SG-JEUGDTOCHTEN Reddingsbrigade waarschuwt SCHIEDA - verantwoording voor zwemmen Gewaardeerd, maar door te klein aantal kinderen Hinderen om hun eigen bestwil De Beatles in Schiedam Jii Voorne's Duin NAAR DE RUSTENDE RUIMTE deen lijd voor spelletjes HYPOTHEKEN Eerste Hypotheken -op de film- Duin< en Geslaagd KNMTP-excursie' Artiestenvoetbal in de Hoek Esperanto-agendo AGENDA Mr. van Vloten kantonrechter te Schiedam Ursus begint training Strandivaehten Duivensport I Doel Jac. de Bruin winnaar van Chauffeur in hechtenis in Frankrijk hengelconcours Notaris Meijer met pensioen Russisch koor in Stadsgehoorzaal Bromfietser gewond Duitsers 0 verschiese lopers vierdaagse bijeen DUIVENSPORT Top star festival in Schouwburg-Zuid Auto tegen fietser Koeriersters dinsdag 4 augustus 1964 - pag.1 5f Advertentie l M.) Naast onze bemiddeling voor het verkrijgen van verstrekken wij rechtstreeks TWEEDE HYPOTHEKEN RIJNLANDSE DISCONTO BANK N.V. Scheepstimmermanslaan 9 Botterdam Tel. 129297—125120 f JET bootje klieft door de branding van de Noord SCHIEDAM, dinsdag Van de serie week-tochten van de Schie- damse Gemeenschap van dit jaar naar Oosf-Voorne is gisteren de tweede en tevens de laatste ronde begonnen. Wat waren de bevindin gen na de eerste week? S.G.-directeur A. Pfeifer: »-Aan de ene kant een succes, want de kinderen hebben vorige week genoten, maar aan de andere kant een teleurstelling door de geringe opkomst nog geen zee VOOJ' Hoelt VUll Holland. driehonderd deelnemende kinderen in twee weken5'. flB.i -«•Ammor nn Het wordt steeds duidelijker dat aan deze vakantie-tochten voor de t jeugd, die door de Schiedamse Gemeenschap worden georganiseerd' jongens m de boot naderen lang niet meer zo'n grote behoefte bestaat als in vroegere jaren. Op 1 de bader iot op enkele nle- zichzeif een. gunstig teken, geeft de heer Pfeifer toe. Ket betekent n j immers dat steeds meer kinderen met hun ouders op vakantie kunnen ters' 1/011een Pwisetmge gaan. Daar speelt de vergrote welvaart een rol in, doch ook het feit. zwenking en de hoog opspat- dal meer mensen (denk aan de middenstanders!) zich een recht opj tende )iekgolj rolt dreigend vakantie-houden hebben verworven. Maar voor de S.G. loopt de taak! af, om die kinderen naar buiten te brengen, die niet met vakantie gaan. I de zwemmer QJ} die schel dend de richting van het strand opzoekt. De boot ver dwijnt. Fel oranje steken de caps op de jongenshoofden tegen de lucht af, het duide lijke oranje van de Rotter damse reddingsbrigade. We kunnen ons nol de grote belang stelling: herinneren voor de vakantlcloch- ten die vroeger naar het natuurbad Wa rande in Oosterhout werden gemaakt. Toen de opkomst daalde werden de activi teiten verplaatst naar de duinen bij Was senaar. daarna naar het strand van Hoek van Holland. In 19C0 gingen nog zo'n 1.500 Kinderen mee naar „de Hoek". Nu, by een J5e Beatles zijn i« Schiedam, yeah, yeah, nieuwe bestemming, Is de belangstelling yeah! Nou ja, niet in lenende lijve na- al gedaald tot driehonderd kinderen. „We tuuriyfc. maar wel op de film. Het Pas- moeten het dan ook nog eens goed over- sage-thcater heeft er een stunt van ge- wegen óf we volgend jaar weer tochten iiHjflfci en momenteel rijn de Livcrpoolsc organiseren en waarheen," verklaarde de ragebollen, die de hels wereld veroverd keer Pfeifer. die overigens de organisatie schijnen te hebben, de gehele dag in de óan moet overdragen, daar hij nog dit Passage te be toonde ren. Van 's morgens ,Jaaï' een andere functie ïn Zwolle zal aan hol/ tien tot '5 noch» Italy ttoaalj. in een j vaarden, «M»; Maar nu de tochen van dit jaar naar Oost-Voorne. Deze gingen en gaan ov voorstellingen per dag. Yeah, yeah, yeahl1 J3e belangstelling t r deze film is groot. gens niet naar het strand, maar naar het zoals te verwachten^ hetgeen echter |rote matuur-reservaat „Voorne's Duin". joch weer niet betekent dat alle hoewel er ook strandbezoek bij is geweest. stellingen uitverkocht zijn Dat zou tm- Het strand van Oost-Voome werd name- mm betekenen rond veertigduizend be- jy^ me» zo gunstig geoordeeld. Het is nog- zaekers in één toeefc fijds en 20 gek zijn aj vuji door de modderbanken die voor de ze in Schiedam nu ook weer niet op d« kust sijn ontstaan na het leggen van de Beatles. „Maar het loopt wel lekker", dam in de Brielse Maas. Bovendien is het vertelde ons Passage-directeur H. Jan- (<>p het te brede strand (als je hel nog zo jen. De film wordt dan ook volgende wilt noemen) niet erg rustig voor groepen mek geprolongeerd, al is het dan niet spélende kinderen, wegens de auto's en net zeven voorstellingen per dag. brommers die op het strand rondrijden. Ho« reageert n» de jeugd op dit Bealle geweld? Want hel is uiteraard jeugd wat er in de zaal zitOpmerkelijk rustig, kan gezegd 1oorden. In-elk geval véél rustiger dan de (afgehuurdej tieners die in de film „A hard day's night" in massa verschijnen. Het varieert wel, zo vertel, de de heer Jansen, naar de voorstellin gen. Overdag, wanneer de jongere tie ners verschijnen, is er weinig opwinding al gaat er een hoorbare huivering door de zaal wanneer Rtngo Beatle de trom roert en zyn trawan ten dc speciale lie deren uitgalmen. Daarom heeft dc S.G. het gezocht In de rust van het unieke duinlandschap van het massa gesloten matuur-reservaat, waar wel dc ruimte cn de veiligheid is om te spelen en te ravotten. De activiteiten spelen zich dan af rond een duïnmeertje, de Tc- neliaplas. die dc oudere kinderen ook gelegenheid geeft om te zwemmen. Daarnaast is er een prachtige gelegen heid tot het maken van wandelingen, zelfs onder deskundige leiding van de opzichter van het reservaat. 'sAvonds wanneer de oudere Beatle-fans dc zaal bevolken, is het wat rumoeriger, er wordt sterker gereageerd, nu en dan geschreeuwd, maar ook dan is liet niet tot wilde tonelen gekomen. Het aange vraagde poliüe-ioezicht heeft nog geen dienst behoeven te doen, Be populariteit van de Beatles begint een beetje af te nemen by de rijpere tieners. Ze beginnen ie verburgerlijken. Het zytt nu de Hotting Stones die de zaak aan het rollen moeten brengen blijkbaar. Ge lukkig maar voor de rust in Schiedam! SCHIEDAM, dinsdag. Bij de in Juli in Beltt gehouden Middenstands-examens slaaa- «n voor het diploma Alg. Handelskennis de volgende cursisten van de opleiding ue Pater to Meyer te Schiedam. Het zijn de dames" D Bikker v. d. Melden. II. J. Bezcmer. M K Bruyn A. W. Bijl. M. D. Dirks, A. M. v. Dorp, M. "M. v. Dijk. V. F. v. Ccerenstem. C* Groenewce. H, M. Hacnraets. M. D.J. Hers- bich. C. M. van Hoogdalen-BergkoUe. H J. Kooistra, F. Korsten. A. Maekay, C. L. MJe- lw, E Noordlik. E, A. Overdijk Quarte! v. i Marei. M. 3. D. L. Rcbers. A. A. Rosman. 1. J. v. Saus, T. Vermeer. A. Vermeer en de htren Th. Baanvinger, M. v. Bcrkel. R. Ber ied, J. F, B. Bicmans. J. P- Blom. H. Bode. 1. Breugem, J. Brokling, G. de Bruin, L. W Burger, F. van Duyvcnbode, Th. W. J. A Entering. A. J. Franken. C. J- Gcrritse, B, J. Hattenriorp. J. M Hesselberth, J. Hoogcn- öoom, T. van "t Hof. P. v. Hoogdalero, H. J. Juiscn. J. P. C. Juyn, P. J v. d .Kloet, A. J. lanseveld, J. Bcnsveld, E. K. Lepoider. A Louis. M. Meulstce. H. M. 3- J. Metjec. J. A Mooieboom. G. Pappers, F. J. Poutsma. F. 3 Sitters, B J, Sicmonsma, P. Smit. A. J. Snij ders, H. Steenbergen, A. Strong. H. F. Thoen, D. Vcrhoy J. D. Visser. L. van der Wal, E r, J. v. d.' Wal, I. 3. L. A. M. Willems. SCHIEDAM, dinsdag Lede/van de aid, Schiedam van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde kunnen deelne men aan de door de afd. Enkbuizen geor ganiseerde excursie op 29 augustus, om vattende een boottocht langs de bloemen velden, een bezoek aan een proefveld cn bij minder gunstig weer jen bezoek aan het Zuiderzeemuseum. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag. Hst Rotterdamse artiestenelftal heeft het fondae opgenomen tegen de veteranen- kampeerders In Hoek van Holland. Zo nu en dan werd er zelfs gevoetbald ontstonden uit de charges van de bei de parijen nog doelpunt ook. De uit- Jfeg moet zo iels van 4--3 geweest zijn. Maar niemand 2al zich er om bekomme- r?n- Es is gelachen en daar ging het ten slotte om. SCHIEDAM, dinsdag Merkreden, la San de aügusto Klubvespero, parolkaskado °kazus ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. BIOSCOPEN' f p*ssa5e, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30. 17.30,19 30. 21.30: Yeah!, yeah!, yeah!, hier zijn we! Monopole, 20.00: Ed die in de Olie. AFOTHEEKD1ENST Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplesn 17. SCHIEDAM, dinsdag By Kon. Be sluit is tot Kantonrechter te Schiedam benoemd mr. W. E. van Vloten, thans Kantonrechter te Zierikzee, zulks als op- volger van de met pensioen gegane mr. P. B. Cos. liet fs nog niet vastgesteld wanneer mr. Van Vloten zijn functie in Schiedam zal aanvaarden. De zwemmer is boos. Hij maakt in forse termen kenbaar, dat hij niet op plagen gesteld is. Vooral niet wanneer een stel kwajon gens de boosdoeners zijn. Wij zijn op een warme middag naar Hoek van Holland getrokken om te kijken of deze jongens de verantwoording, die voor dit werk een eerste vereiste is, ook werkelijk aankunnen Een vraag die daarbij opkomt Is: laten zij zich soms in de boot verleiden tot spelle tjes als „zwemmertje plagen"? SCHIEDAM, dinsdag De voetbalver eniging llrsus Is weer volop aan hel tra: nen met een kernploeg van ruim 20 spe- I Iers. Het oud-lid, de heer L, Weeda heeft de leiding bij de technische training, ter- i wijl Ursus-bestuurder >1. van Kampen de conditie-traning voor zjjn rekening heeft genomen. j r. T N de post van de reddingsbrigade i_.i maakten wij kennis met John Co- pier (21) en JosMoonen (20), beiden pas uit militaire dienst. Zsj houden zich bezig met de beveiliging van de Hoekse zwemmers. Ze zijn niet de enigen: de groep van de Rotterdam- f se brigade bestaat hier uit een manne- 1 tie of dertig. Op zondag 9 augustus wordt om 11 uur m oefenwedstrijd gespeeld tegen de i j 2el°ven niet, dat de jongere brigade- ploeg van WF. Ook op 23 augustus wordt leden de verantwoording niet aankun- - 1 nen. „De 15-jarige aspirantleden krij gen altijd iemand van de oudere kern mee. Pas als zij achttien zijn, kunnen ze mits alle diploma's zijn behaald optreden als strandwacht", vertelt John Copier. geoefend en op 30 augustus woidt in Arn hem deelgenomen aan het toernooi van Prekishaaf. De Vrijheid srwTpnAiw n„~ »»v r\J AA AAR de manoeuvres die op plagen VrüheJd nam met GO duiven broed '64 deel degelijk Aanwezig" zïwSiden ook nUA verdoezeld. Ze gebeuren zelfs met een bepaald vooropgezet doel. Daarbij hebben de kinderen de kans gehad, o weelde, om wilde bramen te plukken en ie eten! De kinderen hebben zich er echt niet hoeven te vervelen, waarbij het relatief grote aantal leiders en leidsters als gangmaker heeft gefungeerd. Het weer aan dc wedvlucht uit Tergnier. afstand was de afgelopen week met bijster zon- 264 km Het werd een moellijke, traag- nig en koel. Docli in de duinen is aal, verlopende vlucht, vermoedelijk door de in tegenstelling lot het strand, geen na- }£0Ude noord-westenvind. Gelost werd om'Jos Moonen vertelt: „We jagen de men ded. Eerder het tegendeel. jG.45 uur; eerste duif binnen 11.12 uur;' sen angst aan als ze te ver de 2ee in- Dat de «och best In de smaak Is ge- laalste P^sduif 12.30 uur. f gaan". Uitslag: 1, 3. 4. 6, 13. 57, 96 M Putters: Vraag: hebben de brigadeleden geen be- 2. 9, 35, 38. 81, lil, 136 H. v. d. Steen: 5. vocgdhcid om door middel van be- 39, 65 A. Houtsnia; 7, 25. 53. 123. L. Wij-Paalde sancties een zwemmer te laten nen; 8. 82. 78 C. Lems: 10. 66. 108 M- de. "^ugkererV Jong: 11, 13, 22, 28, 72 F. Wijzenbroek; 12' Antwoord: „Nee. We hebben een waar- J. Blom; 14, 46, 85, 90 L. Tromp; 15. 16, 26,! schuwingstaak. We varen langs en als ze weigeren te luisteren,, gaan we hin deren met de boot. We geven dan een flinke boeggolf." De kleine reddingsboot van de RRB. John Copier stuurt een waaghals met een vingerwijzing terug vallen, blijkt uit het vrij grote aantal ouders, dat bij de S.G. om een herha ling heeft gevraagd voor de kinderen, die wat graag nog een wetkje meewll- den. Dit kon echter niet. Want de toch ten vierden gemaakt per bus en daar bij is de S.G., meer dan bijvoorbeeld b|j 31 D. Ram; 17, 93. 131 J. 73. 98 Gebr. v. d. Windt; 20. 23, 40 P. Ver linde; 21, 115, 133 A- Verhaal; 24, 75. 80 de trein, gebonden aan gefi> erde aan- 1]2 J. Schrumhf: 27 41, 43, 67, 92 P, Pols., tallen Vorige week Is afgesloten op 165 20. 103 A. dje Bie: jlO. 52. 58. 59. 87. 106 Vraa«: Onlangs is kinderen en deze week zijn er 125 met de S.G. Duin- mee geweest Voorne'ï SCHIEDAM, dinsdag. Wegens het be reiken van de 70-jarige leeftijd is per 1 augustus aart notaris J. F. W. Meijer te Schiedam eervol ontheffing verleend uit zijn ambt. Het sedert die datum vakante kantoor zal worden waargenomen door de heer mr. F. M, C. Wessels, kandidaat-no taris te Rotterdam. Het kantoor blijft ge vestigd aan de Nassaulaan 55. Een defini tieve benoeming voor deze notarisplaats zal eerst later volgen. VLAARDINGEN, dinsdag. Het Schwarzmeer-kozakkenkoor zal zaterdag 15 augustus, in de Stadsgehoorzaal optre den. Deze zanggroep, die onder leiding staat yan Nicolai Tripolitoff za! Russische volks- en kerkliederen uitvoeren. ROTTERDAM, maandag De heer A. de Bleker <18) uit dc Elanker.burgstraatg* 23* 30.' 90;' L. Borrani Co, 9. 16.97, i44. is gisteravond met zijn bromfiets op het! 14^ 157; c. v. d. Grijp 11, 54. 75, 84; J- kruispunt Plein weg-Wol phaeiubochi aan- Pauïussen 12. 127: L, Toutijn 13, 46, 62, 70. gereden door een personenauto. Hij werdgg, 130, 147, 154, 135; G. Boon 18. 156; L v. zijn brommer geslingerd en kwam i fL Tyun 19, 40. 76: A. JBoes 20, 26, 29, 31, in de Noordzee 134 A. v. d. Berg; 32. 78,118, 125 H. Over- weer een bader met een luchtbed ver heul; 33, 35 79 A. Westerholt; 34. 36, 49 dronken. Hoe zit liet in De Hoek. Th. Juyn; 42. 51, 124 A. Bodegom; 44, 101.1 Klimmen de badgasten hier vaak op 120 c. Rigters; 45. 61. 91, 97, 127, 132 J luchtbedden? Doejaarcn; 47. 70, 86, 116, 129 H. 48, 56, 69. 77. 89, 102, 117, 130, 135 Winter; 54 J. W. Blom; 60. 95 M. Rink; 63, 64 F. Doejaaren: 71, 82 W. Heiten; 74 J. Westerholt; 83 G. v. t Hoff; 84. 104 A Limborg; 94. 139 D. v, d. Moer; 99, 107. 121 W. Poort: lQ0p122 C, Koogje; 105 J. Duy- mel: 109.110 A. de Rauw; 114 G, Barzilay; 119 D. Bakker. P.V. Union Ook de P.V. Union nam met 602 duiven deel aan de wedvl. uit Tergnier. Eerste duif binnen 11.15-20 uur: laatste prijsduif 13 uur. Uitslag: A. Heer en 1. 2, 12. 25, 32: W. Kerkhoff 3, 39; P. B. Slegt en Co. 4; F. Claes 5; Th. v. Raay 6, 26; H. Ouwen- dijk 7. 43; A. v. Diest 8; J. Benmngshof en Co. 10, 50; mevr. v. d. Hoeven 11.16; D v. d. Schalk 13, 23, 30, 46, 48; K. v. Loopik jr. 14, 38, 45; P. Vrauwdeunt en zn. 15. 31: C. Verboom 17. 47; C. L. Zantboer 18: S Buwman IS; W. Balvers 20; J. Wentcler 21, 29; Joh. Brand 22. 37, 40, 44: J. v. Opijncn 24, 27: B. Rokers 28; C. Martijnsc 33; Th. Willems 34: F. v. Kastcren 35: G Breur 36 H. Vosmeijer 41; C. v. Sans 42; Egging 49. gadeleden baders die zich zo m zee wagen, de luchtbedden afnemen. Ze kunnen ze dan later bij de politie te rugkrijgen. Wij hebben die bevoegd heid niet, al bezondigen zich hier velen aan dit gevaarlijke spelletje." H EJ blijken voor het overgrote deel A Duitsers te zijn, die de gevaren van de Noordzee met onderkennen. Doch vele landgenoten zijn op dit punt even min brandschoon. John Copier haalt nog een euvel aan. Het euvel van de ballen. „Bij een af- landse wind waaien die m zee en dry- ven af." merkt hij op. En afkeurend: „Voor een paar kwartjes wagen ze dan hun leven door te ver in zee te gaan. Nu haten wij ze maar op. Beter dan dat dc mensen verdrinken." Om het ivork van deze vrijwilligers wat van dichterbij te Ieren kennen, zouden dc fotograaf en de verslaggever een tochtje mei het reddingsbootje De Poort („een geschenk van de kam peervereniging in De Hoek") mee maken. TOURS, maandag (Reuter) Afgelo pen nacht is in Tours (West-Frankrijk) na een ongeluk waarbij drie Fransen om het leven zijn gekomen, de Nederlandse chauf feur H. N. urt Rotterdam in hechtenis ge- J VLAARDINGBN, dinsdag. VKV De Zwervende Visser hield zondag haar vijf de serie concours in het Nieuwland, Door harde wind was de vangst wisselvallig. ROTTERDAM, maandag. In. het raadhuis te Overschie zijn. zaterdagavond ongeveer veertig Overselliese wijkgeno- ten, die het vierdaagse kruis verwierven, door de wijkraad verwelkomd, in samen werking met het comité Vakantiebeste- ding. De heer Snel sprak de aanwezigen toe, waarbij hij zich speciaal richtte tot me vrouw A. C. Riesmeyer-Bosman, die twintig maal de tocht heeft gelopen. VLAARDINGEN, dinsdag De post duivenvereniging „De Luchtbode" vloog met 302 duiven vanuit Mons (154 km). De duiven werden in vrijheid gesteld om 9.00 uur. De eerste duif arriveerde om 11.40,49, de laatste prijsduif (76ste) om 12.31.29. Uitslag: Ph. Hoffmann, 1, 9, 32, 33. 42, 68; G. Roodenburg 2, 15, 65; C. Verwaay 3, 24, 36. 37. 39, 44, 45; D. Roodenburg 4, 11, 26, 28, 30, 34, 41, 67, 74; J. Jekel 5, 12, 21; A. Cornelisse 6. 13, 47; G. van Vliet 1. 19 54, 63; Goedgebu re-Hofman 8, 35, 53, 60, 75, 76; C. Bakker 10, 18; M. de "Wit 14; J. den Breems 16, 40, 48, 70; gebr. Moer man 17, 27, 29, 43, 61, 64; G. Bot 2G, 22, 23, 55, 66; W. Eikelenboom 25, 52; J. Bel .31, 56, 57, 58; A. den Dood 38; G. Kalk- 1 man 48; A. Groeneveld 49, 72; J. van Zelm j 50, 41, 59, 71; B. Vletter 62, 73; "W. Huii- ser 69. Donderdag inkorven voor St. Quentin (241 km). Klokken aanslaan vrijdag 8 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag In de Groo- t_o„„:„ b-ji „„.o t\t ie Schouwburg-Zuid wordt van vrijdag 7 Jac. de Bruin, 871 gr2. M. de Brum tot ?n met 20ncjag 10 augustus een vakan» feur H. N. uit Rotterdam in hechtenis ge- U?c £n mec zonaaS «augustus een vaican- nomen, beschuldigd van dood door schuld '7? gr" S' M' Gro';n 714 gr' 4 H- Boomcrt «eshow gegeven onder de naam „Top 6 T Cf A„f -IO A A V-n-.n f Srflr KASTHfAJ H,ö»3n ximflran n -i moA ran het wegen- en ver en oveitreding keersregiement. De Nederlander kwam als bestuurder van een bus met Spaanse toeristen met zijn wagen frontaal in botsing met een personenauto met vijf inzittenden. Van deze wagen werden de bestuurder, zijn moeder en een zoon op slag gedood. Zijn vrouw en een andere zoon werden ernstig gewond. Vier Spaanse toerusten uit de bus werden eveneens gewond, De bus had een Spaans nummerbord. 659 gr„ 5. L. Stout 538 gr., 6. A. Hoogen-Star Festival". Hieraan werken o.a. mee. dijk 535 gr.. 7. Cf. v d. Zwart 22S gr., 8. i D°?erSr ^fs Swi.bartje, Willeke Al- v- r- n t, betti, Rita Conta en André van Drnn. F. Groen 174 gr., 9. H. Vink 147 gr., 10, D, Verburg 143 gr,. 11. N.N. 100 gr., 12. N.N. 88 gr., 13. Mr. de Bruin 63 gr,, 35. N.N. 57 gr., 16. A. Hoogendijk Sr. 30 gr., 17, C. v. Oosten. 15 gr. Controleurs: M. Roodenburg 871 gr., M, Haddeman 714 gr., J. Bujjs 100 gr Het concours stond onder leiding van de heer J. Bmjs. In Hoek van Holland wordt vrijdag avond om tien uur langs de Nieuwe Wa terweg weer een vuurwerk afgestoken. Tot dijkgraaf van 't hoogheemraad schap van de Krimpenerwaard is be- noemd de heev J. Hailing uit Krimpen U.d, IJsseL De Postduif De S.C-V. De Postduif nam met 631 Dnnj'ivppL-f jonge duiven deel aan de wedvlucht uit! uCrAl SI, Quentin. Afstand 245 km; eelost om poTOGEAAP on vetslagccver kru'oon uur; eerste duif binnen 10.53.04 uur: d ,„sn\ laatste prijsduif 12.16.54 uur- Uitslag: G. Meyer 1, 6, 25, 41. 82, 83; A. Karreman 2. 73 80; W. Poelman 3, 34. 87. 113; H. v. Kant 4, 14, 15, 60, 114. 134, 139 (dipl.J; A Middendorp 5, 10. 17, 27, 35. 38; A. v. Gogh 7, 56, 91, 97, 115. 132, 153; C. Paardekoper enige meters verder op straal terecht.^ Met vermoedelijk een hersenschudding js hij naar het Zuiderzieker.huts vervoerd van waar hij na behandeling naar huis werd gebracht. Het tramverkeer van lijn 2 kreeg een half uur vertraging. ROTTERDAM, maandag In de Wil- genplaslsan is dc 36-jarige magazijnbe- diende H. Mittentreiner uit dc Spirea- j h. Blondé 92, 98,116.138; F, Koppenhagen straat mgt zijn fiets aangereden door een ilOO; A- in 'tVeld 102, 117; O. Bolkenbaas personenauto. De man is met een gat inji04: w. Gilden 106; P- Kouwenberg 110: het achterhoofd, schaafwonden aan lln* J. Ried ijk 111131; A. Brouns Co. 129,! kerbeen en een lichte hersenschudding 137; J. Verhaal 146; W. Verhaeren. 149,j naar huis gebracht, waar hjj zich onder ,158; J. v. Harmeien Vol lalt A. Lokej behandeling stelde van zijn huisarts. iló2. op de punt om de 10 pk motor ach terop vrij te houden van de bodem. Jos cn John duwen het scheepje. Dan: achter elkaar twee hoge rollers. Tegen de gewoonte in kruipt het bootje er met tegen op, maar snijdt cr dwars doorheen Gevolg: fotograaf is nat, kos tuum van verslaggever zo mogelijk nog natter. Fotograaf knijpt verslaggever een blauwe arm Later op het strand roept iemand: *t Wa ren twee venijnige krengen, die golven, Wnelie 28 87 44 6=5 33614Ó- D raaar 'l was een gezicht, ha, ha!" "«'CnS'/7dp41Koïir™': "Vn Enfin, mut de boni half vol water welen we toch een gevaarlijk ver afgedreven zwemmer le naderen. De grote pijl op de seinpost heeft de richting aange wezen, waar hij zwemt. Hij wordt te ruggestuurd. En, deze doet het. zon der mopperen. 57 58, 61. 71, 78, 95. 142; K. Jansen 21; H. Breuker 22, 36, 103; N- v. Ark 24, 81, 133: T. v. Wee) ie 28, 37, 4 Zeeman 32, 112; J. de Koster 33; C. den Tuinder 39, 43, 45. 48, 90. 109, 118. 120,! 123, 126, 128; W. v. d. Kant Sparla 42.' 55, 94. 107; C. Herwig 41, 59, 79, 119; A.! v. d. Tuyn 48, 74, 125; A. Brokling 50, 63. 93. 14L, 143: H- Brokling 51, 86; C. Land-i zaad 52, 135; W, v. Gils 53: J. Lips 64, 69, 122; T. Jansen 66, 72; P. v. Eïjk 68, 101; j. v. d. Waard 77, 105. 124; A. Hersbach 85, 145; L. v. d. Mey 88, 99, 103, 121, 150; Heden is in volle vrede van ons weggenomen onze zorgzame, onver getelijke lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, mevrouw DIRKJE KLEYN weduwe van de heer Daniël Kroes in de gezegende ouder dom van ruim 90 jaar. Schiedam, 3 aug. 1964, Rotterdamsedijk 269 a. De begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schie dam, donderdag 6 augus tus a.s. omstreeks 11.45 uur v.tn. Vertrek van het woon huis 11.15 uur v.m. TH. PASCALES Hwtti Vondeliaen 8, AFWEZIG TOT 8 AUGUSTWS. Gezocht door verpleegster gestoffeerde kamer, met aparte kookgelegenh. in Schiedam. Br. aan Audier, Spangense Kade 63, Rotterdam. NA zo'n middag aan het strand bemerk je zonder twijfel, dat de knapen de verantwoording best aankunnen. Trouwens, tijd om echt te spelen hebben ze niet 't Is al moeilijk om de boot enigs zins recht te houden. GEMEENTE SCHIEDAM KENNISGEVING Tweede Wijzigingslegger der Wegen Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 8 juli 1964, G.S. 385, de tweede wijzigïngslegger der wegen van deze gemeente hebben vastgesteld. Deze wijzigingslegger zal vanaf 5 augustus 1964 ten Stadhuize, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage worden gelegd. Uiterlijk tot op de dertigste dag na het tijdstip van de ter inzage legging staat aan iedere belanghebbende tegen de vaststelling van deze wijzigingslegger beroep open op de Kroon. Adressen van beroep dienen te worden ge richt aan H. M. de Koningin, doch moeten worden inge diend bij de Commissaris van de Koningin in de provin cie Zuid-Holland. Schiedam, 28 juli 1964. GEMEENTE SCHIEDAM Door de uitbreiding van de werkeaantiiaden ten gevolge van de komst van het aardgaé zijn er de volgende interessente plaatsihjamatféfitkheden bi de'Technische BedrijveVder^ciR^ë^SSaSc MONTEURS FITTERS (GAS ea WATER) Het bezit van (^waéo^dipkmi^a.^WWl-Ibt1 aanbeveling- HULPFITTERS GEISERSCH0ONMARH8 GRONDWERKERS CHAUFFEURS VAKLIEDEN in het bezit vac Gawejo diploma GAS en WATER met belangstel ling voor controle van g&«- en water installaties Loon a/hanJwüJk y« «cvwtog, betovreercihetd, leeftijd enz. Huurcompensatiejvanaf 28 jaar 35,90 dot maand. A.O.W.-jremie voor rekening van dé Sedrijvan. Vakantietoeslag 4B/o. Gunstige vakantieregeling. Vrije zaterdag. Gratis werkkleding. Studiekosten- vergoeding. Voor gehuwden k het vei^teatstagekoaiecbeskdt van toepassing. Sollicitaties onder vermelding van opleiding, er varing, leeftijd enz. binnen 14 dagen te zenden aan de Directeur van bovengenoemde bedrijven, postbus 79, Schiedam. De Secretaris, H. Snoep, l.S. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Waarom elders veel betalen indien u in eigen stad koop jes kunt halen. Damesconfecfeie Mevr. W. v. d. Burg LANGE KERKSTRAAT 10, Schiedam. Tel. 88135 BIJVERDIENSTE. Be Schie dammer (Het Rotterdamscb Pa rool) vraagt nette bezorgers (iters) voor de lomermaanrten Ol gedeelten, hiervan, Leeftifd boven 15 Jaar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 67278 of 's avond» na 19 uur )60—154262. DROOGPROBLEMEN? Centrl- fuge 4 kg 138.-. Combinatie langzaam met spo«l-oentrlfug« - 395.-, ook mericmachine* is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1