Harmonie steekt zich in nieuw „show -uniform Toen de Noordvestsingel nog de stadsrand was Officier van miste 2300 justitie gulden Recherche zoekt nu buurt af GCI-IIEDAM Jeugdhaven Nieuwland gaat open Vele acties gevoerd, nu collectes Sparta zint op revanche tegen Ajax Spaartegoed loopt maar langzaam op Koeriersters Bij 35-farig bestaan „Wij moeten met de tijd mee. Automobielbedrijf WALDO N.V. Cilroën agent Bij geref. kerk GESLAAGDEN Kerkdiensten Wim van Pelt wint internat prijs Buurman grijpt in bij keukenbrand 5. G. Klaverjas toernooi Wie heeft iets verloren? Franse auto zakte weg Burgerlijke stand Benoeming bij Politiekorps Duitse zeeman verdronken Zondag finales van de Gordelwegserie 6e Drumband- concours in de Plantage SCHIP RAMDE PARKSLUIS Chimpansee geboren in Blijdorp Schiedam-softbal naar Haarlem Artsen op zondag ADVERTEER regel:.:atig zaterdag 15 augustus 1864 - (Advertentie 'M Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 3655 SCHIEDAM, zaterdag Ongeveer half september zal de officiële opening plaats hebben van de „Jeagdhavea-NleuwIaniT, gelegen aan de Albardastraat bij de gere formeerde Magnalla Dei-kerk. Deze Jeugdhaven zal, zoals reeds gemeld, be stemd zön voor alle jongeren In Nieuw land en omgeving, ongeacht de gezindte of het maatschappelijk milieu. De jeugd leidster mej. N. Boots zal als vaste kracht, gesteand door «en 25-tal vrijwilligers, de sociale en culturele opvoeding van deze jeugd ter hand nemen. Het ligt in de bedoeling dat de kinderen hier iedere dag terecht kunnen. Er komt een grote zaal in, geschikt voor de beoefe ning van sporten als judo, tafeltennis, bil jart en zelfs ook schieten. Daarnaast is deze zaal, die een podium krijgt Cook als afzonderlijke zaal te gebruiken!) geschikt voor opvoeringen van toneel, films, enz. Daarnaast komen er afzonderlijke kamers voor de jongens en meisjes, waar handen- arbeid kan worden beoefend, lezingen ge houden, muziek gemaakt en ook weer films vertoond. De jonge volwassenen krijgen een eigen zaal, met een piano, een biljart, naaimachines, enz- Er komt een kamer voor de leiding bij cn een grote haL De bouw van deze Jengdhaven heeft 120.000 gekost, maar de inrichting ervan vergt nog een bedrag van 46.000. De Stichting Jeugdhaven-Nieuwland beeft zelfs «en bedrag van 18.000 bijeen ge bracht, Maar voor het ontbrekende wordt een beroep gedaan op het bedrijfsleven en de particulieren, gezien het culturele en sociale belang dat er mee gediend wordt. Stortingen kunnen geschieden op giro rekening nummer 522986 tav. de pen ningmeester van de Stichting Jeugdha- ven-NleuwIand, de heer J- Buithuls. In het bestuur hebben voorts zitting ds. W. A. Krijger voorzitter en secretaris W. Forte, p/a Albardastraat 60. SCHIEDAM, zaterdag Voor het Asso- ciatïe-praktijkdiploraa Boekhouden slaag den in juli de dames J. C. v. d. Heyden, N. Karei, I. Vijfvlnkel, alsmede de heren F. Beukers, P. G. Huizing, J. Lips, A, Mak, A. van Waart en J- H. Zagwtjn. Voor het praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadmi nistratie eveneens van de Associatie de heren A. F.M van Dorp, B. F. van Dorp, M. Th. van Druten, G. Sparreboom, en J. F. v. d- Touw. Al deze dames en heren werden opgeleid door de heren Meljers en De Pater te Schiedam. SCHIEDAM, Ned. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 tmr ds. A. Hoffman en 5 ds. A. D. Klaasser*: Bethclkerk: 10 uur C. Brouwer (Utrecht) en 7 uur ds, S. Gers- sen (Utrecht); opstandingskerk. 8.30 uur en 10 uur dr. L. J. Cazemler. 7 uur geen dienst; Vredeskerk: S uur en 10.45 uur ds. K. M. Vogel (Maassluis) en 7 uur ds. A. Hoffman. Herv. Gem. KetheJ. De Rank: 8.30 uur ds. G. v. Noordennen (Berkel); Dorpskerk: 10 uur ds, G. van Noordennen en 7 uur A. Zetten (Vlaardingen). Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds, A, Ie Coq, Ned, Prot. Bond. Westvest 92:10.30 uur ds, A. D. Klaassen, ■Oüd-KaLh. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 129; uur samenkomst. „Leger des Hells- Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 730 uur Verlos- wngssamenkomst; Gerrlt Verboonstraat 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o.Lv. majoor cn mevr. S. A. Drijver- Salomcn. BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Stad op stelten". Monopole: 7 en 9.15 uur: „De drie Stooges in Orbit"; zaterdagavond 12 uur; „Heimelijke verhouding"; zondag middag 2 en 4.15 uur: „Twist around the clock". DIVERSEN Musis Sacrum: 8 uur: Schiedaxn.se Jeugd- raad. Eurobal. Tivoli: 8 uur: WJVhandbal-afü. Bijeen-; komst Apotheek dienst Apotheek Gouka, Groeneiaan 127. SCHIEDAM, zaterdag Het bestuur van het Tamboer en Pijperkorps „Harmo nie" in Schiedam grUPt de viering van bet 35-jarlg bestaan van het korps aan om de bakens eens duchtig te verzetten. De leden lopen namelijk nog steeds, en kele kleine wijzigingen en aanvullingen daargelaten, nog steeds In de uniformen waarin ook 35 jaar geleden werd opge treden. „Wanneer we mee willen blijven doen in deze zfch anel wijzigende tijden, dan moet daar een verandering In komen. Niet alleen een vernieuwing van het, stukken-repertoire ls van belang, maar ook de uniformen" meent voorzitter H. Jongman. Daarom gaat „Harmonie" zich steken In kleurige „show"-ttulfarmen. Schiedam telt tien muziek-korpsen (drumbands niet meegerekend), allen In keurig-nette en oer-degelijke uniformen gestoken. Niet één echt leuk „show-or kest". Sint Ambrosius is wel een stap in die richting gegaan door zich een aantal „majorettes" aan te schaffen. Doch dat is een vorm van show die Harmonie, voort gekomen uit de Chr. Jongeren Vereni ging, en pas sinds kort overgegaan tot het toelaten van meisjes in de korpsen, be paald niet ligt Maar met afgunst werd gekeken naar de vaak uitbundige uniformen van mu ziek-korpsen die speciaal naar Schiedam zijn gehaald, vanwege die .sbow-unlfor- men'. „Aboy" uit Rotterdam, de „Trom- melaeren" van Roessendaele uit Roosen daal, „Jong Holland" uit Dordrecht. „Dat moet ln Schiedam ook kennen," meent de heer Jongman, die bereid Js Harmonie de spits te laten afbijten. De viering van het jubileum bood een kans. Moeilijke tijd De jubileum-datum is eigenlijk 20 april. Op die dag werd op een vergade ring in eigen kring het feest gevierd. Be- schelden, want Harmonie heeft nog maar pas een periode met grote moeilijkheden achter de rug. Het leden-tal liep zodanig terug dat de pijpers in het korps omge schoold werden tot hoornblazers en tam boers om die afdelingen op peil te kun nen houden. Later ls, o.a. door het aan trekken van meisjes het pijperkorps toch weer in ere hersteld en blaast weer een lustig partijtje mee. Er moesten nieuwe in strumenten aangeschaft worden, wat veel geld vergt. Aan de uniformen werd een donkerblauw jasje toegevoegd en een nieuw model pet ingevoerd. En tenslotte, alle drie groepen kregen een eigen vak kundige instructeur. Dit alles komt duur uit. Acties Een dames-comité, ingesteld om de band te versterken tussen de (meest jonge) le den en de ouders, bleek zo «norm actief, dat meten werd besloten toch maar een jubileumfeest te geven in november en dan tevens de nieuwe showuniformen in te voeren. Het dames-comité, met aan het hoofd mevr. E. van Klink, presidente, mevr. Sigterman secretaresse (Juhanalaan 94A) en mevr. M, van Bezooyen, penningmees- teresse, zette vele acties op touw om geld bijeen te brengen. Oud papier werd verzameld, ballpoints verkocht, „kwartjeskaarten" gesleten aan vrienden en goedwillend en. Zo kwam geld binnen, voor de uniformen. Rond 35W,_ Maar de gedachte show-uniformen, veertig voor het senlor.-korps en zestig voor het Jeugd-korps, gaat 12.000 kos ten. Meerdere acties zullen nog volgen. Zo een „jubileum-krant" met veel adverten ties en dan de gebruikelijke lijst- en straatcollecte. Deze begint op maandag 17 augustus met de straatcollecte op zaterdag 22 augustus. Dan komen de beide korp sen van Harmonie op straat om het goed geefse publiek op te warmen. Zo wordt het Hoe die show-uniformen cr uit zullen zien is nog een geheim. In elk geval kleu rig en opvallend, met een kleine kolbak. Ze zullen voor het eerst getoond worden tydena de jubileumavond op 6 november in gebouw Arcade, die geheel door Har monie zelf verzorgd zal worden. Met een herhaling op 20 november in De Rank in Kethek De naam is veelzeggend „Zo was zo ls 'L. en zo wordt 'F'. Dat laatste slaat dan op de nieuwe uniformen. Harmonie is altijd bereid geweest om feestelijkheden in Schiedam muzikaal op te luisteren. Wanneer dat kan ge beuren in mooie ^„show-uniformen" wordt het nog leuker en daarvan zal ook de Schtedamse burgerij profiteren. Dat is het argument waarmee Harmonie nu in de komende week een beroep gaat doen op die burgerij. In de lijst en de straatcollecte. SCHIEDAM, zaterdag De achttienja rige Schledamse loodgieter Wint van Pelt heeft op de internationale beroepenwed- strijd ln Lissabon een eerste prijs en een ;ouden medaille gewonnen in de afdeling oodgieten. De Nederlandse deelnemers aan de wedstrijd hebhen ia totaal drie prijzen weten te veroveren. Wim van Feit heeft in juni op de na tionale beroepen wedstrijd in Utrecht ook. een eerste prijs in loodgieten gewonnen. Hij werkt bij de Schiedarase firma Van der Hoeven en woont aan de Van der Duyn van Maasdamstraat L Morgenmid dag komt Wim weer uit Lissabon in Schiedam terug. (Van onze honkbalmedewerker) ROTTERDAM, vrijdag Door de «-0 zege, die NIcols dinsdagavond op HHC behaalde, hebben de Haarlemmers nu, met nog één wedstrijd legoed, een voor sprong van drie punten op Sparta, dat echter nog drie wedstrijden moet speten. Sparta behoudt dus theoretisch de beste kansen, maar met de zware uitwedstrij den tegen Ajax (2x) en OVVO nog voor de boeg, Is bet nog allesbehalve zeker van de titel. Aan Ajax bewaren de Spartanen slechte herinneringen. Enkele weken ge leden werden ze op Nieuw Vreelust in een nogal rumoerige wedstrijd met 21—10 door de Amsterdammers verslagen. Daarna is er echter een stijgende lijn in de vorm van de Spangenaren te bespeu ren geweest, zodat er zaterdagmiddag in Amsterdam revanche genomen kan worden. Waarschijnlijk zal Jaap-de Ko ning de verdediging van Sparta leiden. Met zijn gevarieerde worpen moet hij in staat worden geacht om Ajax' gevaar lijkste hitters. Herre Kok. Ruben Leys- ner, Naar en Tromp in bedwang te hou- 'ïn. In de tweede klas kan HFC nog een belangrijke rol gaan spelen. Als het achtereenvolgens van CTC en HMS wint en Feijenoord eveneens HMS verslaat zullen tussen RFC. Feijenoord en CTC beslissingswedstrijden nodig zjjn om uit te maken, wie zich kampioen mag noe men. RFC krijgt zondag CTC op bezoek, Feijenoord moet het opnemen tegen HMS. Een nadeel voor Fejjenoord is, dat het waarschijnlijk Onderstal, Geilman en Uitert wegens hun voetbalactivlteiten zal moeten missen. De reserves van Sparta kunnen zondag door een zege op Schoten, dat nog geen enkel winstpunt heeft behaald, kam pioen van Nederland worden. Vlam, in de pan SCHIEDAM, zaterdag ln de keuken van de woning van de familie S. aan het Fabripleln 25c Is donderdag brand ont staan doordat de vlam was geslagen in een pan met vet. Deze pan was door de dertienjarige zoon op het gasstel gezet, terwyi zjjn beide ouders afwezig waren. IJ/IE thans langs de Noordvestsingel wandalt moet wel haast de indruk krygen VV dat de wereld hier in twee contrasterende delen uiteen valt. Aan de Noord west, waar de -molens staan, is alles grauw van ouderdom en aan de overzijde van het -mater is alles gloednieuw. In het begin wan deze eeuw was het hier langs het water geheel anders, men zou haast kunnen spreken van een gedeel telijke landelijks sfeer. Hier lag dan ook de rand van de stad. Deze is nu ver schoven naar verver in de polders Nieuwland, 's-Graveland en zelfs in de Zouteveensepolder. Op de tekening is de situatie van een halve eeuw geleden te zienmet links de TJTO. Daar waren een distilleerderij, een kistenfabriek, een kuiperij en zelfs ook een glasfabriek in werking. Octave DeCtminck Een buurman, de heer J. Droog uit de Madestraat, zag de vlammen door het raam on heeft door snel ingrijpen brand kunnen voorkomen. Door de openstaande deuren kwam hij in de keuken en zette de brandende pan met vet onder de' kraan. Daarbij liep hij brandwonden aan de handen op, die In de dr. Noletstichting verbonden moesten worden. De schade bleef nu beperkt tot verbrande gordijnen, geblakerde wanden en een gesprongen grote ruit. SCHIEDAM, zaterdag Ook de tweede ronde van het kiaverjastoemooi van de Schledamse Gemeenschap die donderdag avond in de kantine van de N.V. Excelsior Is gehouden met medewerking van de SJULC. is een succes geworden. Zes en zeventig koppels hebben sportief gekampt om de fraaie prijs. De prijswinnaars zijn: 1. Mulder—Grijp 4459 pt. 2. echtpaar Erkeiis 4352 pt, 3, Dc Wolf—Vernandel 4397 pt., 4. Koniogs- Luytjes 4237 pt, 5. koppel De Nijs 4203 pt., 6. LokeReijn 4197 pt, 7. echtpaar Koster 4149 pt, 8. koppel Lemmer 4178 pt, 9. koppel Schewe 4164 punten, 10. echtpaar Looman 4152 pt, 1L Van Gerven—Bone faas 4151 pt, 12. koppel Van Schendelen 415D pt, 13. Elderkamp—Van der Velde 4149 pt.. 14. koppel Molendijk 4144 pt, 15. DelsVan der Vlies 4117 pt en 16. Mak- Brand 4116 punten. SCHIEDAM. Te bevragen aan het hoofd bureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: Bedciarmbandje; huissleutel: ring met sleutels; autosleuteltje; zonnebril (bureau Kethel); ring met 5 sleutels; ring met loper; etui met sleutel en nagelknijper; fletssleu- teltje; voetsteun bromfiets; zakje met eieren: legitimatie bewijs t/n 3. v. d. Akker; porte monnee met inhoud; portemonnee met in houd: damesknipportemonnee; jasschort; kin derschoentje (R): kinderjasje met capuchon; 1 paar damesschoenen; regenjas. Te bevragen bij de vinders. 1 paar baby schoentjes Gimnewegh, Boyiefitraat li a; vest, Niehólt, Potgieterstraat 42 a; gebloemde shawl. Valkenburg. Lekstraat 77; kettinkje, Jordan, Van Leeirwenhoeckstraat 83; heren- polshorloge, Maat. SL Lidulnastraat 52 c; ket tinkje met hanger. A. Smits. Hogenbanweg 33 c; zakmesje. Van Katwijk. Laurena Cos- teisiraat 17; grammofoonplaat. Poolman.. Marconistraat 95 b (tel. 62692)10 badenkaart (Groenoord). Schoof. K. Singclstraat 17 a; kinderbeurs met inh., Boogers, Prof. Xamer- Ungb Onneslaan 127 (tel. 69718); schooltas, J. van Oirschot, Hoofdstraat 205; portemonnee met inh.. Van Maanen. Burg. van Haarenlaan 1303; rode step Van de Waart. Kreupeixtmat Jongensfiets, Stalling. Bad Groenoord; 1 paar rolschaatsen, Verderskl, Dr. Kuijperlaan ZU VLAARDINGEN, zaterdag Het spaaroverschot bjj de Spaarbank Vlaar- dingen bedroe? in de maand Juli maar ƒ189.992,04. Dit bedrag is bijna de helft kleiner dan de zelfde maand van het vorige Jaar toen er 382.645,23 meer werd ingelegd dan afgehaald. Dit bevestigd de regel, dat er dit jaar minder wordt gespaard dan het vonge. Het tegoed liep van januari tot augus tus JS63 met 3.551,2277,72 op van ƒ34.857.845.76 tot ƒ38.409.073,48. In dezelf de periode van dit jaar bedraagt het overschot ƒ2.379.332.80. Dat het oplopen' van het spaartegoed in juli achterbleef bij andere maanden was in verband met de vakanties te verwachten. In juli viel er een „batig saldo" van honderd spaarboekjes te noteren: krap vier meer dan vorig jaar. Het schoolspa- ren nam procentueel echter fors toe. Vo rige maand werden ƒ5.564,40 aan spaar- zegels besteed; in juli 1963 was dat nog maar ƒ4.065,50. VLAARDINGEN, zaterdag Op de Billitonlaan reed donderdagavond de be stuurder van een Franse vrachtauto over het voetpad. Dit had tot gevolg dat de auto wegzakte en door een kraan wagen op de weg moest worden gezet. De auto werd bestuurd door de 33-jarige J. B. wonende te Parijs. Het voetpad werd over een oppervlakte van 50 ai2 bescha digd. SCHIEDAM: Geboren: Geertruida, d. v. A Verver enJ. T. van Loosbroek; René J„ z. v. J. W. Lenos en L. W. T. Marken hof; Agnes L. S. H., d, v. E. B. van Rin- gelenstijn en A, L. Dirksen; Henriette, d. v. P. P. van Kleef en G. H. Beckmann; Adriana G., d, v. P. G. van Hattem en P. Schuurman; Bemaröus J„ z. v. J, C. Sig- mond en C. S. M, Janse. Walter z. v. J. C. van den Bos en N. van der Koolj: Michael L. L. C. z. v. J. Hockx en L. A. T, Övcreem. Ondertrouwd: J. G. den Boer, 22 jr en J. M. 3. van Gastel. 20 jr: H. Hamerslag, 22 Jr en N. 3. Zwaan, 18 jr; L. N. 3. de Jong. 26 jr en A. w. M. Potjes. 25 jr; E. KUJn, 24 jr en E. L. van Jole 22 jr; F. Koppenhagen. 22 jr; en C. C, van Gils, 22 jr; Al. Moerman. 22 jr en E. Schuurman. 21 jr; P. Niehorster. 25 Jr en J. C. van Munster, 20 jr; C. H. Hoordij k, 26 jr en 3. Gruber, 22 jr; J. S, M. Stevens, 23 jr en p. M. Maan, 23 jr: g. H. VerzUI, 2s jr cn G. E. Akkermons, 21 jr: G. van der Waal 19 jr en M. Scholten, 21 jr: P. H. van Winden. 23 jr en N. 3. Klaassen, IB jr. SCHIEDAM, vrijdag Bij het Politie korps fn Schiedam zal maandag in functie treden als adjunct-Inspecteur de beer B. C, M. Maliepaard, afkomende van het Blfksinstituut Ier opleiding van hoger politle-personeel te Hilversum. De heer Maliepaard werd op 16 dec 1942 geboren in Den Haag. Zijn vader was hoofd-Inspecteur van. politie in Mid delburg en in de Zeeuwse hoofdstad heeft de heer Maliepaard ook zijn. school opleiding gehad. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Don derdagmorgen is in de Spoorweghaven in Rotterdam, de 17-jarige Duitse messbe- diende Claus Masemann, uit Rendsburg in Duitsland, verdronken. Do messbedien- de wilde via een coaster overstappen op zijn eigen schip, de Duitse kustvaarder „Wally". Hij verloor daarbij het even wicht en kwam tussen beide schepen te recht, De 26-jarige Duitse stuurman Jo- han Steffens sprong hem nog na, maar de reddingspogingen hadden geen resul taat. De rivierpolitie heeft het stoffelijk overschot enige tjjd later, op ongeveer dezelfde plaats, geborgen (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Het toernooi om de Zilveren Gordelwegbal wordt dit weekend besloten met de volgende wed strijden: Zaterdag 3 uur halve finales R.VB -af deling: NADO/V— Swift Boys; SCR— Boezemkwartier; 2ondag 10 uur finale KNVB-afdeling: HiUesluis-HION en fi nale RVB-afdeling. Een jaar tegen glazenwasser geëist Kralingse moordzaak (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Zes re chercheurs onder leiding van inspecteur A. M. van der Giessen van het bureau Boezemsingel, zgn op 't ogenblik bezig met een meer uitgebreid buurtonderzoek in de omgeving van de IJsclub- dwarsstraat. In een woning in deze straat is op 23 juli de 26- jarige Elly Hagers-Segov met een broodmes om het leven gebracht. Door middel van dit buurtonderzoek hoopt men meer achtergrondinformatie omtrent het slachtoffer te verkrijgen en bovendien de mensen te bereiken, die in de bewuste nacht bepaalde din gen hebben waargenomen, die voor het onderzoek van belang kunnen zijn. De politie heeft oog geen nieuwe arres tatie verricht sinds de vrijlating van de 23-jarige bouwkundig-tekenaar A. van L. Er blijken ook geen nieuwe aspec ten naar voren te zijn gekomen. Degenen die menen iets te kunnen be dragen ter bespoediging van de oplos sing van dez-e zaak, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met bureau Boezemsingel, teL 1157 20. SCHIEDAM, zaterdag Op zaterdag 12 september zal voor de zesde maal een Drumband-concours in en om de Plan tage worden georganiseerd door de Sectie Muziek van de Schledamse Gemeenschap. Het ziet er naar nlt dat dit concours ook ditmaal net zo'n groot succes zal worden als vorig jaar, toen 42 bands deelnamen. In de vnor-Inschrijving heben zich nu reeds 38 bands aangemeld. Daarmee Is al bijna het maximum bereikt, want de S.<*. wil niet meer dan veertig deelnemers hebben, omdat men anders In tijdnood komt en de jury het werk niet meer aan kan. Het concours zal weer om 1 uur begin nen. Elke deelnemer voert een werk stil staande op en een ander in de mars. Om vier uur zal 't défilé In de Lange Nicuw- straat beginnen, dat door Burg. Peek wordt afgenomen. ROTTERDAM, vriyiag. In de Park- haver ls bet met zand geladen Neder landse binnenmolorschip Combi, 750 ton groot, gisteren tegen het zuidoostelijke Slulshoofd cn vervolgens tegen de sluis deur van de grote parksluls gelopen. Dit gebeurde tengevolge van een de fect aan het bedieningsmechanisme van de keerkoppeling, Het schip lag in af wachting van schutting door de sluis. De voorsteven van de combi werd inge drukt, waarbij de stuurboords-ank er kluis geheel werd vernield en het voordek werd opgebold. Het scheepvaartverkeer '/ia de grote sluis was drie en een half uur gestremd. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. (Van een onzer verslaggevers) Gehuwd: E. Ko)e, 23 jr en M. de Zwart, 23 jr; P. C. IJzerman, 23 jr en C. J. Keljzer. 20 jr; R. J. S. Goettsch. 25 jr en H. M. J. Bas- tlana. 26 jr; H. van der Kade, 23 jr en M. C. Wamawa, 24 jr; D- A. Kalbfleison. 23 jr 3. Romijn ID jr; J. Voogdt. 23 jr en M. W. van der Mond. 21 jr; A. H. Bekker, 24 jr en C. A. van Dijken. 16 jr; R. van Leeuwaarden. 22 jr en C. G. Verhelj, 20 jr; A. P. Teeuw, 19 22 jr en J. W. Bakker, 22 jr; P. L. de Faepe, 32 jr en E. M. de Raalj, 20 jr; J. G. P. Frau deren, 25 jr en A. 3. van den Eoogert, 21 jr. Overleden. M. M. van der Haart, 73 jr. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. Moeder Car men en vader Sjefke van Antwerpen, chimpansees nit Diergaarde Blijdorp werden vanmorgen verbfijd met de ge boorte van een baby. De kleine Is bet derde kind van Car men. Op het moment, dat we bet blijde nieuws te horen kregen, was het nog niet bekend of de baby een jongen of een meisje is. De moeder houdt het kind namelijk angstvallig bij zich, zodat de oppassers er niet bij kunnen. Vandaar ook, dat bet kind nog geen naam heeft. De nieuwe aanwinst Is vanaf vrijdag in het apenhuis te zien. lijk de diefstal die hem donderdag morgen voor de Rotterdamse rechtbank ten laste werd gelegd heeft gepleegd, dan zou hU van de anderen uit het „vak" een brevet vanv erdienle moeten krij gen, Want stelen by een officier van Jus titie maar liefst, dat wordt niet elke dae gedaan. H. zou uit de werkkamer van de officier van justitie, mr. S, J. van der Hoeven, 2309 gulden hebben gestolen nlt een op een tafeltje staand geldkistje. De man ontkende dit, maar mr. Van der Hoeven's collega mr. J. M, van Leeuwen achtte de diefstal bewezen. Efs: een jaar gevangenisstraf met aftrek. Nu waren de feiten wel tegen de gla zenwasser, die 25 mei de ramen van het huis van mr. Van der Hoeven had gelapt zowel binnen als buiten en 14 da< gen later nog een keer was teruggeweest, ook om te lappen. Bij de tweede moest H, alleen beneden werken, maar de moe der van mr. Van der Hoeven had hem de trap af zien komen. En op de 2e etage bevindt zich de werkkamer van de ofiL cier. Verder had H. in die bewuste période grote uitgaven gedaan. Hij had een kunstgebit gekocht en pochte in een be paald café met veel geld. Hij gaf rond jes weg en zei een sportwagen te willen kopen. Leningen van een collega voor werkmateriaal werden plotseling achter elkaar terugbetaald. „Ik heb geld van een vriendin gekregen" vertelde de gla- zenwasse gistermorgen, msar deze dame had verklaard nergens iets vanaf te we ten. Het sleuteltje van het geldkistje, datmr. Van der Hoeven ook miste, werd niet bij de glazenwasser gevonden. Wel trof de politie in zijn woning een sleuteltje aan, dat weliswaar niet bij het kist je .hoorde, maar er toch op paste. Uitspraak 25 augustus De softbalafdeling van de s.v. en h.v. „Schiedam" gaat zondag een uitstapje maken. Het eerste damessoftbalteam neemt deel aan het grote toernooi van Onze Gezellen in Haarlem. „Schiedam" is in poule A ingedeeld bij de teams van Uitsmijter», HCK, landskampioen HHC en Onze Gezellen. Het toernooi begint om elf uur. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval- Jen zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen, te raadplegen; dr. W. J. Dambrink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873; F. Jur.genius, Jacob Catslaan 8, teL 673 55; G. Tet, Tuinlaan 38, telef. In volledige overgave aan Gods H. Wil overleed hcccn. zacht en kalm. voorzien van de B. Sacra- menten der Zieken, onze lieve Echtgenoot, Vade en behuwd Vader Hendrik Hoenderkamp, echtgenoot van. Petronella Adriaentje Bergwerff, in de leeftijd van 65 jaar. Schiedam. 14 augustus 3964. Laurens CosterstrasA 2/1 b. PA. Hoenderkamp-Bergwerf! Rotterdam: C. P. Hoenderkamp P. Hoenderksmo-HooverdiiTc Wij bidden voor de overledene zondag- en maandag avond te 7.30 uur in de kapel Dr. Nolet Stichting, alwaar de overledene ligt opgebaard. Bezoek na het bidden. De gezongen H_ Mis van Requiem, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op dinsdag 34 augustus in de Parochiekerk van O, L. Vr. v. d, H. Rozenkrans te 10 uur. Waarna de begrafenis zal geschieden vanuit dc kerk on dc R.K. Bearaafolaats te Schiedam, Geopend is apotheek Gouka, Groene iaan 127, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Dr. F. Qtnspel Vrouwenarts te Schiedam AFWEZIG TOT 2 SEPT. Waam. tel. 63126 Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centrf- trifuge 4 ks L 138. Combina tie langzaam met spoel-centrt- fuge i. 305. ook merkmaetu- nes 15 tot 30 pet. korting. Showicom Coin, Lange Haven 126. Telefoon Ö334L. Fotografie Voor PASFOTO naar K. van Vuuren Hoogstraat 108, telef. 6672C. In 3én dag xerced. Personeel gevraagd BUVRKLu^bTE. De schie dammer (Het Rotte rd anuria Parool) vraagt nette bezor gers (sters) voor de zomer maanden of gedeelten hier van. Leeltqd Boven 15 laar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 67276 of 66505. 's Avonds na IS uur I5586C-154262. ROLFHAIS VERGETEN? Do automaat staat voor tt klaar. Alle soorten films. Foto KL van Vuuren. Hoogstraat 108. Diversen KAPSALON HET,ENE, de sa lon voor do betere permanent. Stroomloos, voor leder r.cnr geschikt, 7So. HéJène üèdc permanent, de meest ideale natuurlijke txrman ent t 10. Gratis halen en brengen Der ltcce auto voor permanent. Brrwelijk tewa 22. Schiedam, telefoon «7170. j 1reductie op deze advertentie. Heer. ongehuwd. 36 Jaar, zeer goede betrekking, zoekt ken- nismakina met vrouw, 34 tot 36 xaar. Ietr ouder geen be zwaar. Niet boven de 39 jaar. 1 of 2 kinderen geen bezwaar Verschalende hobby"*. Voor- Htander van weekends. Brie ven onder nr. S 987 bar. vA. blad. LAAT UW SPIRAAL VEE- MAKEN tot modem opklap- of kantelbed. Prima afwer king. Ala nieuw terug. Het goedkoopste adres DOK. Groenendal la (Broewrveld- pad). telef 67028 (na 18 oor telefoon 66789). Ledikanten, bntledflcanteo, cam peerbedden, enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1