Gemeente Bibliotheek wil filialen uitbreiden Redelijk spel in oefenwedstrijd VERSTERKT SCHIEDAM GAF AMERIKANEN GOED PARTIJ INDELING CLUBS TEN DELE BEKEND 'Aantal uitleningen van romans nam af Toename van vraag naar studieboeken Kersten Miles op huwelijksreis met Kersten Miles Met autobrand vervloog ook vakantieplan Commissaris Duindam met pensioen Burgerlijke Stand Aanrijding tussen twee bromfietsers Diefstal van sloopgoed Spanning in slotfase lionkbalwedstrijd| Schiedammers niet legen elkaar Man aangereden Ongewenste Duitser stal wagen Meisje botst met fiets tegen autobus Man schrok en Diefstal in De Windroos Kampeerders bestolen Pompen gestolen Kleuter liep onder auto Publiek informeert bij Verolme naar radio Noordzee Verplaatsing schoolgebouw veel duurder Ds. D. Noordmans gaat naar j Hoogeveen Geslaagden 1 Vangballen Winst viel in ruim Fortuna gelijk (3-3) Mr. J. Klaasesz opent vereni gings gebouw in Zuidland Op 3 augustus Taxi's in Den Haag duurder j OESO waarschuwt Groot-Britannië öbnderdag 30 jell 1964 - pag. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De heer Kersten Miles uit Hamburg heeft het aan sijn naam te danken, dat hij en zijn echt genote een gratis huwelijksreis kregen aangeboden, Zij maken een trip met het 7tt_s. Kersten Miles, waarmee de heer Ker sten Miles ondanks dezelfde naam geen binding heeft. De reis is een geste van de Hanseatische Reederei, tfiu het echtpaar Miles om de volgende reden verraste. De schepen van de Hanseatische Reede rei, die met de Vaasan Laïva Oy. -uit Hel sinki de Hanseatic-Vaasa Lijndienst on derhout, dragen alle namen van vooraan staande bestuurders en andere notabelen, die in de late middeleeuwen de Duitse Hanze machtig hebben gemaakt. Onder hen bevond zich Kersten Miles, die van circa 1350 tot 1420 heeft geleefd en eerst als raadsheer en daarna nis burgemeester het zijne heeft bijgedragen tot de ontwik keling van de Hanze. Enige tijd geleden las de reder van de Hanseatische Reedereide heer R. Offen, een advertentie in een Hamburgse krant waari ïi het huwelijk van een mijnheer Kersten Miles werd aangekondigd. Daar het oude patriciërsgeslacht van de oorspronkelijke Kersten Mxlcs reeds lang is uitgestorven, bleek hier van een coïn cidentie sprake te zijn. De heer Kersten Miles was zelfs niet op de hoogte van de historische betekenis van zijn naamge noot. En ook niet van het schip, dat dezelfde naam als hij droeg. Maar daaraan heeft de heer Offen een plezierig einde ge maakt. Het echtpaar zal aan het einde van deze week met hun „huwelijksboot" Rotterdam «andtoen. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, woensdag De Rotterdamse familie B halm an van de Putsebocht heeft gisteren haar vakantieplannen letterlek in rook zien opgaan. Het VW-busje, waarin, mevrouw en de heer Bh alm au en hun. vier kinderen zaten vloog op de Groene Kruisweg der Heenvliet in brand. De auto was alleen. WA verzekerd. De familie Bhalman was naar Oost- voome geweest Op de terugreis hoorden de inzittenden van de auto plotseling een knal Een felle steekvlam sloeg uit de motor. Door snel te stoppen en de auto te verlaten wist de familie Bhal man het vege lijf ie redden. „Onze vakantie is de mist in. ge gaan" zei mevrouw Bhalman ons, „maar we zijn blij, dat we het leven er afge bracht hebben. We hadden niet veel later moeten zijn, want er was geen houden meer aan. Alleen een paar stoel tjes hebben we kunnen redden. De rest is in vlammen opgegaan. We waren niet all risk verzekerd. Daar sta je eigenlijk nooit bij stil". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Commissa ris C. J. Duindam, chef van de geünifor meerde politie-afdeLingen rechter Maas oever, gaat met pensioen. Per 1 septem ber is hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Commissarissen van politie kunnen, op 55-jarige leeftijd met pensioen gaan. 2e mogen echter aanblijven tot hun zestigste. Commissaris Duindam, die nu 56 is, is werkzaam geweest op diverse potitie-af- delïngen. In 1956 werd bij chef van het bureau Bergsingei en in september 1962 volgde zijn benoeming tot chef der ge üniformeerde afdelingen op de rechter Maasoever. SCHIEDAM. Gcboreni Willem J., z. v. W. J. Groot en R. van der Kruit; L4es- beth G. P., d. v. A M. Harthoorn en ft. Havinga; Jan, z- v. C. van Dorp en A. C. van Osnabrugge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De Gemeente Bibliotheek heeft plannen om twee filialen te gaan uitbreiden. Gebrek aan ruimte staat n.L een gezonde ontwikkeling in de weg. In Kethel, waar de bibliotheek is ondergebracht in de oude Raadzaal, Is geen plaats voor een aparte leesgelegenheld, terwijl hier wel behoefte aan is. Bij het Gemeentebestuur is daarom een verzoek ingediend om ruimte te reser veren in een te bouwen winkelgalerij om de groei van de bevolking van deze wjjk te kunnen opvangen. Ook voor het filiaal Zuid bestaan, op kortere termijn, uitbreidingsplannen, die een aparte leesruimte en een naslagcollectie omvatten. Door de studiezin te stimuleren hoopt men daarna een eigen vaste collectie studie boeken in deze wjjk 4e kunnen onderbrengen. de Centrale Jeugdbibliotheek en enkele filialen is hier uitgebreid aandacht san besteed. Er zijn verhalen voorgelezen (vooral van. Rudyard Kipling, want de week stond dit jaar in het teken van de dieren), de kinderen hebben maskers gemaakt en getoond. BIOSCOPEN Passage (dagelijks ,ook zaterdag) 9.30, 11.20. 13.20, 15.30, 1750, 1950, 21.30: Yeah! yeah! yeah! hier zijn we! Monopole, 20.00: Glimlach en sterf. apötheekdienst Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. Teleurstellend wordt in het jaarver slag de stap terug bij het aantal uitle ningen genoemd. Op de stijging in 3962 werd wel een terugslag verwacht, omdat deze buitengewoon groot was, Het aan tal uitgeleende romans liep echter met 4338 terug, terwijl ook de jeugd 709 boe ken minder haalden. Lichtpunt vormt het grote aantal studieboeken, dat werd uitgegeven: 2377. Vooral letterkunde,: kunst, sport en spel en natuurweten schappen werden veel gevraagd. In het totaal schreven de assistentes 297.429 boeken uit, 2677 minder dan in 1962. OORZAAK De oorzaak van deze teruggang moet worden gezocht bij de strenge winter (vooral bij de kinderen trekt het ijs en de sneeuw dan meer) en een langdurige stagnatie m de bin derij door een verbouwing. De lezers hadden in deze tijd minder keus, vooral wat de buitenlandse boeken .betreft Bij de Centrale Jeugdbiblio theek, de enige van. de jeugdafdelin gen waar een teruggang te bespeu ren was, bleek het experiment zater dagmorgen i.p.v. zaterdagmiddag uit lenen remmend te werken. Half ok tober 1963 is men hier dan ook weer vanaf gestapt. Voor de 7183 lezers (1962: 7040) beschikt de bibliotheek over 64.361 banden (het jaar daarvoor 64 254). In de leeszaal bezoek ongeveer 14.500 mensen lig gen 192 tijdschriften en twaalf verschil lende kranten ter beschikking van de weetgierige lezer. Behalve by de Cen trale Bibliotheek en de filialen is er ook op vier andere posten uitgeleend (Gemeente-ziekenhuis, Jeugdhuis „Lin- denhof', St Jacobs Gasthuis en Zonne huis) hier steeg het aantal verspreide boeken van 7431 naar 8713. STIMULEREN Met verschillende activiteiten pro beert de Gemeente Bibliotheek het ge richt lezen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van exposities rond een be paald onderwerp in dö Centrale Biblio theek en de verschillende filialen, die meestal een bevredigende belangstelling krijgen. Een vaste televisie-expositie sluit nauw aan bij de onderwerpen, die in de voorafgaande week op het scherm te zien zijn geweest om zo van de ge- interesseerde kijker ook een lezer te maken. Ook de Kinderboekenweek heeft de bedoeling tot lezen aan te sporen. KLASSEN In samenwerking met de K.K. Open bare Bibliotheek Is vorig jaar een be gin gemaakt met een Centrale School bibliotheek. Dit een keurcollectle van 180 titels zochten de onderwijzers van vijfde en zesde klassen van 46 scholen van alle richtingen zestig boeken uit voor de klassebibliotheek. Voor 29 scho len konden al boeken worden besteld. Volgend .jaar komen ook de vierde klas sen ir» aanmerking. SCHIEDAM, donderdag. Op de Von- dellaan nam de:16-jarige S. G. J. Z. gis- teravond met zijn bromfiets de bocht naar rechts te ruim. Hij botste tegen de 17-ja- rxge bromfietser W. van G. aan. Beiden kwamen ten val. W. van G. liep hierbij een sleutelbeenfractuur op. maar kon na in het ziekenhuis te zijn behandeld naar huis gaan. De ander is met een zware hersenschudding in de Dr. Koletsticbting opgenomen. SCHIEDAM, donderdag. Van een vrachtauto die op de Tweede Tuinsingel stond zijn gisteren zes electro-motoren en vijf ijzeren stoeltjes verdwenen. Veel zal de man, die ze zonder toestemming van de eigenaar A S. J. W. meenam er met aan hebben, want zij waren voor de sloop bestemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Oud-internationaal Ton Fabrie heeft de honkhalwed- stryd versterkt SchiedamArce Knickerbockers een onverwacht spannend slot kunnen geven. Fabrie bracht de stand op 54. Ondertussen schemerde het al zo dat de strtfd wel beëindigd zou moeten worden. Henk Rooslootdie zo succesvol aan deze match heeft deelgenomen kwam als laatste man in de negende gelijkmakende inning aan slag en vol spanning keek heel Schiedam toe of het Henk Roosloot met drie honken bezet nog gelukken zon aan Schiedam een overwachte en niet geheel verdiende overwinning te geven. Henk Roosloot verdween evenwei met drie slag zodat de Amerlkaaanse studenten de overwinning behielden. De gasten hebben beter gespeeld dan hun. tegenstanders. Zy vingen en wierpen solide en bovendien toonden ze de bal heel vinnig op het hout te kunnen nemen. Toch zou Schiedam de nederlaag ontlo pen. zijn als er niet enkele veldfouten waren gemaakt Het is zelfs de verdienste van Henk Kempen, die als pitcher de Amerikaan Ralph Nichols opvolgde dat tegen hem niet en in de eerste innings wel tegen Nichols werd gescoord. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De eerste indelingen voor de nieuwe voetbalcompetitie zijn reeds bekend gemaakt. In de Afdeling Rotterdam van de KNVB is deze voor de Schiedammers gunstig uitgevallen, in de zondagafdeling speelt ditmaal geen enkel standaardteam hij een stadgenoot. Schiedam In de eerste klas A moet ongetwij feld bij de sterkstcn behoren. Tegenstanders zijn de Rotterdamse clubs Bloemhof, DEH, Hermandad, Nado Vooruitgang, Swift Boys, USC, VOB cn WCK. Een verre reis maakt Schiedam naar het stevige Dirksland op Flakkee. DEH en Hermandad zijn te duchten. T ENK Roosloot, opvallend goed op dreef, scoort onder dc ogen van scheidsrechter en catcher Freuin het eerste Schiedamse punt. (Van een onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM, dinsdag. De Duitse boekdrukker H. G. L. (28) uit Wuppertal moest zich vanmorgen wegens een flinke diefstal voor dc Rotterdamse rechtbank verantwoorden. Hy ontvreemdde een auto en brak in In een gemeentelük opslag terrein. De man werkte sedert twee jaar zon der verblijfsvergunning in Rotterdam, waar hij een verhouding had met een Nederlandse vrouw. Toen de verkering uitging, werd L, bij de politie aangegeven. Als ongewenste vreemdeling werd hij naar Duitsland op transport gesteld. Hij keerde, nadat bij had weten te ont snappen, ijlings naar Rotterdam terug, waar hij in de Camissestraat een Duitse auto staL Vlak hierop ontmoette hij de matroos A. M. F. de B. (24), die net een veroor deling van vier maanden wegens desertie had uitgezeten. De mannen braken in in een gemeente, lijk opslagterrein, waar zij voor 1700. aan gereedschap en benzine stalen. De officier van justitie eiste tegen de Duit ser een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden met aftrek en tegen De B. een jaar met aftrek. Uitspraak vrijdag 7 augustus. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag De 13-ja- rige Johanna A. Hofman uit de Middel- harnisstraat is gisteravond met haar fiets in deze straat tegen een autobus van de RET van lijn 47 gebotst, doordat aU begon te slingeren. Zij viel en kreeg schaafwonden aan het hoofd. Haar 9-jarig zusje Ivonne, dat bij haar achterop zat, kreeg schaafwonden aan hoofd en schouder en een hersen schudding, Beiden zijn naar het Zuider ziekenhuis gebracht. In de eerste klas B speelt DRZ dat dit seizoen lange tijd aan kop ging. Ook nu weer kan DRZ favoriet 2ijn, hoewel het Vlaardïngse Hollandiaan, hei Rotterdam se Groen Witten en FSV Pretoria gevaar lijke concurrenten zijn. Evenzeer lastige tegenstanders zijn Bolnes, het Rotterdam se The Rising Hope, verder Aeolus, Euro sport. NEC en Puttersboek. Geen gemak kelijke afdeling dus. In de eerste klas C kan Ursus een goed figuur slaan tegen Crooswijk, het stevige maar niet gevaarlijke DOK, De Roode Leeuw, het stugge Satumus, SVDp, alle Rotterdam. Voorwaarts uit Rotterdam zal favoriet zijn. Hellevoetsluis mag niet on derschat worden en de verre reis maakt Ursus naar DBGC in Oude Tonge. TWEEDE KLASSE Twee clubs spelen in de tweede klas, namelijk Schiedamse Boys in 2B tegen Actïvitas, AVO/ZVC, Blijdorp, DESV, SV Hoogvliet, Het Witte Dorp, Nestoro, Sagu Boys en SVO en in 2 C speelt Wilton Fij- enoord tegen AVS, Boezemkwartier, DQZ, Hurricanes, Noorderkwartier, OML, St Lode wijk, SOAG en T0GZ, Temidden van veel gedegradeerde teams wordt bet: voor Schiedamse Boys en voor WF een ongewisse strijd. By het zaterdagvoetbal speelt HBSS in A en PPSC in 4 A. HBSS kent de kracht van ARC, Barcndrecht, CSVD, Excelsior Maassluis, Groote Lindt, Die Haghe, MFB. SVOW en Zuidland wel. Met CSVD (Delft) en Groote Lindt (Zwijndrecht) kan HBSS bij de sterken behoren. PPSC moet in 4 A weer favoriet zijn bij Bode graven, 's Gravenzande, Hazcrswoudse Boys, JAC, De Lier, Oegstgeest, Rouw koop, Scheveningen Holland Sport en TSB. Het gepromoveerde PPSC 2 voor het eerst in de KNVB is by stadgenoot HBSS 2 in de reserve derde klas B te recht gekomen met Duno 2, Excelsior M 2, 's Gravenzandse SV 2, Die Haghe 2, Monster 2, Quick Boys 4 en Rijnsburgse Boys 3. Bij de reserves spelen SW 2 in de re serve eredivisie, het jeugdteam van SVV in de hoogste afdeling, Heraies DVS 2 in de reserve tweede divisie, Hermes DVS bR de geselecteerde jeugd. In de 2e klas A zaterdag verblijven GSS en GTB weer bij elkaar naast de bekenden: DOS '32, Egelantier Boys, NBSW, OFB, Sunlight, The Red Stars, WIA en ZBHV. Vat tabak omgeslagen ROTTERDAM, woensdag Dinsdag morgen kwam een I6-jarige scholier uit Frankfurt jf. d. Main tot de onaangename ontdekking, dat uit zijn portemonnee ƒ37,50 en dm 90,was verdwenen. De jongen logeerde in de jeugdherberg De Windroos aan de Rochussenstraat en had in de nacht van maandag op dinsdag voor hij ging slapen zijn pantalon, met daarin zijn portemonnee met bovengenoemde in houd aan een kledinghaak in een gemeen schappelijke slaapzaal opgehangen. Van de dader ontbreekt elk spoor. ROTTERDAM, woensdag In de nacht van maandag op dinsdag zijn een aantal diefstallen, gepleegd ten. nadele van bui tenlandse kampeerders op het terrein aan de Kanaalweg. In totaal wordt vermist een bedrag van ƒ290.—, dm S2,10 Eng. shillings en een doublé herenhorloge met band ter waarde van circa 100,—. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag Op de Maas, haven is gistermiddag dc 80-jarige P. Snippe, verblijvende aan boord van het m.s. Menupher, liggende ïm de Maasha ven, bij bet oversteken aangereden door een personenauto. Met een hoofdwond is hij naar het Zuiderziekenhuis gebracht ROTTERDAM, woensdag De 51-jarï- ge schipper A. G. van de Feijenoordkade kwam dinsdag by de politie aangifte doen van diefstal van een zuig- en perspomp met bijbehorende koppelingen uit de stuurhut van de motorelippcr Enterprise liggende in de Haringvliet. Schade ƒ520, (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag Da 4-jarige Charles Dorchain uit de Nijverheidsstraat is gistermiddag bij het plotseling overste ken van deze straat aangereden door een personenauto. Met een hersenschudding en hoofdwonden is het kind naar 't Dijk- zigtziekenhuis gebracht Ondanks dc vakanties cn ondanks het vroege aanvangsuur kwamen honderden belangstellenden naar dit duel, dat als goede oefenparty voor de Schiedammers bedoeld was. Ook de heer A, Flsser hoofdbestuurslid van de KNHB en de sportambtenaar J. C. Bronneman toon den belangstelling. De Amerikanen kwa men vlot aan de voorsprong, loen Slran- ton een driehonkslag plaatste en werper Nichols de bal liet vallen, waardoor Stranton kon scoren. Nichols stond op de werpershcuvel bij Schiedam, omdat hij met drie Amerika nen die in Schiedam en omgeving logeren het team heeft versterkt om het de kracht van de Arce Knickerbockers te geven. John Green bleek daarbij een perfect achtervanger. In de tweede inning plaatste Perry ui honkslag gevolgd door een twee- honkslag van Carson en dit herhaalde werper Cox wat punten van Perry en Carson opleverde. Fel honklopen van Henk Roosloot in de gelijkmakende in ning en daarna een mooie stootslag van Jo Tettelaar leverde Schiedam het tegenpunt op. Jo Tettelaar kwam daarbij op het eerste honk, Nichols kreeg vier- wijd en Burton plaatste een slag waar door Schiedam alle honken bezet kreeg. Toen Tonny Ebben hierna een poging tot squeeze-play zag mislukken ontstond er een verwarde situatie waardoor het 12 werd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De ver plaatsing van dc houten opvangscbool van de We stha venkade naar w(jk Holy zal in totaal 65.000,kosten. Dat blükt uit een de raad gedaan voorstel, waarin b. en w. een aanvullend krediet van 38.000,— vragen. By nadere beschouwing blijkt namelijk, ttt dat een nieuwe dakbedekking nodig is, V lOt nieuwe spaanplaatvloeren in het gehele gebouw, nieuwe vloerbedekking en enke le kleine voorzieningen. De school zal in wendig ook geheel geverfd moeten wor den, hetgeen alleen al een uitgaaf van 10,000,— vergt. Ook willen b. en w, een speelplaats rond het gebouw aanleggen (kosten 5000.—). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Ds, D. Noordmans, hervormd predikant heeft J het op hem uitgebracht beroep naar Hoo- I geveen aangenomen. f Ds. Noordmans kwam in oktober 1859 naar Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bij de Verolme-werf op Rozenburg kwamen vanmorgen tientallen telefoontjes binnen van mensen, die kwamen informeren naar de verdere plannen van radio Noord die in Rotterdam zeer goed ontvan gen wordt. Mei drie honken bezet plaatste Laink Stevens voor Schiedam een enorme honkslag, die evenwel met velderskeus onschadelijk werd gemaakt Fraai slag werk van de Amerikanen, bracht de stand •2 in de derde inning. Athlee plaat ste een infieldhit, Coin een enorme line- drive en prompt sloeg Payne een bal scherp langs de lijn aan de andere kant. Te gemakkelijk verdwenen de Schiedam mers met vangballen van het veld. De Amerikanen kregen meestal de honken bezet maar goed aangooien hield het gevaar in bedwang. De Arce Knickerbockers kwamen in de vijfde inning met Ross als werper, die het beter deed dan Cox. Drie Schiedam mers raakten de bal half en werden naar de dug-cmt verwezen. Hierna zond coach Ton Fabrie Henk Kempen naar de heu vel. Enkele malen raakten de Amerika nen de bal vol, maar Kemoen slaagde er toch ook in verrassende drieslags te wer pen. Het Schiedam-veld ving drie man vlot uit. Moeilijker kregen de Knickerbockers het met een honkslag van Stevens, die het tweede honk stal. Burton werd uit- ge vangen, maar toon Nico Koimeyer de bal raakte slaagde Stevens er zelfs in achter de derde honkman langs te lopen. Terwet Stevens nog binnen sprintte werd Kolmeijer by het tweede honk uit gemaakt De eindfase leek als een nacht kaars uit te gaan, want werpers en veld raakten gesloten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Tilburg- se havenarbeider J. H. Legrianse is giste ren in het ruim van het schip Bertus to de Schiehaven gevallen. Hij werd met een gebroken been naar het Havenziekenhuis vervoerd. Bij het vieren van drie vaten tabak viel er een om, waardoor de heer Legrianse schrok. Hij deed een stap achteruit en tuL melde in het ruim. (Van een onzer verslaggevers) DINSLAKEN, donderdag. Fortuna heeft to en tegen Hambom een behoorlijke party voetbal gespeeld. De West-Duitse formatie, die afgelopen zaterdag in Noord- Holland met 30 van Alkmaar verloor, moest voor eigen publiek iets goed maken. Met moeite kwam zji tot een puntenverdeling. Vooral de snelheid va» de VJaardtog- se ploeg mocht worden geroemd. Omdat onder meer een aanwinst als Paul Kuipers ontbrak en enkele andere Rood-gelen geen verlof hadden gekregen, moest Fortuna wel in een enigszins experimentele opstelling aantreden. Eddy Verweel bijv. speelde als aanvalsleider. Na twee „pech"-seizoenen draait Eddy Verweel momenteel weer goed. Hij durfde weer in de clinch te gaan en had een groot aandeel in het verdienstelijk resul taat van de Vlaardingers. Evenals doel- verdediger Jan Kooymans, die een aantal fraaie reddingen verrichtte. Zijn spel vooral genoot de waardering van het nog talrijke publiek. t Advertentie I M STEEKT ER MET "COUPE EN SCHOUDERS" BOVEN U T HOOGSTR.174 SCHIEDAM Al na ongeveer vier minuten keek For tuna tegen een achterstand aan. Dat be tekende een pnkkel voor de Vlaardingers. Voor Maarten van de Zwan werd het ge lijk en met een prachtig schot in de bo venhoek plaatste Arte Don de Vlaardin gers zelfs op winst. Kort voor het rustsig- naal kon Hambom gebruik makende van een fout in de Vlaardingse defensie, de score weer in evenwicht brengen. In de tweede helft nam Fortuna ander maal dc leiding, ditmaal door de hard werkende Eddy Verweei, die op prachtige wijze een boogbal van Jan Baksteen tegen bet net drukte. Hambom kwam daarna fel opzetten. Maar in deze fase van de strijd stond Fortuna toch niet meer dan één doelpunt toe, zodat het voor Fortuna eervolle 3—3 resultaat de eindstand werd. .•4. s" In de achtste Inning rook Ton Fabrie de winst. Dave Burton plaatste ccn enor me honkslag. Daarna deed Fabrie het coachjasje uit om de honkbalknuppel te kunnen hanteren, Hy raakte de bal, die te hoog wegsprong cn gevangen werd. Henk Roosloot sloeg de bal wel naar het vrije veld. Kempen volgde met vler-wyd en daarna raakte Johnny Green de bal die velderskeus opleverde (5—3). Dc negende inning bracht de span ning. Kempen bezorgde Prevot drieslag. Cox sloeg de bal echter dreunend naar het middenveld, Stranton volgde met vier-wijd. Wel werd Cox ingesloten, maar Arcel en Athlee kregen vier-wijd. Toen toonde Henk Kempen zijn kracht Hij wierp tweemaal slag en driemaal wqd om daarna onder gejuich de drieslag vol te maken zodat de Knickerbockers de kans met drie bezette honken niet meer benutten, konden. Het zag er naar uit dat Schiedam een huzarenstukje ging uithalen. Tonny Eb ben raakte de bal maar werd uitge maakt, Jan van Naamen kreeg drie slag. Stevens kreeg vier-wyd evenals Dave Burton. Zy stalen bet tweede en derde honk. Dat was de kans voor Fabrie die een honkslag plaatste en naar het eerste honk glipte. Op dat moment had Stevens gescoord (54). Aller ogen wa ren gericht op Henk Roosloot maar de derde werper van de Amerikanen Coin venvees Roosloot met drieslag naar de dug-out (Van onze correspondent) ZUIDLAND, woensdag. Het nieuwe verenigingsgebouw in Zuidland zal wor den geopend door de commissaris der koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. De plechtigheid heeft plaats op maandag 31 augustus. EDDY VERWEEL aanvclsltider Uit - et bureau van de Zweedse schat kist in Stockholm zijn waardevolle re likwieën uit de 16e en 18e eeuw gesto len, oun. een boek met de handtekenin gen van alle Zweedse koningen sinds 1542. (Reuter). In. Saigon hebben omstreeks 300 stu denten. onder gejoel van „Weg met De Gaulle" en „Weg met het neutralisme" een Frans oorlogsmonument in het cen trum van de stad omver gehaald» (Reu ter). VLAARDINGEN, dinsdag Voor het Middenstandsdiploma Algemene Han delskennis slaagden dezer dagen de da mes N. Hendriksen-van der Zwan, M. Hofman-Versteeg, C. van der Jagt-Ver- boon, A Joosse-Kramer, A M. Xok- Niepoort, M, van Rossen-Van Haren, H. Boer, D. Booster, J. Booster, F. J. Men- singa, A Noordegraaf, W. Overkluizen, S. A. Stolp, E, A Suyker; en de heren: M. T. Aartsen, L. Bake- laar, J. Beijer, J. Bot, W. C. Brouwer, L, de Bruyn, T. C. van de Burg, J. Groen, A Harteveld, H. Hoogendijk, A Hoogerwerf, A J, Janson, J. de Jong, J. A F. Kerklaan, P. van der Kooy, J. A C. Kooymans, J. P. van Mil, W. Mulder, R. F. K. Nagelkerice, A Roest, J. Schen kel, P. C. van Steenis, X. M, Verhulst, ML Veilekoop, J. van Vliet, M. van Vliet A A Westdyk, B. van Opynen. Allen ontvingen hun opleiding aan de Middenstandscursus, die officieel erkend is door de Centrale van Christelijk Han delsonderwijs te *s-Gravenhage en door de Christelijke Middenstandsvereniging te Vlaardingen. Hun leraren waren de heren A. de Weger, P, van der Vaart Gzn. en H, van Tilborg. DEN HAAG, woensdag (ANP) De taxi's in Den Haag worden met ingang <j van 3 augustus duurder. Op verzoek van S de gezamenlijke werkgeversorganisaties op het gebied van het personenvervoer to Den Haag hebben b. en w. besloten do j hnurtarieven met ingang van 3 augustus 1 te verhogen. j Taxi-passagiers in Den Haag betalen tot i dusver 0,90 voor de eerste 235 afgelegde meters of gedeelten daarvan en een dub beltje voor elke volgende 235 meter. Van 3 augustus af is men 1,10 verschuldigd voor de eerste 222 meter en een dubbeltje voor elke volgende 222 meter. De kilo- meterprjjs na de eerst afgelegde afstand is daarmee verhoogd van 42% cent tot 45 cent. Voor huurauto's geldt een iets andere regeling, Na 2 augustus wordt het tarief 1,30 voor de eerste 222 meter en een dubbeltje voor elke volgende 222 meter. Ook hier gaat de küometorprijs en de eerste afgelegde afstand dus met een hal- 3 stuiver omhoog. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, woensdag De orga nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO. de voortzetting van de OEES) heeft -it Brittannie gewaarschuwd dat bel dito economische wapens gereed moet houden om op kor te termyn verder in te grijpen tegen de voortgaande expansie. Het groeiend te kort op de betalingsbalans kan zulke vormen aannemen, dat ingrijpen vereist is, aldus het jaarlijks overzicht van de OESO over de Britse economie» (De organisatie publiceert zulke versla gen van al haar leden.) De OESO vindt het nog te vroeg om nu al te zeggen of de belastingmaatregelen, die de Engelse regering in haar laatste begroting heeft aangekondigd en inge voerd, de groei van de bestedingen vol-- doende hebben geremd. In elk geval, zo meent de in Parijs gevestigde OESO, hangt veel af van de vraag of Groot-, Brittarmië in de komende tijd zjjn con- currentie-positie zodanig kan verbeteren dat daaruit een verbetering van de beta- lingsbalans kan resulteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1