Geraamte Sporthal deze nog PSV beproeft bij SW de nieuwe formatie f ARGUS i n Royal Club SCHIEDAM Maar het wachten is nog op de rijks-goedkeuring Indian Tonic r» BRILLEN Mutaties bij het onderwijs Werkloosheid nog lager in Rotterdam Eervolle 6-1 nederlaag Raad vindt brief teken aan de wand Bevolking mag ziekenhuis in Beenbreuk bij aanrijding ramma van Excelsior Eurobal 1964 Nog steeds een krappe arbeidsmarkt Vermist kind liep 20 km langs strand Amerikaanse! bank in het w van I v. Ommeren j Koeriersters C.J.M. llolmers Veel medewerking van bedrijven Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent ANDERHALF JAAR VOORVERKOOP VAN MARIHUANA Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Artsen op zondag heeft „it" - heeft pit maakt fit! Nu ook in grote Hes! Opening school Vijftig man zochten 6-jarige Jannie VOORBURG: ADVERTEER REGELMATIG AA UT lic' dat aj gerainse tUd EKu berichten meer zijn verschenen over de bporUial-actie, mag; men biet de conclusie trekken dat de actie In de sluimering k,imkt Intesendeet, hei werk is voortsnel, doch speelt rich grotendeels achter dc schennen at. Zo Is het geregeld dat vermoedelijk nog drie T??™!" skidl-construclie die de ruggegram wordt van de hal. naar Schiedam zal komen. Al dat yzerwerk, tezamen voor een waarde van byna 100.000,Iitt nu ergens in de buurt van Gorkum opgeslagen, maar zal dus binnenkort naar Schiedam worden getransporteerd. Na een behandeling in het zandstraaibedrijf Krayoma. ral de constructie opgeslagen worden op het toekomstige bouwterrein aan de Foldervaart by de Sportparkbrug. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdagavond zijn verschillende lera ren en leraressen benoemd. Aan het Ge- meentelyceum werden twee leraressen tijdelijk: aangesteld. Het zijn mcj.. E. A. Burky voor het vak Nederlandse taal en letterkunde en mej. A. Kloeke voor het vak handwerken, Mej. M. F. J. Tempel man Kluit werd benoemd tot onderwijze res aan de Prins Hendrikschool, mej. 2. A. Gast aan de Professor Teldersschool en de heer H. van Lieshout tot onderwijzer aan de Van der Palmschool. Alle benoe mingen waren unaniem. (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 1536 55 ROTTERDAM, vrijdag De werkloos heid lü de Rotterdamse agglomeratie fc thans Jager dan ooit. Van enige ontspan ning op de arbeidsmarkt Is nog geen spoor to bekennen. DU blijkt uit de cij fers van het gewestelijk arbeidsbureau te Rotterdam per ultimo juli 1964. De indruk bestaat dat er deze zomer minder leerlingen van de lagere techni sche school zijn gekomen dan verleden jaar, ook al omdat het programma van enkele scholen van een tweejarige in een driejarige leerlingentijd is omgezet. Be langstelling voor emigratie is weer toe nemend, zij het dan dat deze tendens wordt gekarakteriseerd als van zeer ge ring tot gering. Australië is hoofdzaak in trek, maar ook Canada. In het hotel-, café- en restaurantbedrijf bestaat geen noodsituatie zoals in de provincie schijnt voor te komen. Meldden er zich verloden, jaar 2600 jonge mensen aan voor werk in de va kantie-periode, dit jaar waren het er 2300. Het aantal meisjes liep terug, maar het aantal jongens nam toe. De werkgevers toonden 2ich iets minder tevreden dan verleden jaar. Met is nogal eens voorge komen dat de jongeren zich voor drie weken verbonden, maar zich na 14 dagen niet meer lieten zien. Vermoedelijke oor zaak: het mooie weer. In de kantoorsector konden zij moeilijk worden geplaatst; het ging vooral om ongeschoold werk, ROTTERDAM, vrijdag De Rotter damse rechtbank heeft vanmorgen de ïn Rotterdam woonachtige I. J. G, (34) uit Paramaribo veroordeeld tot een gevan genisstraf van een jaar en zes maanden met aftrek. Hij had aan twee Rotterdammers (die al eerder zijn veroordeeld) Hashish en Hennep (Marihuana) verkocht. Dit is de derde keer dat hij voor een dergelijk feit wordt gestraft SCHIEDAM Geboren: Maria J. d- v. F. W. dc Heer cn' S. M, Broomius; Brigitte d. v. A. H. Bloem en S. Muijsson; Jolanda d. v. C. M. W. Langevcld en D. do Koster: VV11- helmina F. M. d- v. Q. A. M. Ham en W. Bagehtis; Taco, z. V. S. S. Elzinga en M. Bodingius; Johannes z. V. J. van den Berg en M. H. Saas. m Ondertrouwd: P- t Hart 22 jr en M. van V3iel 1? Ir; A. F. de Kaper. 25 ir en T, M. A. Bosch, 2fi jr; M. J. M. van Krugten, 34 jr. en J. M Bouman 21 Jr; W. Langerak 21 jr cn L. T. Herscheid. X9 3r: J. H- Ver steeg, 24 jr. en W. J. Kloos, 21 jr. Gehuwd: G. H. C. Berg 36 jr en I. M. de Visser, 26 jr; J. F. Bila 24 jr en C. 2. van der'Heiden 19 jr: M. J. Bokhorst. 27 jr en C. F. Hoogland 24 jr; I. dc Klerk 37 jr en J. C. Blok 21 jr; J. Oostra 21 jr en A. van Rij 19 jr: P- Sanstra 19 jr en R. I. T. A. Ge negen 16 ir: H, van der Wal 23 jr en A. C, jr; D. D. van Wijk 22 jr en M. A. T. Bos 19 jr; N. J. van Leeuwen 18 jr en J. L. Kin negen 16 Jr; H.v an der. Wal 23 jr en A. C. L. van Dijk 20 jr; J. Mooienaar 23 jr en M. T. Egging lg jr. BIOSCOPEN Passage: 1,30, 3.30, 7 en 9 uur: „Yeah! Yeah! Yeah! Hier zijn wer Monopole; 7 en 0-15 uur: „Goliath en de zonden, van Babyion"; zaterdag nacht 12 uur: „Amerika, bij nacht"; zondagmiddag 2 en 4.15 uur: „Revol verschot in Montana". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur Schied. Jeugdraad EurobaL APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint Liduina- stcaat 58. - „Het is wel jammer dat dan niet meteen begonnen kan worden met het in elkaar zetten van de constructie. Maar er zal eerst nog geheid moeten worden voor de fundering en daarmee kan eerst weer ge start worden als de vele vereiste bouw vergunningen zijn afgekomen En daar is nog het wachten Op", vertelde ons met spijt in de stem de heer C. J. M. Bolmers. Doch dit actieve bestuurslid van de Stich ting Sporthal zal in afwachting van hel; afkomen van die vergunningen beslist niet met de duimen zitten draaien! Veel begrip Integendeel, bij gaat onverdroten door met het aankloppen bij de Schiedamse bedreven om financiële Bteun of mede werking anderszins. „Het Is ontzettend leuk, zoveel begrip en goedgezindheid Ik daarbij ontmoet. Men weet meestal direct waar het om gaat en treedt mij dan spor tief tegemoet. Het valt mU byzonder mee. Ik heb dan ook al vele toezeggingen ont vangen", aldus de heer Bolmers. Doch die hulp wordt dan meest niet in geld geboden, doch in nalura. In benodigde ma terialen en diensten dus. Dit zal het voor de aannemer, die de Sporthal gaat bouwen, niet direct makke lijk maken. „Daar zal wel een modus op te vinden zijn", hoopt de heer. Bolmers. Spontaan Een móói voorbeeld van die „mede werking-in-natn ra". De staalconstructie moet dus naar Schiedam overgebracht worden, wat niet zo'n eenvoudig karwei ls, gezien de omvang cn het gewicht. Enkele transportbedrijven hebben daar- voor gratis hun vrachtwagen» ter be schikking gesteld op een zaterdag. Maar die wagens moeten ook gereden worden en dan nog wel op de vrije zaterdag. De heer Bolmers is daarop de chauffeurs afgeweest. „En ztf hebben spontaan aan geboden-om het gratis te doen voor de Sporthal!"Zie je, dat maakt het werken zo leuk!" Daarnaast is er nog een lange lijst van aanbiedingen. De Ned. Klinknagelfabriek zal gratis alle nodige bouten en moeren leveren en de fa. Van de Bor de gehele staalconstructie voor de aan te bouwen kantine en bijgebouwen. De VEVEO le vert alie verf voor het schilderen van het staalvverk en Hoek's Machine- en Zuur- staffenfabriek zorgt gratis voor alle gas en zuurstof. De Fa. Kleinekoort, Poot en Baade wil graafwerk tot een bedrag van ƒ.2.500 gratis laten verrichten en als laat ste aanbieding zal Katwijk's Glashandel al het benodigde glas leveren tegen sterk gereduceerd tarief, wat een besparing van 30 procent van glas-kosten zal betekenen. Er zijn nog veel meer toezeggingen tot steun, doch die zijn nog niet in een defini tieve vorm gegoten. Daar horen we bin nenkort meer van, In geld Maar hulp in geld blijft nodig. De ge meente neemt daar het leeuwendeel van voor haar rekening. Naast de staalcon structie van ƒ97,500 is dat de garantie voor leningen tot een bedrag van ƒ650.000 plus nog de grond, de subsidies op de ex ploitatie. enz. De KNVB heeft al vijf jaar geleden 50.000 toegezegd en ook de Ned. Sport Federatie zal financieel bijdragen. Hoe veel is nog niet bekend, omdat de aan vraag eerst in behandeling genomen wordt, wanneer de ryksgoedkeuring er is. „Maar Gouda heeft voor de sporthal 150.000 van de NSF gekregen; wij hopen op een dergelijk bedrag." Acties De burgerij heeft via de gehouden t,Steentjes-actie" rond lO.OOO bijgedragen en de sportverenigingen zullen in dc ko mende drie jaar ongeveer 10.000 bijdra gen, wat neerkomt op circa een gulden per lid. Dan zijn er nog diverse acties ge weest, zoals met een schiettent om de In- habe, terwijl de Alg. Bedrijfsvoetbal-com petitie een flink bedrag bijeen heeft ge voetbald, met als klap-stuk de ere-wed - strijd op 15 augustus. De heer Bolmers Is dan ook vol hoop", gezien de steun die by van alle kanten krijgt, dat de Sporthal te realiseren zal zyn. Aan hem zal het hl elk geval niet liggen. Ned. Hervormde Gen», Grote Kerk: 30 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. C. v, d. Steen, Bethelkerk: 10 uur ds. J. D. Smids (Amers foort) en 7 uur ds. R. H. Wisslnk. Opstan- dingsteerk: 8.30 uur cn 10 uur dr. L, J. Ca- zemier en 7 uur geen dienst. Vredeskerk: S en 1045 uur ds. C. v. d. Steen en 7 uur dr. L. J. Cazemlcr. Ilerv. Gem. Kethcl. De Bank; 8.30 uur ds. H. J. Voors (Den Haag). Dorpskerk: 10 uur ds. K. J. Voors en 7 uur de heer J. v, Lam- balgcn (Vlaardingcn). Evang, Lutherse Gem. 10 uur ds. J. G. Jansen Ned. Prot. Bond. Westvcst 92: 10.30 uur dr. P„ D. TJalsma (Den Haag). Oud-Kath. kerk. Dam 28: K> uur H. Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven 129: 7 u. samenkomst. Baptisten des Hells, Lange Haven 27: 10 u. HeUlgingssameakomst en 7DO uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verbconstraat: 6.45 uur Openbare samenkomst. Alle samenkom sten oJ.v. majoor cn mevr. S. A. Drijver. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen, te raadplegen: P. van Sant brink. Van Heuven Goedhartstraat 97, tel. .62562; A. Q. C; Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tel. 69952 en Cb. A. Poll, Tuinlaau 92, tel. 67856. Geopend is apotheek Het Gouden Hert, Sint Liduinastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. (Advertentie l.M.) Vertrek om luchtvervuiling (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag De brief van mevrouw N. Ponsen-Van den Blink heeft zoals te verwachten was tot enkele opmerkingen van raadsleden geleid. Zij had de raad meegedeeld, dat haar gezin Vlaardingcn gaat verlaten in verband met de luchtverontreiniging. De heer H. M. J. Dubbeldam (VVD), die al eerder waar schuwde te waken tegen overdrijving van deze zaak, vond het toch wel een teken aan de wand. „Er worden hier wel degelijk offers ge bracht. De woning waarheen het gezin verhuist is minder "geriefelijk en boven dien hoger in. huurwaarde. Aan de op rechtheid van de motivering hoeven, wij dus niet te twijfelen". Het raadslid pleit te ervoor een afschrift van deze brief aan de traag werkende Raad voor dc Lucht verontreiniging te sturen. De heer E. P. van der Veen (PCG) vond het jammer, dat deze dingen voor komen, maar zag ze als onontkoombaar. Wethouder G. Walstra wees er op. dat dit niet het eerste geval is. De Sociale Raad heeft bij 370 gezinnen de motivering van het vertrek uit. Vlaardingen in een be paald jaar onderzocht Bij vier hiervan bleek de luchtverontreiniging de reden te zijn. Hij zegde toe de brief ter sprake te brengen in de eerst volgende verga dering van de Raad. Geen voorrang gegeven VLAARDINGEN, zaterdag. De 50- jarige magazijnbediende L. S. verleende donderdagmiddag op het kruispunt Maas- sluissedijk-Ary Koplaan geen voorrang aan een scooter. Er volgde een aanrijding waarbij beiden kwamen te vallen. De scooterrijder bleef ongedeerd, terwijl S. lichte verwondingen opliep. Om te bezichtigen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN; zaterdag. Nog voor het Holy-ziekenhuis begin september zal worden, betrokken krijgt de Vlaardingse bevolking de gelegenheid het nieuwe gebouw te bezichtigen. De juiste data zullen nog worden bekend gemaakt. De raad zal vrijdag 21 augustus het zieken huis bekijken. VLAARDINGEN, zaterdag. Op de Westhavenkade werd donderdagmiddag de 69-jarige wielrijder A. B- gepasseerd door een bestelauto. Tezelfdertijd wilde een bromfietser, de 16-jarige L. v. d. W. de wielrijder voorbij. Er volgde een aan rijding tussen wielrijder en bromfiets, waarbij beiden ten val kwamen. B. moest door de GGD met een gebroken linker been naar het Algemeen Ziekenhuis worden vervoerd. SCHIEDAM- zaterdag De rappe middenvoor, ex-amateur Van der Kuilen (ex-Helmond) van PSV heeft gisteravond de be wondering van duizenden voetbal liefhebbers opgewekt. Onder waarderend applaus scoorde deze bekwame voetballer liefst vijf van dc zes Eindhovense doelpunten tegen SW, dat er met een ï-6 nederlaag nog goed af kwam. Tegen dit elftal kon SW het goede verweer niet vinden. Dat was geen schan- de. FSV kwam Jn de sterkste formatie, 1 dus met de befaamde hechte defensie met Brusseiers, Van Wissen, Wiersma en 1 naast deze Internationaals een onaan- j tasthare doelman als Bals en de al even- zeer in vorm zijnde Donner, Kemper en j Theunissen. Internationaal Van Wissen had zelfs zoveel, tempo dat de ervaren crack de leiding kon geven aan de jonge aanval van FSV die voortreffelijk com bineerde. Trainer Rtmis Gosens van SVV bekeek eens wat zijn team daar tegenover kon stellen. Hij verwisselde herhaaldelijk spelers maar het klasseverschil bleef uiteraard aanwezig. Het was al erg mooi dat SW in het eerste half uur het FSV heel lastig kon maken en daarna slaagde SVV er enkele malen in fel In de geslo ten defensie van PSV door te dringen. Dit balans kreeg SVV de cx-landskam- pioenen niet. MAASSLUIS, zaterdag. Het programma voor het eerste en het tweede elftal van Excelsior is voor de eerste helft van het seizoen 10&4-1965: 5 september Excelsior- S.V.O.W., 12 september Ba rend rechtExcel- sior. 19 september Excelsior—Grote Lindt, 26 september M.FJB.—Excelsior, 3 oktober Excelsior—H.B.S.S., 10 oktober Zuidland— Excelsior, 17 oktober ExcelsiorDie Haghc. 24 oktober geen programma. 31 oktober A R .C.—Excelsior er» 7 november Excelsior •C.S.V.D. Excelsior 2: 5 september Quick Boys 4 Excelsior 2, 12 september Excelsior 2— P.P.S.C, 2. 19 september 's Gravenz. Sportver. 2Excelsior 2, 2s september Excelsior 2— Rijnsburgse Boys 3, 3 oktober Die Keghe 2 Excelsior 2, lp oktober Excelsior 2-HB. S. 2. 17 oktober vrij. 24 oktober geen pro gramma, 31 oktober Duno 2—Excelsior 2. Van de aankopen van SW was het de doelman. Van der Velden (Sparta) die een voortreffelijke indruk maak te. Als achterspeler kwam Visser (Sparta) niet voldoende aan bod en in de voorhoede kon Törque (CW) zijn faam als goalgetter (nog?) niet waarmaken. Torque kreeg direct bij de aanvang een kans in een duel met doelman. Bals maar de attaque mis lukte, Hierna schoot de bijzonder ijverige middenvoor Wout van Mee leren tegen de voeten van Bals. Toen stopper Glaudemans geblesseerd raakte verloor de verdediging van SW duidelijk aan kwaliteit Dalmeïjer kwam in het veld en Van Schie nam met John Schenk het midden voor zijn rekening, op de achterlijn van het 4-2-4-systeem. Direct toonden Van der Kuilen en Van Stippent (ex-Wilhelmina) met water- vlugge combinaties aan dat zy wel langs deze verstoorde achterhoede konden ko men. Het was de actieve Schenk, ver opgedrongen, die Van Meeteren een goe de kans gaf maar het schot werd door Bals iraai gestopt. Hubert verving hierna rechtsbuiten Ostexholt De rechtsbuiten van PSV, de ex-SW-er Koens, kopte een goede kans naast en in het jonge aanvalskwartet van PSV bleek Koens de minste. Internationaal Wiersma gaf het optimisme van SVV de harde klap in de 34e minuut. Wiersma kon tot Jn de Schledamse verdediging komen en listig lanceerde hij de vrijstaande Van der Kullen die onhoudbaar scoorde (0-1). Twea minuten later trapte Dalmeijer over een voorzet van linksbuiten Van der Berg (Sparta *25) en weer schoot Van der Kuilen keurig in. Even kreeg SW hoop toen Van Meeteren een voorzet van Hu- bert goed inkopte, maar Bals sloeg het leer weg en Donner kopte de bal tot hoekschop. Toen dc Schiedammers twee minuten voor rust de bal niet voldoende weg trapten op Inzetten van Van der Kuilen en Van Stippent schoot linksbinnen Theunissen tenslotte raak <0—3). Na rust had Van Waasdorp halfspeler Van. Leeu wen van SVV vervangen. /JET eerste elftal van SVV in de n .nieuwe samenstelling, zoals het gisteravond aantrad tegen PSV. Staan de van links naar rechts: v, d. Schie, Torgue, Visser, van Leeuwen, Glaude mans, Schenk en keeper Van der Vel den; knielend: Van DijkOsterholt, Van Meeteren en Van AndeL Na rust Direct na de hervatting verdween de oud-internationaal Toon Brusse iers met een bloedende neus van het veld. Bij een kopduel met de Scble damse middenvoor Van Meetoren was de Eindhovense spil gewand geraakt. Hg is vrijdagavond na de wedstrijd naar het Schiedamse gemeentezieken huis gegaan omdat het er naar uitzag dat hij zijn neusbeen had gebroken. Voor Brusseiers kwam Van Dorst in het veld. Pech hadden de Schiedammers toen de technisch vaardige Van Dijk de bal recht tegen doelman Bals schoot cn Van Mee teren daarna de tcrugketsende bal dezelf de richting uit_schoot Uit een doorloop bal bracht Van der Kuilen iedereen in verbazing door de gehele Schiedamse •erdediging te misleiden _en haarzuiver n te schieten in de 19e minuut. Vier mi nuten later gingen wederom de handen op elkaar bij een voorzet van linksbui-; ten Van der Berg die ineens flitsend i hard werd ingeschoten door Van der Kui len (0—5). Cnt>d/> Lflncr Het hegon al te schemeren; de goed l/VLUt nvtifjcr ]ejdende Schied-.mse eredivisiescheids- rechter Henk van der Veer Het de witte bal aanrukken. Doelman Van der Vel den liet zich vervangen door Eddy van der Roer. Het was Dick van Dijk die langs enkele Eindhovcnaren glipte om de bal In de 31e minuut voor de sprintende Waasdorp te werpen. Waasdorp redde-de Schiedamse eer <15). Nog was het Eindhovense geweld niet geluwd want enkele minuten voor tijd won Van der Kuilen vaardig een duel met Dalmeijer en uit een schier onmogelijke positie schoot Van der Kuilen behendig zijn vijfde doelpunt in (16). Daarna vond kennelijk iedereen het ge noeg-. Be vele belangstellenden hadden genoten van uitstekend voetbal en dat SW daarbij de mindere zou moeten zfin, was al by voorbaat duidelijk. Het ver lies is overigens eervol te noemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdagDe gere gistreerde mannelijke arbeidsreserve in het rayon van het Gewestelijk Arbelds Bureau Nieuwe Waterweg-Noord (Vlaar- dlngen en Schiedam) Is nog steeds vrij wel nihil. Waren er in juni 69 gevallen van werkloosheid {102 in dezelfde maand in 3963), de vorige maand was dit cijfer opgelopen tot 103. Dit cijfer valt in het niet bij het toch al kleine aantal werk lozen van vorig jaar juli nJ. 234. In percentages van de manlijke be roepsbevolking In dit gebied bedraagt de ze arbeidsreserve 02% (1963: 0,5%). Het aantal aanvragen van de bedrijven, nam weer toev 2455 in juni (vorig jaar 2429) tegen 2816"in juli (vorig jaar 2362). Het aantal werkloze vrouwen steeg van 18 (25) naar 28 (20), de openstaande aan vragen van 566 (567) naar 941 (571). De toeneming van de werkloosheid is voornamelijk toe te schrijven aan geval len van wrijving tussen werkgever en werknemer. Er is geen sprake van sei- zoenswerkloosheid. Van de twee plaatsen neemt Schiedam de gehele stijging bij de mannen en voor het grootste deel bij de. vrouwen, voor zijn rekening. In het rayon Maassluis (Maassluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Hol land) is de werkloosheid vrijwel te ver waarlozen. 20 mensen hebben geen werk (in juni 18)In heel Zuid-Holland valt deze kleine toeneming te constateren. Een arbeidsreserve van in het totaal 3616. mannen en vrouwen (juni; 3131) illus treert echter duidelijk hoe krap de ar beidsmarkt wel is. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, zaterdag. De tweede openbare kleuterschool in Maassluis wordt dinsdag 18 augustus officieel in gebruik genomen. De opening van deze school, die aan de Vincent van Goghlaan ligt zal om 16.00 uur plaatsvinden. HOEK VAN HOLLAND, vrijdag - De politie,: vanHoek van: Hollandhee" gistermiddag vijf uren lang onder hoo_ spanning gewerkt om een vermist jneisje' te vinden. Om drie uur meldden de'jo) ruste ouders dat de 6-jarige JannieVS op het Hoekse Strand was zoekgeraakt. Men maakte zich aanvankelijk niet err ongerust Het gebeurt dagelijks dat kin deren zoekraken en weer terecht komen. Toen het echter zes uur was gewórden en het kind nog niet terecht was,'.begon de politie een opsporingsactie. Daar de ze geen succes had schakelde men nog een vijftigtal vrij will! gers iru g Terwijl men bleef zoeken, werden in middels ook de posten' in verder gelegen'*; plaatsen gealarmeerd. Men nam name-' lijk niet aan dat het meisje verdronken.' was, omdat zij bang was van de zee. Ten slotte had de actie succes. Jannie,Smit werd gevonden.,in Schei" venmgen. Het meisje had bijna twintig kilometer langs het strand gewandeld ën was tenslotte vermoeid .bij de. Scheve- ningse politie terecht gekomen. Viade. kinderpolitie in Den Haag is. Jannie- bij haar ouders teruggekeerd en samen zijn ze naar huis in Rotterdam vertrokken. V (Van een onzer verslaggevers)'"l ROTTERDAM, vrijdag. De Bank Ó*§L America (behorende tot de grootste, bah- f§? ken ter wereld) gaat eind september of ff begin oktober een filiaal openen iri.'Rot- terdam. De vestiging komt op de eerste etage van het nieuwe pand van,-.-Van'Éj Ommeren aan de Fieter Calandstraat. |j' De Bank gaat zich voornamelijk,.bezigr!^ houden met de financiering van interna- tionale handelstransacties. In november 1962 werd het filiaal in Amsterdam, open-p gesteld. Het hoofdkantoor, is {gevestigd I in San Francisco. Ondanks de sterke concentratie in het< bankwezen de laatste maanden (o.a- Rot-; terdam-Amsterdam-Bank) acht de Bank 1 of America de noodzakelijkheid aanwë- zig over te gaan tot het vestigen van een! nieuw filiaal in Rotterdam. MAASSLUIS. Zondagsdienst artsen.: Uit-', sluitend voor spoedgevallen. Van zaterdags middag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur f" W. Melchlor Jr, arts, Veerstraat 15, tel. 21.01, Verloskundige:-.Mei. v. di vVeen, Jac. Cats-': straat 24, tel. 2376. it/§ ET man en machi is er gisteravond tuf tot diep in de nacht en vandaag wéér gewerkt om de zalen van Musis Sacrum „aan te kleden" voor het Eurobal 1964, dat onder auspiciën van de Schiedamse Jeugd raad vafiavond wordt pepetsen. Met een herhaling op zaterdag 15 augustus, waar bij dan de jeugdige bezoekers uit het Duitse Esslingen de ere-gasten zullen zijn. Evendis vorig jaar zal het Europeseïn dit bal tot uiting komen door het /eit dat in elk van de vier ter beschikking zijnde zalen de versiering uitgevoerd zal worden met motieven naar verschillende landen. Ter ere van de Esslingers zal zo de grote zaal „duits" uitgedost worden; de foyer wordt „Hollands" aangekleed met de onvermijdelijke molen, met visnetten en op-lichtende vis-motieven, terwijl de zaal van „De Bron" en de boven-foyer resp. een Hongaars en Engels cachet krij gen. Zover als doenlijk is, wel te verstaart. Vier jonge leerlingen van de Rotter damse Voor Beeldende Kunsten, Nicolaj Dielemans, Frank van Wageningen, Hans Zoeters en Wessei 't Hoen zijn de hele week al bezig geweest met het ontwerpen en tekenen van de decors, die gisteravond nog her en der verspreid over de zalen op de grond lagen, doch die vanavond beslist wel op hun plaats zullen zitten. Het moet een enorm werk zijn geweest, maar de vier jonge tekenaars en schilders hebben wel eer van hun zwoegen. De gemeentelijke Plantsoenendienst heeft een handje geholpen, door de plan ten te leveren, die vooral bet podium in de. grote zaal sieren. Als nu ook de jeugd voor een goede stemming wil zorgen, dan wordt het vanavond vast wel een mooi feest,, waarop ook de oude heer Simon Rynbende, in gezelschap van een char mante Bessenfee, niet zal ontbreken. „Po dium der Blijheid" is de veelzeggende aanduiding, zoals men op de foto kan zien. TE KOOP KLEIN GERIEFELIJK WOONHUIS met centr. verw., woon-eetkamer, 3 slaap kamers, douche. Prijs 45.000,- k.k. IN RUIL VOOR: HUURWONING IN SCHIEDAM INL.: DE BURCHT, MAKELAARS, Parkweg 7, Voorburg. Tel.; 070-864245*. Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie- dammer (Het Botterdam sch Parool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd hoven 15 jaar. Aanmelden; Lange Haven 103, te!. 87279 of 66505; 's Avonds na 19 uur 155860—154262. Permanent-Wave KAPSALON HELENE. de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor leder haar geschikt, 7.50. Hèlène üëde permanent, de meest ideale na- tuurlljke permanent i 10. Gra tis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Héldne, Rembrandtlaan 22, Schiedam, telefoon 67170, "ƒ.1.- reductie op deze advertentie. Fotografie HOLFILMS VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. Alle snorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor PASFOTO naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. telef. 66720. In één dag gereed. Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4 kg f 13B: Combinatie langzaam met spoel-centrlfuge ""5, ook merkmachlnes 15 tot pet. korting. Showroom Coja, Lange Haven 126. Tele foon 63341. Diversen LAAT UW SPIRAAL VERMA KEN tot modem opklap- ofo' kantelbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telef. 67028 (na 18 uur telefoon 66789). ONBERISPELIJKE BRILLEN Oxanjestr. 9 - Schiedam Tel. 66431

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1