V eel mensen bij training HDVS SFC en DHS bi j elkaar ingedeeld ££/Y INDUSTRIE VERDWEEN SVV oefent TUNNEL NOG NAAR NIEMANDSLAND CITROEN Dansen mag nu zonder extra te betalen Burgerlijke Stand Jeugd van Excelsior naar Cricketkamp Scooterrijdster viel ISW INSTALLEERT ZICH OP HARGA Ik teken niet voor Fortuna Jan Kooiman is RALEIGH RIJWIELEN Sporthuis Ter Braak Van Ede Duivensport Levendig Graven weer amateur Oefenwedstrijd tegen EDO Meer subsidie uitzending van kinderen Parkeerplaats Waalstraat Kuiperstraat Pijn op reis? WITTE KRUIS y MAAKT U VLOT WEER FIT! A Aanri jding door oversteken bij rood licht Kalveren dood in Zes weken cel voor gooien met bierglas Autodief maakte verkeersfout Mutaties bij rechterlijke macht gekantelde auto GLiMLAGH EN STERF 8 uur EDDSE iN DE OLIE MEISIES VAN DE MAMB0 BAR WRAAK IS ZOET Jappelei I andBvK tri?' ■■16 p. rt„ 1*7 p. 1<s, ■nen 73- ■ode koot UK sla I <-'.1 p. 60-79 10—19 |7 p tos, P kg 72—1K listen AI aanvoer St, A Onta- —150 p I IA 27— kg; St. kg, IB ÏSI 3 Aca- f. 14 j; Is. 18 f. piit de id. 2 t tf'Ww p ^4W^Sr 'i Ma s* «'WW# nn 00 «PBC^IBSSE F* rife- 5z=_2 I'3? woensdag 29 juli 1964"-j Op een terrein ten oosten van de Voorhaven, waar de laatste uitbreiding van de werf Gusto werd verwezenlijkt, stond tot het einde van de Tweede Wereldoorlog de stearine- en kaarsen fabriek „Apollo". Toen ik er laatst met een door gewinterde Schiedammer over sprak, zei hij: „Oh ja, daar werkte vroeger zowat half Schiedam". Dit is natuurlijk een uitspraak, die sterk ouerdreuen is, maar het is bekend, dat er honderden meisjes, voorat uit de Gorzen, op de kaarsenfabriek werkten. Al Waren de branderijen en mouterijen rond de eeuwwisseling nog tal rijk, men kon deze nauwelijks grote bedrijven noemen. Een groot aantal knechts werkte in deze zaken tesamen, maar het personeel per branderij was toch vrij gering. Het betrof soms zes zeven knechten. Men kan don ook met recht „Apollo" als het eerste grote bedrijf in onze stad beschouwen. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren, dat er toen nog geen werven van betekenis in Schiedam waren en dat de vroegere visserij sterk was ingekrompen. Van de eigenlijke geschiedenis van de kaarsenfabriek is niet zoveel bekend. Op IS juli 2864 kreeg de onderneming onder directie van de heer J, F. Versteeven vergunning om te bouwen en de fabriek van brandware waar te stichten. In maart 1865 werd met het werk begonnen en de produktie bepon te lopen in het najaar van 1865 of begin 1866. De naam. J(Apolio" ontstond in- J85S, In 1871 had de onder neming 165 man in dienst. Omdat er by de liquidatie van de fabriek vreemd is omgesprongen met de boeken (ver moedelijk verbrand) valt er verder geen naspeuring meer te verrichten. Er zijn geen jaarverslagen noch archief stukken. Het Schiedamse gemeente-archief heeft zich indertijd in verbinding gesteld met de Goudse Kaarsenfabriek, die bij de opheffing van de Apollo" de inboedel en machinerieën overnam. Ook in Gouda echter beschikt men niet over papieren of gegevens. In 1931 stopte het bedrijf definitief nadat het in de jaren daarvoor al zo goed als stil had gelegen. Het gebouwen complex is nog lang blywen staan. Pas tegen het eind uan de Tweede Wereldoorlog af kort daarna werd het gesloopt. OCTAVE DE CONINCK. i-.'T (Advertentie IJH.) i P»nh»fB automobiel») (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Zoals alle andere clubs gaat ook SW zich ernstig op het komende seizoen voorbereiden. Voorlopig staan drie oefenwedstrijden op het programma. In deze wedstrijden zul len nieuwe spelers worden geprobeerd en zal worden gezocht naar mogelijke nieuwe combinaties. Zondag 2 augustus speelt de Schiedam- se club uit tegen Haarlem. De vrijdag daarop, 7 augustus, zal om 18.45 uur op Harga de ere-divisieclub PSV sparren met SW. Het oefenprogramma wordt dan woensdagavond 12 augustus voorlo pig besloten met een wedstrijd tegen Ex celsior op Woudenstein. SCHIEDAM Geboren: Edwin z. v. W. van der Windt en A. Jansson; Monica C. d. v. C. Hoenderkamp en H. M. J. Duk; Marianne P. J- d. v. G. J. Tysmans en W. L. L. van Rijswijk; Leila H., d, v. G. J. Noordhoek en W. Coster; Cornelia M. d. v. J. P, van Loenen en G. M. van Rijswijk; Vincent J. C. z, v. J. A. Ver hoog en A. van der Gaag; John z. v. A. Breur en T. Kerpel; Alexander P. A. z, v. A. M. A. Stegraann en J. A. Kramer; Ber- nardus z. v. J. Schouten en C. van Doom; Robert z. v. A. Versteeg en J. C. Daal- metjer; Ronaidus E. 2. v. C. KerkJaan J. M. van Overdam; Petronella d. v. P. J. de Veld en F. M. Catsfaoefc; Jacoba M. d. v. J. Snijders en G. G. Schulze; Jo hannes z. v. C, A. Koene en E. van den Boogert; Frieda liduina d- v, G. N. Bouw huis en M. L, van Tienen. Overleden: G. J- H. Zwager, 62 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De jeugdspe- Iers van Excelsior '20 gaan van twee tot acht augustus naar een cricketkamp van Quick in Nijmegen. Op 18 augustus ko men seniorencricketers van Quick-N. naar Schiedam waar zij op Thurlede een wedstrijd spelen tegen Excelsior '20 en by leden van de Schiedamse club zullen lo geren. Op dinsdag 11 augustus houdt Ex celsior de wedstrijd om de Amsrelbokaat ROTTERDAM, dinsdag Op de krui sing Statensingel—van Aerssenlaan is de 43-jarige typiste Emmy G. Roubos uit de Nobelstraat gisteren door onbekende oorzaak met haar scooter gevallen. Met ernstig hoofdletsel is zij naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, woensdag Als de raad akkoord gaat met het desbetreffende voorstel va» het college van b. en w., worden de vrRslelllngsbepalingen van de belasting op vermakelijkheden iet» ver ruimd. Vrijstelling kan gegeven worden, wan neer de toegangsprijs maximaal 1,be draagt üs nu 0,75). Bovendien wil het college van b. en w. de voorwaarde schrappen, dat geen gele genheid tot dansen wordt gegeven. Want, zegt het college, deze bepalmg is nu niet redelijk meer, omdat het dansen tegen woordig algemeen ingang heeft gevonden en als vorm van ontspanning om de jeugd van de straat te houden ook bij de in deze vrijstellingsbepaling bedoelde instellingen ruimere waardering on dervindt jank Jansen (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, woensdag Sjaak Jansen, Fortuna's spil die op eigen ver zoek op de transferlfjst werd geplaatst, bevestigde gisteravond nog eens, dat hU er niet aan denkt het komende seizoen voor Forluna nlt te komen onder de thans vigerende bepalingen van het contract. Hjj wil andere, betere voorwaarden. „Wanneer ik in de komende dagen niet door een andere vereniging word overge nomen, keer ik terug naar de njen van de amateurs''. Dat waren zyn woorden gis teravond. Sjaak Jansen zou dan vanzelfsprekend wel voor Fortuna kunnen blijven spelen. We willen hieraan nog toevoegen, dat de financiële voorwaarden voor de bij Fortuna onder contract staande spelers in vergelijking tot vorig seizoen verbeterd zijn. (Advertentie i.M.) GROTE MARKT S - SCHIEDAM BIOSCOPEN Passage, 20.15: Maarrr - dokter. Monopole, 20.00: Aereas, kampioen van Troje. APOTHEEKDIENST Apotheek Van Westerdorp» Parkweg 207, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Als gold bet een belangrijke wedstrijd ZO groot was de belangstelling dinsdagavond voor de eerste oefenavond van de betaalde voet ballers van Hennes DVS op een bRveïd in Sportpark Harga. Trainer Hugh van der Moer op het ©ode nest terugge keerd heeft kennis gemaakt met de cracks die In het komende seizoen onder zijn leiding de blauwwitte kleuren gaan verdedigen. Ook de spelers maakten ken nis, want de aankopen Tonny van Ede, Frans Verschoof cn Van Mnllem waren eveneens van de party. Van der Moer heeft het de eerste kalm aan gedaan. Er wend een rondje gelopen, de spelers schoten zich wat in, er werd gedribbeld met de bal en meer van dergelijke lichte balcontroleoefenin- gen. Het talrijke publiek was gekomen om te zien wat HDVS zich als aanwinsten heeft weten te verwerven. Er liep ook een doelman van Dindua in het veld, maar diens komst naar Schiedam is nog niet zeker. De toeschouwers wogen de spelers met kennersblikken: „Die zwarte daar is dat niet„Nee, joh, die met die blauwe kousen, dat is Verschoof, weet je wel de rechtsbinnen van Feyenoord, hij is later naar Amsterdam gegaan, een prima spe ler." „En wie is dan Van Mullem?" Zo wezen de Schiedammers elkaar hun nieu we favorieten aan. mann draafde lustig op een bRveld van SW, waar hij een groep SVV-ers trainde. Ook hfer komt de voetbalkoorts al op temperatuur. Op het trainingsveld werd namelijk danig geoefend. Bij de Ingang naar de velden heerste echter een totaal andere activiteit. Daar zUn de leden be zig met de bouw van het clubhuis. Er wordt gegraven, gesjouwd, een keten van activiteiten die er op wjjzen dat SW Zich nu op de kortste termijn geheel op Harga gaat installeren. (Advertentie IJU.) Tonny van Ede, oerspartaan. geheel in het blauw gekleed wekte niet de indruk 39 jaar te zijn. Kritisch zag men de ge vreesde a an valsspeler het veld op gaan. Hij startte niet met spectaculaire „pun ters", hij liep zich wat in, dribbelde wat en alras bleek dat good old Tonny nog over een verbluffende conditie beschikt Het optreden van Tonny van Ede wordt dan ook met veel belangstelling tegemoet, gezien maar de Schiedammers zullen nog wel enkele weken moeten wachten. Geleidelijk gaat Hugh, van der Moer het trainingsschema opvoeren. Oefenwedstrijden zullen over enkele weken worden gespeeld maar het zijn vooralsnog uitwedstrijden. SVV is de eerste die zal oefenen in Schiedam, op het Hargastadion volgende week zondag. Dat het spoedig gedaan is met de voet- balnist blijkt nu wel De belangstelling voor het Voetbal is weer zeer levendig. Het bestuur van HDVS keek dan ook gisteravond met plezier naar de drukte op het veld. De scheidsrechters langs de lijn en de enkele oefenmeesters onthiel den zich niet van commentaar. Voor een Hermes DVS-steunpilaar als oude-doel- man Aad van Diest was de activiteit niet louter voldoening. De ex-aanvoerder van de blauwwitten vertrouwde ons toe, dat hij graag weer de grasmat op wilde rennen, maar hij zal de verlokking weerstaan. Aad heeft na de tegenslag van de beenbreuken het ac tieve voetbal de rug toegekeerd. „Als ik weer zou beginnen zou ik het goed willen doen en dat kan niet", stelt hij nuchter vast Overigens Leeft Aad als commissie lid betaald voetbal een goede taak te ver vullen. Daarnaast verricht hij belangrijk werk bij de opleiding van de jeugd voor het geselecteerde team, de toekomstige HDVS-cracks. Dat de befaamde sports man met gemengde gevoelens de her opening van het seizoen bij woon t-, staat echter bulten kijf. Ook het blonde renpaard Henk Kone- mum van SW maakt zich ais oud-speler verdienstelijk voor zÜn club. Henk Köne- SCHIEDAM. woensdag. De oude duiven, die zaterdag uit Bordeaux naar huls vlogen hebben het moeilijk gehad. „De Postduif" kwamen er van de ingezette vogels slechts 18 terug. Tussen de eerste en de laatst binnenkomende prijsdulf lag meer dan een dag (zondag 14.57.3z uur en maandag 16 43.38) terwijl de afstand 871 km was De uitslag bij „De Postduif' was: A. Smits 1, 2; A Brouns Co 3; W. v, d. Kant «e Sparla 4. 13; W. Feelman 5, 17; F. Koppen hagen 6; C. Paardekoper 7. 15; H. v. d Kaat 8: T. Jansen 9; A. in 't Veld 10; H Blondé 11, 12; A. van Cogh 14; C. van der Grijp 16; M". Kouwenberg 18 De jonge duiven vlogen voor deze vereni ging uit Neufvilles (156 km). Er deden 781 vogels mee, ae lossing was om 10 30 uur. Eerste duif. 13 04 04 en de laatste prijsdulf 13 32 18 uur. Uitslag; H. v, d. Kant 1. 9, 18, 33; W. Verhaeren 2. 4, 37; A Brdkllng 3. 17, 35, 40- N. van Ark 5, 34; A. Brouns Co. 6, 30. 44; L. Tautijn 7, 3. 24; H. Blondé 10; A. Smits 11, 15, 18; I. v. d. Tuyn 12, 29, 45; W. van Deurzen 13. 49; L Borranl Sc Ca. 14, 20; A. Lok# 19, 48; L. v d. Mey 21, 42; C, Herwig 23; C. dert Tuinder 23; W. v. <3. Kant Sparla 26; J. Paulussen 27; A. v, d. Tuyn 28; M. Kou wenberg 31. 3S, 39; T. van Weelie 33; G. v. A. GrUp 38, 48 3. Lips 41- A. Boes 43: D. v. d. Tuyn 47; H. BnJkling 50. Union Ook P.V, Union vloog uit Bordeaux. Ge lost zaterdag 14 00, eerste duif zondag 34 00, laatste prijsdulf maandag ZO 00. "Uitslag: O. v. d. Schalk 1, 2. 12: C. Vertinde 3; Van Gogb Sc Koster 4; W Kerkhof 5. 11; mevr. v. d. Hoeven 6; A. Heeren 7. 8; A. Faas-Weber 9. 14, 18; J. Benningshof Sc Co. 10; J. IVenteler 13; M, Broekhuizen 15. De jonge duiven vlogen vanuit St. Ghislam (170 km). Aankomst eerste duif 1020, laatste prijsdulf 11.02. Uitslag: W. v. d Hoeven 1: Verboom 2, 27. 28. 31. 48. 50: Th. de Raaij 3: F. Slegt Co. 4, 9, 26; Vosmcber 5; J. Brand 6, 23, 29; D. v. d. Schalk 1. 8, 21, 24. 33, 43, 44; J. Bcnmngshof Co. 10, 47; J. Maekay 11, 30; W. Balvers 12. 32; Egging 13; mevr. v, d. Hoe ven 34, 40; W. KerkhoCE 15. 46; A. van. Diest 16, 20: J. van Opijncn 17. 38; C. van Loopik 18: A. Heeren 22. 25; p. v. Eyk 34; J. Pijpers B. Bookers 36; C. van Saus 37; J. Wente- 19, 49; H Ouwendbk 41; E Sehrachts 42 t^ijheïd Schrumpf 4, B; H Hagen 5. 42. 47; L Tromp 6. 34, 36; E. de Potter 9; A. V. d. Berg 10, 26, 33-, F. wijzenbroek 11; L Wijnen 13, 23; A Westerholt 34; gebr v. d Windt 15; P. Pols 16, 17. 39, 45. 49: M, Putters 18. 29; G. Barzl- lay 19. 41: J Doejaaren 20, 22, 43: D. v. a. Moer 21; A. Bodegom 24; M. de Rutter 25; P. Vertinde 27. 30: Th Juijn 28; A. Verhaal 31; H. v. d. Steen 32; D. Ram 37; G. van 'tHof 3B; J. Vf. Blom 40; W. Poort 50. (Vsji een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, woensdag Omdat Fortuna en Jan Kooiman niet tot oi eenstemming zyn gekomen inzake de voorwaarden om zün Werkzaamheden als hulptrainer voort te zetten zoals hU vorig jaar deed heeft Kooiman beslo ten weer als amateur voor Fortuna te gaan spelen. Gisteravond werd dit na een laatste kort gesprek tussen C. A. Akeman, secretaris van Fortuna en Kooiman definitief, nadat i deze ontwikkeling al bad zien komen. Op welke wijze trainer M. Vink nu zal moeten worden geassisteerd, is nog niet bekend. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEJN, woensdag. Voor afgaande aan de gisteren reeds door ons aangekondigde oefenwedstrijd op 36 au gustus in Rotterdam tegen- Excelsior, speelt Fortuna zaterdag 8 augustus een oefenduel in Haarlem tegen EDO. De enige thuiswedstrijd tijdens de voor bereiding van de nieuwe competitie is op 12 augustus tegen DHC. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Het col lege van b- en w. heeft de raad in een uitvoerig gemotiveerd stuk voorgesteld de subsidieregeling voor de uitzending en verpleging van kinderen in gezond heids- en vakantiekolonies aan te passen aan de aanzienlijk gestegen verpleegpnj- zen. In de voor een periode van drie jaar voorgestelde nieuwe regeling gaat het ge meentebestuur uit van een vast percen tage van de verpleegprijs. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIN GEN, woensdag Het ge meentebestuur wil van het thans braak liggende terrein aan de Waalstraat/hoek Kuiperstraat een tijdelijk parkeerterrein maken. Er is plaats voor dertien auto's, De aanlegkosten zijn op f 6.IOO.be groot. v/oning inrichting '.'.3 BROERSVEST 64-66 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Voor het eerst zijn twee Schiedamse derde klassers by eikaar In dezelfde afdeling ingedeeld. Het Zijn DHS en het vorig jaar gepro moveerde SFC, die in 3 C zijn terecht gekomen. Hoewel dergelijke derbies aan trekkelijk zUn hebben ze als nadeel dat nu slechts een van de twee stadgenoten kampioen zal kunnen worden. Dit treft te meer, omdat beide teams tot de favo rieten kunnen behoren met Oudewater en het altijd vinnige Flakkee. Verder zijn in 3 C vertegenwoordigd ADS iDen Haag), Bergambacht, EDS( Rotterdam). Kranenburg (Den Haag), RVC (Leiden), UNIO (Oudewater), VCS (Den Haag) en VIOS (Den Haag). Geen gemakkelijke afdeling maar toch meer te prefereren dan een „eilandenafdeling". Gunstiger is de indeling voor Excelsior '20 dat in 3 B tegen gerenommeerde clubs als de Haagse teams HBS en HVV en het Rotterdamse VOC mag uitkomen. Als Excelsior '20 het komende seizoen, zijn kwaliteit waar kan maken dringt de stadgenoot wel tot de kopgroep door. DOSR. (Roelofsarendsveen.)Foreholte (Voorhout), Hiïlegersherg, Leonidas (Rotterdam), nieuweling Van Nispep, het Haagse Quick Steps, Westerkwartier en het Voorburgse Wilhelmus zijn zeker niet sterker dan de Schiedamse club. Adi ertentie IM.) VIERDE KLASSE By de vierde klassers is Demos vrij gunstig in „een Haagse afdelmg" terecht gekomen namelijk, mlD bij Donk (Gou da), ESDO, HMSH, Lenig en Snel, Oli- veo, PDK, Postalia SMV alle uit het Haagse verder het Delftse Wippolder en Moordrecht ESDO en Demos kunnen de kanshebbers zyn. Moeilijker krijgen Mar- timt en SVDPW het m de laatste afde lingen die als vanouds op de eilanden en Dordrecht e.o. georiënteerd zijn. Martinit in 4 G is gelijkwaardig aan de Rotterdammers Belvédère, DZB, Pro gress, RDM en Steeds Volharden. Daar naast zyn er bezoeken aan de lastige ver re clubs Hardinxveld, Hekelingen, IFC (Hendrik Ido Ambacht), Nieuwenhoorn, PFC (Geervliet) en Roekan je. Hardinx veld en Rockanje zyn bijzonder te duch ten. Even ongewis is het verblijf van SVDPW in 4 H waar 's-Gravendeel uitblinker kan zyn. Uit het Dordtse nemen deel Merwe- de, Merwesteijn, Gelukvogels en SSW. Oud Beyerland en Stryen vertegenwoor digen de „eilanden" en gelukkig heeft SVDPW als naaste buren-tegenstanders ASB, Dindua en Transvalia die zeker niet minder klasse hebben dan de vlug- voetïge Schiedammers. SCHIEDAM, dinsdag, Een onbekend gebleven voetganger die ondanks rood hcht de Rotterdamsedyk bij de Koemarkt overstak, veroorzaakte gistermiddag een ongeluk, waarbij drie auto's waren be trokken. Een bestelwagen kon nog voor de man stoppen, een achter hem rijdende vrachtwagen met hout ook, een tweede vrachtwagen met aanhanger merkte het echter te laat en drukte de auto met hout tegen de bestelwagen aan. De 12-jarige J O. urt Vlaardmgen die in de bestelwagen zat, liep een hoofdwond op, die ter plaat se door de G.G. cn G-D. is verbonden. Ook de chauffeur van de eerste vracht auto werd gewond aan het hoofd. Hij is in het gemeenteziekenhuis verzorgd. Alle wagens liepen schade op. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. In de nacht van 11 op 12 juni beet In het Casino de Paris de behanger M. J. B. (25) fel van zich af. Daarom moest h(j zich vanmor gen voor de Rotterdamse politierechter, nir. A. R. Jolles, verantwoorden. In die dancing kreeg hij het met de kantoorbediende A, J, Ooster (23) aan de stok over vrouwen. Plotseling vlogen gevulde bierglazen door de lokaliteit, waarna een onoverzichtelyk tumult los barstte. In die deinende massa haalde verdach te tut naar Gorter. Hy raakte diens bril, Ooster kreeg een stuk glas m zijn oog. Nog steeds is hij onder behandeling var een specialist. Zijn rechteroog is vooi negentig procent blind. Mr, Jolles veroordeelde verdachte con form de eis van de officier van justitie tot zes weken gevangenisstraf De heer Frans Tersteeg, beiaardier te Bolsward, zal woensdag 29 juli des avonds om acht uur, het carillon van stadhuistornn te Rotterdam bespelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De raad heeft maandag zonder hoofdelijke stemming het voorstel van b, en w. aangenomen om voor de verlenging van de Parkweg tot aan het Beatnxpark een krediet van f 440 000,beschikbaar te stellen. Met veel fantasie is op bovenstaande foto deze weg al te zien. De tunnel onder de Rijks, weg 20 is nX al Klaar, maar leidt in feite nergens heen. Hy loopt dood tegen do spoorlijn waarachter de Parkweg Egt, Aan de ondertunneling van deze ly» moet nog worden, begonnen. Wachten 'a op de werklieden van. N.V. Spoorweg- opbouw. Binnen afzienbare tijd echter zal het verkeer zich niet in een moeilijke bocht over de spoorlijn hoeven slingeren, maar kan iedereen rechtstreeks vanuit Nieuwland het park bereiken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De politie in Wassenaar heeft maandag de 25-jarige Duitse typograaf W. O. H. aangehouden, toen hij met een Opel Caravan een ver keersfout maakte. Bij onderzoek bleek, dat hij de auto zondag m de Schietbaanlaan in Rotter dam had gestolen. Verder kwam aan het licht, dat lyj als ongewenste vreemd fi ling te boek staat. De man is overgena. men door de recherche van de Rotter damse politie en ingesloten m het hoofd bureau, DEN HAAG, dinsdag (ANP). BU K.B. is benoemd tot raadsheer in bet gerechtshof te Amsterdam mr. H. H. J. M. Lobach, hoofdinspecteur van 's-rijka- belastingen te Rotterdam. Mr. H. H. J. M. Lobach is aangewezen tot lid van da eerste meervoudige en derde enkelvoudige belastingkamer van het gerechtshof te Amsterdam. Aan jhr. mr. D, J. P. Hoeufft f3 op züa verzoek, met ingang van 1 oktober 1964, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van vice-president van de arrondiss®. mentsrechtbank te Dordrecht. Heden nam de Heere neg onverwacht tot Zich, mijn lieve zorgzame Man, onze lieve Vader, Behuwd- Grootvader, LOUIS JOSEPH ANCEAUX m de ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam M. Anceaux-de Neef. Schiedam, 28 j-uh 1SS4 Singel 204. De overledene ligt opge baard in het gemeente-zle- kenhuis, Nassaulaan 75. Schiedam Bezoek aldaar vjn. 11 uur en n.m. 6 uur. De begrafenis zal plaats hebben op de algemene be- graaiplaais te Schiedam, za terdag 1 augustus a-s. om- streel» 11 30 uur v.m. Ver trek van woonhuis te 11,15 uur via. Personeel gevraagd 15 uur per week. Leeskring, Berkelselaan 52, Rotterdam. Tel. 80439. Uw kleine advertentie ta deze kolommen wordt met dezelfde aandacht gelezen als v u deze advertentie las. BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (stens) voor de zomermaanden of gedaelten hiervan. Leeftijd boven IS jaar. Aanmelden: 155960—154262. Fotografie ROLFJLMS automaat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor PASFOTO naar K_ van Vuuren. Hoogstraat 106. TcleL 66720. In één dag gereed. ROTTERDAM, dinsdag De 19-jarige chauffeur E. M. Th. Mulder uit Hijswyk is gisteren met een veeauto, waarin zich 24 stierkalveren bevonden op het erf van een pand aan de Schaardijk gekanteld. Er werden vier dieren gedood. De chauffeur was de Oprit naar de Schaardijk opgereden en stopte om na derend verkeer voorrang te geven. Toen hij hierna verder wilde rijden, sloeg de motor af, waarna de auto de steile op rit afreed en in de bocht kantelde. Per soneel van de brandweer bevryóde de kalveren. Twee takelwagens haalden de auto, die in de berm was weggezakt, omhoog. THEATER HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 Donderdag 2 en 8 uur De Interpol in strijd tegen gangsters Dominique Wilms en Pierre Traband in 18 jaar Vrijdag en zaterdag 2, 7 en. 9.15 uur; zondag 7 en 9.15 uur; maandag en dinsdag 2 en 8 uur; woensdag Een Eddie Constantine met nog meer span ning, humor en sex dan ooit tevoren EDDIE CONSTANTINE en DOMINIQUE WILMS in 14 jaar Zaterdagnacht 12 uur Een spannende detective in het milten van een mondaine nachtclub KAI FISCHER, TOMMY RUPP e.v.a. in 18 jaar Zondagmatinee 2 en Al 5 uur; woensdagmafcinee 2 uur Kostelijke humoramusement voor jong en oud STAN LAUREL en OLIVER HARDY in Alle leeftijden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1