[Schiedam werd „netter imaar pas onder dwang! Ds. IJ. van Dijk 55 jaar predikant GEZIHSFLES Knaap bij zwemmen besmet met ziekte van Weil Honderd bekeuringen in afgelopen drie maanden I reken meei elke 6e fles voor I j teken mee tekenwedstrijd j f.6000;aan prijzen Ï1 Koeriersters |Opgeruimd staat netjc§" Het kan blijkbaar loch icèl Reinigings- politie" Ratten komen op etensresten af D. Dijkshoorn moderniseert Zomerronde Rennersclub Verbetering Medewerking Bekeuringen Voorrangregel blijft moeilijk Kinderen dronken insecticide Etensresten 11' ater uit ivel TAPTOE DELFT Drie gewonden Nieuwe hoofdlieden voor de brandweer Open Havenarbeider gewond In schooltje te Simonshaven: Leen de eerste, de enige en de knapste Strenge straf voor aanvaring van Wezer-lichtschip HION heeft een Portugese trainer Oliewerker tijdens werk overleden Prof. Dr. Ariëos en zijn fanclub. L wrfjdag 14 augustus 1964- P3E.5. 'Si (Advertentie LM.) Schiedam is als eerste gemeente er toe overgegaan om de actie „Opge ruimd slaat netjes", te verscherpen met strafmaatregelen. Een voorbeeld dat nu biykbaar gevolgd, zal worden floor andere sleden: Den Haag wil een ^jcinigings-politie" instellen en ooft Amsterdam zal de politie laten op treden tegen overtreders. Doch de NCRV-telcvisie heeft er onlangs wel een vreemd hntspotje van gemaakt in een reportage-uitzen ding. Een gebaarde „meneer Van Bün" heeft, legen de achtergrond van het WV-hnisjc, allerlei mooie verklaringen afgelegd over een „reini- gings-polltle" en over de resultaten daarvan. Deze meneer Van R(jn kon den we In Schiedam niet thuisbren gen en bleek by navraag dan ook te behoren. b(j de televisie-ploeg! Geen autoriteit dus. Schiedam heeft namelijk helemaal geen „reinigings-politie". In het po- Iitie-korps zijn vier leden meer in het bUzondcr belast met de controle op naleving van de APV. doch alle agenten verlenen medewerking. Er Is dus geen aparte afdeling gesticht. r Hdrprtpvtie l M (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag ,-Als het niet kan gaan zoals het moet, dan moet Jhet maar gaan zoals het kanMet deze woorden heeft burge meester iTir. J. W. Peek in zijn laatste Jaarrede een sterke verscherping van de actie „Opgeruimd staat netjes" aangekondigd. De vele jaren' tevoren ingezette actie, voornamelijk gericht op opvoeding van het publiek, had droevig weinig resultat enopgeleverd. Dt verdroot het gemeentebestuur en vooral burgemeester Peek zeer, zodat tot krassere maatregelen werd besloten. Als eerste stad in Nederland werd nu de politie ingeschakeld in de actie Via een gewijzigd artkel 81 van de Alg. Poltie Verordening werd j het mogelijk gemaakt om op te treden tegen diegenen die opzettelijk of uit verregaande nonchalance de straten en plantsoenen verontreinigen. Met bekeuringen! De eerste „bonnetjes" werden opgemaakt op 16 mei van dit jaar. Zijn er resultaten merkbaar? „Ja", zeggen de straatvegers en zij kunnen het weten. „Ja", zeggen ook wij, na eens rondgekeen te hebben. En dal terwijl de eerste boete (die maximaal tot 120.mag I oplopen), nog door de rechter opgelegd moet worden. Wij gaan écht niet beweren dat Sehle- dam In drie maanden lijds Is veranderd in een .pietjes opgeruimde" stad, een zin delijk voorbeeld voor Nederland en bui tenland. Dat zeker niet. Doch er Is be slist wel een verbetering In de situatie gekomen. Neem bijvoorbeeld het Koe- marktplein. Nog maar een paar maan den geleden moest men daar voor de Hema op zaterdag-avonden, na de week- end-koopstorm, door het afval-papler waden, dat het gehele trottoir bedekte. Dat is nu voorhij. Er liggen nog steeds papiertjes en soortgelijk afval, tè vcei zelfs, maar nu kan men tenminste zien dat men op trottoir-tegels loopt. In het uiterst-tochtige Nieuwland. waar elk pa piertje dat niet stevig wordt vastgehou-j den, gaat vliegen, zie je tegenwoordig! geen stapels papier-afval meer. Ook de, particuliere „vullnis-beltjcs" die Jc vroe-; ger nogal eens In de stad kon zien op braak-liggende terreinen, zyn goeddeels verdwenen. Dit is geen aanbieding die U een tweede keer kunt verwachten... want kocht U ooit een dames parapluïe... een pencil voor nog géén zes gulden? Morgen koopt U deze pencils... omdat wij In eert regenland wo nen en altijd aan regen denken, óók als wij met vacantïe gaan. Pencils uit de prijsseries van 10 tot 12 gulden, met stevig binnenwerk, dubbele, sterke baleinen, overtrokken met prachtige ombré-dessins en met modieuze knop uit een stuk. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze damespara- plules pencil model, in fraaie ombré-dessins, compleet met 'foudraat, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Schiebroek is opgeschrikt door een geval van de ziekte van Weil. Een zeventienjarige jongen, die in het zwembad Wilgenplas heeft gezwommen, is in het Bergweg-ziekenhuis opgenomen met hoge koorts. Men neemt aan, dat de by hem geconsta teerde ziekte van Weil veroorzaakt is door een besmetting, die hrj bij het zwemmen heeft opgelopen. De kans op een dergelijke besmetting is echter ook nu een geval van de beruchte ziekte is geconstateerd in het bad Wilgenpias niet groot. (Advertentie IM.) Iedereen die geïnteresseerd is (n overhemden, garanderen wij morgert een sensatie. Want morgen verkopen wij de grote mode van dit jaar... overhemden mee 'n streepje, in Tricot Enkalon. Morgen koopt U deze tricot Enkalon overhemden (met poes- garantie) met ingeweven streep- deain (normale prijs 12.50) voor nag géén acht gulden. GUtt lef. of xcbrlft. be it. Drink. ïtü Panta Orange, spaar de zegeltjes in de kroonkurk en verdien4Scfi op élke ©e Gezinsfles. Doe mee aan de teken- en kleuxwedstrijd. Haal bij Uw -winkelier de gratis spaar- en wedstrijdkaart. SCHIEDAM, vrijdag Onder grote be langstelling van vrienden en relaties heeft gistermiddag de her-opening plaatsgehad van. de verbouwde en gemoderniseerde zaak van „mr. opticien" D. Dijkshoorn aan de Sint Idduinaslraat I. De heer Dijkshoorn is sinds 1947 als op ticien ui Schiedam gevestigd, aanvanke lijk op nummer 13 m de Sint Lidulna- straat, maar sinds '52 in 't huidige pand. Daar de klantenkring zich uitbreidde <„in dece tijd met het toenemen van het fijne re precisie-werk en het de aandacht ver gende verkeer, wordt eerder een bril aangeschaft." zegt de heer Dijkshoorn) werd de bestaande ruimte te klem. Daar om is de werkplaats en het kantoortje acuter de winkel overgebracht naar het nu verlaten woonhuis boven de winkel. De binnenhuisarchitecten vader en zoon Guddmg kregen oen gelegenheid een mo derne en vooral efficients winkelruimte te creercn. Hier kan de klant op de moder ne wijze van „zelf uitzoeken" het gewen ste brilmontuur kiezen, die op overzich telijke wijze staat geëtaleerd. Ook kunnen piep-kleinc en uiterst handige contact lenzen aangemeten worden, evenals ge- hoor-apparaten, op de levering waarvan de heer Dijkshoorn zich ook al heeft toe gelegd. Rudi Liebrechts ivint SCHIEDAM, vrijdag Fel belaagd door de twee amateurs L. de Braber cn K. van Beek en de twee nieuwelingen E. van der Berg cn Speksnijder schoot de bekende schaatskampioen Rudie Lle- brechts woensdagavond op dc Schiedaxn- se Calandstraat uit de kopgroep van vijf wielrenners naar de finish. Onder veel spanning won hp d esprint en daarmee de derde wedstrijd van de Zomeravond- serie van de rennersclub „Schiedam". Deze zomeravondwedstrijden zijn zo'n succes gebleken, dat de rennersclub voortgaat met het organiseren van deze wedstrijd series op woensdagavonden. De rennersclub „Schiedam" kan deze wedstrijden organiseren omdat zij over 'n uniek parcours mag beschikken. Ge meentewerken Schiedam heeft heel voortvarend keurige stralen aangelegd in het niemandsland naast het reeds goed bestrate industriegebied van het Schiedamse industrieterrein. Er ontstaat zo een fijn parcours waar bovendien geen verkeers is. De uitslagen van woensdagavond. Amateurs 25 ronden, 38 kilometer: 1 Rudi Liebr echts: 2 L. de Braber; 3 K, van Beek; 4 Jan van Geest; 5 Daan Valk; 6 C. Smit; 7 W. Lepolder; 8 3. Plank. Nieuwelingen (zelfde parcours): 1 Van der Berg; 2 Speksnijder; 3 J. J. Zwart; 4 Van der Ende; 5 Timxners; 6 Van Eek: 7 Hans Hoek; 8 Van der Lugt; 9 Van Beek. A-junioren (tien ronden, 15 km); 1 L. Coenradie; 2 C, Smit; 3 Van Hamburg: 4 H. Kaptein: 5 J. Stuits; 6 P. Pijnenburg; T G. Schueler; 8 H. Verspeek; 9 S. Noord zij: 10 Van der Bogert: 11 T. Falati 12 B. Boer. B-junioren (2es ronden, 9.5 km): 1 Nico FiUekes jr.; 2 Jan Breur; 3 P. Kaat: 4 B. Westerbaan; 5 H. Koster; 8 W. de Braber; 7 J. Keizer. Er is dus een verbetering merkbaar. Een teken dat hot ook wel anders kan Maar blijkbaar alleen als er een forse stok achter de dour wordt geplaatst Schiedam heeft hierm het voorbeeld moe ten volgen van Engeland en de Ver. Sta. ten, waar allang forse boetes (van tien pound en 25 dollar!; Schiedam zit dus niet te hoog) worden opgelegd, zelfs wanneer men maar een leeg sigaretten doosje op straat deponeert. Het zou veel prettiger zijn geweest als het zelfde resultaat bereikt had kunnen worden met medewerking van het pu bliek en zonder straf-dreiging. Zoals het sluimerende plaatselijke comité „Opge ruimd staat netjes" het beoogd had. Dit comité heeft toen vele afvalbakken in dc 1 stad geplaatst, die meest leeg bleven. Het is ook de vraag of de vaak te hoog ge- hangen gesloten blikken wel de juiste vorm hadden. Open stalen korven werken meer inspirerend, Opruim-acties van de padvinders waren aardig,' maar bekleven niet. De propaganda-actie, waaraan wij als krant ook hebben meegewerkt lokte meer kritiek dan medewerking uit. I Pas door het optreden van dc politie' werden resultaten geboekt. Toen werdj van vele kanten medewerking aangebo-j den. Levensmiddelen-bedrijven bleken bereid om de klanten le waarschuwen; voor het wegwerpen van het verpak-j klngs-materiaal, met het plaatsen vam grote afvalbakken. De Ijsventers (en zo-\ vele bronnen van afval!) hingen mand-1 jes aan de wagens. Zelfs verschenen op de (jsbekertjes aanmaningen om dit be kertje niet achteloos weg te werpen. Met toestemming van de wethouder en de In-j specteur van onderwijs werden de school- j hoofden verzocht om medewerking, door de leerlingen op een geëigende manier te straffen, wanneer zij papier-rommel ver-' oorzaakten op de straten. j Het optreden van de politie is overi-! geus niet eens zo bijster streng geweest.; Deze was voor een goeddeel gericht op de juiste behandeling van de vuilnis emmer, waarin een grote oorzaak van de vervuiling werd gezien. Deze emmers mogen 's nachts niet buiten staan, omdat ze dan vaak omgeschopt worden, of om vallen, waardoor het vuil zich verspreid. Ook mag er geen extra huis-afval open naast de emmer buiten worden neerge legd, daar dit zich dan ook verspreid. Dit waren overigens allang overtredin gen volgens de A.P.V.. doch daar werd niet streng de hand aan gehouden. In de maand mei werden. 19 bekeurin gen opgemaakt wegens het b uiten laten staan van de vuilnis-emmers, 8 vnor het' naast dc emmers plaatsen van afval en 7 f wegens het op straat werpen van afval (worst- en ijspapiertjes). In j'unl waren de cijfers 34, 3 en 8 bekeuringen (en drie scholieren kregen straf van J)et school hoofd!) in juli waren er resp, 18, 11 en één bekeuringen. Dit is de oogst van drie maanden verscherpte actie. Met goede resultaten.ROTTERDAM, donderdag. Op de Het ziet er echter naar uit dat voorlo-kruising Fazantstraat-Wie lemvaalstraat VLAARDINGEN, vrijdag. Op het kruispunt Maassluissedijk—Industrieweg verleende woensdagavond de 22-jarige M. A. de G. met zijn bromfiets geen voor rang aan een personenauto. Er volgde een aanrijding waarbij De G., evenals de ach terop de brommer zittende 25-jarige G van G., lichte verwondingen opliep. ROTTERDAM, donderdag. De 2-ja- ngc Renate Brandseraa en haar twee maanden oude zusje Hendrika, uit de Busken Huetstraat hebben gistermiddag in een onbewaakt ogenhlik uit een flesje met een insektenverdelgingsmiddel ge dronken. Beide kinderen zijn met spoed in het Sophia kinderziekenhuis opgeno- Advertentie LM.) woninginrichting V BROERSVEST 64-6 GG en GD, de keuringsdienst van wa ren en de raad voor de lichamelijke op voeding van de gemeente zijn verantwoor delijk voor de hygiënische toestand van de gemeentelijke zwembaden. In open- luchtbaden, als die aan Wilgenpias, Kra- Imgse Plas, Oldegaarde en Meeuwenplaat neemt de keuringsdienst van waren elke veertien dagen watermonsters, die men nauwkeurig analiseert. De ziekte van WeiL wordt veroorzaakt door ratten. Urme van. ratten is een cons tant gevaar voor de volksgezondheid en de gemeentelijke ontsmettmgsdienst strooit dan ook regelmatig rattengif bij de open lucht-zwembaden. Dit rattengif kan echter nooit geheel de ratten weghouden als het publiek telkens weer opnieuw ratten aantrekt door etens resten achter te laten bij de strandbaden. Dit gebeurt namelijk herhaaldelijk bij zowel de Wilgenjlas als de andere strand baden. De resten worden door de reini gingsdienst weliswaar opgeruimd, doch sommige bezoekers verstoppen de resten juist omdat zij netjes willen zijn ach ter struikjes en in zelf gegraven gaten. De ratten welen deze etensresten echter wel te vinden en komen er op at Ondanks in tensief strooien met rattengif is een strandbad daardoor nooit geheel ratvrij te maken. Er komt bij, dat het besmettïngsjaar voor de ziekte van Weil uiterst moeilijk is te constateren. De keuringsdienst van waren kan weken achter elkaar water-' monsters nemen, zonder dat iets in het; water er op wijst, dat er besmettingsge vaar is ontstaan. Vlak na hefc nemen van zo'n watermon-: ster kan een rat urine in het water deponeren, waarmee een kind, dat net op dat ogenblik vatbaar is voor de ziekte, in aanraking komt. De ziekte van Weil open baart zich dan plotseling bij zo'n kind. Het water van de Wilgenplas is redelijk vemwater. Het xs afkomstig uit een wel Het wordt nog aangejaagd door een pomp. Het water van de Wilgenplas is evenals dat van de andere strandbaden ïn Rotter dam bewust hoger gesteld dan dat van de sloten van het poldercircuit. Het Wilgen- plas-water vloeit dus af in de sloten slootwater heeft dus weinig kans in het badwater door te dringen. Het zwembad aan de Wilgenplas blijft geopend. De beherende instanties zien geen enkele aanleiding tot sluiting over te gaan. „We zouden dan alle open zwemba den moeten sluiten in Rotterdam", aldus een zegsman. „En dan ontstaat juist het gevaar, dat kinderen bij warme dagen zul len gaan zwemmen in ongecontroleerd water, waar niet zo intensief met rattengif wordt gewerkt door de gemeentelijke ont- smettingsdienst" In dit verband wijst men er op, dat en kele jaren geleden gemeentelijke zwem baden in de rivier gesloten zijn, omdat juist hier het gevaar voor besmetting te groot werd. De vervuiling van de Rijn en de onmogelijkheid de gehele Rijn rat vrij te maken maakten sluiting van deze zwembaden, onvermijdelijk. Het laatste bad, dat nog onverwacht dicht ging, was dat aan de Maaskade. '"-\J - P'. -"Vi3S&. Advertentie I.JW 27 aug. tjm;5 sept. Kaartverkoop bij de V.V.V.'s Den Haag (Parkstraat), •".Rotterdam.' (StadHuispiem) en Delft, Bestejkaarten bij alle V.V.V.'s., Prijzen vanaf f 2.-. pig de actie „scherp" zal moeten blij ven, want in de laatste maand is er weer een lichte toeneming van de ver vuiling te zien. Door de vakanties waarschij'nlijk. BIOSCOI'EN Passage; 2, 7 t ten". 9.15 i „Stad op stel de drie Stooges Monopole: 2 ,7 en 9.15 u. I in Orbit." APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint Llduina- straat 58. zijn gistermiddag een personenauto en een Volkswagenbusje tegen elkaar ge botst doordat geen voorrang werd ver leend. De bestuurder van het busje, de 27- jarige chauffeur C. Jansey uit de Honte- nissestraat werd op straat geslingerd. Hij kreeg een gat in het achterhoofd, het lin keroor werd gescheurd. De 41-jarige stel lingbouwer J. A. Faassen uit de Ovidius- strrat, die ook in het busje zat. klaagde over inwendige pijn. Beiden zijn naar het Dijkzigtziekenbuis gebracht De 44-jarige stellingmaker G. C. van der Kolk bloedde uit het rechter oor en had pijn in de rechterknie. Hij werd naar het Zuiderziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Het Is morgen 55 jaar geleden, dat ds. IJ. van Dijk uit Vlaardingen werd bevestigd als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Ds. Van D«k is afkomstig uit Gro ningen waar bij op 2 november 1883 werd geboren. In zUn geboorteplaats bezocht h(j eerst het StedeRjk (nu Praedïnius-) Gymnasium, daarna studeerde hp er aan de Rijksuniversiteit. In februari 1908 leg de hij zün doctoraal examen theologie af. Het provinciaal kerkbestuur van Fries land liet hem in hetzelfde jaar toe tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Op 15 augustus van het daaropvolgende jaar werd hij beves tigd als predikant van de hervormde ge meente van Nieuwveen. Andere gemeenten waar de jubilaris stond zijn Lutjebroek, waar hij de jaren van de eerste wereldoorlog doorbracht, Oostzaan waar hij van 1918 tot 1921 en Schagen. waar hij van 1921 tol 1930 stond. Tot zijn emeritaat in 1949 gmg hü voor in Lekkerkerk. 1 Oktober 1949, op bijna 66- jarige leeftijd trok ds. Van Dijk zich te rug. Niet voor goed echter, want in april 1950 ging hij in Schermerhom wonen. Na eerst ongeveer een jaar werkzaam te zijn geweest als bijzonder hulpprediker heeft hij daarna nog zes jaar bijstand in het pastoraat verleend. Naderhand vestigde hij zich m Vlaardingen, waar hij nu zijn jubileum viert In de periode, dat hij in Schagen stond as ds. Van Dijk enige jaren lid van het classicaal bestuur van Alkmaar. In Lek kerkerk vervulde hü een functie in het provinciaal bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Zuid-Hol land. De plaatselijke afdeling van „Het Nut van het Algemeen" in Schermerhom heeft hem geruime tijd als bestuurslid gekend. ROTTERDAM, donderdag Per 15' augustus zijn benoemd tot hoofdlieden! van de brandweer de heren J. C. van! Senden, E. H. W. van Schaardenburg en; ir. L. v, d. Tas. Op 17 agustus zullen zij. op het stadhuis worden beëdigd. De strandbaden blijven dus open, Daarnaast kan men uiteraard zwemmen in de overdekte baden, waar het water wordt gechloreerd en de kans op be smetting vrijwel nihil is. „Maar ook niet iedereen kan tegen chloor in het water, mensen met een gevoelige huid hebben hier last van" al dus een zegsman van een der beherende Instanties van de openlucht-baden. ROTTERDAM, donderdag. Aan boord van het binnenmotorschip Johanna, lig gende aan hot terrein R.S.M. aan de Maashaven, heeft de 30-jarige havenarbei der J. van Genderen uit de Oranjeboom straat gisteren tijdens werkzaamheden zijn linker sleutelbeen gebroken. /N het Nederlandse onderwijs met zijn. grote schooklassen springt dc eerste klas van meester Van der Lin den van de openbare lagere school in Simonshaven uit de band. Deze nieuwe klas voor het komende schoolseizoen telt geen vijftig, geen veertig en zelfs geen dertig leerlingetjes. Voor deze klas heeft zich maar één leerling ge meld. Het is de vijf jarige heen Moree, die pas zes wordt op 13 september maar met een knipoogje van de mees ter dl wel op school mocht. De school staaf midden in het dorp en telt in totaal ruim vijftig leerlin gen. Iedereen in het dorp ts zeer te vreden over het onderwijs, dat er wordt gegeven. En ook de ouders van Leen zullen best tevreden zpn, want juffrouw Treurniet, die „zyn juf" wordt, is van plan hem de knapste van zijn klas te maken. tricot enkalon Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van TrieoC Enkaloft overhemden, metinge- weven stree pdessn, SjLA/% £t Inde maten 56 t/m «53, voor (jG Gién lef, of schrift, bttt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Raad voor de Scheepvaart heeft de gezagvoer der van de Mersey Lloyd, die op 3 ja nuari van dit jaar het Wezer-llchtschip aanvoer, een streng straf opgelegd. De 44-jarige kapitein Jan Cornells M. uit Soest, is voor drie weken de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen ontnomen. Dc aanvaring was volgens de Raad voor de Scheepvaart een gevolg van een on voorzichtige navigatie, welke ondanks goede radarwaarnemin gen is doorgezet. Het zicht was zoer slecht In de uitspraak van de Raad wordt om, j gezegd: „Het is duidelijk dat de kapitein van de Mersey Lloyd schuld heeft aan deze aanvaring. De Raad heeft ter zitting uitvoerig met hem van gedachten gewis seld, doch helaas niet de indruk gekre gen dat kapitein M. de door hem ge maakte fouten volledig inziet" De Mersey Uoyd, van de Koninklijke Rotterdamsche Uoyd, was op 3 januari op weg van Rotterdam naar Bremen. Per soonlijke ongelukken deden zich bij de aanvaring niet voor. (Advertentie LM.) (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrydag De Rotter damse derde klasser HION heeft een Por tugese trainer geëngageerd. Het is Fer nando Valente Madeira, die enkele jaren de jeugd van Benflca onder zijn hoede heeft gehad. Woensdagavond begint hg met zijn werkzaamheden. Ben Amerikaans-Israebsche studie commissie heeft meegedeeld dat Israel in 1971 een atoominstaUatie zal hebben, dse jaarlijks 200 miljoen kubieke meetr water kan ontzilten ert 200 megawatt elektrici teit opwekt (Reuter). HOEK VAN HOLLAND, donderdag. De teenergroep René and his Alligators zal vrijdag- en zaterdagavond een show verzorgen in het restaurant Ay-Ay. BOLNES, donderdag De 44-jarige Papcndrechlse oliewerker, L. Muller, die in dienst was van een Rotterdams schoon maakbedrijf, is gisteren in het ruim van een Noorse tanker onwel geworden en overleden. De tanker Lpnn genaamd lag aan de werf Boele in Bolnes voor reparatie. De heer Muller werkte alleen in een wa tertank, maar stond in voortdurend con tact met zyn kameraden op dek. Deze bemerkten, dat hij geen. antwoord meer gaf en haalden hem naar boven. Hierna pasten zij kunstmatige ademha ling toe, echter zonder succes. De ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. Het is er tenslotte toch van gekomen; onder aus piciën van de Nederlandse "Vereniging van Fan clubs ai Andere Opgewonden Tieners (Koninklij ke Goedkeuring driemaal geweigerd) is opgericht een Schiedamse Afdeling van Ariëns Aanhangers. Tijdens een tumultueuze samenkomst in het ster- re bos werden de statuten bekend gemaakt. Hier- u«t een greep: „De Schiedamse Afdeling van Ar lens Aan hangers stelt zich ten doel het bevorderen van. eer en glorie van de professor, het ver spreiden van diens ïdeeen en het toejuichen van zyn persoon zodra hij zich in het open baar vertoont, alsmede het desnoods met ge weld likwideren van zijn tegenstanders." „De afdeling zal zo spoedig mogelijk een brochure het licht doen zien, getiteld; prof. dr. Ariëns, Leven, en Werken. Ondertitel: Hoe ga ik goed Geschoeid?" Het laatste artikel luidt: „De afdeling zal er by het Gemeentebestuur op aandringen een Ariënsstandbeeld op te richten op het befaamde adres Broers vest 45, ter eeuwige nagedachtenis van de grote man." Na de openluchtsamenkomst spoedden de leden zich naar bovenstaand adres om zich. te voorzien van de ideale pasvormschoenea waardoor zij zich als fans zullen onderscheiden. Bovendien zullen ze kenbaar rijn aan de kleurige Ar iënsaan hangers- s tandheel dcnvoorberoemdestandsgenotenballoti, die ook voor niet-leden b»j BroMsie ld 105 Huwelijk HEEB. ongehuwd, 33 jaar, zeer goede betrekkirvE, zoekt kennis making met vrouw ,34 tot 38 jaar, iets ouder geen. bezwaar niet boven 39 jaar. 1 of 2 kind, MEER KEUS BETERE PASVORM Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers isters) voor de zomermaanden niet ooven 39 jaar. 1 of 2 kind, o£ gedeelten hiervan Eaeïthrf geen bezwaar. Verschillende boven Ï5 jaar ^nr^fdS,. hobby s. voo ni tan der van week- Lange Haven 103 tei 67279 wd %£d. ^r- S 987 19 U.13MM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1