S.G.-Hengelconcours Amateur-voetbal komt al op gang A.B.C. haalt f 1000 op voor de Sporthal C. Proost kampioen hengelen 118 Onteigenings- plan Spaland en Woudlioek Maar velden nog in rust Diefstallen PRACHTIG CONCERT VAN KOZAKKENKOOR Marktgelden verdubbeld Ongevallen R. NICHOLS gaf honkbal- lessen bij Schiedam" In Pr. Beatrixpark Onder zeer grote belangstelling Bijen geschept fabrioks Wedvlucht van De Postduif Esperanto-agendo antislip Kleedjes Vangst ivas slecht Hans van Yperen naar Neptunus Jongen gewond bij vaï van bank Eerste afvaart 1 naar Australië herdacht fabrieks ERE-WEDSTRIJD TOT SLOT „Neeltje Broere" bij Vuyk te water SCIJiEDAr.l Kcsiisrsters maandag 17 augustus 1964 -pag. IrpEN overzicht van de grote vijver Cs in het Pr. Beatrixpark tijdens het hengelconcours. SCHIEDAM, maandag: B. en w. ko men met een voorstel bü de Gemeente raad tot voorlopige goedkeuring van een Ontdgeningsplan Woudhoek-Spaland, zijnde de twee toekomstige woonwijken dfe gebouwd zullen worden ten noorden van Kethel. Om de woningbouw ook ln deze wijken na 1965 te kunnen doen plaatshebben zal de gemeente de beschik king moeten krijgen over de percelen ge legen in het gebied dat begrensd wordt door de bebouwde kom van Kethel, de grens met Vlaardlngen, de geprojecteerde weg in het verlengde van de Doenkade in Rotterdam, de Groenewcg, de spoor lijn Schiedam-Delft en de Poldervaart. Een klein deel van deze percelen heeft de gemeente reeds in eigendom; de rest moet nog aangekocht Zoveel mogelijk wordt getracht de percelen aan te kopen bij minnelijke schikking. Doch dit zal niet altijd mogelijk zijn, m feite zijn voor emge percelen de pogingen al mislukt. In die gevallen zal tot onteigening moeten worden overgegaan, een procedure die veel tijd vergt Vandaar dat nu reeds om de voorlopige vaststelling van het Ont eigeningsplan, de basis voor de onteige- nings-procedure, wordt gevraagd. SCHIEDAM, maandag Een zwerm bijen streek zondag neer in de tuin, wan het hntó Viaardinperdyk SI. Tot wanhoop ,can de bewoners bleven de anders ZO l^-fljjl'erige beestjes rustig zitten. Een imker |;-de heer Van der Leden uit de Da Costa-' straat, bracht echter uitkomst. Hij schep- §2te koningin en onderdanen en bracht hen ij/naar een beter geschikte plaats. Advertentie t.M partij SCHIEDAM, maandag. Voor hei grote hengelconcours dat onder auspi ciën van de Schied: mse Gemeenschap zaterdag de gehele dag door de hengel sportvereniging Schiedam en Omstreken In het Prinses Beatrixpark is gehouden, bestond een Zeer grote belangstelling, meer dan vorig jaar. Bü de senioren, die »1 om acht uur hun aas in de vij vers gooiden, deden er 192 hengelaars mee. 's Middags kwam de jeugd van zes tot vjjftien jaar aan bod piet 142 Jon gens en meisjes. 's Morgens wilde de vis nog wel bij- y* ten, maar bij het stijgen van de tem- -'g"é pera tuur liep dat steeds terug, zodat de jeugd ook de ondermaatse vis mocht Ia- *s" ten meetellen voor de vaststelling van de winnaar-s. Het was meest voorn dat werd opgehaald, met maar één kroes karper ertussen. De vangst was dan ook meest op de witvis ingesteld cn dc vis ser die aan dit lichte tuig een karper kreeg, verspeelde dan ook prompt zijn vis én zijn tuig. Dat het echter ook anders kon, be wees een bejaarde hengelaar die bui ten mededinging elders zijn stekkie had gezocht en twee karpers omhoog haalde! Had hij wèl ingeschreven dan had hij de eerste pnjs in de wacht gesleept! Nu ging de eerste prijs naar de heer J. Zonneveld, Zwartewaalsestraat 54 B, die in totaal 175 cm vis ophaalde met ais grootste vis een van 28 cm. Hy kreeg daarvoor de jubileum-wisselbeker van de nu 50 jaar oude hengelsportvereniging (die hy driemaal moet winnen om te mogen behouden), plus een waardebon van f 35 en een ere-prys aangeboden door de heer Vollebregt van het thee paviljoen. de Hengelsporlver. Schiedam, en omstreken, de heer A. van B re da, ont- ving de winnaar van het hengel con cours, de heer J. Zonneveld zijn ge wonnen wisselbeker. SCHIEDAM, maandag Dc heer H B. miste gisteren uit zijn zeilboot twee roei-, spanen en een blik met vijf liter benzine. De boot heeft de hele week m de jacht haven „Nieuwe Waterweg" gelegen. Uit een niet afgesloten auto zijn hvee transistor radio's en een Mexicaanse hoed gestolen. De benadeelde is de heer Th. v. H. Zaterdag is op de kermis een porte monnee met vijf gulden uit de mantelzak van mevrouw M- M.-V. gestolen. SCHIEDAM, maandag. Het vriend- schappelijk voetbal voor de Schiedamse SCHIEDAM. S.C.V, Deamateurs komt ditmaal niet zo vlot op Postduif nam met 343 duiven deel aan ae £3ng omdat de meeste terreinen nog wedvlucht voor jonge duiven vanuit - ChantiJIy, afstand 334 km. Gelost werd zaterdag om 9 uur; eerste duif binnen 14.38 uur; laatste prljsduif 15.33.43 uur. Uitslag: A. Boes 1 9 10 16 25 70 74 84 96. A. Brouns en Co 2 8 42 58. H. Crama 3. C. v. d. Grijp 4 19 59. H. v. d. Kant 5 24 52 67 C. den Tuinder 6 13 27 37 45 53 61 76. A. Brokling 7 77 82. A. Vis 11 26 50. L, Vis 12 41 dïpL L. Toutijn 14 22 23 32 35 on 54 72. L. Barram en Co 16 68. L. Mcy 17 69 73. M. Kouwenberg 18 40. W. Poelman 20. W. v. d- Kant en Sparla 21 30 33 43 55 56 80 85. A. Middendorp 28. W. v. Deurzen 29 49. Gebr. Boon 31 51 81. H. Blonde 34 64. T. v. Weeke 38 47 57 83. C. Landzaad 44. A. K&rreman 46- Vermeer 48. L v. d. Tuyn 62. C. Meyer 63 79. A. V. Gogh 65- N. van Ark 66 78. Jansen 71. J. v. Harmeien en Vol 75 SCHIEDAM, maandag Merkredon. Ia 19an de augusto Ni ne kunvenos pro la feno, tarnen vi povos propagandi man imgvon inter gekonatoj. BaldaQ estos septembro kaj tiam ni bezonos gelemantojn. Op enorme magazijnen vonden wij opgeslagen een grote voorraad zntüslipkteedjes. Moeiten dfe blijven liggen tot het volgende voorjaar? Neen, daar hebben wij wel klanten voor... maar dan voor prijzen, die niets meer met de waarde te maken hebben. Morgen koopt U ze, anti-slip- kleedjes, Ideaal voor badkamer en slaapkamer, licht- en mot- echt,ln drie series. Verdere prijswinnaars waren: 2 A. Kocndermaii 80 cm; 3 A, Woensel 50 cm; 4 P. N. de Jong 49 cm; 5 W. C. Ver- haeren 48 cm; 6 J. Scbell 44 cm; 7 J. Zag wijn 44 cm en 8 F. v. d. Gorberg 41 Mevrouw IV. 't Hart ontving als extra-prijs een vaasje als iioogstge- plaatste dame. Er waren in totaal 65 prijzen. De jeugd Bü de jeugd haalde de 15-jarige Van Ryswük 130 cm vis op. wat goed was voor de eerste prijs. Maar het bleek dat zijn broertje had geholpen, door te „voe ren" en dat mag nu eenmaal niet bij een wedstrijd. Hij werd teruggesteld tot de 57 cm vis die hy gevangen had vóór het voeren begon. Zo verspeelde hij de hoofdprijs van f 25 en de jubileumbeher. Die gingen nu naar H. Bel met 120 cm; 2 Breukelman US cm; 3 R. Muy!- wijk 94 cm; 4 M. Putter 93 cm; 5 J. van Tilburg 91 cm; 6 "W. de Wit 84 cm; 7 G, Heyster 83 on en 8 Wellerdiek 74 cm. De grootste vis, van 19.5 cm, was ge toond door A, Verschuren, die daarvoor een premie van f 7.50 ontving. Het hoogstgeplaatste meisje was F. de Nijs met 62 cm; zij kreeg een zilveren schaal tje. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote fabriekspartij antisllpkleedjes in drie maten en in diverse kleu ren, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Géén ld. of schrift, belt. BIOSCOPEN 2, 7 en 9.15 uur; „Stad op stel- :1e: 2 en 8 uur: „De drie-Stooges in Apotheehdienst eek Gouka, Groenelaan 127, SCHIEDAM, maandag Zoals reeds eerder In het vooruitzicht Is gesteld, zul len de tarieven van de marktgelden in Schiedam worden verhoogd. Wanneer de Gemeenteraad er mee akkoord gaat, zul len de tarieven zelfs verdubbeld wor den en gebracht op ƒ0,50 per strekkende meter standplaats. De huidige tarieven dateren van 1956 Door de stijging van kostenpeïl en loon kosten werd in 1963 een klem tekort ge boekt bij een jaaropbrengst van ƒ5.088. Voor 1964 wordt het tekort geraamd op; ƒ4.000. Door een verdubbeling van de tarieven zal de opbrengst stijgen tob 10.000 per jaar, genoeg voor de dekking van de kosten met een kleine marge. Voor een marktkoopman, die gebruik maakt van een kraam, betekent dit een hogere uitgaaf van ƒ0.80 per marktdag, zo merken b. en w. op. Het „jaar-abon nement" voor een dag in de week komt per strekkende meter op ƒ20,De standwerkers, de „zwemmers" en de de- monstrateurs betalen ƒ2,per dag per standplaats. ROTTERDAM, zaterdag De 21-jarige bromfietser J. G. M. Zwaan uit de Zaad- akkerstraat is gisteren op de Gelderse- kade aangereden door een. auto. Met een hoofdwond en een shock is hij naar het Dijkzicbt-ziekenhuis vervoerd. Op de Boompjes kwam de 21-jarige M. de Jager uit Lekkerkerk met zijn motor in botsing met een vrachtauto. Met een gecompliceerde rechterbeen-breuk is hij naar Dijkzicht vervoerd. Het vierjarige jongentje Laurens Poppeliers werd in de Polderstraat, waar hij woont, bij het onverwacht oversteken aangereden door een bromfietser. Met Pittig en prettig in het gehoor liggend toonde het Schwarzmeer Kozakken Koor over uitstekende solisten te beschikken bij de weergaloze vertolking van. „Een Kozakkenregiinent rijdt voorbij." Dui delijk kon men zich indenken hoe één man van het regiment heimwee naar huis krijgt, zijn ros hem echter verder de step pen in draagt en niemand hem ooit meer terug 2al zien. (Van een onzer verslaggevers)' VLAAK DINGEN, maandag Onder leiding van de te Odessa geboren dirigent Nicolai Tripolitoff heeft het Schwarzmeer Kozakken Koor zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal een concert gegeven van nitstekende kwaliteit. De weerklank zou alleen al op te maken zijn uit het feit, dat de dirigent gedwongen werd tot driemaal toe een toegift tc laten horen. En als men nu ook nog weet dat van enkele liederen kleine gedeelten werden herhaald, ook al vanwege het enorme applaus dan is daar mee we! aangetoond, dat het koor een groot aantal bewonderaars heeft. Het uitgebreide programma zette in met een aantal religieuze liederen, met als opening het Nicanum (Ik geloof) Tscbaikovsky. Vervolgens het wel korte maar zeer krachtige Angelica, een ge zang uit de Paasmjs. Bijzonder fraai klonken de stemmen tijdens de weergave van „Gezegend is de man," met het tel kens terugkerende bekende Halleluja. Er werd veel gevergd van de stemban den van het uit 14 personen bestaand koor. Met een stemmingsvolle uitvoering van ,God zij met ons" van Kostalsky en „Li tanie en het Onze Vader" uit de Iiturgje van Jolrn. Christostomus werd het eerste gedeelte op waardige wijze besloten. Solisleii sleeds in de verplichte rustperiode ver keren en ook omdat gebleken is dai nog niet iedereen van vakantie terug Is. S'dcun-Transvalia 2-7 Tegen het goed spelende Transvalia had Schiedam niet veel in te brengen omdat Schiedam niet in de sterkte for-, matie kon uitkomen. Bovendien bleek dat de nieuwelingen nog geen verster kingen zyn. Het stond dan ook 04 voor de Rotterdammers by rust. Het werd tenslotte gefloatteerd 2—7 mede door Schiedamse verdedigingsfouten. Voor Schiedam scoorde Nico Huet de twee tegentreffers. HBSS-Hermes jeugd 2-5 Tot verrassing van de HbSS-ers toon- e de HDVS-jeugd een aanstekelijk en thousiasme. In een prettige match waren de HDVS-jongeren steeds iets sneller by de bai. Zo werd dit duel voor de oudere zaterdagvoetballers een lesje mede door dat HDVS verdedigingsfouten van HBSS afstrafte. HBSS kreeg m de eerste minuut de voorsprong toen linksbuiten Korporaal een terugspeelbal in doel kopte. Linksbui ten Kramer opende in de dertigste mi nuut voor HDVS de score. In de vooriaat- Amerikaans student; (Van i i onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Het za terdag gehouden tweede en laatste kam- ploensconcours, georganiseerd door de Vlaardingse Hengelaars Bond, heeft voor de deelnemers een zeer teleurstellend verloop gehad. De vangst was zonder meer slecht. Het kampioensconcours op zaterdag 18 juli kenmerkte zich even eens door een zeer matige vangst. De totale vangst bedroeg toen 1037 gram, waarby 13 van de 25 hengelaars geen Prachtig van klank klonk ook het oud- Russisch volkslied „Berken in bet veld", dat Peter Tscbaikovsky als hoofdthema gebruikte voor de finale van zijn vierde I visje op het droge haalden, symphony, gevolgd door „Bandura". een fantasie op een Oekrainische melodie, dat zich kenmerkte door een zeer mooi slot- accoord. Uiterst fraai zong het koor als afsluiting van het gedeelte voor de gro te pauze een Polka. Enkele solisten derscheidden zich daarin in het bijzonder en men kreeg het idee, dat het koor een gedeelte van een zeer komische opera ten gehore bracht. Na een perfecte uitvoering van „Stijg op als een adeJaar" (een militair lied) zengen de Kozakken op uiterst gevoelige wijze de oude ballade „De twaalf Rovers", een lied over een roverhoofdman, die zijn, gewelddaden opgaf en in het Solowezky klooster gmg om God en de mensen te dienen. Het Kozakken patrouille lied Pol- juschkc" bleek een bekende melodie te be vatten: de stemmenverdeling was frap pant goed en de tempi waren bijzonder pittig. Het slotnummer „Langs de Woiga en Barynja" was van dien aard dat een lang durige staande ovatie bet koor ten deel vieh Vooral het telkens terugkerend re frein „Barynja" (de dorpsschoonheid) bleek een enorm succes te zijn. Geen won der dat Nicolai Tripolitoff enkele toegif ten moest geven. ROTTERDAM, zaterdag Hans van Yperen, die vorig jaar bij Hennes DVS de rechtsbinnenplaats bezette, heeft over schrijving aangevraagd naar Neptunus. Al eerder had Neptunus versterking ge- een gebroken linker-oaderbeentje is hij i kregen van Wolffers en Pjjpe van Xerxes naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. en Veldboer van Spartaan '20. Onder de deelnemers waren er zater dag slechts zes die met voor mets reeds om zes uur present waren langs de Bo- ven-schouw. Na anderhalf uur vissen verhuisde men, maar ook dit mocht niet baten. De oogst bedroeg 480 gram. De „opbrengst" van het eerste kam pioensconcours werd gevoegd bij de vangst van zaterdag om de prijswin naar te bepalen. Dat werd de ENCK-er C. Proost, die zich kampioen van Vlaardingen mag noemen dank zij een totale vangst van 310 gram, altijd nog 20 procent van de totale vangst van alle deelnemers. Na aHoop van het concours werd hy ?5 SCHIEDAM, maandag. „A dream"! Zo noemde de Amerikaan Ralph Nichols zyn driemaandelijks verblijf b{j de fa milie J. Ebben en bij de honkbalclub „Schiedam". De Schiedammers hebben zaterdagavond tijdens een sfeervolle bij eenkomst ln de kantine ln Harga afscheid genomen van de honkbalstudent Ralph Nichols die op speciaal verzoek van de Amerikaan dr Bill Arce en de KNHB de Schiedammers heeft onderwezen ln het honkbal. Met nadruk verklaarde Nichols dat hij Schiedam een fijne, mooie oude stad vond, dat hij de club „Schiedam" bijzonder be wonderde vanwege de goede geest en de grote zelfwerkzaamheid die er ten toon wordt gespreid en dat hij by de fa milie Ebben drie maanden ais kind aan huis vertroeteld is. Ook zyn Amerikaan-' se vrienden (mede aanwezig) en honk- balintemationaal Ton Ternetzzen kregen van Nichols te horen welke kwaliteiten Schiedam heeft. Ralph Nichols gaat nu met de Amerikaanse pleeg van Arce op toemee door Europa en op 8 september logeert hy weer voor enkele dagen bij de familie Ebben alvorens hij naar huis te rugkeert. Onder ruime belangstelling van honk ballers was het de voorzitter van de honk- halcommissle Dlck Molenaar die bü de aanvang het echtpaar Ebben heeft dank gezegd voor het feit dat zü drie maanden gastvrijheid aan de heer Nichols hebben verleend Mevrouw Ebben ontving daar voor een tas en bloemen en de heer Eb ben kreeg uit waardering een paraplu. Tot de heer Nichols zei de heer Mole naar dat hij de club voortreffelijk heeft onderwezen en dat vooral de werpers veel van hem hebben kunnen leren. Na mens de Schiedammers bood de heer Molenaar een camera aan. De dames die de scorekaarteu bijhouden kregen een doos bonbons. Ralph Nichols heeft tij dens het gezellig samenzijn afscheid ge nomen van elk Schïedam-lid persoonlijk. Hij beklemtoonde dat naar zijn mening „Schiedam" een goede honkbaltoekomst tegemoet gaat. Om twaalf uur heeft de clubvoorzitter Jo van der Touw het slot woord gesproken en nogmaals van zijn waardering voor het werk van Nichols getuigd. SCHIEDAM, maandag De 9-jarige Hans Tieleman speelde gisteren in Bad Groenoord op een bank. Toen hij ervan afviel, kwam hij zo ongelukkig terecht dat vermoedelijk zijn arm uit de kom schoot. De GG en GD bracht de jongen naar de Dr. Noletstichting, maar later kon hij naar huis gaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Op 24 juli 1889 j opende de „Deutsch-Australische", later ste miauufc voor rust gaf rechtsbuiten Steiger HDVS de voorsprong. Het was wederom Steiger die in de tiende minuut van de tweede helft scoorde. Uit een strafschop wegens hands van Boender maakte Kramer er in de 25e mi nuut 14 van. Toen Vermeulen bij de aanvang van het laatste kwartier de bal door het midden zond kon rechtsbuiten Schop met 24 de achterstand verklei nen. De rappe KDVS-ers kwamen ech ter vijf minuten voor tijd met het derde doelpunt van. Steiger op 25. HBSS 2 verloor met 4—5 van ZWSH 1 Volgende week neemt HBSS met vier teams dcc] aan de Nederiagenserie van Sporüust 46 m Woerden. DHS-Breda 2-1 De vakantiesteniming was er niet bü hei tweede elftal van DHS, dat veel jon ge spelers in de gelederen heeft. Het werd 90 voor een gehele schotvaardlge Schiedamse voorhoede. Het eerste elftal echter heeft kennelijk de goede formatie nog niet. Er werd lauw gespeeld tegen een actief Breda. De vier deklasser gaf vooral na rust DHS gelijk waardig partij. Daan Muilwijk schoot DHS vier mmuten voor rust naar de voor sprong. In de 75e minuut schoot Bone faas een tweede treffer in maar tien mi nuten Later slaagde de middenvoor van Breda in een goed offensief. (21) Demos-DMC 0-2 De relatie van vorig jaar, de toen zwak ke eersteklasser uit de Afdeling Dor drecht, DMC, bleek ditmaal met zeven spelers Uit EB OH, ODS en DFC danig versterkt. Het werd een bijzondere ver rassing voor Demos in Harga, want De mos had geen verweer tegen dft team. Met mooie doelpunten van de Dordtse middenvoor voor en na rust won DMC verdiend. Demos was nog niet in de sterk-1 ste vorm. In het team waren opgenomen -SVV-ers Toon en Nico Slavenburg, >GTB'er A. de Nys en bovendien was de van zijn knieoperatie herstelde Eei Frey weer opgesteld. Het teamver band was echter nog niet aanwezig. Een Demoscombinatie won met 71 van een DMC-comb. Demo 2 won met 5—1 van DMC 2. Zondagmorgen om half tien vertrekt Demos van de hoek VJaardin-1 gerdijk-Nieuwe Kaven naar de vierde klasser Gudok in Tilburg waar drie Schie damse elftallen de teams van Gudok par tij zullen geven. (Advertentie IJU.) - partij Morgen liggen er stapels onder goed op. U te wachten. Ondergoed, camisoles en direc toires maar speciaalin de grote maten; Dames, met maten tot 52 en 54 toe kunnen morgen te kust en 'te keur terecht bij de stapels camisoles en directoires van 100% katoenen interlock, spier wit gebleekt. Camisoles met ronde hals en af gewerkt met picotkantje. Directoires met pijpje en boordje. En al dat ondergoed dat normaal met merk-etlket verkocht wordt, voor 1.95 koopt U morgen per stuk voor nog géén een gulden twintig. camisoles van ^98" directoires an Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit interlock, de camlsoreS fn de maten A6 t/m 52 en de directoires in de maten 44 t/m 54, nu door eikaar per stuk voor Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, maandag. Meer dan duizend gulden gaat de Algemene Be- drijfsvoetbal Competitie binnenkort tij dens een officiële bijeenkomst schenken aan de SBLO ten bate van de Sporthal actie. Dit resultaat is verkregen door het heffen van entree's tijdens de zomer- avondcompetitiewedstrijden en bij de slot- match zaterdagavond in Harga tijdens het duel van het Schiedamse selectieteam van de ABC tegen het geselecteerde team van de Sübekavo uit Rotteram. De voetbalpartij stelde danig teleur omdat het team van de ABC niet op zijn sterkst was. Veel van de gekozenen kon den niet aanwezig zijn. Dit verzwakte ABC-keurteam verloor met 50, bij de rust was het 20 voor de stichting-be- drïjfs-kantoor-voetbai-Rotterdam. daarvoor gehuldigd en kreeg hy uit opgegaan in de Bamburg-Amerikalijn, handen van de VHB-voorzitter, de heer W_ Gooien, een fraai vaantje overhan digd. Het Shell-lid O. Kampers sloeg zaterdag de meeste vis aan de haak (140 gram), hetgeen hem een lintje op leverde. Ook de winnaar van het eerste kamptoensconcours, C. Proost, ontving een lint. Derde aankomen'de werd S. Hammer van Hollandia, die 190 gram op de weegschaal liet aantekenen, ter wijl P. de Groot met 125 gram het eer ste kwartet volmaakte. De totale uitslag van het kampioens concours luidt; 1 C. Proost (ENCK) 310 gr.; 2 O. Kam pers (Shell) 240 gr.; 3 S. Hammer (Hol landia) 190 gr.; 4 P. de Groot 125 gr.; 5 M. Rook (GSW) 315 gr.; 6 J. A. Vilijn (Sunlight) 95 gr-; 7 A. Thurmer 85 gr.; 8 A. Vermaas (Vriendschap) 65 gr.; 9 P. Heyndijk (Ruisvoorn) 55 gr.; 10 E. Verhey (Het Westen) 55 gr.; n M. de Bruin 52 gr.; 12 G. de Zwart 50 gr.; 13 T. Hols ten (Scheerblijck) 40 gr.; 14 F. Plomp (SNA-OG) 40 gram. met het stoomschip E'berfeld" (tien mijl per uur) de vaart naar Australië. Aan boord van het motorschip ,3himentbaT\ (22 mijl per uur), dat in deze dagen tot jubileumschip is verheven, werd gisteren een lunchbijeenkomst gehouden ter her denking van de 75ste verjaardag van die eerste afvaart naar Australië, Onder au spiciën van de Rotterdamse agent Wam- bersie en Zoon namen havenautoriteiten en zakenrelaties daaraan deeL De „Deutsch-Anstralische" werd inder tijd opgericht uit concurrentie-overwe gingen met Bremen. Daarom voer men ook eerst naar Rotterdam en dan pas naar Bremen om goederen te laden. De vaart ontwikkelde zich aanvankelijk stroef, maar later voorspoedig. Na een onderbre king ten gevolge van de tweede wereld oorlog kon de dienst in 3954 heropend worden. Rotterdam is voor deze lijn nog steeds de belangrijkste tussenhaven. Ver scheept worden, soms op het laatste ogen blik via Rotterdam, staal, zand, lood, ma chines ed. terwijl omgekeerd wol en erts Australië als exportartikel verlaten. aftrap van de erewedstrijd tussen het ABC-salectie elftal en de Stibeka- vo uit Rotterdam.. De Rotterdamse doelman was van goede klasse. Zo stopte hy irt de aanvang enkele harde schoten van de Schiedam mer Joep Marsie. Merkwaardig was dat Wim Koning meespeelde nadat hij reeds in. een team van HBSS had gespeeld. Woordvoerders van. de organisaties wisselden vriendelijke woorden voor en na de wedstrijd. De Schiedammers schon ken de Rotterdammers monsterflesjes met Schiedams vocht. Stibekavo schonk 25 voor de Schiedamse sporthal. Bo vendien deed Stibekavo de uitnodiging om volgend jaar in Rotterdam een steden- duel te spelen. De bondsconsul Chris van Dijk ver richtte bij deze match de aftrap. Er was wegens de ongunstige-tijd niet veel pu bliek. Na afloop was er een gezellig sa menzijn in de gemeentelijke kantine bij de vier nieuwe velden. Gebleken is wel dat de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie vaste voet heeft verkregen dn Schiedam. Dat er ditmaal tot slot een stedelijke match kon worden gespeeld Is er het teken van. Vijf jaar geleden werd de Algemene Bedrijfsvoet bal Competitie opgericht op Initiatief van de heren J. C. Brulineman, Nlc x-an Loo- pïk en W. Nleuwstraten die hier een sa nering en reglementering van het toen „wilde voetbal" mee beoogden. Een goed geleide en strakke organisa tie werd aldus verkregen en duidelijk blijkt de ABC aan een behoefte te vol doen. Excessen komen dan ook niet voor, mede dankzij het toezicht van de com missie die op initiatief van de oprichters in het leven werd geroepen en die nu nog -gevormd door de ervaren KNVB- officials de heren W. Nieuwstraten, Chr. van. Dyk en L. van Sijll, voor de juiste na leving van de voorschriften zorgt. Een afvaardiging van de regering en de communistische partij van Noord- Vietnam is gisteren in Roemenië aangeko. men om de festiviteiten bij te wonen ter herdenking van de bevrijding van de Duitsers op 23 augustus '44. (Reuter) CAPELLE AAN DEN IJSSEL, zaterdag Bij A_ Vuyk en Zonen's Scheepswerven N.V. te Capelle a. d, IJssel is gisteren het motortankschip „Neeltje Broere" tewater. gelaten. Nadat de werf vier binnen vaarttank schepen had gebouwd voor gebr. Broere N.V. te Dordrecht verstrekte deze rederij aan de werf Vuyk nog een opdracht voor de bouw van twee motortankkustrvaartui- gen, waarvan de „Neeltje Broere" de eer ste is. De afmetingen van het schip zijn: lengte tussen de loodlijnen 57.40 m, breedte 9.40 m, holte 4.25 m„ diepgang 3.93 m. Het schip heeft een laadvermorgen van ca. 1030 ton, incl, bunkers en voorraden en meet ca. 1030 bruto register ton. Het schip is geschikt voor het transport van mine rale oliën, o.a. zware stookolie, dierlijke en plantaardige oliën, alsmede chemica liën. Huwelijk Heer, ongehuwd, 36 Jaar, -«er goede betrekkingnoekt kennis» matimg met vrouw, 34 tot 36 jaar. Iets ouaer oezwaar mei act en 32 sar. 1 ot 2 ^ia- deren geen oezwaar. Verse rul lende nobby's, voorsta-.ner van ■weekends. Brieven no, S-9&7. bur. vA. blad. Personeel gevraagd BIJVERDIENSXb. De Schie dammer (Het Rotterdamsen Pa rool) vraagt nette bezorger* (sters) voor de zomermaanden, of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 303. tel, G737S of 68505; *3 avonds na Jtt uur 15S860—154282.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1