ARGUS 9 Auto als 'n zwaardvis JL t Schiedamse bioscopen De drie Stooges in de ruimte-vaart 5.90 DIJKSHOORN HEROPENT ÓP 14 AUGUSTUS Jpsr Koeriersters wMo. NEEM EEN BRIL MET KARAKTER Voor de kantonrechter Lekker, maar te hard gereden! Tweemaal in mist gereden zonder licht F ietspad-ren ner gevallen ABG-Stibekavo voor sporthal SG- klaverjas toernooi Snoepers breken in kantine in Route van de lampion-optocht Clandestiene hartstocht Stan en OUv Twisten Zwaluwen oefent Tweede openbare lagere school te Maassluis gereed Uitslag van de teken-wedstrij d Babberspolder SCHIEDAM Damesconfectie ADVERTEER REGELMATIG méér ruimte C méér comfort I méér service kx* té..©wy KomtU.,. donderdag 13 augustus 1864 - pag 5 «■■■■lilil[ill Een montuur dat past bij uzu gelaat, is even belangrijk als de juiste glazen voor uw ogen. Kies uw bril met zorg! Kies er één met karakter. Wij helpen u graag bij uw keuze uit onze grote collectie (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. „Betalen wil Ik wel, ik ben nu eenmaal fout ge weest. Maar ik wil niet tweemaal voor dezelfde overtreding betalen," meende de Rotterdamse vertegenwoordiger 3. van j§- der H. (23) woensdag voor het kantonge- I?.recht te Schiedam. HU vertelde dat hij op Sv'27 december bij bet binnenrijden van de fg stad Botterdam was aangehouden, omdat hü bij dichte mist zonder verlichting reed. De boete had hij later betaald. Hij was verontwaardigd geworden toen hij later nogmaals een aanmaning kreeg tot het betalen van een boete omdat hU op dat tydstlp zonder licht zou hebben gereden. „Ik heb al betaald, dit is onredelijk, twee maal voor hetzelfde feit."' „Ik vind het weinig, jn andere landen zwaait er wat als je in dichte mist zon der verlichting durft te rijden, Hoe komt u er bij, u kon toch wel zien dat uw licht het niet deed. Wees blij dat u in Ne derland terecht ataat,", vond de wnd. kantonrechter mr. dr. ir. M. M. van Praag. „Ach, het is bij deze wagen niet te zien of het licht brandt en we hebben er al j wat aan gedaan, we hebben er sterkere' lampjes in gezet." Officier mr. H. Franken zei dat de kwestie hem bekend was, Verdachte had dertig gulden betaald omdat hij in Rotter dam bekeurd was. maar het ging nu om het rijden zonder licht in Maasland, Een politieman had het nummer genoteerd toen verdachte voorbij reed. Conform de eis werd verdachte tot veertig gulden boe te veroordeeld. de tevens mee dat de auto verbeurd Is verklaard. Vierde versnelling „Met deïe Volvo kan je alleen maar plezierig rijden in de vierde versnelling. Je moet dat doen in de bochten en als hU van z(Ja derde In zijn vierde gaat, komt hU even boven de v(jftlg, dat kan niet anders. Daarna rUdt hy mooi vijftig," deelde de C. van T. (52) uit Ridderkerk aan de - Schledamae kantonrechter mee, maar mr. Van Praag antwoordde min zaam: „Het moet dan maar minder aan genaam, als het maar veilig Is". „Dan zal ik die auto moeten opruimen," meende T. die even later daarvoor de he ren échter de groene tafel in verlegenheid bracht door te zeggen: „Dat stemt niet". Daarbij wees hij op de feiten die op zijn dagvaarding en op een briefje van de verbalisant stonden. Het was niet de 19e juni, dinsdags, 's avonds om tien over half acht. „Ik heb die fout wel begaan maar dat kan niet anders", zei T. en mr. Van Praag maakte er toen 35 boete van. KNVB-cursus voor jeugdleiders SCHIEDAM, donderdag. De afd, Rot terdam van de K.N.V.B. or 1 september beginnen met een Jeugdleider-cursus van 15 lesavonden tot opleiding van het-basis- diploma jeugdvoetballeider. Vorig seizoen- zijn er 81 jeugdleiders geslaagd, ook een aantal uit Schiedam. Het streven van de K.N.V.B. is: iedere jeugdleider het basis-diploma. Daarom wordt het betreurd dat er verenigingen zijn. waar men afzijdig blijft staan. Burgerlijke Stand SCHIEDAM. Geboren: Jacob W.. z. v. J. A. Belllngwout en M. Roodenburg. Anthonie J„ z. v. A. P. Luleijn en J. van Gaaien. Petrus F, M., z. v. H. Lansbergen en M. A. Sunder. Overleden: A. Spek, 70 jaar. (Advertentie |.M.) Messen „Bet Is een geweldig gevaarlijk appa raat. alsof er zich een zwaardvis door het verkeer beweegt", concludeerde de wnd- substltuui-officler van justitie mr. H. Franken in de zaak tegen de Dclftse ver koper 11. 1. G. van S. (25) die op de Xoordvltet In Maassluis reed met een auto met een scherp uiteinde dat naar voren was gebogen alsof er messen voor- wn zaten. Het had verwondingen kunne» bezorgen. Verder was de buitenband rijteehnisch niet in goede staat konden de afgewerk te gassen niet goed worden afgevoerd en was de handrem kapot. „Dat was geen mooie auto", meende mr. Van Praag, „hoe durft u er mee te .rijden?" „Het is een hele serie, maar er ontbrak nog meer aan", voegde mr.- Franken er gemoedelijk aan toe „de bodem was door geroest het is een auto uit 1954." Mr. Van Praag liet daarna 25 plus 40 plus STEEKT ER COUPE EN SCHOUDERS BOVEN UIT HOOGSTk.174 SCHIEDAM SCHIEDAM, donderdag. De 17-jarige A. F. V. uit Rotterdam is dinsdag op het rijwielpad langs de Rotterdamsedijk op zijn racefiets een sprintwedstrijd begon nen met een hem onbekende bromfietsrij der. V. lag voor. maar toen hij opkeek waar zijn tegenstander bleef, werd zijn achterwiel geraakt door de bromfiets en V. kwam te yalien. De tegenstander reed rustig door. De amateur-renner kreeg schade aan de kleding en liep schaafwonden op, die door de broeder van de GG en GD zijn ver bonden. Jongen aangereden VLAARDrNGEN, donderdag. Op de Kortedijk stak de 3-jarige Johannes Blenk plotseling de rijweg over. Hij werd aangereden door een scooter. Het kind liep een lichte hersenschudding en 20 plus 30 aan boetes noteren en deel- verschillende builen en schrammen op. Zaterdag in Har ga SCHIEDAM, donderdag. De erewed- strljd tussen het selectie-elftal van de Alg. Bedrijf» Voetbalcompetitie en een verte genwoordigend team van de Stibekavo uit Rotterdam zal zaterdagavond om zes uur worden gespeeld op een teTrein In Harga achter de HDVS-velden, normaal in gebruik bij AVF, Martinit Schledamse Boys en HBSS. De opbrengst van deze erewedstrijd, die met muziek zal worden opgeluisterd, is bestemd voor de Sport hal-actie. De ABC hoopt meer dan dui zend gulden te kunnen overdragen. Het heeft hèt bestuur van de ABC ove rigens wel moeite gekost om een veld te vinden, want bijna alle terreinen verke ren nog in de verplichte rustperiode en de overige zijn in gebruik of niet op de geschikte tijd beschikbaar. 140 deelnemers SCHIEDAM, donderdag. Ongeveer 140 spelers, waaronder ook een aantal da mes, hebben deelgenomen aan het klaver- jas-toernooi van de Schledamse Gemeen schap, dat dinsdagavond is gehouden in de kantine van de N-V. Excelsior. De or ganisatie was gelegd in de geroutineerde handen van het bestuur van de Schle damse Bedxyfs-KIaverJascompetitie en liep dan ook uitstekend. De voorzitter van de S.G.. de heer F. A. de Wolff heeft met een toepasselijk woord het toernooi geopend en daarna is met animo gespeeld om de zestien beschikbaar gestelde koppelprijzen, bestaande uit tex tiel en huishoudelijke artikelen. Donder dagavond wordt wederom in de Excel- sior-kantine het toernooi herhaald. Na- insehrijvers kurmen zich nog opgeven. De uitslag van dinsdag was: 1. Wage naar—Schewe 4302 punten; 2. De Jager— Sterkenburg 4308 punten; 3. Bonefaas— Vnn Doorn 4263 punten; 4. Löke-Heine 4216 punten; 5. De Nijs-Glansbeek 4230 punten; 6. Markus-Bode 422 punten; 7. Tettelaar-De Vries 4196 punten; 8. Schoen- maker-Raré 4180 punten.; 9. de dames Bleecke-Vroonland 4149 punten; 10. Mar- tijn-Van der Heljde 4157 punten; 11 echt paar Looman 4151 punten; 12. de dames Heesacker-Schambaria .4135 punten; 13. Venzelaar-De Rij 4120 punten; 14, Molen dijk en zoon 4116 punten; 15. Zwarts- Heetkamp 4087 punten. SCHIEDAM, donderdag. In de kan tine van het gemeentelijke sportpark is ingebroken. De daders hebben de deur opengerukt en daarbij stukken hout uit dc deur getrokken. Daarna hebben ze rus tig meerdere flissen frisdrank en bier ge dronken en flink gesnoept van de aatt- wezige voorraad. Diverse artikelen wer den baldadig op de grond gesmeten. VLAARDINGEN, donderdag. Route van de lampionoptocht zaterdag a.s. Start: Feestterrein Broekweg. Dr. Abraham Kuiperstraat, Potgieterstraat, D. v. d. Driftstraat, Markgraafstraat, Joubert- straat. Van Riebeekstraat, Bothastraat, 'défilé). Hoogstraat. Brede Havenstraat, Oude Havenbrug, Schiedamseweg, Cal- ienburgstraat, Emmastraat, Binnensingel, Julianasingel. Oranjepark. Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar gratis lampions uitgedeeld voor de lampionoptocht. Lampions voorzien van kaarsje en stokje kunnen aanstaande zaterdagmiddag tussen half vier en half zes worden afgehaald aan de Visbank, Westhavenplaats. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en. 9.15 uur: „Stad op stel ten". Monopole: 2 en 8 uur: ,,Op kamers bij 'die vrouw". APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint Liduina- straat 58. ALS een symbool van hei nooit te be treden luchtkasteel blijft aan hei slot van STRANGERS WHEN WE MEET (Helmeiyke Verhouding) een grandioos huls leeg op een heuveltop achter. Dc vorm en de Indeling zijn perfect, maar zonder bewoners is het met alle kleur van zijn mooie materialen toch een dood ding. Zo'n luchtkasteel is ook. het geluk dat architect Larry Coe zou willen grijpen. Maar zowel hij als de vrouw, met wie hij een. heimelijke verhouding heeft, zijn getrouwd en op het beslissende moment keert hü terug naar zijn eigen gezin. Het is een slot, dat wel strookt met de Ame rikaanse film-fatsoencode, maar wel vol ledig uit de toon van het verhaal valt. En we moeten ons maar niet afvragen wat er daarna gebeurt. •Want Larry Coe wordt ons in deze film: niet anders voorgesteld: dan als een ware wolf. voor wie het avontuur en de jacht op vrouwelijk wild een levensbe hoefte is. De wolf is overigens niet in schaapskleren gestoken maar in de huid van de robuuste Kirk Douglas; een lype dat zich voor zo'n veroveraarsfiguur1 bij zonder goed. leent Heel anders is het gesteld met de vrouw die voor Larry's charmes bezwijkt; heel snel bezwijkt zelfs: Kim Novak. Beter dan bij haar tegenspeler, wiens huwelijk zo slecht nog niet is, wordt ons bij haar duidelijk gemaakt waarom, ze hoewel' getrouwd, de vreemde man wil kiezen. Toch blijft ook hier de achtergrondteke ning wat oppervlakkig. Zeker niet de slechtste momenten in de Hange-)film z|jn die waarop de twee naar passie hunkerende mensen hun eerste hartstochtelijke ontmoetingen heb ben- Regisseur Richard Quine wist daarin zelfs de van nature wat kille Kim Novak tot bewogen spel te krijgen, (MONOPOLE, zaterdag-nacht) malle-bekken-trekken en het stunte len van Stan Laurel en Oliver Hardy,, de roemruchte „dunne en dikke", waar om we zo'n twintig Jaar geleden gegierd hebben, biykt toch wei afgedaan. „STAD OP STELTEN" geeft er wel het duidelijke bewijs van. Ditmaal een avon tuur van dit duo in een wild-west stadje, waar de dreigende blikken en de revol vers gemakkelijk de boventoon voeren, anneer het om de poet gaat. Die poet is er in de vorm van een goudmijn, die Stanley en Olly moetan overdragen aan een in dat plaatsje volkomen vergeten, juffrouw. Er komen allerlei gevaarlijke jongens aan te pas voordat; de zaak he lemaal is geklaard. Alles in een „iach-of- ik-schiet" genre, dat niet meer aan spreekt, (PASSAGE) DE drie Stooges, die vreemde, onhan dige en grappig-doende mannetjes die al eens eerder een stap van vele eeuwen terug hebben gedaan door ln het oude Hellas op te treden, doen nu voor de verandering eens een stap vóóruit: z(j gaan vliegen in de ruimtevaart Met alles wat er b (j en aan boort: raketten, Mars mannetjes, dodende stralen, atoombom men, ruimte-spionage, en nog veel meer. Maar vertier z(jn en blijven het wel heel aardse lol-broeken. Dc drie Stooges komen terecht bij een excentrieke geleerde, die een vreemd voertuig heeft gemaakt, dat kan duiken, kan schieten en kan vliegen, zelfs naar de planeten. Daar zijn dan de Marsman nen weer niet van gediend. Via hun spion, een rich in griezel-vermommingen ste kende butler, proberen twee van die fi guren het voertuig te bemachtigen. De gekke Stooges weten het op het laatste nippertje te verhinderen maar dan zijn ze al een heel eind in het universum meegeweest. Zij komen uiteindelijk in ee: televisie-studio, De2e film „De 3 Stooges, zie je'ze vliegen is daverend leuk, als je er maar tegen kan. (MONOPOLE, lm. woensdag) enige jaren geleden menig bioscoop exploitant grijze haren beaorgd, omdat z(jn opzwepende werking sommige bio scoopbezoekers er toe verleidde op hei klapstoeltje te gaan staan om vanaf die plaats mee ie figureren. De film „Twist around the clock" achten wij echter niet tot het vestigen van een dergelijke overigens twijfelachtige reputatie in staat. Hier ontbreekt beslist het „heilige vuur". Pittige stukjes twistzang en -dans wor den afgewisseld met tamme stukjes dia loog. Wanneer er getwist wordt, dan krijgt men ook inderdaad een vrolijk schouwspel te zien, waar de camera heel leuke plaatjes uit weet te halen. Die leuke plaatjes worden echter prompt gevolgd door tamme praatjes en één keer zelfs door een slap praatje, wan neer iemand met een stalen gezicht de atoombom als oorzaak van de twistrage noemt. Al met al blijft 15 maal een pittig stukje minus 15 maal een tam stukje film nog altijd nuL Voor mij was Chub by Checker de beste twister en Vicki Spencer het liefste meisje. MNOFOLE, zondagmiddag). VLAARDINGEN, donderdag Het eerste elftal van Zwaluwen speelt van avond om 18.45 uur aan de Kethelweg een oefenwedstrijd tegen de semi-prof- club Hermes DVS, dat op zijn sterkst zal uitkomen. Zaterdag is de Delftse derde klasser DHL de tegenstander van de Vlaardingers. MAASSLUIS, donderdag, Dinsdag 18 augustus zal de tweede openbare lagere school aan de Vincent van Goghlaan 2 ln Maassluis in gebruik worden genomen. Reeds in januari 1960 bepaalde de ge meenteraad, dat er een tweede openbare school moest komen. Aanvankelijk heeft men getracht in samenwerking met om liggende gemeenten te komen tot de bouw van enkele scholen volgens sys teembouw, waardoor in een kort tijdsbe stek de beschikking over meerdere nieu we gebouwen kor worden verkregen. Dit voornemen kon evenwel niet wor den uitgevoerd. Hierna is door de ge meentebesturen van Vlaardingen/ Rozen burg en Maassluis besloten over te gaan tot serie-seholenbouw overeenkomstig een ontwerp van de architect Geluk te Vlaardingen. Deze zogenaamde Gelukscholen worden door een combinatie van aannemers ge bouwd, Twee ervar. zijn kortgeleden in Maassluis gereed gekomen: een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, die op 1 september zal worden geopend en. de school aan de Vincent van Gogh laan. Het tijdstip van de opening ïs be paald op 16 uur. VLAARDINGEN, donderdag. Uitslag tekenwedstrijd kinderspelen Babbers polder, Groep 67 jaar: 1. Nellie v. d. Hout, Piet Heinstraat 19. 2. Marjan v. Dijn, Hot- terdamseweg 104. 3. Els Wilschut, Binnen singel 70. Groep 8—9 jaar: I. Baaltje v. d. Vlugt, Adriaan Pauwstraat 35«. 2. Sjaak de Ligt, Speenkruidstr. 25a. 3. Groetje Verschuur, v. Beethovensingei 92. Groep 101112 jr: 1. Dim Moerman, Fanius Scholtestraat 3b, 2. AnnelieS van Leeuwen, v, Beethovensingei 13. 3. Nellie Hogendorp. Dirk Schaferstraat 23b, 4, Joop Zwaans, Catsstraat 16. Bovenstaande prijzen, bestaande uit waardebonnen, kunnen deze week aan de Visbank worden afgehaald. Woningbouw in juli (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. In de maand juli zijn in Vlaardingen 25 wonin gen gareed gekomen en werden 7 wonin gen gesloopt. In de eerste zeven maan den van dit Jaar is het aantal woningen met 72 teruggelopen. Tegenover dè 100 huizen, die werden afgebouwd staan er 172 die -werden afgebroken. Per 31 juli waren er echter 1344 woningen in aan bouw. VLAARDINGEN, donderdag In de Grote Kerk op de Markt vindt zaterdag morgen om 11.00 uur een zangdienst plaats onder het motto „kom zing met ons en doe als wij". Mevrouw W. v. d. Burg LANGE KERKSTR. 19 SCHIEDAM Spec. V.W. artikelen bumper» - sierlijsten wieldoppen - bekledlngs- hoazen Korte Singels trast lla-b, Schiedam. Tel. 69628. Ir grooii <*r« in d* Wee*per»traat «oor MEIJER SLUYSER Ruim op prachtig papier. JOto'i uit verzameling K. Spook, l Wlm Bijmoer, Yatkrijgbur bij agenten en bezorger*, alsmede de lëtebbinilil. of zeebirtreeki bij de adminiitrilie van Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorger»; (irters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. -Leeftijd boven 16 .jaar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 872?» of 66503; avond» na 18 uur tel. 135860— 154282. Huwelijk Heer. ongehuwd. 36 jaar. zeer «oede betrekking. zoekt kennis making met vrouw, 34 tot 36 jaar. leta ouder «een bezwaar, ntet boven 38 Jaar. 1 of 2 kin deren geen bezwaar. Verschil lende bobby's, voorstander van weekends. Brteven no, S-887, bur. v. d. blad. Verloren VERLOREN, gaande van Vijf- sluizenflat naar Burgem. van Haarenlaan. grijze zijtas met Inhoud. Zeer gedupeerd. Tegen beloning terug te bezorgen. VUfsIulzenflat 322. Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4 kg. 138.- Combinatie langzaam met spoel-centrifuge i 395,-, ook merkmachine* 15 tot 30(i korting. Showroom Cola, Lange Haven 126. tele foon 63341. Fotografie ROLTILMS VERGETEN?? De automaat ataat voor V klaar. Alle soorten films. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106, :sp5v''. «''x-ï'tfx- - mÊÊmm. t is et'ti ma': VH'I Ijouri is.jzct'si mU win I Dijkshoorn .Mc, Opticien Su Lidutnastraat 1 Stiiiedam Tel 6764.9 Vrijdag 14 Augustus even fangs! Voor alle bestaande «n toekomstige klanten ligt eert aantrekkelijke, - Bimetaal-Precisïe* Thermometer klaar welke ter gelegenheid van de heropening gratis wordt aangeboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1