Lang-parkeerders voor zaken worden geweerd PROBLEMEN BIJ SPELEN Huur gymnastiek zalen verhoogd Rond de fusie van de tafeltennissers SCHIEDAM pp Hulp voor winkeliers aan Broersvest en Parkweg Zeeman met mes ernstig verwond Buffetjuffrouw Nog geen ernstig probleem Maar eerste maatregelen genomen Studiegroep gaat naar Engeland Jongetje dronk bleekwater Carillon-concert Burgerlijke stand RALEIGH RIJWIELEN Sporthnis Ter Braak KLAP VOOR VERENIGINGEN Wedstrijden voor Excelsior 1 en 2 Brommer aangereden Werkprogramma van bestuurdersbond Maassluis Serieviswedstrijden Weinig angst voor weerstanden Kind tweemaal i overreden Koeriersters EEN ASSISTENTE Nightclub „EL-AMBA" jjmr^endam. woensdag 12 augustus 1964 - g»g| SCHIEDAM, woensdag. „Wat het parkeren betreft ritten we hier in Schiedam, vergeleken bi) steden als Rotterdam, Den Haag en vooral Amsterdam, nog zeer gunstig. Van een nood-toestand is dan ook geen sprake, Wy hebben de situatie nog stevig in de hand, al worden de problemen rond het parkeren steeds groter, gezien de sterke aanwas van het autopark, ook in Schiedam. Hoe de situatie over enkele jaren zal liggen is echter nu nog niet te zeggen" aldus Commissaris K. Rijpma. TUSSEN ê'EN 19 UUR ■flELBEHa '.VUT WttttS.V m ES «m nuaa*6 haven aan de Parkweg, dat het lang-parkeren overdag verbiedt. (Van een onzer verslaggevers) Ka Wordt een belangrijk deel van de problemen hij het parkeren veroorzaakt door de z.g. „lang-parkeerders". de auto bezitter das die de wagen de gehele dag laten staan. ZU blokkeren daarmee plaatsruimte voor meerdere „kort-par- keerders". In Amsterdam oa. Is de strijd Ingezet met gebruikmaking van parkeer-meters. Dat Is voor Schiedam nog niet nodig, maar toch zijn sinds enige tijd aan de Broersvest en sinds kort ook aan de Parkweg by de winkelgalerij bor den geplaatst, die het pakeren langer dan een half nur tussen 'smorgens acht en 's avonds zes uur verbieden. Hulp „Wij hebben de winkeliers willen hel- j£U pen", zo verklaart Commissaris Rijpma. Door dit lang-parkeerverbod krijgen de klanten nu ook een kans om bij de win kels te komen, wat tevoren vaak niet het geval was. Voor de winkeliers is dat erg belangrijk, vooral voor hen met grote winkels die veel en snel wisselend pu bliek trekken. De resultaten zijn gunstig. Voor de bewoners van woningen boven of tussen de winkels, geeft het wat moei lijkheden, roaar die vallen over het al gemeen wel mee. Er bestaat namelijk een soort wisselwerking bij het parke ren. De bewoners kunnen hun wagen de gehele avond en nacht voor de deur houden 'smorgens gaat het merendeel van hen toch weg met de auto, zodat er ruimte komt voor de winkel-klanten. De ze zijn dan weer verdwenen, wanneer te gen de avond de bewoners met hun auto's terug komen. Eindje lopen Dit gaat natuurlek niet altijd en hele maal op, maar er zijn gelukkig nog vol doende ultwUk-mogelijkheden. De Broers- vest-bewoners kunnen hun wagen altijd nog kwijt op het grote, 150 plaatsen bie dende parkeerterrein, dat maar hoogst zelden vol is en verder op de Marconi straat en omgeving. VL AARDINGEN, woensdag. De stu diegroep „Zakenwijk Holy" sal 25 en 26 augustus a.s. een werkbezoek brengen aan énkele Engelse winkelcentra. De groep,.die onder leiding staat van burge meester mr.J.Heusdens zal in Birming ham het Bull Ring Centre bezoeken en In Coventry het nieuwe winkelcentrum. Door zich ter plaatse door deskundigen te laten voorlichten hoopt men een in zicht te krijgen !n de mogelijkheden bij de vormgeving van een winkelcentrum in Holy. Ook wethouder T. de Bruijn, gemeenteseertaris A. Kranenburg en de heer A. van Minnen, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken makcn.de reis mee. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Met grote spoed heelt een politieauto gistermiddag een tweejarig jongetje, dat bleekwater had gedronken, naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Albert Sala uit de Jacominastraat kon in een onbewaakt ogenblik een glas met bleekwater grijpen dat op het aanrecht' stond en daaruit een slok nemen. In het ziekenhuis is bet kind behandeld. VLAARDINGEN", woensdag. - Pro gramma van het concert op hefc Oranje- Carillon op vrijdag 14 augustus a.s. van 20.00—21.00 uur door de beiaardier Her man Bonenkamp uit Oistorwijk. 1. Preludium nr. 3, Mathias v. d .Gheyn. 2. Volksliedjes: Zeg Kwezelkeu; "Wel Annemarieken; Schoon lieveke. 3. Menuet en Trio, Staf Nees. 4. Volkliedjes: The keeper would; Whe re have you been; O, Say were you ever. 5. Sonatine in Bes, Wouter Paap. 6. Volksliedjes: Sur le poun de Nanto; De bGn matin me suis leve; C'etait un pe tit berger. 7. Aria Hexafonica, Henk Badings, 8. Inleiding, lied en fuga over „Wie dat zichzelfs verheft"., Deen 't Hart SCHIEDAM Geboren: Charles H. J. z.v. A. G. de Groot en J. R. de Boer; Cor nelia d.v. S. H. J. Bonefaas en N, Baan- vinger: Johanna Ml G. d.v. W. P. Heijstefc en M, J. Schra; Antoon 2.v. H. Verbeek cn H. R. Oranje; Juliette L. d.v. J. P. A. van. der Zwaan en J. Oosterloo; Marcel z.v. A. de Bruin en E. van Roijen: Saskia d.v. G. Krommenhoek en A. Olézak: Cor nelia H. d.v. A. A. G. van Puffelen en J. H. M, Sabel; Geert H. H. z.v. H. H. Ger- naat en. D, J. Mettes; Marjolein C. d.v. J. J. Bakkers en C. J, Pronk; Judith C. d.v. H. T. van Arkel en A. Schipper: Ingrid H. M. d.v. G, P. H, Bakker en C. M. Rebers. Overleden: C. H. Oosterman, 77 jr: A. Kingma, 52 jr, echtg. Boersma; J. Polak, 65 jr. echtg. Meeetks. BIOSCOPEN Passage: 1.30, 3 30, 7 en 9 uur: „Yeahi Ytah! Yeoh! Hier zijn wel" Monopole: 2 en 8 uur: „Goliath cn dc zon den van Babyion". APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint Liduina- straat 58. Ook de flatbewoners van de Parkweg kunnen hun wagens kwijt op de aangren zende straten, vooral de Burg. Honnerta- ge Gretelaan en de Noordvestsingel. Met enige goede wil is het nog best te fiksen. ,.Maar de autorijders moeten wel leren begrijpen dat het niet steeds mogelijk is om de auto neer te zetten op de plaats waar ze dat graag willen, In de toekomst zal dat nog moeilijker gaan. De automobilist moet maar wennen aan de gedachte dat hij nog een eindje moet lopen. Dat hoeft in Schiedam gelukkig nooit ver te zijn.". Zo meent Commissa ris Rijpma die meteen de komst van de parkeerschijf in Schiedam, aankondigde: Deze zullen gebruikt worden op het par- keerterreintje bij de Koemarktbnzg, waar immers per 1 september de door de heer C. Wasman van de gemeente gepachte stalling zal verdwijnen. Mgr, Nolenslaan Bijzondere belangstelling voor wat het parkeren betrelt geniet by de Verkeers- commissie en de politie ook de moderne winkelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan. Reeds bü de opening hebben de daar ge vestigde winkeliers geklaagd dat er een gebrek aan parkeerruimte was. Inderdaad zijn de aanvoerwegen en opgevende stra ten wel bijzonder smal, vergeleken voor al by het plein-brede winkel-trottoir. Vooral op de koop-zaterdag Is het er el- vol met auto's. Toch kan daar nog niet van een echte „nood-toestand" worden gesproken, al moeten ook de omliggende straten vaak gebruikt worden als parkeerterrein. Dit blijkt uit het feit dat nog steeds vele niet-Nieirwlanders, mensen uit Kethel en uit verre wijken van Schiedam, naar de Mgr. Nolenslaan komen, mèt hun auto uiteraard. Het is dus een soort shop ping-center" geworden, zoals (in veel grotere afmetingen) Amstelveen, er een heeft voor Amsterdam. Maar dan is par keerruimte een eerste vereiste. Parkeerplaats „Wij houden de parkeer-situatle daar danig in de gaten", verklaarde Commis saris Rijpma. Voor de winkelgalerij zal echter een verbod voor lang-parkeren niet zoveel uitkomst bieden, maar kan. wel overwogen worden voor het stuk Mgr. Nolenslaan voor het postkantoor, r overigens voor één zijde reeds een stop verbod geld t, wegens de wel erg smalle straat. Meer soulaas zal dan ook bieden het parkeerterrelntje dat ingericht zal wor den bj] de KA. Huishoudschool daar tegenover. (Advertentie 1.44.1 GROTE MARKT X - SCHIEDAM Dader steekpartij op de vlucht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Een woordenwisseling in een café in de Slaghckstraat tussen twee bezoe kers is gisteravond uitgedraaid op een vecht- en steekpartij, waarbij een 28-jarige man levensgevaarlijk is gewond. De ruzie ontstond in het café tussen >n Kasteleinszoon, C. Comelisse uit de Rost straat, cn «e» Surinamer. Toen men het met eens werd, moest dc onenigheid, buiten, op de vuist worden beslecht Er vieJer. harde klappen, waaraan plotseling een einde kwam toen de Surinamer een stiletto tevoorschijn haalde en Cornelisse drie s-teken in de rug gat Het slachtoffer bleef hevjg b'.oeder.d liggen, terwijl de Surinamer de benen nam. Cornelisse is naar het Dijkzigtzie- keuhuis gebracht waar hij ogenblikkelijk is geopereerd. De dader was vanmorgen nog niet ge vonden door de politic. Kaar we in de buurt van het brtrokken café vernemen staat de voortvluchtige niet ongunstig bekend. Eerder als een bij- zonder rustige ma:», die naar schatting een jaar of dertig is en die er niet op wordt aangezien de ruzie te hebben uit gelokt. SCHIEDAM, woensdag. Het is lang geleden al aangekondigd, maar in deze stille zomermaanden is de kogel met nog onvermoede kracht door de kerk gegaan: d« huur van de gemeentelijke gymna. stiekzalen (bij openbare scholen) is verhoogd voor gebruik door ver. enigingen en clubsl Het is vrij dras tisch gebeurd, al is er ook een aan gekondigde) differentiatie in de buren aangebracht naar gelang van de ouderdom en de bruikbaarheid van de zalen. Op advies van de Sportraad, hebben B, en W. de huren voor de vier nieuwste gymnastiekzalen, die bij de Prof. Gun- ningschool en de beide Willem de Zwijger ulo-scholen, gesteld op 120 voor één uur per week voor een heel jaar (van veertig uren). In de B-categorle, dat zijn de zalen by de Thorbecke- en de A. H, Gerhard- scbool, is de huur nu 96.—. aan bet Oude Kerkhof, het Frans Hals Plein, de Anl Muysstraat en het Edisonplein is de huur gesteld op 72 en voor de zalen aan de St. Annazusterstraat en Broersvest, inder daad nauwelijks meer geschikt voor gym nastiek, komt de huur op ƒ48. Als deze lokaliteiten gebruikt worden voor kinde niet ouder dan 13 jaar en mits ge bruikt vóór 7 uur 's avonds, wordt de huur met de helft verminderd. Maar besloten clubjes of aangesloten bij niet-erkende landelijke verenigingen betalen, weer meer. Protesten In vele gevallen betekent dit een huur verhoging van meerdere honderden pro centen. Begrijpelijk dan ook dat meerdere bestuurders van verenigingen protesteren. Vooral voor de heel kleine clubs met maar weinig leden en ook voor de heel grote, zoals de omvangrijke gymnastiekvereni gingen, die vele uren per week huren, be tekent dit een zware belasting van het budget. Temeer het gegeven feit dat vele zaalsport-verenigingen er financieel niet zo erg rooskleurig voor staan. Zulks in tegenstelling tot vele veldsport beoefenen de vereniging, waar de toto krachtig steunt. Aan de andere kant is het ook weer zó, zoals een bestuurslid van een grote gymnastiekvereniging (dus een van de zwaarst getroffenen) het uitlegde, huur van de Schiedamse zalen is al vele jaren lang niet meer verhoogd en was dan ook bijzonder laag. Zelfs na deze verhoging is de huur in Schiedam niet hoger dan die in andere vergelijkbare ge meenten zoals Gouda of Leiden en beslist lager dan in de grote gemeenten, als b.v, Rotterdam. Ook de met-gemeentelijke gymnastiekzalen In Schiedam rijn niet goedkoper. Honderd twintig gulden huur lijkt hoog maar is in feite 3,per uur voor een uitstekende uitgeruste moderne zaal. Voor dat geld kan je 2eifs geen kale feestzaal krijgen. Wij moeten nu een dikke tweeduizend gulden huur per jaar' meer betalen is een gevoelige klap. Maar ik weet echt niet of we hier nu tegen moeten protes teren. In m'n hart kan ik het wel een: zijn roet deze maatregel. fAdvertentie LM.) (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag Zaterdag oa gaat de voetbalvereniging „Exclesior M" beginnen met-haar oefencampagne. In de Dïjkpolder komt dan op bezoek Roekan je (het zondag- en zaterdag elftal), respec tievelijk tegen Excelsior M 1 en Excelsior M 2. Beide wedstrijden beginnen om 16 ROTTERDAM, dinsdag. Gisteren is op de kruising Waalhaven-Dodewaard- straat de 44-jarige elektrisch lasser G. M, Donks uit de Spanjaardstraat met zijn, bromfiets aangereden door een vracht auto. Met een hoofdwond is hij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd- De vakantiemaand juli is voor de Nulsspaarbank Maassluis zeer gunstig ge weest en onopvallend is het inleggerste goed de 22 miljoen gulden gepasseerd. VLAARDINGEN, woensdag. Grote problemen doken op bij de kinderspelen in de Westwijk, Niet voor de orgaaisato- ren want die hadden geen kind aan de in niet al te grote getale-opgekomen jeugd. Wel voor de deelnemers echter. Bij het was ophangen was een klein blond meisje 2iehtbaa,r met de situatie verlegen. Afkijken mocht hier echter. Met twee handen en melktanden ging zij op de finish af. Problemen van morele aard waren er voor het meisje, dat de ton waar de jon gens van de hindernisrace doorheen moesten vasthield. Je moet je wei be dwingen als je zo'n kans om toe te slaan hebt. Een Tantalus-kwelling, maar je be ïnvloedt de uitslag. Deze was: Was ophangen: 1. Anja Mostert. 2. An neke Molenaar. 3. Bettina van Gorssel. Hindernlsbaan: 1. Hans van Hulzen. 2. Joop Vergeer. 3, Kees Vborbaéh, 4. Henk van Tbngeren. Tekenen: 1. Wim Onderdelinden. 2. Ans Ouweneel. 3. Gerard de Visser. Blokjes rapen: 1, Henk Mostert 2. ressel van Tongeren. 3. Cobie Hokker. Eelerïopen; 1. Nelleke Molenaar. 2. Addie Visser. S. Martin Exalto. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag Het werk programma september 1964april '65 de bestuurdersbond le Maassluis is di dagen verschenen. Het geeft een overzicht van dc activiteiten, die het bestuur i» deze periode wenst te ontwikkelen. Nieu we elementen in het werk zijn; centrale propaganda b. centrale scholing en c. ge zamenlijke huldiging van NW-jubilaris- MAASSLUIS, woensdag De opening van het klaverjastoernooi voor de stich ting „Eigen NW-gebouw" vindt plaats op zaterdag 28 september a& en de finale; op zaterdag 12 december a-s. In april 1965 wórdt er ook nog een Paasklaverjas- avond gehouden. Een tweetal algemene bestuursverga deringen worden gehouden, n.l. op vrijdag 25 september 1964 en vrijdag 23 april 1365. De eerste vergadering zal in het teken staan van het volledig werkprogramma en de stand van zaken m.b.t. tót de bouw van een „Eigen NVV-gebouw". Zeven bestuursvergaderingen zijn ge pland. Gestart wordt met een propaganda- commissie, waarin iedere afdeling verte genwoordigd moet zijn. De installatie vindt plaats op vrijdag 11 september a,s. teneinde een waardige huldiging van de NW-jubilarissen te'verzekeren zullen de aangesloten afdelingen in de gelegenheid' worden gesteld deze huldiging te doen ge schieden in MBB-verband. De eerste hul diging is vastgesteld op zaterdag 23 janu ari 1955 ia „Het Zeemanshuis". Er zullen vijf seholmgsavonden worden belegd. Deskundigen zullen onderwerpen behandelen, die betrekking hebben op het gebied van het dagelijks sociale leven in Nederland. Het laatste S.t Nicolaasfeest van de MBB zal plaats hebben op zaterdag 5 december a,s. Verder zullen twee kindermiddagen worden georganiseerd. Ter bevordering van de samenwerking en ter uitwisseling van ervaringen zal het dagelijks bestuur van de MBB contact zoeken niet de diver- afdelingen. Jaarvergaderingen zullen worden bezocht. Een propaganda-commis. gevormd bestaande uit de heren ui Tielen „De Eendracht", C. J. Brons .A-NMJB.", J. de Zeeuw „A.N.B" —i J. v. d. Breevaart „.ABvA.". (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag In de serie- wedstrijd gaat N. C. Buitenkamp, lid van de hengelvereniging „VDL" aan de kop met in totaal 3615 gram vis. Tweede is P. M. Deelen mét 3610 gram; 3. P. de Groot 3185 gr: 4. J. Jordaan 2390: 5. A. J. Ver maas 1945; 6, D. Vermaas 1455; 7. C. v. d. Boogert 1320; 8, C. de Groot 985: 9. A. v. d. Heuvel 985: 10. B. van Onselen 940; 11. M. van Zanten 940; 12. P. van Buuren 10 en 13. N. Boxhoom 235 gram. De uitslag van zaterdag j.L was: 1- F. de Groot 795 gram: 2, P. M_ Deelen 640; 3. N. C, Buitendijk 460; 4. A. J. Vermaas 390; 5. J. Jordaan 240; 6. M. van Zanten 95; 7. A. v. d. Heuvel 55: 8, D. Vermaas 20; 9. C. v. d, Boogert 20 en 10. S. Deelen met 5 gram De Amerikaanse oud-president Her- bert Hoover is maandag negentig jaar ge worden. Hoover, die het presidentschap van 1922 tot 1933 bekleedde, heeft in. ver band met zijn gezondheidstoestand zijn hotelkamers al meer dan een jaar niet verlaten. (Reuter). verschijningen van dc kennis in Schiedam is dit bekende ,Jcermis- treintje", looarmee men deze daoen eer. rendritje door de stad kan maken vanaf de Broersvest, waar de stand- plants is. Het biedt de stadgenoten niets nieuws, is weinig comfortabel en is bovendien duurder dan de stadsbus. Doch de belangstelling is altijd geer groot. Zoiets kan dan ook aJXeen maar met de kermis! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Nu de fes ie tussen de Vlaardingse tafeltennis verenigingen Intiem en Reflex een feit Is, worden voorbereidingen getroffen om samengaan, dat op papier en In theorie rond is, ook In de praktyk te ver wezenlijken. Van de Nederlandse Tafel tennis Bond heeft men Inmiddels de be nodigde goedkeuring ontvangen. Ver- wacht wordt, dat van de fusie in de toe komst de vruchten kunnen worden ge plukt Omdat Reflex in feite ontbonden Is, blijft de naam Intiem '55 gehandhaafd, zij het dat men natuurlijk niet steeds de toevoeging '55 (de oprichtingsdatum. Is 1955), zal gebruiken. Alles zal in het werk worden gesteld om de gezonde geest in intiem te handhaven. Daarbij wordt wel met de mogelijkheid rekening gehouden dat van weerskanten misschien bepaalde weerstanden zullen moeten wor den overwonnen. KonfUkten worden ech ter niet verwacht Daarbij is het wellicht prettig dat juist van Reflex-zijde de wens wordt uitge sproken om in het vervolg niet meer de term ex-RefleX-Jeden te gebruiken, maar eerder te spreken van „nieuwe Intiem-le- den". Nog beter wordt het geacht om ge woon te doen alsof men reeds jaren tot één vereniging behoort. - UITGEBREID - In totaal heeft de fusie tot gevolg ge had dat het aantal leden van Intiem is uitgebreid met 16 Reflexanen. Onder hen bevinden ïich drie spelers, die in de eer ste klasse zijn uitgekomen, namelijk J. de Bruyn, J. Hoogendijk en H. J. B- Ver- steege. In de vereniging leeft thans de grote is dat Intiem nog eens in de Over- gangsklasse kan gaan spelen als eerste;) Vlaardingse vereniging. Met 't grote aan- j; tal jeugdige leden in reserve is men van mening dat deze wens na verloop vang; enkele jaren in vervulling kan gaan. S In verband met de onderhoudsbeurt y van de gemeentelijke turnzalen en mede f met de opzet de vakantieperiode van de fy: diverse scholen hiervoor te benutten, rijn ty de gemeentelijke turnzalen tot en met-30 |;<- augustus niet toegankelijk- Op maandag 31 augustus zal de algeme- ledenvergadering van Intiem wordend,; gehouden. Da agenda vermeldt onder an-®;, dere: team-samenstelling, speeldagen. training, bestuursverkiezing, terwijl ge- sproken zal worden over het 10-jarig be-'|i|';g staan, dat in 1965 op het programma staat, y Van een onzer verslaggevers) i» ROTTERDAM, dinsdag Een twee ja- 5*i rig Jongetje is gistermiddag op de Ring- fphg dijk tweemaal achter elkaar door een au- |f:j to overreden. Met een zware hersenschud- ding ligt het kind nu in het Sophia Kin- <fe{ derriekenhnl». De kleine Jacob C. Hanselman, die op Walcnburgcrweg woont, stak plotse ling voor een personenauto over. Het kind werd aangereden en direct erna ge beurde hetzelfde nogmaals door een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam. Mevrouw Jacqueline Kennedy, die haar vakantie doorbrengt op een jacht v aan de Zuidslavische kust, heeft zondag Dubrovnik bezocht. (Reuter). a Personeel gevraagd HOGE BIJVERDIENSTE, Net Tersoon gevraagd, in bezit van r bezorylng. plm. dam. Tel. B043S. BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers taters) voor de zomermaanden ot gedeelten hiervan. Beetüjd boven 15 jaar. Aanmelden: I-ange Haven 103, tel. 67279 of 665OS; *savonds na 29 uur tel. 155960154262. Gevr. WERKSTER voor kan- den Hennes, Waterséusstr, 173. Botterdam. Tel. 34108. Fotografie ROLFHJUS VERGETEN?? De automaat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto X. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor PASFOTO naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Telef. 66720. In één. dag gereed. N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYCENIUM" Buitenhavenweg 50 te Schiedam, telefoon 69057, VRAAGT: voor haar afdeling boekhouding, debiteuren-administratie. Kunnende typen. Leeftijd: 37—19 jaar. Huwelijk HJ5ER, ONGEHUWD, 3S Jaar. zeer goede betrekking, zoekt kennismaking met VRÓUW?*34 THEATER U00GSIR. 2a SCHIEDAM TEL 68806 jaar lets ouder Niet boven 39 Jaar. 2 of 2 kinderen geen bezwaar. Ver schillende bobby's, vooratander weekends. Brieven coder 987 bur. vaL blad. Uw kleine advertentie in deze kolommen wordt met dezelfde aan^ht gelezen als waarmee 34a. Tel. 31972. vraagt voor direkt Hoog loon. Zy. die dit werk nooit gedaan bebRen kunnen ook soütc iter cel. Aanmelden^ Hartmanstr. 26, Rotterdam. Tel. 115128 Donderdag 2, 8 uur XfM NOVAK, JACK LEMMON, FRED ASTATRS Drie zeer populaire «torren op hun best la dankbare raUen. Twee uur KoGteltjlc amusement. OP KAMERS ZIJ „DIE" VROUW? 14 JAAR Vrijdag, zatonug 3. 7 9.15; zondag 7. 9.15; maandag. dtoadag 2, 8: woensdag 2 ia B uur De aarde gered door drie onhandige maar onversaagde mannen. DE DRIE STOOGES IN ORBIT ALLE LEEFTIJDEN. Zatcrdagnachtvoorstolling 12 uur Zen fel realistische film. KIRK DOUGLAS. KIK NOVAK, BARBARA RUSH in HEIMELIJKE VERHOUDIIG 18 JAAR Zondag-matinëe, 2, 4J5; Het boelende avontuur van een leuk meüsje dat naar da grote stad trok. CHUBBY CHECKER. DION VICXI SPENCER. TUK 1 MARCELS in TWIST AROUND THE CLOCK ALLE LEEnUDEN PAMES- HEREN- KtHOERKLEOlHO Rotterdam; Jonker FranBstr.92 en 733 VFnardlngen: Korte Hoogstraat 29-31 vraagt, voor de Dames- en MefcjesMedin* van haar Vlaarding» bedzijf VERKOOPSTER en LEERUNG-VERK00PSTER Sollicitaties; dagelijks van 96 uur aan ons bedrijf Korte Hoogstraat 20-3Li Viaardingen. Telefonisch solliciteren nr. (01808) 6292 of na 7.uur W W (010) 182037. Ev. schriftelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1