voor WF-handbai: geen zorg om velden of leden Kinderen en dieren trotseerden moedig regen en valpartijen it SCHIEDAM Veel regen weinig vis WF-liandbal toernooi euni KNNV heeft honderd leden Inbrekers f lassen la van tafel dicht Inbraak in artsenwoning Duivensport Voetballers beginnen te oefenen Inbreker dook het water in NU TWINTIG JAAR OUD' Yriendenkring van bet werf- personeel Man op straat neergeslagen Auto reed de rong |er nt Ontvangst In Beatnxpark Hopenlijk volgend jaar weer WmMm Ontdekt bij begieten Ongeluk op de rupsbaan Burgerlijke stand Weinig publiek bij Jeugdfilms Aanrijder reed door na ongeval Fietsen opgepakt op Stationsplein Bromfiets tegen vrachtauto Sporthalgeraamte komt 29 augustus naar Schiedam Vrouw gewond bij afmeren Schade aan auto na aanrijding Hondfenshow in 'Dijkzigt' in kader vakantiebesteding DUIVENSPORT Met brommer geslipt Na inhaalmanoeuvre;: in Koeriersters ■"•Leo pioenver. e dag vao M tweede e.'Ajnste^: armee ju eef ibü de jjfcfci. W van de 3e. De ei?P.'.voor'. i»an Giai tweede. -5C ZOO tne- door in "e te ein, poteerdo' etder ob i "ch Thun. 6.7. meter 3 min/ .meter,;/ '|)is liog dinsdag 11 augustus 1064 - pag^; SCHIEDAM, dinsdag Met een gezellige maaltijd In het'paviljoen „De Heibel" In het Prinses Be&trixpark zUn gisteravond de jonge Duitse gasten uit Esslingen, die in het kader van de Internationale jeügd-uitwlssellng een tegenbezoek van twee weken aan Schiedam komen brengen, officieel welkom geheten. De vijf Jon gens en vier meisjes uit Esslingen hebben daar weer de tien jeugdige Schiedammers ontmoet die zij reeds in hun woonplaats hebben Ieren kennen, maar hebben ook kennis gemaakt niet burgemeester en mevrouw Peek en vele bestuursleden van de Schiedamse Gemeenschap, die deze jeugd-ultwisseling voor Schiedam organiseert. Ook mevrouw Rode, echtgenote van de Duitse consul In Rotterdam, die zelf door ziekte verhinderd was, gaf van de belangstelling bltfk. Bij de echt-Hollandse maaltijd, bestaan de uit erwtensoep, klapstuk met ijs toe. zijn vele vriendelijke woorden gespro ken. „Fijn dat jullie hier zijn", heeft de heer E. A. Leenders namens de S.G. de gasten welkom geheten, „Wy zijn hier in. Schiedam nog niet zo ver dat,wij zestig jonge buitenlandse gasten kunnen ont vangen, zoals Esslingen het heeft gedaan, maar hopelijk zullen we in de toekomst ook eens zo ver komen." Na nog gewezen te hebben op de Europese gedachte waar deze jeugd-uitwisseling een uitvloeisel van is, wenste de heer Leenders de gasten een plezierig verblijf toe in onze stad. SCHIEDAM, dinsdag. Gedurende het week-ejtode Is Ingebroken in het fabrieks pand van de N.V. A. J. Schcffer aan de Jan van RIebeeckweg. Het waren wel grappenmakers, deze inbrekers, want In de bankwerker!} hebben zü de Iade van .een ijzeren lastafel dichtgelast! Waarom, Is niet duidelijk. Via een openstaand raampje aan de achterzijde van de fabriek zijn 2ij binnen- gekomen, hebben in de fabriek diverse ^kasten opengebroken, overhoop gehaald :'-'eu in de bedrijfskantine hebben ze een paar pakjes sigaretten meegenomen. Ook in het kantoor zijn de bureaus doorzocht en uit een lade is een bedrag van ƒ40, meegenomen. De buit is niet groot, maar de aange richte schade bedraagt een paar hon derd gulden. SCHIEDAM, dinsdag. Terwijl dl *rts G. fa't.V. met vakantie was is n zü" woning aan de Willem de zwijger- laan ingebroken. Een kennis, die gisteren binnenkwam om de plantjes water te ge ven heeft de Inbraak ontdekt en de poli tie gewaarschuwd. Daar hü ook vrijdag k blnnengeweest wordt aangenomen flat de inbraak afgelopen week-end plaats had. 3e daders zijn. binnengekomen door aan de achterkant van. de woning-een raam uit de sponning te' halen. Via de kelder kwamen ze toen in. de woning. Op de eer ste verdieping werden kasten in diverse vertrekken opengebroken en doorzocht. Of er iets vermist wordt en wat, is nog niet vastgesteld kunnen worden, daar de dokter nog niet terug is van zijn vakan tie SCHIEDAM, dinsdag. Op de rups- a®h op de kermis is gisteren een onge- luk gebeurd. Toen de veertienjarige Pe- ter V. een kaartje kocht, werd hij door j e*n andere jongen, die: gehaast in een wagentje.wilde springen, meegesleurd en -ww? te valleni Peter kneusde een paar nbben; in ,de EHBO-post op het kerrois- «rrem is eerstehulp geboden, waarna oê jongen naar huis kon gaan. SCHIEDAM. Geboren: Tonia M, d. H, Kruijs en' T. .C. Schuitemaker. - Jo- .•iUannes,c., z. v. Q, C. Olsthoom en W, J. ^-Ktijnaiburg,Huibrègt J., z. v. H. J. vetter en J..M. C. T. Engel. Robert, z. v. <a?n en' M. J. de Reuver. Mo- riea, d. v. J. p, Fredriksen en M. entem, Overleden: a, E, C. Lewerenz, echtg. hlaassen, 56 jaar. L. Vendeloo, wed. ■gM, Plooy, 67, jaar. Geen klompen! Burgemeester Peek, die naar aanleiding van het geboden maal de Duitse keuken roemde, waar hij dc voorkeur aan gaf boven de Franse en Italiaanse kook-wjjze, wees op de toeristische aantrekkelijkhe den van Schiedam, wat hij makkelijk kon doen met het gezicht op ons fraaie Bea- trixpark. „De toeristen zoeken hier al tijd klompen en molens, nu, mooie mo lens hebben we wel en ook de oer-oude branderijen en distilleerderijen, maar de klompen daar zjjn we toch wel uitge groeid." Ook burgemeester Peek sprak over de Europese gedachte en memoreer de de woorden van koningin Juliana op het jeugdcongres in Kopenhagen uitge sproken. WÜ moeten samen In dit Europe se ha is wonen of anders samen in de ruines daarvan. De groepsleider van de Esslingers, Frits Zoll, kwam voorzitter F. A. dc Wolff een model van het vaandel van Esslingen, een zwarte arend op een wijnrood doek, mst de hand vervaardigd, aanbieden. Hij wees op de fijne yriendschap die Is gegroeid tussen de jongeren uit de twee steden en hoopte dat men elkaar nog vaker zou kunnen ontmoeten. Dat hoopte ook de heer H. Rodenrijs, die de leider van de Schiedamse ploeg naar Eslllrtger is ge weest „Wij hebben het daar1 prettig ge had, het is- ons uitstekend bevallen. Ik hoop dat er volgend jaar weer een uitwis seling zal plaatshebben." Daarna Is men nog lang bijeen ge weest, waarbij de Schiedamse en Ess-1 lingse jongeren druk herinneringen aan een prettige vakantie hebben uit gewisseld. SCHIEDAM, dinsdag. De speciale filmvoorstellingen die door de Schiedam se Gemeenschap voor de jeugd worden gegeven in het Passagetheater hebben, wonderlijk genoeg, gisteren én ook van morgen maar geringe belangstelling ge trokken. Waarom,, is niet te verklaren, want de vorige jaren was er altijd een goede opkomst voor deze Jeugdfilms. Morgenochtend en ook vrijdag, telkens .om tien uur, worden eveneens in het Pas sagetheater voorstellingen gegeven van het Jeugd variété „Piste". Daarvoor zijn nog ruim kaarten te verkrijgen in het VVV-bureau aan de Passage. De Vrijheid SCHIEDAM, dinsdag. De P.V. De Vrij heid vloog met 540 duiven broed '64 in de wedvlucht uit St. Denis, aistand 562 km. Ge last werd oro 6.15 uur; eerste duif binnen 11.23 uur: laatste prfjsdulf 13 uur. Uitslag: 1, 26, 49 F. WHzenbrock: 2,- 28, 61 Gebr. v. d. Windt; 3. 11, 65 L, Wijnen; 4, 15. 22 43. '52. 63, 64. 65 W. de Winter; 5 Th. Juyn: 6, 48. 74 D. Bakker; 7, 9 G. Barzilay; 8 M. Rink; S, 47 M. de Jong; 16, 20, 51 C. Rigters; 12. 17. 21. 80 - Pols; 13, 27, 59 68 J. Schrumpf: 14, 36, 45 v. Limborg; 16, 18, 29. 40, 57, 69 73 M. putters: 10 P. Verlinde: 23, 37. 70 H. Over heid: 24, 3fl, 55 J. Doejaaren; 25. 75 C. KOog- je: 30. 32, 42 62. 72. 78 M. v. d. Steen; 31. 54 L. Tromp; 33, 58 D. Ham: 34 A. Houtsma; 3d A. Bodejwm; 33 44 3. v. d. Ent; 41, 5l W. Poort; 48, d H. Hagen; 50 J. Bakker;. S3 E. Potter: 56, 71 M, dc Ruiter; BIOSCOPEN p««ge: 1.30, 3.30, 7 en 9 uur: „Yeahi h! yeahl HJer 2Ün we!" «onopole: 2 en 8 uur: „Goliath en dezon- °en van Babyion". APOTHEEKDIENSTEN W'heek 't Gouden Hert, Sint Liduina- «raat 58. DIVERSEN l^elslor-kanHne! 7,30 uur/ S. G. Kla- verjas-toernooi. fE Esslingse en Schiedamse jonge- *-* ren, die aan de jeugduitwisseling hebben deelgenomen, hebben elkaar gisteravond weer ontmoet in het Pr, Beatrfxpark, ntec burgemeester en me vrouw Peek en mevr. Rode lussen hen SCHIEDAM, dinsdag. Een auto die in de Jan Veenstraat geparkeerd stond is vannacht aangereden door een onbe kend gebleven auto. waarvan de bestuur der na de botsing doorgereden is. Uit de grote schilfers lak die op straat lagen kan worden afgeleid dat de aanrijdende auto een blauwe kleur moet hebben ge had. SCHIEDAM, dinsdag. De politie heeft gisteren dertien fietsen en vijf bromfiet sen. die op het Stationsplein op verboden plaatsen waren neergezet, naar het hoofd bureau overgebracht. De eigenaars kun nen daar hun rijwielen weer ophalen, na betaling van de boete uiteraard. VLAARDINGJ3N, dinsdag Op het Van Schravendijkplein verleende de be stuurder van een bromfiets, de 16-jarige P. L.. den B. zaterdagavond geen voor rang aan een vrachtauto. Den B. kwam ten val en moest door de GGD met een hersenschudding en een halsvenvonding naar het Alg. Ziekenhuis worden ge bracht. SCHIEDAM, dinsdag. Ook de Schie damse voetbalamateurs komen geleidelijk uit de stilte van de zomerrust. Enkele teams zUn al aan de oefeningen, begon nen en bU de meeste teams zijn nieuwe krachten opgesteld. W.F.-X/rsus 3—2 De derby "WFUrsus was tegen de ver wachting in niet voor het vlot spelende verjonge Ursus maar voor de tweede klasser Wilton-Fijenoord dat versterkt aantrad met Rule en Van Zehn, beiden :van VFC, Bonefaas van Schiedamse Boys en Ruggenberg van Schiedam. Toch kreeg Ursus de leiding toen de WF-doelman te ver uitliep, maar in de twintigste minuut omspeelde Ruggenberg uit een verre trap van Bonefaas de spil en doelman van de scheepsbouwers. In de tiende minuut voor rust kopte Ruis een.voorzét van ouggen- berg in. Het was na rust Ursus dat gelijk maakte, maar in de eindfase schoot Van der Lubbe WF naar de 3—2 zege. SCHIEDAM, dinsdag. De staalcon structie van de Schltdamse Sporthal, die In Gorkum -ligt opgeslagen, zal zaterdag 29 augustus met enige feestelijkheid naar Schiedam worden overgebracht. Een aan tal transportbedrijven uit SchJedam en omgeving verlenen .daarby de medewer king, zoals wc reeds schreven. Aan de lijst van bedrijven die mate riële steun verlenen aan de opbouw van de Sporthal, moet nu ook de Werf A. de Jong te Schiedam en Vlaardingen wor den toegevoegd.. De-werf levert volavto- matische oliegestookte hichtverwarmers tegen kostprijs en bovendien nog een bij drage in geld van 3000,—. Weer een stap dichter bij de verwezenlijking van de hal dus, VLAARDENGEN, dinsdag In de nacht van zaterdag op zondag werd door de politie een 17-jarige inbreker V. J. L. aangehouden. Hij had gepoogd een win kelruit te vernielen van de juwelier Van Roon aan de Hoogstraat Een en ander werd echter gezien waarna de politie werd gealarmeerd. De jongen was inmid dels gevlucht in de richting van de Oost- havenkade, waar Wj in de Oude Haven dook. De politie rekende de jeugdige as pirant-inbreker in, nadat enige late voor bijgangers L. op het droge hadden ge bracht VLAARDINGEN, dinsdag De Zwer vende Visser hield in de Maaslandse wa teren zondag haar zesde serie-concours. Hoofd controleur was de héér J. J. Buys. Ondanks de regen werd er weinig gevan gen. De uitslag was: 1. H. Boomert 603 gram: 2. G. V. d. Zwart 189; 3. A. Hoogendyk jr. 187; 4- J- J. Buys, contr; 5, M. Groen 178: 6. C. van Oosten 1S8; 7. M. Rodenburg contr.: 8- N.N. 145; S. M. Haddeman contr.; 10. 3. de Bruyn 106: 21. D. Stout 93; 12, M. de Bruyn 80; 13. NJ4. 76: 14. N.N. 73; IS. E. v, d. Bos 35; 16. S. v. d. Arend 35; 17. I>. Veröurch 30; IB. M. R. de Bruyne 30: 19. H. Vink 5; 20. A. Hoogendyk ar. 5 gram. SCHIEDAM, dinsdag Ter gelegen heid van het twin tig-Jarig bestaan orga niseert de handbal-afdeling van 'Wilton Ffjenoord een groot internationaal zevén- handbal-toemool op zondag 16 augustns. Er zal op vier velden worden gespeeld en wei van 's morgens half elf af tot 's middags 5 uur. De deelnemende vereni gingen zijn: Blau Welss uit Lohne (Duits land); H.H.K. uit Hamburg; Tos Vahr uit Bremen, De Hollandiaan nlt Vïaardlngen, Hermes uit Den Haag, Qulntus uit Kwlntcheul en Wilton Flienoord zelf, De indeling der poules is als volgt: Dames A: Blau Weiss; Tus Vahr, H.H.K. Quintus, W.F. Dames B: Blau Weiss 2, Hollandiaan, H.H.K. 2; Quintus 2; WJ*. 2. Heren C: Blau Weiss, Tus Vahr, Her mes, Quintus, W.F. Heren D: Blau Weiss 2; H.H.K.; Her mes 2, Quintus 2: W.F, 2. De leden van de vereniging Blau Weiss uit Lohne zullen bij de leden van Wilton Fijenoord worden ondergebracht en zul len vijdagayond al in Schiedam arriveren. H.H.K. uit Hamburg zal bet bivak op slaan in de camping in Rotterdam en Tus Vahr uit Bremen neemt intrek in een hotel in Rotterdam. Zowel H.H.K. als Tus Vahr zullen za terdagmorgen ïn Schiedam arriveren. Zaterdagavond is er in Tivoli een dans avond waarbij alle deelnemende ploegen aanwezig zullen zijn. Zaterdag maakt Wilton Fijenoord met alle Duitse gasten een bustrip door het Westland met als hoofddoel Hoek van Holland. VLAARDINGEN, dinsdag In de vroege ochtenduren van maandag wilde het binnenschip „Cornelia" afmeren bij de fa. Van Neerbos aan de Nieuwe Wa terweg. Tijdens het afmeren stond de vrouw van de schipper, de 22-jarige J. B. I. Otten-Kloosterman uit Nijmegen aan bakboord-zijde. Door de deining gleed de boot tegen een reeds gemeerd liggend schip aan. De vrouw raakte hierbij be klemd en moestmet 2 gebroken benen naar het Alg, Ziekenhuis worden' ver voerd. VLAARDINGEN, dinsdag Het niet verlenen van voorrang werd zaterdag middag oorzaak van een aanrijding tussen twee personenauto's op het kruispunt OosthavenkadeBleekstraat De auto van de 42-jarige P. A. J. G. die geen voor rang verleende werd zwaar beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongevallen. SCHIEDAM, dinsdag- Met een groot handbal-toernooi In Schiedam, waaraan ook drie Dnitse verenigingen deelnemen, gaat de afdeling Handbal van de Vereni ging Wilton Ffjenoord de viering van het 20-ja.rJg bestaan afsluiten. In mei was het grote jeugd-toernooi en fa Juni Is de Deense-vereniging Fremad Falby op be zoek .geweest. De eigenlijke jubileum- datum Is echter 1 Juni. Op die dag twin tig jaar geleden werd de afdeling opge richt door de heren M, W-: H- de Gorter en A.,F. L. Verheyden. De heer Verbeyden was in 1944 spbrt- instructeur van de Bedrijfsschool van Wilton Fijenoord en hij vatte toen het plan op, om naast enkele andore afdelin gen die de vereniging al telde, ook een handbalafdeling op te richten. Ben aan tal jongens in de Bedrijfsschool was di rect voor dit plan te vinden en ook op het kantoor waren de meisjes enthou siast. Zo begon de vereniging met 24 heren- en 20 damesleden. De heren werden in gedeeld in de derde klasse van de afde ling Rotterdam van het Nederlands Hand- Verbond en werden meteen het eerste jaar kampioen in hun afdeling, ze pro moveerden, werden wederom kampioen en promoveerden weer. In 1950 kwamen zij in de districtsklasse en na enkele ja ren in de tweede klas te hebben doorge bracht, wisten zü door te dringen tot de le klasse van District West B. Voor enkele jaren terug moesten zij weer uit deze klas verdwijnen, doch slechts voor één sei zoen. Momenteel spelen zü in elke com petitie een zeer belangrijke rol Ook de damesafdeling heeft het al die jaren goed gedaan. Zij worden maar liefst zeven maal kampioen en spelen momen teel ook in de districts le klas West B. Zeer stabiel Het ledenaantal van de vereniging is de laatste twintig jaar steeds gestegen. Er zijn geen grote nps of downs geweest. De oorzaak van deze stabiliteit Is echter niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat fa de handbalafdelfag van WJF. wordt gespeeld door personeelsleden van de werf or hun hulsgenoten. Er ontstaat hierdoor een hechte band die ook gedu rende de week fa de werkkring gehand haafd blijft. Werd begonnen met 44 leden, nu zijn er m totaal 156. In de vereniging zijn nu nog twee leden die al vanaf de oprichting lid zijn. Beide leden vervullen een taak in het dagelijks bestuur. Het zijn de voor zitter de heer Louw Boer en de secre taris de heer Adrl Boer. Beide broers hebben zich reeds vele jaren bijzonder in- gespanrtenvoor hun vereniging. Zo is de heer. A. J. Boer reeds 13 jaar lid van het bestuur. De huidige penningmeester, de heer Henk Overheul is ook een van de leden die al 13 jaar bij Wilton Fijenoord meeloopt. De heer Piet Jansen, momen teel lid van de technische commissie, is ook al 35 jaar lid. De jeugdafdeling van W.F. groeide met de dag. Met de grootste animator de heer Cor Zonneveld aan het hoofd, kan dit ook niet anders. Op de Bedrijfsschool werd enkele jaren geleden een grote wer vingsactie op touw gezet en niet zonder succes, f Advertentie IM.) Velden Zij die binnenkort een nieuw huls krijgen of hun bestaande overgordijnen willen vervangen voor eens Iets hee.r. anders, worden morgen op onze eerste etage verwacht. Want dan begint de verkoop. van een grote fabrlekspattlj OYergordlJnstof 120 cm breed. Originele filmdruk overgor- difnstof,.die normaal verkocht wordtvoor4.25 per meter koopt U morgen per meter voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze.filmdruk overgordlj nstof, 120 cm breed, per meter Ge«n te/, of schrift, fceit 77 G. v De Postduif De S.C.V. De Postduif nam met 35B jonge duiven deel aan de wedvlucht vanuit Noyon, afstand 280 km. Gelast werd om 7 uur; eer ste duif binnen 10.20.22 uur; laatste prljsdull 11.10.05 uur. Uitslag; H. Blondé 1, 41; A. Mid dendorp 2; W. v. d. Kant Sparïa 3, 5, J6. 43; G. Meyer 4 59. 75; A. Vis 6, 44: C, dan Tuinder 7, 17, 29. 30. 31. 54; T. v. Weelie B. 79: P. Gouweleeuw Co 9. 88; A. RiedljK 71; W. Poelman 11; I. v. d. Tuyn 12. 20. 65. 70; Li Toutün.13, 32 52. 72: C. v. d. Grijp 14, 15. -51. 56, 60; A. Boes 18. 42. 86. 89: A. v. Gogh 39: C, Herwig 21, 27, 82, 87; F Melchers 22. 28. 35: L. Vis 23. 80: L. v. d. Mey 24, 34, 62; H. v. .d. Kant 25, 33: H. Crama 26; T. Jansen 38; A. Broune Co 39, 53. 58, 85: N. v. Ark 40; A. Löke 45; M. Kouwenberg 46. 50, 74, 78, 83; J, de Koster 47; A. v. d. Grijp 48: C. Paardckoper 49; 73; J. Lips 55, 57; G. Boon 61A. Brökling 64, 77, ai: W. v. Deur zen 66, 78; J. v. d. Waard 67; J. v. Harmeien Co 58; G. Vermeer 84. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Op de boek van de Diergaardesingel en het Kruis plein is zondagnacht de 54-jarige haven arbeider JJ. H. door drie jongemannen mishandeld. HÖ werd fa het gezicht ge stompt en kreeg een scheurwond boven het linkeroog. Verdacht van deze mishandeling zijn aangehouden de 19-jarige glazenwasser J. H. B„ de 21-jarige autoplaatbewerker W W. en de 19-jarige havenarbeider S. Aanvankelijk werd ook aangehouden de 56-jarlge fabrieksarbeider P. D., maar later bleek, dat hij met de zaak niets uitstaande had. Een van de verdachten had met een alarmpistool gesheoter., terwijl de ande ren dé havenarbeider aanvielen. Het pi stool is in beslag genomen. VLAARDIN GEN, dinsdag De Post- duivenhouder5Vereniging „De Luchtbode" vloog met 263 duiven vanuit St. Quentin (242 km). De duiven werden fa vrijheid gesteld om 7.00 uur met zuidwestenwind. De eerste duif arriveerde om 9.37.00 nar, de laatste prjjsdulf (66e) om 10.16.24 nar. Uitslag: M. Broek, 14 15; Goedgebure- Hofman 2 16 31 3? 39 44 61; G. Rooden- burg 3 32; Ph, Hoffmann 5 6 14 20 24 27 49 59 60; J. den Breems 7 8 12 23; D. Roo- denburg 9 10 11 19 25 40 46 54; J. Be] 13 65; J, Jekel 17 47 o0 63 64; C. Bakker 21; G. Bot 22 51 57; C. Verwéy 26 30 34 41 43 öö:.B. van der Harst 28 29; Gebr. Moerman 33 36 38; A. Groeneveld 42 45: W. Eikelenboom 52 58; G. Kalkman 53; M. de Wit 56 66; G. van Vliet 62. Donderdag inkorven voor Noyon (276 kilometer). Klokken aanslaan vrijdag 8.00 uur, (Van «e» onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, maandag. Het viel voor de kleintjes niet mee om zaterdag middag tjjdens .de hondenshow hun hón den aan de lijn te houden. Door de he vige regenbuien Was het gras in het open luchttheater Dijkzigt glad geworden, zo dat er nog al eens een valpartij voor kwam. De Nederlandse Vereniging tot Be scherming van dieren had Onder auspi ciën van de Raad voor Lichamelijke Op voeding, co mmiiwle vakant leb este ding de gebruikelijke hondenshow georganiseerd. Een groot aantal kinderen met hun ouders waren aanwezig om hun honden te laten meedingen naar een prijs. Ook de honden waren niet erg ingeno men met het weer. Vooral niet, toen er tijdens de keuringen een stevige bui viel. Zij trokken aan de lijn en blaften tegen elkaar. Eén was telfs zo verstoord, dat hij een mededinger haast een oor afbeet. Maar de baasjes en bazinnetjes hielden zich moedig. Tijdens de regen trachtten zij hun dierpn zo goed en kwaad als het ging droog te houden, door hen or.dcr hun jas te verbergen. De jury lette echter niet op het feit. da: de beesten nat wa ren, Het ging er per slot van rekening om. wie de best verzorgde hond had en wie 't leukst tr.et zijn troeteldier ctrtging. De deelnemers werden verdeeld in groe pen. al r.aar gelang hun leeftijd. In iede re kategorio werden vier prijzen uitge reikt. Bovendien kregen alien eon kleu- ronkalenrier van de Dierenbescherming (ter beschikking gesteld door de gemeen te). een stuk woist en 'n verzorgingspak ketje voor de hond. Dc honder. werden beoordeeld door mejuffrouw J. E. Schaap, mevrouw A. Visser-van Noppen, de heer K. J. Maas, van de hondenbrigade en de dierenarts J. E. Snit. In de groep tol en met zes jaar was de eerste prijs voor Robbie Hoogland met een collie, de tweede voor Tineke Horn- weg met een herder. In de groep van ze ven tot en met twaalf jaar won Kees van der Leden mét een kooiker dé eerste prijs en Carla van Cempen met een kees hond de xweede prijs. Andries de Ruiter met een keeshond won ook de eerste prijs en Isolde Roggeveen met een iackc" de tweede. In de groep,.van dertien tot fer, met zeventien jaar was de eerste prijs voor Adela van Dongen met een soort keeshond, de tweede prijs voor Alex van Gelder met een. rothweiler. Een speciale plaats was ingeruimd voor de honden, rie uit het dierenasyl afkom stig waren. De eerste prijs won Ger de Vries met een hondje van de Verenigde Naties (een betere uitdrukking voor een vuilnisbakkenrss), de tweede prijs was voor Peter de Baat met een soort kees hond, De prijzen bestonden m uit boeken- bonnen, boekomslagen, lep eitjes, fietsvlag- gen en eetbakken. Training en huisvesting, voor de meeste verenigingen het grootste probleem) geeft geen r^oeiHjbheden. W.F. beschikt over een prachtig terrein dat door énkele iufalieden van de werf, met da heer Leeuwangh aan het hoofd, in prachtige staat wordt gehouden. Ook de leden doen hier hun uiterste best, om het zo goed mogelijk te onderhouden. De materiaal- commissaris, de heer Joop Geerlfag», heeft hier in zijn vrije t}Jd een baan bU gekregen. Voor de Indoortrafafag heeft men hier de beschikking over de prach tige gymnastiekzaal van de Bedrijfsschool op de werf. Wil men echter toch bulten trainen dan kan dat, de lichtmasten zet ten het grootste gedeelte van het veld fa hei licht De training is in de afgelopen jaren steeds in goede handen geweekt Voor zijn dood trainde de heer Verheyaen zijn pu pillen, Daarna volgden de heren v. d. Tooien, v. d. Zelm en Vons. Momenteel is de verzorging van de herentraining in handen van de heer v. d, Burg. De dames zijn de laatste jaren door de heer Ver hoef getraind, maar komend seizoen zal hy worden opgevold door de heer Obbes uit Den Haag. De meisjes staan onder goede leiding van mej. Anneke KanterS en de jongans leren de handbaltechniek an de heer Louw Boer. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, maandagDe 43-jarige boekbinder J. van der Weelde uit Nieu- werkerk a. d, IJssel is zaterdagmiddag in de Oranjeboamstraat met zijn bromfiets geslipt. Met een schouderfractuur werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Na behandeling kon hij naar huis gaan. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag - De afde ling Vïaardlngen van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Vereniging heeft nu meer dan honderd leden. Gedu rende de stille vakantie tijd meldde zich OA. de heer KL Krabben uit de Johannes Poststraat aan, die dat getal volmaakte. De komende maanden zijn druk. De KNNV-ers kunnen bijna elke week op excursie. Een bijzondere dag' is" 20 sep tember want dan komen de Belgen op bezoek. Vier oktober is ,er-,een padde stoelenexcursie naar .„Hét Valkenburg" ROTTERDAM. Een Inhaalmanoeuvre kostte drie Inzittenden van een Ford-per sonenwagen zaterdagmiddag een nat pak. De bestuurder, de 19-jarige stucadoor R, G. Pieterse uit de Chalonstraat wilde op de Abraham van Stokweg een Volks wagen inhalen- Door het natte wegdek slipte hu toen hy hiermee bezig was. Hij raakte de Volkswagen en schoot na de botsing het water van de Delfshaveiise Schie in. De Volkswagen werd ernstig bescha digd. De drie inzittendenvan de Ford konden zichzelf bevrijden en kwamen er met een nat pak van af. Het waren be halve de bestuurder de 27-jarige schilder P. J. H. van Amen uit de Terpstraat en de 20-jarige inpakster G. A. Snelder uit de Duyststraat. VLAARDINGEN, dinsdag Met-in gang van l september a,s. is de Inspec teur van politie alhier S.H. Bos, benoemd tot inspecteur-korpschef van gemeentepo litie te Steen wijk. De heer Bos trad op 1 december 1961 in dienst te Vïaardlngen." Voordien maakte hij deel uit van- het politiekorps te Hoorn. Personeel gevraagd Te koop aangeboden dapmiddop tijden de hondenshow in het openluchttheater Dijkzigt de eerste prijs in de groep van dertien tot en met zeventien jaar met haar keeshond Cotc. BIJVERDIENSTE. De SchSe-, dammer (Het Rotterdams ch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd beven 15 Jaar. Aanmelden: Lange Hoven 103. tcl/67279 of 155860—154282. DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4 kg 136.- Combinatie langzaam met spoel-centrifuge 305.-. ooit ir.erkmachines 35 tot 30% korting. Showroom Co-' ia.. Lange Haven 126, teL 63341.' Huwelijk Auto's en. motoren Te koor in goed 30844. Heer. ongehuwd. 36 Jaar, zeer goede betrekking, zoekt: ken-' nLmaklng met vrouw. 34 tot 36 jaar. Iets ouder ook geen bezwaar. Niet hoven de 39 jaar.: f 1 o£ 2 kinderen1 geen bezwaar® Verschillende hobby's.' Voor- stander van weekend». Brieven. I onder nr. S 987 bur. vH. blad."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1