gen. Zo is het probleem van de pauzebuffetten. „Pauze'» van concerten mogen niet al te lang duren. Wij wil len trouwens allemaal binnen vijf mi nuten koffie hebben. Dat zal met 2500 mensen wel niet gaan, maar binnen 10 minuten moet het kunnen. In aarde werk kopjes maar met plastic lepeltjes en onverpakte klontjes suiker. De plas tic lepeltjes moeten een groot deel van het overal 20 hinderlijke gerammel vóór en na de pauze ondervangen. De losse klontjes besparen een massa last. Het zal in de immense foyer (4000 m2 met een groen marmeren vloer) moei lijker worden dan waar ook om het kopje ergens kwijt te raken als men met tas, programma, eventueel nog si garet in de hand de suiker van papier tjes moet ontdoen. Ik heb dat vaak staan bekijken, je kunt bet Immers overal zien!" „Nog iets. De damestoiletten. Er komt een soort boudoir 1», met lange spie gels en taboureyes, met zo chique als in de grote hotels maar toch zo, dat de make-up weer goed n orde kan worden gebracht." ENTOURAGE DE entourage, SSy is böna zo belang rijk als de zalen zelf. De zalen, waarvoor inmiddels drieëneenhalf dui zend stoelen zü" besteld, gemakkelijk zittende fauteuils, niet overmatig breed maar met «en hoge rug en een lange zitting. ZU zijn voor alle drie de zalen helzelfde, alleen de kleurstelling wijkt af omdat elke zaai haar eigen kleuren beeld krfjgt. In de grote zaal wenden de stoelen blauw. De vloer is donker, het plafond licht en langs de muren komt een no tenhouten betimmering. Voor de kleine zaal koos men do „klassieke" kleuren, namelijk rode stoelen en witte wanden. In de kleinste zaal, op de tekeningen steeds debutan tenzaal genoemd, komen er stoelen met oen bekleding van een soort vermil joen rood. Deze gewaagde kleur past bij de grootte van dit zaaltje, dat een capaciteit van 190 mensen heeft. „De naam moet alleen veranderen. Als u een idee hebt? Het is echt onmogelijk om tegen een professor, die een lezing met lichtbeelden komt houden te zeg gen: U krijgt de debutantenzaal. Er is trouwens wét deze ruimte betreft nog een ander probleem. Moet hier een Iets kleinere vleugel komen te staan of toch maar één van 2 meter 75? En wat verder die vleugels betreft: moeten het allemaal Stemway*» zijn o£ misschien ook één van een ander merk erbij. „En dan een clavecymbei. Niemand hoort er iets van in de grote zaal, maar er is geen dirigent die zichzelf respec teert of hij voert Bach en Handel met clavecymbei uit. Natuurlijk laten wij ons overal in adviseren. Misschien vin den we de oplossing in de grootste Neupert, die een ingebouwde verster ker heeft, naar believen in- of uitscha- kelbaar door de speler. Ik heb het aan dc directeur van de Royal Festival Hall m Londen gevraagd. Daar werken ze met .losse versterkers lit de zaal. Dat is nog minder ideaal.,." Eén van de eerste dingen, die om trent de grote zaal bekend werden, is, dat er in Delft nauwkeurig wordt ge ëxperimenteerd inzake de akoestiek. Men is daar nu tevens bezig, vla aller lei berekeningen te komen tot een zo klein mogelijk akoestisch verschil tus sen een bezette en een onbezette zaal, De aanwezigheid van mensen in de 2aal heeft een geluiddempend en een geluidspreidend effect. Door nu de on derkant van de stoelzitting onder de bekleding van bepaalde perforaties te voorzien kan de stoel in opgeklapte staat dit dempende en spreidende ef fect naby komen. Dit is van groot be lang, want het orkest zat normaal m de zaaj repeteren. Word* deze anders zins gebruikt, dan is er een speciale repetitiezaal. KOELING DAT de zaal normaal airconditio ned is, spreekt vanzelf. Er komt echter ook koeling, dat Js nergens in Nederland. Als u die machientjes ziet staan zou 11 niet denken, dat daar nog een half miljoen mee gemoeid Is. De uitgave 1» echter vooral voor een con certzaal gerechtvaardigd, want de stemming vin instrumenten loopt schrikbarend op bi) te hoge tempera turen. De vleugel ëtemt dan niet meer met het orkest cn de vingers van de strijkers glyden van de snaren. Die koeling nu kan al deze narigheid voor komen. Met zoveel mensen ln een ruimte, die te vergelijken is met 100 ééngezinswoningen zal het trouwen» tóch wel wenselijk *Un!" Het podium heeft voor koor, orkest etc. natuurlijk een ander stoeltype no dig dan de zaal, Hout zou kunnen kra ken, dus bet moeten beslist stalen po ten zijn. Maar dan nóg... Men gaat het nu zo doen, dat het RPh. O. een aantal type's mag proberen. Tussen de keuze van het orkest en het ideaal van de vormgeving zoekt men dan het bes te compromis en aan de hand van deze gegevens worden voor het gehele ge bouw dezelfde stoelen besteld. „Die uniformiteit is gemakkelijk", zegt de heer Verbist, „want veronderstel, dat ik met bet één of ander congres een diner voor duizend personen heb dat kan! dan heb ik van het podium aljcen al een 300 stoelen." GENOEG TE BIEDEN Rotterdam heetf nooit veel werk van congressen gemaakt, maar met Hilton- en Rijnhotel. Euro mast, de Deltawerken natuurlijk en de haven heeft de stad toch genoeg te bieden. Ik 2ie het echt zo, dat je van een vermaakcentrum kunt spreken. Er zün toch ook drie nieuwo bioscopen in de directe omgeving gekomen. Ieder een zal er trouwens wél by varen. Het één lokt het ander uit. Er zijn nu al vier congressen geboekt voor de eerste tijd en daar ben ik blij om, want met circa 50 concerten houd ik 315 avonden over en die liggen me erg zwaar op de maag.'1 Dat houdt niet in, dat de directeur van het Rotterdams Concertgebouw bang is, speciaal de grote zaal niet rendabel te kunnen maken. De Prome nadeconcerten hebben al baanbrekend werk gedaan en vele mensen zullen door het gebouw aangetrokken wor den. Iederéén zal er trouwens worden verwend, niet het minst de dirigent, die een kamer van 7X7 krijgt, voor zien van een vleugel, een werktafel, een comfortabel zitje, zelfs rustbed en bad. Gastdirigenten zullen zich hier kunnen terugtrekken en rustig voor bereiden, terwijl in de directe omge ving de kantine is, die onmiddellijk voor allerlei culinaire heerlijkheden kan zorgen. Ongetwijfeld kan men daarvan tevens profiteren in de 10 ver gaderzaaltjes, die ten gerieve van de congressisten zijn geprojecteerd. Er komt lijn. en tekening in het Rotterdams Concertgebouw. Er worden vignetten ontworpen en zelfs al plannen gemaakt voor de officiële opening, voor jaar 1966. Men regelt kleine en grote dingen om op een zeker ogenblik gastvrij de glazen -deu- ren te kunnen openen. „Ik heb het er bar druk mee", zegt de heer Verbist. Wij geloven het. ROTTERDAM, maandag. Ter ontsluiting van het Europoortgehled hebben B. en W. een plan laten ontwikkelen om te komen tot de bouw van een hoge brng over het Lateraalkanaal <bU het Brielse Meer). De brug z4! een onderdeel vormen van een noord-zuid verbinding, aansluitend op het veer b(j Maassluis. Aanvankelijk lag het m de bedoeling een veerverbinding over het Lateraalka- naal te ontwikkelen. De groei van dit gebied gaat echter 20 snel, dat een veftr- verbinding de capaciteit niet zou kunnen verwerken. B. en W. hebben rich nu een weg ge dacht, die halverwege Zwartewsaj en Brielle aftakt van de Groene Kruisweg Via een hoge brug over het Brielse Meer en een brug over het Lateraalkanaol zou de weg moeten aansluiten op de In dustrieweg, die aansluiting geeft op het veer bij Maassluis, Het gebied tussen het Brielse Meer en: het Latera alk» na a 3 is bestemd voor re creatie. Er zouden daar enkele opritten naar de aan te leggen nieuwe verbinding kunnen komen. De weg zou 7.25 meter breed moeten worden, met een rijwielpad van 5.50 me ter. Er moet rekening mee worden ge houden, dat de weg verdubbeld kan wor den. De capaciteit zal echter voorlopig wel voldoende zijn omdat er nog meer noord- zmd-verbindmgen in de pen zitten. (Blan- kenburgsctunnel—Geervlietsebrug, alsme de de weg via de Brielse Dam). Over de taakverdeling tussen ruk, pro vincie en gemeente is wat betreft de fi- <Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/DEN HAAG, dinsdag. Naar we vernemen, blijft er bij Hol land Sport belangstelling bestaan voor Tommy Tamas. Het door Fortuna ge vraagde transferbedrag is niet hoog, maar desondanks zijn de onderhandelaars van beide verenigingen nog met tot overeen stemming gekomen. nancienng al overleg gepleegd. De pro vincie „draait op" voor het deel vanaf de Groene Kruisweg tot halverwege het gebied tussen het Brielse Meer en het Lataraalkanaal, inclusief de brug over het Brielse Meer. De gemeente zou het verdere deel met brug over het Lateraalkanaal en de daar op aansluitende industrieweg voor haar rekening nemen. Het rijk zorgt voor de aansluiting op het Maassluise veer. De gemeenteraad voteerde in 18öl al een kre diet voor de verbetering van de Industrie weg B. en W. vragen nu voor het project een krediet van 9.000.000 aan de raad, en daan,'ar) voorshands een bedrag van f 1.850.000 beschikbaar te stellen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Zet de slang erop, raadde raadslid H. M. Willemse aan. In de aangevraagde stofzuigende veegmachines zag hij weinig heil. „60% van de straat wordt ingenomen door geparkeerde auto's, op die plaatsen kom je niet met een reinigingswagen". Een oplossing voör dit probleem zag hij in de vorm van de Parijse metho de. Daar laat men in elk quartier per dag een paar uur water door de goot stromen. Een afdoende manier, die hier met emge kleine wijzigingen ook wel kan worden toegepast, gelooft de heer Willemse. Hij was op het idee gekomen door de wolkbreuk van ver leden week zaterdag. Na die bui wa ren de straten ook 20 mooi schoon. Een verfrissend idee overigens, waar regen al niet goed voor is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1